Thông tư 111/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
43
lượt xem
1
download

Thông tư 111/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 111/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 111/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a  é   µi c h Ý n h   è  111/1999/TT­B T C  n g µ y  17 th¸ng 9 n¨ m  1999 H í ng  BT S d É n  th ù c  Ö n  c h Õ  ® é  t µi hi  ch Ý n h  ® è i  íi v  N g © n  h µ n g   h µ  n íc Vi Ö t N a m N C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 100/1998/N§­   µy  th¸ng12  CP ng 10    n¨m  1998  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   Õ     µichÝnh  ña  ©n  µng  µ   ícViÖtNam,  ph v ch ®é t   c Ng h Nh n     sau    khi trao ® æi  èng  Êt  íiNg ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam,  é   µi chÝnh  íng    th nh v   h Nh n     BT  h dÉn  ùc hiÖn    th   nh sau: I ­ N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g: 1.Th«ng   µy    ông    tn ¸p d cho  ©n  µng  µ   ícViÖtNam   Ng h Nh n     (sau  y  îc ®© ®   viÕt t¾t lµ NHNN),       bao  å m:  g NHNN  Trung  ng; c¸c chi nh¸nh  ¬     NHNN  tØnh,   thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng;c¸c v¨n phßng  idiÖn    ph tr     ¬     ®¹   ë trong vµ  ícngoµi;   n    c¸c ®¬n  Þ  ù    v s nghiÖp  ùcthuéc  tr   NHNN   å m:  êi b¸o  ©n  µng, T¹p  Ý  g Th   ng h   ch ng©n  µng, trung t©m   h     th«ng    Ýn  ông, Trung  ©m   tint d   t tuyªn truyÒn    b¸o  Ý, ch   Ban  qu¶n  ýc¸cdù    Ýn  ông  èc  Õ. l     ¸n t d qu t Häc  Ön  ©n   µng  µ  vi ng h v c¸c doanh  nghiÖp  ùc thuéc  tr   NHNN  kh«ng  thuéc ph¹m    iÒu    vi® chØnh  ña  c Th«ng   µy  µ  ùc hiÖn  Õ     tn v th   ch ®é qu¶n  ýtµi l    chÝnh  theo c¸cquy  nh     ®Þ chung  ña  µ   íc®èi víi   n  Þ  ù  c Nh n       ®¬ v s nghiÖp  µ  c¸c v doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n 2. Thu    µichÝnh  ña  chi t   c NHNN   Ò  v nguyªn  ¾c  ùc  Ön  t th hi theo  Ët Lu   Ng ©n  s¸ch  µ   íc vµ  Ët  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam.  Nh n   Lu Ng h Nh n     NHNN   îc sö  ®  dông    ån  ®Ó   c¸c ngu thu  trang tr¶ichiphÝ   ¹t®éng  ña  ×nh.      ho   cm Chªnh  Öch  l thu, chi sau    Ých  Ëp  ü     khi tr l qu theo  quy  nh   ña  Ët  ®Þ c Lu NHNH   Öt  Vi Nam,  NghÞ   nh   è  ®Þ s 100/1998/N§­   µy  CP ng 10/12/1998  ña  Ýnh  ñ  Ò   Õ   c Ch ph v ch ®é   µichÝnh  ña  t  c NHNH   Öt Nam   µ  Vi   v quy  nh  ô  Ó  ¹  ®Þ c th t iTh«ng    µy, sè  tn   cßn  ¹nép  ©n  l i Ng s¸ch Nhµ   íc.   n 3. NHNN     kh«ng ph¶inép    ¹  Õ  i  íic¸c ho¹t®éng    c¸c lo ithu ®è v       nghiÖp  ô  v vµ  Þch  ô  ©n  µng. d v Ng h 4. Thèng  c    ®è NHNN   Þu  ch tr¸chnhiÖ m   íc Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc  Ëp  Õ     tr   ph v vi l k ho¹ch  chitµichÝnh  µ  ùc hiÖn    thu      v th   c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ýtµichÝnh  ¹ l    t  i NghÞ   nh   è  ®Þ s 100/1998/N§­   µy  CP ng 10/12/1998  ña  Ýnh  ñ  Ò   Õ   c Ch ph v ch ®é   µichÝnh  ña  t  c NHNN   Öt Nam   µ  ÷ng  íng dÉn  ô  Ó  Vi   v nh h  c th trong Th«ng     t nµy. 5.Bé  µichÝnh  ùc hiÖn    T  th   chøc  n¨ng qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   µi Ýnh,thùc l  n   t  ch     hiÖn qu¶n  ýtµichÝnh  i  íiNHNN   l    ®è v   th«ng qua  Öc  Èm   nh,  vi th ®Þ tæng  îp h  kÕ   ¹ch vµ  ho   thanh    Óm    ¹t®éng      µichÝnh  ña  tra,ki traho   thu,chit   c NHNN. II­ u y  ® Þ n h  v Ò  v è n, q u ü  v µ  t µi ¶ n  Q  s
 2. 2 1. NHNN   ã    c tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ý chÆt  Ï,sö  ông  îp  ý,®óng  ôc   l  ch   d h l  m ®Ých  µ  toµn  èn,quü,tµis¶n  µ   íc®∙  îcgiao qu¶n  ý, ô  Ó: v an  v     Nh n   ®     l   th c 1.1.Vèn    ph¸p  nh:  ®Þ Møc   èn  v ph¸p  nh  ña  ®Þ c NHNH   µ 5000  û ®ång  l  t  (n¨m  µn  û®ång) thuéc nguån  èn  µ   íc. ng t       v Nh n NHNN   èihîp víiBé   µi chÝnh    nh    ån  èn  µ   íchiÖn  ph       T   x¸c ®Þ c¸c ngu v Nh n   NHNN   ang  ® qu¶n  ý ® îc tÝnh  µo  èn  l    v v ph¸p  nh  ña  ®Þ c NHNN.  Çn   Ph chªnh  lÖch  Õu  ÷a vèn  Ön  ã  íi thi gi   hi c v   møc  èn  v ph¸p ®Þnh    ban  u   ®Ç theo quy  nh   ®Þ ® îcbæ     sung  µng  h n¨m  õc¸cnguån  t    sau: ­ Vèn    mua   ¾ m   µis¶n  è  nh,  s t  c ®Þ trang bÞ   ¬ng  Ön kü  Ët,tinhäc    ph ti   thu     vµ  toµn  an  kho  ü  îch¹ch to¸nvµo    Ý  µng  qu ®      chiph h n¨m  theo quy  nh.   ®Þ ­Vèn  u    ©y  ùng  ¬    ®Ç tx d c b¶n  îcNhµ   íccÊp  µng  ®  n  h n¨m. ViÖc  thay ® æi    møc  èn  v ph¸p ®Þnh  Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh     do  t  ph quy   theo ®Ò   Þ  ña  èng  c    ngh c Th ®è NHNN   µ  é  ëng  é  µichÝnh. v B tr BT  1.2.Vèn  u    ©y  ùng  ¬    ®Ç tx d c b¶n  µ  v mua  ¾ m   µis¶n  è  nh: s t  c ®Þ ­ Vèn  u    ©y  ùng  ¬    ®Ç t x d c b¶n  µ  v mua   ¾ m   µis¶n  è  nh  µng    s t  c ®Þ h n¨m cña  NHNN   îch×nh  µnh  õc¸cnguån  ®  th t    sau: +  Êu  Kh hao  µi t  s¶n  è  nh. c ®Þ +  µ   íccÊp  èn    ©y  ùng  ¬  Nh n   v ®Ó x d c b¶n  theo kÕ   ¹ch Nhµ   íc.   ho   n + Kho¶n  Ých  õ chiphÝ   µng  tr t    h n¨m b»ng 12%     Þ tµis¶n  è  nh   gi¸tr     c ®Þ b×nh  ©n  qu trongn¨m.   + C¸c kho¶n    Ò   thu v thanh  ý, îng b¸n  µis¶n  è  nh  l  nh   t   c ®Þ sau    ∙  õ®i  khi® tr   chiphÝ    thanh  ý, îng b¸n (nÕu  ã). l  nh     c +  C¸c  ån  îp ph¸p kh¸ctheo quy  nh  ña  µ   íc. ngu h         ®Þ c Nh n Toµn  é   b c«ng    ©y  ùng  ¬  t¸c x d c b¶n, mua   ¾ m   µis¶n  è  nh   ña    s t  c ®Þ c NHNN   îcthùc hiÖn  ®    trong ph¹m    ån  èn  îcduyÖt    vingu v ®   trong K Õ   ¹ch x©y    ho   dùng  ¬  c b¶n  n¨m.  Öc  u    ©y  ùng  ¬  Vi ®Ç t x d c b¶n, mua   ¾ m   µis¶n  è  nh     s t  c ®Þ cña  NHNN   ph¶ithùc hiÖn  ng      ®ó theo  quy  nh  ña  µ   ícvÒ   ®Þ c Nh n   qu¶n  ý®Ç u   l  tvµ  ©y  ùng.  x d Vèn  u    x©y  ùng  ¬  ®Ç t d c b¶n trong n¨m kh«ng  ö  ông  Õt  îc tÝnh  sd h ®  chung  µo  ån  èn  u    ©y  ùng  ¬  v ngu v ®Ç tx d c b¶n    ö  ông  Õp cho  ®Ò s d ti   n¨m sau. 1.3.NHNN   ã    c tr¸ch nhiÖ m     qu¶n  ý,sö  ông  ng  ôc  ch  è  Òn  l  d ®ó m ®Ý s ti ph¸thµnh  µo u    v l th«ng  ∙  îc Ch Ýnh  ñ  ®®  ph phª  Öt    ùc  Ön  Ýnh  duy ®Ó th hi ch s¸ch tiÒn tÖ.     1.4.C¸c    kho¶n  Òn göicña    chøc  Ýn  ông,Kho  ¹c nhµ  íc. ti     c¸ctæ  td   b  n 1.5.Vèn  i    ® vay  ña    chøc  èc  Õ,Ch Ýnh  ñ,tæ  c c¸ctæ  qu t   ph   chøc  Ýn  ông  td nícngoµi.   1.6.Vèn    kh¸c nh      c¸c kho¶n  chªnh  Öch  û gi¸, l t    chªnh  Öch    ®¸nh    l gi¸do  gi¸ l¹ngo¹itÖ,vµng  ¹c vµ  µi   i    b   t  s¶n. 1.7.NHNN     qu¶n  ýchÆt  Ïquü  ù  ÷vµng  ¹c,ngo¹itÖ  ña  µ   íc, l  ch   d tr   b    c Nh n   sö  ông  d cho  ôc     ùc  Ön  Ýnh  m tiªuth hi ch s¸ch  Òn  Ö  µ  ¶m   ti t v ® b¶o  kh¶ n¨ng  thanh    èc  Õ, Quü   ù  ÷vµng  ¹c,ngo¹itÖ  îc bæ   to¸nqu t   d tr   b    ®   sung  theo    Quy Õt  ®Þnh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ. §Þnh  ú  µng  ý  c Th t   ph   kh qu NHNN   b¸o    ×nh  ×nh  c¸o t h sö  ông    ü  µy  d c¸cqu n cho  Ýnh  ñ  µ  é  µichÝnh. Ch ph v B T  
 3. 3 1.8.Quü   ùc hiÖn  Ýnh    th   ch s¸ch tiÒn tÖ  èc    µ      qu gia v kho¶n  ù  d phßng  ñi r  ro cña    NHNN   µvèn  µ   ícgiao cho  l  Nh n     NHNN   qu¶n  ý  µ  ö  ông.Hµng    l  v s d   n¨m NHNN   îc trÝch  ®  10%   õ  t chªnh  Öch  l thu, chi ®Ó        bæ sung  ü   ùc  Ön  Qu th hi chÝnh  s¸ch tiÒn  Ö  èc    ü   ùc hiÖn  Ýnh    t qu gia.Qu th   ch s¸ch tiÒn tÖ  èc          qu gia do Thèng  c  ®è NHNN   iÒu  µnh  ® h theo    ôc    ∙  îcChÝnh  ñ  c¸c m tiªu® ®   ph phª  Öt  duy hµng  n¨m  nh»m   ôc  ô  ph v cho  Öc  ùc  Ön  Ýnh  vi th hi ch s¸ch  Òn  Ö  èc    ti t Qu gia. Kho¶n  ù  d phßng  ñiro  îc trÝch  Ëp  µ  ö  ông  r  ®   l vsd theo  íng  Én  ô  Ó  ¹ h d c th t i  Th«ng   µy. tn 1.9.Vèn,quü      kh¸cphôc  ô    v cho  ¹t®éng  ho   nghiÖp  ô  ña  v c NHNN. 2. NHNN     kh«ng  îc gãp  èn, mua     Çn  ña    chøc  Ýn  ông  ®  v  cæ ph c c¸c tæ  td vµ    c¸cdoanh nghiÖp kh¸c. 3. NHNN   ùc  Ön  ¸nh    ¹    Þ tµis¶n  th hi ® gi¸l i tr     gi¸ trong    êng  îp    c¸c tr h sau ®©y: ­ KiÓ m     ¸nh    ¹ gi¸trÞ tµis¶n    kª ® gi¸l         i theo  Õt  nh  ña  ¬  quy ®Þ c c quan  µ   Nh níccã  Èm  Òn.   th quy ­ChuyÓn    giao,nhîng b¸n tµis¶n         cho    chøc  µiNHNN.  c¸ctæ  ngo   ViÖc  Óm     ¸nh    ¹  µis¶n  ùc  Ön  ki kª,® gi¸l i   t th hi theo  ng  ®ó quy  nh  ña  ®Þ c Nhµ   íc.C¸c  n  kho¶n chªnh  Öch    l t¨ng hoÆc  gi¶m  ®¸nh    ¹ gi¸trÞ tµis¶n  do  gi¸l         i ® îch¹ch to¸nt¨nghoÆc         gi¶m  èn  µ   íc. v Nh n 4. Chuy Ón    giao,thanh  ý,nhîng    l  b¸n  µis¶n  ña  t  c NHNN   îc thùc  Ön  ®  hi nh  sau: 4.1. ViÖc    chuyÓn  giao  µis¶n  µ   íc t¹  t  Nh n   iNHNN   ùc  Ön  th hi theo    quy ®Þnh  ¹  tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 14/1998/N§­   µy  CP ng 6/3/1998  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v qu¶n  ýtµis¶n  µ   ícvµ    l    Nh n   c¸cquy  nh ®Þ kh¸ccã  ªnquan.   li   4.2.ViÖc    mua  ¾ m,  s thanh  ý, îng b¸n  µis¶n  t«,tÇu  l  nh   t   «    thuyÒn,ph¬ng    tiÖn  ®i  ¹     l im¸y  ãc  , m trang thiÕtbÞ   ôc  ô      ph v nhu  Çu  c c«ng    Thèng  c  t¸cdo  ®è NHNN   Õt  nh.  quy ®Þ NHNN   ph¶i ®Þnh    µis¶n  µ  chøc  u       gi¸t   v tæ  ®Ê gi¸theo  quy  nh  ña LuËt ph¸p. ®Þ c    4.3.Chªnh  Öch  gi÷a sè  Òn  ® îc do    l     ti thu    thanh  ý,nhîng  l  b¸n  µis¶n  íi t  v  chi phÝ     thanh  ý,nhîng  l  b¸n  Õu  ã)  ¹ch  (n ch to¸n vµo  ån  èn  u    x©y    ngu v ®Ç t dùng  ¬  c b¶n,mua  ¾ m   µis¶n  è  nh.   s t  c ®Þ 5. Tæn   Êt tµis¶n  ¹    th     ti NHNN   ph¶i® îc Héi  ng  Óm        ®å ki tratæn  Êtdo  th   Thèng  c  ®è NHNN   Õt  nh  µnh  Ëp    nh.  éi  ng  Ëp  quy ®Þ th l x¸c ®Þ H ®å l biªn b¶n    x¸c ®Þnh   â    r nguyªn  ©n,  nh møc     ®é tæn  Êt vµ  th   b¸o  c¸o  èng  c  Th ®è NHNN   xem   Ðt quyÕt ®Þnh  ö  ýtheo nguyªn t¾c: x    x l      ­ N Õ u   nguyªn nh©n  ñ    do    ch quan  × ngêig©y    th     ra ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m     båith ng.  ê ­ N Õ u   nguyªn  ©n    do  nh kh¸ch quan, ®èi  íinh÷ng  µis¶n  ∙    v  t  ® mua     b¶o hiÓ m   × ® îctæ  th     chøc  b¶o  Ó m   åith ng. hi b  ê ­ Tæn   Êtcßn  ¹ (sau    õkho¶n  åith ng  ña  êi g©y  vµ  Òn   th   l i khitr   b   ê c ng   ra  ti   ®Ò n   ïcña  chøc  b  tæ  b¶o  Ó m)  îch¹ch to¸nvµo    Ý. hi ®     chiph ­ C¸c  êng  îp tæn  Êttµis¶n  ×  ýdo  Êt    tr h  th     v l   b kh¶  kh¸ng    nh thiªntai     , ho¶ ho¹n,®Þch  ¹.. tr ckhih¹ch    µo    Ý  ×    ho   í     . to¸nv chiph th NHNN   b¸o    ô  Ó  Ò   c¸o c th v møc    ®é tæn  Êtvµ    Êtph¬ng      é  µichÝnh  th   ®Ò xu   ¸n ®Ó B T   xem   Ðt,gi¶i x     Õt  quy
 4. 4 theo  Èm  Òn,  Õu  µithÈm   Òn  ×  é   µi chÝnh  ×nh Thñ  íng th quy n ngo   quy th B T   tr   t  ChÝnh  ñ  ph xem   Ðt,quyÕt ®Þnh. x    M äi  êng  îp tæn  Êt,thõa  Õu  µis¶n  tr h  th   thi t   ph¶ilµm  â nguyªn nh©n, x¸c   r       ®Þnh tr¸chnhiÖ m,  ö  ý bï ®¾ p     x l    tæn  Êt vµ  th   ph¶i ® îc h¹ch     to¸n vµ    b¸o    c¸o ®Çy    ®ñ trong quyÕt to¸nn¨m.      6. ViÖc    î gèc    xo¸ n   cho  vay  ña NHNN   i víi   c  ®è     kh¸ch hµng  ùc hiÖn  c¸c   th   theo Quy Õt  nh   ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  ®Þ c Th t Ch ph theo    ®Ò nghÞ   ña  ªnBé   µi c li   T   chÝnh   ©n  µng  µ   íc. ­Ng h Nh n 7. Vèn  µ  µis¶n  µ   íct¹    v t  Nh n   i NHNN  ph¶i® îckiÓm     ¹  êi®iÓ m   èi    kª t i   th cu   cïng ngµy    31/12 hµng    n¨m. Sè    chªnh  Öch  Ò   Ön  Ëtvµ    Þqua  Óm    l v hi v   gi¸tr   ki kª ph¶ixö  ýtheo quy  nh  ña  µ   íc.   l    ®Þ c Nh n III  ­ Q u y  ® Þ n h  v Ò  q u ¶ n  l ý thu n h Ë p  v µ  c hi p h Ý : A.  g u yªn t ¾ c: N ­ NHNN   ã  c tr¸ch nhiÖ m   ¹ch    h to¸n ®Çy   ,  Ýnh    ®ñ ch x¸c, kÞp  êi c¸c   th     kho¶n    Ëp  µ    Ý  thu nh v chiph theo  ng  ®ó quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  ËtvÒ   Õ       lu   K to¸n­ Thèng    µ  Òu  Ö  chøc  Õ     µ   íc.NHNN   ¹ch to¸nc¸ckho¶n    kª v §i l tæ  k to¸nNh n   h      thu nhËp  µ    Ý  v chiph theo nguyªn t¾c  Òn m Æt   ùcthu,thùc chi).     ti   (th       ­ C¸c kho¶n thu, chi ®Ò u      ph¶i cã    ho¸  n   ®¬ hoÆc  chøng  õ  t theo    quy ®Þnh  ña  µ   íc. c Nh n ­ C¸c kho¶n      thu,chi b»ng  ¹itÖ, b»ng  µng  ngo     v ph¶i quy  æi  ®ång    ® ra  ViÖt Nam.    C¸c kho¶n      thu,chib»ng  ¹itÖ  îcquy  æi    ng  Öt Nam   ngo   ®   ® ra ®å Vi   theo  û gi¸giao  Þch  ×nh  ©n    Þ  êng  ¹itÖ  ªnng©n  µng    t    d b qu trªnth tr ngo   li   h do NHNN   c«ng  è  ¹ thêi®iÓ m   ã  b t    i c nghiÖp  ô  v kinh tÕ      ph¸tsinh ®Ó   ¹ch to¸nvµo    h   c¸ctµi    kho¶n    Ëp     Ý. thu nh ­chiph ­ C¸c    kho¶n chªnh  Öch  û gi¸ngoµitÖ    l t      ph¸tsinh trong kú  ho¹t®éng       do    mua,  b¸n kinh doanh  ¹itÖ  ña    ngo   c NHNN   îc h¹ch  ®  to¸n vµo    thu  Ëp  nh hoÆc   chiphÝ     trong n¨m;    C¸c kho¶n chªnh  Öch  û gi¸ngo¹itÖ  ®¸nh    ¹ sè    l t      do  gi¸l i d   c¸c  µikho¶n  ¹itÖ  èi kú  ×  t  ngo   cu   th kh«ng  ¹ch  h to¸n vµo    Ý     chi ph hoÆc    thu nhËp  µ   ¹ch to¸nt¨nggi¶m  èn. mh    v ­ ViÖc    gi¶m, miÔn      thu,tho¸ithu      c¸c kho¶n  l∙ cña  thu    i NHNN   ùc hiÖn  th   theo quyÕt  nh  ña  Êp  ã  Èm  Òn  µ    ®Þ c c c th quy v ph¶i® îcthèng    y       kª ®Ç ®ñ trong  b¸o c¸o quyÕt to¸ntµichÝnh.         B.  é i d u n g  thu chi t µi N  ch Ý n h 1. Thu  Ëp  ña    nh c NHNN   µ toµn  é    l  b c¸c kho¶n  tõ ho¹t®éng  thu      nghiÖp  vô  ña  c NHNN,  å m: g ­ Thu  Ò     v nghiÖp  ô  Ýn  ông: Thu    i Êp  èn; thu l∙ cho  vt d   l∙ t¸  i c v      i vay;thu l∙      i tiÒn göi;   Ý      ph b¶o  thu l∙nh;
 5. 5 ­ Thu  Ò     v nghiÖp  ô  Þ  êng  ë:  v th tr m bao  å m     g c¸c kho¶n    õ nghiÖp  ô  thu t   v mua  tÝn  Õu  b¸n  phi kho  ¹c,chøng  b  chØ  Òn göi,tÝn  Õu  ti     phi NHNN   µ    ¹  v c¸c lo i giÊy têcã    ¾n  ¹n      gi¸ng h kh¸ctrªnthÞ  êng  Òn tÖ.     tr ti   ­ Thu  Ò     v nghiÖp  ô  v mua  b¸n  µ  v giao  Þch  ¹ihèi(ngo¹itÖ  µ  µng) d ngo       vv   theo quy  nh.   ®Þ ­Thu  Ò   Þch  ô    vd v thanh  to¸n,  th«ng    µ  ©n  ü. tinv ng qu ­Thu    ãp  èn  µo    chøc  èc  Õ.   l∙g v v c¸ctæ  i qu t ­Thu  Ò     û  Òn.   v tiªuhu ti ­C¸c    kho¶n    Þch  ô  ©n  µng  thu d v ng h kh¸c; ­ C¸c    kho¶n    Ò   Ý   µ  Ö  Ý. Riªng    thu v ph v l ph   c¸c kho¶n  Ý, lÖ  Ý   éc  ph   ph thu Ng ©n  s¸ch Nhµ   íc  ùc hiÖn theo  n th NghÞ   nh   è  ®Þ s 04/1999/N§­   µy  CP ng 30/1/1999  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v c¸c  v¨n b¶n  íng  Én  ùc  Ön  ña  é   µi h d th hi c B T   chÝnh. ­ C¸c    kho¶n  trong ho¹t®éng  ©n  µng: thu  õa  ü; tiÒn  ¹tvi thu      ng h   th qu   ph     ph¹m  îp ®ång  h  kinh tÕ;thu vÒ         thanh  ýc«ng  ô    ng  µ  Ët rÎtiÒn mau   l  c lao ®é v v      háng; thu  î ®∙      n   xo¸ nay  thu  åi ® îc;thu  Ò   Êt b¶n  Ëp  h    v xu   t san, tµiliÖu,b¸o       chÝ.... ­C¸c    kho¶n    thu kh¸c. 2. Chi  ña  c NHNN   µ toµn  é    l  b c¸c kho¶n    chi ph¸tsinh      ®Ó duy  × ho¹t tr     ®éng  nghiÖp  ô  ña  Ö   èng   v c h th NHNN,  îc h¹ch  ®  to¸n vµo  µikho¶n    µ    t  chi v theo híng dÉn  ¹ Th«ng   µy,gå m:     t i tn   2.1.Chi ho¹t®éng      nghiÖp  ô  µ  Þch  ô  ©n  µng: vvd v Ng h 2.1.1.Chi tr¶l∙ tiÒn  öi,tr¶l∙ tiÒn         i g      i vay,chivÒ       nghiÖp  ô v mua, b¸n  µ  v giao dÞch  ¹ihèi(ngo¹i Ö  µ  µng);Chi vÒ     ngo       vv t     nghiÖp  ô  Þ  êng  ë. v th tr m 2.1.2.Chi in,®óc, b¶o         qu¶n,vËn    chuyÓn, giao nhËn, ph¸thµnh,thu håi            thay thÕ,tiªuhuû  Òn vµ    ¬ng  Ön thanh         ti   c¸cph ti   to¸nthay tiÒn.   Bao  å m: g ­Chi in,®óc  Òn vµ    ¬ng  Ön thanh         ti   c¸cph ti   to¸nthay tiÒn.   ­Chi b¶o     qu¶n,vËn    chuyÓn, tiªuhuû  Òn.    ti C¸c    µy  îcthùc hiÖn    chin ®     nh sau: a. C¸c    kho¶n    Ò   Ï m É u   Òn,chÕ   chiv v   ti   b¶n  É u   Òn  µ    Æc   Öt m ti v chi® bi   phôc  ô  v cho  Öm   ô  Õn îc cña  µ   íc do  èng  c  nhi v chi l   Nh n   Th ®è NHNN   quyÕt  ®Þnh. b.§¬n      gi¸s¶n  È m     Òn do    é  ph inti   LiªnB NHNN    é  µichÝnh  Öt cho  ­B T   duy   tõng n¨m. C¨n  vµo  n    îc duyÖt  µ  îp  ng    Òn  ∙  ý, NHNN   cø  ®¬ gi¸®   v h ®å in ti ® k   thanh    Òn  to¸n ti mua   s¶n  È m   ph cho  µ  nh m¸y    in theo    c¸c chøng  õ giao  Ën  t  nh s¶n  È m     ¹ch to¸n. ph ®Ó h   c.Trêng  îp NHNN     h  mua  Êy intiÒn cña    ¬  ë  gi       c¸cc s s¶n  Êttrong nícvµ  xu      nícngoµi,viÖc      thanh    ùc hiÖn    ¬  ë  îp ®ång  ý  Õt  µ    to¸nth   trªnc s h   k k v c¸c chøng  tõhîp lÖ.Chi mua  Êy intiÒn h¹ch to¸ntrªntµikho¶n  ËtliÖu dù  ÷"vµ  îc      gi              "V     tr   ®   ph©n    Çn  µo    Ý   ©n  µng  çi    ©n  µng  bæ d v chi ph ng h m khi ng h thanh to¸n s¶n    phÈ m   Òn in. ti  
 6. 6 d.Chi b¶o  Ö   Òn:Bao  å m        v ti   g c¸ckho¶n  chi: ­ C¸c    kho¶n  ô  Êp  ph c theo  Õ     ch ®é quy  nh  ®Þ cho  ùcl ng canh      l  î   g¸c,b¶o vÖ   kho,¸p t¶itiÒn,vµng  ¹c,®¸  ý,c¸c ph¬ng  Ön thanh          b   qu     ti   to¸nthay tiÒn,chi      phßng  ch¸ych÷a    ch¸y,chèng  t  Ëp...   ®é nh . ­Chi cho     c«ng    èng  Òn gi¶. t¸cch ti   Møc     chi cho c«ng    t¸c b¶o  Ö   Òn  v ti trong n¨m  NHNN   ©y  ùng  µ  do  x d v thuyÕtminh    trongkÕ   ¹ch tµichÝnh    ho     n¨m. ®.    Ën  Chi v chuyÓn, bèc  Õp: G å m       x   c¸ckho¶n  chi: ­Chi x¨ng dÇu       cho  ¬ng  Ön vËn  ph ti   chuyÓn. ­ Chi thuªph¬ng  Ön vËn       ti   chuyÓn  îcthanh    ®  to¸ntheo  îp ®ång  ý  Õt  h  kk víi   cung  Êp  Þch  ô. bªn  cd v ­ Chi bèc  Õp  ¹     x ti c¶ng,nhµ    ©n    ga, s bay.. .theo  îp ®ång  ý  Õt  íibªn  h  k k v  cung  Êp  Þch  ô. Møc    ît®Þnh  cd v  chiv   møc   èc  Õp  µng  vµo  bx h ra  kho  Òn    ti do NHNN  quy  nh  îcBé  µichÝnh  Êp  Ën. ®Þ ®  T  ch thu e. Chi vÒ   Ët liÖu kiÓm  m   Òn,ph©n  ¹   ng  ãitiÒn:® îcchivµ      v    ®Õ ti   lo i®ã , g      quyÕt      Þ vËt liÖu thùc xuÊt dïng  to¸ngi¸tr           trong n¨m    (bao  ×, d©y  éc,keo  b  bu   d¸n..   .theo ®Þnh  )   møc  NHNN   do  quy  nh. ®Þ h. Chi tiªuhuû  Òn:C¸c  nh      ti   ®Þ møc    chicho  c«ng      û  Òn nh    t¸ctiªuhu ti   chi båidìng    cho  bé  c¸n  tham    gia c«ng      û, chivËt liÖu cho  t¸ctiªuhu         c«ng      t¸ctiªu huû..  Thèng  c  ©n   µng  µ   íc quyÕt  nh.  .do  ®è Ng h Nh n   ®Þ Riªng møc     åid­ chib   ìng cho  c¸n  é   b tham  gia    û  Òn  tiªuhu ti ph¶i cã  ù  Êp  Ën  ña  é   µi   s ch thu c B T   chÝnh. 2.1.3.  C¸c  kho¶n    Ò   Þch  ô  chiv d v thanh    µ  to¸nv th«ng  tin. 2.2.Chi cho    é,c«ng     c¸n b   chøc,viªnchøc     NHNN,  ©n    îp ®ång  µ  nh viªnh   v chikhen  ëng,phóc  î .   th   li Bao  å m: g ­ Chi l ng, phô  Êp ¬ng     ¬   cl cho  bé, c«ng  c¸n    chøc, viªnchøc     NHNN  theo  chÕ     ®é quy  nh. ®Þ ­Chi ¨n tr cho    é,c«ng        a  c¸n b   chøc,viªnchøc  ã  Æt   µm  Öc     cm l vi trong n¨m     do  èng  c  Th ®è NHNN   quyÕt  nh   ng  ®Þ nh møc    chi cho  çi  êi hµng  m ng   th¸ng  kh«ng  îtqu¸ møc ¬ng  èithiÓu  Nhµ   ícquy  nh  i víi v    l t  do  n  ®Þ ®è    c«ng  chøc  µ  nh níc.(Riªngn¨m      1999 møc      a  chi¨n tr cho    é,c«ng  c¸n b   chøc,viªnchøc  ã  Æt      cm lµm  Öc  vi trongn¨m  µ150.000  ng/ngêi/   l  ®å th¸ng). ­Chi trang phôc       giao dÞch    cho    é,c«ng  c¸n b   chøc,viªnchøc     NHNN  theo  ®Þnh  møc     chicho  çi  bé, c«ng  m c¸n    chøc, nh©n      viªnNHNN  trong kÕ   ¹ch    ho tµichÝnh    n¨m. Møc      chitrang phôc  µng    h n¨m  Bé  µichÝnh  do  T   quy  nh. ®Þ ­ Chi b¶o  é    ng    ông  i víi   i t ng ® îctrang cÊp     h lao ®é ¸p d ®è     ®è  î     c¸c   b¶o  é  h lao®éng    theo chÕ     Ön  µnh  ña  µ   íc.   ®é hi h c Nh n ­ Chi khen  ëng, phóc  î®Þnh  ú  µ  t  Êt cho  Ëp  Ó  µ    ©n      th   l  i k v ®é xu   t th v c¸ nh c¸n  é, c«ng  b  chøc, viªn chøc     NHNN.  Tæng   møc     µng  chih n¨m  kho¶n  µy  2  n b»ng tæng  ü ¬ng  ùc hiÖn  qu l th   trong n¨m. C¸c      kho¶n    chikhen  ëng  th bao  å m: g +    Chi khen  ëng  th theo chÕ     µ   ícquy  nh.   ®é Nh n   ®Þ
 7. 7 + Chi khen  ëng  nh  ú  µ  t    th ®Þ k v ®é xu¸ttheo quy  nh  ña  èng  c  ®Þ c Th ®è NHNN. ­ Chi khen  ëng     th cho  Ëp  Ó,c¸ nh©n  ña    µnh  ã  ng  ãp  Êt t th     c c¸cng c ®ã g xu   s ¾c  cho  ©n  µng:kho¶n    µy  èi a  µng  Ng h   chin t   h® n¨m kh«ng      qu¸ 1/2 th¸ngl ng   ¬ thùc hiÖn    trong n¨m  ña    c NHNN.  èit ng,h×nh  §  î   thøc khen  µ  v møc     ô  Ó  chic th do  èng  c  Th ®è NHNN   Õt ®Þnh. quy   2.3.Chi c¸ckho¶n  ng  ãp      ®ã g theo l ng:b¶o  Ó m     éi,b¶o  Ó m   tÕ,  ¬   hi x∙h   hi y    kinhphÝ    c«ng  oµn  µ    ® v c¸ckho¶n  ng  ãp  ®ã g kh¸ctheo chÕ         ®é quy  nh. ®Þ 2.4.Chi  ç  î   h tr cho    ¹t®éng  ña  c¸c ho   c §¶ng, c¸c ®oµn  Ó  ña  ¬     th c c quan  theo quy  nh  ña  µ   íc(kh«ng    ®Þ c Nh n   bao  å m     g c¸ckho¶n    ng  é  chiñ h c«ng  oµn  ® ngµnh,®Þa  ¬ng,c¸ctæ    ph     chøc    éivµ    ¬  x∙h   c¸cc quan  kh¸c). 2.5.Chi trî Êp  ã       c kh kh¨n,trî Êp    Öc:®èi îng,møc     ùc hiÖn     c th«ivi   t  chith   theo quy  nh  ña  µ   íc.   ®Þ c Nh n 2.6.Chi cho  ¹t®éng     ho   qu¶n  ývµ  l   c«ng  ô: v C¸c  kho¶n    µy  îcthùc hiÖn  chin ®     theo nguyªn t¾c:     ­ Møc     i  íitõng  chi ®è v   kho¶n    ùc  Ön  chi th hi theo  Õ     µ   íc quy  ch ®é Nh n   ®Þnh. ­ Tæng  møc     ¹t®éng  chi ho   qu¶n  ý vµ  l   c«ng  ô  µng  vh n¨m  ña  c NHNN   tÝnh    è    é,c«ng  trªns c¸n b   chøc,viªnchøc     NHNN   ×nh  ©n  b qu n¨m  èi a  t   kh«ng  ® qua  tr Öu®ång/ngêi/n¨m. 16  i   C¸c  kho¶n    chicho  ¹t®éng  ho   c«ng  ô  v bao  å m: g a.Chi vÒ   Ëttv¨n phßng.     v      b.Chi vÒ   ícphÝ  u  iÖn  µ      c  B® v truyÒn  tin: Lµ    c¸c kho¶n    Ò   u  Ý, truyÒn    iÖn    chiv b ph   tin,® b¸o,thuªkªnh    truyÒn    tin, telex,   .     ..  theo ho¸ ®¬n  ña  ¬  fax tr¶    c c quan  u  iÖn. b® ViÖc    chi trang  Þ   iÖn  ¹it¹  µ   b® tho   inh riªng cña    c¸c  i  îng  ®è t theo    quy ®Þnh  Ön  µnh  ña  µ   íc ®èi  íi®¬n  Þ  µnh  Ýnh  ù  hi h c Nh n   v  vh ch s nghiÖp. Trong    tr ng  îp,do  Æc   ïho¹t®éng  ña  ê h ® th     c NHNN   Çn  ¾p  Æt   iÖn  ¹ithªm  c l® ® tho   cho  ét  è  i t ng ngoµiquy  nh  ña  µ   íc®Ó   ôc  ô  m s ®è  î     ®Þ c Nh n   ph v nhu  Çu  c c«ng  t¸cnh    b¶o  Ö   toµn  v an  kho,vËn    chuyÓn  Òn.. th× NHNN   ti    . ph¶icã      v¨n b¶n    ®Ò nghÞ  öiBé  µichÝnh  µ  ùc hiÖn  g  T  v th   sau    îcBé  µichÝnh  Êp  Ën. khi®   T   ch thu c.Chi ®iÖn,níc,y  Õ,vÖ          t   sinh c¬    quan. d.Chi x¨ng dÇu:      ­ Chi mua      x¨ng  Çu  Ën  d v chuyÓn  ôc  ô  bé, c«ng  ph v c¸n    chøc,viªnchøc     ®i  c«ng    µ    é    o  i  µm  Öc  t¸cv c¸n b l∙nh®¹ ® l vi theo chÕ     µ   ícquy  nh.   ®é Nh n   ®Þ e.C«ng    Ý:   t¸cph Chi c«ng    Ý     t¸cph cho    é, c«ng  c¸n b   chøc,viªnchøc  i     ® c«ng    t¸ctrong vµ    ngoµinícthanh       to¸ntheo quy  nh  Ön  µnh  ña  é  µichÝnh.   ®Þ hi h c BT  f.   Ô  ©n,kh¸nh tiÕthéinghÞ:   lt   Chi     Gå m     c¸c kho¶n    chøc  éinghÞ, tiÕp kh¸ch quèc  Õ,trong níc;c¸c chitæ  h        t       kho¶n      chøc    chi®Ó tæ  c¸cbuæi  äp  Æt   ©n    µy  û  Ö m   ín. hm nh c¸cng k ni l
 8. 8 C¸c kho¶n    µy  ùc hiÖn  chin th   theo  Õ     ch ®é quy  nh  Ön  µnh  ña  é   ®Þ hi h cB TµichÝnh  µ    v trong ph¹m    Õ   ¹ch tµichÝnh    vik ho     n¨m  îcduyÖt. ®  g.Chi cho  Öc     vi thanh    Óm    tra,ki to¸nNHNN   theo chÕ       ®é quy  nh. ®Þ h. Chi  Ò   o  ¹o,huÊn  Ön    v ®µ t   luy nghiÖp  ô  µ    v v chinghiªn cøu    khoa  äc  h c«ng  Ö   å m: ngh g ­ Chi tæ      chøc    íp®µo  ¹o,båidìng,huÊn  Ön  c¸c l   t     luy nghiÖp  ô, vitÝnh, v      ngo¹ing÷  ¾n  ¹n cho    é,c«ng    ng h  c¸n b   chøc,viªnchøc     NHNN. ­ Chi    mua   µiliÖu,in Ên,  t     biªn dÞch  µiliÖu  ôc  ô    t  ph v cho c«ng    o   t¸c®µ t¹o, åidìng huÊn  Ön     b   luy nghiÖp  ô,nghiªncøu. v    ­Chi tæ      chøc    éc  éith¶o khoa  äc. c¸ccu h     h ­Chi nghiªncøu    µikhoa  äc.      ®Ò t   h ­Chi nghiªncøu,x©y  ùng           d v¨n b¶n  ph¸p luËt.   ­Chi tr Ónkhai,    i    øng  ông  d khoa  äc  h c«ng  Ö   ©n  µng. ngh ng h ­ Chi  ç  îgi¸o dôc    h tr    (kho¶n    µy  îc thùc  Ön  chi n ®   hi sau    ã  ù  Êp  khi c s ch thuËn  ña  é  µichÝnh). c BT  ­C¸c    kho¶n    chikh¸ctheo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc(nÕu  ã).     ®Þ c Ng h Nh n   c Chi  cho c«ng    o   ¹o,huÊn  Ön  t¸c ®µ t   luy nghiÖp  ô  ©n   µng  µ    v ng h v chi nghiªn cøu    khoa  äc, c«ng  h  nghÖ   ùc hiÖn  th   c¨n  vµo  cø  tæng møc     chitrong  kÕ   ¹ch  µichÝnh  ho t  n¨m  îc duyÖt.K Õ   ¹ch  o  ¹o,huÊn  Ön  ®    ho ®µ t   luy nghiÖp  vô, héi th¶o     khoa  äc  µ  h v nghiªn cøu    khoa  äc  Thèng  c  h do  ®è NHNN   Õt  quy ®Þnh  µ  Öt  ù  v duy d to¸n.ViÖc      ùc  Ön    chi tiªuth hi theo  Õ     µ   íc     ch ®é Nh n   quy ®Þnh  µ  v trong ph¹m    nh    vi®Þ møc  Õ   ¹ch ® îcduyÖt. k ho     i.     cho    Chi c¸cs¸ng kiÕn    Õn,kü  Ët.   c¶iti   thu k. Chi  Ò   µiliÖu,s¸ch    v t    b¸o,t¹p chÝ, th Ön, tuyªn truyÒn, qu¶ng          vi       c¸o bao  å m: g ­Chi xuÊtb¶n    ¹pchÝ,b¸o,b¶n    µ  µi Öu nghiÖp  ô      c¸ct      tinv t     li v +    Ën  ótcho  êiviÕtbµi¸p dông  Chi nhu b   ng         theo quy  nh    ®Þ chung. +        Chi thuªinthanh    to¸ntheo hîp ®ång  íi ¬  ë     v   s in. c K Õ   ¹ch  Êt  ho xu b¶n  ¹p chÝ,  t  b¸o, b¶n    µ  µiliÖu    tinv t   nghiÖp  ô  ©n   v ng hµng ph¶i ® îc Thèng  c     ®è NHNN   duyÖt  µ  Ëp  ù  v l d to¸n trong  Õ   ¹ch  µi   k ho t  chÝnh n¨m. ­Chi mua     s¸ch b¸o,tµi Öu nghiªncøu.. .        li   .. ­ Chi    tuyªn truyÒn, qu¶ng        c¸o.Chi  Ò   v qu¶ng c¸o c¨n  vµo  îp  ng  cø  h ®å qu¶ng    ÷a bªn  Ën  c¸o gi   nh qu¶ng    µ c¸o v NHNN. 2.7.Chi vÒ   µi     t  s¶n  ¹ NHNN   å m: t  i g ­TrÝch  Êu    kh hao  µi t  s¶n  è  nh c ®Þ ­Chi söa  ÷a,b¶o  ìng tµis¶n    ch   d    ­Chi x©y  ùng  á    d nh ­Chi mua  ¾ m      s c«ng  ô    ng c lao®é ­Chi thuªtµis¶n        
 9. 9 a.KhÊu    hao  µi t  s¶n  è  nh: c ®Þ ­ ViÖc  Ých khÊu    tr   hao  µis¶n  è  nh  ña  t  c ®Þ c NHNN   îc¸p dông  ®    theo    quy ®Þnh  ña  µ   íc®èi víi   c Nh n       doanh  c¸c nghiÖp  µ   íc. Nh n ­ Hµng    th¸ng c¨n cø    Þ tµis¶n  è  nh  îctrÝch khÊu      gi¸tr     c ®Þ ®    hao  µ  û lÖ  v t  trÝch  Êu  kh hao  theo quy  nh,  ®Þ NHNN   ùc  Ön  Ých  ng,  Ých    è  th hi tr ®ó tr ®ñ s khÊu  hao  µis¶n  è  nh   t  c ®Þ ph¶i trÝch, h¹ch      to¸n vµo    Ý   ©n   µng.   chi ph ng h   KhÊu  hao  µis¶n  è  nh  Ých ® îchµng  t  c ®Þ tr     n¨m  ña  c NHNN   îctËp  ®   trung qu¶n    lýt¹ NHNN     i Trung  ng. ¬ b. Chi söa  ÷a,b¶o  ìng tµis¶n:lµsè  ùc chitrong n¨m     ch   d        th       cho  ôc    m tiªu nµy  µ  èi®a   v t   kh«ng  qu¸      Þ tµis¶n  è  nh  ×nh  ©n  5% gi¸tr     c ®Þ b qu trong n¨m.    Chi phÝ    cho c«ng    öa  ÷a,b¶o  ìng tµis¶n  µn  µnh  t¸cs ch   d    ho th kh«ng  îch¹ch ®    to¸nt¨nggi¸trÞtµis¶n.        c. Chi  ©y  ùng  á: ViÖc    ©y  ùng  á    µo    Ý     x d nh   chix d nh ghi v chiph chØ   îc ®  thùc  Ön  i  íic¸c c«ng  ×nh  ô  îc x©y  ùng    hi ®è v     tr ph ®   d bæ sung  cho    c¸c c«ng  tr×nh chÝnh  ang  ö  ông   êng  µo,s©n, cæng,  µ  êng  ùc,b¶o  Ö,    ® sd nh t r    nh th tr   v nhµ  Ö   v sinh,nhµ  Õp,  µ      Ó   íc,giÕng  íc,® êng  éibé  ¬    b nh ®Ó xe,b n   n  n   c quan,   cèng r∙nh tho¸tníc.   èi víic¸c c«ng  ×nh míi kh«ng  îc t¸ch riªngc¸c c«ng      .§       . tr     ®       tr×nh  ô  µy  kháic«ng  ×nh chÝnh  µ   ph n ra    tr   m ph¶isö  ông  ån  èn  u     d ngu v ®Ç t x©y  ùng  ¬  d c b¶n    ùc hiÖn.Kh«ng  ö  ông  ®Ó th     sd kinh phÝ   ©y  ùng  á      xd nh ®Ó x©y  ùng    d c¸cc«ng  ×nh thuéc nguån  èn  ©y  ùng  ¬  tr     vxd c b¶n      nh c¸cc«ng  ×nh tr   nhµ  µm  Öc  õcÊp  trëlªn. l vi t   4    d.Chi mua  ¾ m      s c«ng  ô    ng. c lao®é Tæng  møc     chimua   ¾ m   s c«ng  ô    ng  µng  c lao ®é h n¨m  ña  c NHNN   Ýnh  t trªnsè    é, c«ng    c¸n b   chøc,viªnchøc     NHNN   ×nh  ©n  b qu n¨m  èi®a  t   kh«ng    qu¸ 2,2 tr Öu®ång/ngêi/n¨m.  i   e. Chi    thuª tµis¶n: lµ sè  Òn    Ò          ti chiv thuª tµis¶n     c¨n  vµo  îp  ng  cø  h ®å thuªtµis¶n  ÷a bªn     gi   cho    µ  thuªv NHNN. 2.8.Chi ®Ç u      iÓn kü  ËtnghiÖp  ô  µ     tph¸ttr   thu   v v c«ng  Ö   ©n  µng: ngh ng h   hµng n¨m NHNN   îcchivµ  ¹ch to¸nvµo    Ý  ®  h     chiph b»ng 12%     Þtµis¶n  è  gi¸tr     c ®Þnh   ×nh  ©n  b qu trong n¨m      ®Ó bæ sung  ån  èn  ngu v mua   ¾ m   µis¶n  è  s t  c ®Þnh, trang bÞ   ¬ng  Ön  ü  Ët,tinhäc  µ  toµn    ph ti k thu     v an  kho  ü. Kho¶n    qu   chi nµy  îcqu¶n  ývµ  ö  ông  ®  l  s d theo  quy  nh  ña  µ   ícvÒ   u    ©y  ùng  ®Þ c Nh n   ®Ç tx d c¬  b¶n. 2.9.Chi lËp dù        phßng  ñiro r  ­ Hµng    n¨m NHNN   îctrÝch lËp  ®    kho¶n  ù  d phßng  ñiro tõchinghiÖp  ô  r      v ng©n  µng  h b»ng 10%  tæng    õ®i    thu tr   c¸c kho¶n    a  chich bao  å m   g kho¶n    chi dù  phßng  ñiro. r  ­ Kho¶n  ù    d phßng  ñiro ® îcsö  ông  r     d theo  Quy Õt  nh  ña  èng  c  ®Þ c Th ®è NHNN     ï ®¾ p     ®Ó b   c¸c tæn  ÊtvÒ   ¹t®éng  Ýn  ông, dÞch  ô  th   ho   td   v thanh    to¸n vµ  ©n  ü  ng qu trong qu¸ tr×nh ho¹t®éng  nguyªn nh©n        do    kh¸ch quan  µ  Çn     v ph chªnh  Öch  l tæn  Êtsau    Ëp  Ó  th   khit th hoÆc     ©n  åith ng  c¸ nh b   ê theo  ng    ®ó quy ®Þnh  ña  c Ph¸p  Ët.§èi víinh÷ng  lu       tæn  Êtdo  th   nguyªn  ©n  ñ  nh ch quan: Ph¶i     x¸c ®Þnh    møc     ©y  Öth¹icña  õng  ¬ng  ù    éc  n   ï thiÖth¹i ®é g thi     t ® s ®Ó bu ®Ò b      (nÕu  c¸ nh©n  ©y    do    g ra) hoÆc   õ vµo  tr   kho¶n    óc  î   chi ph l ikhen  ëng  ña  , th c NHNN   Õu  tËp  Ó  ©y  (n do  th g ra).
 10. 10 Kho¶n  ù  d phßng  ñiro NHNN   ö  ông  r   sd kh«ng  Õt  h trong n¨m  îcchuyÓn    ®  sang n¨m  sau  ö  ông  Õp.Trêng  îp nguån  ù  sd ti   h  d phßng  kh«ng    ï ®¾ p     ®ñ b   c¸c kho¶n tæn  Êtth×  th   NHNN   µ  é   µi chÝnh  ×nh Thñ íng  Ýnh  ñ  Ön  vBT  tr   t Ch ph bi ph¸p xö  ýphÇn    l  cßn  Õu. thi 2.10. C¸c    kho¶n    chi kh¸c gå m       c¸c kho¶n    chi ph¸tsinh    trong qu¸  ×nh tr   ho¹t®éng, kh«ng      n»m  trong c¸c quy  nh     ®Þ nªu trªn,gå m       c¸c kho¶n  ñ  Õu   ch y sau: ­Chi cho  Öc    åic¸ckho¶n  î®∙     vi thu h     n   xo¸. ­ Kho¶n    tæn  Êtsau    ∙  ï ®¾ p   th   khi® b   b»ng    ån  c¸c ngu quy  nh  ¹ ®iÓ m   ®Þ ti   5  Çn    ph II Th«ng   µy. tn ­Chi b¶o     qu¶n  å  ¬,chøng  õ,sæ   Õ     µ  µiliÖu. hs  t   k to¸nv t   ­ Chi nép  Õ, lÖ  Ý   õ c¸c kho¶n  Õ, phÝ        thu   ph (Tr     thu   khimua   ¾ m   µis¶n  s t  cè  nh  ®Þ ph¶ih¹ch    µo    Þ tµis¶n  è  nh    to¸nv gi¸tr     c ®Þ theo quy  nh  ña  µ   ®Þ c Nh níc). ­Chi vÒ       b¶o  Ó m   hi xe; ­C¸c    kho¶n    chikh¸ctheo thùc tÕ          ph¸tsinhvµ  ã    c chøng  õhîp lÖ. t    3. C¸c    kho¶n    ¹ch    chih to¸ntrong chiphÝ     NHNN  ph¶ilµc¸c kho¶n    ã       chic c¨n  hîp  Ö, hîp  cø  l  ph¸p  µ  v theo  ng  Õ     ®ó ch ®é quy  nh.  ®Þ NHNN   kh«ng  îc ®  h¹ch to¸nvµo    Ý       chiph c¸ckho¶n sau  y: ®© ­ C¸c    kho¶n  Òn  ¹tph¶inép  µ   íc hoÆc   ti ph     Nh n   ph¶itr¶cho     kh¸ch  µng  h vÒ   ÷ng  Öth¹ivËt chÊt do  nh thi         nguyªn  ©n  ñ  nh ch quan  NHNN   ©y  trong g ra    qu¸ tr×nh thùc hiÖn        nghiÖp  ô  ©n  µng. v ng h ­ C¸c    kho¶n    u    ©y  ùng  ¬  chi®Ç tx d c b¶n,mua  ¾ m,    ¹o, ©ng  Êp  µi   s c¶it  n c t  s¶n  è  nh  éc nguån  èn  u    ©y  ùng  ¬  c ®Þ thu   v ®Ç t x d c b¶n, mua   ¾ m   µis¶n  è    s t  c ®Þnh. C¸c kho¶n    chicho  ©y  ùng, söa  ÷a, b¶o  ìng  µ  x d   ch   d v trang thiÕtbÞ         c¸c tµis¶n  óc  înh  µ  , nhµ    ph l   nh ë   i nghØ   ña    é, c«ng  c c¸n b   chøc,viªnchøc     NHNN;  c¸ckho¶n      chicho    c¸cc«ng  ×nh phóc  îkh¸c. tr   l  i ­C¸c    kho¶n    ng  é  a  ¬ng,c¸ctæ  chiñ h ®Þ ph     chøc    éi,   ¬  x∙h   c quan  c¸c kh¸c. ­C¸c    kho¶n    éc c¸cnguån  chithu     kinh phÝ    kh¸c®µi thä.    IV­ h © n  p h è i c hªnh l Ö ch thu c hi v µ    P n é p  n g © n  s¸ch N h µ  n í c  1. Chªnh  Öch      ña    l thu chic NHNN   îcx¸c ®Þnh    Õt  óc niªn®é   µi ®   khik th     t   ch×nh  µ  îcx¸c®Þnh  v®    theo c«ng    thøc: Chªnh  Öch  l thu    Thu  Ëp­ chi =  nh (Chi phÝ   îp  ý,hîp  Ö    h l  l +Kho¶n dù  phßng  ñiro) r  Chªnh  Öch      l thu chiNHNN   îcph©n  èitheo tr×nh tùsau: ®  ph        ­ TrÝch  ü  ùc hiÖn  Ýnh    qu th   ch s¸ch tiÒn tÖ  èc        qu gia:10%   chªnh  Öch    l thu chi. ­Ph Çn    chªnh  Öch  l cßn  ¹nép  ©n  l  i Ng s¸ch Nhµ   íc.   n
 11. 11 2. NHNN   ã    c tr¸chnhiÖ m   ép  ©n     n Ng s¸ch  µ   íc ®Çy     µ  Þp  êi Nh n   ®ñ v k th   toµn  é  è  b s chªnh  Öch      l thu chiph¶inép  µng    h n¨m theo  è  Öu b¸o    Õt  s li   c¸o quy to¸n tµichÝnh     n¨m  îc Thèng  c  ®  ®è NHNN   phª  Öt  µ  îc c¬  duy v ®   quan  Ó m   Ki to¸nNhµ   ícx¸cnhËn.   n    Hµng  ý, NHNN   ùc  Ön  ¹m  ép  ©n   qu   th hi t n Ng s¸ch  µ   íc 60%   Nh n   chªnh  lÖch      ùc hiÖn  ña  ý,sè  thu chith   c qu   cßn  ¹ sÏnép  µo  ©n  l    i v ng s¸ch nhµ  ícsau    n  khib¸o c¸o quyÕt to¸n  µichÝnh         t   n¨m  ∙  îcThèng  c  ®®   ®è NHNN     Öt. phª duy 3. Trêng  îp  Õt    h k qu¶  µichÝnh  t  n¨m  ña  c NHNN   Þ   ç(thu nhËp  b l    kh«ng  ®ñ   ï ®¾ p     Ý)  thùc hiÖn  b  chiph do    chøc n¨ng qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   Òn tÖ    Ýn  l  n   ti   ­ t dông    ©n  µng, Bé   µi chÝnh  ÏkiÓm    µ  c¸o Thñ íng ChÝnh  ñ  ­ ng h   T  s  trav b¸o    t  ph xö  ý. l V  ­ K Õ  h o ¹ ch t µi h Ý n h, b¸o c¸o t µi h Ý n h  v µ    c  c c¸c q u y  ® Þ n h  v Ò  k Õ  to¸n, u y Õ t to¸n t µi h Ý n h,   q  c ki Ó m  to¸n v µ  ki Ó m  tra t µi h Ý n h  c 1. N¨m   µichÝnh  ña  NHNN   ¾t  u   õ ngµy  th¸ng 01  µ  Õt  óc   t  c  b ®Ç t   01    v k th   vµo  èingµy  th¸ng12  cu   31    n¨m  ¬ng  Þch. d l 2.K Õ   ¹ch tµi Ýnh:   ho     ch a. Ng ©n   µng  µ   íclËp  Õ   ¹ch tµichÝnh  µng    h Nh n   k ho     h n¨m  theo  íng dÉn  h  cña  é   µi chÝnh. K Õ   ¹ch  µichÝnh  ña  BT    ho t  c NHNN   bao  å m     é  Ën  Õ   g c¸c b ph k ho¹ch: ­  Õ   ¹ch  K ho thu  Ëp      Ý   Ìm  nh ­ chi ph (k theo  thuyÕt minh    ÕtvÒ       chi ti   c¸c m ôc       µ    nh  thu ­chiv c¸c®Þ møc      ô  Ó  ù  Õn  chitiªuc th d ki cho  n¨m  Õ   ¹ch). k ho ­ K Õ   ¹ch  ©y  ùng  ¬    ho x d c b¶n  µ  v mua   ¾ m   µis¶n  è  nh  Ìm  s t  c ®Þ (k theo  thuyÕtminh    ÕtvÒ   ù  Õn  ©y  ùng  ¬    chiti   d ki x d c b¶n,mua  ¾ m   µis¶n  è  nh     s t  c ®Þ vµ  ©n  i c¸cnguån  èn). c ®è     v ­K Õ   ¹ch biªnchÕ    Òn l ng     Ëp.   ho     ­ti  ¬ ­thu nh b. NHNN   öi Bé   µi chÝnh  Õ   ¹ch  µichÝnh    g  T  k ho t  n¨m    é   µi chÝnh  ®Ó B T   thÈm  nh  µ  ®Þ v tæng  îp tr×nh Ch Ýnh  ñ.ViÖc  Öt vµ  h    ph   duy   th«ng    Õ   ¹ch  b¸o k ho tµichÝnh    cho NHNN   ùc  Ön  th hi theo  quy  nh  ®Þ chung  ña  Ýnh  ñ. K Õ   c Ch ph   ho¹ch tµichÝnh  îcduyÖt  µc¨n cø     ®  l     NHNN   ùc hiÖn  µ  Öt  Õt    µi th   v duy quy to¸nt   chÝnh  n¨m. Trong n¨m  µichÝnh, n Õu   nh÷ng  Õn  ng  t    do  bi ®é kh¸ch quan kh«ng  ù  d kiÕn  ícdÉn  n   tr   ®Õ ph¶i®iÒu    chØnh  Õ   ¹ch   µichÝnh  k ho  t   n¨m, NHNN   èihîp    ph   víi é  µichÝnh  ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh.   T  B tr   t  ph quy   3.H¹ch    Õ     to¸nk to¸n ­ NHNN   ùc hiÖn    th   c«ng    Õ   t¸ck to¸n,kiÓm      to¸ntheo quy  nh  ña  Ët ®Þ c Lu   NHNN,  Ph¸p  ËtvÒ   Õ   lu   k to¸n,thèng    µ      kª v c¸c quy  nh  Ön  µnh  ®Þ hi h kh¸c cña    Nhµ   ícvÒ   Õ   n   k to¸n, Óm   ki to¸n. ­ NHNN   ã    c tr¸chnhiÖ m  ùc hiÖn  ng, ®Çy    ÷ng    th   ®ó   ®ñ nh quy  nh  ®Þ trong  chÕ     Õ   ®é k to¸n ¸p  ông   d cho  NHNN,  å m:  ÷ng  g nh quy  nh  ®Þ ph¸p  ý chung, l    chÕ     ®é chøng  õ kÕ   t   to¸n,h Ö   èng  µikho¶n  Õ     th t  k to¸n,chÕ       Õ     ®é sæ k to¸n,   chÕ         µi Ýnh.. ®é b¸o c¸o t  ch .
 12. 12 4.B¸o    µi Ýnh   c¸o t   ch ­ NHNN   ùc hiÖn  Õt    µichÝnh  µ  Êp  µnh  y          th   quy to¸nt   v ch h ®Ç ®ñ c¸c quy ®Þnh  Ò   v b¸o  c¸o  µichÝnh  Ò   Öc  Ëp  µ  öi cho  é   µi chÝnh  t  v vi l v g   BT  theo    quy ®Þnh  ña  c Ph¸p  ËtvÒ   Õ   lu   k to¸n, èng    µ    th kª v quy  nh  ô  Ó  ¹ Th«ng   µy. ®Þ c th t   i tn ­B¸o    µi Ýnh  öiBé  µichÝnh    c¸o t   ch g  T  bao  å m: g a.B¸o    ý  öiBé  µichÝnh  Ë m   Êt sau  ngµy  Ó   õngµy  Õt    c¸o qu g   T   ch nh   20  k t  k thóc quý,bao  å m:     g ­B¸o    ùc hiÖn  Õ   ¹ch thu nhËp     Ý.   c¸o th   k ho     ­chiph ­ ThuyÕt minh b¸o c¸o  ×nh  ×nh  ùc  Ön  Õ   ¹ch  t h th hi k ho thu  Ëp  chi nh ­    phÝ. ­ B¸o c¸o  ×nh  ×nh  Õn  ng    ü  ù  ÷ vµng  ¹c,ngo¹itÖ  ña  t h bi ®é c¸c qu d tr   b   c Nhµ   íc,quü  ùc hiÖn  Ýnh  n  th   ch s¸ch tiÒn  Ö  èc    µ    t qu gia v kho¶n  ù  d phßng  ñi r  ro. b. B¸o    µichÝnh    c¸o t   n¨m  îcgöiBé   µi chÝnh  Ë m   Êt sau  ngµy  ®   T  ch nh   45  kÓ   õngµy  Õt  óc n¨m  µichÝnh,bao  å m: t  k th   t    g ­B¶ng  ©n  i tµi   c ®è     kho¶n  Õ     k to¸nn¨m  µ  v b¶ng  tæng  Õt  µis¶n. k t  ­Thùc  Ön  Õ   ¹ch thu nhËp     Ý    hi k ho     ­chiph n¨m. ­ ThuyÕt    minh  c¸o t×nh  ×nh  ùc hiÖn  Õ   ¹ch thu nhËp     Ý  b¸o    h th   k ho     ­ chiph n¨m  µ    Õn  Þ  ö  ý  Ò   Æt   µichÝnh. v c¸cki ngh x k v m t  ­ B¸o c¸o  ×nh  ×nh  Õn  ng    ü  ù  ÷ vµng  ¹c,ngo¹itÖ  ña  t h bi ®é c¸c qu d tr   b   c Nhµ   íc,quü  ùc hiÖn  Ýnh  n  th   ch s¸ch tiÒn  Ö  èc    µ    t qu gia v kho¶n  ù  d phßng  ñi r  ro. B¸o c¸o  Õt  quy to¸n tµichÝnh     n¨m  ña  c NHNN   ph¶i ® îc c¬      quan  Ó m   Ki to¸nNhµ   íckiÓm     µ    Ën. K Õt    n  to¸nv x¸c nh   qu¶  Óm     îcb¸o    ñ íng ki to¸n®   c¸o Th t   ChÝnh  ñ  µ  ph v th«ng    b¸o cho  é  µichÝnh. BT  5.KiÓ m     µichÝnh:   trat   Bé  µichÝnh  Óm    µi Ýnh  ña  T  ki trat  ch c NHNN   å m: g ­KiÓ m     µichÝnh  nh  ú    trat   ®Þ k hoÆc   t  Êt. ®é xu ­ KiÓ m       tratheo  õng  t chuyªn    ®Ò theo yªu  Çu  ña  ång    c cc t¸cqu¶n  ýtµi l    chÝnh. ­ Trong  êng  îp xÐt thÊy      ¹m  û  ËttµichÝnh  ña    tr h    c¸c viph k lu     c NHNN     x¶y ra ë  Òu      nhi chinh¸nh,®¬n  Þ  ùcthuéc,sè  Öu b¸o c¸o quyÕt to¸ncha        v tr     li          ®ñ tin cËy, Bé   µi chÝnh    T  b¸o  Thñ íng  Ýnh  ñ  µ  Ò   Þ  Ó m     µ   c¸o  t Ch ph v d ngh Ki to¸nNh níckiÓm      nh  ¹sè  Öu quyÕt to¸nn¨m.   trax¸c®Þ l   li   i    VI ­ T æ  c h ø c th ù c hi Ö n   1. NHNN   ã    c tr¸chnhiÖ m   íng dÉn    n  Þ  ¬  ë  chøc  ùc hiÖn    h  c¸c ®¬ v c s tæ  th   chÕ     µichÝnh  ®é t   theo  ng  ®ó quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 100/1998/N§­   CP ngµy 10/12/1998  ña  Ýnh  ñ  Ò   Õ     µichÝnh  c Ch ph v ch ®é t   NHNN   µ  éidung  ­ vn  h íng dÉn  ¹ Th«ng   µy.   t i tn
 13. 13 N HNN   ã  c tr¸chnhiÖm   öic¸cv¨n b¶n  íng dÉn    g      h  Th«ng   µy  tn trong néibé     ngµnh cho  é   µi chÝnh    BT  ®Ò theo  âithùc  Ön. NHNN   r  hi   kh«ng  îc tù    ®   quy ®Þnh  c¸c kho¶n chi tiªu i íi  tr¸ v  NghÞ  ®Þnh  sè  100/1998/N§­  ngµy  CP 10/12/1998  ña  Ýnh  ñ  Ò   Õ     µichÝnh  c Ch ph v Ch ®é t   NHNN,  éidung  íng dÉn  n  h  cô  Ó  ¹ v¨n b¶n  µy  µ    th t     i n v c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccña  µ   íc.   Nh n 2. Th«ng   nµy  ã  Öu  ùc thihµnh  õ  µy  th¸ng  n¨m  t c hi l     t ng 01  01  1999.   Trong qua  ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng  ¾ c,    Þ  tr     n cv m ®Ò ngh NHNN  ph¶n ¸nh  Ò   v Bé  µichÝnh    T  ®Ò ngiªncøu,xem  Ðt,gi¶i     x     Õt.quy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản