intTypePromotion=1

Thông tư 111/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
60
lượt xem
3
download

Thông tư 111/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 111/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điểm về tc nhà nước năm 2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 111/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. T H¤NG T ¦ c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   1 1 1 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   1 9   t h ¸ n g   1 1   n ¨ m  2004 Híng dÉn mét sè ®iÓm vÒ tæ chøc thùc hiÖn  dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 2005 C¨n   cø   NghÞ   quyÕt   sè   33/2004/QH11   vÒ   dù   to¸n   ng©n   s¸ch nhµ  níc n¨m 2005, Quèc héi Khãa XI, kú  häp thø   6   th«ng qua ngµy 09/11/2004; C¨n cø NghÞ  quyÕt sè  34/2004/QH11 vÒ  ph©n bæ dù  to¸n   ng©n s¸ch trung  ¬ng n¨m 2005, Quèc héi Khãa XI, kú  häp   thø 6 th«ng qua ngµy 11/11/2004; C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  194/2004/Q§­TTg ngµy 17/11/2004   cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  giao dù  to¸n ng©n s¸ch nhµ  níc   n¨m 2005; Bé   Tµi   chÝnh   híng   dÉn   mét   sè   ®iÓm   vÒ   tæ   chøc   thùc   hiÖn dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 2005 nh sau: I. VÒ ph©n bæ vµ giao dù to¸n ng©n s¸ch  nhµ níc n¨m 2005: 1­ VÒ ph©n cÊp nguån thu, nhiÖm vô chi ®èi víi ng©n s¸ch  ®Þa ph¬ng: ­ N¨m 2005 lµ  n¨m thø hai trong thêi kú  æn  ®Þnh ng©n  s¸ch   ®Þa   ph¬ng   (2004   ­   2006),   thùc   hiÖn   æn   ®Þnh   tû   lÖ  phÇn tr¨m (%) ph©n chia nguån thu gi÷a ng©n s¸ch trung  ­ ¬ng vµ  ng©n s¸ch tõng  ®Þa ph¬ng, sè  bæ sung c©n  ®èi tõ  ng©n s¸ch trung ¬ng cho ng©n s¸ch tõng ®Þa ph¬ng theo møc  Thñ  tíng ChÝnh phñ   ®∙ giao cho tõng tØnh, thµnh phè  trùc   thuéc   trung  ¬ng   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè   242/2003/Q§­TTg   ngµy  17/11/2003. ­  Thùc   hiÖn   c¬   chÕ   ph©n  cÊp   nguån   thu,   nhiÖm   vô   chi  gi÷a ng©n s¸ch trung  ¬ng vµ  ng©n s¸ch  ®Þa ph¬ng theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 60/2003/N§­CP ngµy 6/6/2003 cña ChÝnh   phñ  vµ  Th«ng t sè  59/2003/TT­BTC ngµy 23/6/2003 cña Bé  Tµi  chÝnh híng dÉn thi hµnh LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc.  ­   ViÖc   ph©n   cÊp   nguån   thu,   nhiÖm   vô   chi   gi÷a   ng©n  s¸ch c¸c cÊp chÝnh quyÒn  ®Þa ph¬ng vµ  sè  bæ sung c©n  ®èi  tõ  ng©n s¸ch cÊp trªn cho ng©n s¸ch cÊp díi thùc hiÖn æn  ®Þnh, theo ®óng NghÞ quyÕt cña Héi ®ång nh©n d©n vµ quyÕt   ®Þnh cña Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh  ®∙ quyÕt  ®Þnh  ®èi víi  n¨m ng©n s¸ch trong thêi kú æn ®Þnh.   
 2. 2 ­ Thùc hiÖn c¬ chÕ c©n ®èi nguån thu tiÒn sö dông ®Êt  trong c©n ®èi ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng ®Ó ®Çu t x©y dùng c¬ së  h¹ tÇng kinh tÕ ­ x∙ héi (gi¶i phãng mÆt b»ng, bè trÝ vèn   ®èi øng,  ®Çu t dù  ¸n c«ng tr×nh h¹  tÇng,...). §ång thêi,  tõ  n¨m 2005, sö  dông mét phÇn nguån thu nµy vµ  dù  to¸n  chi ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng thùc hiÖn nhiÖm vô chi vÒ qu¶n lý  ®Êt   ®ai:   Kh¶o   s¸t,   ®o   ®¹c,   lËp   c¸c   lo¹i   b¶n   ®å   vÒ   ®Êt  ®ai;  ®¸nh gi¸ ph©n h¹ng  ®Êt; lËp, thÈm  ®Þnh, c«ng bè  vµ  ®iÒu chØnh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt; lËp hå s¬ ®Þa  chÝnh, cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt; thèng kª,  kiÓm kª ®Êt ®ai vµ c¸c ho¹t ®éng sù nghiÖp ®Þa chÝnh kh¸c;  ®Ó  hoµn thµnh viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt  trong n¨m 2005 theo ®óng NghÞ quyÕt cña Quèc héi. 2­ Ph©n bæ vµ giao dù to¸n ng©n s¸ch: 2.1­ Ph©n bæ, giao dù to¸n thu ng©n s¸ch:  ­   C¸c   Bé,   c¬   quan   Trung  ¬ng,   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c  tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng   triÓn   khai   giao  nhiÖm   vô   thu   ng©n   s¸ch   n¨m   2005   cho   c¸c   ®¬n   vÞ   trùc   thuéc, chÝnh quyÒn cÊp díi  ®¶m b¶o b»ng hoÆc cao h¬n møc  dù  to¸n thu ng©n s¸ch Thñ  tíng ChÝnh phñ   ®∙ giao, Bé  Tµi  chÝnh ®∙ híng dÉn. ­   ViÖc   ph©n   bæ   vµ   giao   dù   to¸n   thu   ng©n   s¸ch   ph¶i  trªn   c¬   së   ®¸nh   gi¸   ®Çy   ®ñ   kÕt   qu¶   thùc   hiÖn   thu   ng©n  s¸ch   n¨m   2004,   c¨n   cø   c¸c   LuËt   thuÕ,   c¸c   chÕ   ®é   chÝnh  s¸ch   thu,   møc   t¨ng   trëng   kinh   tÕ   cña   tõng   ngµnh,   tõng  lÜnh vùc, kh¶ n¨ng ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch  vô  cô  thÓ  cña c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc, hé  kinh doanh,  yªu cÇu thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®Êu tranh chèng thÊt thu,   gian lËn th¬ng m¹i. 2.2­ Ph©n bæ, giao dù to¸n chi ng©n s¸ch nhµ níc: 2.2.1­ Ph©n bæ, giao dù to¸n chi ®Çu t ph¸t triÓn:  C¸c Bé, c¬  quan Trung  ¬ng, c¸c tØnh, thµnh phè  trùc  thuéc   trung  ¬ng   ph©n   bæ,   giao   dù   to¸n   chi   ®Çu   t  ph¸t  triÓn ph¶i thùc hiÖn  ®óng nh÷ng quy  ®Þnh vÒ  qu¶n lý   ®Çu  t  vµ   x©y   dùng,   ®ång   thêi   ph¶i   ®¶m   b¶o   yªu   cÇu   chñ   yÕu  sau: ­ Tríc hÕt, bè  trÝ  dù  to¸n chi  ®Çu t x©y dùng c¬  b¶n  ®îc  giao  ®Ó   hoµn tr¶   ®ñ  c¸c  kho¶n  nî   ®Õn h¹n,  bao  gåm:  Kho¶n vay tÝn dông u ®∙i thùc hiÖn ch¬ng tr×nh kiªn cè ho¸  kªnh m¬ng, giao th«ng n«ng th«n, c¬  së h¹ tÇng lµng nghÒ,   h¹  tÇng thuû  s¶n (®èi víi c¸c  ®Þa ph ¬ng); c¸c kho¶n ng©n  s¸ch trung  ¬ng  ®∙ øng tríc ph¶i thu håi vµo dù  to¸n ng©n  s¸ch n¨m 2005; nî  khèi lîng x©y dùng c¬  b¶n cña c¸c c«ng  tr×nh thuéc nhiÖm vô   ®Çu t  cña ng©n s¸ch theo chÕ   ®é  quy  ®Þnh,  kÓ  c¶ khèi  lîng  x©y dùng  c¬  b¶n  cña nhiÖm  vô   n¨m  2004 ®îc phÐp t¨ng lªn do yÕu tè gi¸ vËt t, hµng ho¸ t¨ng; 
 3. 3 c¸c kho¶n nî vay ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n thuéc ng©n s¸ch ®Õn  h¹n ph¶i tr¶ kh¸c.  ­ Bè  trÝ   ®¶m b¶o vèn  ®èi øng cho c¸c c«ng tr×nh, dù  ¸n sö dông vèn ODA; vèn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 134/2004/ Q§­TTg   ngµy   20/7/2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   phÇn   ng©n  s¸ch  ®Þa ph¬ng ph¶i  ®¶m b¶o theo quy  ®Þnh (tèi thiÓu 20%   phÇn ng©n s¸ch trung ¬ng hç  trî); vèn thùc hiÖn nh÷ng dù  ¸n   quan   träng   chuyÓn   tiÕp   ®Ó   tËp   trung   hoµn   thµnh   døt  ®iÓm,  kiªn   quyÕt   kh¾c  phôc   t×nh   tr¹ng  dµn  tr¶i,   d©y   d a  kÐo dµi. ­ Sau khi bè trÝ vèn ®Ó thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô trªn  míi bè trÝ vèn cho nh÷ng dù ¸n, c«ng tr×nh khëi c«ng míi.  §èi víi c¸c dù  ¸n, c«ng tr×nh khëi c«ng míi ph¶i  ®¶m b¶o  ®Çy  ®ñ  thñ  tôc  ®Çu t theo chÕ   ®é  quy  ®Þnh,  ®¶m b¶o nguån   ng©n s¸ch thùc hiÖn theo chÕ ®é quy ®Þnh.  ­ Tæng møc dù  to¸n chi x©y dùng c¬  b¶n ph©n bæ, giao  cho dù ¸n, c«ng tr×nh thuéc niªn ®é ng©n s¸ch 2005 vµ c¸c  kho¶n tr¶ nî ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n kh«ng ®îc vît qu¸ tæng  møc dù  to¸n chi  ®Çu t  ph¸t triÓn  ®∙  ®îc Thñ  tíng ChÝnh  phñ  giao. §èi víi c¸c  ®Þa ph¬ng, trêng hîp Héi  ®ång nh©n  d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh dù to¸n thu ng©n s¸ch t¨ng h¬n so  víi dù  to¸n thu ng©n s¸ch  Thñ  tíng  ChÝnh  phñ  giao,  th×  phÇn   t¨ng  thªm   thùc   hiÖn   theo  quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   2.2.8,   kho¶n 2, môc I cña Th«ng t nµy. ­ C¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng ph©n bæ vµ  giao dù to¸n chi ®Çu t ph¸t triÓn cho c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ  trùc thuéc vµ  chÝnh quyÒn cÊp díi  ®èi víi lÜnh vùc gi¸o  dôc,  ®µo t¹o, d¹y nghÒ  vµ  khoa häc, c«ng nghÖ  kh«ng  ®îc  thÊp h¬n møc dù  to¸n chi  ®Çu t  ph¸t triÓn cña c¸c lÜnh  vùc nµy Thñ tíng ChÝnh phñ ®∙ giao cho ®Þa ph¬ng.   2.2.2­ Ph©n bæ, giao dù to¸n chi ph¸t triÓn sù nghiÖp   kinh tÕ ­ x∙ héi, quèc phßng, an ninh: a­  C¸c Bé,  c¬  quan  Trung  ¬ng  ph©n  bæ, giao  dù  to¸n  chi ng©n s¸ch sù  nghiÖp kinh tÕ  ­ x∙ héi, quèc phßng, an  ninh, qu¶n lý  hµnh chÝnh nhµ  níc, §¶ng,  ®oµn thÓ  (kÓ  c¶  chi   c¶i   c¸ch   tiÒn   l¬ng)   cho   c¸c   c¬   quan,   ®¬n   vÞ   trùc  thuéc ph¶i khíp,  ®óng dù  to¸n chi  ®îc Thñ  tíng ChÝnh phñ  giao c¶ vÒ  tæng møc vµ  chi tiÕt theo tõng lÜnh vùc chi;  ®¶m b¶o  ®èi víi nh÷ng nhiÖm vô  quan träng theo quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt; nh÷ng nhiÖm vô Thñ tíng ChÝnh phñ ®∙ quyÕt  ®Þnh; ph©n bæ dù  to¸n chi ph¶i  ®óng chÕ   ®é, tiªu chuÈn,  ®Þnh møc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. b­ C¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng ph©n bæ,  giao dù  to¸n chi ng©n s¸ch sù  nghiÖp kinh tÕ  ­ x∙ héi,  quèc phßng, an ninh, qu¶n lý  nhµ  níc, §¶ng,  ®oµn thÓ  (kÓ  c¶ chi c¶i c¸ch tiÒn l¬ng) n¨m 2005 cho c¸c c¬  quan,  ®¬n 
 4. 4 vÞ  trùc thuéc vµ  chÝnh quyÒn cÊp díi ph¶i  ®¶m b¶o nh÷ng  yªu cÇu chñ yÕu sau:  ­ Ph©n bæ dù to¸n chi ng©n s¸ch 2005 cho c¸c c¬ quan,  ®¬n vÞ  trùc thuéc, chÝnh quyÒn cÊp díi  ®èi víi lÜnh vùc  gi¸o dôc,  ®µo t¹o, d¹y nghÒ  vµ  khoa häc c«ng nghÖ  kh«ng  ®îc thÊp h¬n møc dù  to¸n chi Thñ  tíng ChÝnh phñ   ®∙ giao;  ®èi víi c¸c lÜnh vùc:  Quèc  phßng,  an ninh,  sù  nghiÖp  y  tÕ, sù  nghiÖp v¨n ho¸ th«ng tin, sù  nghiÖp kinh tÕ, qu¶n  lý  hµnh chÝnh nhµ  níc,  ®¶ng,  ®oµn thÓ, trî  gi¸, trî  cíc  c¸c   mÆt   hµng   chÝnh   s¸ch   vµ   chi   kh¸c   ng©n   s¸ch,   Uû   ban  nh©n d©n cÊp tØnh c¨n cø chÕ ®é chÝnh s¸ch chi ng©n s¸ch,  khèi lîng nhiÖm vô cña tõng lÜnh vùc, yªu cÇu thùc tÕ cña  ®Þa ph¬ng  vµ  chØ tiªu  híng dÉn cña Bé  Tµi chÝnh,  tr×nh  Héi  ®ång nh©n d©n cïng cÊp quyÕt  ®Þnh ph©n bæ vµ  giao dù  to¸n cho c¸c c¬  quan,  ®¬n vÞ  trùc thuéc, chÝnh quyÒn cÊp  díi phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña ®Þa ph¬ng.  ­ §¬n vÞ  dù  to¸n cÊp trªn ph©n bæ, giao dù  to¸n chi  ng©n s¸ch cho c¸c  ®¬n vÞ  cÊp díi ph¶i khíp,  ®óng dù  to¸n  chi  ®îc Uû  ban nh©n d©n giao c¶ vÒ  tæng møc vµ  chi tiÕt  theo tõng lÜnh vùc chi. ­ Bè trÝ ®¶m b¶o kinh phÝ thùc hiÖn c¸c chÕ ®é, chÝnh  s¸ch, c¸c nhiÖm vô   ®∙  ®îc ChÝnh phñ, Thñ  tíng ChÝnh phñ  quyÕt   ®Þnh   tõ   nguån   ng©n   s¸ch   trung  ¬ng   hç   trî   cã   môc  tiªu cho  ®Þa ph¬ng vµ  nguån c©n  ®èi ng©n s¸ch  ®Þa ph¬ng  theo   quy   ®Þnh,   ®Ó   thùc   hiÖn   nh÷ng   chÕ   ®é,   chÝnh   s¸ch,  nhiÖm vô chñ yÕu theo Phô lôc ®Ýnh kÌm th«ng t nµy. ­ Bè trÝ dù to¸n ng©n s¸ch ®Ó thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô  ®∙ ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh, ng©n s¸ch Trung ¬ng  ®∙   bè  trÝ  hç   trî   tõ   c¸c   n¨m   tríc   vµ  dù   to¸n  ng©n   s¸ch  2005 ®∙ bè trÝ c©n ®èi trong ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng nh: Kinh  phÝ   kh¸m,   ch÷a   bÖnh   cho   ngêi   nghÌo   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè  139/2002/Q§­TTg   ngµy   15/10/2002   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ;  Kinh   phÝ   thùc   hiÖn  QuyÕt   ®Þnh   sè   161/2002/Q§­TTg   ngµy  15/11/2002 vÒ  mét sè  chÝnh s¸ch ph¸t triÓn gi¸o dôc mÇm  non; QuyÕt ®Þnh sè 253/Q§ ­ TTg ngµy 5/3/2003 vÒ viÖc phª   duyÖt  §Ò  ¸n “Mét sè  gi¶i ph¸p  cñng  cè, kiÖn toµn chÝnh  quyÒn c¬  së  vïng T©y Nguyªn giai  ®o¹n 2002 ­ 2010”; kinh  phÝ thùc hiÖn chÕ ®é u ®∙i gi¸o viªn, c¸n bé qu¶n lý gi¸o   dôc  ë  c¸c trêng chuyªn biÖt vµ  vïng cã   ®iÒu kiÖn kinh tÕ  ­ x∙ héi ®Æc biÖt  khã kh¨n theo NghÞ ®Þnh sè 35/2001/N§­ CP ngµy 09/07/2001 cña ChÝnh phñ; QuyÕt ®Þnh sè 155/2003/ Q§­TTg   ngµy   30/7/2003  quy   ®Þnh   söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè   chÕ ®é phô cÊp ®Æc thï ®èi víi c«ng chøc, viªn chøc ngµnh  y tÕ,...  2.2.3­   Ph©n   bæ,   giao   ng©n   s¸ch   thùc   hiÖn   c¸c   ch¬ng  tr×nh môc tiªu quèc gia, c¸c dù ¸n, c¸c nhiÖm vô n¨m 2005: 
 5. 5 C¨n cø dù to¸n chi thùc hiÖn ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc  gia,  c¸c dù  ¸n  quan träng  vµ   mét sè  môc  tiªu,  nhiÖm  vô  kh¸c Thñ  tíng ChÝnh phñ  giao, c¸c Bé, c¬  quan Trung  ¬ng,  Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung   ¬ng  thùc hiÖn ph©n bæ, giao cho c¸c  ®¬n vÞ  trùc thuéc, chÝnh  quyÒn cÊp díi  ®¶m b¶o khíp  ®óng, kÞp thêi møc dù  to¸n  ®∙  ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ giao. §ång thêi thùc hiÖn lång ghÐp  c¸c nguån vèn ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia trªn cïng mét   ®Þa bµn theo chÕ ®é quy ®Þnh ®Ó thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c  nguån vèn; ngoµi nguån vèn hç trî cã môc tiªu tõ ng©n s¸ch   trung  ¬ng, c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng chñ  ®éng   bè   trÝ   nguån   ng©n   s¸ch   ®Þa   ph¬ng   vµ   c¸c   nguån   tµi  chÝnh hîp ph¸p  ®Ó thùc hiÖn. §èi víi ch ¬ng tr×nh gi¸o dôc  ­ ®µo t¹o ng©n s¸ch trung ¬ng bè  trÝ  bæ sung cã  môc tiªu  hç  trî   ®Þa ph¬ng khã  kh¨n thùc hiÖn dù  ¸n  ®æi míi ch¬ng  tr×nh,  néi dung s¸ch gi¸o  khoa  líp 4, líp  9, c¸c tØnh,  thµnh  phè  trùc   thuéc   Trung  ¬ng   thùc   hiÖn   ®óng   môc   tiªu  nguån   ng©n   s¸ch   trung  ¬ng   ®∙   hç   trî,   ®ång   thêi   bè   trÝ  ng©n s¸ch   ®Þa  ph¬ng  ®Ó  thùc hiÖn tèi thiÓu  theo møc Bé  Tµi chÝnh  ®∙ th«ng b¸o t¹i QuyÕt  ®Þnh sè  86/2004/Q§­BTC  ngµy 17/11/2004 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh.   2.2.4­   VÒ  bè  trÝ   ng©n s¸ch  vµ  thùc  hiÖn  c¬  chÕ   tµi  chÝnh t¹o nguån thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng n¨m 2005 (Bé  Tµi chÝnh cã Th«ng t híng dÉn cô thÓ nhiÖm vô nµy), chó ý  thùc hiÖn c¸c néi dung chñ yÕu sau: ­ C¸c  Bé, c¬   quan Trung  ¬ng vµ   c¸c tØnh,  thµnh  phè  trùc   thuéc   trung  ¬ng,   trong   ph©n  bæ,  giao   dù  to¸n   ng©n  s¸ch cho c¸c  ®¬n vÞ  trùc thuéc vµ  ng©n s¸ch cÊp díi ph¶i  x¸c ®Þnh vµ giao nhiÖm vô thùc hiÖn tiÕt kiÖm 10% chi th­ êng xuyªn cña dù  to¸n n¨m 2005 t¨ng thªm so dù  to¸n 2004  ®∙   giao   (kh«ng   kÓ   tiÒn   l¬ng   vµ   c¸c   kho¶n   cã   tÝnh   chÊt  tiÒn l¬ng,   ®ãng niªn liÔm  víi  c¸c  tæ chøc  Quèc  tÕ, chi  ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia, chi trî  gi¸, trî  cíc c¸c  mÆt   hµng   chÝnh   s¸ch);   kh«ng   thÊp   h¬n   møc   tiÕt   kiÖm   ®Ó  thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng Bé  Tµi chÝnh  ®∙ th«ng b¸o.  Ng©n s¸ch c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng qu¶n lý tËp trung  nguån  10%  tiÕt  kiÖm cña c¸c c¬  quan,  ®¬n vÞ  thuéc  ng©n  s¸ch cÊp m×nh (kh«ng kÓ  c¸c  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp cã  thu thùc  hiÖn c¬ chÕ tµi chÝnh theo NghÞ ®Þnh 10/2002/N§ ­ CP ngµy   16/01/2002 cña ChÝnh phñ  vµ  c¬  quan thùc hiÖn kho¸n chi  hµnh   chÝnh   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   192/2001/Q§­TTg   ngµy  17/12/2001   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ)   thùc   hiÖn   ®iÒu   hoµ  chung  gi÷a  c¸c  ®¬n vÞ  khi  x¸c   ®Þnh  nguån kinh  phÝ  thùc  hiÖn c¶i c¸ch  tiÒn  l¬ng  cña  tõng  c¬  quan,   ®¬n vÞ  thuéc  ng©n s¸ch cÊp m×nh. ­   C¸c   c¬   quan   qu¶n   lý   hµnh   chÝnh   nhµ   níc   cã   nguån  thu, c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu sö dông tèi thiÓu 40% sè   thu  ®îc  ®Ó  l¹i theo chÕ   ®é  quy  ®Þnh (riªng ngµnh y tÕ  sö  
 6. 6 dông tèi thiÓu 35%, sau khi  ®∙ trõ  tiÒn thuèc, m¸u, dÞch  truyÒn vµ ho¸ chÊt) ®Ó thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng. ­ Ng©n s¸ch  ®Þa ph¬ng dµnh tèi thiÓu 50% sè  t¨ng thu  ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng thùc hiÖn 2004 so víi dù to¸n 2004 vµ  50% sè  t¨ng thu ng©n s¸ch  ®Þa ph¬ng dù  to¸n 2005 so víi  dù   to¸n   n¨m   2004   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   ®∙   giao   (kh«ng   kÓ  kho¶n thu tiÒn sö dông ®Êt) ®Ó thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l­ ¬ng. ­ Nguån thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l ¬ng n¨m tríc cha sö  dông hÕt  ®îc chuyÓn sang n¨m 2005  ®Ó  thùc hiÖn c¶i c¸ch  tiÒn l¬ng theo quy ®Þnh. Sau khi thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p nªu trªn mµ  kh«ng  ®ñ  nguån   th×   ng©n   s¸ch   trung  ¬ng   hç   trî   ®Ó   b¶o   ®¶m   nguån  thùc   hiÖn  c¶i  c¸ch   tiÒn   l¬ng  n¨m  2005.   Trêng  hîp  nguån  thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng x¸c  ®Þnh theo c¸c quy  ®Þnh  trªn cña  ®¬n vÞ  dù  to¸n ng©n s¸ch c¸c cÊp vµ  ng©n s¸ch  c¸c cÊp chÝnh  quyÒn   ®Þa ph¬ng lín h¬n nhu cÇu chi thùc  hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng theo quy  ®Þnh, tiÕp tôc sö  dông  nguån nµy chuyÓn n¨m sau ®Ó t¹o nguån c¶i c¸ch tiÒn l ¬ng,  kh«ng sö dông cho c¸c môc tiªu kh¸c. 2.2.5­ VÒ  kinh phÝ  trî  cíc, trî  gi¸ vµ  cÊp kh«ng thu  tiÒn mét sè  mÆt hµng chÝnh s¸ch (phÇn kinh phÝ  ng©n s¸ch  trung  ¬ng bæ sung cã  môc tiªu cho ng©n s¸ch  ®Þa ph¬ng).  C¨n cø møc hç  trî  tõ  ng©n s¸ch trung  ¬ng vµ  kinh phÝ  c©n  ®èi trong  dù  to¸n  ng©n  s¸ch  ®Þa ph¬ng, Uû  ban nh©n d©n  cÊp tØnh tr×nh Héi  ®éng nh©n d©n cïng cÊp quyÕt  ®Þnh môc  tiªu, ph¬ng thøc, néi dung thùc hiÖn (mÆt hµng, s¶n phÈm,  ®Þnh møc hç  trî,  ®Þa bµn,  ®èi tîng  ®îc hëng trî  cíc, trî  gi¸ vµ cÊp kh«ng thu tiÒn mét sè mÆt hµng chÝnh s¸ch) cho  phï  hîp víi t×nh h×nh cô  thÓ  cña  ®Þa ph¬ng hoÆc ban hµnh  chÝnh s¸ch vµ  bè  trÝ, sö  dông nguån kinh phÝ  nµy  ®Ó  thùc  hiÖn nhiÖm vô hç trî s¶n xuÊt kinh doanh cña ®ång bµo d©n  téc thiÓu sè, thùc hiÖn tÝn dông  u  ®∙i cho hé  nghÌo vay  mua ph¬ng tiÖn, vËt t s¶n xuÊt,... b¸o c¸o Bé  Tµi chÝnh,   Uû ban D©n téc biÕt ®Ó theo dâi chØ ®¹o qu¸ tr×nh tæ chøc   thùc hiÖn. 2.2.6­ VÒ ph©n bæ, giao nhiÖm vô chi thùc hiÖn chÕ ®é   phô cÊp ®èi víi c¸n bé kh«ng chuyªn tr¸ch ë cÊp x∙ vµ c¸n   bé  th«n, lµng,  Êp, b¶n, bu«n, sãc  ë  x∙ vµ  tæ d©n phè   ë  phêng, thÞ  trÊn (sau  ®©y gäi t¾t lµ  th«n vµ  tæ d©n phè)  theo   NghÞ   ®Þnh   sè   121/2003/N§   ­   CP   ngµy   21/10/2003   cña  ChÝnh phñ:  C¨n  cø vµo  t×nh h×nh  thùc  tÕ  vµ  kh¶  n¨ng  ng©n s¸ch  cña ®Þa ph¬ng, Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh cô thÓ  sè lîng c¸n bé kh«ng chuyªn tr¸ch cho tõng x∙, ph êng, thÞ  trÊn   vµ   møc   phô   cÊp   cô   thÓ   cho   tõng   chøc   danh   c¸n   bé   kh«ng chuyªn tr¸ch,  ®ång thêi bè  trÝ  c©n  ®èi nguån ng©n 
 7. 7 s¸ch  ®Þa ph¬ng  ®Ó  thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh  sè  121/2003/N§­CP ngµy 21/10/2003 cña  ChÝnh phñ  vµ  Th«ng  t liªn tÞch sè 34/2004/TTLT­BNV­BTC­BL§TBXH ngµy 14/5/2004  cña Bé  Néi vô, Bé  Tµi chÝnh, Bé  Lao  ®éng ­ Th ¬ng binh vµ  X∙ héi. 2.2.7­ Bè  trÝ  dù  phßng ng©n s¸ch c¸c cÊp chÝnh quyÒn   ®Þa ph¬ng theo quy  ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch Nhµ  níc, kh«ng  thÊp h¬n møc dù phßng ®∙ ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ giao. 2.2.8­   Trong   qu¸   tr×nh   quyÕt   ®Þnh   ph©n   bæ   dù   to¸n   thu,   chi   ng©n   s¸ch,   trêng   hîp   Héi   ®ång   nh©n   d©n   quyÕt  ®Þnh dù to¸n thu ng©n s¸ch cao h¬n møc cÊp trªn giao, th×  dù   to¸n   chi   t¨ng   thªm   (kh«ng   kÓ   t¨ng   chi   tõ   nguån   thu  tiÒn sö  dông  ®Êt) dµnh tèi thiÓu 50% thùc hiÖn c¶i c¸ch  tiÒn l¬ng; 50% cßn l¹i bæ sung dù phßng ng©n s¸ch ®Þa ph­ ¬ng ®Ó chñ ®éng trong qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh ng©n s¸ch, thùc   hiÖn   nh÷ng   nhiÖm   vô,   chÕ   ®é,   chÝnh   s¸ch   quan   träng   ® îc  cÊp cã  thÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh vµ  xö  lý  thanh to¸n nî   ®äng  x©y dùng c¬ b¶n theo chÕ ®é quy ®Þnh. 2.3­ VÒ thêi gian ph©n bæ, giao dù to¸n:  2.3.1­ C¸c Bé, c¬ quan Trung ¬ng giao dù to¸n cho c¸c  ®¬n   vÞ   sö   dông   ng©n   s¸ch   trùc   thuéc   hoµn   thµnh   tríc  31/12/2004 theo quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc. 2.3.2­ Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh c¨n cø quyÕt ®Þnh cña   Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  giao nhiÖm vô  thu, chi ng©n s¸ch,  tr×nh Héi  ®ång nh©n d©n cïng cÊp quyÕt  ®Þnh dù  to¸n thu,  chi ng©n s¸ch  ®Þa ph¬ng, ph¬ng ¸n ph©n bæ ng©n s¸ch cÊp  tØnh vµ  møc bæ sung tõ  ng©n s¸ch cÊp tØnh cho ng©n s¸ch  cÊp díi tríc ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2004; ®ång thêi c¨n cø  NghÞ   quyÕt   Héi   ®ång   nh©n   d©n   cÊp   tØnh,   thùc   hiÖn   giao  nhiÖm vô thu, chi ng©n s¸ch cho tõng c¬ quan, ®¬n vÞ trùc  thuéc tØnh; nhiÖm vô  thu, chi, møc bæ sung tõ  ng©n s¸ch  cÊp   tØnh   cho   tõng  quËn,   huyÖn,   thÞ   x∙,   thµnh   phè   thuéc   tØnh.  Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh cã  tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o kÕt  qu¶ quyÕt ®Þnh vµ ph©n bæ, giao ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng vÒ Bé  Tµi chÝnh chËm nhÊt lµ  5 ngµy sau khi Héi  ®ång nh©n d©n  quyÕt ®Þnh dù to¸n ng©n s¸ch theo ®óng quy ®Þnh t¹i Th«ng   t sè 59/2003/TT ­ BTC ngµy 23/6/2003 cña Bé Tµi chÝnh. ­ Uû  ban nh©n d©n cÊp huyÖn c¨n cø quyÕt  ®Þnh cña Uû  ban   nh©n   d©n   cÊp   tØnh   vÒ   giao   nhiÖm   vô   thu,   chi   ng©n  s¸ch, tr×nh Héi ®ång nh©n d©n cïng cÊp quyÕt ®Þnh dù to¸n   thu, chi ng©n s¸ch vµ  ph¬ng ¸n ph©n bæ dù  to¸n ng©n s¸ch  cÊp huyÖn tríc ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 2004;  ®ång thêi c¨n  cø NghÞ  quyÕt Héi  ®ång nh©n d©n cÊp huyÖn, giao nhiÖm vô  thu, chi ng©n  s¸ch  cho tõng c¬  quan,  ®¬n vÞ  trùc thuéc  huyÖn,  møc bæ sung  tõ  ng©n  s¸ch cÊp huyÖn  cho  tõng  x∙,  phêng, thÞ trÊn.
 8. 8 ­ Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ c¨n cø quyÕt ®Þnh cña Uû ban   nh©n d©n cÊp huyÖn  vÒ  giao  nhiÖm vô  thu chi ng©n s¸ch,  tr×nh Héi  ®ång nh©n d©n cïng cÊp quyÕt  ®Þnh dù  to¸n thu,  chi ng©n s¸ch vµ  ph¬ng ¸n ph©n bæ dù  to¸n ng©n s¸ch cÊp  x∙ vµ  thùc  hiÖn ph©n bæ chi thêng xuyªn  theo  tõng lo¹i  cña Môc lôc ng©n s¸ch nhµ  níc theo 4 nhãm môc  ®∙  ®îc Bé  Tµi   chÝnh   híng   dÉn   t¹i   c«ng   v¨n   sè   7541   TC/NSNN   ngµy  08/7/2004,   göi   Kho   b¹c   nhµ   níc   n¬i   giao   dÞch   (mét  b¶n)  lµm c¨n cø thanh to¸n vµ kiÓm so¸t chi tríc ngµy 31 th¸ng  12 n¨m 2004. 2.3.3­ C¨n cø dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch n¨m 2005 ® îc  Thñ tíng ChÝnh phñ, Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh, huyÖn giao,   c¸c c¬  quan Nhµ  níc  ë  Trung  ¬ng vµ   ®Þa ph¬ng,  ®¬n vÞ  dù  to¸n   cÊp   I   thùc   hiÖn   ph©n   bæ   vµ   giao   dù   to¸n   chi   ng©n  s¸ch   cho   c¸c   ®¬n   vÞ   sö   dông   ng©n   s¸ch   trùc   thuéc   theo  ®óng   c¸c   quy   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  59/2003/TT­BTC   ngµy  23/06/2003   cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng   dÉn   NghÞ   ®Þnh  60/2003/N§­CP ngµy 06/06/2003 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi  tiÕt vµ  híng dÉn thi hµnh LuËt Ng©n s¸ch Nhµ  níc, trong  ®ã lu ý thùc hiÖn mét sè ®iÓm sau:  ­ §¬n vÞ  dù  to¸n cÊp I ph¶i lËp ph¬ng ¸n ph©n bæ chi  thêng xuyªn giao cho ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch trùc thuéc,   chi tiÕt  ®Õn lo¹i cña Môc lôc ng©n s¸ch nhµ  níc theo 4  nhãm môc chi göi c¬ quan tµi chÝnh ®ång cÊp ®Ó thÈm tra.  ­ Trong ph¹m vi 7 ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc  ph¬ng ¸n ph©n bæ dù  to¸n ng©n s¸ch, c¬  quan tµi chÝnh cã  v¨n b¶n th«ng b¸o kÕt qu¶ thÈm tra. Trêng hîp c¬ quan tµi  chÝnh nhÊt trÝ víi ph¬ng ¸n ph©n bæ th× thñ trëng c¬ quan,  ®¬n vÞ ph©n bæ ng©n s¸ch giao ngay dù to¸n cho c¸c ®¬n vÞ  sö dông ng©n s¸ch trùc thuéc, ®ång göi c¬ quan tµi chÝnh,  Kho b¹c nhµ níc cïng cÊp (b¶n tæng hîp c¸c ®¬n vÞ) vµ Kho  b¹c nhµ  níc n¬i giao dÞch (göi th«ng qua  ®¬n vÞ  sö  dông  ng©n s¸ch b¶n chi tiÕt ®èi víi ®¬n vÞ). Trêng hîp c¬ quan  tµi chÝnh ®Ò nghÞ ®iÒu chØnh th× trong ph¹m vi 3 ngµy lµm   viÖc kÓ tõ khi nhËn ®îc v¨n b¶n cña c¬ quan tµi chÝnh, c¬  quan, ®¬n vÞ ph©n bæ tiÕp thu, ®iÒu chØnh; tr êng hîp kh«ng  thèng nhÊt néi dung  ®iÒu chØnh, b¸o c¸o cÊp cã  thÈm quyÒn  xem xÐt, quyÕt  ®Þnh theo quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 1.5, phÇn IV,  Th«ng t 59/2003/TT­BTC ngµy 23/06/2003 cña Bé Tµi chÝnh. ­ Trêng hîp sau 31/12/2004  ®¬n vÞ  dù  to¸n cÊp I cha  ph©n bæ, giao dù  to¸n cho  ®¬n vÞ  sö  dông ng©n s¸ch, c¬  quan tµi chÝnh, Kho b¹c nhµ  níc t¹m cÊp kinh phÝ   ®Ó   ®¬n  vÞ  sö  dông ng©n s¸ch thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô  chi l¬ng vµ  c¸c kho¶n cã  tÝnh chÊt l¬ng; chi nghiÖp vô  phÝ, c«ng t¸c  phÝ;   chi   thùc   hiÖn   c¸c   dù   ¸n   chuyÓn   tiÕp   thuéc   ch ¬ng  tr×nh   môc   tiªu   quèc   gia   vµ   mét   sè   kho¶n   chi   cÇn   thiÕt  kh¸c  ®Ó   ®¶m b¶o ho¹t  ®éng cña bé  m¸y (trõ  kinh phÝ  mua  s¾m trang thiÕt bÞ, söa ch÷a). Møc t¹m cÊp hµng th¸ng tèi  
 9. 9 ®a   kh«ng   qu¸   møc   chi   b×nh   qu©n   01   th¸ng   thùc   hiÖn   n¨m  2004. Thêi gian t¹m cÊp kinh phÝ thùc hiÖn kh«ng qu¸ ngµy   31 th¸ng 3 n¨m 2005.  ­ Qu¸ ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005, nÕu  ®¬n vÞ  dù  to¸n  cÊp I cha ph©n bæ, giao dù  to¸n ng©n s¸ch cho  ®¬n vÞ  sö  dông ng©n s¸ch trùc thuéc hoÆc cha ph©n bæ hÕt, c¬  quan  Tµi   chÝnh   tæng   hîp   b¸o   c¸o   cÊp   cã   thÈm   quyÒn   ®Ó   ®iÒu  chØnh  gi¶m  dù  to¸n  chi hoÆc chuyÓn  cho c¬  quan,   ®¬n vÞ  kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.    II. C«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý, ®iÒu hµnh  ng©n s¸ch nhµ níc: 1­ Tæ chøc qu¶n lý thu, t¨ng cêng chèng thÊt thu: ­ Uû  ban nh©n d©n c¸c cÊp, c¬  quan ThuÕ, H¶i quan vµ   c¸c c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô thu   theo  ®óng chÕ   ®é  quy  ®Þnh; triÓn khai thùc hiÖn ngay tõ   ®Çu n¨m c«ng t¸c thu ng©n s¸ch, ®¶m b¶o thu ®óng, thu ®ñ,   thu kÞp thêi theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. §Èy m¹nh c«ng   t¸c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc híng dÉn  ®èi tîng nép thuÕ   ®Ó  mäi   tæ   chøc,   c¸   nh©n   hiÓu   râ   chÝnh   s¸ch   thuÕ,   c¸c   qui   tr×nh   nghiÖp   vô   tÝnh   thuÕ,kª   khai   thuÕ   vµ   nép   thuÕ   kÞp  thêi vµo ng©n s¸ch nhµ níc. T¨ng cêng kiÓm tra chèng bu«n  lËu, gian lËn th¬ng m¹i, trèn lËu thuÕ; tæ chøc thu nép  kÞp thêi c¸c kho¶n ph¶i thu theo quyÕt to¸n thuÕ, sè  thuÕ  nî ®äng vµo  ng©n s¸ch nhµ níc. ­ T¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra hoµn thuÕ  gi¸ trÞ  gia  t¨ng,   ®¶m  b¶o  qu¶n  lý  chÆt  chÏ,  ®óng chÕ   ®é,  ®óng  thêi  gian   quy   ®Þnh,   t¹o   ®iÒu   kiÖn   thuËn   lîi   cho   c¸c   doanh   nghiÖp.   §ång   thêi,   tæ  chøc   thùc   hiÖn   tèt   c«ng  t¸c  kiÓm   tra   sau   hoµn   thuÕ,   sau   th«ng   quan   nh»m   chèng   gian   lËn  trong viÖc hoµn thuÕ, thu nép ng©n s¸ch. Phèi hîp víi c¬  quan cã liªn quan xö lý nghiªm ®èi víi nh÷ng trêng hîp vi  ph¹m ph¸p luËt vÒ thu nép ng©n s¸ch nhµ níc.  ­ Chó  träng tæ chøc thùc hiÖn ¸p dông c«ng nghÖ  tin  häc vµo c«ng t¸c qu¶n lý  thu thuÕ. Thùc hiÖn më  réng thÝ  ®iÓm   c¬   chÕ   c¬   së   s¶n   xuÊt   kinh   doanh   tù   kª   khai,   nép  thuÕ. §ång thêi, cã  biÖn ph¸p qu¶n lý, kiÓm tra cã  hiÖu  qu¶,  ®¶m b¶o c¸c  ®¬n vÞ  tù  kª khai thùc hiÖn  ®Çy  ®ñ, kÞp   thêi nghÜa vô víi ng©n s¸ch nhµ níc. ­ T¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý  sö  dông  ®Êt  ®ai tõ  kh©u  quy ho¹ch sö  dông  ®Êt, cÊp giÊy chøng nhËn sö  dông  ®Êt,  t×nh h×nh sö dông, chuyÓn nhîng ®Êt ®ai ®Ó qu¶n lý vµ thu  ng©n s¸ch ®Çy ®ñ, kÞp thêi theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh. 2­ VÒ qu¶n lý, ®iÒu hµnh ng©n s¸ch:
 10. 10 2.1­ VÒ huy ®éng vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n: C¸c Bé,  ®Þa ph¬ng,  ®¬n vÞ  ph¶i qu¶n lý, sö  dông ng©n  s¸ch  ®óng chÕ   ®é, tiªu chuÈn, trong ph¹m vi dù  to¸n  ®îc  giao; nghiªm cÊm viÖc chiÕm dông, vay, cho vay tr¸i quy  ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   díi   bÊt   kú   h×nh   thøc   nµo.   §èi   víi  tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng cã  nhu cÇu huy  ®éng  vèn  ®Ó   ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹  tÇng do ng©n   s¸ch cÊp tØnh ®¶m b¶o thuéc danh môc ®Çu t trong kÕ ho¹ch  ®Çu t 5 n¨m ®∙ ®îc Héi ®ång nh©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh, th×   ®îc phÐp huy ®éng, nhng d nî tèi ®a kh«ng vît qu¸ 30% vèn  ®Çu t  x©y dùng c¬  b¶n trong níc hµng n¨m cña ng©n s¸ch  cÊp tØnh. Riªng  ®èi víi thµnh phè  Hµ  Néi vµ  thµnh phè  Hå  ChÝ  Minh viÖc  huy   ®éng  vèn thùc hiÖn theo  quy   ®Þnh  t¹i  NghÞ   ®Þnh sè  123/2004/N§­CP ngµy 18/5/2004  vµ  NghÞ   ®Þnh  sè 124/2004/N§­CP ngµy 18/5/2004 cña ChÝnh phñ.  2.2­ Tæ chøc ®iÒu hµnh dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc: 2.2.1­ §èi víi ng©n s¸ch trung ¬ng:  ­ Trêng hîp thu vît so víi dù to¸n, sè t¨ng thu ®îc sö  dông tèi thiÓu 50% ®Ó thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng; sè cßn  l¹i bè trÝ t¨ng chi tr¶ nî sè vay c©n ®èi ng©n s¸ch; thanh  to¸n nî x©y dùng c¬ b¶n, bæ sung chi ®Ó ®Èy nhanh tiÕn ®é  hoµn thµnh mét sè c«ng tr×nh quan träng bøc thiÕt; t¨ng dù  phßng ng©n s¸ch  ®Ó  phßng chèng, kh¾c phôc thiªn tai, thùc   hiÖn nhiÖm vô  quan träng vÒ  quèc phßng, an ninh vµ  nhiÖm  vô quan träng cÊp b¸ch kh¸c. ­ Thùc  hiÖn  chÕ   ®é   thëng  vît  thu  ®èi  víi ng©n  s¸ch  ®Þa   ph¬ng,   møc   thëng   30%   ®èi   víi   sè   vît   thu   phÇn   ng©n  s¸ch trung  ¬ng  ®îc hëng tõ  c¸c kho¶n thu ph©n chia gi÷a  ng©n s¸ch trung ¬ng vµ ng©n s¸ch tõng ®Þa ph¬ng so víi dù  to¸n Thñ  tíng ChÝnh phñ  giao, nhng kh«ng vît qu¸ sè  t¨ng  thu phÇn ng©n s¸ch Trung ¬ng ®îc hëng n¨m 2005 so víi møc  thùc hiÖn n¨m 2004 tõ  c¸c kho¶n thu ph©n chia gi÷a ng©n  s¸ch trung ¬ng vµ ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng.  §èi víi thµnh phè  Hµ  Néi vµ  thµnh phè  Hå  ChÝ  Minh c¬  chÕ  thëng vît thu thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh  sè   123/2004/N§­CP   ngµy   18/5/2004,   NghÞ   ®Þnh   sè  124/2004/N§­CP   ngµy   18/5/2004   cña   ChÝnh   phñ   vµ   c¸c   v¨n  b¶n híng dÉn.  ­ ViÖc sö dông tiÒn thëng, qu¶n lý, h¹ch to¸n vµ thêi  gian   b¸o   c¸o   thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   t¹i  Th«ng   t  sè  59/2003/TT­BTC ngµy 23/6/2003 cña Bé Tµi chÝnh. 2.2.2 ­ §èi víi ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng: ­   Trêng   hîp   thu   ng©n   s¸ch   ®Þa   ph¬ng   ®îc   hëng   theo  ph©n cÊp  thùc hiÖn vît so víi dù to¸n Thñ tíng ChÝnh phñ  vµ  Uû  ban nh©n d©n cÊp trªn giao, sö  dông tèi thiÓu 50%  (kh«ng   bao   gåm   sè   thu   tiÒn   sö   dông   ®Êt)   ®Ó   t¨ng   nguån 
 11. 11 thùc   hiÖn   c¶i   c¸ch   tiÒn   l¬ng;   50%   cßn   l¹i   ®Ó   t¨ng   chi  thanh to¸n nî  x©y dùng c¬  b¶n, bæ sung chi  ®Ó   ®Èy nhanh  tiÕn   ®é   hoµn   thµnh   mét   sè   c«ng   tr×nh   quan   träng   bøc  thiÕt; t¨ng dù  phßng ng©n s¸ch  ®Ó  phßng chèng, kh¾c phôc  thiªn tai, thùc hiÖn nhiÖm vô  quan träng vÒ  quèc phßng,   an ninh vµ nhiÖm vô quan träng cÊp b¸ch kh¸c.  Uû ban nh©n d©n x©y dùng ph¬ng ¸n sö dông sè t¨ng thu  ng©n s¸ch  ®Þa ph¬ng thèng nhÊt  ý  kiÕn víi Thêng trùc Héi  ®ång nh©n  d©n  cïng  cÊp tríc khi thùc  hiÖn;  b¸o c¸o Héi  ®ång nh©n d©n cïng cÊp kÕt qu¶ thùc hiÖn t¹i kú  häp gÇn  nhÊt. ­ Trêng hîp sè  thu kh«ng  ®¹t dù  to¸n Uû  ban nh©n d©n  x©y dùng ph¬ng ¸n ®iÒu chØnh gi¶m chi t¬ng øng, tËp trung  c¾t gi¶m hoÆc gi∙n, ho∙n nh÷ng nhiÖm vô  chi cha thùc sù  cÊp thiÕt b¸o c¸o Thêng trùc Héi  ®ång nh©n d©n cïng cÊp  xem xÐt, quyÕt ®Þnh. 2.2.3­     Trong   tæ   chøc   thùc   hiÖn   ng©n   s¸ch   nhµ   n íc:  C¸c Bé, c¬  quan Trung ¬ng, c¸c  ®Þa ph¬ng sö  dông dù  to¸n  ng©n s¸ch ®îc giao ®Ó  thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®îc giao vµ  c¸c nhiÖm  vô  chi  ®ét xuÊt  ph¸t  sinh. N¨m 2005  chØ  gi¶i  quyÕt c¸c nhu cÇu chi ngoµi dù  to¸n cho c¬  quan,  ®¬n vÞ  vµ  cÊp díi,  ®èi víi c¸c trêng hîp thiªn tai x¶y ra trªn  ph¹m vi réng, møc  ®é  thiÖt h¹i lín vît qu¸ kh¶ n¨ng ng©n  s¸ch   cña   c¸c   Bé,   ®Þa   ph¬ng,   nh÷ng   nhiÖm   vô   quan   träng,   cÊp b¸ch míi ph¸t sinh. Trêng hîp trong n¨m gi¸ c¶ vËt t, hµng ho¸ biÕn ®éng,  ¶nh hëng  ®Õn nhiÖm vô  chi  ®∙  ®îc giao, c¸c Bé, c¬  quan  trung  ¬ng,   c¸c   tØnh   thµnh  phè  trùc   thuéc   Trung   ¬ng   chñ  ®éng sö  dông dù  to¸n ng©n s¸ch  ®∙  ®îc giao vµ  dù  phßng  ng©n s¸ch (®èi víi ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng) ®Ó xö lý theo quy  ®Þnh. 2.2.4­ C¬ quan tµi chÝnh c¸c cÊp chñ ®éng cã kÕ ho¹ch   øng nguån vèn ngay tõ   ®Çu n¨m cho c¸c dù  ¸n c«ng tr×nh  quan träng theo chÕ   ®é  quy  ®Þnh, nhÊt lµ  x©y dùng tu bæ  c¸c c«ng tr×nh  ®ª  ®iÒu, thuû  lîi, phßng chèng thiªn tai,  kh¾c phôc lò lôt. ­ C¸c Bé, c¬ quan Trung ¬ng, ®Þa ph¬ng thêng xuyªn tæ  chøc,   kiÓm   tra,   ®¸nh   gi¸   tiÕn   ®é   thùc   hiÖn   c¸c   dù   ¸n,  c«ng   tr×nh;   ®èi   víi   nh÷ng   dù   ¸n,   c«ng   tr×nh   thùc   hiÖn  kh«ng  ®óng tiÕn  ®é  ph¶i kÞp thêi quyÕt  ®Þnh hoÆc b¸o c¸o  c¬   quan   cã   thÈm   quyÒn  quyÕt   ®Þnh   ®iÒu  chØnh   chuyÓn   vèn   cho nh÷ng dù  ¸n cã  tiÕn  ®é  triÓn khai nhanh, cã  kh¶ n¨ng  hoµn   thµnh   nhng   cha   ®îc   bè   trÝ   ®ñ   vèn   theo   chÕ   ®é   quy  ®Þnh. ­ C¸c Bé, c¬ quan Trung ¬ng, ®Þa ph¬ng ®Èy m¹nh triÓn  khai   thùc   hiÖn   chÕ   ®é   tµi   chÝnh   ¸p   dông   cho   ®¬n   vÞ   sù  nghiÖp   cã   thu   theo   NghÞ   ®Þnh   10/20002/N§­CP   ngµy 
 12. 12 16/01/2002 cña ChÝnh phñ; më réng thÝ ®iÓm kho¸n biªn chÕ   vµ  kinh phÝ  qu¶n lý  hµnh chÝnh  ®èi víi c¸c c¬  quan hµnh  chÝnh   nhµ   níc   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   192/2001/Q§­TTg   ngµy  17/12/2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. 2.3­ VÒ thñ tôc cÊp ph¸t, thanh to¸n ng©n s¸ch:  C¸c ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ  thanh to¸n, chi tr¶, rót dù to¸n ng©n s¸ch theo Th«ng t sè  59/2003/TT­BTC ngµy 23/6/2003, Th«ng t  sè  114/2003/TT­BTC  ngµy 28/11/2003 cña Bé  Tµi chÝnh. C¸c c¬  quan thùc hiÖn  kho¸n biªn chÕ  vµ  kinh phÝ  qu¶n lý  hµnh chÝnh vµ  c¸c  ®¬n   vÞ  sù  nghiÖp cã  thu thùc hiÖn c¸c quy  ®Þnh vÒ  thanh to¸n  chi tr¶ theo quy ®Þnh cña c¸c v¨n b¶n cã liªn quan.  2.4­ Ph¬ng thøc chuyÓn sè bæ sung tõ ng©n s¸ch trung ­ ¬ng cho ng©n s¸ch cho ®Þa ph¬ng:  C¨n   cø   sè   bæ   sung   tõ   ng©n   s¸ch   trung  ¬ng   cho   ng©n  s¸ch  ®Þa ph¬ng n¨m 2005  ®îc Thñ  tíng ChÝnh phñ  giao. Bé  Tµi chÝnh thùc hiÖn cÊp bæ sung c©n  ®èi hµng th¸ng tríc  ngµy 25 th¸ng tríc; ®èi víi nh÷ng ®Þa ph¬ng thu, chi ng©n  s¸ch cã  tÝnh chÊt  thêi  vô, kh«ng  ®Òu trong  n¨m, Bé  Tµi  chÝnh sÏ  c¨n cø tiÕn  ®é  thùc hiÖn nhiÖm vô  thu, chi  ®Ó  x¸c  ®Þnh sè  bæ sung c©n  ®èi hµng th¸ng cho phï  hîp thùc  tÕ ®Þa ph¬ng; ®èi víi bæ sung cã môc tiªu, chuyÓn vèn cho  ®Þa ph¬ng theo yªu cÇu thùc hiÖn cña môc tiªu  ®∙  ®îc quy  ®Þnh. §èi víi vèn chuÈn bÞ   ®éng viªn vµ  vèn Ch¬ng tr×nh  biÓn §«ng ­ h¶i ®¶o thùc hiÖn cÊp t¹m øng theo chÕ ®é quy   ®Þnh,  sau  khi   ®Þa  ph¬ng  b¸o  c¸o  kÕt  qu¶  khèi  lîng  thùc  hiÖn sÏ cÊp thanh to¸n. 3­ Thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l∙ng phÝ vµ tæ chøc thùc  hiÖn c«ng t¸c c«ng khai tµi chÝnh, ng©n s¸ch nhµ níc: ­ C¸c Bé, c¬  quan Trung ¬ng,  ®Þa ph¬ng t¨ng cêng chØ  ®¹o vµ  thêng  xuyªn  tæ chøc, kiÓm  tra  viÖc  sö  dông  ng©n  s¸ch  ®èi víi nh÷ng   ®¬n vÞ  trùc  thuéc,   ®¶m  b¶o  chi  ng©n  s¸ch ®óng chÕ ®é, ®óng tiªu chuÈn, ®Þnh møc, ®óng dù to¸n   ®îc giao. §ång thêi tæ chøc xö  lý  kÞp thêi,  ®Çy  ®ñ  nh÷ng  tån t¹i, sai ph¹m   ®îc ph¸t hiÖn qua c«ng  t¸c  kiÓm  tra,  thanh tra, kiÓm to¸n vµ   ®∙ cã  kÕt luËn b»ng v¨n b¶n; lµm  râ  tr¸ch nhiÖm cña tõng tæ chøc c¸ nh©n vµ  thùc hiÖn chÕ  ®é tr¸ch nhiÖm ®èi víi thñ trëng ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch  nhµ  níc, trong qu¶n lý   ®iÒu hµnh ng©n s¸ch khi  ®Ó  x¶y ra  thÊt tho¸t, l∙ng phÝ, sö dông ng©n s¸ch sai chÕ ®é, chÝnh   s¸ch. ­ C¸c  Bé, c¬   quan Trung  ¬ng,  ®Þa ph¬ng tæ  chøc chØ  ®¹o c¸c ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch thùc hiÖn ®Çy ®ñ quy chÕ   tù kiÓm tra tµi chÝnh kÕ to¸n theo QuyÕt ®Þnh sè 67/2004/ Q§­BTC ngµy 13/8/2004 cña Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh vÒ  viÖc  ban hµnh “Quy chÕ  tù  kiÓm tra tµi chÝnh, kÕ  to¸n t¹i c¸c  c¬ quan, ®¬n vÞ cã sö dông kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ n íc” ®Ó 
 13. 13 kÞp thêi ph¸t hiÖn vµ  chÊn chØnh c¸c sai ph¹m trong qu¶n  lý tµi chÝnh ng©n s¸ch. ­ C¸c Bé, c¬  quan Trung ¬ng, c¸c cÊp chÝnh quyÒn  ®Þa  ph¬ng,   c¸c   ®¬n   vÞ   dù   to¸n   c¸c   cÊp,   c¸c   ®¬n   vÞ   sö   dông  ng©n   s¸ch   vµ   ®¬n   vÞ   ®îc   ng©n   s¸ch   nhµ   níc   hç   trî   thùc  hiÖn ®óng, kÞp thêi chÕ ®é c«ng khai tµi chÝnh, ng©n s¸ch   theo  ®óng quyÕt  ®Þnh 192/2004/Q§­TTg ngµy 16/11/2004 cña  Thñ tíng ChÝnh phñ vµ th«ng t híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh. III­ Tæ chøc thùc hiÖn: Th«ng t nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh trong n¨m ng©n s¸ch   2005.   C¸c   Bé,   c¬   quan   Trung  ¬ng,   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c  tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng c¨n cø vµo Th«ng t  nµy  ®Ó  chØ  ®¹o c¸c c¬  quan,  ®¬n vÞ  trùc thuéc vµ  chÝnh  quyÒn ®Þa ph¬ng cÊp díi tæ chøc thùc hiÖn. Trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn, nÕu cã v íng m¾c ®Ò  nghÞ  ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ  Bé  Tµi chÝnh  ®Ó  phèi hîp gi¶i  quyÕt. PHô LôC V Ò   c ¸ c   c h Õ   ® é ,   c h Ý n h   s ¸ c h ,   c ¸ c   n h i Ö m   v ô   ® ∙   ® î c   C h Ý n h   p h ñ ,  Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh, ng©n s¸ch trung ¬ng  hç trî cã môc tiªu vµ ®Þa ph¬ng bè trÝ ng©n s¸ch ®Ó  thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i tiÕt b kho¶n 2.2.2 môc I  T h « n g   t   s è   1 1 1 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   1 9 / 1 1 / 2 0 0 4     c ñ a   B é   T µ i  chÝnh 1­   Thùc   hiÖn   c¸c   chÕ   ®é,   chÝnh   s¸ch,   nhiÖm   vô   ph¸t  triÓn  ®Çu t  h¹  tÇng, kinh tÕ  ­ x∙ héi  ®èi víi c¸c huyÖn  miÒn   nói   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   174/2004/Q§­TTg   ngµy  01/10/2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh  phñ,   thùc   hiÖn   chÕ   ®é   hç  trî  s¸ch gi¸o khoa vµ  giÊy vë  häc sinh; chÕ   ®é  häc bæng  häc sinh d©n téc néi tró  vµ  häc sinh thuéc diÖn häc néi  tró  nhng kh«ng  ë  néi tró  mµ  tham dù  häc  ë  c¸c trêng b¸n  c«ng; hç  trî  nhµ   ë  cho gi¸o viªn, b¸c sü  c«ng t¸c t¹i x∙   cã   ®iÒu   kiÖn   kinh   tÕ   –   x∙   héi   ®Æc   biÖt   khã   kh¨n;   t¨ng  kinh   phÝ   ®Ó   thùc   hiÖn   t¨ng   thêi   lîng   ph¸t   sãng   ph¸t  thanh,   truyÒn   h×nh   b»ng   tiÕng   c¸c   d©n   téc   trong   khu  vùc,.... 2­ Thùc hiÖn chÕ   ®é  kh¸m ch÷a bÖnh cho trÎ  em díi 6  tuæi theo LuËt B¶o vÖ, ch¨m sãc vµ  gi¸o dôc trÎ  em víi  møc chi tèi thiÓu lµ 75.000 ®ång/trΠem/n¨m.
 14. 14 3­ Thùc hiÖn Ph¸p lÖnh d©n qu©n tù vÖ vµ NghÞ ®Þnh sè  184/2004/N§­CP   ngµy   02   /11/2004   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh  chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh d©n qu©n tù vÖ. 4­  Thùc hiÖn  chÕ   ®é   ®èi víi  ngêi bÞ  nhiÔm  chÊt   ®éc  mµu da cam theo QuyÕt  ®Þnh 120/2004/Q§­TTg ngµy 5/7/2004   cña Thñ  tíng ChÝnh phñ; trî  gióp  ®èi víi hé  gia  ®×nh cã  tõ  2 ngêi trë  lªn kh«ng tù  phôc vô   ®îc do hËu qu¶ chÊt  ®éc   ho¸   häc   cña   Mü   sö   dông   trong   chiÕn   tranh   ViÖt   Nam  theo QuyÕt ®Þnh sè 16/2004/Q§­TTg ngµy 05/02/2004 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ. 5­ Thùc hiÖn chÕ   ®é   ®èi víi §¶ng bé  c¬  së  theo QuyÕt  ®Þnh sè  84/Q§­TW ngµy 01/10/2003 cña Ban BÝ  th  Trung ¬ng  §¶ng. 6­ Thùc hiÖn kiÓm kª ®Êt ®ai theo ChØ thÞ sè 28/2004/ CT­TTg ngµy 15/7/2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. 7­  Thùc hiÖn  chÝnh  s¸ch  hç  trî   c¸c hé   ®ång  bµo  d©n  téc thiÓu sè  nghÌo,  ®êi sèng khã  kh¨n theo QuyÕt  ®Þnh sè  134/2004/Q§­TTg ngµy 20/7/2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. 8­ Thùc hiÖn  ®Çu t  x©y dùng c¬  së  h¹  tÇng thiÕt yÕu  c¸c x∙  ®Æc biÖt khã  kh¨n vïng b∙i ngang ven biÓn vµ  h¶i  ®¶o   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   257/2003/Q§­TTg   ngµy   03/12/2003  cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ;   QuyÕt   ®Þnh   sè   106/2004/Q§­TTg  ngµy 11/6/2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt danh s¸ch  c¸c x∙  ®Æc biÖt khã  kh¨n vïng b∙i ngang ven biÓn vµ  h¶i  ®¶o. 9­ Thùc hiÖn ch¬ng tr×nh hµnh  ®éng phßng, chèng téi  ph¹m bu«n b¸n phô n÷, trΠem theo QuyÕt ®Þnh sè 130/2004/ Q§­TTg ngµy 14/7/2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. 10­   Thùc   hiÖn   chÝnh   s¸ch   trî   gióp   kinh   phÝ   cho   gia  ®×nh, c¸ nh©n nhËn nu«i dìng trÎ  em må  c«i vµ  trÎ  em bÞ  bá  r¬i theo QuyÕt   ®Þnh sè  38/2004/Q§­TTg ngµy 17/3/2004   cña Thñ tíng ChÝnh phñ. 11­ Thùc hiÖn chÝnh s¸ch, chÕ   ®é  cøu trî  x∙ héi theo  NghÞ ®Þnh sè 168/2004/N§­CP ngµy 20/9/2004 cña ChÝnh phñ.  12­ Thùc hiÖn chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé, c«ng   chøc x∙, phêng, thÞ trÊn theo NghÞ ®Þnh sè 121/2003/N§­CP  ngµy 21/10/2003 cña ChÝnh phñ. 13­ Thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch vÒ  ph¸t triÓn kinh tÕ  ­  x∙ héi vïng T©y Nguyªn theo QuyÕt ®Þnh sè 168/2001/Q§­TTg  ngµy 30/10/2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ.  14­ Thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch vÒ  ph¸t triÓn kinh tÕ  ­  x∙ héi  ë  6 tØnh  ®Æc biÖt khã  kh¨n miÒn nói phÝa B¾c thêi   kú   2001   ­   2005   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   186/2001/Q§­TTg   ngµy  07/12/2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. 
 15. 15 15­   Thùc   hiÖn   QuyÕt   ®Þnh   sè   173/2001/Q§­TTg   ngµy  06/11/2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ ­  x∙   héi   vïng   ®ång   b»ng   s«ng   Cöu   Long   giai   ®o¹n   2001   ­  2005.  16­   Thùc   hiÖn   QuyÕt   ®Þnh   sè   120/2003/Q§­TTg   ngµy  11/6/2003 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  phª duyÖt chiÕn lîc  ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi tuyÕn biªn giíi ViÖt ­ Trung  ®Õn n¨m 2010. 17­ C¸c quyÕt ®Þnh, v¨n b¶n cña Thñ t íng ChÝnh phñ cã  liªn quan kh¸c. Bé Tµi chÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2