Thông tư 110/2003/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
50
lượt xem
1
download

Thông tư 110/2003/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 110/2003/TT-BTC về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 110/2003/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 110/2003/TT-BTC Hà N i, ngày 17 tháng 11 năm 2003 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 110/2003/TT-BTC NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 2003 QUY NNH CH THU, N P VÀ QU N LÝ S D NG PHÍ, L PHÍ B O V , KI M DNCH TH C V T VÀ QU N LÝ THU C B O V TH C V T Căn c Pháp l nh phí và l phí và Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 3/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí và các văn b n hư ng d n thi hành; Căn c Pháp l nh b o v và ki m d ch th c v t và Ngh nh s 58/2002/N -CP ngày 3/6/2002 c a Chính ph ban hành i u l b o v th c v t, i u l ki m d ch th c v t và i u l qu n lý thu c b o v th c v t; Sau khi th ng nh t ý ki n v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Tài chính quy nh ch thu, n p và qu n lý s d ng phí, l phí b o v , ki m d ch th c v t và qu n lý thu c b o v th c v t như sau: I. I TƯ NG VÀ M C THU: 1. Các t ch c, cá nhân (không phân bi t trong nư c hay nư c ngoài) khi ư c cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n th c hi n các công vi c v b o v , ki m d ch th c v t và qu n lý thu c b o v th c v t (dư i ây g i chung là b o v th c v t) thì ph i n p phí, l phí theo quy nh t i Thông tư này. 2. M c thu phí, l phí b o v th c v t ư c quy nh c th t i Bi u m c thu ban hành kèm theo Thông tư này. II. T CH C THU, N P VÀ QU N LÝ S D NG PHÍ, L PHÍ: 1. Phí, l phí b o v th c v t là kho n thu thu c ngân sách nhà nư c. 2. Cơ quan thu phí, l phí b o v th c v t có trách nhi m: a) T ch c thu, n p phí, l phí b o v th c v t theo úng quy nh t i Thông tư này. Niêm y t ho c thông báo công khai m c thu phí, l phí t i a i m thu phí, l phí. Khi thu ti n phí, l phí ph i l p và c p biên lai thu cho i tư ng n p phí, l phí theo quy nh hi n hành c a B Tài chính v phát hành, qu n lý, s d ng n ch thu . b) M tài kho n "t m gi ti n phí, l phí" t i Kho b c Nhà nư c nơi cơ quan thu óng tr s theo dõi, qu n lý ti n phí, l phí. nh kỳ hàng ngày ho c ch m nh t 10 ngày m t l n ph i g i s ti n phí, l phí ã thu ư c vào tài kho n t m gi ti n phí, l phí qu n lý theo ch hi n hành.
  2. c) M s sách k toán theo dõi, ph n ánh vi c thu, n p và qu n lý, s d ng s ti n phí, l phí b o v th c v t theo ch k toán ơn v hành chính s nghi p hi n hành. d) ăng ký, kê khai, thu, n p phí, l phí b o v th c v t v i cơ quan Thu tr c ti p qu n lý theo úng quy nh t i Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí. e) Th c hi n ch công khai tài chính theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ti n thu phí, l phí b o v th c v t ư c qu n lý s d ng như sau: a) Cơ quan thu phí, l phí b o v th c v t ư c trích l i ti n thu phí, l phí trư c khi n p vào ngân sách nhà nư c theo t l (%) trên t ng s ti n phí, l phí th c thu ư c như sau: - L phí c p gi y phép, gi y ch ng nh n nh p khNu, s n xu t, kinh doanh thu c b o v th c v t và hành ngh xông hơi kh trùng ư c l i: 20% (hai mươi ph n trăm). - Phí thNm nh, ki m nh, kh o nghi m thu c b o v th c v t và ki m d ch th c v t ư c l i: 80% (tám mươi ph n trăm). b) N p ngân sách nhà nư c ph n ti n phí, l phí còn l i (t ng s ti n phí, l phí th c thu ư c, tr s ã l i theo t l quy nh t i ti t a i m này), g m: - L phí c p gi y phép, gi y ch ng nh n nh p khNu, s n xu t, kinh doanh thu c b o v th c v t và hành ngh xông hơi kh trùng ph i n p ngân sách: 80% (tám mươi ph n trăm). - Phí thNm nh, ki m nh, kh o nghi m thu c b o v th c v t và ki m d ch th c v t ph i n p ngân sách: 20% (hai mươi ph n trăm). 4. Cơ quan thu phí, l phí b o v th c v t ư c s d ng s ti n l i theo t l (%) quy nh t i ti t a, i m 3 m c này chi phí cho vi c thu phí, l phí b o v th c v t theo d toán ư c c p có thNm quy n phê duy t v i n i dung chi c th sau ây: a) Chi tr các kho n ti n lương ho c ti n công, các kho n ph c p, các kho n chi b i dư ng c h i, làm vi c thêm gi , ngoài gi , các kho n óng góp theo ti n lương, ti n công cho lao ng (k c lao ng thuê ngoài) ph c v vi c thu phí, l phí theo ch hi n hành. b) Chi trang b ng ph c ho c b o h lao ng cho lao ng th c hi n vi c thu phí, l phí theo ch quy nh (n u có). c) Chi phí ph c v cho vi c thu phí, l phí như: v t tư văn phòng, i n tho i, i n, nư c, công tác phí, công v phí; in (mua) t khai, gi y phép, các lo i n ch khác theo tiêu chuNn, nh m c hi n hành. d) Chi s a ch a thư ng xuyên, s a ch a l n tài s n, máy móc, thi t b ph c v cho vi c thu phí, l phí.
  3. e) Chi h i ngh , h i th o, t p hu n nghi p v , tuyên truy n qu ng cáo ph c v vi c thu phí, l phí. f) Chi mua s m v t tư, nguyên li u, thi t b , công c làm vi c và các kho n chi khác theo d toán ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. g) Trích qu khen thư ng, qu phúc l i cho cán b , nhân viên tr c ti p thu phí, l phí trong ơn v . M c trích l p 2 (hai) qu khen thư ng và qu phúc l i bình quân m t năm, m t ngư i t i a không quá 3 (ba) tháng lương th c hi n n u s thu năm nay cao hơn năm trư c và b ng 2 (hai) tháng lương th c hi n n u s thu năm nay th p hơn ho c b ng năm trư c. Cơ quan thu phí, l phí b o v th c v t ph i qu n lý, s d ng s ti n phí, l phí ư c l i nêu trên úng m c ích, có ch ng t h p pháp theo quy nh. nh kỳ theo quy nh c a C c B o v th c v t, các cơ quan thu phí, l phí b o v th c v t tr c thu c căn c vào d toán ư c c p có thNm quy n phê duy t hàng năm (chia theo t ng tháng, quý), n u s ti n ư c trích l i theo t l quy nh trên ây l n hơn s ư c chi theo d toán ư c duy t thì ph i n p s chênh l ch vào tài kho n c a C c B o v th c v t C c th c hi n i u hoà cho các ơn v tr c thu c không ngu n chi b o m ho t ng. C c B o v th c v t ư c m thêm tài kho n ti n g i t i Kho b c Nhà nư c nơi óng tr s i u hoà ti n phí, l phí gi a các ơn v trong n i b . S dư tài kho n cu i năm ư c chuy n sang năm sau. 5. T ng s ti n phí, l phí th c thu ư c, sau khi tr s ư c trích l i trang tr i cho vi c thu phí, l phí theo t l % quy nh, s ti n còn l i cơ quan thu phí, l phí ph i tr c ti p n p vào ngân sách nhà nư c theo chương, lo i, kho n tương ng, m c 033 m c l c ngân sách nhà nư c hi n hành (cơ quan thu thu c Trung ương qu n lý thì n p vào ngân sách trung ương, cơ quan thu thu c a phương qu n lý thì n p vào ngân sách a phương). 6. Hàng năm, cơ quan thu phí, l phí b o v th c v t ph i l p d toán và quy t toán thu - chi ti n phí, l phí g i cơ quan qu n lý ngành c p trên, cơ quan Tài chính, cơ quan Thu cùng c p, Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch. Vi c quy t toán phí, l phí b o v th c v t th c hi n cùng th i gian v i vi c quy t toán ngân sách nhà nư c. III. T CH C TH C HI N: 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo; Bãi b Quy t nh s 22/2000/Q -BTC ngày 21/2/2000 c a B trư ng B Tài chính ban hành m c thu phí, l phí b o v và ki m d ch th c v t, Công văn s 6673 TC/HCSN ngày 30/12/1999 c a B Tài chính v vi c qu n lý và s d ng phí, l phí b o v và ki m d ch th c v t và các văn b n quy nh v phí, l phí b o v th c v t khác trái v i Thông tư này. 2. Các cơ quan qu n lý nhà nư c v b o v , ki m d ch th c v t và qu n lý thu c b o v th c v t có thNm quy n th c hi n thu, n p và qu n lý s d ng phí, l phí b o v th c v t theo quy nh t i Thông tư này.
  4. 3. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các t ch c, cá nhân ph n nh k p th i v B Tài chính nghiên c u gi i quy t. Trương Chí Trung ( ã ký) BI U M C THU PHÍ, L PHÍ B O V , KI M DNCH TH C V T VÀ QU N LÝ THU C B O V TH C V T (Ban hành kèm theo Thông tư s 110/2003/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2003 c a B Tài chính) I- L PHÍ C P GI Y PHÉP, GI Y CH NG NH N NH P KH U, S N XU T, KINH DOANH THU C B O V TH C V T (BVTV) VÀ HÀNH NGH XÔNG HƠI KH TRÙNG: STT Ch tiêu M c thu (1.000 ng/gi y) 1 C p gi y phép kh o nghi m thu c BVTV di n h p. 200 2 C p gi y phép kh o nghi m thu c BVTV di n r ng. 200 3 C p gi y ăng ký chính th c thu c BVTV. 200 4 C p gi y ăng ký b sung thu c BVTV (m i d ng b 200 sung). 5 C p gi y tái ăng ký thu c BVTV và gia h n gi y ăng ký. 200 6 C p gi y phép nh p khNu thu c và nguyên li u làm thu c 200 BVTV ( i v i thu c h n ch s d ng, thu c ngoài danh m c). 7 i gi y phép kh o nghi m, gi y ăng ký thu c BVTV. 200 8 C p ch ng ch hành ngh s n xu t, gia công, sang chai, 200 óng gói thu c BVTV. 9 C p ch ng ch hành ngh buôn bán thu c BVTV. 200 10 C p ch ng ch hành ngh xông hơi, kh trùng. 200 11 C p gi y ăng ký c cách thu c BVTV. 200 II- PHÍ TH M NNH, KI M NNH, KH O NGHI M THU C B O V TH C V T (BVTV) VÀ KI M DNCH TH C V T: 1. Phí thNm nh, ki m nh thu c b o v th c v t:
  5. STT Ch tiêu M c thu (1.000 ng/l n) a b c 1 ThNm nh kinh doanh thương m i có i u ki n thu c lĩnh v c nông nghi p: a) ThNm nh ph c v c p gi y phép kh o nghi m thu c 2.000 BVTV di n h p. b) ThNm nh ph c v c p gi y phép kh o nghi m thu c 2.800 BVTV di n r ng. c) ThNm nh ph c v c p gi y ăng ký chính th c thu c 7.300 BVTV. d) ThNm nh ph c v c p gi y ăng ký thu c BVTV 2.000 (m i d ng b sung). e) ThNm nh ph c v c p gi y tái ăng ký thu c BVTV 2.000 và gia h n gi y ăng ký. f) ThNm nh ph c v c p gi y ăng ký c cách thu c 2.000 BVTV. g) ThNm nh ph c v c p ch ng ch hành ngh s n xu t, 800 gia công, sang chai, óng gói thu c BVTV. 2 Ki m nh ch t lư ng thu c BVTV (không bao g m thu c BVTV xu t nh p khNu): a) Phân tích nh lư ng thu c BVTV. 250 /1 ho t ch t (ho c 1 t p ch t) b) Phân tích nh tính thu c BVTV. 450 /1 ho t ch t c) Phân tích c nh tính và nh lư ng thu c BVTV. 600 /1 ho t ch t d) Xác nh tính ch t lý hoá: - T su t lơ l ng ho c b n trong b o qu n. 200 /1 ch tiêu - Các tính ch t khác. 50 /1 ch tiêu 3 ăng ký ki m tra, l y m u, ki m nh ch t lư ng thu c 0,05% giá tr lô BVTV xu t nh p khNu. hàng (T i thi u 300, t i a 10.000) 4 Ki m nh dư lư ng thu c BVTV: a) 1 ch tiêu/1 m u. 300 b) Ch tiêu th 2 tr i (cùng 1 nhóm thu c)/1 m u. 150 / 1 ch tiêu
  6. 5 Kh o nghi m thu c BVTV m i: - Di n h p (1 lo i thu c, 1 lo i d ch h i, 1 a i m, 1 lo i 11.000 cây tr ng, 3-5 công th c, 3-4 l n nh c l i, di n tích ô 25- 50 m2). - Di n r ng (1 lo i thu c, 1 lo i d ch h i, 1 a i m, 1 9.000 lo i cây tr ng, t i a 4 công th c, di n tích ô t i thi u 300 m2). - Xác nh th i gian cách ly (1 lo i thu c, 1 lo i d ch h i, 9.000 1 a i m, 1 lo i cây tr ng/1 v ) trên di n r ng. 2. Ki m d ch th c v t (KDTV): a) Lô hàng có kh i lư ng nh : STT Ch tiêu Phí ki m d ch (1.000 ng) 1 Lô hàng thương phNm: < 1 kg 10 1 - 10 kg 30 > 10 kg Theo m c b 2 Lô hàng dùng làm gi ng: Ê 1 kg 90 > 1 kg Theo m c b 3 i v i lô hàng là cây gi ng, cành ghép, m t ghép, hom gi ng: Ê 10 cá th 15 11 - 100 cá th 40 101 - 1.000 cá th 80 > 1.000 cá th 150 Ghi chú: - Lô hàng gi ng dùng cho nghiên c u khoa h c k thu t ư c mi n bao g m nh ng trư ng h p kh i lư ng: Ê 01 kg (h t gi ng), Ê 10 cá th (cành ghép, m t ghép, hom gi ng, c gi ng) i v i 1 ch ng lo i gi ng cho 1 l n nh p, xu t khNu. - Lô hàng có kh i lư ng nh Ê 0,1 kg (h t gi ng), Ê 10 cá th (cành ghép, m t ghép, hom gi ng, c gi ng bao g m nhi u ch ng lo i gi ng khác nhau ư c tính phí KDTV tương ương v i phí KDTV c a 1 lô hàng. b) Lô hàng có kh i lư ng l n: Tr ng M c thu (1.000 ng) lư ng Gi y Ki m tra L y Phân tích giám nh T ng
  7. t thu th p m u Côn N m Tuy n C Vi c ng lô hàng sinh v t trùng trùng d i khuNn gây h i (t n, m3)
  8. 451 - 500 10 125 165 30 50 40 30 100 550 Ghi chú: Trong bi u trên, các m c thu ư c hi u như sau: - Các m c thu chưa bao g m chi phí i n a i m l y m u, ki m tra v t th thu c di n ki m d ch th c v t. - Th c t phân tích, giám nh ch tiêu nào thì thu phí theo ch tiêu ó. - Gieo tr ng, theo dõi, ki m tra, ki m d ch gi ng cây tr ng nh p khNu trong vư n ươm theo m c th c chi. c) Trư ng h p pháp lu t quy nh không làm th t c ki m d ch th c v t xu t khNu thì không thu phí ki m d ch th c v t. Trư ng h p khách hàng có yêu c u ki m d ch th c v t xu t khNu ho c th c v t xu t khNu ph i th c hi n ki m d ch theo các i u ư c qu c t mà Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ã ký k t ho c tham gia thì vi c thu phí ki m d ch th c v t xu t khNu ư c th c hi n theo quy nh t i m c này. d) Lô hàng có kh i lư ng trên 500 (t n, m3) ư c phân lô theo h m t u, kho ki m d ch và tính phí ki m d ch, ho c c ng thêm phí ki m d ch ph n còn l i (phí gi y t i v i c lô hàng không i) v i phí ki m d ch c a lô 500 (t n, m3). e) Phí giám sát kh trùng v t th thu c di n ki m d ch th c v t ư c tính b ng 50% m c thu theo m c này.
Đồng bộ tài khoản