Thông tư 115/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
113
lượt xem
3
download

Thông tư 115/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 115/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2003/TT-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 115/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T¦ cña Bé TµI CHÝNH Sè 115/2004/TT-BTC ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2004 vÒ viÖc Söa ®æi, bæ sung Th«ng t sè 34/2003/TT-BTC ngµy 16/4/2003 cña Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö dông lÖ phÝ cÊp giÊy ®¨ng ký vµ biÓn sè ph¬ng tiÖn giao th«ng c¬ giíi ®êng bé C¨n cø LuËt Giao th«ng ®êng bé ngµy 29/6/2003; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP ngµy 03/6/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 185/2003/Q§-TTg ngµy 10/9/2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ b·i bá c¸c quy ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc cÊp l¹i, ®Çu t trë l¹i tõ c¸c kho¶n thu cña ng©n s¸ch nhµ níc tõ n¨m ng©n s¸ch 2004; Bé Tµi chÝnh híng dÉn söa ®æi, bæ sung Th«ng t sè 34/2003/TT-BTC ngµy 16/4/2003 cña Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö dông lÖ phÝ cÊp giÊy ®¨ng ký vµ biÓn sè ph¬ng tiÖn giao th«ng c¬ giíi ®êng bé, nh sau: 1. §iÓm 3, môc III ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “3. Sè tiÒn lÖ phÝ thu ®îc theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy, tuú theo sè thu nhiÒu hay Ýt mµ ®Þnh kú hµng ngµy hoÆc mét tuÇn mét lÇn, c¬ quan C«ng an ph¶i göi vµo tµi kho¶n “t¹m gi÷ tiÒn phÝ, lÖ phÝ” më t¹i Kho b¹c nhµ níc n¬i ®ãng trô së chÝnh. Toµn bé sè tiÒn lÖ phÝ thu ®îc, sau khi trõ sè tiÒn mua biÓn sè theo møc gi¸ cña Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh trong tõng thêi kú (gi¸ thùc tÕ ghi trªn ho¸ ®¬n b¸n hµng do Bé Tµi chÝnh ph¸t hµnh), sè tiÒn cßn l¹i (coi nh 100%) ®îc ph©n phèi, sö dông nh sau: 3.1. C¬ quan C«ng an thùc hiÖn viÖc thu lÖ phÝ ®îc trÝch mét phÇn theo tû lÖ phÇn tr¨m (%) sau ®©y: - T¹i thµnh phè Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh: 10%. - T¹i thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng kh¸c: 20%. - T¹i c¸c tØnh kh¸c cßn l¹i: 35%. C¬ quan C«ng an sö dông sè tiÒn ®îc trÝch theo tû lÖ quy ®Þnh trªn ®©y ®Ó sö dông cho viÖc thu lÖ phÝ theo c¸c néi dung chi cô thÓ sau: a) In (hoÆc mua) biÓu mÉu, tê khai, ®¬n vµ hå s¬ ®¨ng ký xe, giÊy chøng nhËn ®¨ng ký, sæ s¸ch theo dâi viÖc ®¨ng ký; kÓ c¶ Ðp plastic, cµ sè xe. b) Chi söa ch÷a thêng xuyªn vµ söa ch÷a lín tµi s¶n, m¸y mãc, thiÕt bÞ phôc vô trùc tiÕp cho viÖc thu lÖ phÝ. c) C¸c kho¶n chi thêng xuyªn kh¸c trùc tiÕp phôc vô viÖc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký vµ biÓn sè theo chÕ ®é nhµ níc quy ®Þnh (trõ chi phÝ tiÒn l¬ng cho lùc lîng c«ng an vµ c«ng nh©n viªn chøc nhµ níc ®· hëng tiÒn l- ¬ng theo chÕ ®é quy ®Þnh).
  2. 2 d) TrÝch quü khen thëng, quü phóc lîi cho c¸n bé, nh©n viªn trùc tiÕp thùc hiÖn viÖc thu lÖ phÝ cÊp giÊy ®¨ng ký vµ biÓn sè. Møc trÝch lËp hai quü khen thëng vµ phóc lîi b×nh qu©n mét n¨m, mét ngêi tèi ®a kh«ng qu¸ 3 (ba) th¸ng l¬ng thùc hiÖn nÕu sè thu cao h¬n n¨m tríc vµ b»ng 2 (hai) th¸ng l- ¬ng thùc hiÖn nÕu sè thu thÊp h¬n hoÆc b»ng n¨m tríc. Toµn bé sè tiÒn lÖ phÝ ®îc trÝch theo tû lÖ quy ®Þnh trªn ®©y, c¬ quan C«ng an ph¶i c©n ®èi vµo kÕ ho¹ch tµi chÝnh n¨m. Qu¸ tr×nh qu¶n lý ph¶i sö dông ®óng néi dung chi theo chÕ ®é chi tiªu tµi chÝnh hiÖn hµnh vµ ph¶i cã chøng tõ ho¸ ®¬n hîp ph¸p theo quy ®Þnh. C¨n cø sè tiÒn lÖ phÝ ®îc trÝch ®Ó l¹i phôc vô viÖc thu lÖ phÝ, Gi¸m ®èc C«ng an tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng ®îc quyÕt ®Þnh ®iÒu hoµ sè tiÒn lÖ phÝ ®îc trÝch tõ ®¬n vÞ thõa sang cho ®¬n vÞ thiÕu (nÕu ë ®Þa ph¬ng ®· ph©n cÊp viÖc ®¨ng ký ph¬ng tiÖn giao th«ng c¬ giíi ®êng bé cho C«ng an huyÖn). QuyÕt to¸n n¨m, nÕu cha chi hÕt sè tiÒn ®îc trÝch th× ®îc chuyÓn sang n¨m sau ®Ó tiÕp tôc chi theo chÕ ®é quy ®Þnh. 3.2. Sè tiÒn cßn l¹i (Tæng sè thu, trõ (-) tiÒn mua biÓn sè, trõ (-) sè trÝch ®Ó l¹i cho c¬ quan C«ng an theo tû lÖ quy ®Þnh), c¬ quan C«ng an thùc hiÖn nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc theo ch¬ng, lo¹i, kho¶n t¬ng øng, môc 046 tiÓu môc 12 Môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc vµ ®îc qu¶n lý, sö dông theo quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh. Thñ tôc ®¨ng ký, kª khai, thu, nép lÖ phÝ cÊp giÊy ®¨ng ký vµ biÓn sè thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 63/2002/TT-BTC ngµy 24/7/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ phÝ vµ lÖ phÝ.” 2. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Nh÷ng néi dung híng dÉn t¹i Th«ng t sè 34/2003/TT-BTC ngµy 16/4/2003 cña Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö dông lÖ phÝ cÊp giÊy ®¨ng ký vµ biÓn sè ph¬ng tiÖn giao th«ng c¬ giíi ®êng bé kh«ng ®îc ®Ò cËp t¹i Th«ng t nµy vÉn cã hiÖu lùc thi hµnh. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu, híng dÉn söa ®æi, bæ sung cho phï hîp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản