Thông tư 113/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
178
lượt xem
8
download

Thông tư 113/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 113/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế môn bài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 113/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA  th«ng t c ña B é  tµi  ch Ý n h  S è  113/2002/TT­B T C  n g µ y 16  th¸ng 12 n¨ m   2002 h íng  d É n  b æ  su n g  T h « n g  t sè 96/2002/TT­B T C  n g µy  24/10/2002 cña B é  T µi   ch Ý n h  v Ò   viÖc ®i Ò u  c h Ø n h  m ø c  thu Õ  M « n  b µi Thùc hiÖn NghÞ  ®Þnh  75/2002/N§­   sè  CP ngµy  30/8/2002 cña ChÝnh  phñ  vÒ  viÖc ®iÒu  chØnh  møc  thuÕ  M«n  bµi, tiÕp theo Th«ng  t sè  96/2002/TT­BTC  ngµy 24/10/2002 Bé      TµichÝnh  híng dÉn      bæ sung  sau: nh  1­ Bæ     sung    ®iÓm   môc   tiÕta  1  Icña  Th«ng   96/2002/TT­ tsè  BTC ­ C¸c doanh nghiÖp thµnh    cña    viªn   c¸c Doanh nghiÖp h¹ch to¸n toµn    ngµnh  ic¸c tØnh, thµnh  t¹      phè    trùc thuéc TW, nép thuÕ M«n     bµi theo møc   3.000.000 ®ång.   NÕu     c¸c Doanh  nghiÖp thµnh    c¸c Doanh  viªn cã    nghiÖp    trùc thuéc vµ  h¹ch to¸n ®éc    lËp th× tõng doanh nghiÖp    trùc thuéc h¹ch to¸n ®éc    lËp nép  thuÕ M«n     bµi theo møc  thuÕ 3.000.000 ®ång; nÕu    h¹ch    to¸n phô thuéc th×  nép thuÕ M«n   bµitheo møc    2.000.000 ®ång.   ­ C¸c      chi nh¸nh cña    c¸c Doanh nghiÖp  thµnh    i   viªn t¹  quËn, huyÖn, c¸c     thÞ    x∙nép  thuÕ  M«n    bµitheo møc    2.000.000 ®ång   ­ C¸c ®iÓm   kinh doanh  trùc thuéc    c¸c    chi nh¸nh quËn, huyÖn  nhng  kh«ng cïng ®Þa     ®iÓm  kinh doanh          víic¸c chinh¸nh quËn, huyÖn, thÞ        x∙nép  thuÕ  M«n    bµitheo møc    1.000.000 ®ång   Riªng        ®èi víic¸c ®iÓm   ®iÖn        cã  Æc     bu  v¨n ho¸ x∙do  ® thïchñ yÕu chØ  lµ cÇu      nèicña  ®iÖn    Bu  c¸c huyÖn, thay m Æt   ®iÖn      Bu  huyÖn tiÕp nhËn vµ  tr¶bu    phÈm,  kiÖn,th b¸o  bu      ngoµira cßn      phôc  nh©n  vô  d©n  trong viÖc    ®äc  s¸ch b¸o    tuyªntruyÒn  thêicha      t¹m    thu thuÕ  M«n  bµi. 2­ Bæ     sung    ®iÓm   môc   tiÕtd  1  Icña  Th«ng   96/2002/TT­ tsè  BTC ­ §èivíitæ        dÞch  vµ  vô  cöa  hµng, cöa    hiÖu,kinh doanh        trùcthuéc HTX     ho¹t®éng    dÞch  kü  vô  thuËt trùc tiÕp      phôc  s¶n  vô  xuÊt n«ng    nghiÖp kh«ng  ph¶inép    thuÕ M«n    bµiriªng. 3­    VÒ thuÕ  M«n     bµi ®èi      i víic¸c lo¹    b¸o:TiÕp    tôc thùc hiÖn    miÔn  thuÕ  M«n     bµi ®èi    víic¸c  ib¸o  lo¹  (b¸o    in,b¸o  nãi,b¸o    h×nh)  theo c«ng  v¨n sè  237/CP­KHTH   ngµy 25/3/1998 cña    ChÝnh  phñ  viÖc  vÒ  thuÕ        ®èi víib¸o chÝ  Th«ng   tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõngµy  th¸ng01  01    n¨m  2003.  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản