Thông tư 113/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:25

0
126
lượt xem
14
download

Thông tư 113/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 113/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác khoá sổ kế toán cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2004

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 113/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. T H¤NG T ¦ c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   1 1 3 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   2 5   t h ¸ n g   1 1   n ¨ m  2004 Híng dÉn c«ng t¸c kho¸ sæ kÕ to¸n cuèi n¨m vµ  lËp, b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 2004 C«ng   t¸c   kho¸   sæ   kÕ   to¸n   cuèi   n¨m   vµ   lËp,   b¸o   c¸o   quyÕt to¸n ng©n s¸ch nhµ  níc  ®∙  ®îc quy  ®Þnh t¹i Th«ng t  sè  59/2003/TT­BTC ngµy 23/6/2003 cña Bé  Tµi chÝnh, QuyÕt   ®Þnh   sè   130/2003/Q§­BTC   ngµy   18/8/2003   cña   Bé   trëng   Bé   Tµi   chÝnh   vÒ   chÕ   ®é   kÕ   to¸n   ng©n   s¸ch   nhµ   níc   vµ   ho¹t   ®éng nghiÖp vô kho b¹c nhµ níc, Th«ng t sè 10/2004/TT­BTC   ngµy 19/2/2004 cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn xÐt duyÖt, thÈm   ®Þnh vµ th«ng b¸o quyÕt to¸n n¨m ®èi víi c¸c c¬ quan hµnh   chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp vµ ng©n s¸ch c¸c cÊp. Bé Tµi chÝnh híng dÉn bæ sung mét sè ®iÓm vÒ c«ng t¸c   kho¸ sæ kÕ  to¸n cuèi n¨m vµ  lËp, b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n   s¸ch nhµ níc n¨m 2004 nh sau: I. C«ng t¸c kho¸ sæ kÕ to¸n cuèi n¨m 2004: 1. Thêi h¹n cuèi cïng chi ng©n s¸ch ®èi víi c¸c nhiÖm   vô   ®îc bè  trÝ  trong dù  to¸n ng©n s¸ch n¨m 2004  ®îc quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 4.2.1 Môc V Th«ng t sè 59/2003/TT­BTC ngµy  23/6/2003 cña Bé  Tµi chÝnh. Riªng  ®èi víi vèn  ®Çu t  x©y  dùng c¬ b¶n thuéc dù to¸n ng©n s¸ch n¨m 2004 ®îc phÐp kÐo  dµi thêi gian chi  ®Õn hÕt ngµy 31/01/2005  ®Ó  thanh to¸n  cho khèi lîng x©y dùng c¬ b¶n trong kÕ ho¹ch ®∙ thùc hiÖn  ®Õn hÕt ngµy 31/12/2004,  ®îc nghiÖm thu theo chÕ   ®é  quy  ®Þnh vµ  quyÕt to¸n vµo niªn  ®é  ng©n s¸ch 2004; trõ  tr êng  hîp  ®Æc biÖt theo  quyÕt   ®Þnh cña cÊp cã  thÈm quyÒn  quy  ®Þnh t¹i ®iÓm 4.3, Môc I Th«ng t nµy.  2.  Vèn  ®Çu  t  x©y dùng  c¬  b¶n  thuéc  nguån  c«ng tr¸i  gi¸o dôc  ®Ó  kiªn cè  ho¸ trêng, líp häc; nguån tr¸i phiÕu  ChÝnh   phñ   ®Ó   ®Çu   t  c¸c   c«ng   tr×nh   träng   ®iÓm   vÒ   giao  th«ng,   thñy   lîi   cßn   l¹i   cña   n¨m   2004   vµ   vèn   ®Çu   t  tõ  nguån   ®Æc   biÖt   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   216/Q§­TTg   ngµy   25/3/2002 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  cha chi hÕt,  ®îc chuyÓn  sang   n¨m   2005   ®Ó   tiÕp   tôc   thùc   hiÖn   theo   môc   tiªu   quy  ®Þnh. 3. Tån quü tiÒn mÆt t¹i ®¬n vÞ vµ sè d tµi kho¶n tiÒn  göi cña  ®¬n vÞ  sö  dông ng©n s¸ch më  t¹i Kho b¹c nhµ  níc  cã   nguån   gèc   tõ   ng©n   s¸ch   nhµ   níc   ®Õn   cuèi   ngµy  31/12/2004, ®îc xö lý nh sau: 
 2. 2 3.1. Tån quü tiÒn mÆt ph¶i nép tr¶ ng©n s¸ch nhµ n íc,  trõ  c¸c kho¶n ph¶i chi theo chÕ   ®é  nhng cha chi (tiÒn l­ ¬ng,   phô   cÊp   l¬ng,   c¸c   kho¶n   trî   cÊp   cho   c¸c   ®èi   tîng  theo chÕ   ®é, häc bæng häc sinh, sinh viªn) vµ  c¸c trêng  hîp quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 3.3, Môc I Th«ng t  nµy. Khi nép,  ®¬n vÞ  kª râ  sè  tiÒn nép gi¶m chi theo môc lôc chi ng©n  s¸ch nhµ níc lµm c¨n cø ®Ó Kho b¹c nhµ níc h¹ch to¸n gi¶m  chi ng©n s¸ch n¨m 2004 theo c¸c môc t¬ng øng. 3.2. Sè  d tµi kho¶n tiÒn göi  ®îc xö  lý  theo quy  ®Þnh  t¹i   ®iÓm   4.1.7   Môc   V   Th«ng   t  sè   59/2003/TT­BTC   ngµy  23/6/2003  cña  Bé   Tµi   chÝnh,   trõ   c¸c   trêng  hîp  quy   ®Þnh  t¹i ®iÓm 3.3, Môc I Th«ng t nµy. Riªng vÒ thÈm quyÒn xÐt,  chuyÓn sè d tµi kho¶n tiÒn göi ®èi víi c¸c ®¬n vÞ sö dông   ng©n   s¸ch  thuéc   ng©n   s¸ch  trung  ¬ng,   Bé  Tµi  chÝnh   giao  cho   Kho   b¹c   nhµ   níc   n¬i   ®¬n   vÞ   më   tµi   kho¶n   giao   dÞch  xÐt, chuyÓn vµ th«ng b¸o cho ®¬n vÞ b»ng v¨n b¶n. Thêi h¹n xÐt, chuyÓn sè  d tµi kho¶n tiÒn göi cho c¸c  ®¬n   vÞ   thùc   hiÖn   tõ   ngµy   02/01/2005   ®Õn   hÕt   ngµy   10/01/2005. Qu¸ thêi h¹n trªn, nÕu kh«ng cã  v¨n b¶n  ®ång  ý  cña c¬  quan tµi chÝnh (®èi víi sè  d  tµi kho¶n tiÒn göi  cña c¸c  ®¬n vÞ  dù  to¸n  thuéc ng©n  s¸ch   ®Þa ph¬ng),  cña  Kho b¹c nhµ  níc (®èi víi sè  d tµi kho¶n tiÒn göi cña c¸c  ®¬n vÞ dù to¸n thuéc ng©n s¸ch trung ¬ng); Kho b¹c nhµ n­ íc cã tr¸ch nhiÖm chuyÓn sè d tµi kho¶n tiÒn göi nép ng©n  s¸ch nhµ  níc  ®Ó  h¹ch to¸n  gi¶m  chi ng©n s¸ch n¨m 2004;  trêng hîp sè  d  tµi kho¶n tiÒn göi lµ  nguån thu cña ng©n  s¸ch nhµ níc, h¹ch to¸n thu ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 2005. Sè  d tµi kho¶n chuyªn thu  ®Ó  qu¶n lý  sè  kinh phÝ  thu  håi   ph¸t   sinh   tõ   c¸c   nhiÖm   vô   khoa   häc   c«ng   nghÖ   (nÕu  cßn),  Kho  b¹c  nhµ  níc chuyÓn  vµo  thu  ng©n  s¸ch nhµ  níc  n¨m 2005. 3.3. Tån quü  tiÒn mÆt, sè  d  tµi kho¶n tiÒn göi kinh  phÝ  cña c¸c  ®¬n vÞ   ®îc chuyÓn sang ng©n s¸ch n¨m 2005  ®Ó  tiÕp   tôc   thùc   hiÖn   c¸c   nhiÖm   vô   theo   chÕ   ®é   quy   ®Þnh,  gåm: a. C¸c néi dung kho¸n chi cña c¸c c¬  quan hµnh chÝnh  thùc hiÖn kho¸n biªn chÕ  vµ  kinh phÝ  qu¶n lý  hµnh chÝnh  theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   192/2001/Q§­TTg   ngµy   17/12/2001   cña  Thñ  tíng ChÝnh phñ  vµ  c¸c  ®¬n vÞ   ®îc Thñ  tíng ChÝnh phñ  quyÕt ®Þnh kho¸n kinh phÝ ho¹t ®éng; b. Chi ho¹t ®éng thêng xuyªn cña c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp   cã   thu   ®îc   cÊp   cã   thÈm   quyÒn   quyÕt   ®Þnh   cho   phÐp   thùc  hiÖn c¬  chÕ  tù  chñ  tµi chÝnh theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh  sè 10/2002/N§­CP ngµy 16/1/2002 cña ChÝnh phñ; c. C¸c ch¬ng tr×nh khoa häc c«ng nghÖ  träng  ®iÓm cÊp  Nhµ níc giai ®o¹n 2001­2005;
 3. 3 d. C¸c c¬ quan §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam; e. Kinh phÝ  hç  trî  ho¹t  ®éng s¸ng t¹o t¸c phÈm c«ng  tr×nh v¨n ho¸ nghÖ thuËt, b¸o chÝ; g.  C¸c  ®¬n  vÞ  dù  to¸n  thuéc  Bé  Quèc  phßng,  Bé  C«ng  an.  Kho   b¹c   nhµ   níc   lµm   thñ   tôc   chuyÓn   sè   d  tµi   kho¶n  tiÒn göi sang n¨m 2005 vµ  tæng hîp theo  ®¬n vÞ  dù  to¸n  cÊp I göi c¬  quan tµi chÝnh  ®ång cÊp trong thêi h¹n 20  ngµy sau khi hÕt thêi gian chØnh lý  quyÕt to¸n cña tõng  cÊp ng©n s¸ch ®Ó theo dâi, qu¶n lý theo chÕ ®é quy ®Þnh. 4. VÒ xö lý sè d dù to¸n: 4.1. C¸c nhiÖm vô  chi ng©n s¸ch  ®îc bè  trÝ  trong dù  to¸n ng©n s¸ch n¨m 2004 chØ  ®îc chi trong n¨m ng©n s¸ch  2004. Sau thêi h¹n chi ng©n s¸ch quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 1 Môc  I Th«ng t  nµy, dù  to¸n giao cho  ®¬n vÞ  cha chi hÕt (gäi  lµ  sè  d  dù  to¸n) kh«ng  ®îc chi tiÕp; trõ  c¸c trêng hîp  ®Æc biÖt theo quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 4.1.3 Môc V Th«ng t  sè  59/2003/TT­BTC ngµy 23/6/2003 cña Bé  Tµi chÝnh. Khi thùc  hiÖn cÇn chó ý: a.   ViÖc   xÐt,   chuyÓn   sè   d  dù   to¸n   sang   n¨m   sau   chØ  thùc hiÖn  ®èi víi c¸c kho¶n chi v×  lý  do kh¸ch quan cha  chi   ®îc   trong   n¨m   ng©n   s¸ch   2004   vµ   cÇn   tiÕp   tôc   chi  trong n¨m 2005. C¸c ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch thuéc tr êng hîp nµy (trõ  c¸c trêng hîp quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 4.2 Môc I Th«ng t  nµy)  ph¶i cã  v¨n b¶n (kÌm theo tµi liÖu liªn quan vµ  x¸c nhËn  cña Kho b¹c nhµ  níc n¬i giao dÞch vÒ  sè  d  dù  to¸n theo  BiÓu sè 01/§VDT ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy) göi ®¬n vÞ  dù to¸n cÊp trªn, ®¬n vÞ dù to¸n ng©n s¸ch cÊp I tæng hîp   göi c¬  quan tµi chÝnh   ®ång  cÊp (kÌm theo tµi liÖu  liªn  quan, b¶ng tæng hîp sè  d dù  to¸n cña tõng  ®¬n vÞ  sö  dông   ng©n s¸ch vµ  b¶n  ®èi chiÕu, x¸c nhËn cña Kho b¹c nhµ  níc  n¬i ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch giao dÞch). b. Thêi h¹n xem xÐt, gi¶i quyÕt c¸c néi dung  ®îc chi  tiÕp  ®èi víi ng©n s¸ch  ®Þa ph¬ng do Chñ  tÞch Uû  ban nh©n  d©n quyÕt   ®Þnh,  nhng ph¶i   ®¶m  b¶o  thêi  h¹n lËp b¸o c¸o  quyÕt to¸n cña mçi cÊp ng©n s¸ch theo quy  ®Þnh. Thêi h¹n  xem xÐt, gi¶i  quyÕt  c¸c néi dung  ®îc chi tiÕp sang n¨m  2005 ®èi víi ng©n s¸ch trung ¬ng thùc hiÖn xong tríc ngµy  01/3/2005 . 4.2.  Sè  d  dù  to¸n  chi thêng xuyªn  n¨m  2004  ®èi víi  c¸c trêng  hîp  sau   ®©y,  Kho b¹c nhµ  níc chuyÓn  sang n¨m  2005  ®Ó   ®¬n vÞ  cã  nguån thùc hiÖn tiÕp nhiÖm vô  theo chÕ  ®é qui ®Þnh, gåm: 
 4. 4 a.   Sè   d  dù   to¸n   cña   c¸c   ch¬ng   tr×nh   khoa   häc   c«ng  nghÖ träng ®iÓm cÊp Nhµ níc giai ®o¹n 2001­2005; b. Sè  d  dù  to¸n kinh phÝ  ho¹t  ®éng cña c¸c c¬  quan  thuéc §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam; c.   Sè   d  dù   to¸n   kinh   phÝ   ®èi   víi   c¸c   nhiÖm   vô   ®îc  kho¸n chi cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc thùc hiÖn c¬  chÕ  kho¸n  biªn  chÕ  vµ  kinh  phÝ  qu¶n lý  hµnh chÝnh  theo  qui   ®Þnh   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè   192/2001/Q§­TTg   ngµy  17/12/2001 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vµ  c¸c  ®¬n vÞ   ®îc Thñ  tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh kho¸n kinh phÝ ho¹t ®éng; d. Sè  d dù  to¸n chi ho¹t  ®éng thêng xuyªn cña  ®¬n vÞ  sù   nghiÖp   cã   thu   ®îc   cÊp   cã   thÈm   quyÒn   quyÕt   ®Þnh   cho  phÐp thùc hiÖn c¬  chÕ  tù  chñ  tµi chÝnh theo quy  ®Þnh t¹i  NghÞ ®Þnh sè 10/2002/N§­CP ngµy 16/01/2002 cña ChÝnh phñ. e. Sè  d  dù  to¸n kinh phÝ  hç  trî  ho¹t  ®éng s¸ng t¹o  t¸c phÈm, c«ng tr×nh v¨n ho¸ nghÖ thuËt, b¸o chÝ theo quy   ®Þnh t¹i Th«ng t liªn tÞch sè 52/2003/TTLT­BVHTT­BTC ngµy  29/8/2003   cña   liªn   Bé   V¨n   ho¸   th«ng   tin­   Bé   Tµi   chÝnh  (trõ sè d dù to¸n kinh phÝ hç trî ho¹t ®éng thêng xuyªn). g.   C¸c   nguån   thùc   hiÖn   c¶i   c¸ch   tiÒn   l¬ng   n¨m   2004  theo chÕ   ®é   ®∙ giao  ®¬n vÞ  dù  to¸n ng©n s¸ch nh ng cha sö  dông hoÆc  sö  dông  cha hÕt,  ®îc chuyÓn  sang n¨m 2005   ®Ó  thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng theo quy ®Þnh. §¬n vÞ  sö  dông ng©n s¸ch cã  tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o  ®¬n  vÞ   dù   to¸n   ng©n   s¸ch   cÊp   trªn   vÒ   c¸c   nhiÖm   vô   chi   ®îc  chuyÓn  sang n¨m 2005 theo  chÕ   ®é  quy  ®Þnh  t¹i   ®iÓm  4.2  Môc I Th«ng t  nµy (cã  x¸c nhËn cña Kho b¹c nhµ  níc n¬i  ®¬n   vÞ   sö   dông   ng©n   s¸ch   giao   dÞch   vÒ   sè   dù   to¸n   ®îc  giao; sè  dù  to¸n  ®∙ sö  dông; sè  d  dù  to¸n theo BiÓu sè  01/§VDT chi tiÕt tõng nhiÖm vô ®Ýnh kÌm Th«ng t  nµy); ®¬n  vÞ dù to¸n ng©n s¸ch cÊp I tæng hîp göi c¬ quan tµi chÝnh   ®ång   cÊp   trong   thêi   h¹n   20   ngµy   sau   khi   hÕt   thêi   gian  chØnh lý quyÕt to¸n cña tõng cÊp ng©n s¸ch (kÌm theo b¶ng   tæng hîp sè liÖu b¸o c¸o cña ®¬n vÞ dù to¸n ng©n s¸ch cÊp   díi ®∙ ®îc kho b¹c nhµ níc x¸c nhËn) ®Ó c¬ quan tµi chÝnh   chuyÓn nguån tõ n¨m 2004 sang n¨m 2005. 4.3. Vèn  ®Çu t x©y dùng c¬  b¶n  ®îc c¬  quan tµi chÝnh  th«ng  b¸o  cho  dù  ¸n, c«ng  tr×nh,  th«ng  b¸o cho Kho b¹c  nhµ  níc thuéc dù  to¸n ng©n s¸ch n¨m 2004  ®îc thanh to¸n  ®Õn hÕt ngµy 31/1/2005, sè  d cßn l¹i kh«ng  ®îc chi tiÕp.  Trêng hîp dù ¸n, c«ng tr×nh ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn (Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh  ®èi víi ng©n s¸ch trung  ¬ng, Chñ  tÞch  Uû  ban nh©n d©n hoÆc uû  quyÒn cho thñ  trëng c¬  quan tµi  chÝnh   ®èi  víi  ng©n   s¸ch   c¸c   cÊp   chÝnh  quyÒn   ®Þa   ph ¬ng)  cho phÐp kÐo dµi thêi  gian  thanh to¸n  qu¸  thêi  h¹n quy  ®Þnh t¹i ®iÓm 1 Môc I Th«ng t nµy, nhng chØ ®îc thùc hiÖn 
 5. 5 trong thêi gian chØnh lý quyÕt to¸n n¨m 2004 cña tõng cÊp   ng©n s¸ch th× quyÕt to¸n vµo ng©n s¸ch n¨m 2004. §èi víi trêng hîp dù  ¸n, c«ng tr×nh  ®îc cÊp cã  thÈm  quyÒn quyÕt ®Þnh cho phÐp thùc hiÖn vµ thanh to¸n kÐo dµi   sang n¨m 2005, thùc hiÖn nh sau: ­   Thùc   hiÖn   vµ   thanh   to¸n   trong   thêi   gian   chØnh   lý  quyÕt to¸n cña mçi cÊp ng©n s¸ch, th× quyÕt to¸n vµo ng©n   s¸ch n¨m 2004; ­   Thùc   hiÖn   vµ   thanh   to¸n   sau   thêi   gian   chØnh   lý   quyÕt to¸n cña mçi cÊp ng©n s¸ch, th× quyÕt to¸n vµo ng©n   s¸ch   n¨m   2005.   C¬   quan   tµi   chÝnh   thùc   hiÖn   chi   chuyÓn  nguån  tõ  ng©n  s¸ch  n¨m 2004 sang ng©n  s¸ch  n¨m 2005  ®Ó  thùc   hiÖn   tiÕp;   Kho   b¹c   nhµ   níc   chuyÓn   sè   d  kÕ   ho¹ch  thanh to¸n vèn (®Õn hÕt thêi gian chØnh lý quyÕt to¸n cña   tõng cÊp ng©n s¸ch) cña c¸c c«ng tr×nh  ®îc kÐo dµi thêi  gian thùc hiÖn vµ  thanh to¸n sang n¨m ng©n s¸ch 2005  ®Ó  sö dông tiÕp theo chÕ ®é quy ®Þnh.  Kho b¹c nhµ  níc cã  tr¸ch nhiÖm tæng hîp, b¸o c¸o c¬  quan tµi chÝnh   ®ång cÊp trong  thêi  h¹n 20 ngµy  sau khi  hÕt thêi gian chØnh lý quyÕt to¸n theo tõng cÊp ng©n s¸ch   (theo BiÓu sè  02/KB  ®Ýnh kÌm Th«ng t nµy) theo tõng c«ng  tr×nh. 5. KÕt thóc thêi h¹n chi ng©n s¸ch n¨m 2004 nªu t¹i  ®iÓm 1 Môc I Th«ng t nµy, Kho b¹c nhµ  níc lËp b¸o c¸o sö  dông dù  to¸n ng©n s¸ch n¨m 2004 cña  ®¬n vÞ  dù  to¸n ng©n  s¸ch cÊp I thuéc tõng cÊp ng©n s¸ch göi c¬ quan tµi chÝnh  ®ång cÊp vµ  göi Kho b¹c nhµ  níc cÊp trªn  ®èi víi  ®¬n vÞ  dù  to¸n thuéc ng©n s¸ch cÊp trªn (theo BiÓu sè  01A/KB vµ  01B/KB ®Ýnh kÌm Th«ng t nµy); thêi h¹n cô thÓ nh sau: ­ KBNN cÊp huyÖn: h¹n chËm nhÊt hÕt ngµy 10/01/2005; ­ KBNN cÊp tØnh: h¹n chËm nhÊt hÕt ngµy 20/01/2005; ­ KBNN trung ¬ng: chËm nhÊt hÕt ngµy 31/01/2005. 6. Kho b¹c nhµ níc c¸c cÊp cã tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc c¸c  ®¬n vÞ  thanh to¸n t¹m øng kinh phÝ  (gåm c¶ t¹m øng  ®Çu t   x©y dùng c¬  b¶n) tríc khi khãa sæ kÕ  to¸n cuèi n¨m 2004.  Trêng   hîp   ®Õn   hÕt   ngµy   31/12/2004   ®èi   víi   chi   thêng  xuyªn, hÕt ngµy 31/1/2005  ®èi víi chi  ®Çu t  x©y dùng c¬  b¶n, sè d t¹m øng kinh phÝ cha ®ñ thñ tôc thanh to¸n, ®îc  tiÕp tôc thanh to¸n trong thêi gian chØnh lý  quyÕt to¸n  cña tõng cÊp ng©n  s¸ch  vµ  quyÕt  to¸n vµo ng©n  s¸ch  n¨m  2004 theo chÕ   ®é  quy  ®Þnh. HÕt thêi gian chØnh lý  quyÕt  to¸n ng©n s¸ch, sè d t¹m øng cßn l¹i kh«ng ®îc thanh to¸n  tiÕp, trõ c¸c trêng hîp ®Æc biÖt quy ®Þnh t¹i ®iÓm 6.1 vµ  ®iÓm 6.2 Môc I Th«ng t nµy.
 6. 6 6.1. Trêng hîp kinh phÝ  t¹m øng theo chÕ   ®é  thuéc dù   to¸n   ng©n   s¸ch   n¨m   2004   cña   ®¬n   vÞ   sö   dông   ng©n   s¸ch  kh«ng   ®ñ   chøng   tõ   thanh   to¸n   trong   thêi   gian   chØnh   lý  quyÕt   to¸n   ng©n   s¸ch   mµ   cÇn   chuyÓn   sang   n¨m   2005   thùc  hiÖn   tiÕp,   ®¬n   vÞ   sö   dông   ng©n   s¸ch   b¸o   c¸o   ®¬n   vÞ   dù  to¸n ng©n s¸ch cÊp trªn trùc tiÕp (kÌm theo c¸c tµi liÖu  liªn quan, x¸c nhËn cña Kho b¹c nhµ  níc n¬i giao dÞch vÒ  sè  d  t¹m øng kinh phÝ);  ®¬n vÞ  dù  to¸n ng©n s¸ch cÊp I  tæng hîp,  b¸o  c¸o  c¬  quan  tµi  chÝnh   ®ång cÊp (kÌm  theo  c¸c tµi liÖu liªn quan, b¶n tæng hîp sè  d  t¹m øng kinh  phÝ  cña tõng  ®¬n vÞ  sö  dông ng©n s¸ch vµ  b¶n  ®èi chiÕu,  x¸c nhËn cña Kho b¹c nhµ níc n¬i ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch  giao dÞch)   ®Ó  c¬  quan  tµi  chÝnh   ®ång cÊp xem xÐt,  gi¶i  quyÕt;   trõ   c¸c   trêng  hîp   ®îc   chuyÓn   sang   n¨m   2005  theo  chÕ ®é quy ®Þnh t¹i ®iÓm 6.2 Môc I Th«ng t nµy. Thêi  h¹n  göi hå  s¬   ®Õn c¬  quan  tµi  chÝnh  ®ång cÊp:  §èi víi ng©n s¸ch trung ¬ng, tríc ngµy 31/5/2005; ®èi víi  ng©n s¸ch  ®Þa ph¬ng, do Uû  ban nh©n d©n quyÕt  ®Þnh, nhng  ph¶i   ®¶m   b¶o   thêi   h¹n   tæng   hîp   b¸o   c¸o   quyÕt   to¸n   cña  ng©n s¸ch  c¸c  cÊp  theo  quy  ®Þnh. C¬  quan tµi chÝnh  chØ  xem xÐt c¸c hå  s¬  göi  ®Õn trong thêi h¹n quy  ®Þnh. Trêng  hîp  ®îc c¬  quan cã  thÈm quyÒn cho phÐp chuyÓn sè  d  t¹m  øng kinh phÝ  sang  ng©n  s¸ch n¨m 2005 th×  thanh  to¸n vµ  quyÕt to¸n vµo ng©n s¸ch n¨m 2005. HÕt thêi gian chØnh lý  quyÕt to¸n cña cÊp ng©n s¸ch,  nÕu kh«ng cã sù ®ång ý b»ng v¨n b¶n cña c¬ quan tµi chÝnh   ®ång cÊp cho chuyÓn t¹m øng sang ng©n s¸ch n¨m 2005, Kho  b¹c nhµ  níc thùc hiÖn thu håi sè  d t¹m øng b»ng c¸ch ghi  t¹m øng c¸c nhãm môc chi t¬ng øng thuéc dù  to¸n giao cho  ®¬n vÞ n¨m 2005, gi¶m chi t¹m øng ng©n s¸ch n¨m 2004; nÕu  dù to¸n n¨m 2005 kh«ng bè trÝ c¸c nhãm môc chi ®ã hoÆc bè   trÝ Ýt h¬n sè ph¶i thu håi t¹m øng, Kho b¹c nhµ n íc th«ng  b¸o cho c¬ quan tµi chÝnh ®ång cÊp ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý.  6.2. Sè d t¹m øng kinh phÝ ®Õn hÕt thêi gian chØnh lý  quyÕt to¸n ng©n s¸ch n¨m 2004 theo tõng cÊp ng©n s¸ch ® îc  chuyÓn sang ng©n s¸ch n¨m 2005 theo chÕ ®é quy ®Þnh, gåm: a. T¹m øng kinh phÝ  cña c¸c ch¬ng tr×nh khoa häc vµ  c«ng nghÖ träng ®iÓm cÊp Nhµ níc giai ®o¹n 2001­2005; b.  T¹m øng  kinh phÝ  ho¹t  ®éng cña  c¸c c¬   quan §¶ng  Céng s¶n ViÖt Nam; c.  T¹m øng  kinh phÝ   ®èi víi  c¸c nhiÖm  vô   ®îc kho¸n  chi   cña   c¸c   ®¬n   vÞ   thùc   hiÖn   c¬   chÕ   kho¸n   biªn   chÕ   vµ  kinh phÝ  qu¶n lý  hµnh chÝnh theo qui  ®Þnh t¹i QuyÕt  ®Þnh  sè 192/2001/Q§­TTg ngµy 17/12/2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ  vµ   c¸c   ®¬n   vÞ   ®îc   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   quyÕt   ®Þnh   kho¸n  kinh phÝ ho¹t ®éng;
 7. 7 d. T¹m øng kinh phÝ  ho¹t  ®éng thêng xuyªn cña  ®¬n vÞ  sù   nghiÖp   cã   thu   ®îc   cÊp   cã   thÈm   quyÒn   quyÕt   ®Þnh   cho  phÐp thùc hiÖn c¬  chÕ  tù  chñ  tµi chÝnh theo quy  ®Þnh t¹i  NghÞ ®Þnh sè 10/2002/N§­CP ngµy 16/01/2002 cña ChÝnh phñ; e.   T¹m   øng   kinh   phÝ   hç   trî   ho¹t   ®éng   s¸ng   t¹o   t¸c  phÈm,   c«ng   tr×nh   v¨n   ho¸   nghÖ   thuËt,   b¸o   chÝ   theo   quy  ®Þnh t¹i Th«ng t liªn tÞch sè 52/2003/TTLT­BVHTT­BTC ngµy  29/8/2003   cña   liªn   Bé   V¨n   ho¸   th«ng   tin­   Bé   Tµi   chÝnh  (trõ sè t¹m øng kinh phÝ hç trî ho¹t ®éng thêng xuyªn). g. Nh÷ng kho¶n t¹m øng vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n theo  chÕ ®é quy ®Þnh.  Kho b¹c nhµ  níc cã  tr¸ch nhiÖm lµm thñ  tôc chuyÓn sè   d t¹m øng sang ng©n s¸ch n¨m 2005  ®Ó  thanh to¸n vµ  quyÕt  to¸n vµo ng©n  s¸ch  n¨m 2005 theo chÕ   ®é  qui  ®Þnh;   ®ång  thêi   tæng   hîp   (chi   tiÕt   theo   tõng   ®¬n   vÞ   dù   to¸n   ng©n  s¸ch cÊp I­ BiÓu sè  01A/KB  ®Ýnh kÌm Th«ng t  nµy) göi c¬  quan tµi chÝnh   ®ång cÊp trong  thêi  h¹n 20 ngµy  sau khi  hÕt   thêi   gian   chØnh   lý   quyÕt   to¸n   theo   tõng   cÊp   ng©n   s¸ch. 6.3.   Sè   d  t¹m   øng   ®îc   chuyÓn   sang   n¨m   2005   thanh  to¸n, quyÕt to¸n (quy  ®Þnh  ë   ®iÓm 6.1 vµ   ®iÓm 6.2 Môc I  Th«ng t nµy), Kho b¹c nhµ níc lµm thñ tôc chuyÓn sè d t¹m  øng cña  ®¬n vÞ  sö  dông ng©n s¸ch n¨m 2004 sang t¹m øng  ng©n   s¸ch   n¨m   2005;   c¬   quan   tµi   chÝnh   lµm   thñ   tôc   chi  chuyÓn   nguån   tõ   ng©n   s¸ch   n¨m   2004   sang   ng©n   s¸ch   n¨m  2005. 7. §èi víi dù to¸n ng©n s¸ch n¨m 2004 ® îc chuyÓn sang  ng©n s¸ch n¨m 2005 thanh to¸n quy ®Þnh t¹i ®iÓm 4.1, ®iÓm   6.1 Môc I Th«ng t  nµy, c¬  quan tµi chÝnh cã  tr¸ch nhiÖm  th«ng b¸o cho ®¬n vÞ dù to¸n ng©n s¸ch cÊp I, chi tiÕt cô   thÓ  tõng  ®¬n vÞ  sö  dông ng©n s¸ch (chi tiÕt theo 4 nhãm  môc quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 79/2003/TT­BTC ngµy 13/8/2003  cña Bé  Tµi chÝnh),  ®ång göi Kho b¹c nhµ  níc cïng cÊp  ®Ó  phèi hîp thùc hiÖn. §¬n vÞ  dù  to¸n cÊp I th«ng b¸o cho  tõng  ®¬n vÞ  sö  dông ng©n s¸ch theo mÉu biÓu quy  ®Þnh vÒ  ph©n bæ, giao dù to¸n.  8. Sè  d tµi kho¶n tiÒn göi kinh phÝ  uû  quyÒn (gåm c¶  chi thêng xuyªn vµ   ®Çu t  x©y dùng c¬  b¶n)  ®Õn hÕt ngµy  31/12/2004,   Kho   b¹c   nhµ   níc   ph¶i   nép   tr¶   cho   cÊp   ng©n  s¸ch uû  quyÒn vµ  h¹ch to¸n gi¶m chi cña cÊp ng©n s¸ch uû  quyÒn theo quy  ®Þnh. Trêng hîp cÇn sö  dông tiÕp, c¬  quan   tµi   chÝnh   nhËn   kinh   phÝ   uû   quyÒn   b¸o   c¸o   c¬   quan   tµi  chÝnh uû  quyÒn (kÌm hå  s¬  tµi liÖu liªn quan vµ  x¸c nhËn  cña Kho b¹c nhµ  níc vÒ  sè  d  tµi kho¶n kinh phÝ  uû  quyÒn  ®∙ nép tr¶ cÊp ng©n s¸ch uû quyÒn) ®Ó xem xÐt, xö lý theo   thêi h¹n quy ®Þnh t¹i ®iÓm 4 Môc I Th«ng t nµy.
 8. 8 9. C¸c kho¶n thu  ®îc  ®Ó  l¹i chi t¹i c¸c c¬  quan hµnh  chÝnh,  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp vµ   ®îc qu¶n lý  qua ng©n s¸ch nhµ  níc ph¶i thùc hiÖn ghi thu ghi chi  vµo ng©n s¸ch nhµ n íc  theo chÕ ®é quy ®Þnh. ViÖc thùc hiÖn ghi thu, ghi chi vµo  ng©n s¸ch  nhµ  níc ph¶i kÕt thóc chËm  nhÊt  tríc khi hÕt  thêi gian chØnh lý quyÕt to¸n cña tõng cÊp ng©n s¸ch theo   quy ®Þnh hiÖn hµnh. 10. Vèn vay nî, viÖn trî ngoµi níc thùc hiÖn ghi thu,  ghi chi vµo ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 2004 theo quy ®Þnh hiÖn  hµnh. C¬  quan tµi chÝnh khi lµm thñ  tôc ghi thu, ghi chi  ph¶i kÌm theo th«ng tri duyÖt y dù  to¸n, b¶n kª sè  tiÒn  theo tõng ®¬n vÞ sö dông, Ch¬ng, Lo¹i, Kho¶n, Môc vµ TiÓu  môc theo quy ®Þnh cña môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc hiÖn hµnh  göi cho  ®¬n vÞ  dù  to¸n cÊp I trùc thuéc hoÆc c¬  quan tµi   chÝnh cÊp díi (trong trêng hîp bæ sung cho ng©n s¸ch cÊp   díi) vµ  Kho b¹c nhµ  níc  ®ång cÊp  ®Ó  thùc hiÖn h¹ch to¸n,  quyÕt   to¸n   ®Çy   ®ñ   vµo   ng©n   s¸ch   theo   ®óng   chÕ   ®é   quy  ®Þnh. Sè  ghi thu, ghi chi vµo niªn  ®é  ng©n s¸ch n¨m nµo  th× quyÕt to¸n vµo ng©n s¸ch n¨m ®ã. 11. Sè quyÕt to¸n chi ng©n s¸ch n¨m 2004 lµ sè chi ®∙  thùc   thanh   to¸n   theo   chÕ   ®é   quy   ®Þnh   vµ   sè   chi   chuyÓn  nguån tõ  ng©n s¸ch n¨m 2004 sang ng©n s¸ch n¨m 2005 theo  quy ®Þnh. 12. C¬ quan tµi chÝnh, Kho b¹c nhµ níc vµ c¬ quan thu  (ThuÕ vµ H¶i quan) ®ång cÊp ®«n ®èc c¸c c¬ quan liªn quan  xö  lý  hoÆc xö  lý  theo thÈm quyÒn sè  t¹m thu, t¹m gi÷   ®Ó  nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc theo chÕ ®é quy ®Þnh; thùc hiÖn  ®èi chiÕu sè thu ng©n s¸ch nhµ níc ph¸t sinh trªn ®Þa bµn  vµ  sè  thu, chi ng©n s¸ch c¸c cÊp (kÓ  c¶ sè  thu, chi bæ  sung   gi÷a   ng©n   s¸ch   c¸c   cÊp   vµ   sè   thu   tr¸i   phiÕu,   tÝn  phiÕu  cña  ng©n  s¸ch trung  ¬ng)  ®¶m b¶o khíp   ®óng  c¶ vÒ  tæng sè  vµ  chi tiÕt theo Ch¬ng, Lo¹i, Kho¶n, Môc vµ  TiÓu  môc   cña   Môc   lôc   ng©n   s¸ch   nhµ   níc   tríc   khi   kho¸   sæ   kÕ  to¸n cuèi n¨m. II.  C « n g   t ¸ c   q u y Õ t   t o ¸ n   v µ   b ¸ o   c ¸ o   q u y Õ t   t o ¸ n   ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 2004: 1. QuyÕt to¸n chi ch¬ng tr×nh khoa häc vµ  c«ng nghÖ  träng ®iÓm cÊp Nhµ níc giai ®o¹n 2001­2005 thùc hiÖn theo  híng   dÉn   t¹i   Th«ng   t  liªn   tÞch   sè   35/2002/TTLT/BTC­ BKHCNMT   ngµy   18/4/2002   cña   liªn   Bé   Tµi   chÝnh­   Khoa   häc  c«ng nghÖ  vµ  m«i trêng (nay lµ  Bé  Khoa häc vµ  C«ng nghÖ)  vµ   Th«ng   t  liªn   tÞch   sè   101/2004/TTLT­BTC­BKHCN   ngµy  29/10/2004   cña   liªn   Bé   Tµi   chÝnh­   Bé   Khoa   häc   vµ   C«ng  nghÖ; c¨n cø vµo khèi lîng c«ng viÖc  ®∙ hoµn thµnh trong  
 9. 9 n¨m 2004, c¸c  ®¬n vÞ  chñ  tr×  thùc hiÖn  ®Ò  tµi, dù  ¸n cã  tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o quyÕt to¸n kinh phÝ theo niªn ®é ng©n   s¸ch víi Ban chñ  nhiÖm ch¬ng tr×nh. Ban chñ  nhiÖm ch¬ng  tr×nh xÐt duyÖt, lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch cña Ch ­ ¬ng tr×nh n¨m 2004 göi Bé  Khoa häc vµ  C«ng nghÖ, Bé  Tµi  chÝnh.  Bé   Khoa   häc   vµ   C«ng   nghÖ   thùc   hiÖn   ®¸nh   gi¸,   c«ng  nhËn kÕt qu¶ nghiªn cøu khoa häc, x¸c nhËn khèi l îng c«ng  viÖc  ®∙ thùc hiÖn  n¨m  2004  cña tõng ch¬ng  tr×nh  göi Bé  Tµi chÝnh chËm nhÊt tríc ngµy 01/10/2005. Riªng   c¸c   ch¬ng   tr×nh   thùc   hiÖn   ë   c¸c   c¬   quan   Quèc  phßng,   An   ninh   vµ   c¬   quan   §¶ng   Céng   s¶n   ViÖt   Nam   thùc  hiÖn quyÕt to¸n theo quy  ®Þnh vÒ  qu¶n lý  tµi chÝnh hiÖn  hµnh. 2.   C¸c   doanh   nghiÖp   ®îc   hç   trî   kinh   phÝ   nghiªn   cøu  khoa häc cã  tr¸ch nhiÖm lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n theo niªn  ®é  ng©n s¸ch 2004 göi Bé  Tµi chÝnh, Bé  Khoa häc vµ  C«ng  nghÖ. Bé  Khoa häc vµ  C«ng nghÖ  duyÖt quyÕt to¸n vµ  tæng  hîp vµo b¸o c¸o quyÕt to¸n cña Bé  Khoa häc vµ  C«ng nghÖ,  kÌm b¸o c¸o thuyÕt minh theo quy  ®Þnh, göi Bé  Tµi chÝnh  chËm nhÊt tríc ngµy 01/10/2005. 3. C¬  quan tµi chÝnh thùc hiÖn thu hé  kinh phÝ  c«ng  ®oµn cho c¬  quan Liªn   ®oµn  lao  ®éng c¸c cÊp theo ph¬ng  ph¸p trÝch tõ  dù  to¸n ng©n s¸ch nhµ  níc giao cho c¸c  ®¬n  vÞ  dù  to¸n ng©n s¸ch  ®Ó  nép c¬  quan Liªn  ®oµn lao  ®éng  theo chÕ   ®é  qui  ®Þnh, Kho b¹c nhµ  níc vµ  c¸c  ®¬n vÞ  dù  to¸n   ng©n   s¸ch   cÊp   I   ph¶i   h¹ch   to¸n   vµ   quyÕt   to¸n   chi  ng©n s¸ch  nhµ  níc vÒ  trÝch  nép kinh phÝ  c«ng   ®oµn  theo  ®óng Ch¬ng, Lo¹i,  Kho¶n,  Môc  vµ  TiÓu  môc  cña   ®¬n  vÞ  dù  to¸n ng©n s¸ch cÊp I. 4. §èi víi c¸c c¬  quan hµnh chÝnh nhµ  níc  ®ang thùc  hiÖn kho¸n biªn chÕ  vµ  kinh phÝ  qu¶n lý  hµnh chÝnh theo  QuyÕt  ®Þnh sè  192/2001/Q§­TTg ngµy 17/12/2001 cña Thñ  t­ íng ChÝnh phñ, c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu thùc hiÖn theo  NghÞ ®Þnh sè 10/2002/N§­CP ngµy 16/01/2002 cña ChÝnh phñ,  viÖc quyÕt to¸n thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i Th«ng t  liªn  tÞch   sè   17/2002/TTLT­BTC­BTCCBCP   ngµy   08/02/2002   cña   Bé  Tµi   chÝnh­Ban   Tæ   chøc   c¸n   bé   ChÝnh   phñ   (nay   lµ   Bé   Néi  vô), Th«ng t  sè  25/2002/TT­BTC ngµy 21/3/2002 vµ   ®iÓm 5  Môc   II   Th«ng   t  sè   81/2002/TT­BTC   ngµy   16/9/2002   cña   Bé  Tµi chÝnh vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. 5.   C¸c   ®¬n   vÞ   dù   to¸n   ng©n   s¸ch   cÊp   I   lËp   b¸o   c¸o  quyÕt to¸n  ®Çy  ®ñ  sè  kinh phÝ  ng©n s¸ch nhµ  níc mµ  c¸c  ®¬n vÞ  dù  to¸n ng©n s¸ch trùc thuéc  ®∙ sö  dông (bao gåm  c¶ viÖn trî kh«ng hoµn l¹i­ phÇn ®∙ lµm thñ tôc h¹ch to¸n  vµo niªn  ®é  ng©n s¸ch 2004), göi c¬  quan tµi chÝnh  ®ång  cÊp trong  thêi  h¹n theo chÕ   ®é  quy  ®Þnh. B¸o c¸o quyÕt 
 10. 10 to¸n   cña   c¸c   ®¬n   vÞ   dù   to¸n   ng©n   s¸ch   cÊp   I   ph¶i   khíp  ®óng víi sè  liÖu cña c¸c  ®¬n vÞ  dù  to¸n ng©n s¸ch trùc  thuéc  ®îc c¬  quan cã  thÈm quyÒn duyÖt, th«ng b¸o vÒ  tæng   sè  vµ  chi tiÕt theo Ch¬ng, Lo¹i, Kho¶n, Môc theo môc lôc  ng©n s¸ch nhµ níc hiÖn hµnh. Khi duyÖt, thÈm ®Þnh quyÕt to¸n ®èi víi b¸o c¸o quyÕt   to¸n cña  ®¬n vÞ  dù  to¸n ng©n s¸ch, sè  cha  ®ñ   ®iÒu kiÖn  quyÕt to¸n th×   ®¬n vÞ, c¬  quan cã  thÈm quyÒn duyÖt, thÈm  ®Þnh   quyÕt   to¸n   ph¶i   thùc   hiÖn   xö   lý   theo   chÕ   ®é   quy  ®Þnh. 6.  C¸c  ®¬n  vÞ  dù  to¸n  ng©n  s¸ch,  c¸c  ®Þa  ph¬ng  ®îc  thanh  tra,  kiÓm to¸n ph¶i  xö  lý  døt  ®iÓm c¸c kiÕn  nghÞ  cña c¬ quan thanh tra, kiÓm to¸n. C¸c ®¬n vÞ dù to¸n ng©n  s¸ch göi b¸o c¸o kÕt qu¶ xö  lý  c¸c kiÕn nghÞ  cña c¬  quan   thanh tra, KiÓm to¸n Nhµ  níc vÒ   ®¬n vÞ  dù  to¸n cÊp trªn;  ®¬n vÞ  dù  to¸n ng©n s¸ch cÊp I tæng hîp, b¸o c¸o c¬  quan   tµi chÝnh  ®ång cÊp theo BiÓu sè  12 Phô  lôc sè  8 quy  ®Þnh   t¹i Th«ng t  sè  59/2003/TT­BTC ngµy 23/6/2003 cña Bé  Tµi  chÝnh.  C¬  quan  tµi chÝnh cÊp díi tæng hîp, göi c¬  quan  tµi chÝnh cÊp trªn theo BiÓu sè  11 Phô  lôc sè  8 quy  ®Þnh   t¹i Th«ng t  sè  59/2003/TT­BTC ngµy 23/6/2003 cña Bé  Tµi  chÝnh. 7. B¸o c¸o thuyÕt minh quyÕt to¸n ng©n s¸ch cña c¸c   ®¬n vÞ dù to¸n ng©n s¸ch vµ ng©n s¸ch c¸c cÊp chÝnh quyÒn  ®Þa ph¬ng ph¶i gi¶i tr×nh râ, chi tiÕt nguyªn nh©n t¨ng,  gi¶m thu, chi ®èi víi tõng nhiÖm vô, tõng lÜnh vùc so víi  dù to¸n ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn giao. §èi víi ng©n s¸ch  c¸c cÊp chÝnh quyÒn  ®Þa ph¬ng, quyÕt to¸n ng©n s¸ch n¨m  2004 cßn ph¶i thuyÕt minh chi tiÕt: thu kh¸c ng©n s¸ch,   chi kh¸c ng©n s¸ch; sö dông dù phßng; sö dông sè t¨ng thu  cña ng©n s¸ch   ®Þa  ph¬ng; sö  dông thëng vît thu tõ  ng©n  s¸ch   cÊp   trªn;   t×nh   h×nh   thùc   hiÖn   c¸c   nhiÖm   vô   quan   träng nh: QuyÕt  ®Þnh sè  168/2001/Q§­TTg ngµy 30/10/2001,  sè   186/2001/Q§­TTg   ngµy   07/12/2001,   sè   173/2001/Q§­TTg  ngµy 06/11/2001 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ…; t×nh h×nh thùc  hiÖn lËp, sö  dông Quü  kh¸m ch÷a bÖnh cho ng êi nghÌo theo  QuyÕt  ®Þnh sè  139/2002/Q§­TTg ngµy 15/10/2002 cña Thñ  t­ íng ChÝnh phñ; t×nh h×nh thùc hiÖn tiÕt kiÖm 10% chi th ­ êng xuyªn (kh«ng kÓ  c¸c kho¶n chi l¬ng vµ  phô  cÊp l¬ng)  ®Ó   thùc   hiÖn   c¶i   c¸ch   tiÒn   l¬ng   theo   chÕ   ®é   quy   ®Þnh,  t×nh   h×nh   thùc   hiÖn   QuyÕt   ®Þnh   sè   120/2004/Q§­TTg   ngµy  05/7/2004  cña  Thñ  tíng   ChÝnh  phñ  vÒ   chÝnh   s¸ch   ®èi   víi  c¸c n¹n nh©n bÞ nhiÔm chÊt ®éc mµu da cam... kÌm theo b¸o  c¸o quyÕt to¸n thu, chi ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng. 8.  §èi víi  kinh phÝ  uû  quyÒn:  LËp  vµ  b¸o  c¸o quyÕt  to¸n kinh phÝ uû quyÒn thùc hiÖn theo qui ®Þnh t¹i ®iÓm 9  Môc V Th«ng t  sè  59/2003/TT­BTC ngµy 23/6/2003 híng dÉn  viÖc ph©n cÊp, lËp, chÊp hµnh, quyÕt to¸n ng©n s¸ch nhµ 
 11. 11 níc   vµ   c¸c   v¨n   b¶n   híng   dÉn   cã   liªn   quan   cña   Bé   Tµi  chÝnh. 9. B¸o c¸o quyÕt to¸n chi tõ nguån vèn ph¸t hµnh c«ng   tr¸i   gi¸o  dôc,   nguån   tr¸i  phiÕu   ChÝnh  phñ  vµ   nguån   vèn   ®Çu   t  ®Æc   biÖt   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   216/Q§­TTg   ngµy   25/3/2002, thùc hiÖn nh sau: 9.1. Chi kiªn cè ho¸ trêng, líp häc tõ nguån vèn c«ng  tr¸i gi¸o dôc  ®îc tæng hîp vµo quyÕt to¸n ng©n s¸ch cña  ®¬n vÞ dù to¸n vµ ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng theo quy ®Þnh; 9.2.   Chi   ®Çu   t  c¸c   c«ng   tr×nh   träng   ®iÓm   vÒ   giao   th«ng, thuû  lîi tõ  nguån tr¸i phiÕu ChÝnh phñ, chi  ®Çu t c¸c c«ng tr×nh tõ  nguån vèn  ®Æc biÖt theo QuyÕt  ®Þnh sè  216/Q§­TTg, c¸c ®¬n vÞ dù to¸n ng©n s¸ch, Kho b¹c nhµ n íc  vµ   c¬   quan   tµi   chÝnh   c¸c   cÊp   kh«ng   tæng   hîp   chung   vµo  quyÕt to¸n cña ®¬n vÞ, cña ®Þa ph¬ng;  9.3. C¸c  ®¬n vÞ  sö  dông ng©n s¸ch b¸o c¸o  ®¬n vÞ  dù   to¸n cÊp trªn,  ®¬n vÞ  dù  to¸n ng©n s¸ch cÊp I cã  tr¸ch  nhiÖm  tæng  hîp, b¸o c¸o c¬  quan tµi chÝnh   ®ång  cÊp, c¬  quan tµi chÝnh cÊp díi cã  tr¸ch nhiÖm tæng hîp, b¸o c¸o  c¬   quan   tµi   chÝnh   cÊp   trªn   chi   tiÕt   sè   quyÕt   to¸n   chi  kiªn cè  ho¸ trêng,  líp häc tõ  nguån  vèn c«ng tr¸i  gi¸o  dôc,   sè   quyÕt   to¸n   chi   ®Çu   t  c«ng   tr×nh   träng   ®iÓm   vÒ  giao   th«ng,   thuû   lîi   tõ   nguån  tr¸i   phiÕu   ChÝnh   phñ,   sè   quyÕt to¸n chi ®Çu t tõ nguån ®Æc biÖt theo QuyÕt ®Þnh sè  216/Q§­TTg theo môc lôc ng©n s¸ch nhµ  níc, göi kÌm theo  b¸o   c¸o   quyÕt   to¸n   ng©n   s¸ch   nhµ   níc   n¨m   2004;   Bé   Tµi  chÝnh tæng hîp vµo b¸o c¸o quyÕt to¸n thu, chi ng©n s¸ch  nhµ níc theo quy ®Þnh. 10.  Uû  ban  nh©n d©n  c¸c cÊp  göi b¸o  c¸o quyÕt  to¸n  ng©n s¸ch  n¨m  2004   ®Õn c¬  quan  tµi chÝnh cÊp trªn  theo  thêi h¹n quy  ®Þnh.  Sau khi Héi  ®ång nh©n d©n phª chuÈn  quyÕt to¸n ng©n s¸ch n¨m 2004, trong ph¹m vi 5 ngµy, c¬  quan tµi chÝnh cã  tr¸ch nhiÖm göi quyÕt to¸n  ®∙  ®îc Héi  ®ång nh©n d©n phª chuÈn ®Õn c¬ quan tµi chÝnh cÊp trªn ®Ó  tæng hîp quyÕt to¸n ng©n s¸ch nhµ  níc theo qui  ®Þnh. Tr­ êng   hîp   quyÕt   to¸n   ®îc   Héi   ®ång   nh©n   d©n   phª   chuÈn   cã  thay ®æi so víi b¸o c¸o quyÕt to¸n Uû ban nh©n d©n ®∙ göi   c¬  quan tµi chÝnh cÊp trªn, cßn ph¶i göi phÇn söa  ®æi bæ  sung. 11. MÉu biÓu b¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m 2004: Thùc hiÖn theo qui ®Þnh t¹i Th«ng t sè 59/2003/TT­BTC  ngµy 23/6/2003, Th«ng t  sè  10/2004/TT­BTC ngµy 19/2/2004  cña   Bé   Tµi   chÝnh,   QuyÕt   ®Þnh   sè   130/2003/Q§­BTC   ngµy   18/8/2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vµ híng dÉn t¹i Th«ng  t nµy. Cô thÓ gåm:
 12. 12 11.1. C¸c c¬  quan hµnh chÝnh,  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp lËp,   göi   b¸o   c¸o   quyÕt   to¸n   theo   quy   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  sè  10/2004/TT­BTC ngµy 19/2/2004 cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn  duyÖt, thÈm  ®Þnh quyÕt to¸n ng©n s¸ch vµ  c¸c biÓu: BiÓu  sè   12   Phô   lôc   sè   8   ®Ýnh   kÌm   Th«ng   t  sè   59/2003/TT­BTC  ngµy 23/6/2003 cña Bé Tµi chÝnh vÒ b¸o c¸o thùc hiÖn kiÕn   nghÞ thanh tra, kiÓm tra, kiÓm to¸n; BiÓu sè 02/§VDT ®Ýnh   kÌm   Th«ng   t  nµy.   §¬n   vÞ   dù   to¸n   ng©n   s¸ch   cÊp   I   thuéc  ng©n s¸ch  trung  ¬ng (®èi víi Bé  Quèc phßng,  Bé  C«ng an  thùc hiÖn theo quy  ®Þnh riªng) göi b¸o c¸o quyÕt to¸n vÒ  Bé Tµi chÝnh 02 b¶n kÌm theo files d÷ liÖu ®iÖn tö (trong  ®ã göi vÒ Vô Ng©n s¸ch nhµ níc 01 b¶n b»ng v¨n b¶n vµ kÌm  theo files  d÷  liÖu   ®iÖn tö  hoÆc truyÒn  th  ®iÖn  tö  theo  ®Þa chØ email: tqtns@mof.gov.vn); ®ång thêi göi KiÓm to¸n  Nhµ níc 01 b¶n b¸o c¸o quyÕt to¸n (b»ng v¨n b¶n). 11.2.   Së   Tµi   chÝnh   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   trung  ¬ng lËp b¸o c¸o thuyÕt minh quyÕt to¸n vµ  b¸o c¸o  thu ng©n s¸ch nhµ  níc; thu, chi ng©n s¸ch  ®Þa ph¬ng n¨m  2004 tr×nh Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh duyÖt göi vÒ  Bé  Tµi  chÝnh,  ®ång göi KiÓm to¸n Nhµ  níc theo  ®óng c¸c mÉu biÓu  quy   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  sè   59/2003/TT­BTC   ngµy   23/6/2003  (bao gåm: BiÓu sè  35,39,43, 45,53,54 t¹i Phô  lôc 6; BiÓu  sè   01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11/QT   t¹i   Phô   lôc   8),  BiÓu sè  02/§VDT  vÒ  thu, chi tõ  nguån sù  nghiÖp  cña c¸c  ®¬n   vÞ   sù   nghiÖp   cã   thu   thùc   hiÖn   theo   NghÞ   ®Þnh   sè  10/2002/N§­CP   ngµy   16/01/2002   cña   ChÝnh   phñ   ®Ýnh   kÌm  Th«ng t  nµy;  ®ång thêi göi files d÷  liÖu  ®iÖn tö  vÒ  Bé  Tµi chÝnh (Vô  Ng©n s¸ch nhµ  níc) hoÆc truyÒn th  ®iÖn tö  theo ®Þa chØ email: tqtns@mof.gov.vn. §èi   víi   b¸o   c¸o   kinh   phÝ   ng©n   s¸ch   trung  ¬ng   uû  quyÒn, lËp vµ göi b¸o c¸o theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 8 Môc II   Th«ng t nµy. 11.3. Thêi h¹n göi b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch n¨m   2004 thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 7.4.2 Môc V Th«ng  t  sè  59/2003/TT­BTC ngµy 23/6/2003 cña Bé  Tµi chÝnh. Qu¸  thêi   h¹n   trªn,   c¸c   ®¬n   vÞ   dù   to¸n   ng©n   s¸ch   I   vµ   ng©n  s¸ch cÊp díi trùc thuéc kh«ng göi b¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m  ®óng thêi gian quy  ®Þnh, sÏ  bÞ  t¹m  ®×nh chØ cÊp kinh phÝ  ng©n s¸ch  cho   ®Õn  khi  nhËn   ®îc b¸o c¸o quyÕt  to¸n n¨m,  trõ  c¸c kho¶n: l¬ng, phô  cÊp l¬ng, trî  cÊp, häc bæng vµ  mét sè  kho¶n chi cÊp thiÕt theo quy  ®Þnh cña Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh.  11.4.   §ång   thêi   víi   viÖc   b¸o   c¸o   ®Þnh   kú   hµng   n¨m  theo   qui   ®Þnh   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè   130/2003/Q§­BTC   ngµy   18/8/2003 cña Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh vµ  híng dÉn t¹i c«ng  v¨n   sè   3837/TC­§T   ngµy   19/4/2002   cña   Bé   Tµi   chÝnh   vÒ  quyÕt to¸n vèn x©y dùng c¬  b¶n hµng n¨m vµ  c¸c biÓu b¸o  c¸o theo  ®iÓm 4.3,  ®iÓm 5 vµ   ®iÓm 6.2 Môc I Th«ng t  nµy, 
 13. 13 Kho b¹c nhµ  níc b¸o c¸o c¬  quan tµi chÝnh  ®ång cÊp t×nh  h×nh sö dông kinh phÝ vµ kÕt qu¶ xö lý c¸c lo¹i sè d theo  c¸c biÓu ®Ýnh kÌm Th«ng t nµy nh sau: ­ B¸o c¸o sö dông kinh phÝ ng©n s¸ch (BiÓu sè 01A/KB,   01B/KB); ­ B¸o c¸o sö  dông vèn  ®Çu t  ®îc th«ng b¸o n¨m 2004  ®èi víi c¸c dù ¸n, c«ng tr×nh ®îc phÐp thùc hiÖn vµ thanh  to¸n kÐo dµi sang n¨m 2005 (BiÓu sè 02/KB). ­ B¸o c¸o tæng hîp sö  dông vèn  ®Çu t x©y dùng c¬  b¶n  ®îc th«ng b¸o niªn ®é ng©n s¸ch 2004 (BiÓu sè 03/KB). Thêi h¹n Kho b¹c nhµ  níc göi c¸c b¸o c¸o trªn trong  ph¹m vi 20 ngµy sau khi hÕt thêi gian chØnh lý quyÕt to¸n  theo tõng  cÊp  ng©n  s¸ch. Riªng   ®èi víi b¸o c¸o sö  dông  kinh   phÝ   (BiÓu   sè  01A/KB,  01B/KB),   Kho   b¹c   nhµ   n íc   göi  b¸o c¸o sè liÖu ®Õn hÕt ngµy 31/12/2004 theo quy ®Þnh t¹i   ®iÓm 5 Môc I Th«ng t  nµy, b¸o c¸o sè  liÖu  ®Õn hÕt thêi  gian   chØnh   lý   quyÕt   to¸n   ng©n   s¸ch     trong   thêi   h¹n   20  ngµy sau khi hÕt thêi gian chØnh lý  quyÕt to¸n theo tõng  cÊp ng©n s¸ch.
 14. 14 III. Tæ chøc thùc hiÖn: Th«ng   t  nµy   cã   hiÖu   lùc   thi   hµnh   ®èi   víi   c«ng   t¸c  kho¸ sæ kÕ  to¸n cuèi n¨m vµ  lËp, b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n  s¸ch nhµ níc n¨m 2004. C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, c¬   quan kh¸c   ë  Trung  ¬ng, Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh,  thµnh  phè  trùc thuéc Trung ¬ng, Kho b¹c nhµ  níc cã  tr¸ch nhiÖm  híng dÉn c¸c  ®¬n vÞ  trùc thuéc vµ  cÊp díi thùc hiÖn c«ng  t¸c khãa sæ vµ lËp, b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch n¨m 2004  theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn   nÕu   cã   víng   m¾c   cÇn   ph¶n  ¶nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó xem xÐt, híng dÉn cô thÓ.   
 15. v¨n phßng qu×c hÐi                                 c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA BiÓu sè: 01A/KB KHO B¹C NHµ N¦íC .............. B¸O C¸O Sö DôNG Dù TO¸N....... NG¢N S¸CH CÊP...... §ÕN........ NI£N §é NG¢N S¸CH 2004 §¬n vÞ: ®ång STT §¬n  M∙ sè  Ch¬ng Lo¹i Nhãm  Dù  Trong ®ã: Dù  TRONG §ã: Dù  Dù  Dù to¸n  Dù  Tæng  Thùc  T¹m  T¹mj  Dù to¸n  vÞ dù  §VSDNS ,  môc to¸ Dù to¸n Dù to¸n  to¸n  Sè t¹m  to¸n  to¸n  bæ sung  to¸n  dù  chi  øng  øng  thùc  Sè  to¸n  kho¶ n  giao  n¨m tr­ ®∙ sö  thùc  øng cha  cßn  phôc  trong  chuyÓn  to¸n  ®Õn  chuyÓn ph¶i  hñy bá cÊp I n n¨m  trong  dông  l¹i  håi thêi  n¨m  c¶ n¨m hÕt  n¨m  thu  íc  chi  thanh  nay chuyÓn  ®Õn  ®Õn  to¸n t¹i  t¹i  gian  sau thêi  sau håi n¨m 31/12 thêi  chØnh  gian  sang 31/12 thêi  ®iÓm  lý chØnh  ®iÓm  31/12 lý 31/12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=7+1 18 19 20 21=17­ 5 16­18­ 19 Tæng céng Ghi chó:  ­ KBNN tæng hîp b¸o c¸o göi c¬ quan tµi chÝnh ®ång cÊp chi tiÕt theo ®¬n vÞ dù to¸n cÊp I                ­ B¸o c¸o t¹i thêi ®iÓm sau khi kÕt thóc thêi h¹n rót dù to¸n: tõ cét 1 ®Õn cét 13
 16. 16                ­ B¸o c¸o t¹i thêi ®iÓm sau khi hÕt thêi gian chØnh lý quyÕt to¸n: tõ cét 1 ®Õn cét 21                ­ Sè liÖu b¸o c¸o gåm c¶ sè liÖu cÊp theo h×nh thøc rót dù to¸n vµ cÊp b»ng lÖnh chi tiÒn Ngµy ....... th¸ng ........   n¨m ........ Ngêi lËp KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc KBNN BiÓu sè: 01B/KB KHO B¹C NHµ N¦íC.............. B¸O C¸O Sö DôNG KINH PHÝ Uû QUYÒn…. NG¢N S¸CH CÊP…… §ÕN…… NI£N §é NG¢N S¸CH 2004 §¬n vÞ: ®ång STT §Þa  Lo¹i  Nhãm  Tµi  Sè sö  Trong ®ã: Sè cha  Sè ®îc  CÊp bæ  Sè ®­ Tæng  Thùc  T¹m  T¹m  Sè kinh phÝ  bµn kho¶n môc chÝnh  dông  Sè  Sè t¹m  sö dông  cÊp  sung  îc  sè cÊp  chi  øng  øng  ñy quyÒn  ®∙ cÊp  ®Õn  thùc  øng cha  t¹i  l¹i  trong  chuyÓ c¶ n¨m ®Õn  chuyÓn  ph¶i  thùc hñy bá ®Õn  31/12 chi  thêi  niªn  thêi  n n¨m  hÕt  n¨m  thu  thanh  31/12 ®Õn  to¸n t¹i  ®iÓm  ®é  gian  sau thêi  sau håi 31/12 thêi ®iÓm  31/12 2004 chØnh  gian  lý chØnh  31/12 lý 1 2 3 4 5 6=7+8 7 8 9=5­6 10 11 12 13=5+1 14 15 16 17=13­12­ 1 14­15
 17. 17 TæNG CéNG Ghi chó:   ­ §Þa bµn: ghi theo n¬i nhËn uû quyÒn (vÝ dô ®èi víi NSTW ­ lµ tØnh, thµnh phè) ­ B¸o c¸o t¹i thêi ®iÓm sau khi kÕt thóc thêi h¹n rót dù to¸n: tõ cét 1 ®Õn cét 9 ­ B¸o c¸o t¹i thêi ®iÓm sau khi hÕt thêi gian chØnh lý quyÕt to¸n: tõ cét 1 ®Õn cét 17 Ngµy ....... th¸ng ........   n¨m ........ Ngêi lËp KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc KBNN
 18. 18 BiÓu sè: 01/§VDT §¥N VÞ .............. B¸O C¸O Sè D¦ Dù TO¸N NG¢N S¸CH N¡M 2004 CñA NHIÖM Vô....... §¦îC CHUYÓN SANG N¡M 2005 THEO CHÕ §é QUY §ÞNH §¬n vÞ: §ång STT §¬n vÞ  M∙ sè ®¬n  Ch¬ng Lo¹i,  Nhãm  Dù to¸n  Trong ®ã: Dù to¸n  Dù to¸n  Sè ®Ò  vÞ SDNS kho¶n môc n¨m nay Dù to¸n  Dù to¸n  ®∙ sö  cßn l¹i  nghÞ  giao  n¨m tríc dông ®Õn  t¹i thêi  chuyÓn  trong  chuyÓn  31/12 ®iÓm  sang n¨m  31/12 2005 n¨m sang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7­10 12 TæNG CéNG Ghi chó:   ­ Dïng cho  ®¬n vÞ  sö  dông ng©n s¸ch b¸o c¸o  ®¬n vÞ  dù  to¸n cÊp trªn chi tiÕt theo   nhiÖm vô, mçi nhiÖm vô ghi 01 dßng riªng                ­ Dïng cho ®¬n vÞ dù to¸n cÊp I tæng hîp b¸o c¸o c¬ quan tµi chÝnh ®ång cÊp theo   tõng nhiÖm vô (mçi ®¬n vÞ SDNS lµ 01 dßng) kÌm theo b¸o c¸o cña ®¬n vÞ SDNS cã x¸c nhËn cña KBNN
 19. 19 KBNN n¬i giao dÞch x¸c nhËn vÒ sö dông dù to¸n cña ®¬n  Ngµy … th¸ng …. n¨m 2005 vÞ Thñ trëng ®¬n vÞ (Ghi râ tæng sè cña c¸c chØ tiªu ë cét sè 7,10,11)
 20. 20 BiÓu sè: 02 /§VDT §¥N VÞ …. QUYÕT TO¸N THU CHI Sù NGHIÖP NI£N §é 2004 CñA C¸C §¥N VÞ Sù NGHIÖP Cã THU THEO NGHÞ §ÞNH Sè 10/2002/N§­CP §¬n vÞ: TriÖu ®ång STT §¬n vÞ,  Sè thu sù nghiÖp Tµi  Sù nghiÖp  Sè chi tõ thu sù  Chi t¨ng  Chi cßn l¹i ngµnh, lÜnh  trî kh¸c nghiÖp thu nhËp vùc Tæng  PhÝ, lÖ phÝ  Tæng  Chi c¶i c¸ch  sè ®Ó l¹i ®¬n vÞ sè tiÒn l¬ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tæng sè KÕ to¸n trëng Ngµy...... th¸ng........ n¨m 2005 Thñ trëng ®¬n vÞ Ghi chó: ­ BiÓu nµy dïng cho ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch b¸o c¸o ®¬n vÞ cÊp trªn (®¬n vÞ tÝnh lµ 1000  ®ång) ­ §¬n vÞ cÊp trªn tæng hîp b¸o c¸o ®¬n vÞ cÊp trªn  n÷a hoÆc c¬ quan tµi chÝnh ®ång cÊp th× chi tiÕt tõng ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản