Thông tư 111/2004/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
49
lượt xem
1
download

Thông tư 111/2004/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 111/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2005 do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 111/2004/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 111/2004/TT-BTC Hà N i, ngày 19 tháng 11 năm 2004 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 111/2004/TT-BTC NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2004 HƯ NG D N M T S I M V T CH C TH C HI N D TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2005 Căn c Ngh quy t s 33/2004/QH11 v d toán ngân sách nhà nư c năm 2005, Qu c h i Khóa XI, kỳ h p th 6 thông qua ngày 09/11/2004; Căn c Ngh quy t s 34/2004/QH11 v phân b d toán ngân sách trung ương năm 2005, Qu c h i Khóa XI, kỳ h p th 6 thông qua ngày 11/11/2004; Căn c Quy t nh s 194/2004/Q -TTg ngày 17/11/2004 c a Th tư ng Chính ph v giao d toán ngân sách nhà nư c năm 2005; B Tài chính hư ng d n m t s i m v t ch c th c hi n d toán ngân sách nhà nư c năm 2005 như sau: I. V PHÂN B VÀ GIAO D TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2005: 1- V phân c p ngu n thu, nhi m v chi i v i ngân sách a phương: - Năm 2005 là năm th hai trong th i kỳ n nh ngân sách a phương (2004 - 2006), th c hi n n nh t l ph n trăm (%) phân chia ngu n thu gi a ngân sách trung ương và ngân sách t ng a phương, s b sung cân i t ngân sách trung ương cho ngân sách t ng a phương theo m c Th tư ng Chính ph ã giao cho t ng t nh, thành ph tr c thu c trung ương t i Quy t nh s 242/2003/Q -TTg ngày 17/11/2003. - Th c hi n cơ ch phân c p ngu n thu, nhi m v chi gi a ngân sách trung ương và ngân sách a phương theo quy nh t i Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 6/6/2003 c a Chính ph và Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c. - Vi c phân c p ngu n thu, nhi m v chi gi a ngân sách các c p chính quy n a phương và s b sung cân i t ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i th c hi n n nh, theo úng Ngh quy t c a H i ng nhân dân và quy t nh c a U ban nhân dân c p t nh ã quy t nh i v i năm ngân sách trong th i kỳ n nh. - Th c hi n cơ ch cân i ngu n thu ti n s d ng t trong cân i ngân sách a phương u tư xây d ng cơ s h t ng kinh t - xã h i (gi i phóng m t b ng, b trí v n i ng, u tư d án công trình h t ng,...). ng th i, t năm 2005, s d ng m t ph n ngu n thu này và d toán chi ngân sách a phương th c hi n nhi m v chi v qu n lý t ai: Kh o sát, o c, l p các lo i b n v t ai; ánh giá phân h ng t; l p, thNm nh, công b và i u ch nh quy ho ch, k ho ch s d ng t; l p
 2. h sơ a chính, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t; th ng kê, ki m kê t ai và các ho t ng s nghi p a chính khác; hoàn thành vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t trong năm 2005 theo úng Ngh quy t c a Qu c h i. 2- Phân b và giao d toán ngân sách: 2.1- Phân b , giao d toán thu ngân sách: - Các B , cơ quan Trung ương, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tri n khai giao nhi m v thu ngân sách năm 2005 cho các ơn v tr c thu c, chính quy n c p dư i m b o b ng ho c cao hơn m c d toán thu ngân sách Th tư ng Chính ph ã giao, B Tài chính ã hư ng d n. - Vi c phân b và giao d toán thu ngân sách ph i trên cơ s ánh giá y k t qu th c hi n thu ngân sách năm 2004, căn c các Lu t thu , các ch chính sách thu, m c tăng trư ng kinh t c a t ng ngành, t ng lĩnh v c, kh năng phát tri n s n xu t kinh doanh, d ch v c th c a các doanh nghi p, t ch c, h kinh doanh, yêu c u th c hi n các bi n pháp u tranh ch ng th t thu, gian l n thương m i. 2.2- Phân b , giao d toán chi ngân sách nhà nư c: 2.2.1- Phân b , giao d toán chi u tư phát tri n: Các B , cơ quan Trung ương, các t nh, thành ph tr c thu c trung ương phân b , giao d toán chi u tư phát tri n ph i th c hi n úng nh ng quy nh v qu n lý u tư và xây d ng, ng th i ph i m b o yêu c u ch y u sau: - Trư c h t, b trí d toán chi u tư xây d ng cơ b n ư c giao hoàn tr các kho n n n h n, bao g m: Kho n vay tín d ng ưu ãi th c hi n chương trình kiên c hoá kênh mương, giao thông nông thôn, cơ s h t ng làng ngh , h t ng thu s n ( i v i các a phương); các kho n ngân sách trung ương ã ng trư c ph i thu h i vào d toán ngân sách năm 2005; n kh i lư ng xây d ng cơ b n c a các công trình thu c nhi m v u tư c a ngân sách theo ch quy nh, k c kh i lư ng xây d ng cơ b n c a nhi m v năm 2004 ư c phép tăng lên do y u t giá v t tư, hàng hoá tăng; các kho n n vay u tư xây d ng cơ b n thu c ngân sách n h n ph i tr khác. - B trí m b o v n i ng cho các công trình, d án s d ng v n ODA; v n th c hi n Quy t nh s 134/2004/Q -TTg ngày 20/7/2004 c a Th tư ng Chính ph ph n ngân sách a phương ph i m b o theo quy nh (t i thi u 20% ph n ngân sách trung ương h tr ); v n th c hi n nh ng d án quan tr ng chuy n ti p t p trung hoàn thành d t i m, kiên quy t kh c ph c tình tr ng dàn tr i, dây dưa kéo dài. - Sau khi b trí v n th c hi n nh ng nhi m v trên m i b trí v n cho nh ng d án, công trình kh i công m i. i v i các d án, công trình kh i công m i ph i m b o y th t c u tư theo ch quy nh, m b o ngu n ngân sách th c hi n theo ch quy nh. - T ng m c d toán chi xây d ng cơ b n phân b , giao cho d án, công trình thu c niên ngân sách 2005 và các kho n tr n u tư xây d ng cơ b n không ư c vư t
 3. quá t ng m c d toán chi u tư phát tri n ã ư c Th tư ng Chính ph giao. i v i các a phương, trư ng h p H i ng nhân dân c p t nh quy t nh d toán thu ngân sách tăng hơn so v i d toán thu ngân sách Th tư ng Chính ph giao, thì ph n tăng thêm th c hi n theo quy nh t i i m 2.2.8, kho n 2, m c I c a Thông tư này. - Các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phân b và giao d toán chi u tư phát tri n cho các cơ quan, ơn v tr c thu c và chính quy n c p dư i i v i lĩnh v c giáo d c, ào t o, d y ngh và khoa h c, công ngh không ư c th p hơn m c d toán chi u tư phát tri n c a các lĩnh v c này Th tư ng Chính ph ã giao cho a phương. 2.2.2- Phân b , giao d toán chi phát tri n s nghi p kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh: a- Các B , cơ quan Trung ương phân b , giao d toán chi ngân sách s nghi p kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh, qu n lý hành chính nhà nư c, ng, oàn th (k c chi c i cách ti n lương) cho các cơ quan, ơn v tr c thu c ph i kh p, úng d toán chi ư c Th tư ng Chính ph giao c v t ng m c và chi ti t theo t ng lĩnh v c chi; m b o i v i nh ng nhi m v quan tr ng theo quy nh c a pháp lu t; nh ng nhi m v Th tư ng Chính ph ã quy t nh; phân b d toán chi ph i úng ch , tiêu chuNn, nh m c theo quy nh c a pháp lu t. b- Các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phân b , giao d toán chi ngân sách s nghi p kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh, qu n lý nhà nư c, ng, oàn th (k c chi c i cách ti n lương) năm 2005 cho các cơ quan, ơn v tr c thu c và chính quy n c p dư i ph i m b o nh ng yêu c u ch y u sau: - Phân b d toán chi ngân sách 2005 cho các cơ quan, ơn v tr c thu c, chính quy n c p dư i i v i lĩnh v c giáo d c, ào t o, d y ngh và khoa h c công ngh không ư c th p hơn m c d toán chi Th tư ng Chính ph ã giao; i v i các lĩnh v c: Qu c phòng, an ninh, s nghi p y t , s nghi p văn hoá thông tin, s nghi p kinh t , qu n lý hành chính nhà nư c, ng, oàn th , tr giá, tr cư c các m t hàng chính sách và chi khác ngân sách, U ban nhân dân c p t nh căn c ch chính sách chi ngân sách, kh i lư ng nhi m v c a t ng lĩnh v c, yêu c u th c t c a a phương và ch tiêu hư ng d n c a B Tài chính, trình H i ng nhân dân cùng c p quy t nh phân b và giao d toán cho các cơ quan, ơn v tr c thu c, chính quy n c p dư i phù h p v i tình hình th c t c a a phương. - ơn v d toán c p trên phân b , giao d toán chi ngân sách cho các ơn v c p dư i ph i kh p, úng d toán chi ư c U ban nhân dân giao c v t ng m c và chi ti t theo t ng lĩnh v c chi. - B trí m b o kinh phí th c hi n các ch , chính sách, các nhi m v ã ư c Chính ph , Th tư ng Chính ph quy t nh t ngu n ngân sách trung ương h tr có m c tiêu cho a phương và ngu n cân i ngân sách a phương theo quy nh, th c hi n nh ng ch , chính sách, nhi m v ch y u theo Ph l c ính kèm thông tư này. - B trí d toán ngân sách th c hi n nh ng nhi m v ã ư c Th tư ng Chính ph quy t nh, ngân sách Trung ương ã b trí h tr t các năm trư c và d toán ngân sách 2005 ã b trí cân i trong ngân sách a phương như: Kinh phí khám,
 4. ch a b nh cho ngư i nghèo theo Quy t nh s 139/2002/Q -TTg ngày 15/10/2002 c a Th tư ng Chính ph ; Kinh phí th c hi n Quy t nh s 161/2002/Q -TTg ngày 15/11/2002 v m t s chính sách phát tri n giáo d c m m non; Quy t nh s 253/Q - TTg ngày 5/3/2003 v vi c phê duy t án "M t s gi i pháp c ng c , ki n toàn chính quy n cơ s vùng Tây Nguyên giai o n 2002 - 2010"; kinh phí th c hi n ch ưu ãi giáo viên, cán b qu n lý giáo d c các trư ng chuyên bi t và vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn theo Ngh nh s 35/2001/N -CP ngày 09/07/2001 c a Chính ph ; Quy t nh s 155/2003/Q -TTg ngày 30/7/2003 quy nh s a i, b sung m t s ch ph c p c thù i v i công ch c, viên ch c ngành y t ,... 2.2.3- Phân b , giao ngân sách th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia, các d án, các nhi m v năm 2005: Căn c d toán chi th c hi n chương trình m c tiêu qu c gia, các d án quan tr ng và m t s m c tiêu, nhi m v khác Th tư ng Chính ph giao, các B , cơ quan Trung ương, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n phân b , giao cho các ơn v tr c thu c, chính quy n c p dư i m b o kh p úng, k p th i m c d toán ã ư c Th tư ng Chính ph giao. ng th i th c hi n l ng ghép các ngu n v n chương trình m c tiêu qu c gia trên cùng m t a bàn theo ch quy nh th c hi n có hi u qu các ngu n v n; ngoài ngu n v n h tr có m c tiêu t ngân sách trung ương, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch ng b trí ngu n ngân sách a phương và các ngu n tài chính h p pháp th c hi n. i v i chương trình giáo d c - ào t o ngân sách trung ương b trí b sung có m c tiêu h tr a phương khó khăn th c hi n d án i m i chương trình, n i dung sách giáo khoa l p 4, l p 9, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n úng m c tiêu ngu n ngân sách trung ương ã h tr , ng th i b trí ngân sách a phương th c hi n t i thi u theo m c B Tài chính ã thông báo t i Quy t nh s 86/2004/Q - BTC ngày 17/11/2004 c a B trư ng B Tài chính. 2.2.4- V b trí ngân sách và th c hi n cơ ch tài chính t o ngu n th c hi n c i cách ti n lương năm 2005 (B Tài chính có Thông tư hư ng d n c th nhi m v này), chú ý th c hi n các n i dung ch y u sau: - Các B , cơ quan Trung ương và các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, trong phân b , giao d toán ngân sách cho các ơn v tr c thu c và ngân sách c p dư i ph i xác nh và giao nhi m v th c hi n ti t ki m 10% chi thư ng xuyên c a d toán năm 2005 tăng thêm so d toán 2004 ã giao (không k ti n lương và các kho n có tính ch t ti n lương, óng niên li m v i các t ch c Qu c t , chi chương trình m c tiêu qu c gia, chi tr giá, tr cư c các m t hàng chính sách); không th p hơn m c ti t ki m th c hi n c i cách ti n lương B Tài chính ã thông báo. Ngân sách các c p chính quy n a phương qu n lý t p trung ngu n 10% ti t ki m c a các cơ quan, ơn v thu c ngân sách c p mình (không k các ơn v s nghi p có thu th c hi n cơ ch tài chính theo Ngh nh 10/2002/N - CP ngày 16/01/2002 c a Chính ph và cơ quan th c hi n khoán chi hành chính theo Quy t nh s 192/2001/Q -TTg ngày 17/12/2001 c a Th tư ng Chính ph ) th c hi n i u hoà chung gi a các ơn v khi xác nh ngu n kinh phí th c hi n c i cách ti n lương c a t ng cơ quan, ơn v thu c ngân sách c p mình.
 5. - Các cơ quan qu n lý hành chính nhà nư c có ngu n thu, các ơn v s nghi p có thu s d ng t i thi u 40% s thu ư c l i theo ch quy nh (riêng ngành y t s d ng t i thi u 35%, sau khi ã tr ti n thu c, máu, d ch truy n và hoá ch t) th c hi n c i cách ti n lương. - Ngân sách a phương dành t i thi u 50% s tăng thu ngân sách a phương th c hi n 2004 so v i d toán 2004 và 50% s tăng thu ngân sách a phương d toán 2005 so v i d toán năm 2004 Th tư ng Chính ph ã giao (không k kho n thu ti n s d ng t) th c hi n c i cách ti n lương. - Ngu n th c hi n c i cách ti n lương năm trư c chưa s d ng h t ư c chuy n sang năm 2005 th c hi n c i cách ti n lương theo quy nh. Sau khi th c hi n các bi n pháp nêu trên mà không ngu n thì ngân sách trung ương h tr b o m ngu n th c hi n c i cách ti n lương năm 2005. Trư ng h p ngu n th c hi n c i cách ti n lương xác nh theo các quy nh trên c a ơn v d toán ngân sách các c p và ngân sách các c p chính quy n a phương l n hơn nhu c u chi th c hi n c i cách ti n lương theo quy nh, ti p t c s d ng ngu n này chuy n năm sau t o ngu n c i cách ti n lương, không s d ng cho các m c tiêu khác. 2.2.5- V kinh phí tr cư c, tr giá và c p không thu ti n m t s m t hàng chính sách (ph n kinh phí ngân sách trung ương b sung có m c tiêu cho ngân sách a phương). Căn c m c h tr t ngân sách trung ương và kinh phí cân i trong d toán ngân sách a phương, U ban nhân dân c p t nh trình H i ng nhân dân cùng c p quy t nh m c tiêu, phương th c, n i dung th c hi n (m t hàng, s n phNm, nh m c h tr , a bàn, i tư ng ư c hư ng tr cư c, tr giá và c p không thu ti n m t s m t hàng chính sách) cho phù h p v i tình hình c th c a a phương ho c ban hành chính sách và b trí, s d ng ngu n kinh phí này th c hi n nhi m v h tr s n xu t kinh doanh c a ng bào dân t c thi u s , th c hi n tín d ng ưu ãi cho h nghèo vay mua phương ti n, v t tư s n xu t,... báo cáo B Tài chính, U ban Dân t c bi t theo dõi ch o quá trình t ch c th c hi n. 2.2.6- V phân b , giao nhi m v chi th c hi n ch ph c p i v i cán b không chuyên trách c p xã và cán b thôn, làng, p, b n, buôn, sóc xã và t dân ph phư ng, th tr n (sau ây g i t t là thôn và t dân ph ) theo Ngh nh s 121/2003/N - CP ngày 21/10/2003 c a Chính ph : Căn c vào tình hình th c t và kh năng ngân sách c a a phương, U ban nhân dân c p t nh quy t nh c th s lư ng cán b không chuyên trách cho t ng xã, phư ng, th tr n và m c ph c p c th cho t ng ch c danh cán b không chuyên trách, ng th i b trí cân i ngu n ngân sách a phương th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 121/2003/N -CP ngày 21/10/2003 c a Chính ph và Thông tư liên t ch s 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BL TBXH ngày 14/5/2004 c a B N i v , B Tài chính, B Lao ng - Thương binh và Xã h i. 2.2.7- B trí d phòng ngân sách các c p chính quy n a phương theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c, không th p hơn m c d phòng ã ư c Th tư ng Chính ph giao.
 6. 2.2.8- Trong quá trình quy t nh phân b d toán thu, chi ngân sách, trư ng h p H i ng nhân dân quy t nh d toán thu ngân sách cao hơn m c c p trên giao, thì d toán chi tăng thêm (không k tăng chi t ngu n thu ti n s d ng t) dành t i thi u 50% th c hi n c i cách ti n lương; 50% còn l i b sung d phòng ngân sách a phương ch ng trong quá trình i u hành ngân sách, th c hi n nh ng nhi m v , ch , chính sách quan tr ng ư c c p có thNm quy n quy t nh và x lý thanh toán n ng xây d ng cơ b n theo ch quy nh. 2.3- V th i gian phân b , giao d toán: 2.3.1- Các B , cơ quan Trung ương giao d toán cho các ơn v s d ng ngân sách tr c thu c hoàn thành trư c 31/12/2004 theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c. 2.3.2- U ban nhân dân c p t nh căn c quy t nh c a Th tư ng Chính ph v giao nhi m v thu, chi ngân sách, trình H i ng nhân dân cùng c p quy t nh d toán thu, chi ngân sách a phương, phương án phân b ngân sách c p t nh và m c b sung t ngân sách c p t nh cho ngân sách c p dư i trư c ngày 10 tháng 12 năm 2004; ng th i căn c Ngh quy t H i ng nhân dân c p t nh, th c hi n giao nhi m v thu, chi ngân sách cho t ng cơ quan, ơn v tr c thu c t nh; nhi m v thu, chi, m c b sung t ngân sách c p t nh cho t ng qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh. U ban nhân dân c p t nh có trách nhi m báo cáo k t qu quy t nh và phân b , giao ngân sách a phương v B Tài chính ch m nh t là 5 ngày sau khi H i ng nhân dân quy t nh d toán ngân sách theo úng quy nh t i Thông tư s 59/2003/TT - BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính. - U ban nhân dân c p huy n căn c quy t nh c a U ban nhân dân c p t nh v giao nhi m v thu, chi ngân sách, trình H i ng nhân dân cùng c p quy t nh d toán thu, chi ngân sách và phương án phân b d toán ngân sách c p huy n trư c ngày 20 tháng 12 năm 2004; ng th i căn c Ngh quy t H i ng nhân dân c p huy n, giao nhi m v thu, chi ngân sách cho t ng cơ quan, ơn v tr c thu c huy n, m c b sung t ngân sách c p huy n cho t ng xã, phư ng, th tr n. - U ban nhân dân c p xã căn c quy t nh c a U ban nhân dân c p huy n v giao nhi m v thu chi ngân sách, trình H i ng nhân dân cùng c p quy t nh d toán thu, chi ngân sách và phương án phân b d toán ngân sách c p xã và th c hi n phân b chi thư ng xuyên theo t ng lo i c a M c l c ngân sách nhà nư c theo 4 nhóm m c ã ư c B Tài chính hư ng d n t i công văn s 7541 TC/NSNN ngày 08/7/2004, g i Kho b c nhà nư c nơi giao d ch (m t b n) làm căn c thanh toán và ki m soát chi trư c ngày 31 tháng 12 năm 2004. 2.3.3- Căn c d toán thu, chi ngân sách năm 2005 ư c Th tư ng Chính ph , U ban nhân dân c p t nh, huy n giao, các cơ quan Nhà nư c Trung ương và a phương, ơn v d toán c p I th c hi n phân b và giao d toán chi ngân sách cho các ơn v s d ng ngân sách tr c thu c theo úng các quy nh t i Thông tư 59/2003/TT-BTC ngày 23/06/2003 c a B Tài chính hư ng d n Ngh nh 60/2003/N -CP ngày 06/06/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c, trong ó lưu ý th c hi n m t s i m sau:
 7. - ơn v d toán c p I ph i l p phương án phân b chi thư ng xuyên giao cho ơn v s d ng ngân sách tr c thu c, chi ti t n lo i c a M c l c ngân sách nhà nư c theo 4 nhóm m c chi g i cơ quan tài chính ng c p thNm tra. - Trong ph m vi 7 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c phương án phân b d toán ngân sách, cơ quan tài chính có văn b n thông báo k t qu thNm tra. Trư ng h p cơ quan tài chính nh t trí v i phương án phân b thì th trư ng cơ quan, ơn v phân b ngân sách giao ngay d toán cho các ơn v s d ng ngân sách tr c thu c, ng g i cơ quan tài chính, Kho b c nhà nư c cùng c p (b n t ng h p các ơn v ) và Kho b c nhà nư c nơi giao d ch (g i thông qua ơn v s d ng ngân sách b n chi ti t i v i ơn v ). Trư ng h p cơ quan tài chính ngh i u ch nh thì trong ph m vi 3 ngày làm vi c k t khi nh n ư c văn b n c a cơ quan tài chính, cơ quan, ơn v phân b ti p thu, i u ch nh; trư ng h p không th ng nh t n i dung i u ch nh, báo cáo c p có thNm quy n xem xét, quy t nh theo quy nh t i i m 1.5, ph n IV, Thông tư 59/2003/TT-BTC ngày 23/06/2003 c a B Tài chính. - Trư ng h p sau 31/12/2004 ơn v d toán c p I chưa phân b , giao d toán cho ơn v s d ng ngân sách, cơ quan tài chính, Kho b c nhà nư c t m c p kinh phí ơn v s d ng ngân sách th c hi n các nhi m v chi lương và các kho n có tính ch t lương; chi nghi p v phí, công tác phí; chi th c hi n các d án chuy n ti p thu c chương trình m c tiêu qu c gia và m t s kho n chi c n thi t khác m b o ho t ng c a b máy (tr kinh phí mua s m trang thi t b , s a ch a). M c t m c p hàng tháng t i a không quá m c chi bình quân 01 tháng th c hi n năm 2004. Th i gian t m c p kinh phí th c hi n không quá ngày 31 tháng 3 năm 2005. - Quá ngày 31 tháng 3 năm 2005, n u ơn v d toán c p I chưa phân b , giao d toán ngân sách cho ơn v s d ng ngân sách tr c thu c ho c chưa phân b h t, cơ quan Tài chính t ng h p báo cáo c p có thNm quy n i u ch nh gi m d toán chi ho c chuy n cho cơ quan, ơn v khác theo quy nh c a pháp lu t. II. CÔNG TÁC T CH C QU N LÝ, I U HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C: 1- T ch c qu n lý thu, tăng cư ng ch ng th t thu: - U ban nhân dân các c p, cơ quan Thu , H i quan và các cơ quan có trách nhi m t ch c th c hi n nhi m v thu theo úng ch quy nh; tri n khai th c hi n ngay t u năm công tác thu ngân sách, m b o thu úng, thu , thu k p th i theo quy nh c a pháp lu t. Ny m nh công tác tuyên truy n, giáo d c hư ng d n i tư ng n p thu m i t ch c, cá nhân hi u rõ chính sách thu , các qui trình nghi p v tính thu ,kê khai thu và n p thu k p th i vào ngân sách nhà nư c. Tăng cư ng ki m tra ch ng buôn l u, gian l n thương m i, tr n l u thu ; t ch c thu n p k p th i các kho n ph i thu theo quy t toán thu , s thu n ng vào ngân sách nhà nư c. - Tăng cư ng công tác ki m tra hoàn thu giá tr gia tăng, m b o qu n lý ch t ch , úng ch , úng th i gian quy nh, t o i u ki n thu n l i cho các doanh nghi p. ng th i, t ch c th c hi n t t công tác ki m tra sau hoàn thu , sau thông quan nh m ch ng gian l n trong vi c hoàn thu , thu n p ngân sách. Ph i h p v i cơ quan có liên quan x lý nghiêm i v i nh ng trư ng h p vi ph m pháp lu t v thu n p ngân sách nhà nư c.
 8. - Chú tr ng t ch c th c hi n áp d ng công ngh tin h c vào công tác qu n lý thu thu . Th c hi n m r ng thí i m cơ ch cơ s s n xu t kinh doanh t kê khai, n p thu . ng th i, có bi n pháp qu n lý, ki m tra có hi u qu , m b o các ơn v t kê khai th c hi n y , k p th i nghĩa v v i ngân sách nhà nư c. - Tăng cư ng công tác qu n lý s d ng t ai t khâu quy ho ch s d ng t, c p gi y ch ng nh n s d ng t, tình hình s d ng, chuy n như ng t ai qu n lý và thu ngân sách y , k p th i theo úng ch quy nh. 2- V qu n lý, i u hành ngân sách: 2.1- V huy ng v n u tư xây d ng cơ b n: Các B , a phương, ơn v ph i qu n lý, s d ng ngân sách úng ch , tiêu chuNn, trong ph m vi d toán ư c giao; nghiêm c m vi c chi m d ng, vay, cho vay trái quy nh c a pháp lu t dư i b t kỳ hình th c nào. i v i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có nhu c u huy ng v n u tư xây d ng công trình k t c u h t ng do ngân sách c p t nh m b o thu c danh m c u tư trong k ho ch u tư 5 năm ã ư c H i ng nhân c p t nh quy t nh, thì ư c phép huy ng, nhưng dư n t i a không vư t quá 30% v n u tư xây d ng cơ b n trong nư c hàng năm c a ngân sách c p t nh. Riêng i v i thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh vi c huy ng v n th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 123/2004/N -CP ngày 18/5/2004 và Ngh nh s 124/2004/N -CP ngày 18/5/2004 c a Chính ph . 2.2- T ch c i u hành d toán ngân sách nhà nư c: 2.2.1- i v i ngân sách trung ương: - Trư ng h p thu vư t so v i d toán, s tăng thu ư c s d ng t i thi u 50% th c hi n c i cách ti n lương; s còn l i b trí tăng chi tr n s vay cân i ngân sách; thanh toán n xây d ng cơ b n, b sung chi Ny nhanh ti n hoàn thành m t s công trình quan tr ng b c thi t; tăng d phòng ngân sách phòng ch ng, kh c ph c thiên tai, th c hi n nhi m v quan tr ng v qu c phòng, an ninh và nhi m v quan tr ng c p bách khác. - Th c hi n ch thư ng vư t thu i v i ngân sách a phương, m c thư ng 30% i v i s vư t thu ph n ngân sách trung ương ư c hư ng t các kho n thu phân chia gi a ngân sách trung ương và ngân sách t ng a phương so v i d toán Th tư ng Chính ph giao, nhưng không vư t quá s tăng thu ph n ngân sách Trung ương ư c hư ng năm 2005 so v i m c th c hi n năm 2004 t các kho n thu phân chia gi a ngân sách trung ương và ngân sách a phương. i v i thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh cơ ch thư ng vư t thu th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 123/2004/N -CP ngày 18/5/2004, Ngh nh s 124/2004/N -CP ngày 18/5/2004 c a Chính ph và các văn b n hư ng d n. - Vi c s d ng ti n thư ng, qu n lý, h ch toán và th i gian báo cáo th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính. 2.2.2 - i v i ngân sách a phương:
 9. - Trư ng h p thu ngân sách a phương ư c hư ng theo phân c p th c hi n vư t so v i d toán Th tư ng Chính ph và U ban nhân dân c p trên giao, s d ng t i thi u 50% (không bao g m s thu ti n s d ng t) tăng ngu n th c hi n c i cách ti n lương; 50% còn l i tăng chi thanh toán n xây d ng cơ b n, b sung chi Ny nhanh ti n hoàn thành m t s công trình quan tr ng b c thi t; tăng d phòng ngân sách phòng ch ng, kh c ph c thiên tai, th c hi n nhi m v quan tr ng v qu c phòng, an ninh và nhi m v quan tr ng c p bách khác. U ban nhân dân xây d ng phương án s d ng s tăng thu ngân sách a phương th ng nh t ý ki n v i Thư ng tr c H i ng nhân dân cùng c p trư c khi th c hi n; báo cáo H i ng nhân dân cùng c p k t qu th c hi n t i kỳ h p g n nh t. - Trư ng h p s thu không t d toán U ban nhân dân xây d ng phương án i u ch nh gi m chi tương ng, t p trung c t gi m ho c giãn, hoãn nh ng nhi m v chi chưa th c s c p thi t báo cáo Thư ng tr c H i ng nhân dân cùng c p xem xét, quy t nh. 2.2.3- Trong t ch c th c hi n ngân sách nhà nư c: Các B , cơ quan Trung ương, các a phương s d ng d toán ngân sách ư c giao th c hi n các nhi m v ư c giao và các nhi m v chi t xu t phát sinh. Năm 2005 ch gi i quy t các nhu c u chi ngoài d toán cho cơ quan, ơn v và c p dư i, i v i các trư ng h p thiên tai x y ra trên ph m vi r ng, m c thi t h i l n vư t quá kh năng ngân sách c a các B , a phương, nh ng nhi m v quan tr ng, c p bách m i phát sinh. Trư ng h p trong năm giá c v t tư, hàng hoá bi n ng, nh hư ng n nhi m v chi ã ư c giao, các B , cơ quan trung ương, các t nh thành ph tr c thu c Trung ương ch ng s d ng d toán ngân sách ã ư c giao và d phòng ngân sách ( i v i ngân sách a phương) x lý theo quy nh. 2.2.4- Cơ quan tài chính các c p ch ng có k ho ch ng ngu n v n ngay t u năm cho các d án công trình quan tr ng theo ch quy nh, nh t là xây d ng tu b các công trình ê i u, thu l i, phòng ch ng thiên tai, kh c ph c lũ l t. - Các B , cơ quan Trung ương, a phương thư ng xuyên t ch c, ki m tra, ánh giá ti n th c hi n các d án, công trình; i v i nh ng d án, công trình th c hi n không úng ti n ph i k p th i quy t nh ho c báo cáo cơ quan có thNm quy n quy t nh i u ch nh chuy n v n cho nh ng d án có ti n tri n khai nhanh, có kh năng hoàn thành nhưng chưa ư c b trí v n theo ch quy nh. - Các B , cơ quan Trung ương, a phương Ny m nh tri n khai th c hi n ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu theo Ngh nh 10/20002/N -CP ngày 16/01/2002 c a Chính ph ; m r ng thí i m khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính i v i các cơ quan hành chính nhà nư c theo Quy t nh s 192/2001/Q -TTg ngày 17/12/2001 c a Th tư ng Chính ph . 2.3- V th t c c p phát, thanh toán ngân sách: Các ơn v s d ng ngân sách th c hi n các quy nh v thanh toán, chi tr , rút d toán ngân sách theo Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003, Thông tư s 114/2003/TT-BTC ngày 28/11/2003 c a B Tài chính. Các cơ quan th c hi n khoán
 10. biên ch và kinh phí qu n lý hành chính và các ơn v s nghi p có thu th c hi n các quy nh v thanh toán chi tr theo quy nh c a các văn b n có liên quan. 2.4- Phương th c chuy n s b sung t ngân sách trung ương cho ngân sách cho a phương: Căn c s b sung t ngân sách trung ương cho ngân sách a phương năm 2005 ư c Th tư ng Chính ph giao. B Tài chính th c hi n c p b sung cân i hàng tháng trư c ngày 25 tháng trư c; i v i nh ng a phương thu, chi ngân sách có tính ch t th i v , không u trong năm, B Tài chính s căn c ti n th c hi n nhi m v thu, chi xác nh s b sung cân i hàng tháng cho phù h p th c t a phương; i v i b sung có m c tiêu, chuy n v n cho a phương theo yêu c u th c hi n c a m c tiêu ã ư c quy nh. i v i v n chuNn b ng viên và v n Chương trình bi n ông - h i o th c hi n c p t m ng theo ch quy nh, sau khi a phương báo cáo k t qu kh i lư ng th c hi n s c p thanh toán. 3- Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí và t ch c th c hi n công tác công khai tài chính, ngân sách nhà nư c: - Các B , cơ quan Trung ương, a phương tăng cư ng ch o và thư ng xuyên t ch c, ki m tra vi c s d ng ngân sách i v i nh ng ơn v tr c thu c, m b o chi ngân sách úng ch , úng tiêu chuNn, nh m c, úng d toán ư c giao. ng th i t ch c x lý k p th i, y nh ng t n t i, sai ph m ư c phát hi n qua công tác ki m tra, thanh tra, ki m toán và ã có k t lu n b ng văn b n; làm rõ trách nhi m c a t ng t ch c cá nhân và th c hi n ch trách nhi m i v i th trư ng ơn v s d ng ngân sách nhà nư c, trong qu n lý i u hành ngân sách khi x y ra th t thoát, lãng phí, s d ng ngân sách sai ch , chính sách. - Các B , cơ quan Trung ương, a phương t ch c ch o các ơn v s d ng ngân sách th c hi n y quy ch t ki m tra tài chính k toán theo Quy t nh s 67/2004/Q -BTC ngày 13/8/2004 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành "Quy ch t ki m tra tài chính, k toán t i các cơ quan, ơn v có s d ng kinh phí ngân sách nhà nư c" k p th i phát hi n và ch n ch nh các sai ph m trong qu n lý tài chính ngân sách. - Các B , cơ quan Trung ương, các c p chính quy n a phương, các ơn v d toán các c p, các ơn v s d ng ngân sách và ơn v ư c ngân sách nhà nư c h tr th c hi n úng, k p th i ch công khai tài chính, ngân sách theo úng quy t nh 192/2004/Q -TTg ngày 16/11/2004 c a Th tư ng Chính ph và thông tư hư ng d n c a B Tài chính. III- T CH C TH C HI N: Thông tư này có hi u l c thi hành trong năm ngân sách 2005. Các B , cơ quan Trung ương, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào Thông tư này ch o các cơ quan, ơn v tr c thu c và chính quy n a phương c p dư i t ch c th c hi n. Trong quá trình t ch c th c hi n, n u có vư ng m c ngh ph n ánh k p th i v B Tài chính ph i h p gi i quy t.
 11. Tr n Văn Tá ( ã ký) PH L C V CÁC CH , CHÍNH SÁCH, CÁC NHI M V Ã Ư C CHÍNH PH , TH TƯ NG CHÍNH PH QUY T NNH, NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG H TR CÓ M C TIÊU VÀ NA PHƯƠNG B TRÍ NGÂN SÁCH TH C HI N THEO QUY NNH T I TI T B KHO N 2.2.2 M C I THÔNG TƯ S 111/2004/TT-BTC NGÀY 19/11/2004 C A B TÀI CHÍNH 1- Th c hi n các ch , chính sách, nhi m v phát tri n u tư h t ng, kinh t - xã h i i v i các huy n mi n núi theo Quy t nh s 174/2004/Q -TTg ngày 01/10/2004 c a Th tư ng Chính ph , th c hi n ch h tr sách giáo khoa và gi y v h c sinh; ch h c b ng h c sinh dân t c n i trú và h c sinh thu c di n h c n i trú nhưng không n i trú mà tham d h c các trư ng bán công; h tr nhà cho giáo viên, bác s công tác t i xã có i u ki n kinh t xã h i c bi t khó khăn; tăng kinh phí th c hi n tăng th i lư ng phát sóng phát thanh, truy n hình b ng ti ng các dân t c trong khu v c,.... 2- Th c hi n ch khám ch a b nh cho tr em dư i 6 tu i theo Lu t B o v , chăm sóc và giáo d c tr em v i m c chi t i thi u là 75.000 ng/tr em/năm. 3- Th c hi n Pháp l nh dân quân t v và Ngh nh s 184/2004/N -CP ngày 02 /11/2004 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh dân quân t v . 4- Th c hi n ch i v i ngư i b nhi m ch t c màu da cam theo Quy t nh 120/2004/Q -TTg ngày 5/7/2004 c a Th tư ng Chính ph ; tr giúp i v i h gia ình có t 2 ngư i tr lên không t ph c v ư c do h u qu ch t c hoá h c c a M s d ng trong chi n tranh Vi t Nam theo Quy t nh s 16/2004/Q -TTg ngày 05/02/2004 c a Th tư ng Chính ph . 5- Th c hi n ch i v i ng b cơ s theo Quy t nh s 84/Q -TW ngày 01/10/2003 c a Ban Bí thư Trung ương ng. 6- Th c hi n ki m kê t ai theo Ch th s 28/2004/CT-TTg ngày 15/7/2004 c a Th tư ng Chính ph . 7- Th c hi n chính sách h tr các h ng bào dân t c thi u s nghèo, i s ng khó khăn theo Quy t nh s 134/2004/Q -TTg ngày 20/7/2004 c a Th tư ng Chính ph .
 12. 8- Th c hi n u tư xây d ng cơ s h t ng thi t y u các xã c bi t khó khăn vùng bãi ngang ven bi n và h i o theo Quy t nh s 257/2003/Q -TTg ngày 03/12/2003 c a Th tư ng Chính ph ; Quy t nh s 106/2004/Q -TTg ngày 11/6/2004 c a Th tư ng Chính ph phê duy t danh sách các xã c bi t khó khăn vùng bãi ngang ven bi n và h i o. 9- Th c hi n chương trình hành ng phòng, ch ng t i ph m buôn bán ph n , tr em theo Quy t nh s 130/2004/Q -TTg ngày 14/7/2004 c a Th tư ng Chính ph . 10- Th c hi n chính sách tr giúp kinh phí cho gia ình, cá nhân nh n nuôi dư ng tr em m côi và tr em b b rơi theo Quy t nh s 38/2004/Q -TTg ngày 17/3/2004 c a Th tư ng Chính ph . 11- Th c hi n chính sách, ch c u tr xã h i theo Ngh nh s 168/2004/N -CP ngày 20/9/2004 c a Chính ph . 12- Th c hi n ch , chính sách i v i cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n theo Ngh nh s 121/2003/N -CP ngày 21/10/2003 c a Chính ph . 13- Th c hi n các chính sách v phát tri n kinh t - xã h i vùng Tây Nguyên theo Quy t nh s 168/2001/Q -TTg ngày 30/10/2001 c a Th tư ng Chính ph . 14- Th c hi n các chính sách v phát tri n kinh t - xã h i 6 t nh c bi t khó khăn mi n núi phía B c th i kỳ 2001 - 2005 theo Quy t nh s 186/2001/Q -TTg ngày 07/12/2001 c a Th tư ng Chính ph . 15- Th c hi n Quy t nh s 173/2001/Q -TTg ngày 06/11/2001 c a Th tư ng Chính ph v phát tri n kinh t - xã h i vùng ng b ng sông C u Long giai o n 2001 - 2005. 16- Th c hi n Quy t nh s 120/2003/Q -TTg ngày 11/6/2003 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i tuy n biên gi i Vi t - Trung n năm 2010. 17- Các quy t nh, văn b n c a Th tư ng Chính ph có liên quan khác. B TÀI CHÍNH
Đồng bộ tài khoản