Thông tư 113/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
76
lượt xem
4
download

Thông tư 113/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 113/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tạm thời về chế độ và mức chi hoạt động thí điểm Chương trình và sách giáo khoa Trung học cơ sở thuộc Dự án phát triển Giáo dục Trung học cơ sở

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 113/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA th«ng t bé tµi chÝnh Sè 113/2000/TT-BTC ngµy 27 th¸ng 11 n¨m 2000 Híng dÉn t¹m thêi vÒ chÕ ®é vµ møc chi ho¹t ®éng thÝ ®iÓm Ch¬ng tr×nh vµ s¸ch gi¸o khoa Trung häc c¬ së thuéc Dù ¸n ph¸t triÓn Gi¸o dôc Trung häc c¬ së C¨n cø HiÖp ®Þnh vèn vay sè 1537 VIE (SF) ký ngµy 7/12/1999 gi÷a ChÝnh phñ ViÖt Nam vµ Ng©n hµng ph¸t triÓn Ch©u ¸; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 624/TTg ngµy 8/8/1997 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc phª duyÖt Dù ¸n ph¸t triÓn Gi¸o dôc Trung häc c¬ së; §Ó t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng thÝ ®iÓm ch¬ng tr×nh vµ s¸ch gi¸o khoa Trung häc c¬ së thuéc Dù ¸n ph¸t triÓn Gi¸o dôc Trung häc c¬ së, Bé Tµi chÝnh híng dÉn t¹m thêi vÒ chÕ ®é vµ møc chi ho¹t ®éng thÝ ®iÓm nh sau: I/ nguyªn t¾c chung: Kinh phÝ thùc hiÖn Dù ¸n ph¸t triÓn Gi¸o dôc Trung häc c¬ së lµ kho¶n vèn vay cña Ng©n hµng ph¸t triÓn Ch©u ¸ (ADB), lµ nguån thu cña ng©n s¸ch Nhµ níc,v× vËy mäi kho¶n chi ph¶i ®¶m b¶o ®óng thñ tôc, nguyªn t¾c chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh. Møc chi quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ¸p dông trong thêi gian lµm thÝ ®iÓm Ch¬ng tr×nh vµ s¸ch gi¸o khoa míi ë cÊp Trung häc c¬ së thuéc Dù ¸n ph¸t triÓn Gi¸o dôc Trung häc c¬ së (vèn vay ADB). §èi tîng ¸p dông Th«ng t nµy lµ c¸c trêng Trung häc c¬ së thuéc c¸c quËn, huyÖn cña c¸c tØnh, thµnh phè ®îc Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o lùa chän quyÕt ®Þnh thùc hiÖn thÝ ®iÓm. II/ Nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ: 1. Néi dung vµ møc chi: 1.1- Chi bæi dìng gi¸o viªn d¹y mÉu: 10.000 ®ång/1 tiÕt d¹y mÉu. 1.2- Chi båi dìng gi¸o viªn gi¶ng d¹y thÝ ®iÓm: 5.000 ®ång/1 tiÕt d¹y thÝ ®iÓm. 1.3- Chi phô cÊp tr¸ch nhiÖm cho HiÖu trëng, Phã hiÖu trëng vµ c¸c thµnh viªn Ban chØ ®¹o c¸c cÊp thùc hiÖn thÝ ®iÓm tèi ®a: 150.000 ®ång/ngêi/th¸ng. 1.4- Chi tËp huÊn cho c¸c gi¸o viªn, gi¶ng viªn vµ c¸c c¸n bé chØ ®¹o thÝ ®iÓm, chi héi nghÞ s¬ kÕt, tæng kÕt ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng thÝ ®iÓm: 50.000 ®ång/ngêi/ngµy.
  2. 2 1.5- Chi kiÓm tra thùc hiÖn gi¶ng d¹y thÝ ®iÓm ë c¸c trêng thÝ ®iÓm theo chÕ ®é sau: - TiÒn tµu xe, tiÒn thuª chç ë t¹i n¬i ®Õn c«ng t¸c theo møc quy ®Þnh t¹i th«ng t sè 94/1998/TT-BTC ngµy 30/6/1998 cña Bé Tµi chÝnh “Quy ®Þnh chÕ ®é c«ng t¸c phÝ cho c¸n bé, c«ng chøc Nhµ níc ®i c«ng t¸c trong níc”. - TiÒn phô cÊp c«ng t¸c phÝ cho c¸n bé, c«ng chøc ®i kiÓm tra c¸c tr- êng thùc hiÖn thÝ ®iÓm Ch¬ng tr×nh vµ s¸ch gi¸o khoa Trung häc c¬ së theo møc t¨ng 0,5 lÇn so quy ®Þnh hiÖn hµnh t¹i c«ng v¨n sè 4506/TC-TC§N ngµy 9/9/2000 cña Bé Tµi chÝnh: + T¹i c¸c tØnh ®ång b»ng, trung du møc phô cÊp kh«ng qu¸ 30.000 ®ång/ngµy/ngêi. + T¹i c¸c vïng nói h¶i ®¶o, biªn giíi, vïng s©u møc phô cÊp kh«ng qu¸ 60.000 ®ång/ngµy/ngêi. 1.6- Chi lµm thªm giê vµ d¹y thªm giê (nÕu cã) thùc hiÖn theo chÕ ®é hiÖn hµnh. 1.7- Chi v¨n phßng phÈm, ®å dïng d¹y häc, th«ng tin liªn l¹c theo yªu cÇu cña c«ng t¸c thÝ ®iÓm phï hîp víi kh¶ n¨ng kinh phÝ cña Dù ¸n. 2- C«ng t¸c lËp dù to¸n, qu¶n lý, cÊp ph¸t vµ quyÕt to¸n kinh phÝ: a. LËp dù to¸n: C¨n cø vµo QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o vÒ viÖc giao nhiÖm vô thùc hiÖn thÝ ®iÓm Ch¬ng tr×nh vµ s¸ch gi¸o khoa míi ë cÊp Trung häc c¬ së, HiÖu trëng c¸c trêng Trung häc c¬ së lËp dù to¸n chi tiÕt kinh phÝ chi thùc hiÖn thÝ ®iÓm göi Phßng gi¸o dôc, göi Ban qu¶n lý Dù ¸n TØnh, thµnh phè ®Ó tæng hîp b¸o c¸o vµ göi Ban §iÒu hµnh Dù ¸n Trung - ¬ng thÈm ®Þnh vµ xÐt duyÖt ®a vµo dù to¸n hµng n¨m. b. CÊp ph¸t: Sau khi kÕ ho¹ch rót vèn cña Dù ¸n ph¸t triÓn gi¸o dôc Trung häc c¬ së ®îc Bé Tµi chÝnh phª duyÖt, Ban §iÒu hµnh Dù ¸n Trung ¬ng c¨n cø vµo nhiÖm vô triÓn khai thÝ ®iÓm Ch¬ng tr×nh vµ s¸ch gi¸o khoa míi ë cÊp Trung häc c¬ së cña tõng tØnh, thµnh phè, ®Ò nghÞ Ng©n hµng phôc vô (cÊp Trung ¬ng) chuyÓn vèn vÒ tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng phôc vô cña Phßng Gi¸o dôc n¬i thùc hiÖn thÝ ®iÓm Ch¬ng tr×nh vµ s¸ch gi¸o khoa míi ë cÊp Trung häc c¬ së ®Ó chi phôc vô ch¬ng tr×nh. c. Qu¶n lý vµ quyÕt to¸n: - Ban §iÒu hµnh Dù ¸n TØnh híng dÉn Phßng Gi¸o dôc quËn, huyÖn cã c¸c truêng Trung häc c¬ së thÝ ®iÓm, më sæ s¸ch theo dâi, ghi chÐp cËp nhËt, tæng hîp b¸o c¸o quyÕt to¸n chi tiªu theo n¨m. Chøng tõ chi tiªu quyÕt to¸n cña tõng trêng ®îc lu gi÷ t¹i phßng Gi¸o dôc quËn, huyÖn. - Ban §iÒu hµnh Dù ¸n TØnh tæng hîp theo dâi kinh phÝ chi tiªu cña Dù ¸n vµ ho¹t ®éng thÝ ®iÓm, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Ban §iÒu hµnh Dù ¸n Trung ¬ng, c¬ quan Tµi chÝnh, KiÓm to¸n vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng cã liªn quan kh¸c vÒ tÝnh hîp ph¸p, hîp lý cña c¸c kho¶n chi tiªu ®· duyÖt. - KÕt thóc n¨m Ban §iÒu hµnh Dù ¸n TØnh kiÓm tra vµ tæng hîp b¸o c¸o quyÕt to¸n kinh phÝ Dù ¸n cña toµn tØnh trong ®ã cã kinh phÝ ho¹t ®éng thÝ
  3. 3 ®iÓm Ch¬ng tr×nh vµ s¸ch gi¸o khoa míi ë cÊp Trung häc c¬ së, göi vÒ Ban §iÒu hµnh Dù ¸n Trung ¬ng. 3- C«ng t¸c kiÓm tra: Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh vµ Ban §iÒu hµnh Dù ¸n Trung ¬ng, tiÕn hµnh kiÓm tra thêng xuyªn hoÆc ®ét xuÊt vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn kinh phÝ cña Ban §iÒu hµnh Dù ¸n c¸c tØnh, thµnh phè, c¸c quËn, huyÖn vµ c¸c trêng thùc hiÖn thÝ ®iÓm III/ §iÒu kho¶n thi hµnh 1- Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ n¨m häc 2000 - 2001, ®îc ¸p dông trong thêi gian thÝ ®iÓm Ch¬ng tr×nh vµ s¸ch gi¸o khoa míi ë cÊp Trung häc c¬ së thuéc Dù ¸n Gi¸o dôc Trung häc c¬ së. 2- Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã khã kh¨n, víng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó xem xÐt, gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản