intTypePromotion=1

Thông tư 110/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
57
lượt xem
1
download

Thông tư 110/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 110/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng vốn của doanh nghiệp Nhà nước dành cho đầu tư và xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 110/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA th«ng    t c ñ a b é  t µi h Ý n h   è  110/2000/TT­B T C  n g µ y  14 th¸ng 11 n¨ m  2000  í ng   c S H d É n  q u ¶ n  lý v µ  s ö  d ô n g   è n c ñ a d o a n h  n g hi Ö p   v n h µ   íc d µ n h  c h o  ® Ç u  t v µ  x © y  d ù n g    n     ­C¨n  LuËt Doanh    cø    nghiÖp  µ  íc; nh n ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 8/7/1999  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph vÒ   Öc  vi ban  µnh  h Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng; l  tv x d ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 12/2000/N§­   µy  CP ng 5/5/2000  Ò   Öc  öa  v vi s ® æi, bæ     sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u     µ  ©y  ùng  l  tv x d ban   hµnh  Ìm  k theo  NghÞ   nh   è  ®Þ s 52/1999/N§­    µy  CP ng 8/7/1999  ña  Ýnh   c Ch phñ; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 59/CP  µy  ng 03/10/1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban  hµnh Quy   Õ   ch Qu¶n  ý tµichÝnh  µ  ¹ch  l    vh to¸n kinh    doanh  i  íidoanh  ®è v   nghiÖp  µ  íc; nh n ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 27/1999/N§­   µy  CP ng 20/4/1999  ña  Ýnh   c Ch phñ  öa  æi    s® bæ sung Quy  Õ   ch Qu¶n  ýtµichÝnh  µ  ¹ch  l    vh to¸n kinh doanh      ®èi víi    doanh nghiÖp  µ  íc,ban  µnh  Ìm  nh n   h k theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 59/CP  µy  ng 3/10/1996 cña  Ýnh  ñ;   Ch ph Sau    èng  Êt víi é   ©y  ùng,Bé   µi chÝnh  íng dÉn  Öc  khith nh     X B d   T  h  vi qu¶n  lývµ  ö  ông  èn  ña    sd v c doanh  nghiÖp  µ  ícdµnh  nh n   cho  u    vµ  ©y  ùng  ®Ç t   x d nh sau: I. u y  ® Þ n h  c h u n g  Q 1.§èit ng ¸p dông     î     Th«ng   µy  µc¸cdù    ö  ông  èn  u      iÓn tn l     ¸n s d v ®Ç tph¸ttr   cña doanh nghiÖp  µ  íc(viÕtt¾t lµDNNN), trong ®ã   nh n            bao  å m     g c¸c DNNN   ho¹t®éng    trong lÜnh  ùc    v s¶n  Êt kinh doanh  µ  ¹t®éng  xu     v ho   c«ng  ch  Ý theo   quy  nh  ña  Ët Doanh  ®Þ c Lu   nghiÖp  µ  íc. nh n   2. Dù   sö  ông  èn  u    ph¸ttr Ón cña    ¸n  d v ®Ç t  i   DNNN   µ c¸c dù    ã  ö  l     ¸n:c s dông  ét  Çn  èn  ç  îtõ   èn  ©n  m ph v h tr    v ng s¸ch  µ  íc,vèn  ã  ån  èc  õ nh n   c ngu g t   ng©n  s¸ch,vèn  doanh    do  nghiÖp  ù tÝch  ü,vèn  Ýn  ông  ¬ng  ¹i ®Ó   t  lu   td th m  ®Ç u      iÓn,quü  u      iÓn,quü  ù  tph¸ttr   ®Ç tph¸ttr   d phßng  µichÝnh  ﮾ p     t  (b   tæn thÊt tµis¶n),quü  óc  î (®Çu           ph l  i t c¸c c«ng  ×nh  óc  î )vèn  Êu  tr ph l i  , kh hao  µi t  s¶n  è  nh  µ    c ®Þ v c¸ckho¶n    ña  µ   íc®Ó   ¹ cho  thu c Nh n   l   i doanh  nghiÖp    u   ®Ó ®Ç t  . 3. §èivíi   ù    öa  ÷a  µis¶n  è  nh, viÖc        d ¸n s ch t   c¸c c ®Þ   qu¶n  ývµ  l   thanh    to¸n chi phÝ   öa  ÷a  µis¶n  è  nh   îc thùc  Ön    s ch t   c ®Þ ®  hi theo  Õ     ch ®é qu¶n  ý tµi l    chÝnh  ña  c DNNN   Ön  µnh.Trêng  îp DNNN   ö  ông  èn  u      iÓn hi h   h  sd v ®Ç tph¸ttr   cña doanh  nghiÖp    u    öa  ÷a  µis¶n  è  nh  ×  ®Ó ®Ç ts ch t   c ®Þ th DNNN  ph¶ithùc     hiÖn theo quy  nh  ¹ Th«ng   µy.   ®Þ t  i tn    4. C¸c  ù  sö  ông  èn  u     d ¸n  d v ®Ç t ph¸ttr Ón cña   i   DNNN   ph¶i thùc  Ön    hi ®Çy      ñ tôc®Ç u    µ  ©y  ùng,® îcc©n  i vµo  Õ   ¹ch ®Ç u    ©y  ®ñ c¸cth     tv x d    ®è   k ho   tx
  2. 2 dùng  ¬  c b¶n  µng  h n¨m  ña  c doanh  nghiÖp.DNNN   îc tù tæ    ®     chøc  thanh    to¸n hoÆc   ùa chän    chøc  l  c¸c tæ  thanh to¸n vèn    óp    ®Ó gi doanh  nghiÖp qu¶n  ý l  thanh    èn  u      iÓn. to¸nv ®Ç tph¸ttr DNNN   ùc hiÖn  y     Õ     Õ       èng    µ  Õt    èn  th   ®Ç ®ñ ch ®é k to¸n­ th kª v quy to¸nv ®Ç u    ttheo qui®Þnh  Ön  µnh.    hi h 5. Chñ   u      ù    ö  ông  èn  u      iÓn cña    ®Ç tc¸cd ¸n s d v ®Ç tph¸ttr   DNNN   ã  c tr¸ch   nhiÖ m   chøc  tæ  qu¶n  ý vµ  ùc  Ön  ù  ®Ç u   , tù chÞu  l   th hi d ¸n  t    tr¸chnhiÖ m   Ò     v b¶o  µn  èn  µ  Öu  to v v hi qu¶  u    ña  ù      ¬  ë  ùc hiÖn  ng    Õ   ®Ç tc d ¸n trªnc s th   ®ó c¸cch ®é   Ýnh  ch s¸ch hiÖn  µnh  Ò     h v qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng,quy  Õ   u  Çu. l  tv x d   ch ®Ê th 6. C¬     quan  qu¶n  ý tµi  Ýnh  l     ch DNNN   ùc  Ön  th hi chøc  n¨ng  qu¶n  ý tµi l    chÝnh  µ  íc vµ  nh n   gi¸m    Öc  ö  ông  èn  ¶m   s¸tvi s d v® b¶o  toµn  ã  Öu    an  c hi qu¶ ®èi víic¸c dù    u          ¸n ®Ç tb»ng  ån  èn  u      iÓn cña  ngu v ®Ç tph¸ttr   DNNN.  Kho  ¹c b  nhµ  íc,Quü   ç  îph¸ttr Ón,c¸c ng©n  µng  ¬ng  ¹i,tæ  n  h tr   i     h th m   chøc  Ýn  ông  td nhµ  íc(sau  y   äichung  lµtæ  n  ®© g       chøc  thanh    èn) cã  to¸nv   tr¸chnhiÖ m   óp    gi DNNN   Óm     Óm    ki tra,ki so¸tchÆt  Ïc¸c kh©u  ch     trong qu¸ tr×nh thanh    èn       to¸nv ®¶m  b¶o  Þp  êi  y   ,  ng  Õ     k th , ®Ç ®ñ ®ó ch ®é cho  ù  vµ  ï hîp  íitiÕn    d ¸n  ph   v  ®é thùc hiÖn  ù    ng  êiph¸thiÖn      d ¸n,®å th     ®Ó ng¨n chÆn   Þp  êiviÖc  ö  ông  k th   sd vèn    ôc  ch, saichÕ     ©y    Ý  Êttho¸t Òn vèn  ña  saim ®Ý     ®é g l∙ngph th     ti   c DNNN. 7. C¸c  é,  ¬  B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, c¸c  thu Ch ph   Tæng   c«ng    µ  íc,c¸c Héi,c¸c §oµn  Ó  äichung  µc¸c Bé),UBND     tynh n         th (g   l      c¸c tØnh,  thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   trung  ng  äichung  µ UBND   ¬ (g   l  tØnh),cã    tr¸ch nhiÖ m     qu¶n  ý vµ  ö  ông  èn  u     l  s d v ®Ç t theo    c¸c quy  nh  ña  µ   íc vÒ   ®Þ c Nh n   qu¶n  ý l  ®Ç u    µ  ©y  ùng  µ  tv x d v quy  nh  ¹ Th«ng   µy. ®Þ t i tn II. u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  Q 1. Vèn  u   ph¸ttr Ón cña    ®Ç t    i   DNNN   îcsö  ông    u    µ  ©y  ùng  ® d ®Ó ®Ç tv x d cho c¸cm ôc  ch     ®Ý sau: ­Dù     u    µ  ©y  ùng  íi,   ¹ovµ  ©ng  Êp    ù    ∙  u  .   ¸n ®Ç tv x d m   t  n c¶i c c¸cd ¸n ® ®Ç t ­ Dù     u        ¸n ®Ç t®Ó mua  ¾ m   µis¶n  Ó   thiÕtbÞ, m¸y  ãc  s t  k c¶     m kh«ng  Çn  c l¾p  µ  v s¶n  È m   ph c«ng  Ö   ngh khoa  äc  íi. hm DNNN  ph¶ithùc hiÖn      qu¶n  ývµ  ö  ông  èn  l  s d v theo    c¸c quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh  ña  µ   íccã  ªnquan    ö  ông  èn  u      iÓn vµo    ôc   c Nh n   li   khis d v ®Ç tph¸ttr   c¸c m ®Ých sau  y: ®© ­ Mua     Õu, gãp  èn    Çn,  ãp  èn  ªndoanh  µ    ×nh  cæ phi   v cæ ph g v li   v c¸c h thøc ®Ç u      tkh¸c. ­§Çu   ªndoanh  íi ícngoµi.   tli   v   n 2.Vèn  u      iÓncña    ®Ç tph¸ttr   DNNN   îch×nh  µnh  õc¸cnguån sau: ®  th t      2.1.Vèn  ñ  ë  ÷u cña    ch s h   DNNN   : +  ü   u      iÓn; Qu ®Ç tph¸ttr   +  èn  Êu  V kh hao  µi t s¶n  è  nh; c ®Þ +  èn  ã  ån  èc  õng©n  V c ngu g t   s¸ch nhµ  íc;   n  +  èn  ©n  V ng s¸ch nhµ  íccÊp    n  ban  u; ®Ç
  3. 3 +  ü   óc  î(sö dông  Qu ph l    i cho  u      ®Ç tc¸cc«ng  ×nh phóc  î ) tr   l i; +  C¸c  kho¶n    ña  µ   íc®Ó   ¹doanh  thu c Nh n   l   i nghiÖp  u  . ®Ç t ViÖc  ö  ông  ü   ù  sd Qu d phßng  µichÝnh  t  chØ    ﮾ p   µis¶n  ®Ó b   t  tæn  Êt: th   tµis¶n  ña    c DNNN   m Êt  do  m¸t,h  áng, gi¶m    c¸c nguyªn  ©n   h   gi¸do    nh kh¸ch  quan,chñ    quan  ©y  g ra. §èi víic¸c     Tæng   c«ng    µnh  Ëp  ty th l theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 91/TTg  µ  v Quy Õt  nh  è  ®Þ s 90/TTg  µy  ng 07/3/1994  ña  ñ  íng  Ýnh  ñ  c Th t Ch ph (sau  y   ®© gäi t¾t lµ Tæng        c«ng    ty 91/TTg  µ  v Tæng   c«ng    ty 90/TTg);Tæng     Gi¸m  c  ®è theo  û  Òn  ña  éi ®ång  u quy c H  qu¶n  ÞquyÕt  nh  Öc  tr   ®Þ vi huy  ng  ét  Çn  ®é m ph vèn  u    ®Ç tph¸ttr Ón cña     i   c¸c doanh  nghiÖp  µnh    ¹ch    c  Ëp    th viªnh to¸n®é l ®Ó phôc  ô  v nhu  Çu  u    Ëp  c ®Ç tt trung cña    Tæng  c«ng    tytheo quy  nh  Õ     ®Þ ch ®é qu¶n  ýtµichÝnh  Ön  µnh. l    hi h 2.2.Vèn  u      iÓndo    ®Ç tph¸ttr   DNNN   huy  ng: ®é ­ Vèn  u    ng©n    ®Ç tdo  s¸ch nhµ  íchç  î c¸c dù    u    ña    n   tr     ¸n ®Ç tc DNNN   ö  : s dông  èn  u      iÓn hç  î õ ng©n  v ®Ç tph¸ttr   tr    t s¸ch nhµ  íc® îcthùc hiÖn    n      theo    quy ®Þnh  ña  Ët Ng ©n   c Lu   s¸ch nhµ  íc vµ    n   Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh   è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 8/7/1999, NghÞ     ®Þnh  è  s 12/2000/N§­   µy  CP ng 05/5/2000  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  öa  æi  c Ch ph v vi s ® bæ   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng. l  tv x d ­ Vèn  Ýn  ông  u      td ®Ç tph¸ttr Ón cña  µ   íc,vèn  Ýn  ông  Nhµ   íc  i   Nh n   td do  n  b¶o l∙nh:   ù    ña    d ¸n c DNNN   ö  ông    ån  èn  u      iÓnnµy  îc c¸c sd c¸cngu v ®Ç tph¸ttr   ®  thùc hiÖn    theo quy  nh  t¹  ®Þ  i NghÞ   nh  è  ®Þ s 43/1999/N§­   µy  CP ng 24/6/1999  cña  Ýnh  ñ  Ò   Ýn  ông  u      iÓn cña  µ   ícvµ  Ch ph v t d ®Ç tph¸ttr   Nh n   quy  nh  ña  ®Þ c Nhµ   ícvÒ   n   qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng. l  tv x d ­ Vèn  Ýn  ông  ¬ng  ¹i:c¸c dù  cña    td th m     ¸n  DNNN   ã  ö  ông  ån  èn  csd ngu v tÝn  ông  ¬ng  ¹iph¶ithùc hiÖn  d th m      theo quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   ícvµ  ®Þ hi h c Nh n   híng dÉn  ö  ông  ña    chøc  Ýn  ông    sd c c¸ctæ  td cho  vay vèn    ¬  ë  îp ®ång     trªnc s h   vay  èn. v ­  èn  îc huy  ng  õ  V ®  ®é t nguån  kh¸c   : ph¸t hµnh  iphiÕu  nh     tr¸  doanh  nghiÖp, li     ªndoanh, li   Õt.. ¸cdù   ®Ç u    cña    ªnk .c   ¸n  t DNNN     ö  ông    khi s d c¸c nguån  èn  µy  v n ph¶ithùc hiÖn      theo qui®Þnh  Ön  µnh  ña  µ   íc.     hi h c Nh n   3. ThÈ m   Òn  Õt  nh  u    µ  ùc hiÖn  u    i víi   ù      quy quy ®Þ ®Ç tv th   ®Ç t®è     d ¸n c¸c sö  ông  èn  u      iÓncña  d v ®Ç tph¸ttr   DNNN   îcquy  nh    ®  ®Þ nh sau: 3.1.§èivíic¸c dù    ã m   thuéc tÊtc¶    ån  èn          ¸n nh A      c¸c ngu v nªu    ãit¹  trªn(n   i phÇn  .2) thÈm   Òn  Õt  nh  u    µ  ùc hiÖn  u    îc ¸p  ông  II  , quy quy ®Þ ®Ç t v th   ®Ç t ®   d theo quy  nh    ù  sö  ông  èn  ©n  ®Þ nh d ¸n  d v ng s¸ch  µ  íc quy  nh  ¹  nh n   ®Þ tiQuy  chÕ   Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  ®Þ 52/1999/N§­ CP  ngµy 08/7/1999,  NghÞ  ®Þnh  sè  12/2000/N§­  ngµy 05/5/2000 cña  CP ChÝnh  ñ. ph 3.2.§èivíi   ù    ã m   C   ö  ông  èn  ñ  ë  ÷u  ña        d ¸n nh c¸c B,  s d v ch s h c DNNN   ãi (n   t¹  iÓ m   i® 2.1  Çn  .2)  ph II ,DNNN   c¨n  vµo  cø  quy  ¹ch  ho hoÆc   Õ   ¹ch  k ho ph¸t   tr Ón ngµnh  ∙  îc cÊp  ã  Èm   Òn  i  ®®  c th quy phª  Öt    Õt  nh  u   ; duy ®Ó quy ®Þ ®Ç t  n Õu  ù    ã  ö  ông  t  ×  d ¸n c s d ®Ê th ph¶i® îcUBND   Êp  ã  Èm  Òn  ña  a      c c th quy c ®Þ ph¬ng  ¬i xin ®Êt  Êp  Ën  Ò   a   iÓ m,  Ön  Ých  t  ña  ù  vµ  n    ch thu v ®Þ ® di t ®Ê c d ¸n  lµm  ñ  ôc giao  t  th t   ®Ê hoÆc   thuª ®Êt    theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët vÒ   t  lu   ®Ê
  4. 4 ®ai.ThÈ m   Òn  Õt  nh  u    i  íidù  nhã m   C   ö  ông  èn    quy quy ®Þ ®Ç t ®è v   ¸n  B,  s d v chñ  ë  ÷u  ña  s h c DNNN     nh sau: ­ §èi víic¸c DNNN   µ doanh         l  nghiÖp  µnh    th viªntrong c¸c Tæng      c«ng    ty 91/TTg  µ  v Tæng  c«ng    ty90/TTg  × ph¶i® îcHéi ®ång  th       qu¶n  Þphª duyÖt. tr     ­  èi víic¸c  §   DNNN   c  Ëp, cã  éi  ng  ®é l   H ®å qu¶n  Þ  ×  Èm   tr th th quyÒn   quyÕt ®Þnh  u    îcHéi ®ång    ®Ç t®     qu¶n  Þphª duyÖt. tr     ­  èi víic¸c  §   DNNN   c  Ëp  ®é l kh«ng  ã  éi  ng  c H ®å qu¶n  Þ  ×  Èm   tr th th quyÒn  quyÕt ®Þnh  ®Ç u  t  do Tæng  Gi¸m ®èc  (hoÆc  Gi¸m  c) doanh  ®è nghiÖp    Öt. phª duy ­ §èi víic¸c dù  ®Ç u    ña            ¸n  t c c¸c DNNN   ¹t®éng  ho   trong lÜnh  ùc    v c«ng  Ých  ×  ¬  th c quan  Õt  nh  µnh  Ëp  quy ®Þ th l doanh  nghiÖp  Õt  nh  u     quy ®Þ ®Ç t hoÆc   û  Òn  u quy cho doanh  nghiÖp  Õt ®Þnh  u  . quy   ®Ç t  Qu¸  ×nh  ùc  Ön  u    cña  ù  do  tr th hi ®Ç t d ¸n  doanh  nghiÖp  ù chÞu  t  tr¸ch   nhiÖ m     ¬  ë  ùc hiÖn  ng    Õ     Ýnh  trªnc s th   ®ó c¸cch ®é ch s¸ch hiÖn  µnh  ña  µ     h c Nh nícvÒ     qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng,quy  Õ   u  Çu. l  tv x d   ch ®Ê th 4.LËp  µ      Õ   ¹ch vèn  u    ña    v b¸o c¸o k ho   ®Ç tc DNNN: 4.1.C¨n  vµo  Õn ®é   ùc hiÖn  ña    ù    ang  îc®Ç u  ,c¸cdù    cø  ti   th   c c¸cd ¸n ® ®  t    ¸n ®∙  µn  µnh    o¹n  Èn  Þ   u   vµ  Õ   ¹ch huy  ng, sö  ông    ho th giai® chu b ®Ç t  k ho   ®é   d nguån  èn  u    cña  v ®Ç t DNNN,    c¸c DNNN   µnh  th viªn,DNNN   c  Ëp    ®é l hoÆc   Tæng  c«ng    Ëp kÕ   ¹ch vèn  u   hµng  tyl   ho   ®Ç t  n¨m  ña  c DNNN.   §èi víic¸c     DNNN   µ  l doanh  nghiÖp  µnh  th viªn trong    Tæng  c«ng    ty 91/TTg  µ  v Tæng  c«ng    ty90/TTg hoÆc     c¸c DNNN   ã  éi ®ång  cH  qu¶n  Þ th×  tr   kÕ   ¹ch  ö  ông  èn  u    ña  ho sd v ®Ç t c doanh  nghiÖp ph¶i® îcHéi ®ång      qu¶n  Þ tr   phª  Öt.C¸c  duy   DNNN   c  Ëp,kh«ng  ã  éi  ng  ®é l   c H ®å qu¶n  Þ th×  Õ   ¹ch  tr   k ho vèn  u    Tæng  ®Ç tdo  Gi¸m  c   ®è (hoÆc   Gi¸m  c     Öt. ®è )phª duy 4.2.K Õ   ¹ch vèn  u    ña    ho   ®Ç tc DNNN   sau    îcc¸ccÊp  ã  Èm  Òn  khi®     c th quy phª duyÖt, doanh    nghiÖp th«ng b¸o  íic¬  v   quan  qu¶n  ý tµichÝnh  l    doanh  nghiÖp    ã  ¬  ë  ®Ó c c s theo dâikiÓm       tra,gi¸m    ng  êikÕ   ¹ch vèn  u   s¸t,®å th   ho   ®Ç t® îcduyÖt     ph¶ib¸o      c¸o cho  Tæng  c«ng    Õu  ã),Bé, UBND   ty(n c     tØnh  ®èivíi (    dù    éc thÈm  Òn  ¸n thu   quy qu¶n  ý). l 4.3.C¸c  é, UBND       B  c¸ctØnh  µ  éi ®ång  vH  qu¶n  Þc¸cTæng  tr     c«ng    ty91/ TTg tæng  îp chung  µo  Õ   ¹ch  èn  u    µng  h  v k ho v ®Ç th n¨m  öiBé   µi chÝnh  µ  g  T  v Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu . K ho   § t 5.§iÒu  Ön    ki thanh    èn  u    ña  to¸nv ®Ç tc DNNN:  5.1.§èivíi ù    u  :       ¸n ®Ç t d ­ ChuÈn  Þ  u  :v¨n b¶n  ña  Êp  ã  Èm  Òn    b ®Ç t    c c c th quy theo  ©n  Êp    ph c quy ®Þnh  ¹ Quy  Õ   ti  ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d cho  Ðp  Õn hµnh  Èn  Þ  ph ti   chu b ®Ç u  ;dù      t  to¸nchicho c«ng    Èn  Þ  u   ¬ng  t¸cchu b ®Ç tt øng. ­ChuÈn  Þ  ùc hiÖn  ù        u      b th   d ¸n:b¸o c¸o ®Ç thoÆc   c¸o nghiªncøu    b¸o      kh¶ thivµ  Õt  nh  u    ña  Êp  ã  Èm  Òn    quy ®Þ ®Ç t c c c th quy theo  ©n  Êp  ph c quy  nh   ®Þ t¹  iQuy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng; dù  l  tv x d   to¸n chicho     c«ng    Èn  Þ  t¸cchu b thùc hiÖn  ù    d ¸n. ­ Thùc  Ön  ù    u  :cã  ÕtkÕ   ü  Ëtvµ    hi d ¸n ®Ç t  thi   k thu   tæng  ù    ® îcphª d to¸n      duyÖt  ña  Êp  ã  Èm  Òn. Nh÷ng  ù    ã m   c c c th quy   d ¸n nh A­B  Õu  a  ã  ÕtkÕ   n ch c thi   kü  Ët,tæng  ù  thu   d to¸n ® îc duyÖt  ×       th trong quyÕt  nh   u    ph¶i quy  ®Þ ®Ç t  
  5. 5 ® Þnh møc  èn  ña  õng  ¹ng  ôc  vct h m c«ng  ×nh,cã  ÕtkÕ,  ù    ¹ng  ôc   tr   thi   d to¸nh m c«ng  ×nh thi tr     c«ng  trong n¨m  îcduyÖt.   ®  5.2.Dù     ∙  îcc©n  i trong kÕ   ¹ch  èn  u    ña    ¸n ® ®   ®è     ho v ®Ç tc doanh  nghiÖp  t ng  ¬ øng  íitiÕn      v  ®é thic«ng  ña  ù  trong n¨m  Õ   ¹ch,cã  Õt  nh   c d ¸n    k ho   quy ®Þ thµnh  Ëp Ban  l  qu¶n  ýdù    êng  îp ph¶ithµnh  Ëp Ban  l   ¸n (tr h     l  qu¶n  ýdù      l   ¸n), bæ nhiÖ m   ëng  Tr ban, K Õ     ëng    to¸ntr hoÆc   ô  ph tr¸chkÕ     óp DNNN     to¸ngi   qu¶n  ý l  dù    ¸n theo quy  nh.   ®Þ 5.3.Dù   ®∙  ùc hiÖn    ¸n  th   chØ   nh  Çu, ®Êu   Çu  Ón  än   Ên, ®Þ th   th tuy ch t v   mua   ¾ m   Õt bÞ,  ©y  ¾p  s thi   x l theo quy  nh   ña  ®Þ c Quy   Õ   Êu  Çu; cã  ch § th   quyÕt  nh    Öt  Õt  ®Þ phª duy k qu¶  u  Çu  ña  Êp  ã  Èm  Òn; hîp ®ång  ®Ê th c c c th quy    kinhtÕ  ÷a DNNN   µ  µ  Çu.   gi   v nh th 5.4. Cã   èi l ng  ©y  ¾p, mua   ¾ m   Õt bÞ,   vÊn  ùc  Ön  îc   kh  î x l  s thi   t th hi ®  DNNN   Êp  Ën  ch thu thanh  to¸n,kh«ng  ©n  Öth×nh    ph bi   thøc tù lµm     hoÆc   theo  hîp ®ång    giao thÇu.   M çi  Çn  l thanh to¸n vèn  u  , bªn  Ën  Çu    ®Ç t  nh th ph¶ichuyÓn    cho DNNN   c¸chå  ¬    s sau: ­§èivíi èil ng x©y  ¾p  µn  µnh:      kh  î   l ho th + Biªnb¶n    nghiÖ m     èil ng x©y  ¾p  µn  µnh  Ìm  thu kh  î   l ho th k theo  b¶n  Ýnh  t gi¸trÞkhèil ng ® îcnghiÖm      î     thu. +  Õu    µ  Phi gi¸v chøng  õthanh  t  to¸n. ­§èivíi èil ng thiÕtbÞ:      kh  î     + Ho¸  n   ®¬ kiªm  Õu  Êt  phi xu kho  ®èi víithiÕt bÞ   (      mua  trong  íc);bé  n  chøng  õnhËp  Èu  ®èivíi ÕtbÞ  Ëp  Èu). t  kh (     thi   nh kh +  Õu  Ëp  Phi nh kho  ®èi víithiÕt bÞ   (      kh«ng  Çn  ¾p)  c l hoÆc  biªn b¶n    nghiÖ m    èil ng l¾p  Æt  ÕtbÞ  ®èivíi ÕtbÞ  Çn  ¾p). thu kh  î   ® thi   (     thi   c l +  C¸c  chøng  õvËn  t  chuyÓn, b¶o  Ó m,  Õ,phÝ u    hi thu   l kho. +  Õu    µ    Phi gi¸v c¸cchøng  õthanh  t  to¸n. ­§èivíi èil ng c«ng     Ên:      kh  î   t¸ctv +    Biªnb¶n  nghiÖm    èil ng tvÊn. thu kh  î    +  Chøng  õthanh  t  to¸n. §èi víic¸c c«ng  Öc  éc       vi thu kho¶n    Ý   chiph kh¸c,ngoµic¸c c«ng  Öc  ∙       vi ® thuªtvÊn  ña  ù    îcthanh      ∙  ã        chøng     c d ¸n ®   to¸nkhi® c ®ñ c¸c c¨n cø  minh c«ng  viÖc  ∙  îcthùc hiÖn. ®®     C¨n  vµo    å  ¬  ãit¹ c¸c®iÓ m   cø  c¸ch s n       i 5.1;5.2;5.3(hå  ¬  öi1  Çn)vµ  å    s g  l   h s¬    Þ   ®Ò ngh thanh  to¸n nãi t¹  iÓ m      i ® 5.4  å  ¬  öi cho  õng  Çn    Þ  (h s g   t l ®Ò ngh thanh  to¸n),  DNNN   Êp  Ën  ch nh thanh      èil ng,c«ng  Öc  µn  µnh  to¸nkhikh  î   vi ho th trong c¸chå  ¬    Þ      s ®Ò ngh thanh    ïhîp víi   å  ¬  to¸nph       h s quy  nh  ãitrªnvµ  c¸c ®Þ n    h Ö   èng  Ýnh  th ch s¸ch vÒ     qu¶n  ý®Ç u    ©y  ùng  Ön  µnh. l  tx d hi h 6. Tæ     chøc thanh    èn  u  :c¸c DNNN     vµo  Õ   ¹ch  u   to¸nv ®Ç t    c¨n cø  k ho ®Ç tx©y  ùng  µng    d h n¨m  ña  c doanh  nghiÖp,dù    îcduyÖt,hîp ®ång  ý  Õt  íi   ¸n ®      k k v  c¸cnhµ  Çu    th (hoÆc  ùlµm),®¶m   t    b¶o  ån  èn  ¸p  ngu v ® øng  Õn ®é   ti   thanh   to¸n cho    n  Þ  Ën  Çu.ViÖc  c¸c®¬ v nh th   thanh    èn  u    ña  to¸nv ®Ç tc doanh  nghiÖp  îc ®  thùc hiÖn    b»ng    ×nh  c¸ch thøc:
  6. 6 ­ DNNN   ù  ùc  Ön  Öc  t th hi vi thanh  to¸n:trong  êng  îp  µy, DNNN   ù   tr hn  t  chÞu tr¸chnhiÖ m   Ò   Öc  Óm       v vi ki so¸tthanh    èn  u    to¸nv ®Ç t cho    µ  Çu  c¸c nh th vµ  µ  nh cung  Êp. c ­ DNNN   ùc hiÖn    th   thanh    to¸nth«ng qua  ét  chøc  m tæ  thanh    èn,tr to¸nv   ­ êng  îp  µy  h n DNNN   chuyÓn  èn  u    v ®Ç t ph¸ttr Ón cña   i   doanh  nghiÖp  cho    c¸c tæ chøc  thanh    èn,n¬idoanh  to¸nv     nghiÖp  iÓn khaithùc hiÖn  ù    u  . tr       d ¸n ®Ç t  C¸c  chøc  tæ  thanh to¸n thùc  Ön  Öc  Óm     hi vi ki so¸t,thanh    to¸n theo    yªu  Çu  c cña DNNN. § Ó   Õp nhËn  µ  ti   v qu¶n  ýthanh    èn  u    ña  l  to¸nv ®Ç tc DNNN   cho    ù    c¸c d ¸n ®Ç u    ¹ c¸ctæ  tt     chøc  i thanh    èn,chñ  u    to¸nv   ®Ç tph¶ilµm  ñ tôcm ë   µikho¶n    th     t   theo dâiriªngcho  ù    u   t¹ c¸ctæ       d ¸n ®Ç t      chøc  i thanh    èn.Thñ  ôc®¨ng  ý  to¸nv   t  k m ë   µikho¶n  ùc hiÖn  t  th   theo híng dÉn  ña    chøc      c c¸ctæ  thanh    èn.C¸c    to¸nv   tæ chøc  thanh to¸n vèn    ph¶i t¹o ®iÒu  Ön  Ën  î ®Ó     ñ  u   m ë   µi    ki thu l   i c¸c ch ®Ç t t  kho¶n  µ  ö  ông  µi vsd t kho¶n  ¹ ®¬n  Þ  ôc  ô. t i v ph v   DNNN   cø  µo  Õn    ùc hiÖn  ù  ®Ç u  , kÕ   ¹ch  èn  u    c¨n  v ti ®é th   d ¸n  t  ho v ®Ç t cña DNNN   cho c¸c  ù   ®Ç u   , c¨n  vµo  è   nguån  èn  ña  d ¸n  t  cø  sd v c doanh  nghiÖp  ¹  chøc  ti tæ  thanh to¸n vµ    nhu  Çu  èn  ¹  êi®iÓ m   c v ti   th thanh to¸n ®Ó     chuyÓn  èn  u    v ®Ç tcho  chøc  tæ  thanh to¸n.   7. ViÖc  ùa chän  ×nh    l  h thøc  ¹m  t øng  èn, thanh    èn  µ  håit¹m  v  to¸nv v thu    øng  èn  u    DNNN(chñ  u  ) tho¶  Ën  íic¸c nhµ  Çu    ©y  ¾p, v ®Ç t do  ®Ç t   thu v     th ( x l   mua   ¾ m   ÕtbÞ,   Ên)  îc thùc hiÖn    ¬  ë  Õ   ¹ch  s thi   tv ®    trªnc s k ho huy  ng  èn  ®é v ®Ç u    µng  th n¨m  ña  c DNNN   µ    Ýnh  v c¸c ch s¸ch hiÖn  µnh  ña  µ   ícth«ng    h c Nh n   qua  îp ®ång. h  8. C«ng    t¸cquyÕt to¸n vèn  u   : Khi c«ng  ×nh    ®Ç t     tr hoÆc   ù  ®Ç u     d ¸n  t hoµn  µnh, chñ  u    cã  th   ®Ç t tr¸ch nhiÖ m     quyÕt to¸n toµn  é  èn  u    cña    b v ®Ç t c«ng  ×nh  theo  tr   quy  nh  ña  é   µi chÝnh  Ò   íng  Én  Õt  ®Þ c BT  vh d quy to¸n vèn    ®Ç u  . t  Bé   µi chÝnh  Þu  T  ch tr¸chnhiÖ m   Èm    µ    th trav phª  Öt  Õt    èn  duy quy to¸n v ®Ç u    ù    ã m   cÊp  ã  Èm  Òn  Õt ®Þnh  u    ña  td ¸n nh A;  c th quy quy   ®Ç tc DNNN   Þu  ch tr¸chnhiÖ m  Èm    µ    Öt quyÕt to¸nvèn  u    ù    ã m     th trav phª duy      ®Ç td ¸n nh B,C. 9. Hµng  ý, n¨m    ñ  u    ph¶i b¸o    qu   c¸c ch ®Ç t   c¸o  ×nh  ×nh  ö  ông  èn  t h sd v ®Ç u   cña  t doanh nghiÖp cho    c¸c Tæng  c«ng    Õu  ã),Bé,  ty (n c  UBND   tØnh  trùctiÕp    qu¶n  ý,c¬  l   quan  qu¶n  ýtµichÝnh  l    doanh  nghiÖp. C¬     quan  Õt  quy ®Þnh  µnh  Ëp  th l doanh  nghiÖp, Bé,    UBND  tØnh, Héi  ng    ®å qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng   ty 91/TTg  ã  c tr¸ch nhiÖm     tæng  îp  h b¸o  c¸o  é   µi chÝnh  µ  é   Õ   BT  vBK ho¹ch vµ  Çu .  § t III.tr¸ch n hi Ö m  c¸c c ¬  q u a n  liªn u a n    q 1.C¸c  é, UBND     B  tØnh: ­  íng  Én  Öc  H d vi qu¶n  ý vµ  ö  ông  èn  u    ph¸ttr Ón cña  l  s d v ®Ç t  i   DNNN   theo chøc    n¨ng  qu¶n  ýtµichÝnh  l    DNNN   îcChÝnh  ñ  ®  ph giao. ­ChØ   o    ®¹ c«ng   t¸cqu¶n  ý, Óm      ×nh qu¶n  ývèn  u    µ    l  ki so¸tqu¸ tr   l  ®Ç tv tæ chøc tæng  îp t×nh  ×nh  ö  ông    ån  èn  u    ña  h  h sd c¸c ngu v ®Ç tc DNNN   theo    quy ®Þnh  Ön  µnh  µ  hi h v quy  nh  ¹ Th«ng   µy. ®Þ t i tn
  7. 7 2. Héi ®ång  qu¶n trÞ c¸c Tæng  c«ng ty 91/TTg vµ  Tæng  c«ng ty  90/TTg, Héi ®ång     qu¶n trÞ c¸c doanh nghiÖp  c  Ëp, Tæng   ®é l   Gi¸m  c  ®è (hoÆc  Gi¸m  c) c¸cDNNN   ã  ®è     c tr¸chnhiÖm     qu¶n  ý, l  b¶o  µn  µ  ö  ông  ã  to v s d c hiÖu qu¶  c¸c  ån  èn  ña  µ   íc giao  ngu v c Nh n   cho doanh nghiÖp; chÞu    tr¸ch   nhiÖ m  Ò   Öc  Õt ®Þnh  u    µ  Öu  v vi quy   ®Ç tv hi qu¶  ña    ù    u  . c c¸cd ¸n ®Ç t ­ ChØ   o      ®¹ c¸c DNNN   ñ  u  ) trong c«ng    (ch ®Ç t     t¸cqu¶n  ý,kiÓm       l  so¸tqu¸ tr×nh qu¶n  ývèn  u    µ  chøc    l  ®Ç t v tæ  tæng  îp t×nh  ×nh  ö  ông    ån  h  h sd c¸c ngu vèn  u    ña  ®Ç tc DNNN   theo quy  nh  Ön  µnh  µ    ®Þ hi h v quy  nh  ¹ Th«ng   µy. ®Þ t i tn 3.Chñ  u  :   ®Ç t ­ Cã     tr¸chnhiÖ m   chøc    tæ  qu¶n  ývµ  ùc hiÖn  ù    u  ,b¶o  µn  µ  l   th   d ¸n ®Ç t  to v sö  ông  ã  Öu  d c hi qu¶  èn  u    ña  ù      ¬  ë  ùc hiÖn  ng    Õ   v ®Ç tc d ¸n trªnc s th   ®ó c¸c ch ®é   Ýnh  ch s¸ch hiÖn  µnh  Ò     h v qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng,quy  Õ   u  Çu. l  tv x d   ch ®Ê th ­ Cung  Êp    µiliÖu,hå  ¬  Çn  Õtcho  ¬    c c¸c t     sc thi   c quan  qu¶n  ýtµichÝnh  l    doanh nghiÖp;tæ    chøc  thanh    èn  µ    ¬  to¸nv v c¸c c quan  kh¸c cã  ªnquan    li   theo  quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc. ®Þ hi h c Nh n ­Sö  ông  èn  u    ng  ôc  ch, ®óng  i t ng,tiÕtkiÖm,  ã  Öu   d v ®Ç t®ó m ®Ý   ®è  î     c hi qu¶,chÊp  µnh  ng  Õ       h ®ó ch ®é qu¶n  ývèn  u    µ  ©y  ùng  Ön  µnh. l  ®Ç tv x d hi h ­ Thùc  Ön  Õ     c¸o ®Þnh  ú  µ  Õt    èn  u       hi ch ®é b¸o    k v quy to¸nv ®Ç t theo    qui ®Þnh  ¹ Th«ng   µy. t i tn 4.C¸c  chøc    tæ  thanh    èn: to¸nv ­ Tæ     chøc  c«ng    Óm  t¸cki so¸t,  thanh  to¸n,kÕ     èn  u      to¸nv ®Ç ttheo  ng  ®ó chÕ       nh. ®é qui®Þ ­X¸c  Ën  è  èn  ∙    nh s v ® thanh    ña  õng dù      Õt to¸n. to¸nc t   ¸n khiquy   ­  Þu   Ch tr¸ch nhiÖm   Óm       ki so¸tchÆt  Ï c¸c chøng  õ ®Ò   Þ   ch     t  ngh thanh  to¸n®¶m     b¶o  Êp  èn  c v theo ®óng  îp ®ång, dù    îcduyÖt.   h    ¸n ®   ­ ChÞu    tr¸chnhiÖm   ícchñ  u    µ    tr   ®Ç tv ph¸p  Ëtcña  µ   íctrong c«ng  lu   Nh n     t¸cqu¶n  ývµ    l   thanh    èn  u    ña  to¸nv ®Ç tc DNNN. 5. C¬     quan qu¶n  ýtµichÝnh  l    doanh  nghiÖp:chÞu    tr¸chnhiÖ m   Óm      ki tra viÖc  ùc  Ön  Õt  nh  u     µ  ùc  Ön  Õt  th hi quy ®Þ ®Ç t v th hi quy to¸n vèn  u     ña    ®Ç t c DNNN. IV. §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h 1.Th«ng   µy  ã  Öu  ùctõngµy  ý.M äi    nh  íc®©y  Ò     tn c hi l     k  qui®Þ tr   v qu¶n  ý l  vµ  ö  ông  èn  ña  sd v c DNNN   µnh  d cho  u    ©y  ùng    íi ®Ç tx d tr¸v   i Th«ng   µy  u   tn ®Ò b∙i á   b 2. Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c     Þ    é, UBND     qu¸ tr     n cv   ®Ò ngh c¸c B   tØnh,Tæng    c«ng    ty,DNNN   µ  ñ  u    v ch ®Ç tph¶n  kÞp  êivÒ   é  µichÝnh  ¸nh  th   B T   ®Ó   nghiªncøu  öa  æi      s® bæ sung.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2