Thông tư 11/2009/TT-BTNMT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
124
lượt xem
9
download

Thông tư 11/2009/TT-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 11/2009/TT-BTNMT về quy định công tác nghiệm thu kết quả thi công và thẩm định các dự án, báo cáo thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 11/2009/TT-BTNMT

 1. B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 11/2009/TT-BTNMT Hà N i, ngày 11 tháng 08 năm 2009 THÔNG TƯ QUY Đ NH CÔNG TÁC NGHI M THU K T QU THI CÔNG VÀ TH M Đ NH CÁC D ÁN, BÁO CÁO THU C LĨNH V C Đ A CH T VÀ KHOÁNG S N B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Ngh đ nh s 25/2008/NĐ-CP ngày 4/3/2008 c a Chính ph Quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng; Căn c Ngh đ nh s 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 c a Chính ph Quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Khoáng s n và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Khoáng s n và Ngh đ nh s 07/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 c a Chính ph s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 c a Chính ph Quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Khoáng s n và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Khoáng s n; Căn c Ngh đ nh s 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 c a Chính ph Quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c; Căn c Thông tư liên t ch s 40/2009/TTLT-BTC-BTN&MT ngày 5/3/2009 c a B Tài chính và B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n l p d toán, qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí s nghi p kinh t đ i v i các nhi m v chi thu c lĩnh v c đ a ch t và khoáng s n; Xét đ ngh c a C c trư ng C c Đ a ch t và Khoáng s n Vi t Nam, QUY Đ NH: Chương 1. NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh Thông tư này quy đ nh công tác nghi m thu k t qu thi công và th m đ nh các d án, báo cáo thu c lĩnh v c đ a ch t và khoáng s n, bao g m: các nhi m v đi u tra cơ b n đ a ch t, đi u tra cơ b n đ a ch t v tài nguyên khoáng s n và các nhi m v khác thu c lĩnh v c đ a ch t và khoáng s n th c hi n b ng ngân sách nhà nư c (sau đây g i chung là các d án đ a ch t). Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng Thông tư này đư c áp d ng đ i v i các cơ quan qu n lý nhà nư c v khoáng s n; các t ch c th c hi n công tác đi u tra cơ b n đ a ch t, đi u tra cơ b n đ a ch t v tài nguyên khoáng s n và các t ch c, cá nhân khác có liên quan. Đi u 3. Trách nhi m nghi m thu, th m đ nh các d án đ a ch t 1. B Tài nguyên và Môi trư ng th ng nh t qu n lý nhà nư c v công tác nghi m thu, th m đ nh các d án đ a ch t; t ch c th c hi n công tác nghi m thu, th m đ nh đ i v i các d án đ a ch t do các đơn v tr c thu c B th c hi n; ch đ o, hư ng d n, ki m tra các đ a phương, các B ngành th c hi n công tác nghi m thu, th m đ nh các d án đ a ch t. 2. C c Đ a ch t và Khoáng s n Vi t Nam giúp B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng trong vi c qu n lý nhà nư c v công tác nghi m thu, th m đ nh các d án đ a ch t; chu n b các văn b n quy ph m k thu t quy đ nh v ki m tra, nghi m thu, th m đ nh các d án đ a ch t trình B trư ng ban hành; tr c ti p th c hi n công tác nghi m thu, th m đ nh các d án đ a ch t do các đơn v tr c thu c C c th c hi n.
 2. 3. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các B , ngành hư ng d n, ch đ o th c hi n công tác nghi m thu, th m đ nh các d án đ a ch t do đ a phương, B , ngành mình th c hi n. 4. S Tài nguyên và Môi trư ng các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m th c hi n công tác nghi m thu, th m đ nh đ i v i các d án đ a ch t trên đ a bàn đ a phương mình qu n lý. Chương 2. NGHI M THU K T QU THI CÔNG Đ A CH T M C 1. QUY Đ NH CHUNG V CÔNG TÁC NGHI M THU Đi u 4. C p nghi m thu và đánh giá k t qu nghi m thu 1. Nghi m thu đư c chia làm 2 c p g m nghi m thu c p cơ s và nghi m thu c p qu n lý các d án: a) Nghi m thu c p cơ s do đơn v th c hi n d án ti n hành. K t qu nghi m thu c p cơ s là căn c đ t ch c nghi m thu c p qu n lý. b) Nghi m thu c p qu n lý do cơ quan phê duy t d án ti n hành ho c cơ quan đư c giao qu n lý ti n hành (sau đây g i chung là cơ quan qu n lý). K t qu nghi m thu c p qu n lý là cơ s đ thanh toán và quy t toán kinh phí d án. 2. K t qu nghi m thu đư c đánh giá theo ba m c, g m: đ t, chưa đ t, không đ t. Trư ng h p đ t yêu c u ch t lư ng, cơ quan nghi m thu xác nh n kh i lư ng th c hi n; trư ng h p chưa đ t, cơ quan nghi m thu ph i xác đ nh rõ các yêu c u v n i dung và th i h n b sung hoàn thi n ho c t l kh i lư ng đư c nghi m thu; trư ng h p không đ t, cơ quan nghi m thu ph i xác đ nh rõ nguyên nhân, kh i lư ng h y b , ki n ngh bi n pháp x lý. Đi u 5. Yêu c u c a công tác nghi m thu 1. Xác nh n tính đúng đ n, trung th c và khoa h c trong vi c thu th p, x lý và t ng h p các s li u, tài li u nguyên th y theo các quy trình, quy đ nh hi n hành. 2. Xác nh n tính h p lý, đ chính xác và hi u qu kinh t - k thu t c a các phương pháp k thu t – công ngh đã đư c áp d ng; kh i lư ng các d ng công vi c đ a ch t đã đư c thi công. 3. Xác nh n đ tin c y, tính chính xác c a các k t qu đi u tra đ a ch t; các phát hi n m i v đ a ch t, khoáng s n; các k t lu n v đ c đi m đ a ch t, khoáng s n và các đ c đi m kinh t - k thu t c a đ i tư ng đi u tra. 4. Đánh giá vi c th c hi n các ch đ chính sách lao đ ng, tài chính và các quy đ nh, đ nh m c kinh t - k thu t, đơn giá hi n hành. 5. Đánh giá m c đ hoàn thành các m c tiêu, nhi m v đư c giao, các ch tiêu kinh t - k thu t và hi u qu kinh t c a các k t qu đ t đư c. 6. Vi c nghi m thu ph i d a trên cơ s các quy trình công ngh ; tiêu chu n; quy chu n k thu t; quy đ nh, đ nh m c kinh t k thu t, đơn giá hi n hành liên quan đ n d án. M C 2. NGHI M THU C P CƠ S Đi u 6. Căn c đ ti n hành công tác nghi m thu c p cơ s 1. Các văn b n pháp lý liên quan đ n vi c xác đ nh m c tiêu, nhi m v , k ho ch, d toán c a năm g m: d án đ a ch t đư c c p có th m quy n phê duy t; quy t đ nh giao k ho ch và d toán chi ngân sách năm; d toán đã đư c c p có th m quy n duy t; các văn b n ch đ o, đi u ch nh, b sung khác. 2. Các văn b n giao nhi m v thi công, bao g m: phi u giao vi c, quy t đ nh giao nhi m v , quy t đ nh thi công.
 3. 3. Các tài li u nguyên th y, k t qu phân tích m u và các tài li u t ng h p, b n đ và các báo cáo thuy t minh kèm theo đư c thành l p trong quá trình th c hi n d án theo quy đ nh hi n hành. 4. Các h sơ, h p đ ng, ch ng t khác có liên quan; các lo i s sách, bi u m u th ng kê kinh t , tài chính đư c l p theo quy đ nh hi n hành. Đi u 7. N i dung c a công tác nghi m thu c p cơ s 1. Đơn v th c hi n d án ph i nghi m thu 100% kh i lư ng và ch t lư ng t ng h ng m c công vi c đư c thi công. Vi c nghi m thu ph i đư c ti n hành thư ng xuyên ho c đ nh kỳ hàng tháng, hàng quý ho c 6 tháng m t l n đ nghi m thu k p th i kh i lư ng các h ng m c công vi c đã th c hi n theo d toán đư c c p có th m quy n phê duy t. 2. Đ i v i các công trình khoan, hào, lò, gi ng và các d ng công tác kèm theo (bơm, hút nư c thí nghi m; đo đ a v t lý và l y m u công trình; l p công trình; kh c ph c s c công trình); các công trình t m th i ph c v thi công ph i đư c nghi m thu ngay sau khi k t thúc thi công công trình. T l nghi m thu t i th c đ a các d ng công trình nêu trên không đư c ít hơn 25% kh i lư ng công vi c hoàn thành. 3. K t qu nghi m thu t ng h ng m c công vi c, s n ph m đư c l p theo quy đ nh t i m u s 1/NT, s 2/NT và s 3/NT kèm theo Thông tư này. 4. K t thúc m i kỳ nghi m thu ho c k t thúc nghi m thu hàng năm, đơn v th c hi n d án ph i thành l p báo cáo k t qu nghi m thu kèm theo b ng t ng h p kh i lư ng đư c nghi m thu. 5. H sơ nghi m thu c p cơ s g m: Biên b n nghi m thu, phi u nghi m thu t ng h ng m c công vi c, s n ph m; báo cáo k t qu nghi m thu. Đi u 8. Trình t , th t c nghi m thu và trách nhi m c a đơn v nghi m thu c p cơ s 1. Trình t th t c: a) Ch nhi m d án có đ ngh nghi m thu b ng văn b n; b) Trên cơ s văn b n đ ngh nghi m thu c a ch nhi m d án, Th trư ng đơn v th c hi n d án thông báo cho Ch nhi m d án k ho ch nghi m thu và t ch c nghi m thu. c) Tùy thu c t ng h ng m c ho c nhóm h ng m c công vi c, t i m i kỳ nghi m thu, th trư ng đơn v th c hi n d án có th giao cho các cán b qu n lý và cán b chuyên môn phù h p th c hi n công vi c nghi m thu. d) Th trư ng đơn v th c hi n d án căn c vào k t qu nghi m thu cơ s đ ngh cơ quan qu n lý t ch c nghi m thu c p qu n lý. 2. Trách nhi m c a cơ quan nghi m thu Th trư ng đơn v th c hi n d án ch u trách nhi m trư c pháp lu t và cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p v tính đúng đ n, khách quan c a các k t qu nghi m thu c p cơ s . M C 2. NGHI M THU C P QU N LÝ Đi u 9. Căn c đ ti n hành công tác nghi m thu c p qu n lý 1. Các văn b n, tài li u, h sơ quy đ nh t i Đi u 6 c a Thông tư này. 2. Báo cáo k t qu th c hi n nhi m v đ a ch t c a kỳ nghi m thu b ng văn b n c a đơn v th c hi n d án. Báo cáo ph i có ch ký c a Ch nhi m d án; ch ký c a Th trư ng đơn v th c hi n d án và đư c đóng d u theo quy đ nh. 3. H sơ nghi m thu c p cơ s theo quy đ nh t i Đi u 7, kho n 5 c a Thông tư này. Đi u 10. N i dung c a công tác nghi m thu c p qu n lý 1. Xem xét báo cáo k t qu th c hi n các m c tiêu, nhi m v đư c giao; báo cáo k t qu và h sơ nghi m thu cơ s do đơn v ti n hành.
 4. 2. Nghi m thu ch t lư ng các d ng công vi c: ti n hành ki m tra xác su t m t s h ng m c công vi c. Các h ng m c công vi c đư c l a ch n đ ki m tra xác su t ph i có tính đ c trưng, đ i di n cho m i d ng công vi c ho c là nh ng h ng m c công vi c chính. Vi c ki m tra xác su t ph i đư c giao cho m t đơn v đ c l p v i đơn v ti n hành d án và có th đư c ti n hành trư c khi t ch c h p H i đ ng nghi m thu. 3. Xác đ nh kh i lư ng các h ng m c công vi c đư c th c hi n: trên cơ s ki m tra báo cáo k t qu và h sơ nghi m thu c p cơ s , ki m tra xác su t ch t lư ng các h ng m c công vi c, H i đ ng nghi m thu công nh n ho c không công nh n kh i lư ng các h ng m c công vi c đư c th c hi n. 4. Xác đ nh s phù h p c a đơn giá v i các đi u ki n thi công c th : H i đ ng xem xét các đi u ki n thi công th c t , đ i chi u v i đi u ki n thi công theo d án đã đư c phê duy t đ xác đ nh đơn giá theo đi u ki n thi công c th . 5. Xác đ nh giá tr th c hi n: giá tr th c hi n đư c H i đ ng nghi m thu công nh n và đ ngh thanh toán đư c xác đ nh theo quy đ nh t i Thông tư liên t ch s 40/2009/TTLT-BTC-BTN&MT ngày 5 tháng 3 năm 2009 c a B Tài chính và B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n l p d toán, qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí s nghi p kinh t đ i v i các nhi m v chi thu c lĩnh v c đ a ch t và khoáng s n. 6. Thành l p các biên b n, phi u nghi m thu các h ng m c công vi c đư c ki m tra theo xác su t (m u s 4/NT, s 5/NT và s 6/NT); Biên b n nghi m thu kèm theo B ng xác đ nh giá tr kh i lư ng công vi c hoàn thành (m u s 7/NT và s 8/NT). Đi u 11. Trình t , th t c nghi m thu và trách nhi m c a cơ quan nghi m thu c p qu n lý 1. Trình t , th t c: a) Th trư ng đơn v th c hi n d án đ ngh nghi m thu b ng văn b n b) Th trư ng cơ quan qu n lý ho c th trư ng đơn v đư c y quy n thành l p H i đ ng nghi m thu, thông báo cho đơn v th c hi n d án k ho ch nghi m thu. c) H i đ ng ti n hành nghi m thu theo các n i dung quy đ nh t i Đi u 10 c a Thông tư này. d) H p H i đ ng nghi m thu đ th o lu n và thông qua biên b n nghi m thu. đ) H sơ nghi m thu c p qu n lý g m: Báo cáo ti n đ th c hi n nhi m v bao g m kh i lư ng và d toán; Quy t đ nh thành l p H i đ ng nghi m thu; các Biên b n, phi u nghi m thu các h ng m c công vi c, s n ph m đư c ki m tra xác su t; Biên b n nghi m thu kèm theo B ng giá tr kh i lư ng công vi c nghi m thu. e) Biên b n nghi m thu kèm theo b ng giá tr kh i lư ng công vi c đư c nghi m thu có xác nh n c a th trư ng cơ quan qu n lý là cơ s đ thanh toán và quy t toán kinh phí d án. 2. Trách nhi m c a cơ quan nghi m thu Th trư ng cơ quan nghi m thu ch u trách nhi m trư c pháp lu t và cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p v tính đúng đ n, khách quan c a các k t qu nghi m thu c p qu n lý. Đi u 12. T ch c c a H i đ ng nghi m thu c p qu n lý 1. H i đ ng nghi m thu c p qu n lý do Th trư ng cơ quan qu n lý thành l p ho c Th trư ng đơn v đư c y quy n nghi m thu thành l p. 2. H i đ ng g m có Ch t ch, m t Phó Ch t ch, Thư ký và m t s y viên có chuyên môn v qu n lý, k thu t, k ho ch, tài chính phù h p v i d án đư c nghi m thu. 3. H i đ ng nghi m thu ti n hành công tác nghi m thu khi có m t ít nh t 2/3 (hai ph n ba) s y viên theo quy t đ nh thành l p H i đ ng. Đi u 13. Nhi m v , quy n h n và trách nhi m c a H i đ ng nghi m thu c p qu n lý 1. Nghi m thu k t qu thi công hàng năm c a các d án đ a ch t.
 5. 2. H i đ ng có quy n yêu c u đơn v th c hi n, Ch nhi m d án cung c p đ y đ các tài li u, h sơ liên quan đ ki m tra, đánh giá ch t lư ng, kh i lư ng thi công d án. 3. Ch t ch H i đ ng có trách nhi m báo cáo Th trư ng cơ quan qu n lý k t qu kỳ nghi m thu và các ki n ngh có liên quan đ n d án đ a ch t đư c nghi m thu; ch u trách nhi m trư c pháp lu t và th trư ng cơ quan qu n lý v s đúng đ n, khách quan c a nh ng k t qu nghi m thu. 4. Các y viên H i đ ng ch u trách nhi m trư c pháp lu t và Ch t ch H i đ ng v n i dung nghi m thu đư c phân công. Chương 3. TH M Đ NH D ÁN, BÁO CÁO Đ A CH T Đi u 14. Quy đ nh chung v th m đ nh d án, báo cáo đ a ch t 1. Vi c th m đ nh ph i d a trên cơ s các quy trình công ngh ; tiêu chu n; quy chu n k thu t; quy đ nh, đ nh m c kinh t k thu t, đơn giá hi n hành liên quan đ n d án, báo cáo; quy t đ nh giao, quy t đ nh phê duy t d án c a c p có th m quy n và các văn b n đi u ch nh, b sung kh i lư ng liên quan đ n d án, báo cáo trình th m đ nh. 2. Th i h n t ch c th m đ nh: không quá 25 ngày làm vi c đ i v i d án; không quá 35 ngày làm vi c đ i v i báo cáo k t khi nh n đ h sơ h p l . Trư ng h p d án, báo cáo ph i s a ch a, th i gian th m đ nh đư c tính t khi đơn v th c hi n n p l i d án, báo cáo. 3. K t qu th m đ nh d án, báo cáo là m t trong nh ng căn c đ cơ quan có th m quy n xem xét phê duy t, đ ng th i là k t qu nghi m thu c p qu n lý đ i v i công tác l p d án, báo cáo đ a ch t. Đi u 15. H sơ, tài li u trình th m đ nh 1. Văn b n c a đơn v th c hi n đ ngh th m đ nh d án, báo cáo đ a ch t. 2. Các văn b n giao nhi m v c a c p có th m quy n: a) Đ i v i d án g m: b n sao Quy t đ nh m (ho c giao) nhi m v c a c p có th m quy n và các văn b n ch đ o (n u có); b n sao quy t đ nh b nhi m Ch nhi m d án c a c p có th m quy n. b) Đ i v i báo cáo g m: b n sao Quy t đ nh phê duy t d án c a c p có th m quy n và các văn b n ch đ o, đi u ch nh, b sung (n u có). 3. Biên b n nghi m thu và xác nh n thanh toán c a Kho B c Nhà nư c hàng năm (đ i v i báo cáo đ a ch t trình th m đ nh). 4. D án, báo cáo đ a ch t trình th m đ nh g m: b n l i d án, báo cáo đ a ch t và các b n v , ph b n, ph l c cùng các tài li u khác đi kèm theo quy đ nh hi n hành đ i v i t ng lo i d án, báo cáo đ a ch t, kèm theo đĩa CD ghi n i dung d án, báo cáo đ a ch t. B n l i d án, báo cáo đ a ch t trình th m đ nh đư c làm ít nh t thành 2 (hai) b có n i dung, hình th c gi ng nhau. Các b n v , ph l c và các tài li u khác kèm theo d án, báo cáo đ a ch t đư c làm thành 01 (m t) b . 5. B n tóm t t d án, báo cáo đ a ch t (3 b n). Tóm t t d án, báo cáo đ a ch t ph n ánh đ y đ , ng n g n các n i dung cơ b n c a d án, báo cáo trình th m đ nh. Tóm t t d án, báo cáo đ a ch t là m t trong nh ng tài li u làm vi c c a H i đ ng th m đ nh và s đư c nhân b n v i s lư ng phù h p s lư ng y viên c a H i đ ng th m đ nh theo quy t đ nh thành l p H i đ ng th m đ nh c a c p có th m quy n. Đi u 16. Trình t , th t c th m đ nh 1. Cơ quan qu n lý ti p nh n d án, báo cáo đ a ch t có trách nhi m ki m tra tính đ y đ , h p l c a h sơ, tài li u và hư ng d n đơn v b sung đ y đ theo quy đ nh t i Đi u 15 c a Thông tư này.
 6. 2. Th trư ng cơ quan qu n lý giao cơ quan chuyên môn ti n hành th m đ nh d án, báo cáo đ a ch t. N i dung th m đ nh đư c th hi n b ng văn b n th m đ nh theo m u s 9/TĐ và m u s 10/TĐ đ i v i d án; m u s 11/TĐ và m u s 12/TĐ đ i v i báo cáo kèm theo Thông tư này. 3. Trên cơ s k t qu th m đ nh c a cơ quan chuyên môn theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u này và tính ch t c a t ng d án, báo cáo đ a ch t, th trư ng cơ quan qu n lý ban hành m t trong các quy t đ nh sau: a) Quy t đ nh phê duy t ho c trình cơ quan có th m quy n phê duy t d án, báo cáo đ a ch t; b) Quy t đ nh thành l p H i đ ng th m đ nh đ th m đ nh d án, báo cáo đ a ch t. 4. Trư ng h p t ch c H i đ ng th m đ nh, Th trư ng cơ quan qu n lý căn c k t qu th m đ nh d án, báo cáo đ a ch t c a H i đ ng th m đ nh đ phê duy t ho c trình c p có th m quy n phê duy t. 5. Cơ quan chuyên môn đư c giao th m đ nh d án, báo cáo đ a ch t quy đ nh t i kho n 2 Đi u này có trách nhi m giúp H i đ ng th m đ nh th c hi n nhi m v , quy n h n và trách nhi m c a H i đ ng. 6. Đơn v th c hi n có trách nhi m cung c p đ y đ , k p th i các tài li u, m u v t ho c gi i trình theo yêu c u c a cơ quan chuyên môn đư c giao th m đ nh theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u này ho c theo yêu c u c a H i đ ng th m đ nh đ ph c v cho công tác th m đ nh. Đi u 17. T ch c c a H i đ ng th m đ nh 1. H i đ ng th m đ nh do th trư ng cơ quan qu n lý quy t đ nh thành l p 2. H i đ ng g m có Ch t ch, m t phó ch t ch, Thư ký, m t s y viên có chuyên môn phù h p và các nhà khoa h c có kinh nghi m v lĩnh v c liên quan đ n d án, báo cáo đư c th m đ nh. 3. Thành viên c a đơn v th c hi n, các tác gi và nh ng ngư i th c hi n d án, báo cáo đ a ch t th m đ nh không đư c tham gia vào H i đ ng th m đ nh. Đi u 18. Nhi m v , quy n h n và trách nhi m c a H i đ ng th m đ nh 1. H i đ ng th m đ nh d án, báo cáo đ a ch t có trách nhi m tư v n giúp th trư ng cơ quan qu n lý th m đ nh các d án trư c khi trình c p có th m quy n phê duy t. 2. H i đ ng có quy n yêu c u đơn v th c hi n d án cung c p tài li u ho c gi i trình làm rõ nh ng v n đ liên quan đ n n i dung d án, báo cáo đ a ch t đư c th m đ nh; ki n ngh v i đơn v th c hi n nh ng n i dung c n s a ch a, b sung đ hoàn ch nh d án, báo cáo trư c khi trình c p có th m quy n phê duy t. 3. Ch t ch H i đ ng có trách nhi m báo cáo th trư ng cơ quan qu n lý k t qu th m đ nh và đ ngh phê duy t ho c trình cơ quan có th m quy n phê duy t sau khi đơn v th c hi n đã hoàn ch nh d án, báo cáo; ch u trách nhi m trư c pháp lu t và Th trư ng cơ quan qu n lý v k t qu th m đ nh các d án, báo cáo đ a ch t. 4. Các y viên H i đ ng ch u trách nhi m trư c pháp lu t và ch t ch H i đ ng v n i dung th m đ nh đư c phân công. Đi u 19. H p H i đ ng th m đ nh 1. D án, báo cáo đ a ch t đư c t ch c th m đ nh công khai t i H i ngh c a H i đ ng khi có đ các đi u ki n sau đây: a) Có quy t đ nh thành l p H i đ ng th m đ nh c a th trư ng cơ quan qu n lý v vi c đưa d án, báo cáo đ a ch t ra xem xét t i H i đ ng th m đ nh. b) D án, báo cáo đ a ch t có đ y đ h sơ h p l và đi u ki n nêu t i Đi u 15 c a Thông tư này. c) Có m t ít nh t 2/3 (hai ph n ba) s y viên H i đ ng theo quy t đ nh thành l p H i đ ng.
 7. 2. Th trư ng đơn v th c hi n, Ch nhi m d án, báo cáo đ a ch t trình th m đ nh ph i có m t t i H i ngh th m đ nh. Trong trư ng h p Ch nhi m d án, báo cáo đ a ch t v ng m t, th trư ng đơn v th c hi n ph i có văn b n y quy n ngư i khác thay th ho c tr c ti p trình bày d án, báo cáo đ a ch t t i H i ngh th m đ nh. 3. H i đ ng th m đ nh th c hi n vi c th m đ nh d án, báo cáo đ a ch t theo trình t , th th c chung như sau: a) Ch nhi m d án, báo cáo đ a ch t (ho c ngư i đư c y quy n) trình bày các n i dung c a d án đ a ch t trình th m đ nh. b) Cơ quan chuyên môn đư c giao th m đ nh trình bày (b ng văn b n) các k t qu th m đ nh đ i v i d án, báo cáo đ a ch t. c) Ch nhi m d án, báo cáo đ a ch t gi i trình các n i dung mà các văn b n th m đ nh yêu c u làm rõ và tr l i các ch t v n c a các y viên H i đ ng đ H i đ ng xem xét. d) Các y viên H i đ ng xem xét d án, báo cáo đ a ch t trình th m đ nh cùng các tài li u liên quan và l p phi u đánh giá theo m u s 13/TĐ (đ i v i d án) ho c m u s 14/TĐ (đ i v i báo cáo) kèm theo Thông tư này. đ) H i đ ng l p, th o lu n và thông qua biên b n th m đ nh d án, báo cáo đ a ch t. Biên b n th m đ nh đư c thành l p theo m u s 15/TĐ (đ i v i d án) và m u s 16/TĐ (đ i v i báo cáo) kèm theo Thông tư này. 4. H sơ th m đ nh g m: Quy t đ nh thành l p H i đ ng th m đ nh; các văn b n th m đ nh, phi u đánh giá; biên b n th m đ nh d án, báo cáo đ a ch t. Đi u 20. Đi u ki n đ trình phê duy t d án, báo cáo 1. D án, báo cáo đ a ch t đã đư c th m đ nh và đư c b sung, s a ch a phù h p v i biên b n ho c văn b n th m đ nh và có đ y đ h sơ, tài li u theo quy đ nh t i kho n 2 đi u này đư c trình c p có th m quy n phê duy t. 2. H sơ, tài li u trình phê duy t d án, báo cáo đ a ch t g m: a) Công văn c a th trư ng đơn v th c hi n đ ngh phê duy t d án, báo cáo đ a ch t; b) Biên b n ho c văn b n th m đ nh d án, báo cáo đ a ch t; c) D án, báo cáo đ a ch t và các b n v , ph l c kèm theo đã đư c hoàn thi n theo biên b n ho c văn b n th m đ nh. Chương 4. T CH C TH C HI N Đi u 21. Trách nhi m lưu tr h sơ nghi m thu, th m đ nh 1. Cơ quan qu n lý có trách nhi m t ch c vi c lưu tr h sơ nghi m thu, th m đ nh các d án đ a ch t theo quy đ nh c a pháp lu t v lưu tr . 2. Đơn v th c hi n d án đ a ch t có trách nhi m lưu gi h sơ nghi m thu, th m đ nh trong h sơ quy t toán báo cáo đ a ch t. 3. Nghiêm c m vi c gi m o, làm sai l ch và th t l c h sơ nghi m thu, th m đ nh d án đ a ch t. Đi u 22. Chi phí nghi m thu, th m đ nh 1. Chi phí nghi m thu c p cơ s , đơn v chi trong chi phí qu n lý c a đơn v đư c k t c u trong đơn giá các công trình đ a ch t. 2. Chi phí nghi m thu, th m đ nh đ i v i d án và báo cáo đ a ch t do Ngân sách Nhà nư c c p, đư c d toán trong d án đ a ch t và qu n lý, s d ng theo đúng các quy đ nh hi n hành. Đi u 23. Hi u l c thi hành
 8. 1. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 25 tháng 9 năm 2009. 2. Thông tư này thay th Quy ch Nghi m thu, th m đ nh, xét duy t, phê duy t đ án và báo cáo t ng k t đ án đi u tra cơ b n đ a ch t v tài nguyên khoáng s n ban hành kèm theo quy t đ nh s 57/1999/QĐ-BCN ngày 23 tháng 8 năm 1999 c a B trư ng B Công nghi p. 3. Khuy n khích các t ch c, cá nhân áp d ng Thông tư này đ i v i các d án đ a ch t th c hi n b ng ngu n v n khác. 4. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, đ ngh các đơn v ph n ánh v B Tài nguyên và Môi trư ng đ nghiên c u s a đ i cho phù h p. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Ki m toán Nhà nư c; - UBND các t nh, TP tr c thu c Trung ương; - S Tài nguyên và Môi trư ng các t nh, TP tr c thu c Trung ương; - B Tư pháp (C c Ki m tra văn b n); Nguy n Xuân Cư ng - Công báo; - C ng thông tin đi n t Chính ph ; - Các đơn v tr c thu c B ; - Lưu: VT, ĐCKS, PC. M US 1/NT CƠ QUAN QU N LÝ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ĐƠN V TH C HI N Đ c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : ……………../BBNT Đ a danh, ngày … tháng … năm …. BIÊN B N NGHI M THU CÔNG TÁC KHOAN MÁY* - L khoan s : ……………. Tuy n ………….., D án ……………………….............., năm …….... - Căn c vào quy t đ nh thi công s …………………… ngày ………. tháng ……….năm ............. - Căn c vào quy t đ nh ng ng thi công s ……………. ngày ………. tháng ……….. năm .......... A. Thành ph n tham gia nghi m thu 1. Các cán b nghi m thu: ghi đ y đ danh sách các cán b tham gia nghi m thu công trình khoan máy (h tên, h c v , ch c v , đơn v công tác) 2. Đơn v thi công: - Ch nhi m D án: - K thu t đ a ch t: - T trư ng khoan: B. K t qu nghi m thu 1. L khoan: - Kh i công: ngày … tháng … năm ……….; k t thúc: ngày … tháng ……. năm .......................... - Đ sâu k t thúc: ……………….. - Lý do k t thúc: ..........................................................................................................................
 9. 2. Các công tác k thu t đã đư c th c hi n t i l khoan: - Đo đ a v t lý: …………..; Karota: ………………………. - L y m u: ……....…………; s lư ng: …………………….. - ……………………………………………………………… - Nghiên c u ĐCTV-ĐCCT: ……………………………… - L p l khoan: ……………………………………………. 3. Ch t lư ng khoan: - S phù h p v v trí và phương v l khoan so v i thi t k : ....................................................... - Ch t lư ng l y m u: ................................................................................................................. + Qua đ t đá: ………… mét; l y đư c: …………… mét; đ t ………….% + Qua qu ng, khoáng hóa: …………. mét; l y đư c: ……………… mét; đ t ……………………%. - Các đánh giá khác: 4. Kh i lư ng nghi m thu: Chi u sâu Kh i lư ng đư c TT Kh i lư ng th c hi n (m) C p đ t đá T Đ n nghi m thu (m) 1 2 5. Các y u t đ a ch t làm thay đ i giá d toán so v i th c t : 6. Kh i lư ng không đư c thanh toán: ………… mét. Nguyên nhân: ............................................................................................................................. 7. K t lu n chung v m c đ hoàn thành công trình và đ ngh thanh toán: T trư ng khoan Ch nhi m D án Đ i di n các cán b Th trư ng đơn v (Ký, h tên) (Ký, h tên) nghi m thu nghi m thu (Ký, h tên) (Ký, h tên, đóng d u) * Biên b n này đư c s d ng cho nghi m thu c p cơ s . M US 2/NT CƠ QUAN QU N LÝ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ĐƠN V TH C HI N Đ c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : ……………../BBNT Đ a danh, ngày … tháng … năm …. BIÊN B N NGHI M THU CÔNG TRÌNH* H ng m c công trình: ………………… D án ……………………….., năm .................................. - Căn c vào quy t đ nh thi công (phi u giao vi c) s … ngày … tháng … năm .......................... - Căn c vào quy t đ nh ng ng thi công s …………. ngày … tháng … năm ..............................
 10. 1. Thành ph n tham gia nghi m thu a. Các cán b nghi m thu: ghi đ y đ danh sách các cán b tham gia nghi m thu công trình (h tên, h c v , ch c v , đơn v công tác) b. Đơn v thi công: - Ch nhi m d án: ....................................................... - K thu t đ a ch t: ........................................................ - K thu t thi công: ........................................................ 2. Nghi m thu công trình ……….. t ngày … tháng …. năm ……….. đ n ngày …….. tháng … năm ……………………. 3. Đánh giá ch t lư ng: (đ t/chưa đ t/không đ t) 4. Kh i lư ng nghi m thu: TT Chi u sâu Kh i lư ng Kh i lư ng đư c C p đ t đá ho c S hi u công 3 3 th c hi n (m nghi m thu (m m c đ ph c t p trình T Đ n ho c m) ho c m) công trình 1 2 5. Kh i lư ng không đư c thanh toán, t ng s : …………. Nguyên nhân: ............................................................................................................................. ................................................................................................................................................... 6. K t lu n chung v m c đ hoàn thành công trình và đ ngh thanh toán: ................................................................................................................................................... 7. Nh ng đ ngh c n gi i quy t ti p: ................................................................................................................................................... K thu t đ a ch t Ch nhi m D án Đ i di n các cán b (Ký, h tên) (Ký, h tên) nghi m thu (Ký, h tên) * Biên b n này đư c s d ng cho nghi m thu c p cơ s đ nghi m thu các công trình hào, lò, gi ng, h , d n s ch, h v t. M US 3/NT CƠ QUAN QU N LÝ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ĐƠN V TH C HI N Đ c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : ……………../PNT Đ a danh, ngày … tháng … năm …. PHI U NGHI M THU CÔNG VI C, S N PH M* Tên công vi c, s n ph m: ........................................................................................................... D án ………………………………………………….........................................., năm ....................
 11. - Căn c vào phi u giao vi c s : …………………. ngày …………. tháng ………… năm .............. 1. Thành ph n tham gia nghi m thu a. Các cán b đư c giao nghi m thu: ghi đ y đ danh sách các cán b tham gia nghi m thu công vi c, s n ph m (h tên, h c v , ch c v , đơn v công tác). b. Đơn v thi công: - Ch nhi m D án: .................................................................... - Đ i di n nh ng ngư i th c hi n: .............................................. 2. Nghi m thu công vi c, s n ph m t ngày … tháng …. năm ……….. đ n ngày …….. tháng … năm ……………………. 3. Đánh giá ch t lư ng: (đ t/chưa đ t/không đ t) 4. Kh i lư ng nghi m thu: TT Tên công vi c, s n ph m Đơn v tính Kh i lư ng th c Kh i lư ng đư c hi n nghi m thu 1 2 5. Kh i lư ng không đư c thanh toán: Nguyên nhân: ............................................................................................................................. ................................................................................................................................................... 6. K t lu n chung v m c đ hoàn thành công trình và kh i lư ng đ ngh thanh toán: ................................................................................................................................................... 7. Nh ng đ ngh c n gi i quy t ti p: ................................................................................................................................................... Đ i di n nh ng Ch nhi m D án Đ i di n các cán b ngư i th c hi n (Ký, h tên) nghi m thu (Ký, h tên) (Ký, h tên) * Phi u này đư c s d ng cho nghi m thu c p cơ s đ nghi m thu các d ng công vi c, s n ph m như l y m u, đi u tra đ a ch t – khoáng s n, đo đ a v t lý, đ a ch t th y văn, báo cáo, b n đ ,… M US 4/NT CƠ QUAN QU N LÝ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM H I Đ NG NGHI M THU Đ c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : ……………../BBNT Đ a danh, ngày … tháng … năm …. BIÊN B N NGHI M THU CÔNG TRÌNH KHOAN MÁY* - L khoan s : ……………. Tuy n …………….. D án ………………………............., năm .......... A. Thành ph n tham gia nghi m thu
 12. 1. Các y viên H i đ ng nghi m thu đư c thành l p theo Quy t đ nh s ……… ngày … tháng … năm ……………. c a .............................................................................. nghi m thu công trình: TT H và tên H c v , ch c v Đơn v công tác Ch c danh trong H i đ ng 1 2. Đơn v th c hi n: - Ch nhi m D án: - K thu t đ a ch t: - T trư ng khoan: B. K t qu nghi m thu 1. L khoan: - Kh i công: ngày … tháng … năm ……..; k t thúc: ngày … tháng …. năm ………...................... - Đ sâu k t thúc: ……………………. - Lý do k t thúc: .......................................................................................................................... 2. Các công tác k thu t đã đư c th c hi n t i l khoan: - Đo đ a v t lý: …………..; Karota: ………………………. - L y m u: ………………; s lư ng: …………………….. - ……………………………………………………………… - Nghiên c u ĐCTV-ĐCCT: ……………………………… - L p l khoan: ……………………………………………. 3. Ch t lư ng khoan: - S phù h p v v trí và phương v l khoan so v i thi t k : ....................................................... - Ch t lư ng l y m u: ................................................................................................................. + Qua đ t đá: ………… mét; l y đư c: …………… mét; đ t ………….% + Qua qu ng, khoáng hóa: …………. mét; l y đư c: ……………… mét; đ t ……………………%. - Các đánh giá khác: 4. Kh i lư ng nghi m thu: Chi u sâu Kh i lư ng đư c TT Kh i lư ng th c hi n (m) C p đ t đá T Đ n nghi m thu (m) 1 2 5. Các y u t đ a ch t làm thay đ i giá d toán so v i th c t : 6. Kh i lư ng không đư c thanh toán: ………… mét. Nguyên nhân: ............................................................................................................................. 7. K t lu n chung v m c đ hoàn thành công trình và đ ngh thanh toán:................................. Th trư ng đơn v Ch nhi m TM. Các y viên Ch t ch H i đ ng th c hi n D án H i đ ng (Ký, h tên)
 13. (Ký, h tên, đóng d u) (Ký, h tên) (Ký, h tên) * Biên b n này đư c s d ng cho nghi m thu c p qu n lý đ nghi m thu xác su t công trình khoan máy. M US 5/NT CƠ QUAN QU N LÝ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM H P Đ NG NGHI M THU Đ c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : ……………../BBNT Đ a danh, ngày … tháng … năm …. BIÊN B N NGHI M THU CÔNG TRÌNH* H ng m c công trình: ………………… D án ….....................…………………….., năm .............. A. Thành ph n tham gia nghi m thu 1. Các y viên H i đ ng nghi m thu đư c thành l p theo Quy t đ nh s ..........… ngày … tháng … năm …………. c a ...............................................................................nghi m thu công trình: TT H và tên H c v , ch c v Đơn v công tác Ch c danh trong H i đ ng 1 2. Đơn v th c hi n: - Ch nhi m d án:.................................................................... - K thu t đ a ch t:.................................................................... - K thu t thi công:.................................................................... B. K t qu nghi m thu 1. Đánh giá ch t lư ng: (đ t/chưa đ t/không đ t) 2. Kh i lư ng nghi m thu: TT S hi u Chi u sâu Kh i lư ng đư c C p đ t đá ho c Kh i lư ng th c hi n 3 công 3 nghi m thu (m m c đ ph c T Đ n (m ho c m) trình ho c m) t p công trình 1 2 3. Kh i lư ng không đư c thanh toán, t ng s : …………. Nguyên nhân: ............................................................................................................................. ................................................................................................................................................... 4. K t lu n chung v m c đ hoàn thành công trình và đ ngh thanh toán: ................................................................................................................................................... 5. Đ ngh : ...................................................................................................................................................
 14. Ch nhi m d án y viên H i đ ng ** Ch t ch H i đ ng (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên) * Biên b n này đư c s d ng cho nghi m thu c p qu n lý đ nghi m thu xác su t các công trình hào, lò, gi ng, h , d n s ch, h v t. ** Đ i di n các thành viên H i đ ng tr c ti p tham gia nghi m thu công trình. M US 6/NT CƠ QUAN QU N LÝ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM H I Đ NG NGHI M THU Đ c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : ……………../PNT Đ a danh, ngày … tháng … năm …. PHI U NGHI M THU CÔNG VI C, S N PH M* Tên công vi c, s n ph m:............................................................................................................ D án ………………………………...............................................…………………., năm ............... A. Thành ph n tham gia nghi m thu 1. Các y viên H i đ ng nghi m thu đư c thành l p theo Quy t đ nh s ................… ngày … tháng … năm …………. c a .................................................... nghi m thu công vi c, s n ph m: TT H và tên H c v , ch c v Đơn v công tác Ch c danh trong H i đ ng 1 2. Đơn v thi công: - Ch nhi m D án:...................................................................... - Đ i di n nh ng ngư i th c hi n:............................................... B. K t qu nghi m thu 1. Đánh giá ch t lư ng: (đ t/chưa đ t/không đ t) 2. Kh i lư ng nghi m thu: TT Tên công vi c, s n ph m Đơn v tính Kh i lư ng th c Kh i lư ng đư c hi n nghi m thu 1 2 3. Kh i lư ng không đư c thanh toán: Nguyên nhân: ............................................................................................................................. ................................................................................................................................................... 4. K t lu n chung v m c đ hoàn thành công vi c, s n ph m và kh i lư ng đ ngh thanh toán: ................................................................................................................................................... 5. Đ ngh : ...................................................................................................................................................
 15. Ch nhi m d án y viên H i đ ng ** Ch t ch H i đ ng (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên) * Phi u này đư c s d ng cho nghi m thu c p qu n lý đ nghi m thu xác su t các d ng công vi c, s n ph m như l y m u, đi u tra đ a ch t – khoáng s n, đo đ a v t lý, đ a ch t th y văn, báo cáo, b n đ , … ** Đ i di n các thành viên H i đ ng tr c ti p tham gia nghi m thu công vi c, s n ph m.
 16. M US 7/NT CƠ QUAN QU N LÝ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM H I Đ NG NGHI M THU Đ c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- Đ a danh, ngày … tháng … năm …. B NG XÁC Đ NH GIÁ TR KH I LƯ NG CÔNG VI C HOÀN THÀNH* Kỳ ……, năm: …… D án: ……………………………............................ (Kèm theo biên b n nghi m thu s ………………., ngày … tháng … năm …………) Theo d toán đư c duy t Kh i H ng m c công vi c và chi Đơn v Nghi m thu, thanh toán TT (QĐ s : ) lư ng phí tính Đơn giá Kh i lư ng Thành ti n th c hi n Đơn giá Kh i lư ng Thành ti n 1 2 3 4 T ng giá tr kh i lư ng hoàn thành đư c thanh toán (b ng ch ): ……………………………………………………………………………………… Th trư ng đơn v th c hi n Thư ký H i đ ng Ch t ch H i đ ng (Ký, h tên, đóng d u) (Ký, h tên) (Ký, h tên) Th trư ng cơ quan qu n lý (Ký, h tên, đóng d u) * B ng này đư c s d ng cho nghi m thu c p qu n lý đ t ng h p giá tr kh i lư ng các h ng m c công vi c đư c nghi m thu.
 17. M US 8/NT CƠ QUAN QU N LÝ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM H I Đ NG NGHI M THU Đ c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : ……../BBNT Đ a danh, ngày … tháng … năm …. BIÊN B N NGHI M THU* K T QU HOÀN THÀNH (KỲ ………), NĂM …… D án: ….........………………………………………………………………… - Đơn v th c hi n: ...................................................................................................................... - Ch nhi m D án: ………………………… - H i đ ng nghi m thu theo Quy t đ nh thành l p H i đ ng nghi m thu s ……… ngày … tháng …. năm ………… c a ................................................................................................................. (có danh sách kèm theo) + Ch t ch H i đ ng: ...................................................... + Thư ký H i đ ng: ........................................................ K T QU NGHI M THU I. ĐÁNH GIÁ K T QU TH C HI N I.1. Trình t thi công và ch t lư ng th c hi n Đánh giá v trình t thi công các phương pháp, các h ng m c; ch t lư ng c a các lo i tài li u, s li u đã đư c thu th p, x lý và t ng h p. I.2. Đánh giá v tính h p pháp, h p l , s đ y đ c a các tài li u, ch ng t liên quan đ n các kh i lư ng đã hoàn thành. I.3. Các k t qu đ t đư c Ghi các k t qu đ t đư c, các phát hi n m i v đ a ch t, khoáng s n I.4. Kh i lư ng và giá tr th c hi n đ t yêu c u đư c thanh toán: - Kh i lư ng và giá tr th c hi n (có b ng t ng h p giá tr kh i lư ng kèm theo). - T ng giá tr th c hi n đư c thanh toán (b ng ch ): ..... ............................................................ I.5. Kh i lư ng và giá tr không đ t yêu c u đ ngh không thanh toán - Kh i lư ng và giá tr không đ t yêu c u (có b ng t ng h p kèm theo). - Gi i thích nguyên nhân. I.6. Đánh giá chung: - Đánh giá chung v ch t lư ng th c hi n - X p lo i (trung bình, khá, t t). II. KI N NGH C A H I Đ NG Ki n ngh c a H i đ ng v các v n đ c n đư c b sung, s a ch a và các nhi m v c n đư c th c hi n ti p theo. Th trư ng đơn v th c hi n Thư ký H i đ ng Ch t ch H i đ ng
 18. (Ký, h tên, đóng d u) (Ký, h tên) (Ký, h tên) Th trư ng cơ quan qu n lý (Ký, h tên, đóng d u) * Biên b n này đư c s d ng cho nghi m thu c p qu n lý đ t ng h p k t qu nghi m thu. M US 9/TĐ CƠ QUAN, ĐƠN V TH M Đ NH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc -------------- Đ a danh, ngày … tháng … năm …. VĂN B N TH M Đ NH N I DUNG K THU T D ÁN Tên d án: Ch nhi m: Đơn v th c hi n: Thành viên T th m đ nh (theo phân công c a cơ quan, đơn v th m đ nh) g m: K t qu th m đ nh: 1. V tính c p thi t c a d án: 2. V cơ s pháp lý, cơ s tài li u, m c đ tin c y c a các thông tin đ l p d án: - Cơ s pháp lý - Cơ s tài li u đ a ch t, khoáng s n 3. N i dung công vi c, gi i pháp k thu t công ngh , kh i lư ng s n ph m 3.1. N i dung công vi c và các gi i pháp k thu t công ngh 3.2. H phương pháp, kh i lư ng và đi u ki n thi công 4. S n ph m d ki n hoàn thành 5. T ch c th c hi n, ti n đ thi công và tính kh thi, hi u qu c a d án 6. Ki n ngh đi u ch nh, hoàn thi n Đánh giá chung: - D án đáp ng ho c không đáp ng yêu c u - Đ ngh H i đ ng th m đ nh thông qua ho c không thông qua. Nh ng ngư i th m đ nh CƠ QUAN, ĐƠN V TH M Đ NH (xác nh n) Nguy n Văn A, t ng h p Nguy n Văn B Nguy n Văn C
 19. M US 10/TĐ CƠ QUAN, ĐƠN V TH M Đ NH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc -------------- Đ a danh, ngày … tháng … năm …. VĂN B N TH M Đ NH N I DUNG KINH T D ÁN Tên d án: Ch nhi m: Đơn v th c hi n: Thành viên T th m đ nh (theo phân công c a cơ quan th m đ nh) g m: K t qu th m đ nh: 1. V tính c p thi t c a d án: 2. V cơ s pháp lý, cơ s tài li u, m c đ tin c y c a các thông tin đ l p d án: 3. D toán kinh t : 3.1. Các căn c l p d toán 3.2. Tính h p lý c a danh m c công vi c trong d toán so v i quy đ nh hi n hành v l p d toán. 3.3. S phù h p kh i lư ng h ng m c công vi c đưa vào tính d toán so v i kh i lư ng thi t k c a d án. 3.4. Đánh giá m c đ h p lý c a đơn giá các h ng m c công vi c trong d toán. 3.5. Giá tr d toán c a d án ……………….. 4. Ki n ngh đi u ch nh, hoàn thi n Đánh giá chung: - D án đáp ng ho c không đáp ng yêu c u - Đ ngh H i đ ng th m đ nh thông qua ho c không thông qua. Nh ng ngư i th m đ nh CƠ QUAN, ĐƠN V TH M Đ NH (xác nh n) Nguy n Văn A, t ng h p Nguy n Văn B Nguy n Văn C M US 11/TĐ CƠ QUAN, ĐƠN V TH M Đ NH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc -------------- Đ a danh, ngày … tháng … năm …. VĂN B N TH M Đ NH N I DUNG K THU T BÁO CÁO
 20. Tên báo cáo: Ch nhi m: Đơn v th c hi n: Thành viên T th m đ nh (theo phân công c a cơ quan, đơn v th m đ nh) g m: K t qu th m đ nh: 1. V cơ s tài li u l p báo cáo và đ tin c y c a chúng 2. V x lý, t ng h p tài li u 3. Nh ng k t qu đ t đư c 4. Đánh giá m c đ hoàn thành m c tiêu nhi m v đư c c p có th m quy n phê duy t. 5. Các t n t i, thi u sót và ki n ngh . Đánh giá chung: - Báo cáo đáp ng ho c không đáp ng yêu c u - Đ ngh H i đ ng th m đ nh thông qua ho c không thông qua. Nh ng ngư i th m đ nh CƠ QUAN, ĐƠN V TH M Đ NH (xác nh n) Nguy n Văn A, t ng h p Nguy n Văn B Nguy n Văn C M US 12/TĐ CƠ QUAN, ĐƠN V TH M Đ NH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc -------------- Đ a danh, ngày … tháng … năm …. VĂN B N TH M Đ NH N I DUNG KINH T BÁO CÁO Tên báo cáo: Ch nhi m: Đơn v th c hi n: Thành viên T th m đ nh (theo phân công c a cơ quan, đơn v th m đ nh) g m: K t qu th m đ nh: 1. Căn c pháp lý 2. C u trúc báo cáo, các bi u b ng trong báo cáo. 3. Tình hình th c hi n kh i lư ng k thu t - Tăng gi m kh i lư ng so v i d án đã phê duy t. - Cơ s pháp lý c a vi c thay đ i kh i lư ng. 4. Tình hình th c hi n các ch tiêu giá tr kh i lư ng
Đồng bộ tài khoản