Thông tư 117/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
56
lượt xem
1
download

Thông tư 117/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 117/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với các công ty xổ số kiến thiết

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 117/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a b é  t µi h Ý n h   è  117/2002/TT­B T C  n g µ y  27 th¸ng 12 n¨ m  2002  í ng   c S H d É n  th ù c hi Ö n  ch Õ  ® é  q u ¶ n  lý t µi c h Ý n h     ® è i víi  c¸c  « n g  ty x æ  s è  ki Õ n  thi Õt C Thùc  Ön  hi NghÞ   nh  è  ®Þ s 59/CP  µy  ng 3/10/1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban  hµnh “Quy  Õ   ch qu¶n  ý tµichÝnh  µ  ¹ch  l    vh to¸n kinh    doanh  i  íiDoanh   ®è v   nghiÖp   µ   íc ”  µ  Nh n   v NghÞ   nh   è  ®Þ s 27/1999/N§­   µy  CP ng 20/4/1999  ña  c ChÝnh  ñ  öa  æi    ph s ® bæ sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c quy  Õ   µichÝnh  ãitrªn; ch t   n  § Ó   ï hîp  íiLuËt  ph   v   doanh nghiÖp  µ  íc,LuËt  Õ  nhËp  nh n   thu thu  doanh  nghiÖp; Bé  µichÝnh  íng dÉn  Õ     T  h  ch ®é qu¶n  ýtµichÝnh  i víi l    ®è     C«ng      è  tyxæ s kiÕn  Õt(XSKT)    thi   nh sau: I. u y  ® Þ n h  c h u n g  Q 1. C«ng      ty XSKT   µ doanh  l  nghiÖp  µ   íc ho¹t®éng  Nh n     kinh doanh    trong  lÜnh  ùc    è, cã    v xæ s   t c¸ch  ph¸p  ©n,  îc Nhµ   íc cÊp  èn  nh ®  n  v ph¸p  nh,  ã  ®Þ c quyÒn  îtr¸chnhiÖ m  ùc hiÖn    l i   th   c¸cquy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc. ®Þ hi h c Nh n 2. Ho¹t®éng      kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp XSKT   cã  Æc   ïriªng do  ® th     nªn  µiviÖc  ùc hiÖn  ngo   th   NghÞ   nh  è  ®Þ s 59/CP  µy  ng 3/10/1996,NghÞ   nh     ®Þ sè 27/1999/N§­   µy  CP ng 20/4/1999 cña  Ýnh  ñ  µ    Õ       Ch ph v c¸c ch ®é qu¶n  ýtµi l    chÝnh  Ön  µnh  ña  é  µichÝnh,C«ng    hi h c BT    tyXSKT   cßn  ùc hiÖn  ÷ng    th   nh quy ®Þnh  ô  Ó  ¹ Th«ng   íng dÉn  µy. c th t  i th   n II. é t s è  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó :  M 1.Doanh    ña    thu c C«ng    tyXSKT: 1.1­Doanh      thu b¸n  Ð   ña  v c C«ng   ty XSKT   µ toµn  é  è  Òn  l  b s ti b¸n  Ð   ∙  v® tiªuthô,bao  å m       g :Doanh    vÐ     è  thu b¸n  xæ s truyÒn  èng,xæ   è  µo,xæ   è  th   sc   s bãc,xæ  è        è  iÖn    Õu  ã). s l«t«,xæ s ® to¸n(n c Doanh  b¸n  Ð     y   µ tiÒn    thu  v trªn®© l   thu b¸n  Ð   v kh«ng bao  å m   Õ    g thu gi¸ trÞgiat¨ng.    1.2­Doanh    õho¹t®éng    thu t     kh¸c. 2.Chi phÝ  ña     c C«ng    tyXSKT: Ngoµi  Öc  vi qu¶n  ý chi phÝ     µnh  îc  l    gi¸ th ® quy  nh   ¹  ®Þ t iTh«ng   sè  t 63/1999/ TT­BTC   µy    ng 07/6/1999  ña   é   µi chÝnh, C«ng    c BT    ty XSKT   ùc th   hiÖn    c¸cquy  nh  ô  Ó    ®Þ c th nh sau: 2.1­Chi    Ð   óng th ng: Khi x©y  ùng  ¬  Êu    ëng    tr¶v tr   ë     d cc gi¶ith ph¶i theo    ®óng quy  nh  ña  é   µi chÝnh  i  íitõng  ¹  ×nh    è.ViÖc      ®Þ c BT  ®è v   lo ih xæ s chitr¶
  2. 2 th ng  ë ph¶ic¨n cø  µo  Р óng th ng  îp lÖ  ña  çi ®îtph¸thµnh  µ  ùc tÕ      v v tr   ë h   c m       v th   tr¶th ng      nh.   ë ®Ó x¸c®Þ 2.2­Chi hoa  ång  ilý:Lµ     h ®¹     kho¶n    chicho    ilýlµm  Öm   ô    c¸c ®¹     nhi v tiªu thô vР   cho  C«ng    tyXSKT. Chi hoa  ång  i lýdo  h ®¹     C«ng   ty XSKT  quy  nh  i  íitõng  ¹  ×nh  ®Þ ®è v   lo ih xæ   è  µ    ông  s v ¸p d cho tõng thêigian,tõng khu  ùc  ô  Ó    ¬  ë  ûlÖ             v c th trªnc s t   quy ®Þnh  chung  ña  é  µichÝnh. c BT  Tû  Ö  l hoa  ång    h tr¶cho  ilýtèi®a  ®¹       kh«ng  îtqu¸ 13%   v    tæng  doanh    thu b¸n  Ð   i víic¸c tØnh  ng  v ®è       ®å b»ng, thµnh  è;     ph   kh«ng    qu¸ 15%  tæng doanh  thu b¸n  Р i víi     v ®è     tØnh  Òn  ói, ©y  c¸c mi n   nguyªn. t C¸c C«ng    ty XSKT   ã  c tr¸chnhiÖm   Êu  õtiÒn  Õ  nhËp    kh tr   thu thu  doanh  nghiÖp  ph¶i nép  ña    i lý thuéc  i  îng    c c¸c ®¹     ®è t ph¶i nép  Õ    thu TNDN   íc khi tr     thanh      Òn hoa  ång  vР to¸ntr¶ti   h b¸n  XSKT   cho    ilýtheo  c¸c ®¹     quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh. Ngoµi tû lÖ      hoa  ång  i lý trªn®©y,  ú  h ®¹       tu theo quy m«, khu  ùc, tÝnh  v  chÊt vµ    kh¶  n¨ng kinh doanh,c¸c C«ng         tyXSKT   îc¸p dông  ®    kho¶n    ç  î chih tr  ph¸ttr Ónm¹ng íi ilýtheo quy  nh  ô  Ó  ¹ ®iÓ m     ôc    ña   i   l      ®¹   ®Þ c th t  i 2.8,m IIc Th«ng  t . 2.3­Chi tiÒn l ng  µ        ¬ v c¸ckho¶n  ô  Êp  ã  Ýnh  Êtl ng: ph c c t ch  ¬   Thùc  Ön  hi theo chÕ     Ön  µnh  Ò     ®é hi h v qu¶n  ýchitiªuquü  Òn l ng,c¸c l      ti  ¬     kho¶n  ã  Ýnh  Êtl ng    i víi ct ch  ¬ nh ®è     doanh nghiÖp  µ   íc. Nh n 2.4­Chi vÒ   Р     v XSKT: Kho¶n    Ò   Р   è  îcx¸c®Þnh    vµo    chiv v xæ s ®     c¨n cø  gi¸thanh    ùc tÕ  íi ¬  ë invÐ   C«ng      to¸nth   v   s     do  c tyXSKT   Æt  µng  ® h th«ng    qua ký  Õt  îp ®ång  k h  kinh tÕ  éng  íic¸c chiphÝ  Ën   c v      v chuyÓn  Õp  ì,b¶o  x d  qu¶n,  phô  Ý  îp lÖ  Õu  ã).C¸c  ph h   (n c   kho¶n    µy  chin ph¶icã    n, chøng  õhîp lÖ    ho¸ ®¬   t    theo chÕ       ®é quy  nh. ®Þ 2.5­Chi quay  è  ë   ëng, thanh  û  Ð      s m th   hu v b¸n  kh«ng  Õt,vÐ  u  ÷h Õt  h   l tr   thêih¹n: Bao  å m     Ý       g chi ph thuª héi tr ng; chi båi dìng  éi  ng     ê       H ®å gi¸m    s¸t, chøng  Õn  ki quay  è  ë   ëng,chøng  Õn  s m th   ki thanh  û  Ð, ngêiphôc  ô.. hu v     v. Møc     åi dìng  éi  ng  chi b   H ®å chøng  Õn  ki quay  è  ë   ëng; Héi  ng  s m th   ®å thanh  û  Ð   hu v b¸n  kh«ng  Õt  µ  ótcuèng  Ð   óng  ëng    è  h v r  v tr th xæ s L«t«  .do ..   C«ng    ty XSKT   ©y  ùng  µ  ¨ng  ý  íic¬  x d v® k v   quan  qu¶n  ý tµichÝnh  l    tØnh,  thµnh  è    ph trªn nguyªn  ¾c  ï hîp  íigi¸c¶  Þ  êng  õng  a   ¬ng  µ  t ph   v     th tr t ®Þ ph v n©ng  cao  tr¸ch nhiÖ m   ña    c c¸c  µnh  th viªn trong  Öc    vi gi¸m   s¸t,chøng  Õn  ki quay  è  ë   ëng, thanh  û  Ð   s m th   hu v b¸n  kh«ng  Õt.C¨n  ®Ó     åi dìng  µ h  cø  chib   l  b¶ng theo dâisè      buæi  tham    µm  Öc  ña    µnh  gial vi c c¸cth viªn. 2.6­Chi ®ãng  ãp     g cho  èili   Õt  Õu  ã):Lµ  kh   ªnk (n c   kho¶n  ng  ãp    ®ã g cho ho¹t®éng    chung  ña  èili   Õt  îcsö  ông  c kh   ªnk ®   d cho  ÷ng  éidung  ñ  Õu: nh n  ch y   chi ®ãng  Êu  Ð   Õu  ã),chi phÝ   Õp  Ð     d v (n c   x v cho    c¸c tØnh; chi båi dìng  éi     h  ®ång  quay  è  ë   ëng,® a    Õt  s m th   tink qu¶  ë   ëng;chiphôc  ô  m th    v c«ng    Óm   t¸cki tra;phô  Êp    c kiªm  Öm   nhi Ban  êng  ùchéi®ång; tr¶l ng  ©n    th tr        ¬ nh viªnchuyªn   tr¸ch(nÕu  ã);héihäp,khen  ëng    ua    c     th thi® cho    n  Þ,c¸nh©n  ã  µnh  c¸c®¬ v     c th tÝch  ng  ãp  ©y  ùng  èi(theo ®óng  ®ã g x d kh     quy  nh  Ò     ëng    ua)  µ  ®Þ v chith thi® v c¸ckho¶n      chikh¸cphôc  ô  ùctiÕp cho  ¹t®éng    v tr     ho   chung  ña  èili   Õt. c kh   ªnk VÒ  møc  ng  ãp,do  ¹ihéi®ång  ªnkÕt  ®ã g   §    li   khu  ùc  Êt trÝ th«ng    v nh     qua dù to¸n c¸c kho¶n      îp  ý,hîp  Ö     chi tiªuh l   l theo  Õ     µichÝnh  Ön  µnh. ch ®é t   hi h  
  3. 3 H Õt n¨m  µichÝnh  t  ph¶i quyÕt    to¸n tµichÝnh  µ     v b¸o  c¸o ban  Óm     ña  ki tra c khèiphª  Öt.Chñ   Þch  èichÞu    duy   t kh   tr¸chnhiÖm   ícNhµ   ícvÒ   Ýnh  îp lÖ    tr   n  t h  cña    c¸c kho¶n    chitrªn.  Sau    Õt  khiquy to¸n,n Õu  õa  ×  õvµo    th th tr   kho¶n  ng  ®ã gãp ¬ng  t øng  ña  c n¨m  sau. 2.7­Chi tuyªntruyÒn  Ò   ¹t®éng       v ho   XSKT, th«ng    Ò   Õt  tinv k qu¶  ë   ­ m th ëng: Bao  å m       Ý       g c¸c chi ph nh qu¶ng    Õp  Þ, tuyªn truyÒn  ôc  ch  c¸o,ti th     m ®Ý cña XSKT, th«ng      êr¬ikÕt  tin, t     in qu¶  ë   ëng  ôc  ô  m th ph v kh¸ch hµng,®¹ilývµ         c¸cchiphÝ     kh¸ccã  ªnquan.   li   2.8­     iÓnm¹ng íi ilý: µ  Chi ph¸ttr   l       kho¶n    ®¹ L chinh»m  khuyÕn  Ých  Öc  kh vi m ë   éng,ph¸ttr Ónkh©u    ô s¶n  È m   ña  ¹ h×nh  r    i   tiªuth   ph c lo i   kinh doanh  Æc   ï   ® th   XSKT. Chi ph¸ttr Ón m µ ng íi ilýXSKT   å m:    Ý    É u   Óu,sæ      i   l      ®¹ g Chi ph inm bi   s¸ch,   b¶ng    kª,trang thiÕtbÞ,  ¬ng  Ön  Ën      ph ti ,v chuyÓn  Ð   n     a   iÓ m     v ®Õ c¸c ®Þ ® xa trôsë    C«ng    éihäp,hç  î ét  Çn  ñiro trong tiªuthô vµ    ty,h     tr m ph r         c¸ckho¶n  ç  î h tr  cÇn  Õtkh¸ccho  ilý. thi     ®¹   Kho¶n    µy  îcthùc hiÖn  chin ®     theo nguyªn t¾c      sau: ­ Tû  Ö    îc quy  nh    l chi®   ®Þ chung  µ 2%     l   trªntæng doanh    thu b¸n  Ð   ña  vc C«ng    tyXSKT. Trêng  îp  h n¨m  ùc hiÖn, C«ng    th     ty XSKT   ã  c doanh  t¨ng 10%   ëlªn thu    tr     so  íi v  n¨m  Òn kÒ   × ® îcchitèi a  li   th         2,5%    ® trªntæng doanh      Р thu b¸n v   ­ C¸c    C«ng    tyXSKT     tûlÖ    c¨n cø    chiquy  nh    y      ông    ®Þ trªn®© ®Ó ¸p d cho phïhîp víi Æc   iÓ m,  iÒu  Ön       ® ® ® ki kinh doanh  ña  n  Þ.   c ®¬ v ­ Gi¸m  c    ®è C«ng    ty XSKT   ©y  ùng  µ  x d v ban  µnh  h c«ng  khaiQuy  Õ     ch chiph¸ttr Ón m¹ng íi®¹ilýcho  ï hîp  íi® Æc   iÓ m      i   l      ph   v   ® kinh doanh  ña  õng    ct C«ng   ty.Quy  Õ       iÓn m¹ng íi®¹ilýnµy  ch chiph¸ttr   l      ph¶i®¨ng  ý  íic¬    k v   quan  qu¶n  ýtµichÝnh  a   ¬ng  µ  c¸o víi éi ®ång  l    ®Þ ph v b¸o        H gi¸m    s¸tXSKT     ùc ®Ó th   hiÖn  qu¶n  ý.C¨n  vµo    l  cø  c¸c quy  nh  Ò   Öc  ç  î®¹i lý ®∙  ®Þ v vi h tr      ban  µnh, h   Gi¸m  c  ®è C«ng   tyXSKT     Õt  nh  ô  Ó  Ò   ra quy ®Þ c th v møc  ç  î h tr  cho  õng ®¹ilý. t      C¨n  vµo  cø  Quy Õt  nh  ç  î bé  Ën  ®Þ h tr   ph , qu¶n  ýthùc hiÖn  Ëp  l    l chøng  õ chi t    cho  ilý;hµng  ®¹     th¸ng,quý,n¨m  Ëp      l b¶ng      Õtsè  Òn chihç  î kª chiti   ti     tr  cho    c¸c ®¹ilý(theo m É u   nh  Ìm),  c¸o cïng víic¸c b¸o    µichÝnh  ña       ®Ý k  b¸o          c¸o t   c C«ng   ty. 2.9.ChiphÝ   Õp  ©n,kh¸nh  Õt,   Ý     ti t   ti   ph giao  Þch, ®èi  ¹i    Ý  chi d   ngo , ph chi héi nghÞ   µ    ¹  Ý  Ý     v c¸c lo ich ph kh¸c ph¶icã      chøng  õ theo  t  quy  nh,  ¾n   íi ®Þ g v  kÕt  ña  q kinhdoanh,kh«ng  îtqu¸ møc  èng  Õ  quy  nh      v    kh ch   ®Þ sau: ­Trong  n¨m  u   íithµnh  Ëp,kh«ng  îtqu¸ 7%     2  ®Ç m   l  v     tæng    Ý  õchi chiph (tr     phÝ    ëng). tr¶th ­ Nh÷ng    n¨m  Õp  ti theo,kh«ng  îtqu¸ 5%     v    tæng    Ý   õchiphÝ     chiph (tr     tr¶ th ng). ë 2.10.C¸c    kho¶n    Ý   chiph kh¸c:Chi phÝ  èng  è    î dông     ch s ®Ò l   i XSKT     ®Ó ho¹t®éng, nghiªncøu  ÕtkÕ         thi   s¶n  È m     è  íi. . ph xæ s m . Tæng  doanh    vÐ   thu b¸n  quy  nh  ¹  Õt2.2;2.8 ­ ®iÓ m     ôc    ña  ®Þ t i        ti 2­ m IIc Th«ng     nh  t®Ó ®Þ møc   chihoa  ång  µ      iÓnm µng íi ilýbao  å m   h v chiph¸ttr   l      ®¹ g c¶  Õ    Þgiat¨ng. thu gi¸tr     3­Thu Õ     Þgiat¨ngcña  gi¸tr       C«ng    tyXSKT:
  4. 4 C«ng    ty XSKT   ùc hiÖn  ép  y   ,  ng  ¹n,kÞp  êithuÕ    Þ th   n ®Ç ®ñ ®ó h  th   gi¸tr   giat¨ngtheo LuËt ®Þnh  ¹ Côc  Õ  ¬icã  ôsë  Ýnh  ña         t i thu n   tr   ch c C«ng    ty. III.P h © n  p h è i lîi h u Ë n   v µ  tr Ý ch l Ë p c¸c q u ü :    n 1­ Lîi     Ën  ùc hiÖn  ña  nhu th   c C«ng    tyXSKT  îcx¸c®Þnh    ®   nh sau: Lîi   Ën  nhu = Doanh      thu b¸n ­ Gi¸vèn   +  Lîi   Ën  nhu thùc hiÖn   vР   è  Õn  xæ s ki kh¸c thiÕt Trong  : ®ã ­Doanh      Р   thu b¸n v XSKT:    nh quy  nh  ¹ ®iÓ m     ôc    ®Þ t  i 1,m IITh«ng   µy. tn ­Gi¸vèn  å m   tæng    Ý    µnh   )chiphÝ    ëng.    g :  chiph ph¸th (+    tr¶th 2­ ©n  èilînhuËn,trÝch lËp c¸cquü: Ph ph    i       ­ Öc  ép  Õ  nhËp  Vi n thu thu  doanh nghiÖp,thuÕ    Ëp    thu nh doanh nghiÖp  nép    bæ sung  ña  c C«ng    tyXSKT  ùc hiÖn  th   theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h ­ Ch Õ     ©n  èilînhuËn    ®é ph ph     i sau  Õ,trÝch lËp vµ  thu       qu¶n  ýc¸cquü  ­ l    ® îcthùc hiÖn      theo quy  nh  Ön  µnh  i víi   ®Þ hi h ®è    doanh  nghiÖp  µ   íc.  Nh n   IV. h Õ  ® é  b¸o c¸o t µi h Ý n h, c « n g  k h ai t µi h Ý n h:  C  c  c Ngoµi viÖc  ùc  Ön    th hi quy  nh   Ò   ®Þ v b¸o c¸o  µichÝnh, c«ng  t    khai tµi    chÝnh theo  Õ     Ön  µnh, C«ng    ch ®é hi h   tyXSKT   öivÒ   é   µi chÝnh  ô  µi g  BT  (V T   chÝnh    ©n  µng  µ  chøc  µichÝnh): c¸cng h v tæ  t  ­ B¸o    c¸o  ×nh  ×nh  ùc  Ön  ú  î vµ  Õ  Êp  ña  i lý theo  ý, t h th hi k n   th ch c ®¹     qu   n¨m. ­ B¸o    ×nh  ×nh        c¸o t h chitr¶hoa  ång  ilývµ  ép  Õ  h ®¹     n thu TNDN   ña  ilý c ®¹     theo quý,n¨m.         ­B¸o    µi Ýnh  ý,n¨m.   c¸o t   ch qu     B¸o c¸o  ý, chË m   Êt  µo  µy  cña  qu   nh v ng 20  th¸ng ®Ç u   ý    qu sau; b¸o      c¸o n¨m, chË m   Êt vµo  µy    nh   ng 31/1 n¨m    sau.    V. T æ  c h ø c  th ù c hi Ö n: C«ng    ty XSKT   Þu  ch tr¸chnhiÖ m   íc ph¸p  ËtvÒ   ö  ông  èn, tµis¶n    tr   lu   s d v    cña  µ   íc,b¶o  µn  µ    iÓnvèn,thùc hiÖn  y    Üa  ô  ép    Nh n   to v ph¸ttr       ®È ®ñ ngh v n NS theo  Ët®Þnh. C«ng    Þu  ù  lu     tych s thanh    Óm    ña    ¬  tra,ki trac c¸c c quan  qu¶n  ý l  Nhµ   íccã  Èm  Òn. n   th quy
  5. 5 Th«ng   nµy  t thay  Õ  th Th«ng   sè  t 127/1999/TT­ BTC   µy  ng 26/10/1999  cña  é  µichÝnh  µ  ã  Öu  ùcthi µnh  õngµy  BT  v c hi l     h t  01/1/2003. Trong qu¸  ×nh  ùc hiÖn  ã  íng  ¾ c     Þ   tr th   cv m ®Ò ngh ph¶n ¸nh  Ò   é   µi vBT  chÝnh    ®Ó xem  Ðt,bæ   x   sung,söa  æi  Þp  êi   ® k th .
  6. 6 C«ng    ty XSKT M É u   è: 01   s   ­BK­HT§L ­­­­­­­­ ­­­­­­­­ (KÌm theo Th«ng   è    ts 117/2002/TT­ BTC   µy 27    ng   /12 /2002  ña  é  µi c BT  chÝnh) B ¶ n g  kª h ç  trî ®¹i l ý   (Th¸ng,quý,n¨m)                                         §¬n  Þ  Ýnh:1.000                                       vt   ® STT Hä     ilý tªn ®¹   Sè  quy Õt  Sè  Òn ti Chøng  õ  t Ghi  ó ch ®Þ nh chi .. . ...  µy    . . ...ng   th¸ng    . ,    n¨m  2002 Ng êilËp  Óu   bi KÕ   to¸n tr ng  ë Gi¸m  c ®è (Ký,hä    tªn) (Ký,hä    tªn) (Ký,hä    tªn)
Đồng bộ tài khoản