Thông tư 117/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
45
lượt xem
2
download

Thông tư 117/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 117/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ưu đãi thuế và lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 117/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t cña  é   µi c h Ý n h   B T sè 117/1998/TT­B T C  n g µy  22 th¸ng 8 n¨ m  1998 h íng d É n  thùc hi Ö n      v Ò   u ®∙i thu Õ  vµ  lÖ p h Ý  tr íc b¹  theo q u y  ® Þ n h  t¹i  §iÒ u  13 N g h Þ   Þ n h  sè 44/1998/N§­C P   ® n g µ y 29/6/1998 v Ò  c h u y Ó n  d o a n h   g hi Ö p  n h µ  n íc thµnh  n c«n g  ty  æ  p h Ç n c ­C¨n  c¸cLuËt thuÕ,Ph¸p    cø        lÖnh  thuÕ  hiÖn  hµnh; ­C¨n  LuËt khuyÕn    cø    khÝch  ®Çu    ttrongníc(söa ®æi) ngµy          20/5/1998; ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   44/1998/N§­   sè  CP ngµy 29/6/1998 cña ChÝnh   phñ  chuyÓn  vÒ  doanh nghiÖp nhµ    nícthµnh c«ng      tycæ phÇn; Bé    Tµi chÝnh híng dÉn    thùc hiÖn  ®∙ithuÕ  lÖ    u    vµ  phÝ  ícb¹ theo  tr     quy  ®Þnh   i§iÒu  cña  t¹  13  NghÞ  ®Þnh   44/1998/N§­   sè  CP ngµy  29/6/1998 cña  ChÝnh  phñ    vÒ chuyÓn  doanh nghiÖp  Nhµ    níc thµnh c«ng      ty cæ phÇn  nh  sau: I. h ÷ n g  n éi d u n g  u  ®∙i Ò  thu Õ  v µ lÖ p h Ý  tr  N  v íc b¹ 1.VÒ     thuÕ      lîtøc (thuÕ    i thu nhËp  doanh  nghiÖp) a. §èivíi       doanh  nghiÖp nhµ    nícchuyÓn  thµnh c«ng      tycæ phÇn    lµh×nh  thøc ®Çu      ®iÒu  tmíi®ñ  kiÖn  îchëng  ®∙itheo  ®   u    LuËt KhuyÕn    khÝch  ®Çu    t trongníc(söa ®æi):       §iÒu kiÖn    îc hëng  ®∙i vÒ   ®Ó ®   u    thuÕ;  møc   ®∙i vÒ   u    thuÕ;  thñ    tôc, tr×nh tù,thÈm      quyÒn  xÐt  ®∙ivÒ  u    thuÕ  thùc hiÖn    theo quy ®Þnh cña LuËt  khuyÕn  khÝch ®Çu    t trong níc (söa  æi)  c¸c v¨n      ® vµ    b¶n híng dÉn    thihµnh  cña ChÝnh  phñ,Bé      TµichÝnh. b. §èivíidoanh        nghiÖp nhµ    níc chuyÓn thµnh c«ng      ty cæ phÇn kh«ng  ®ñ  ®iÒu  kiÖn hëng  ®∙itheo LuËt khuyÕn  u        khÝch ®Çu    ttrongníc(söa ®æi):       b.1.Møc  ®∙i:   u  §îc gi¶m    50%  thuÕ    lî tøc  i (thuÕ thu nhËp  doanh  nghiÖp) trong  n¨m    2  (24  th¸ng)li     ªntiÕp kÓ        tõ khidoanh  nghiÖp    cæ phÇn    îccÊp  ho¸ ®   giÊy chøng    nhËn ®¨ng  kinh doanh    ký    ho¹t®éng  theo LuËt C«ng      ty. b.2.Thñ      tôc,thÈm  quyÒn, tr×nh tùthùc hiÖn  ®∙i:         u  Trong    thêih¹n  ngµy,kÓ    10    tõ ngµy  îc cÊp  ®   GiÊy chøng nhËn  ®¨ng ký  kinh doanh, C«ng          tycæ phÇn  thuéc   îng ® îc gi¶m  ®èi t     thuÕ      lî tøc theo  i híng  dÉn  i t¹ ®iÓm     1.b Th«ng  tnµy ph¶ithùc hiÖn        kª khai®¨ng  thuÕ  lËp    ký  vµ  hå  s¬    göi®Õn   quan  c¬  thuÕ    trùctiÕp qu¶n        lý®Ò nghÞ  îcgi¶m  ®   thuÕ  theo quy  ®Þnh. Hå  gåm     s¬  cã: ­ QuyÕt    ®Þnh  cña  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn chuyÓn doanh  nghiÖp nhµ  nícthµnh    c«ng      tycæ phÇn  (b¶n  sao  c«ng  cã  chøng hoÆc  b¶n sao  ®ãng  cã  dÊu  sao  b¶n  y  chÝnh cña ®¬n vÞ);
  2. 2 ­ GiÊy    chøng nhËn ®¨ng  kinh doanh  ký    (b¶n sao  c«ng  cã  chøng hoÆc   b¶n  sao  ®ãng  cã  dÊu sao  b¶n  y  chÝnh cña  ®¬n vÞ); ­Tê    khai®¨ng  thuÕ;   ký  ­ §¬n      ®Ò nghÞ  îcgi¶m  ®   thuÕ      lîtøc (thuÕ    i thu nhËp doanh nghiÖp) cã    ®Çy  ch÷  cña  ®ñ  ký  ngêi®¹idiÖn        hîp ph¸p vµ    ®ãng  dÊu cña ®¬n vÞ. Trong    thêih¹n        ngµy, kÓ    tèi®a lµ 10    tõ ngµy  nhËn  îc hå    quan  ®   s¬, c¬  thuÕ ph¶i ra    th«ng  b¸o      vÒ thêih¹n c«ng    îc gi¶m  ty ®   thuÕ theo quy ®Þnh.  NÕu  kiÓm     s¬  tra hå  cña  ®¬n  kh«ng  vÞ  hîp  hoÆc   lÖ  cha ®Çy     ®ñ th× ph¶i   th«ng  cho  b¸o  ®¬n  lµm    vÞ  l¹ hoÆc     i bæ sung  s¬  hå  trong thêih¹n      chËm   nhÊt  lµ7    ngµy  tõngµy  kÓ    nhËn  îchå  ®   s¬. ViÖc    xÐt gi¶m thuÕ      lîtøc (thuÕ    i thu nhËp doanh  nghiÖp) cho     ­   c¸c ®èi t îng nªu  i t¹ ®iÓm   Th«ng   1.b  t nµy  c¬  do  quan  thuÕ    trùctiÕp qu¶n    lý®¬n  vÞ  thùc hiÖn      khiquyÕt  to¸n thuÕ    hµng  n¨m  ph¶i® îc ghi trªnth«ng  vµ          b¸o nép  thuÕ n¨m  cho c«ng ty. 2.VÒ     thuÕ    thu nhËp      ®èi víingêicã      thu nhËp  cao Ngêi lao ®éng      trong doanh nghiÖp    cæ phÇn  ho¸    khi nhËn  îc kho¶n  ®   thu nhËp  îcchiatõsè  quü    ®       d  khen  ëng  quü  th vµ  phóc    íckhicæ   lîtr     phÇn    i ho¸ ®Ó  mua     cæ phÇn  th× kho¶n thu nhËp    trªnkh«ng  tÝnh  vµo thu nhËp  chÞu  thuÕ  (nÕu    cã) cña ngêi lao ®éng.      NÕu  sau    khi nhËn  kho¶n  thu nhËp  trªn,   ngêi lao    ®éng  kh«ng  dïng    ®Ó mua     cæ phÇn  th× ph¶i tÝnh    vµo  thu nhËp  chÞu  thuÕ (nÕu  cã). 3.VÒ   phÝ  ícb¹   lÖ  tr   Theo quy ®Þnh   ikho¶n  §iÒu  NghÞ   t¹  2  13  ®Þnh   44/1998/N§­   sè  CP ngµy  29/6/1998 cña ChÝnh  phñ  tµis¶n  th×    thuéc quyÒn    qu¶n    sö  lývµ  dông  cña  doanh nghiÖp  nhµ      níc cæ phÇn ho¸ chuyÓn  thµnh  h÷u  së  cña c«ng    ty cæ   phÇn  thuéc ®èi t      îng kh«ng  ph¶inép  phÝ  ícb¹.   lÖ  tr   Thñ      tôcgi¶iquyÕt viÖc    kh«ng    phÝ  ícb¹ thùc hiÖn  sau: thu lÖ  tr       nh  C«ng      ty cæ phÇn   (do doanh  nghiÖp  nhµ      níc cæ phÇn   ho¸ chuyÓn  thµnh) khi®¨ng  quyÒn  h÷u      ký  së  ®èi        víic¸c tµis¶n thuéc ®èi  îng  t chÞu  lÖ  phÝ  ícb¹ (trc®©y   tr     í   thuéc quyÒn    qu¶n    sö  lývµ  dông  cña doanh  nghiÖp nhµ  níc)ph¶ixuÊttr×nh víi quan            c¬  thuÕ    (n¬i®¨ng      ký)c¸cgiÊy têsau:     ­Tê    khailÖ    phÝ  ícb¹ theo mÉu   tr       quy  ®Þnh  cho  tõng tµis¶n;     ­ QuyÕt ®Þnh  cña  quan  thÈm   c¬  cã  quyÒn       vÒ gi¸ trÞ thùc  cña  tÕ  doanh  nghiÖp      ®Ó cæ phÇn    ho¸ kÌm theo Biªn b¶n      x¸c ®Þnh      gi¸trÞ thùc tÕ    cña  doanh  nghiÖp (b¶n  sao  c«ng  cã  chøng); ­ QuyÕt    ®Þnh cña  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn  chuyÓn doanh nghiÖp nhµ  níc thµnh c«ng ty cæ  phÇn  theo quy ®Þnh  t¹ §iÒu 17 NghÞ  ®Þnh  sè  i 44/1998/N§­   CP (b¶n sao  c«ng  cã  chøng hoÆc  b¶n sao  ®ãng  cã  dÊu sao y  b¶n chÝnh cña ®¬n vÞ). C¬ quan  thuÕ kiÓm     s¬  x¸c nhËn    trahå  vµ    tµis¶n thuéc ®èi t      îng kh«ng  thu lÖ    phÝ  ícb¹ vµo    tr     têkhailÖ    phÝ  ícb¹ lµm    ®Ó   tr     c¨n cø  c«ng    ty®¨ng  víi ký    c¬ quan qu¶n    lýnhµ            níc.§èivíi tµis¶n  c¸c thuéc ®èi t      îng chÞu  phÝ  ícb¹ lÖ  tr     cña c«ng      tycæ phÇn  kh«ng      ghitªntrong QuyÕt    ®Þnh  cña  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn  gi¸trÞ thùc tÕ  vÒ        doanh  nghiÖp    cæ phÇn    c¬  ho¸ th×  quan  thuÕ thùc  hiÖn    phÝ  ícb¹ theo ®óng  thu lÖ  tr       chÕ  quy  ®é  ®Þnh.
  3. 3 II. æ  c h ø c  thùc hi Ö n:  T C¸c  doanh nghiÖp  nhµ    chuyÓn  níc®∙  thµnh    cæ phÇn  thuéc ®èi t   vµ     îng ® îc gi¶m    thuÕ  i lî tøc    theo  quy ®Þnh   ikho¶n  §iÒu  NghÞ   t¹  1  10  ®Þnh   sè  28/CP  ngµy  7/5/1996  cña  ChÝnh  phñ  nhng  cha  îc xÐt  ®   gi¶m  thuÕ th× vÉn  tiÕp    tôc thùc hiÖn  viÖc  gi¶m  thuÕ theo quy  ®Þnh    ®¬n  ph¶i lËp  trªnvµ  vÞ    ®Çy     s¬    ®ñ hå  ®Ò nghÞ  îc hëng  ®∙ivÒ  ®   u    thuÕ    quan  göic¬  thuÕ    trùctiÕp   qu¶n   lý ®¬n   xem   vÞ  xÐt    gi¶iquyÕt  theo ®óng  híng dÉn  i®iÓm   t¹  I.1.b.2.   Th«ng   t nµy. NÕu       thêih¹n  ®¬n  ® îc xÐt  vÞ    gi¶m thuÕ  theo quy ®Þnh  thuéc   n¨m    tµichÝnh  1996,1997    thuÕ        th× sè  lîtøc thùc tÕ    i   xÐt gi¶m  cho  ®¬n  ® ­ vÞ  îctÝnh      trõvµo  thuÕ      sè  lîtøc ®¬n  ph¶inép  i vÞ    n¨m    tµichÝnh 1998. Th«ng  tnµy  hiÖu    tõ ngµy    cã  lùc kÓ    ký.Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  cã  khã kh¨n víng m ¾c         ®Ò nghÞ    c¸cdoanh  nghiÖp  c¬  vµ  quan  thuÕ  ph¶n ¸nh  vÒ  TµichÝnh    Bé    ®Ó xem      xÐt gi¶iquyÕt kÞp    thêi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản