Thông tư 1126-HTĐT/PC của Uỷ ban Nhà nước

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
58
lượt xem
1
download

Thông tư 1126-HTĐT/PC của Uỷ ban Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 1126-HTĐT/PC của Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư về việc hướng dẫn thi hành quy chế khu chế xuất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 1126-HTĐT/PC của Uỷ ban Nhà nước

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA T H « N G  T S è  1126­H T § T/P C  N G µ Y  20­8­1992  ñ A  U û  B A N  N H µ  N í C  C   V Ò  H î P T¸C V µ  ® Ç U    H í N G  D É N  T HI H µ N H   T Q U Y   H Õ   H U  C H Õ  X U Ê T C K Thùc  Ön  Òu  Quy  Õ   hi §i 67  ch Khu  Õ   Êt t¹ ViÖt Nam   äit¾tlµQuy   ch xu   i     (g       chÕ  Khu  Õ   Êt)ban  µnh  Ìm  ch xu   h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 322­H§BT   µy  ng 18­ 10­1991  ña  éi ®ång  é   ëng, sau    ã    Õn  ña    é   ÷u  c H  B tr   khic ý ki c c¸c B h quan, Uû     ban  µ   íc vÒ   îp    µ  u    Nh n   H t¸cv ®Ç t ban  µnh  h th«ng   µy  t n nh»m   íng  Én    h d thi hµnh  Quy  Õ   ch Khu  Õ   Êt. ch xu PH Ç N   I §IÒU  Ö N  µ   ñ   ôC  µ NH   ËP  KI V TH T TH L KHU   Õ   Ê T CH XU I.§ÆC   IÓ M     ® KHU   Õ   Ê T CH XU Khu  Õ   Êt lµ khu  ch xu     c«ng nghiÖp  Ëp  t trung s¶n  Êt hµng  Êt khÈu    xu   xu   vµ  ùc hiÖn    Þch  ô  ªnquan  n   th   c¸cd v li   ®Õ s¶n  Êtvµ  ÊtkhÈu. xu   xu   Khu  Õ   Êt lµ khu  Ðp  Ýn, cã  ch xu     kh k   ranh  í ®Þa   ý® îcx¸c ®Þnh  gi   i l      trong   Quy Õt  nh   µnh  Ëp  ®Þ th l Khu  Õ   Êt,nhng  Öt lËp  íic¸c vïng      ch xu   bi   v    l∙nh thæ ngoµiKhu  Õ   Êtb»ng  Ö   èng êng  µo.   ch xu   h th t r Khu  Õ   Êt  îc hëng  ét  ch xu ®   m quy  Õ   ch qu¶n  ý riªng quy  nh   ¹  l    ®Þ t iQuy  chÕ   Khu  Õ   Êtvµ  îccô  Ó    ch xu   ®   th ho¸ trong Th«ng   µy.   tn II  ô C   . M TIªU  ñ A   C KHU   Õ   Ê T CH XU 1.Thu  ótvèn  u    ña  ícngoµi.   h  ®Ç tc n   2.T¹o  Öc  µm    vi l cho  êilao®éng. ng     3. T¹o  ån  µng  Êt khÈu  ã    ngu h xu   c søc  ¹nh  c tranh trªnthÞ  êng  Õ  í     tr th gi i, gãp  Çn  µ  Ëp  Òn  ph ho nh n kinh tÕ  èc    íi Òn    qu giav   n kinh tÕ  Õ  í .   th gi i 4.Du  Ëp  ü  Ëtvµ    nh k thu   c«ng  Ö   íi, Õn  ngh m   ki thøc qu¶n  ýhiÖn  i.   l  ®¹ 5. T¨ng  ån    ¹itÖ,gãp  Çn    Ön    ©n  ¹ith ng  µ    ngu thu ngo     ph c¶ithi c¸n c ngo   ¬ v thanh    èc  Õ. to¸nqu t II   ÒU  ÖN  µ NH   ËP  I§I . KI TH L KHU   Õ   Ê T CH XU 1.Cã   Þ  ÝthuËn  îcho    v tr   l  i s¶n  Êthµng  ÊtkhÈu:gÇn  xu   xu     c¶ng,s©n    bay,   c¸c® êng    giao th«ng    v.v. . .
 2. 2 2.Cã   iÒu  Ön  ©y  ùng  ¹ tÇng  ¬  ë   ® ki x d h  c s Khu  Õ   Êtb»ng  ån  èn  ch xu   ngu v trong níchoÆc   ån  èn  ícngoµi,hoÆc      ngu v n     b»ng  hainguån  èn  c¶    v trong níc    vµ  ícngoµi. n  3.  ã   iÒu  Ön  C® ki cung  Êp  c lao  ng  µ  Þch  ô  Çn  Õt cho  ¹t ®é vd vc thi   ho   ®éng  ña  c Khu  Õ   Êtvµ  ch xu   cho    µ  u    ícngoµi. c¸cnh ®Ç tn   4.  ã   C kh¶ n¨ng thu  ót c¸c nhµ  u    níc ngoµi ®Ç u    vµo  h    ®Ç t     t Khu  Õ   ch xuÊt. 5.B¶o  ¶m   ninh quèc    ® an    phßng. IV.THñ   ôC  µ NH   ËP    T TH L KHU   Õ   Ê T CH XU 1. Uû     ban  µ   íc vÒ   îp    µ  u    èi hîp  íic¸c Bé   µ  û     Nh n   H t¸cv ®Ç t ph   v     v U ban nh©n   ©n   d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  äi t¾t  µ ®Þa   ¬ng) ¬ (g   l  ph   nghiªn cøu  ©y  ùng    x d quy  ¹ch  ho tæng  Ó  th c¸c  Khu  Õ   Êt  ch xu trong  nícc¶    tr×nh Chñ  Þch  éi ®ång  é  ëng  Õt ®Þnh.   t H  B tr quy   2.Khicha  ã     c quy  ¹ch tæng  Ó,Uû   ho   th   ban  ©n  ©n  a  ¬ng  ã  Ó  nh d ®Þ ph c th chñ  ng    Þ  ñ   Þch  éi ®ång  é   ëng  Õt  nh  µnh  Ëp    ®é ®Ò ngh Ch t H  B tr quy ®Þ th l Khu chÕ   Êt,sau      æi  èng  Êt víi û   xu   khitrao® th nh     ban  µ   ícvÒ   îp    µ  u   U Nh n   H t¸cv ®Ç tvµ    é  ÷u    c¸cB h quan. 3.Hå   ¬    Þ  µnh  Ëp Khu  Õ   Êtgå m:   s ®Ò ngh th l  ch xu   a.KiÕn  Þ  ña  û     ngh c U ban  ©n  ©n  a  ¬ng,c¸cBé  ÷u  nh d ®Þ ph     h quan; b.B¶n   Khu  Õ   Êt;   ®å   ch xu c.Gi¶itr×nh kinh tÕ    ü  Ëtnªu  â tÝnh         ­ k thu   r   kh¶    µ  Öu  thiv hi qu¶  kinh tÕ     ­ x∙héicña     Khu  Õ   Êt; ch xu d. Ph¬ng  x©y  ùng  ¹  Çng  ¬  ë: n Õu  ¹  Çng  ¬  ë  îc x©y  ùng    ¸n  d ht cs  ht cs®  d b»ng  ån  èn  ngu v trong níc th×     ph¶i cã  ù    s tho¶  Ën  ña  û   thu c U ban  Õ   ¹ch  K ho Nhµ   íc vµ  é   µi chÝnh. Trong  êng  îp  îp    íibªn  íc ngoµi ®Ó   ©y  n  BT    tr h h t¸cv   n    x dùng  ¹ tÇng  ¬  ë  × ph¶ix¸c ®Þnh  i t¸cvµ  ¬ng  h  c s th      ®è     ph thøc  îp t¸c, h    ph¶i® îc    Uû   ban  µ   ícvÒ   îp    µ  u    Êp  Êy phÐp  u  . Nh n   H t¸cv ®Ç tc gi   ®Ç t 4. Sau    ã  khi c quyÕt  nh  µnh  Ëp  ®Þ th l Khu  Õ   Êt,c¨n  vµo  Õn  ch xu   cø  ki nghÞ  ña    é   ã  ªnquan  µ  û   c c¸c B c li   v U ban  ©n  ©n  a   ¬ng  ã  nh d ®Þ ph c Khu  Õ   ch xuÊt,Uû     ban  µ   ícvÒ   îp    µ  u    ×nh Chñ   Þch  éi ®ång  é  ëng  Nh n   H t¸cv ®Ç ttr   t H  B tr bæ   Ö m     µnh    nhi c¸c th viªnban qu¶n  ýKhu  Õ   Êt.Trêng  îp ® îcChñ   Þch  l  ch xu   h    t Héi ®ång  é  ëng  û  Òn. Chñ  Öm   û     B tr u quy   nhi U ban  µ   ícvÒ   îp    µ  u   Nh n   H t¸cv ®Ç tbæ   Öm    µnh      nhi c¸cth viªnBan qu¶n  ýKhu  Õ   Êt. l  ch xu 5. Ban    qu¶n  ýKhu  Õ   Êt cã  l  ch xu   tr¸chnhiÖ m   ©y  ùng    x d quy  ¹ch  ho ph¸t   tr ÓnKhu  Õ   Êtvµ  ©y  ùng  Òu  Ö  i  ch xu   x d §i l Khu  Õ   Êt. ch xu 6. Sau    Ën  îcc¸c v¨n b¶n  ãitrªn, û     khinh ®       n    ban  µ   ícvÒ   îp    µ  U Nh n   H t¸cv ®Ç u    txem   Ðt,chuÈn  §iÒu  Ö  x  y  l Khu  Õ   Êt. ch xu
 3. 3 V.  éI  N DUNG   ñ   Õ U   ñ A   ÒU  Ö   CH Y C §I L KHU   Õ   Ê T CH XU a.§Æc   iÓ m     ® Khu  Õ   Êt(®Þa  iÓ m,  Ön  Ých,ranh  í®Þa  ý,   ch xu   ® di t   gi   i l  v¨n b¶n  µnh  Ëp.. ) th l .. b. Néi dung  ¹t®éng  ña     ho   c Khu  Õ   Êt tõ x©y  ùng  n   chøc    ch xu     d ®Õ tæ  s¶n xuÊtvµ    ô s¶n  È m.   tiªuth   ph c.Néi quy     Khu  Õ   Êt:nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n  µ  Õ     µm  Öc  ña  ch xu   v  h v ch ®é l vi c Ban  qu¶n  ýKhu  Õ   Êt,quan  Ö   l  ch xu   h c«ng    ÷a Ban  t¸cgi   qu¶n  ýKhu  Õ   Êt l  ch xu   víi   chøc  ªnquan.   tæ  c¸c li   VI.CH ñ   Ó   U       TH ®Ç T TRON G   KHU   Õ   Ê T CH XU §îc®Ç u    µo    tv khu  Õ   Êtgå m: ch xu   a.C¸c  chøc    tæ  kinh tÕ  µ    ©n  ícngoµi;   v c¸nh n  b.Ng êiViÖtNam   nh      ícngoµi;       ®Þ cë n   c. C¸c  chøc    tæ  kinh tÕ  Öt Nam   ã     Vi   c t c¸ch ph¸p  ©n  éc    µnh  nh thu c¸c th phÇn kinh tÕ.   §iÒu  Ön  ¬  ki c b¶n  µ ph¶i cã  èn, c«ng  l   v  nghÖ,  Þ  êng  ï hîp  íilo¹ th tr ph   v  i   h×nh  s¶n  Êt,kinh doanh. xu     PH Ç N  II THñ   ôC  U     È M   NH   ù   vµ  Ê P   ÊY  Ð P T ®Ç T TH ®Þ D ¸N  C GI PH I.THñ   ôC    T XIN  U   ®Ç T 1. Nhµ   u      ®Ç t ph¶ilµm  n    Ðp    ®¬ xin ph kinh doanh  ¹    ti Khu  Õ   Êt,Uû   ch xu   ban  µ   íc vÒ   îp    µ  u    ban  µnh  É u   n   µ    å  ¬  ã  ªn Nh n   H t¸cv ®Ç t h m ®¬ v c¸c h s c li   quan    íng dÉn    µ  u  . ®Ó h   c¸cnh ®Ç t §èi víic¸c tæ        chøc  Öt Nam,  µi c¸c v¨n  Vi   ngo     b¶n  ãi trªn,cßn  n    ph¶i cã    giÊy x¸cnhËn  ña  ¬     c c quan  µ   íccã  Èm  Òn  Ò    Nh n   th quy v tc¸ch vµ    n¨ng  ùckinh l    doanh  ña  chøc    ªnquan  n   u    µo  c tæ  ®ã li   ®Õ ®Ç tv Khu  Õ   Êt.C¬   ch xu   quan  ã  c thÈm  Òn    Ën  ãit¹ ®iÓ m   µy  µ: quy x¸cnh n     i nl ­ §èivíixÝ        nghiÖp  èc  qu doanh  µBé   l   hoÆc   û   U ban  ©n  ©n  a   ­ nh d ®Þ ph ¬ng. ­§èivíi   chøc  µiquèc        tæ  c¸c ngo   doanh  µUû   l   ban  ©n  ©n  a  ¬ng. nh d ®Þ ph
 4. 4 Hîp  ng  îp t¸ckinh doanh  t  Êt ph¶icã  ét  lµxÝ  ®å h       Ý nh     m bªn    nghiÖp  ∙  ­ ®® îcthµnh  Ëp    l trong Khu  Õ   Êt vµ    ch xu   ph¶icã  ÷ng  iÒu    nh ® kho¶n quy  nh  ¹ ®Þ ti  §iÒu  NghÞ   nh  è  H§BT  µy  2­ 13  ®Þ s 28­ ng 6­ 1991  .(1) (1) §iÒu  NghÞ   nh   H§BT   µy  2­   13  ®Þ 28­ ng 6­ 1991 nay thay b»ng  Òu    §i 10 NghÞ   nh  CP   µy  4­ ®Þ 18­ ng 16­ 1993  (BT). 2.    ÷ng  ë nh Khu  Õ   Êt m µ   ¹  Çng  ¬  ë  C«ng    ªndoanh  ©y  ch xu   h t c s do  ty li   x dùng, th×  å  ¬  ù  ®Ç u       h s d ¸n  t ph¶i kÌm    theo    Õn  ña  ý ki c C«ng    µy  Ò     ty n v cho thuªnhµ  ëng  Æt     x m b»ng Khu  Õ   Êt.. ch xu . II  È M   NH   ù   ®Ç U   . TH ®Þ D ¸N  T 1.Ph ©n  Êp  Èm  nh  ù    c th ®Þ d ¸n: Ban  Qu¶n  ýKhu  Õ   Êt ® îcUû   l  ch xu     ban  µ   ícvÒ   îp    µ  u    û  Nh n   H t¸cv ®Ç tu quyÒn  Èm  nh  µ  Õt  nh  Êp  Êy  Ðp  th ®Þ v quy ®Þ c Gi ph kinh doanh    cho    ù    c¸c d ¸n thuéc  ã m     nh C trong Quy Õt  nh  ®Þ 336­H§BT   µy  11­ ng 7­ 1991  ña  ñ   Þch  c Ch t Héi ®ång  é  ëng.   B tr §èivíic¸c dù  kh¸c,Ban        ¸n    qu¶n  ýKhu  Õ   Êt tr×nh Uû   l  ch xu     ban  µ   íc Nh n   vÒ   îp    µ  u    H t¸cv ®Ç t theo  quy  nh  ®Þ chung  Ò   Èm   nh  ù  ®Ç u     íc v th ®Þ d ¸n  tn   ngoµi. 2.Néi dung  Èm  nh  ù     th ®Þ d ¸n: a. T    c¸ch ph¸p  ©n  ña  chøc    Ðp  u     nh c tæ  xin ph ®Ç t hoÆc    t c¸ch ph¸p  ý l  cña    ©n  êixin®Ç u  . c¸nh ng     t b. Sù   ï hîp víi Ýnh    ph       ch s¸ch kinh tÕ  µ      v ph¸p  ËtViÖt Nam,  íi lu     v  quy  Õ   ch Khu  Õ   Êt,víichÝnh  ch xu     s¸ch b¶o  é  µ  ö  ông  µinguyªn,chÝnh    hvsd t    s¸ch b¶o    vÖ   m«i  êng,m«i  tr   sinh,kü  Ëtvµ    thu   c«ng  Ö  ngh v.v. . . c. TÝnh    kh¶    ña  ù    thic d ¸n,n¨ng  ùc tµichÝnh  ña  µ  u  , kh¶  l   c nh ®Ç t  n¨ng  tiªuthô s¶n  È m.    ph Trong  êng  îp  éi  ng  Èm   nh  tr h H ®å th ®Þ Khu  Õ   Êt cã  ÷ng    Õn  ch xu   nh ý ki kh¸c nhau, ý  Õn  ña  ëng      ki c tr Ban qu¶n  ýKhu  Õ   Êt lµ quyÕt  nh.  Õ u   l  ch xu     ®Þ N Trëng Ban  qu¶n  ýKhu  Õ   Êt cha    ¬  ë  Õt  nh  ×  c¸o Chñ   l  ch xu   ®ñ c s quy ®Þ th b¸o    nhiÖ m  û   U ban  µ   ícvÒ   îp    µ  u      Õt ®Þnh. Nh n   H t¸cv ®Ç t®Ó quy   3.Thêih¹n     Ch Ë m   Êt lµ 3  nh     (ba)th¸ng kÓ   õ ngµy  Ën  îc ®¬n  µ  å  ¬        t  nh ®   v h s xin kinh  doanh, Ban    qu¶n  ýKhu  Õ   Êt ph¶ith«ng  l  ch xu     b¸o cho  ¬ng  ù  Õt  nh   ® s quy ®Þ cña  × nh  Êp  Ën  m (ch nh hay  kh«ng  Êp  Ën  n    ch nh ®¬ xinkinhdoanh).  Trong  êng  îp Ban  tr h  qu¶n  ýKhu  Õ   Êt yªu cÇu  µ  u    l  ch xu     nh ®Ç tcung  Êp  c thªm  µiliÖu  t  hoÆc   öa  æi  Òu  Ö  Ý   s ® §i l x nghiÖp  hoÆc   µ  îp  ng  ªn /v h ®å li   doanh,Ban    qu¶n  ýKhu  Õ   Êt ph¶igöiyªu  Çu  l  ch xu      c cho  µ  u    nh ®Ç ttrong thêi    h¹n 15  µy  Ó   õngµy  Ën  îc®¬n  µ  å  ¬  ña  µ  u  .   ng k t   nh ®   v h s c nh ®Ç t
 5. 5 Sau  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îc yªu  Çu  ña  30  k t  nh ®  c c Ban  qu¶n  ýKhu  Õ   l  ch xuÊt,n Õu  µ  u      nh ®Ç tkh«ng    êi tr¶l  Ban  qu¶n  ýKhu  Õ   Êtth× ®¬n    l  ch xu     xinkinh  doanh kh«ng cßn    Þ. gi¸tr (Thêigian cÇn  Õtcho  Öc  ¸p      thi   vi ® øng      Çu  ña  c¸cyªu c c Ban  qu¶n  ýKhu  l  chÕ   Êtkh«ng  Ýnh  µo  êih¹n  th¸ngnãitrªn) xu   t v th   3     . II   ñ   ôC  Ê P   ÊY  Ð P   ITH T . C GI PH KINH  DOANH   µ   V ®¨NG   ý  ÒU  Ö   Ý   K §I L X NGHI Ö P   KHU   Õ   Ê T CH XU 1. Ban    qu¶n  ýKhu  Õ   Êt ® îc Uû   l  ch xu     ban  µ   íc vÒ   îp    µ  u    Nh n   H t¸cv ®Ç t cÊp  Êy  Ðp  Gi ph kinh doanh  µ    v chøng  Ën  ¨ng  ý  Òu  Ö  Ý  nh ® k §i l x nghiÖp Khu  chÕ   Êt,trõnh÷ng  êng  îp sau: xu     tr h  ­ GiÊy  Ðp  u    Êp    ph ®Ç tc cho  C«ng    ªndoanh  ©y  ùng  µ  tyli   xd v kinh doanh    c¸c c«ng  ×nh h¹ tÇng  ña    tr     c Khu  Õ   Êt (do  û   ch xu   U ban  µ   íc vÒ   îp    µ  Nh n   H t¸cv ®Ç u    Êp). tc ­ GiÊy  Ðp    ph kinh doanh    trong Khu  Õ   Êt ®èi  íic¸c tæ    ch xu   v     chøc  ©n   Ng hµng. 2. Ban    qu¶n  ýKhu  Õ   Êt ph¶isao  öiGiÊy  Ðp  l  ch xu     g  ph kinh doanh  µ  å    vh s¬  ã  ªnquan  c li   cho  û   U ban  µ   ícvÒ   îp    µ  u  ,Bé  ¬ng  ¹ivµ    Nh n   H t¸cv ®Ç t  Th m   Du lÞch,Bé  µichÝnh,Uû     T    ban  ©n  ©n  a  ¬ng  ã  nh d ®Þ ph c Khu  Õ   Êt. ch xu 3. Hå   ¬  ã  ªnquan  n   u    µo    s c li   ®Õ ®Ç t v Khu  Õ   Êt ® îc l tr÷t¹  ch xu    u    i Ban  qu¶n  ýKhu  Õ   Êt. l  ch xu PH Ç N   I II NéI  QUY   ¹T  NG HO ®é I.CH Õ       µ O     ®é RA V KHU   Õ   Ê T CH XU 1. Khu  Õ   Êt ph¶i cã  Ö   èng  êng  µo,cöa  vµo  îc kiÓm       ch xu     h th t r  ra  ®  tra, gi¸m    s¸tchÆt  Ï. ch 2.Ng êiViÖtNam   µ  êinícngoµikh«ng  îcc  ótrong Khu  Õ   Êt.       v ng       ®   tr     ch xu 3. Ban    qu¶n  ýKhu  Õ   Êt cã  l  ch xu   tr¸chnhiÖ m     ban  µnh  éiquy  vµo, h n  ra    ®i  ¹  l isinh ho¹ttrong Khu  Õ   Êt. ,     ch xu II  Õ     . CH ®é PHßNG   CH¸Y, CH÷ A     CH¸Y, Xö   ý  Õ   È M,  Õ   ÖU,   L PH PH PH LI   B¶O   Ö   V M«I  êNG TR 1. C¸c  ¹t®éng    ho   trong Khu  Õ   Êt ph¶i tu©n  ñ    ch xu     th c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v phãng  ch¸y,ch÷a    ch¸y,phßng    næ, phßng  c,  ®é phßng  ãng  ¹.. ph¶i b¶o  ph x.     ®¶m  b¶o  Ö     v sinh m«i  êng,m«i    tr   sinh.
 6. 6 Ban qu¶n  ý Khu  Õ   Êt chØ   Êp  Êy  Ðp  ö  ông  l  ch xu   c gi ph sd cho    c¸c c«ng  tr×nh hoÆc   ¹ng  ôc    h m c«ng  ×nh ®∙  îcx¸cnhËn  µ®∙  µm  ng  ÕtkÕ   ­ tr   ®     l   l ®ó thi   ® îcduyÖt,thùc hiÖn  y            ®Ç ®ñ c¸cquy  nh  Ò   ®Þ v phßng  ch¸y,ch÷a    ch¸y,b¶o  Ö     v m«i  êng,m«i  tr   sinh.Ban    qu¶n  ýKhu  Õ   Êttæ  l  ch xu   chøc  Öc    Ën  µy. vi x¸cnh n 2. ViÖc    b¶o qu¶n, vËn    chuyÓn,  ö  ông  Êt næ,  Êt d Ô   sd ch   ch   ch¸y,chÊt     ®éc  ¹i  Öc  ö  ý phÕ   Öu,ph Õ   È m,  Êt    h ,vi x l   li   ph ch th¶iph¶i tu©n    theo      c¸c quy ®Þnh  Ön  µnh  ña  µ   íc vµ    hi h c Nh n   c¸c quy  nh  ®Þ riªng cña    Ban qu¶n  ý Khu  l  chÕ   Êt. xu II   Õ     ICH ®é THUª  T,  . ®Ê THUª  µ   ëNG   © Y   ù NG   µ   ëNG NH X X D NH X 1.  êng  îp  ¬  ë  ¹  Çng  Tr h csht Khu  Õ   Êt  Nhµ   íc ViÖt  ch xu do  n  Nam   ©y  x dùng. X Ý     nghiÖp  Khu  Õ   Êt  ch xu thuª ®Êt, thuª hoÆc         mua   µ  ëng  nh x theo  §iÒu  Ö  l Khu  Õ   Êt vµ    Óu  Ban  ch xu   gi¸bi do  qu¶n  ý Khu  Õ   Êt Ên  nh   l  ch xu   ®Þ theo khung    Bé   µi chÝnh  gi¸do  T   ban  µnh.Trong  êng  îp nµy,§iÒu  Ö    h   tr h    l Khu chÕ   Êt ph¶i quy  nh  y     Õ     xu     ®Þ ®Ç ®ñ ch ®é thuª ®Êt, thuª hoÆc         mua   µ  ­ nh x ëng, x©y  ùng  ¬    d c b¶n  trong Khu  Õ   Êt vµ  Öc  ö  ông      ch xu   vi s d c¸c c«ng  ×nh  tr kÕt  Êu  ¹ tÇng  Nhµ   ícx©y  ùng. c h  do  n  d 2. Trêng  îp  ¬  ë  ¹  Çng    h csht Khu  Õ   Êt vµ  µ  ëng  C«ng    ªn ch xu   nh x do  ty li   doanh  ©y  ùng: ViÖc  x d   cho thuª ®Êt, thuª nhµ  ëng, mua         x   b¸n  µ  ëng    nh x do C«ng    ªndoanh  µ  µ  u    ty li   v nh ®Ç t tho¶  Ën  ï hîp  íic¸c ®iÒu  thu ph   v     kho¶n  ña  c giÊy phÐp  u    Uû     ®Ç tdo  ban  µ   ícvÒ   îp    µ  u    Êp  Nh n   H t¸cv ®Ç tc cho  c«ng    ªn tyli   doanh. Trong  êng  îp  µy, Ban    tr hn  qu¶n  ýKhu  Õ   Êt cã  l  ch xu   tr¸chnhiÖ m       quy ho¹ch thèng  Êt Khu  Õ   Êt.Gi¸m    µ  Óm      nh   ch xu   s¸tv ki trac«ng    ªndoanh  ùc tyli   th   hiÖn  ng  ®ó quy  ¹ch. ho IV.QUAN   Ö     H LAO   NG   ®é KHU   Õ   Ê T CH XU 1. X Ý     nghiÖp  Khu  Õ   Êt ph¶itu©n  ñ Quy  Õ     ng  i víi   ch xu     th   ch lao ®é ®è     c¸c xÝ nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi(ban  µnh  Ìm  c v ®Ç tn     h k theo NghÞ   nh    ®Þ 233­H§BT   ngµy  6­ 22­ 1990  ña  éi  ng  é   ëng) vµ    Òu    vµ  Quy  Õ   c H ®å B tr   c¸c §i 31, 32  63  ch Khu  Õ   Êt. ch xu 2. XÝ     nghiÖp  Khu  Õ   Êt ph¶ib¸o  b»ng  b¶n  íiBan  ch xu     c¸o  v¨n  v  qu¶n  ý l  Khu  Õ   Êt  ÷ng  ch xu nh c«ng  Öc  µ   Ý   vi m x nghiÖp  Çn  ö  ông  c sd lao  ng  íc ®é n  ngoµi.Trong  êng  îp lao ®éng  Öt Nam   Ban    tr h    Vi   do  qu¶n  ýKhu  Õ   Êt gií l  ch xu     i thiÖu kh«ng  ¸p  ® øng  îc yªu  Çu  ña  Ý  ®  c c x nghiÖp  ×  Ý  th x nghiÖp  îc quyÒn  ®  sö  ông    ng  ícngoµi. d lao®é n   3. Nh÷ng    c«ng  ©n  Öt Nam   ã    iÒu  Ön  d Vi   c c¸c ® ki sau  y   îc gií thiÖu ®© ®     i   vµo  µm  Öc  ¹ Khu  Õ   Êt. l vi t   i ch xu ­ Cã     n¨ng  ùcph¸p luËtvµ  l      n¨ng  ùchµnh      ng; l  vilao®é
 7. 7 ­Lý  Þch râ rµng;   l    ­§¸p øng    Çu  ña  ¬     yªu c c c quan,xÝ    nghiÖp  ö  ông    ng. sd lao®é 4. Ng êilao ®éng  Öt Nam   ã       Vi   c nguyÖn  äng  µm  Öc  ¹    Ý  v l vi t i x nghiÖp  c¸c Khu  Õ   Êt ph¶i®¨ng  ý  ¹ Ban  ch xu     k ti   qu¶n  ýKhu  Õ   Êt theo  ñ tôcdo  l  ch xu   th     Ban  qu¶n  ý Khu  Õ   Êt  n  nh,  l  ch xu Ê ®Þ kh«ng  öi trùc tiÕp  n     Öc  g    ®¬ xin vi cho  Ý  x nghiÖp. 5.  Lao  ng  ¹  a   ¬ng  ã  ®é t i®Þ ph c khu  Õ   Êt  îc  tiªngií  Öu  µ  ch xu ® u    ithi v tuyÓn  ông  µo  µm  Öc  d v l vi trong Khu  Õ   Êt.Trong  êng  îp lao ®éng  a     ch xu   tr h   ®Þ ph¬ng  kh«ng  ¸p  ® øng  îcyªu  Çu, Ban  ®  c   qu¶n  ýKhu  Õ   Êt c«ng  è  éng  l  ch xu   br r∙ yªu cÇu  Ón  ông    ng.    i tuy d lao®é V.  THU Õ,  B¶O   Ó M,  Ö   Ý HI L PH 1.Thu Õ   ÊtkhÈu,thuÕ  Ëp  Èu:   xu     nh kh a. XÝ     nghiÖp Khu  Õ   Êt ® îcmiÔn  Õ  Ëp  Èu  i víi ÕtbÞ, ch xu     thu nh kh ®è     thi     phô  ïng,vËt t  t    , nguyªn  Öu  µng  li h ho¸  Ëp  Èu  µo  nh kh v Khu  Õ   Êt vµ  îc ch xu   ®   miÔn  Õ   Êt  Èu  i  íitµis¶n  µ  thu xu kh ®è v     v s¶n  È m   Êt  Èu  õ  ph xu kh t Khu  Õ   ch xuÊt.§iÒu  µy  ã  Öu  ùc trong  hai tr ng  îp:xuÊt,nhËp  Èu  íiníc   n c hi l   c¶    ê h     kh v    ngoµivµ  Êt,nhËp  Èu  íi     xu   kh v   khu  ùc  éi®Þa  ÖtNam. c¸c v n  Vi   b. ThiÕt bÞ,  ô  ïng,vËt t  ¬ng  Ön      ph t    , ph ti kinh doanh  Ó  ph¬ng  Ön   (k c¶  ti   vËn    em   õ néi ®Þa   Öt Nam   µo  t¶i) ® t    Vi   v Khu  Õ   Êt ® îc miÔn  Õ  Ëp  ch xu     thu nh khÈu  trong tr ng  îp    ê h Bªn  (hoÆc    c¸c Bªn) ViÖt Nam   ïng  µis¶n      ãp      d t  ®ã ®Ó g vèn ph¸p  nh   ®Þ cho  Ý   x nghiÖp  ªndoanh  li   hoÆc   ãp  èn    îp    g v ®Ó h t¸c kinh   doanh,hoÆc   ãp  èn    µnh  Ëp xÝ    g v ®Ó th l   nghiÖp  100%   èn  ña  × nh. vcm c.C¸c  chøc  µ    ©n  Ý    tæ  v c¸ nh (x nghiÖp  Öt Nam   òng    Ý  Vi   c nh x nghiÖp  ã  c vèn  u    níc ngoµi t¹  Öt Nam)  µi Khu  Õ   Êt    Êt  Èu    ®Ç t     iVi   ngo   ch xu khi xu kh s¶n phÈ m   µo  v Khu  Õ   Êt vµ  Ëp  Èu  ch xu   nh kh s¶n  È m   õKhu  Õ   Êt®Ò u   ph t  ch xu   ph¶i  chÞu  Õ  Êt,nhËp  Èu  thu xu   kh theo LuËt thuÕ  ÊtkhÈu,thuÕ  Ëp  Èu.     xu     nh kh d. ThiÕtbÞ, vËt t  µng    a  õ Khu  Õ   Êt vµo  éi®Þa  Öt Nam          ,h ho¸ ® t   ch xu   n  Vi   vµ  îcl¹     ùc hiÖn  îp ®ång    ng   i®Ó th   , h  gia c«ng  ý  ÷a xÝ  k gi   nghiÖp  Khu  Õ   Êt ch xu   vµ    chøc, c¸ nh©n  µi Khu  Õ   Êt,® îc miÔn  Õ   Ëp  Èu, c¸c tæ     ngo   ch xu     thu nh kh   thuÕ  ÊtkhÈu. xu   2.Thu Õ   îtøc:   l  i a. XÝ     nghiÖp  s¶n  Êt nép  Õ  î tøc b»ng  xu   thu l     i 10%   î nhuËn, ® îc miÔn  l i    thuÕ  îtøc trong4  l    i   n¨m  Ó   õn¨m  Ý  k t  x nghiÖp  kinhdoanh  ã  i   c l∙ . b. XÝ     nghiÖp  Þch  ô  ép  Õ  î tøc  d v n thu l   i b»ng  15%   î nhuËn, ® îc miÔn  l i    thuÕ  îtøc trong2  l    i   n¨m  Ó   õn¨m  Ý  k t  x nghiÖp  kinhdoanh  ã  i   c l∙ .
 8. 8 c. Trong  êng  îp  Ý     tr h x nghiÖp  õa  v s¶n  Êt  µng  Êt  Èu  õa  xu h xu kh v kinh   doanh  Þch  ô,xÝ  d v   nghiÖp  ép  Õ  îtøc theo  Õ  Êt ¸p dông  n thu l     i thu su     cho  õng  t lÜnh  ùc  v s¶n  Êtvµ  Þch  ô. xu   d v Trong  êng  îp  Ý   tr h x nghiÖp  kh«ng  ¹ch  h to¸n ® îc lî nhuËn  i  íitõng       i ®è v   ngµnh, nghÒ   ×  ¬    th c quan  Õ  dông  Õ  Êt ®èi  íingµnh, nghÒ   ã  thu ¸p  thu su   v    c doanh    thu cao  Êt. nh d.  µ   u    níc ngoµi dïng  î nhuËn  Nh ®Ç t     li  thu  îc ®Ó   i®Ç u    vµo  Ý  ®  t¸  t x nghiÖp  Khu  Õ   Êt,xÝ   ch xu   nghiÖp  µi Khu  Õ   Êt hoÆc   µo  ngo   ch xu   v Khu  Õ   ch xuÊt kh¸c t¹  Öt Nam      iVi   trong thêigian Ýt  Êt 3       nh   n¨m, ® îcc¬      quan  Õ  µn  thu ho l¹ ngay  Òn thuÕ  î tøc ®∙    i  íisè  î nhuËn  ïng    i u   ,c¨n cø    i ti   l     thu ®è v   l   i i d ®Ó t¸  ®Ç t     vµo  Êy x¸cnhËn    u    ña  gi     t¸ ®Ç tc Ban  i qu¶n  ýKhu  Õ   Êt. l  ch xu 3.Thu Õ     chuyÓn  înhuËn    ícngoµi: l  i ra n   Thu Õ   Êt chuyÓn  î nhuËn  níc ngoµi (vÒ  íc hoÆc   n   ét  íc su   l i ra      n  ®Õ m n   kh¸c)b»ng    înhuËn    5% l   i chuyÓn    ícngoµi. ra n   Trong  êng  îp hîp    tr h   t¸cs¶n  Êt chia s¶n  È m,  xu     ph Bªn  íc ngoµichuyÓn  n    lî nhuËn  níc ngoµi díih×nh    i ra       thøc s¶n  È m   îc chia th×  ph ®    ph¶i nép  Õ    thu chuyÓn  înhuËn  l  i b»ng      Þs¶n  È m   îcchiatheo thêigi¸quèc  Õ. 5% gi¸tr   ph ®         t (Ph¬ng ph¸p  Ýnh,nguyªn  ¾c  ép  Õ  î tøc,thuÕ  t   t n thu l     i chuyÓn  î nhuËn  l i ra nícngoµi,hoµn  Õ  îtøc c¨n cø  µo       thu l       v Th«ng   è  TC.TCT­TT  µy  i t s 55­ ng 1­ 10­1991  ña  é   µi chÝnh     íng  Én  Öc  ùc  Ön  c BT  h d vi th hi c¸c  quy  nh   Ò   ®Þ v (1) thuÕ  i  íic¸c xÝ  ®è v     nghiÖp  ã  èn  u     íc ngoµi vµ  c v ®Ç t n     Bªn  íc ngoµi hîp    n    t¸c kinhdoanh    ¬  ë  îp ®ång    trªnc s h   theo LuËt ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖtNam).     tn     i   (1) Th«ng   sè  TC/TCT­TT   µy  10­   t 55­ ng 1­ 1991 nay thay b»ng Th«ng   51­ t TC/TCDN   µy  7­ ng 3­ 1993  (BT). 4.Thu Õ     Ëp    ©n:   thu nh c¸nh Ng êi lao  ng  µm  Öc      ®é l vi ë Khu  Õ   Êt  êi ViÖt Nam   µ  êi níc ch xu (ng     v ng     ngoµi)ph¶inép  Õ    Ëp      thu thu nh theo  ph¸p  Önh  Õ    Ëp  i víingêicã  l thu thu nh ®è       thu nhËp    cao  µy  10­ ng 27­ 1990  µ      v c¸cv¨n b¶n  Õp theo. ti   5.L Ö   Ý:   ph a. C¸c  Ö  Ý       l ph h¶i quan, lÖ  Ý   íc b¹,lÖ  Ý     ph tr     ph chøng  , lÖ  Ý   th   ph giao  th«ng v.v.   îc¸p dông  .®     . cho  Khu  Õ   Êtvµ    ch xu   tr¶b»ng  ¹itÖ. ngo   b. Nh÷ng  Ö  Ý  Ban    l ph do  qu¶n  ýKhu  Õ   Êt quy  nh, chØ  ã  Öu  l  ch xu   ®Þ   c hi lùcthi µnh     h sau    îcBé  µichÝnh  ÖtNam   Êp  Ën. khi®   t   Vi   ch thu 6.B¶o  Ó m:   hi a. Tæng     C«ng    ty b¶o  Ó m   Öt Nam   îc thµnh  Ëp    hi Vi   ®  l chinh¸nh  ¹  ti Khu  chÕ   Êt. xu b. C¸c  ñ  c¬  í cña  Ý     ch xe  gi i   x nghiÖp  Khu  Õ   Êt ph¶i b¶o  Ó m   Ò   ch xu     hi v tr¸chnhiÖ m  ©n  ù  ¹ tæ    d s t   chøc  i b¶o  Ó m   µ   ícViÖtNam   hi Nh n     theo NghÞ   nh     ®Þ sè  H§BT   µy  3­ 30­ ng 10­ 1988  ña  éi ®ång  é   ëng  Ò   c H  B tr v b¶o  Ó m   ¾t  éc  hi b bu tr¸chnhiÖ m  ©n  ù  ñ  c¬  í .   d s ch xe  gi i
 9. 9 c.C¸c    b¶o  Ó m   hi kh¸c® îcthùc hiÖn         trªnnguyªn t¾c  ùnguyÖn.   t  VI.CH Õ     Õ     ®é K TO¸N 1. X Ý     nghiÖp  Khu  Õ   Êt cã  èn  u    íc ngoµithùc hiÖn  Õ     ch xu   v ®Ç t n       ch ®é kÕ     Öt Nam   to¸n Vi   quy  nh  ®Þ trong Ph¸p  Önh  Õ     µ  èng      l k to¸n v th kª ban  µnh  h ngµy  5­ 10­ 1988 hoÆc   ù  än  ét  è  Õ     Õ   t ch m s ch ®é k to¸n phï hîp  íic¸c       v  tiªu chuÈn, nguyªn  ¾c  µ    t v th«ng  Ö  Õ   l k to¸n quèc  Õ  ng    t nh ph¶i® îc Ban     qu¶n  ý l  Khu  Õ   Êt chÊp  Ën  ch xu   thu b»ng   v¨n b¶n  theo  ù  û  Òn  ña  é  µichÝnh  s u quy c BT  ViÖtNam.   §èi víixÝ       nghiÖp  Khu  Õ   Êt  c¸c tæ  ch xu do    chøc  Öt  Vi Nam   µnh  Ëp  th l theo  ×nh  h thøc 100%   èn  × ph¶ithùc hiÖn  Õ     Õ       v th       ch ®é k to¸ntheo  Ph¸p  Önh  l kÕ     µ  èng    to¸nv th kª ban  µnh  µy  5­ h ng 10­ 1988. 2. Trong    qu¸  ×nh  ¹t®éng,  Ý   tr ho   x nghiÖp  Khu  Õ   Êt ® îc ®Ò   Þ  ch xu     ngh bæ   sung,söa  æi    ® hoÆc   thay ® æi  Õ     Õ     ∙    ông,nhng    ch ®é k to¸n® ¸p d   ph¶i® îc    Ban  qu¶n  ýKhu  Õ   ÊtchÊp  Ën  l  ch xu   thu b»ng    v¨n b¶n. ViÖc  thay ® æi  Õ     Õ       ch ®é k to¸nchØ  îcthùc hiÖn  u       Õ   ®    ®Ç niªn®é k to¸n. 3.XÝ     nghiÖp Khu  Õ   Êtph¶ithùc hiÖn  Õ     c¸o kÕ     ch xu       ch ®é b¸o    to¸ntheo  m É u   Óu  µ  bi v chØ    tiªutrongchÕ     Õ     îcchÊp  Ën.   ®é k to¸n®   thu 4.B¸o    Õ       c¸o k to¸nph¶inép    trong thêih¹n sau:     a.B¸o    ý:Trong    c¸o qu   vßng  ngµy  u   ý,sau  ý    20  ®Ç qu   qu b¸o c¸o. b.B¸o      c¸o n¨m: Trong    vßng  th¸ngkÓ   õngµy  3    t  kho¸sæ   Õt  óc niªn®é     k th     kÕ     ña  Ý  to¸nc x nghiÖp. 5. X Ý     nghiÖp Khu  Õ   Êt cã  ch xu   tr¸chnhiÖm   öib¸o    Õ       g  c¸o k to¸ncho    c¸c c¬  quan  sau: a. XÝ     nghiÖp 100%   èn  ícngoµi,xÝ  v n    nghiÖp  ªndoanh  öib¸o      li   g   c¸o cho Ban  qu¶n  ýKhu  Õ   Êtvµ  ¬  l  ch xu   c quan  Õ  thu Khu  Õ   Êt. ch xu b.  Ý   X nghiÖp  100%   èn  ña  v c c¸c  chøc  tæ  kinh  Õ  Öt  t Vi Nam   µ    v Bªn (hoÆc  c¸c Bªn) ViÖt Nam          trong xÝ    nghiÖp  ªndoanh, ph¶igöi b¸o  cho  li        c¸o  haic¬    quan  ãitrªn®ång  êigöib¸o    n    th     c¸o cho  ¬  c quan  µ   ícViÖt Nam   ã  Nh n     c tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýxÝ  l   nghiÖp  hoÆc  Bªn  ÖtNam   . Vi   ®ã 6. X Ý     nghiÖp Khu  Õ   Êt khikiÓm     îcquyÒn  ùa chän  ch xu     to¸n®   l  C«ng    ty kiÓm    Ých  îp. to¸nth h KhicÇn  Õt,   thi   Ban qu¶n  ýKhu  Õ   Êtcã  Òn    Çu  ét  l  ch xu   quy yªu c m C«ng    ty kiÓm    Õn hµnh  Óm    Ý  to¸nti   ki to¸nx nghiÖp  Khu  Õ   Êt.Trong  êng  îp ph¸t ch xu   tr h    hiÖn c«ng    Õ   t¸ck to¸n saisãt,b¸o       c¸o  Õ   k to¸n kh«ng  Ýnh    Ý    ch x¸c,x nghiÖp  ph¹m  çi l  ph¶itr¶c¸cchiphÝ  Óm       ki to¸n. VII. Õ     Ë N    CH ®é V CHUY Ó N   µ NG   H HO¸
 10. 10 1. Hµng      ho¸ bao  å m   ÕtbÞ, ph¬ng  Ön,vËt t  g thi     ti    ,nguyªn liÖu,phÕ   Öu,     li   ph Õ     µng    ïng  Ëp  Èu  õ ngoµivµo  th¶ih tiªud nh kh t     Khu  Õ   Êt vµ  Êt khÈu  ch xu   xu   ra  µi Khu  Õ   Êt  ùc tiÕp  ngo   ch xu (tr   hoÆc  qua    öa  Èu  ña  Öt  c¸c c kh c Vi Nam)  ®Ò u  ph¶ichÞu  ù    s gi¸m    Óm    Ò     s¸t, ki trav h¶iquan  µ  ép  Ö  Ý    v n l ph h¶iquan. 2. Thñ  ôc nhËp  Èu  µng    õ nícngoµivµo    t  kh h ho¸ t       Khu  Õ   Êt vµ  Êt ch xu   xu   khÈu  µng    õKhu  Õ   Êtra nícngoµi, h ho¸ t   ch xu        quy  nh    ®Þ nh sau:H¶i quan       Khu chÕ   Êt c¨n cø  µo    xu     v c¸c chøng  õ ®Ó   Óm    Ýnh  îp ph¸p  ã phïhîp hay  t  ki trat h  (c       kh«ng  ïhîp víi Êy  Ðp  ph       Gi ph kinh doanh  µ  Òu  Ö  Ý    v §i l x nghiÖp)cña  µng      h ho¸ xuÊtkhÈu    hoÆc   Ëp  Èu. nh kh §èivíi µng  Ëp  Èu,xÝ     h nh kh   nghiÖp  Khu  Õ   Êtph¶inép  ch xu     cho    h¶iquan  Khu  Õ   Êt: ch xu a.Tê    khaihµng  Ëp  Èu;   nh kh b.VËn  n  µng  Ëp  Èu;   ®¬ h nh kh c.B¶ng      Õthµng  Ëp  Èu.   kª chiti   nh kh §èivíi µng  Êt khÈu, xÝ     h xu     nghiÖp  Khu  Õ   Êt ph¶inép  ch xu     cho    h¶iquan  Khu  Õ   Êt: ch xu a.Tê    khaihµng  ÊtkhÈu;   xu   b.B¶ng      Õthµng  ÊtkhÈu.   kª chiti   xu   XÝ  nghiÖp  Khu  Õ   Êtph¶igöicho  ch xu      Ban qu¶n  ýKhu  Õ   Êttêkhai l  ch xu       hµng  Ëp  Èu  nh kh hoÆc   Êt khÈu    xu   ®Ó Ban qu¶n  ýKhu  Õ   Êt kiÓm     l  ch xu   tra tÝnh  îp ph¸p cña  µng    ÊtnhËp  Èu. h    h ho¸ xu   kh 3.  µng  H ho¸  õ  éi ®Þa   Öt  tn  Vi Nam   Êt  µo  xu v Khu  Õ   Êt,hµng    ch xu   ho¸ nhËp  Èu  õKhu  Õ   Êtvµo  éi®Þa  ÖtNam,  kh t   ch xu   n  Vi   quy  nh    ®Þ nh sau: a. Bé   ¬ng  ¹ivµ  lÞch    Th m   Du  (hoÆc  ¬  c quan  îcBé   û  Òn)  Êp    ®   u quy c cho c¸ctæ    chøc  µ    ©n  µiKhu  Õ   Êt GiÊy  Ðp  Êt khÈu  v c¸ nh ngo   ch xu   ph xu   (b¸nhµng    vµo Khu  Õ   Êt) hoÆc    Êy  Ðp  Ëp  Èu  ch xu   Gi ph nh kh (mua  µng  õ  h t Khu  Õ   ch xuÊt)vµ  öib¶n    g  sao  Êy phÐp    gi   ®ã cho  Ban  qu¶n  ýKhu  Õ   Êt. l  ch xu b. Bªn    mua   µ  v bªn b¸n  µm  ñ  ôc h¶iquan  ¹    l th t     ti H¶i quan Khu  Õ   Êt ch xu   vµ  ép  n cho    h¶iquan  Khu  Õ   Êt. ch xu ­GiÊy  Ðp  ÊtkhÈu    ph xu   hoÆc   Ëp  Èu; nh kh ­Tê    khaihµng  ÊtkhÈu    xu   hoÆc   Ëp  Èu; nh kh ­ GiÊy  Ðp  ña  ¬    ph c c quan      éivô,ng©n  µng,bu  iÖn... i víi v¨n ho¸,n     h  ®      ®è nh÷ng  Æt   µng  éc diÖn  m h thu   qu¶n  ýcña    ¬  l  c¸cc quan  µy. n 4. ViÖc      gia c«ng  µng    ña  Ý  h ho¸ c x nghiÖp Khu  Õ   Êt vµ  Öc  ch xu   vi cung  cÊp  Þch  ô  ña    chøc  µikhu  d v c c¸ctæ  ngo   Khu  Õ   Êt,quy  nh    ch xu   ®Þ nh sau: a.XÝ     nghiÖp  Khu  Õ   Êt® îckhuyÕn  Ých  ý  îp ®ång    ch xu     kh kh  gia c«ng  µ  v hîp ®ång  Þch  ô  íic¸c tæ    d v v     chøc  µiKhu  Õ   Êt thuéc c¸c thµnh  Çn  ngo   ch xu      ph
 11. 11 kinh tÕ, theo       c¸c quy  nh  ña  Ýnh  ñ  Öt Nam   Ò     ®Þ c Ch ph Vi   v gia c«ng  µ  v cung  cÊp  Þch  ô  ÷a c¸ctæ  d v gi     chøc  kinh tÕ  ÖtNam   µ    chøc  ícngoµi.   Vi   v c¸ctæ  n  b. Hîp  ng      ®å gia c«ng  µ  v cung  Êp  Þch  ô  ÷a  Ý   c d v gi x nghiÖp  Khu  Õ   ch xuÊtvíi   chøc  µiKhu  Õ   Êtdo      tæ  c¸c ngo   ch xu   Ban  qu¶n  ýKhu  Õ   ÊtchuÈn  l  ch xu   y. c. C¸c    bªn  ý  Õt  îp  ng  k k h ®å ph¶ilµm  ñ  ôc h¶iquan  íih¶i quan    th t     v    Khu  chÕ   Êt trong tõng  xu     chuyÕn  giao  µ  Ën  ÕtbÞ,  v nh thi   nguyªn  Öu,vËt t     li     , b¸n thµnh  È m,  ph s¶n  È m     ph gia c«ng  ï hîp  íi®iÒu  ph   v  kho¶n  ña  îp  ng    c h ®å gia c«ng. d. H¶i quan     Khu  Õ   Êt ®èi chiÕu  Êy  ê cña    ch xu     gi t   haibªn  Óm    µng  ki trah ho¸ giao  Ën  nh nh»m  b¶o  ¶m     ¹t®éng  Ëp  Èu  ãi trªnphï hîp  íi ® c¸c ho   nh kh n       v  hîp ®ång      giac«ng. 5. Thñ  ôc mua  hµng    ÷a xÝ    t  b¸n  ho¸ gi   nghiÖp  ña    c c¸c Khu  Õ   Êt trªn ch xu     ®Êt  Öt Nam,  îc ¸p  ông  ñ  ôc xuÊt nhËp  Èu  µng    ÷a Khu  Õ   Vi   ® d th t     kh h ho¸ gi   ch xuÊtvíi ícngoµi.     n 6.Ph¬ng    thøc vËn    chuyÓn  µng  h ho¸: ViÖc  Ën  v chuyÓn  µng    Êt khÈu  ña  Ý  h ho¸ xu   c x nghiÖp  Khu  Õ   Êt tõ ch xu     ®Þa   iÓ m   Óm     ña    ® ki trac H¶i quan  Khu  Õ   Êt ®Õ n   öa  Èu  Öt Nam,  ch xu   c kh Vi   hµng  ho¸  Ëp  Èu  ña  Ý   nh kh c x nghiÖp  Khu  Õ   Êt tõ cöa  Èu  Öt Nam   ch xu     kh Vi   ®Õ n   a  iÓ m   Óm    ña    ®Þ ® ki trac H¶i quan  Khu  Õ   Êt,hµng    Ën  ch xu   ho¸ v chuyÓn  tõ Khu  Õ   Êt nµy  n     ch xu   ®Õ Khu  Õ   Êt kh¸c trªn®Êt  Öt Nam,  u   ch xu      Vi   ®Ò ph¶i   theo ph¬ng thøc C«ng­ ten­ ¬  (containe) ïng, Ön hµng ph¶i ® îc niªm  n  th  ki   phong    h¶i quan. ViÖc  t¶ihµng    ¸p    ho¸    H¶i  trªn do  quan Khu  Õ   Êt    ch xu quy ®Þnh. VIII QU¶N   ý    . L NGO¹I HèI   1. Ngo¹ihèimang  õ ngoµiKhu  Õ   Êt vµo       t    ch xu   Khu  Õ   Êt vµ  õ Khu  ch xu   t   chÕ   Êt ra ngoµiKhu  Õ   Êt ph¶ichÞu  ù  Óm    xu       ch xu     s ki tra,gi¸m    Ò     s¸tv h¶iquan  cña    H¶i quan Khu  Õ   Êt. ch xu 2.  äi  Öc  M vi mua   b¸n, chuyÓn  îng  µis¶n  ÷a    Ý     nh t  gi c¸c x nghiÖp  trong  Khu  Õ   Êt,viÖc  ép  Õ, lÖ  Ý... u   îcthùc hiÖn  ch xu   n thu   ph   ®Ò ®     b»ng  ¹itÖ  ù ngo   t   do chuyÓn  æi. ViÖc u  µnh  µ  ö  ông  ng  Öt Nam   ®   lh vsd ®å Vi   theo quy  nh  ¹  ®Þ ti ®iÓ m   M ôc     3  VIII qu¶n  ýngo¹ihèi. ­ l    3.C¸n  é,nh©n    ña    b  viªnc Ban  qu¶n  ýKhu  Õ   Êt,c¸cc¬  l  ch xu     quan  chuyªn   ngµnh  Öt Nam   Æt  Vi   ® trong Khu  Õ   Êt ® îcnhËn  Òn l ng,phô  Êp, tiÒn   ch xu     ti  ¬   c    th ng  ë b»ng  ng  ÖtNam. ®å Vi   Ng êi lao ®éng  Öt Nam   µm  Öc  ¹    Ý     Vi   l vi t i x nghiÖp  c¸c Khu  Õ   Êt ® îc ch xu     nhËn  Òn l ng,phô  Êp,tiÒn th ng..  ti  ¬   c   ë . b»ng  ng  ÖtNam   ã  èc  ¹itÖ. ®å Vi   c g ngo  
 12. 12 C¸n  é,  b c«ng  ©n,  ©n   nh nh viªn lµm  Öc    vi trong  Khu  Õ   Êt  îc sö  ch xu ®   dông  ng  Öt Nam     ¸p  ®å Vi   ®Ó ® øng  nhu  Çu  c sinh ho¹t(¨n,uèng... trong Khu        )   chÕ   Êt. xu 4. X Ý     nghiÖp  Khu  Õ   Êt ph¶im ë   µikho¶n  ¹  ©n   µng  ã  ôsë  ch xu     t  ti Ng h c tr   t¹  Öt Nam.  ¹itÖ  iVi   Ngo   thu  îc bÊt  ú  ån  µo  Êt khÈu  µng  ®  k ngu n xu   h ho¸,kinh     doanh  Þch  ô..  u   d v. ®Ò ph¶igöivµo  µikho¶n  ña  Ý     t  c x nghiÖp  ¹  ©n   µng. tiNg h   C¸c kho¶n    ña  Ý   chi c x nghiÖp  ¹  ©n   µng, c¸c kho¶n    ña  Ý   ti Ng h    chi c x nghiÖp  ph¶ith«ng    qua  µi t  kho¶n  ña  Ý  c x nghiÖp  ë   ¹ Ng ©n  µng. m t  i h 5.  µ   u    vµ  êi lao  ng  íc ngoµi lµm  Öc  ¹  Nh ®Ç t ng   ®é n    vi t iKhu  Õ   Êt ch xu   mang  ¹ihèivµo  ÖtNam   ngo     Vi   ph¶ilµm  ñ tôch¶iquan  ¹ H¶i quan  öa  Èu    th       t    i c kh nhËp  c¶nh.KhixuÊtc¶nh  ä  îcmang    ícngoµisè  ¹ihèithuéc quyÒn       h®  ra n     ngo       së  ÷u  îp ph¸p vµ  µm  ñ tôch¶iquan  ¹ cöa  Èu  ÊtnhËp  h h    l th       t i kh xu   c¶nh. 6. Ng êinícngoµi®Ç u    µo         tv Khu  Õ   Êt ® îcchuyÓn    ícngoµic¸c ch xu     ra n      kho¶n  Òn ghitrong §iÒu  LuËt ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖtNam:  înhuËn    ti       22    tn     i   l  i thu ® îc,tiÒn tr¶cho       cung  Êp  ü  ËtdÞch  ô,tiÒn vay  ícngoµikÓ   gèc  µ  c k thu   v    n    c¶  v l∙  èn  u  ,tµis¶n  éc së  ÷u  îp ph¸p. iv ®Ç t    , thu   h h   7. Ng êi níc ngoµi lµm  Öc  ¹         vi t i Khu  Õ   Êt ® îc chuyÓn  níc ngoµi ch xu     ra      phÇn ¬ng  µ    l v c¸c kho¶n  nhËp  îp  thu  h ph¸p  ña  × nh,  cm sau    ép  Õ    khin thu thu nhËp  µ    v chicho  sinhho¹tt¹ ViÖtNam.      i   IX.GIAO     TH«NG   Ë N     U   IÖ N   V T¶I,B ® TH«NG   TIN  LIªN  ¹C L 1.Giao    th«ng  Ën  v t¶i a. ViÖc  ©y  ùng  ©n    x d s bay, b Õn     c¶ng chuyªn  ïng  d cho Khu  Õ   Êt ch xu   ph¶itheo    quy  nh  µ  ®Þ v ph¶ichÞu  ù    s qu¶n  ýNhµ   íccña  é   l  n  B Giao  th«ng  Ën  v t¶i µ  u  iÖn   B® v hoÆc   ¬  c quan  îcBé  û  Òn. ®   u quy b. ViÖc  ë   éng,n©ng  Êp  µ  µm  êng    mr   c vl ® giao th«ng  íi phôc  ô  m  v Khu  chÕ   Êt ® îcu      Õt  xu     tiªngi¶iquy theo  quy  ¹ch vµ  ho   ph¶ib¶o  ¶m     Èn  ü    ® tiªuchu k thuËt® îcduyÖt.    c.Ph¬ng  Ön vËn    Ëp  Èu  ïng    ti   t¶inh kh d cho  Khu  Õ   Êt ph¶iphïhîp víi ch xu          ®iÒu  Ön  µ    Èn  ü  Ëtdo  é   ki v tiªuchu k thu   B Giao  th«ng  Ën    µ  u  iÖn    V t¶iv B ® ban hµnh. d.  ¬ng  Ön  Ën    ña  Ph ti v t¶ic c¸c  Ý   x nghiÖp  Khu  Õ   Êt u  µnh    ch xu l h trªn m¹ng íigiao  l  th«ng  Öt Nam,  Vi   ph¶i cã  Êy  Ðp u  µnh; ph¶i cã  ý  Öu    gi ph lh     k hi ®¨ng  ý  ¹  ¬  k t i quan  c c¶nh    s¸tgiao th«ng    Ëttù thuéc  é   éi  ô; ph¶itu©n  ­ tr     BN v    thñ luËtlÖ      giao th«ng  µ    v ph¶i® îcb¶o  Ó m      hi theo ph¸p luËtViÖtNam.        2.B u  iÖn,th«ng    ªnl¹c.  ®   tin,   li a. C¬     quan  u  iÖn  îc thiÕtlËp  u  ôc  ¹  b® ®    b c ti Khu  Õ   Êt,x©y  ùng  ch xu   d m¹ng íi l th«ng    ôc  ô  ¹t®éng  tinph v ho   Khu  Õ   Êt. ch xu
 13. 13 b. B u  iÖn   ® tØnh, thµnh  è  ã    ph c Khu  Õ   Êt phèi hîp  íiBan  ch xu     v  qu¶n  ý l  Khu  Õ   Êt tæ  ch xu   chøc  µ  v qu¶n  ýbu  ôc  l   c Khu  Õ   Êt vµ  ¹ng íi ch xu   m l th«ng    tin nãitrªn.   c. Ban    qu¶n  ý Khu  Õ   Êt t¹o ®iÒu  Ön  Ën  î cho  ¬  l  ch xu     ki thu l  i c quan  u  b ®iÖn  ÕtlËp bu  ôc  thi     c Khu  Õ   Êtvµ  ©y  ùng  ¹ng íi ch xu   x d m l  th«ng tin. d. C¸c  chøc  µ    ©n  èn  chøc  ¹ng íith«ng    µ  Þch  ô    tæ  v c¸ nh mu tæ  m l  tinv d v th«ng    tin trong Khu  Õ   Êt, ph¶i ® îc Ban  ch xu      qu¶n  ý Khu  Õ   Êt  Êp  l  ch xu ch thuËn,sau    ã    Õn  ña  ¬    khic ý ki c c quan  u  iÖn  b® tØnh,thµnh  è  ã    ph c Khu  Õ   ch xuÊt. e.  Õt bÞ   u  Ýnh  Ôn  Thi   b ch vi th«ng  ãi chung, ph¸tv«  Õn  iÖn  ãi n      tuy ® n  riªngt¹   i Khu  Õ   Êt,c¬  ch xu   quan  ö  ông  sd hoÆc   s¶n  Êt ph¶ith«ng  xu     b¸o    cho c¬ quan  u  iÖn  Õt. b® bi f.ViÖc  ö  ông    sd m¸y    µ  Çn  è  tuyÕn  iÖn  ph¸tv t s v«  ® trong Khu  Õ   Êt   ch xu   ph¶itu©n  ñ c¸cquy  nh  Ön  µnh  ña  µ   ícViÖtNam.   th     ®Þ hi h c Nh n     g. C íc phÝ      th«ng    ªnl¹cdo  ¬  tinli     c quan  u  iÖn  n  nh  b® Ê ®Þ c¨n  vµo  cø  biÓu  Ý   ph th«ng    ªnl¹c¸p  ông  i  íic¸c xÝ   tinli     d ®è v     nghiÖp  ã  èn  u    níc c v ®Ç t   ngoµi,sau      khi trao ® æi    Õn  íiBan    ý ki v   qu¶n  ý Khu  Õ   Êt vµ  îc thanh  l  ch xu   ®   to¸nb»ng  ¹itÖ.   ngo   X.  Ë P   NH C¶NH,    ó,  I  ¹I®èI  íING êIN íC  O µI C TR ® L   V    NG ®Ç U     µ O   TV KHU   Õ   Ê T CH XU C¸c quy  nh  Ön  µnh  Ò   Ëp  ®Þ hi h v nh c¶nh, xuÊt c¶nh, c  ó,®i  ¹ ®èi  íi       tr   l i   v  ngêinícngoµi®Ç u    µo  Öt Nam,  îc¸p dông  i víi êinícngoµi®Ç u         tv Vi   ®    ®è    ng       t vµo Khu  Õ   Êt. ch xu PH Ç N   IV Tæ   CHøC   µ   V QU¶N   ý L KHU   Õ   Ê T CH XU I.BAN     QU¶N   ý  L KHU   Õ   Ê T CH XU 1. Ban    qu¶n  ýKhu  Õ   Êt cã  l  ch xu   chøc  n¨ng qu¶n  ýNhµ   íc®èi víiKhu  l  n     chÕ   Êt víi Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  xu     nhi v v quy h quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   ®Þ ti  57  ch Khu  Õ   ch xuÊtvµ  îccô  Ó        ®   th ho¸ nh sau: a. X ©y  ùng    d quy  ¹ch  ho ph¸ttr Ón Khu  Õ   Êt,ph¬ng  ho¹t®éng   i   ch xu   ¸n    Khu  Õ   Êt,vËn  ng  êi níc ngoµi vµ    chøc  ch xu   ®é ng       c¸c tæ  kinh  Õ  Öt Nam   t Vi   ®Ç u    µo  tv Khu  Õ   Êt; ch xu b. X ©y  ùng  Òu  Ö    d §i l Khu  Õ   Êt vµ  chøc  ùc hiÖn  Òu  Ö  ch xu   tæ  th   §i l Khu  chÕ   Êt; xu
 14. 14 c.Xem   Ðt c¸c dù      x     ¸n kinh doanh  µ  Êp  Êy  Ðp    v c Gi ph kinh doanh    theo  ù  s uû  Òn  ña  û   quy c U ban  µ   ícvÒ   îp    µ  u  ; Nh n   H t¸cv ®Ç t d.Qu¶n  ýhµnh  Ýnh    ¹t®éng    l  ch c¸cho   trong Khu  Õ   Êt;   ch xu e. Gi¸m    µ  Óm     Öc  ùc hiÖn    Êy  Ðp    s¸tv ki travi th   c¸c gi ph kinh doanh, gi¸m      s¸tho¹t®éng    Ý     c¸c x nghiÖp Khu  Õ   Êt nh»m   ¶m   ch xu   ® b¶o    ¹t®éng    c¸c ho   ®ã phï hîp víiQuy  Õ        ch Khu  Õ   Êt,§iÒu  Ö  ch xu   l Khu  Õ   Êt vµ  Êy  Ðp  ch xu   gi ph kinh  doanh  îccÊp; ®  f.C Êp     chøng chØ   Êt  vµ    xu xø  c¸c chøng chØ   éc  Èm   thu th quyÒn  ña  c Ban  qu¶n  ýKhu  Õ   Êt; l  ch xu g.Quy  nh  Ö  Ý    ®Þ l ph qu¶n  ývµ  iÒu  µnh  l  ® h Khu  Õ   Êt; ch xu h.Hoµ         gi¶i tranh chÊp    ng  µ  c¸c   lao®é v tranhchÊp  îp ®ång    h  kinhtÕ.   2. Ban    qu¶n  ýKhu  Õ   Êt gå m   ëng  l  ch xu   Tr ban, m ét  ã    Ph ban  µ  û     v U viªn (sè l ng cô  Ó  ú thuéc vµo  Æc   iÓ m   µ   î   th tu     ® ® v quy    ña  õng  m« c t Khu  Õ   Êt). ch xu   Ban  qu¶n  ýKhu  Õ   Êtlµm  Öc  l  ch xu   vi theo chÕ     ñ tr ng.   ®é th   ë 3. Bé     m¸y  óp  Öc  gi vi Ban  qu¶n  ý Khu  Õ   Êt lµ V¨n  l  ch xu     phßng Ban    do Ch¸nh  V¨n  phßng  Ban  iÒu  µnh. ® h Tæ  chøc  µ    Õ   v biªn ch v¨n phßng  îc Ên  nh  ®   ®Þ trong §iÒu  Ö    l Khu  Õ   ch xuÊt.C¸n  é,nh©n    ña    b  viªnc V¨n  phßng,kÓ   Ch¸nh      c¶  v¨n phßng,do    Ban qu¶n  lýKhu  Õ   Êtlùachän,bæ   Ö m,  Ôn  Ö m,    ch xu       nhi mi nhi cho    Öc. th«ivi 4. ViÖc    b¶o  Ö   toµn,an  v an    ninh,phßng    ch¸y,ch÷a    ch¸y trong Khu  Õ       ch xuÊtdo  ¬    c quan  c«ng  Khu  Õ   ÊtchÞu  an  ch xu   tr¸chnhiÖ m.   5. Tuú    theo nhu  Çu, Ban  c  qu¶n  ýKhu  Õ   Êt ® îcthµnh  Ëp  l  ch xu     l C«ng   ty cung øng    ng  µ  Þch  ô  ¸p  lao ®é vd v ® øng  nhu  Çu  c sinh  ¹ttrong  ho   Khu  Õ   ch xuÊt. 6. Ban    qu¶n  ýKhu  Õ   Êt cã  Ó  µnh  Ëp  l  ch xu   th th l Ban   Ên  å m   idiÖn  tv g ®¹   xÝ nghiÖp  Khu  Õ   Êt vµ  ÷ng  ch xu   nh chuyªn gia ViÖt Nam        hoÆc   ícngoµivÒ   n    c¸c lÜnh  ùc  ã  ªnquan  n     v c li   ®Õ Khu  Õ   Êt (kinhtÕ,kü  Ët,ph¸p  Ët. . ch xu       thu   lu .  ) ®Ó  tham      Õn  Ò     Ên    ña  giaý ki v c¸cv ®Ò c Khu  Õ   Êt. ch xu 7. C¸c  ¬    c quan chøc n¨ng      nh h¶i quan, C«ng    Õ  ô    an, thu v v.v.   ã  Ó  . c th . thµnh  Ëp    chøc  l c¸c tæ  chuyªn  µnh  ¹  ng ti Khu  Õ   Êt.C¸c  chøc  ch xu   tæ  chuyªn  ngµnh  ãitrªndo    é   n     c¸c B hoÆc   ¬  c quan  îcBé  û  Òn  ®   u quy chØ  o,híng dÉn  ®¹     vÒ   Ýnh  ch s¸ch,nghiÖp  ô    v chuyªn m«n.  Ö m   ô  µ  Òn  ¹n    chøc    Nhi v v quy h c¸c tæ  chuyªn  µnh  îc ghi trong §iÒu  Ö  ng ®     l Khu  Õ   Êt.Ng êi ® øng  u       ch xu     ®Ç c¸c tæ chøc chuyªn  µnh  ãi trªncã  Ó  µ thµnh    ña  ng n     th l   viªn c Ban  qu¶n  ý Khu  Õ   l  ch xuÊt. 8. Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i,C«ng      h Th m  tyb¶o  Ó m,  hi C«ng    Óm    ã  Ó  tyki to¸nc th thanh  Ëp Chi nh¸nh  ¹ Khu  Õ   Êt. l    t i ch xu 9. Héi ®ång  Èm   nh  ù  ®Ç u     µo     th ®Þ d ¸n  t v Khu  Õ   Êt ® îc thµnh  Ëp ch xu     l  theo    Þ  ña  ®Ò ngh c Ban  qu¶n  ýKhu  Õ   Êt vµ  Uû   l  ch xu   do  ban  µ   ícvÒ   îp  Nh n   H t¸cvµ  u      Èn.   ®Ç tphª chu
 15. 15 10.KhicÇn  Õt, ÷ng  chøc     thi   nh tæ  kh¸ccÇn    cho  ¹t®éng  ho   Khu  Õ   Êt ch xu   nh  ¬  c quan c«ng chøng, tvÊn     ph¸p  Ët.   òng  ã  Ó  îcthµnh  Ëp  ¹    lu .c. c th ®   l ti Khu chÕ   Êt. xu 11. Ban    qu¶n  ýKhu  Õ   Êt ® îc thùc  Ön  ng    l  ch xu     hi ®ó c¸c quy  nh  ña  ®Þ c §iÒu  Quy  Õ   61  ch (Quan  Ö   íi û   h v   ban  µ   ícvÒ   îp    µ  u  ) vµ  Òu  U Nh n   H t¸cv ®Ç t   §i 62 Quy  Õ   ch (Quan  Ö   íiUBND   a   ¬ng); ®Þnh   êigian  th¸ng,6  h v  ®Þ ph   th   (3    th¸ng,9    th¸ng,1    n¨m) Ban  qu¶n  ýKhu  Õ   Êt ph¶igöib¸o    l  ch xu       c¸o cho  û     U ban Nhµ   ícvÒ   îp    µ  u    µ  n   H t¸cv ®Ç tv UBND   a  ¬ng  ã  ®Þ ph c Khu  Õ   Êt vÒ   ×nh  ch xu   t h×nh  ¹t®éng  ña  ho   c Khu  Õ   Êt. ch xu II  . C«NG   LIªN  TY  DOANH   © Y   ù NG   µ   X D V KINH  DOANH H¹  Ç NG   ¬   ë  T C S KHU   Õ   Ê T CH XU 1. C«ng    ªndoanh  ©y  ùng  µ    ty li   x d v kinh doanh  ¹  Çng  ¬  ë    ht c s Khu  Õ   ch xuÊtlµc«ng    ã  èn  u    ícngoµithµnh  Ëp theo LuËt ®Ç u    ícngoµit¹    tyc v ®Ç tn     l      tn      i ViÖt Nam,    theo  Êy  Ðp  u     Uû   Gi ph ®Ç t do  ban  µ   íc vÒ   îp    µ  u     Nh n   H t¸cv ®Ç t cÊp. C«ng    ¹t®éng    tyho   trong khu«n    khæ   Ët ®Ç u    ícngoµit¹  Öt Nam,  Lu   tn    i Vi   trªnc¬  ë  Êy phÐp  îccÊp,§iÒu  Ö  îcUû     s gi   ®    l ®   ban  µ   ícvÒ   îp    µ  u   Nh n   H t¸cv ®Ç tphª chuÈn.    2.Quy Òn  îvµ  Üa  ô  ña    l   ngh v c C«ng    îcghitronggiÊy phÐp  u  . i ty®         ®Ç t 3. Trong  ¹m      ph vichøc  n¨ng  µ  Òn  ¹n  ña  × nh,  v quy hcm Ban  qu¶n  ýKhu  l  chÕ   Êt cã  Ö m   ô  óp  xu   nhi v gi C«ng    Ò   äi  ¹t®éng  ty v m ho   trong Khu  Õ   Êt,   ch xu   ®ång  êic¨n cø  µo  ù  û  Òn  ña  û   th     v s u quy c U ban  µ   íc vÒ   îp    µ  u    Nh n   H t¸cv ®Ç t gi¸m    ¹t®éng  ña  s¸tho   c C«ng   tynh»m  b¶o  ¶m   ¹t®éng    ï hîp víi Êy ® ho   ®ã ph       gi   phÐp  u  . ®Ç t 4. C«ng    ã    ty c tr¸chnhiÖ m   èi hîp    ph   chÆt  Ï víiBan  ch     qu¶n  ý Khu  Õ   l  ch xuÊttrong m äi  ¹t®éng  ã  ªnquan  µ      ho   c li   v ph¶itu©n  ñ §iÒu  Ö    th   l Khu  Õ   Êt ch xu   vµ  éiquy  ña  n  c Khu  Õ   Êtdo  ch xu   Ban  qu¶n  ýban  µnh. l  h 5.Trong  êng  îp cã    Õn    tr h   ý ki kh¸cnhau  ÷a C«ng    µ    gi   tyv Ban  qu¶n  ýKhu  l  chÕ   Êt  Ò   ÷ng  Ên    ã  ªnquan  n   xu v nh v ®Ò c li   ®Õ C«ng      ty,hai bªn  ã  c tr¸ch  nhiÖ m  b¸o c¸o  íiUû   v  ban  µ   íc vÒ   îp    µ  u    ®Ó   Þp  êigi¶i Nh n   H t¸c v ®Ç t k th     quyÕt. 6. NhiÖ m   ô  ô  Ó  ña    v c th c C«ng    µ  tyv quan  Ö   ÷a C«ng    µ  h gi   tyv Ban  qu¶n  lýph¶ighitrong §iÒu  Ö         l Khu  Õ   Êt. ch xu II   IGI¶IQUY Õ T   .  TRANH   Ê P,  ö   ý  CH X L C¸C  PH¹M VI  PH¸P  ËT  LU TRON G   KHU   Õ   Ê T CH XU 1.Gi¶iquyÕt tranhchÊp:       
 16. 16 a. §èivíi         tranh chÊp    ng  ÷a ngêilao ®éng  µ  Ý  c¸c   lao ®é gi      v x nghiÖp   Khu chÕ   Êt.Ban  xu   qu¶n  ýKhu  Õ   Êt cã  l  ch xu   tr¸chnhiÖ m   µ      ho gi¶ib»ng  ¬ng îng th l  gi÷a c¸c bªn     tranh chÊp. N Õ u   µ        ho gi¶ikh«ng  µnh,vô  th   tranh chÊp  îc® a      ®   ra toµ ¸n nh©n  ©n     d tØnh,thµnh  è  ã    ph c Khu  Õ   Êt®Ó   Ðt xö. ch xu   x   b. §èivíitranh chÊp         kinh tÕ  ÷a c¸c xÝ    gi     nghiÖp  Khu  Õ   Êt víinhau  ch xu     hoÆc   ÷a xÝ  gi   nghiÖp  Khu  Õ   Êtvíi tæ  ch xu     chøc    kinhtÕ  µiKhu  Õ   Êt,   ngo   ch xu   Ban  qu¶n  ýKhu  Õ   Êt cã  l  ch xu   tr¸chnhiÖ m   µ      ho gi¶ib»ng  ¬ng îng  ÷a c¸c th l gi     bªn  tranh chÊp.   N Õ u   µ    ho gi¶ikh«ng  µnh, vô  th   tranh  Êp  îc ® a  träng  µikinh  Õ  ch ®   ra  t  t Nhµ   íc,tØnh,thµnh  è  ã  n    ph c Khu  Õ   Êt®Ó   Ðt xö. ch xu   x   c.§èivíi         tranh chÊp  ÷a c¸c bªn  ªndoanh  c¸c   gi     li   hoÆc     c¸c bªn  îp doanh  h  ph¸tsinh tõ hîp  ng  ªndoanh        ®å li   hoÆc   îp  ng  îp  h ®å h doanh, viÖc    Õt    gi¶iquy c¨n cø  µo  Òu  LuËt §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam   µ  Òu  NghÞ   nh     v §i 28    tn      i   v §i 53  ®Þ sè  H§BT  µy  2­ 28­ ng 6­ 1991  .(1) (1).  NghÞ   nh  H§BT  µy  2­ ®Þ 28  ng 6­ 1991  nay  thay b»ng    NghÞ   nh  è  ®Þ s 18CP­ 16/4/1993 (BT). 2.Xö  ýc¸cviph¹m    l      ph¸p luËttrongKhu  Õ   Êt:      ch xu a.  ÷ng    ¹m  Nh vi ph ph¸p  Ët trong  lu   Khu  Õ   Êt  Ò  µnh  Ýnh, h¶i ch xu (v h ch    quan, ngo¹ihèi. .® îc xö  ýtheo        .    l   ) c¸c quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc ViÖt ®Þ hi h c Nh n     Nam. b. C¸c  ô    ×nh  ù    v ¸n h s x¶y    ra trong Khu  Õ   Êt thuéc thÈm  Òn  Ðt   ch xu     quy x  xö  ña  µ   nh©n  ©n  c To ¸n  d tØnh, thµnh  è  ã    ph c Khu  Õ   Êt  ch xu theo    Òu  c¸c §i kho¶n  ña  é   Ëth×nh  ù  µ  é   Ëttè tông  ×nh  ù  ña  íc Céng  µ    c B lu   s v B lu     h sc n  ho x∙ héichñ  Üa  ÖtNam.   ngh Vi   Th«ng   µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ ngµy  ý.Trong  t n c hi l   t   k  qu¸  ×nh    µnh, n Õu   tr thih   cã  ÷ng  Ên      nh v ®Ò ph¸tsinh,cÇn  Þp  êi®Ò   Þ   û     k th   ngh U ban  µ   íc vÒ   îp  Nh n   H t¸cvµ  u    öa  æi,bæ     ®Ç ts ®   sung  Th«ng   µy. tn
Đồng bộ tài khoản