Thông tư 11-LĐ/TT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
63
lượt xem
3
download

Thông tư 11-LĐ/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 11-LĐ/TT về việc hướng dẫn việc xếp bậc lương cho công nhân viên chức khu vực Nhà nước do Bộ Lao động ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 11-LĐ/TT

  1. B LAO NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 11-L /TT Hà N i, ngày 18 tháng 9 năm 1985 THÔNG TƯ C A B LAO NG HƯ NG D N X P B C LƯƠNG CHO CÔNG NHÂN VIÊN CH C KHU V C NHÀ NƯ C S 11-L /TT NGÀY 18 THÁNG 9 NĂM 1985 Thi hành Ngh nh s 235/H BT ngày 18 tháng 9 năm 1985 c a H i ng B trư ng v c i ti n ch ti n lương c a công nhân viên ch c thu c khu v c Nhà nư c. B Lao ng hư ng d n vi c x p b c lương cho công nhân viên ch c vào các thang lương, b ng lương như sau: A/ I TƯ NG S P X P LƯƠNG M I 1- Công nhân, viên ch c thu c khu v c Nhà nư c ư c s p x p vào các thang lương, b ng lương m i bao g m: a) Nh ng ngư i ã ư c tuy n d ng chính th c hi n ang làm vi c trong các cơ quan qu n lý Nhà nư c t Trung ương n huy n, th xã trong các ơn v s nghi p, các t ch c ng, oàn th , trong các ơn v s n xu t kinh doanh, k c b i chuy n ngành ã h t 18 tháng, lao ng h p ng hư ng các ch như công nhân viên ch c tuy n d ng chính th c. b) Nh ng ngư i ã ư c tuy n d ng chính th c ang i h c các trư ng, l p văn hoá, chính tr , k thu t, chuyên môn nghi p v ; ho c ang i u tr b nh vi n, tr i i u dư ng, i tham quan, th c t p hay ang công tác ngoài nư c. c) Nh ng ngư i ã h t th i gian t p s , th vi c ư c tuy n d ng chính th c. 2- Nh ng ngư i chưa ư c x p lương m i bao g m: a) Nh ng ngư i làm vi c theo h p ng ng n h n h t vi c thì ngh . b) Nh ng ngư i làm vi c theo h p ng c bi t trong các cơ quan xí nghi p ho c tr lương theo giá ti n công a phương. 3- Nh ng trư ng h p khác:
  2. a) Nh ng ngư i ang trong th i gian t p s , th vi c chưa ư c x p b c thì ư c tr 95% m c lương c a công nhân viên ch c cùng trình ã ư c tuy n d ng chính th c. b) Quân nhân chuy n ngành ang trong th i gian 18 tháng chưa x p l i lương thì hư ng theo lương ho c sinh ho t phí m i c a quân i. c) Nh ng ngư i b ình ch công tác t m th i cho hư ng 7% m c lương m i c a công nhân viên ch c cùng trình . d) Nh ng ngư i b t m giam thì t m th i cho hư ng 50% m c lương m i c a công nhân viên ch c cùng trình ngh nghi p. H t th i h n t m giam, tuỳ theo k t lu n c a cơ quan pháp lu t mà x lý theo quy nh chung c a Nhà nư c. ) i v i nh ng ngư i Vi t Nam làm vi c cho các cơ quan, các t ch c, các liên doanh v i nư c ngoài óng t i Vi t Nam, s có thông tư hư ng d n riêng. 4- i tư ng cán b xã, phư ng hư ng ph c p sinh ho t phí s do Ban t ch c Chính ph hư ng d n riêng. B- NGUYÊN T C S P X P B C LƯƠNG quán tri t nguyên t c phân ph i theo lao ng, ng th i khuy n khích m i ngư i không ng ng trau d i ngh nghi p nâng cao năng su t lao ng và hi u qu công tác, khi s p x p b c lương c n n m v ng hai nguyên t c sau: 1- Căn c x p lương c p b c cho công nhân và nhân viên tr c ti p s n xu t, kinh doanh là tiêu chuNn c p b c k thu t ho c ti u chuNn nghi p v ; i v i cán b qu n lý xí nghi p là ch c v hi n gi và h ng m i c a xí nghi p ư c x p (tiêu chuNn x p h ng có thông tư hư ng d n riêng); i v i cán b lãnh o trong các cơ quan qu n lý Nhà nư c và các t ch c s nghi p là ch c v ang m nhi m, các ch c danh và tiêu chuNn nghi p v . 2- Làm công vi c gì; ch c v gì thì x p b c và tr lương theo công vi c y, ch c v y, khi thay i công vi c, thay i ch c v thì hư ng lương theo công vi c m i, ch c v m i, không b o lưu b c lương cũ. Ch trong trư ng h p có quy t nh c a cơ quan qu n lý c p trên c v tăng cư ng cho c p dư i thì m i ư c gi nguyên lương cũ. C- X P B C LƯƠNG CHO CÔNG NHÂN, VIÊN CH C NHÀ NƯ C I- I V I CÔNG NHÂN, VIÊN CH C TR C TI P S N XU T KINH DOANH 1- i v i các ngành, ngh áp d ng các thang lương, b ng lương m i có s b c b ng s b c c a thang lương, b ng lương cũ thì căn c vào b c lương hi n t i c a m i ngư i, t m th i x p chuy n ngang cùng b c, không k t h p i u ch nh b t h p lý ho c ti n b v ngh nghi p. Vi c i u ch nh b t h p lý ho c s ư c gi i quy t sau qua ki m tra, sát h ch l i theo tiêu chuNn c p b c k thu t ư c b sung. Ví d : Công nhân khai thác than h m lò hi n ang ư c x p b c 5 theo thang lương khai thác m h m lò 6 b c cũ thì nay chuy n sang b c 5 c a thang lương khai thác m h m lò 6 b c m i.
  3. Nh ng ngư i hi n ã x p b c cao nh t c a thang lương, b ng lương cũ, ang hư ng ph c p th c bi t gi i, ho c ã x p vư t b c cao nh t c a thang lương m i, b ng lương m i và ư c hư ng ph c p vư t không theo quy nh chung. Ví d : Công nhân ngh ti n ã x p b c 7 thang lương cơ khí 7 b c cũ, ã ư c hư ng ph c p th c bi t gi i thì x p vào b c 7 m i và ư c hư ng ph c p vư t khung theo quy nh chung. 2- i v i các ngành, ngh áp d ng các thang lương, b ng lương m i có s b c nhi u hơn ho c ít hơn s b c c a thang lương, b ng lương cũ, thì d a vào tiêu chuNn c p b c k thu t hi n hành mà x p lương và cũng theo nguyên t c chuy n ngang cùng b c, không ư c x p lên b c cao hơn so v i b c cũ. Ví d : Công nhân chăn nuôi ngành nông nghi p áp d ng thang lương m i 6 b c, thang lương cũ 5 b c thì khi x p chuy n ngang cùng b c, cũng ch ư c x p n b c 5. Riêng v i công nhân ã x p b c 5, là b c cao nh t c a thang lương cũ n u có th i gian gi b c 5 ư c năm năm tr lên, ho c ang hư ng ph c p th c bi t gi i thì ư c x p vào b c 6 m i và n u có i u ki n còn ư c hư ng ph c p vư t khung theo quy nh chung. Ví d : m t công nhân chăn nuôi ã ư c x p b c 5 và ang hư ng ph c p th c bi t gi i thì ư c x p vào b c 6 c a thang lương m i. V i công nhân n u ăn thang lương cũ 8 b c, thang lương m i rút xu ng còn 7 b c, vi c x p b c cũng theo nguyên t c chuy n ngang b c cũ sang b c m i. i v i nh ng ngư i ang x p b c 8 cũ ho c nh ng ngư i ã x p b c vư t khung b c 8, hay dang hư ng ph c p th c bi t gi i thì cũng x p vào b c 7 m i và cho hư ng ph c p vư t khung theo quy nh chung. 3- i v i công nhân các ngành hi n ang áp d ng b ng lương, nay chuy n sang áp d ng thang lương như: Bưu i n, thương nghi p và d ch v ; ho c công nhân các ngành hi n ang áp d ng thang lương chuy n sang b ng lương như: s n xu t i n, lái tàu i n ... ph i khNn trương phân nhóm các ch c danh ngh nghi p, xây d ng l i tiêu chuNn c p b c k thu t, tiêu chuNn nghi p v làm căn c x p b c cho công nhân. Trong khi chưa có tiêu chuNn các b c k thu t m i, thì d a vào tiêu chuNn c p b c k thu t hi n hành, k t h p v i vi c xem xét trình , năng l c th c t c a m i ngư i s p x p b c lương theo nguyên t c chuy n m c lương cũ sang m c lương m i tương ng, không ư c vì vi c chuy n t thang lương sang b ng lương ho c ngư c l i mà Ny b c lương lên, gây khó khăn cho vi c s p x p b c lương, b trí và s d ng lao ng sau này. Vi c x p chuy n m c lương cũ sang m c lương m i tương ng có nghĩa là l y m c lương hi n hư ng (theo thang lương, b ng lương 1960) so sánh v i nhóm m c lương tương ng c a viên ch c chuyên môn khu v c hành chính s nghi p khi chuy n t m c lương cũ sang m c lương m i tương ng. Ví d : M t m u d ch viên bán hàng m c lương theo b c hi n nay là 58 ng x p x v i m c 56 ng c a viên ch c chuyên môn hành chính. M c lương 56 ng ư c chuy n x p sang m c lương m i 272 ng/tháng. Tương ng v i m c lương 272 ng, m u d ch viên bán hàng ư c t m x p vào b c 4 (273 ng/tháng) theo thang lương 6 b c m i. 4- i v i m t s trư ng h p trư c ây do nhi u nguyên nhân khác nhau mà x p b c lương cho công nhân vư t quá khung lương ngh ho c v n d ng các m c lương khác x p lương, không căn c vào ch c danh, trình ngh nghi p, yêu c u c a s n
  4. xu t và thang lương, b ng lương ã quy nh, gây nên chênh l ch quá áng thì ph i s p x p l i theo úng khung b c lương c a thang lương, b ng lương m i theo ngh nghi p ang làm. Trên cơ s m c lương m i ư c x p, n u có i u ki n, s áp d ng ph c p vư t khung theo quy nh chung. 5- Các trư ng h p c p b c công nhân cao hơn c p b c công vi c ho c ngư c l i c p b c công nhân th p hơn c p b c công vi c, ây là nhi m v c a t ch c qu n lý. C n ư c x lý theo hư ng i u ch nh l i l c lư ng công nhân k thu t ho c ào t o, b túc, nâng cao trình công nhân phù h p v i yêu c u k thu t s n xu t t ng ơn v , không thu c ph m vi x p b c lương l n này. II- X P B C LƯƠNG CHO CÁN B QU N LÝ XÍ NGHI P. L n c i ti n này, ti n lương ch c v c a cán b qu n lý xí nghi p ư c s p x p l i theo 6 b ng lương và m i ch c v trong cùng m t h ng có 2 b c lương (trư c ây 3 b c lương). M t khác, vì tình hình x p lương cán b qu n lý hi n nay trong các ngành, các ơn v có nhi u trư ng h p không úng ch c v , không tương ng v i h ng c a xí nghi p, ho c x p vư t khung m t, hai l n. Vì v y trư c h t ph i x p h ng xí nghi p cho úng v i v trí c a t ch c s n xu t, kinh doanh, trên cơ s ó vi c x p b c lương c n ư c gi i quy t theo các trư ng h p: 1- Trư ng h p h ng m i c a xí nghi p b ng h ng cũ, ho c cao hơn h ng cũ c a xí nghi p thì các ch c v ư c x p vào các b c lương c a b ng lương m i như sau: a) ang x p m c lương b c 1 ho c b c 2 c a h ng xí nghi p cũ, dư c x p b c 1 c a h ng xí nghi p m i. N u có th i gian gi b c 2 cũ t 3 năm tr lên mà trong th i gian ó luôn hoàn thành nhi m v công tác thì ư c x p vào b c 2 m i. b) ang hư ng m c lương b c 3 h ng cũ c a xí nghi p thì x p vào b c 2 h ng m i c a xí nghi p, n u có thơi gian gi b c 3 cũ trên 5 năm, ho c ã x p b c vư t khung thì s ư c hư ng ph c p vư t khung theo quy nh chung. 2- Trư ng h p h ng m i c a xí nghi p th p hơn h ng cũ c a xí nghi p thì các ch c v ư c x p vào m c lương b c 1 và 2 h ng m i c a xí nghi p cũng theo cách x p b c như các trư ng h p t i i m 1 m c II. Ngoài ra n u có i u ki n thì hư ng ph c p vư t khung theo quy nh chung. 3- Trư ng h p cán b qu n lý xí nghi p hi n nay không x p theo b ng lương cán b qu n lý xí nghi p mà x p theo b ng lương chuyên môn, k thu t, nghi p v và các b ng lương khác ho c do xí nghi p chưa ư c x p h ng thì nay ph i x p vào các m c lương ch c v cán b qu n lý xí nghi p theo h ng m i c a xí nghi p ư c x p. Ngoài ra, n u có i u ki n thì hư ng ph c p vư t khung theo quy nh chung. 4- Trư ng h p trư c ây do nhi u nguyên nhân khác nhau mà m c lương c a cán b qu n lý xí nghi p cao hơn nhi u so v i v trí c a t ch c xí nghi p và ph m vi trách nhi m hi n gi , thì nay ph i x p l i úng theo h ng m i c a xí nghi p ư c xác nh. Ví d : Giám c xí nghi p hư ng lương cũ 150 ng, 160 ng (lương m i 550 - 559 ), cá bi t có ngư i 170 d ng(lương m i 644 ng) nhưng h ng m i c a xí nghi p ch b ng h ng 3 xí nghi p cơ khí 438 ng - 474 ng thì x p vào h ng 3. ây là v n ph c t p nói chung không th gi i quy t b ng vi c s p x p l i b c lương mà ph i
  5. gi i quy t v m t t ch c và nhân s s d ng h p lý kh năng và trình cán b . Trư ng h p cán b do c p trên có quy t nh c v tăng cư ng cho c p dư i thì ư c gi nguyên lương. III- X P B C LƯƠNG CHO CÁN B , VIÊN CH C CÁC T CH C S NGHI P VÀ CÁC CƠ QUAN QU N LÝ NHÀ NƯ C. 1- i v i cán b qu n lý các t ch c s nghi p thu c các ngành nghiên c u khoa h c, s nghi p giáo d c, y t , văn hoá, ngh thu t, phát thanh, truy n hình, khí tư ng, thu văn v,v... sau khi có tiêu chuNn phân h ng ư c B Lao ng th o thu n, B ch qu n, U ban nhân dân thành ph t nh, c khu tr c thu c Trung ương quy t nh x p h ng cho các ơn v tr c thu c. Trên cơ s h ng m i c a t ch c ư c x p ti n hành x p b c lương cũ sang b c lương m i tương ng c a khung lương m i theo các b ng lương D. 2- i v i cán b viên ch c làm công tác khoa h c, k thu t, chính tr , kinh t , giáo d c, văn hoá, ngh thu t, pháp ch , quan h qu c t và viên ch c th c hành k thu t, nghi p v trong các cơ quan qu n lý Nhà nư c, các t ch c s nghi p và trong các ơn v s n xu t, kinh doanh áp d ng theo b ng lương D thì x p lương ư c ti n hành theo các trư ng h p c th . a) Các ơn v ã xây d ng và th c hi n tiêu chuNn nghi p v , theo các ch c v c a b ng lương m i, thì căn c vào tiêu chuNn nghi p v ti n hành x p b c lương. Nói chung x p chuy n ngang t b c cũ sang b c lương m i tương ng, n u trình và kh năng c a cán b t ư c tiêu chuNn nghi p v c a ch c v nghi p v hi n gi thì x p vào ch c v c a c p trình th p hơn. Trong trư ng h p này ư c x p vào b c cao nh t c a c p trình dư i và n u có i u ki n s ư c hư ng ph c p vư t khung theo quy nh chung. Ví d : M t phóng viên ang hư ng m c lương 119 ng, n u t tiêu chuNn nghi p v c a phóng viên c p 2, ư c x p vào b c 3 m i (425 ng), n u không t tiêu chuNn nghi p v c a phóng viên c p 2, thì x p vào b c 6 c a phóng viên c p I (350 ng) và n u i u ki n s hư ng ph c p vư t khung theo quy nh chung. b) Nh ng ơn v chưa xây d ng và th c hi n ư c tiêu chuNn nghi p v theo các ch c v c a b ng lương m i, thì căn c vào trình và năng l c th c t c a m i cán b mà t m th i x p chuy n ngang b c lương cũ sang b c lương m i tương ng, ho c có th i u ch nh cho phù h p v i tương quan chung v trình và năng l c cán b trong n i b ơn v . Tuy nhiên, không ư c vì chưa có tiêu chuNn nghi p v mà x p b c lương m i cao hơn không phù h p v i năng l c và trình c a cán b , gây tr ng i cho vi c x p b c và s p x p cán b sau này. Sau ó, các B , các a phương c n khNn trương xây d ng tiêu chuNn nghi p v cho các ch c v ti n hành x p b c lương cho úng n. 3- i v i cán b gi ch c v lãnh o các cơ quan qu n lý Nhà nư c t c p Trung ương n c p huy n áp d ng b ng lương E. a) N u ch c v mà khung lương m i có s b c b ng s b c c a khung lương cũ, thì căn c vào b c lương hi n t i c a m i ngư i x p chuy n ngang cùng b c tương ng.
  6. b) N u ch c v mà khung lương m i có s b c nhi u hơn s b c c a khung lương cũ (như Phó Ch t ch U ban nhân dân thành ph tr c thu c Trung ương, t nh v,v...) thì x p b c lương cũng theo nguyên t c x p chuy n ngang cùng b c tương ng. B c 1 và b c 2 cũ x p vào b c 1 m i, n u có th i gian gi b c 2 cũ trên 3 năm mà trong th i gian ó luôn hoàn thành nhi m v công tác, ư c x p vào b c 2 m i. i v i cán b gi trách nhi m n ng hơn như Phó Ch t ch thư ng tr c ư c x p vào b c 3 m i (b c cao nh t c a khung lương ch c v . Ví d : Phó ch t ch thư ng tr c U ban nhân dân thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh x p m c 718 ng, Phó Ch t ch thư ng tr c thành ph H i Phòng và các t nh x p m c 644 ng. c) N u ch c v mà khung lương m i có s b c ít hơn s b c c a khung lương cũ, nhưng các b c lương c a khung lương m i ư c i u ch nh cao hơn so v i tương quan chung phù h p v i v trí m i c a t ch c, thì x p b c lương như sau: - Các b c lương c a khung lương cũ x p vào b c 1 c a khung lương m i, nhưng n u có th i gian gi b c t i a c a khung lương cũ trên 3 năm mà trong th i gian ó luôn hoàn thành nhi m v công tác thì ư c x p vào b c 2 m i. - Vư t khung cũ l n th nh t x p vào b c 2 m i, vư t khung cũ l n th 2 x p vào b c 3 m i và n u có i u ki n s hư ng ph c p vư t khung theo quy nh chung. Ví d : Giám c S thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh, n u ang hư ng các m c lương t 140 ng tr xu ng thì x p vào b c 1 c a khung lương m i, n u có th i gian hư ng m c lương 140 ng trên 3 năm mà trong th i gian ó luôn hoàn thành nhi m v thì ư c x p vào b c 2 m i. N u ang hư ng vư t khung l n th nh t (150 ng) x p vào b c 2 m i. N u ang hư ng vư t khung l n th 2 (160 ng) thì x p vào b c 3 m i và n u có i u ki n còn ư c hư ng ph c p vư t khung theo quy nh chung. d) N u ch c v mà khung lương m i có s b c ít hơn s b c c a khung lương cũ (như V tr ng, Phó v trư ng, trư ng phòng v.v..) thì x p b c lương như sau: - ang hư ng lương b c 1 và b c 2 cũ x p vào b c 1 m i, n u có th i gian gi b c 2 cũ trên 3 năm mà th i gian ó luôn hoàn thành nhi m v công tác thì x p vào b c 2 m i. - ang hư ng b c 3 cũ x p vào b c 2 m i, n u có th i gian gi b c 3 cũ trên 3 năm tr lên mà trong th i gian ó luôn hoàn thành nhi m v thì ư c x p vào b c 3 m i. - ang hư ng b c 4 cũ ho c ang hư ng các m c lương vư t khung thì x p vào b c 3 m i và n u có i u ki n s hư ng ph c p vư t khung theo quy nh chung. 4- Trư ng h p trư c ây, do nhi u lý do khác nhau m t s ch c v cán b lãnh o các cơ quan qu n lý Nhà nư c và các t ch c s nghi p hi n nay không x p theo b c lương cán b lãnh o, mà x p theo b ng lương chuyên môn, k thu t nghi p v và các b ng lương khác, ho c dùng các b c lương c a ch c v lãnh o c p cao hơn x p cho các ch c v lãnh o c p th p hơn thì nay ph i x p vào các b c lương ch c v lãnh o theo úng v trí và ph m vi trách nhi m c a h theo các trư ng h p ã nêu trên. M t khác ph i s p x p, i u ch nh v nhân s cho h p lý s d ng úng kh
  7. năng và trình cán b . Trư ng h p cán b do c p trên có quy t nh c v tăng cư ng cho c p dư i thì ư c gi nguyên lương. 5- T 1-9-1985 tr i công nhân viên ch c m i ư c tuy n d ng chính th c vào các cơ quan, xí nghi p Nhà nư c ư c x p lương theo các ch c v , ngh nghi p m nh n và theo quy nh sau: a) H c sinh t t nghi p các trư ng ào t o chính quy, sau khi h t th i gian t p s ư c x p vào b c lương kh i i m c a ngành ngh ào t o. b) i v i nhân viên làm công vi c gi n ơn không ph i qua ào t o ho c qua ào t o ng n ngày thì x p vào b c lương 220 ng ho c b c lương 230 ng tuỳ theo tính ch t công vi c. D- T CH C TH C HI N: Quán tri t tinh th n Ngh quy t c a H i ngh Ban ch p hành Trung ương l n th tám (khoá V) v giá - lương - ti n, vi c c i ti n ch ti n lương l n này m i làm m t bư c nhưng có ý nghĩa chính tr - kinh t - xã h i quan tr ng. V i ch lương m i, ti n lương tr thành òn bNy kinh t quan tr ng qu n lý lao ng và qu n lý kinh t tài chính, khuy n khích ngư i lao ng, nâng cao nhi t tình lao ng, nâng cao năng su t lao ng, b o m ch t lư ng và hi u qu . T o ra s nh t trí cao b o m vi c th c hi n th ng nh t và có hi u qu các ch trương chính sách v ti n lương c a ng và Nhà nư c và t o ra khí th m nh m thúc Ny s n xu t và t ng bư c n nh, c i thi n i s ng c a công nhân viên ch c. Các B , các a phương c n th c hi n t t nh ng vi c sau ây: 1- Các B , các ngành, các a phương, các ơn v xí nghi p cơ quan c n làm thông su t trong công nhân viên ch c các văn b n c a Trung ương ng, c a H i ng b trư ng và các thông tư hư ng d n c a B Lao ng. Làm cho m i ngư i hi u rõ tình hình kinh t c a t nư c còn nhi u khó khăn, nhưng ng và Nhà nư c ã th c hi n ch ti n lương m i là m t c g ng to l n, th c hi n s quan tâm săn sóc c a ng và Nhà nư c n i s ng v t ch t và văn hoá c a ngư i lao ng. Ch lương ư c c i ti n m t bư c, có c i thi n so v i hi n nay, nhưng m c lương và m c chênh l ch th t là v a ph i, có ph n còn ch t h p, t ó, m i ngư i c n t giác ch p hành t t k lu t lao ng, k lu t công tác, phát huy quy n làm ch t p th , phát huy h t kh năng lao ng sáng t o c a mình không ng ng nâng cao năng su t lao ng, nâng cao hi u su t công tác. T o ra khí th m i, phong trào m i thi ua lao ng xã h i ch nghĩa ưa n n s n xu t xã h i lên m t bư c phát tri n m i. Trên cơ s ó n nh và t ng bư c c i thi n i s ng v t ch t và văn hoá c a m i ngư i. M t khác, ch ti n lương m i th c s tr thành m t ng l c i v i s n xu t và i s ng, quán tri t hơn n a nguyên t c phân ph i theo lao ng, lãnh o các B , các ngành, các a phương c n t ch c ch p hành nghiêm túc ch ti n lương m i. 2- B trư ng các B và Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph và c khu tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m t ch c th c hi n ch ti n lương m i trong toàn ngành, toàn t nh, thành ph c a mình, hư ng d n ki m tra, xác nh qu ti n lương theo ch m i cho các ơn v thu c B ho c a phương, báo cáo và bàn b c
  8. v i B Lao ng và U ban k ho ch Nhà nư c v k ho ch qu ti n lương m i c a 4 tháng cu i năm 1985 và c năm 1985. V vi c s p x p b c lương cho công nhân viên ch c, thì ph i căn c vào các tiêu chuNn c p b c k thu t, tiêu chuNn nghi p v c a t ng ch c danh, vào phân h ng xí nghi p, phân lo i t ch c mà ti n hành s p x p b c lương cho t ng công nhân viên ch c cho úng, th hi n nguyên t c phân ph i theo lao ng, theo úng tài, c và c ng hi n c a t ng ngư i. B o m các nguyên t c, các chính sách và ch ti n lương. B o m s công b ng, h p lý, không tuỳ ti n h th p tiêu chuNn c p b c k thu t, ho c tiêu chuNn nghi p v , tuỳ ti n s p x p vào các m c lương cao hơn m c lương ang hư ng v.v... B o m quan h úng n gi a các cán b nhân viên, tăng cư ng k lu t lao ng, tăng cư ng s oàn k t, ph n kh i và c ng c lòng tin c a m i ngư i, nâng cao nhi t tình trong lao ng và công tác. Th trư ng các cơ quan, ơn v c n n m v ng tình hình lao ng và ti n lương trong cơ quan, ơn v , cơ c u lao ng trình và năng l c c a cán b , công nhân, v n d ng úng n chính sách và ch lương m i, theo dõi phân tích s chuy n bi n v ti n lương c a công nhân viên ch c và t ng ti n qu ti n lương m i c a ơn v . Trách nhi m h ch toán kinh t c a xí nghi p v i qu lương y cùng v i chi phí y hơn v v t tư, nguyên li u, năng lư ng v.v... c n ư c b o m, nâng cao t ch và ch ng c a xí nghi p i v i t ch c lao ng và qu n lý lao ng xí nghi p mình, quan tâm, úng m c n công tác nh m c lao ng và áp d ng các nh m c lao ng tiên ti n, ơn giá úng n, h ch toán ch t ch và ki m tra k t qu lao ng và thu nh p c a t ng ngư i, t ng ngày, khuy n khích b ng ti n lương, ti n thư ng m t cách úng m c, i ôi v i nâng cao trách nhi m và tinh th n làm ch t p th c a t t c m i ngư i, nâng cao năng su t lao ng, ch t lư ng và hi u qu toàn xí nghi p. 3- S Lao ng các t nh, thành ph và c khu tr c thu c Trung ương có nhi m v tham mưu tr c ti p giúp U ban nhân dân các c p hư ng d n thi hành Ngh nh c a H i ng B trư ng và các thông tư hư ng d n c a B Lao ng cho các ơn v s n xu t kinh doanh và các ngành; các cơ quan hành chính s nghi p, theo dõi và ki m tra vi c x p h ng xí nghi p, phân lo i t ch c và s p x p b c lương m i cho công nhân viên ch c các ơn v thu c a phương, ng th i cùng v i U ban K ho ch a phương và Giám c các S ch qu n xác nh qu lương m i cho các ơn v thu c a phương mình. Th trư ng các ơn v s n xu t, kinh doanh, các ngành, các cơ quan hành chính s nghi p ch u trách nhi m th c hi n ch lương m i trong ơn v mình. C n thành l p H i ng x p lương do th trư ng ơn v làm Ch t ch và các U viên: Bí thư ng u , Thư ký công oàn và Bí thư oàn thành niên c ng s n H Chí Minh. Nhi m v c a H i ng là nh ra các phân ban x p lương cho các ơn v n i b cán b lãnh o cơ s và m i công nhân viên ch c có th tham gia th c s bàn b c dân ch trong vi c s p x p b c lương sát úng v i th c t khách quan c a ơn v ; ng th i H i ng ph i ti n hành rà soát l i tiêu chuNn c p b c k thu t, tiêu chuNn phân h ng xí nghi p, phân lo i t ch c, trình , năng l c và b c lương c a t ng công nhan viên ch c. T ó ti n hành s p x p b c lương m i cho m i công nhân viên ch c
  9. phù h p v i trình , năng l c, ngành, ngh , ch c v và các thang lương, b ng lương m i trên tinh th n nghiêm túc, ch t ch . Cùng v i vi c làm trên ây, các cơ s s n xu t, kinh doanh, các ngành, các cơ quan hành chính s nghi p c n ti n hành t ch c s p x p l i s n xu t, công tác, xác nh rõ ch c năng nhi m v biên ch t ch c trong t ng ngành, t ng a phương và t ng cơ s . c bi t i v i các ơn v s n xu t kinh doanh, t nay tr i qu ti n lương là ph thu c vào k t qu ho t ng kinh doanh c a ơn v . Do ó, lãnh o các B , các ngành, các c p, các ơn v ph i g n li n t ch c tr lương v i t ch c s p x p l i s n xu t, t ch c lao ng h p lý, áp d ng các nh m c lao ng có căn c , khoa h c và v n d ng có hi u qu các hình th c và ch tr lương. i v i các ơn v hành chính s nghi p c n khNn trương xây d ng và áp d ng tiêu chuNn nghi p v viên ch c t o ra ch t lư ng m i trong i ngũ cán b và phát huy h t trách nhi m c a h . 4- Sau khi s p x p b c lương cho công nhân viên ch c, các B , các ngành các a phương c n k p th i g i báo cáo k t qu vi c x p b c lương cho công nhân viên ch c theo bi u m u hư ng d n và sơ k t ánh giá vi c th c hi n ch lương m i c a ơn v lên c p trên ng th i báo cáo nh ng t n t i qua vi c s p x p lương m i, ra phương hư ng b khuy t. 5- làm cho ti n lương phát huy ư c tác d ng trong s n xu t và i s ng xã h i, U ban nhân dân các c p, các ngành qu n lý s n xu t, các cơ quan phân ph i lưu thông t ng i phơng c n ra s c phát tri n s n xu t t o ra qu hàng hoá tương ng v i qu ti n lương m i, i ôi v i m r ng m ng lư i thương nghi p và d ch v xã h i ch nghĩa, tăng cư ng qu n lý và t ng bư c n nh th trư ng, giá c b o m ti n lương th c t c a công nhân viên ch c. Cùng v i vi c làm t t công tác giáo d c tư tư ng chính tr , quan i m l i ích giai c p công nhân, l i ích Nhà nư c, l i ích lâu dài và l i ích h p lý c a t p th và cá nhân ngư i lao ng trong i u ki n kinh t xã h i chính tr c a t nư c hi n nay, tin tư ng, ph n kh i, quy t tâm, ph n u hoàn thành vư t m c k ho ch Nhà nư c năm 1985. 6- Trong tháng 10 năm 1985, t t c các B , các ngành, các a phương và các ơn v cơ s ph i hoàn thành vi c s p x p b c lương tr lương m i cho công nhân viên ch c và ư c truy lĩnh lương m i tháng 9. N u u tháng 10, qu lương c a cơ quan, ơn v chưa ư c thông báo chính th c, thì lương kỳ 1 tháng 10 ư c t m ng b ng 40%, qu lương m i tr lương m i cho công nhân viên ch c. Thông tư này có hi u l c t ngày 01 tháng 9 năm 1985, nh ng quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các B , các ngành, các a phương ph n ánh v B Lao ng nghiên c u gi i quy t. ào Thi n Thi ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản