intTypePromotion=1

Thông tư 117/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
105
lượt xem
4
download

Thông tư 117/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 117/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư số 111/1999/TT-BTC ngày 17/9/1999 và Thông tư số 29/2002/TT/BTC ngày 26/3/2002 hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 117/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t C ñ a   B é   T µ i   c h Ý n h   S è   1 1 7 / 2 0 0 3 / T T ­ B T C   n g µ y   8   t h ¸ n g   1 2   n ¨ m  2 0 0 3   S ö a   ® æ i   t h « n g   t   s è   1 1 1 / 1 9 9 9 / T T / B T C   n g µ y   1 7 / 9 / 1 9 9 9   v µ  t h « n g   t   s è   2 9 / 2 0 0 2 / T T / B T C   n g µ y   2 6 / 3 / 2 0 0 2     h í n g   d É n   t h ù c  hiÖn chÕ ®é tµi chÝnh ®èi víi Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   100/1998/N§­CP   ngµy   10/12/1998   cña ChÝnh phñ  vÒ  chÕ   ®é  tµi chÝnh cña Ng©n hµng Nhµ  níc   ViÖt Nam,  ®Ó  phï  hîp víi thùc tÕ  ho¹t  ®éng cña Ng©n hµng   Nhµ níc ViÖt Nam, Bé Tµi chÝnh híng dÉn söa ®æi th«ng t sè 111/1999/TT­ BTC  ngµy  17/9/1999   híng  dÉn  thùc   hiÖn  chÕ   ®é   tµi  chÝnh   ®èi víi Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam vµ th«ng t sè 29/2002/ TT/BTC   ngµy   26/3/2002   söa   ®æi,   bæ   sung   th«ng   t  sè   111/1999/TT/BTC nh sau: ­ §iÓm 2.6 phÇn B Môc III quy  ®Þnh vÒ  tæng møc chi  ho¹t  ®éng qu¶n lý  vµ  c«ng vô  t¹i th«ng t sè  111/1999/TT­ BTC  ®îc söa l¹i nh sau: “Tæng møc chi cho ho¹t  ®éng qu¶n  lý vµ c«ng vô hµng n¨m cña Ng©n hµng Nhµ n íc tÝnh trªn sè  c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc Ng©n hµng Nhµ  níc b×nh qu©n  n¨m tèi ®a kh«ng qu¸ 19 triÖu ®ång/ngêi/n¨m.” ­ Quy   ®Þnh  vÒ  chi  ®Êu  thÇu  vµ  thanh  to¸n  tÝn phiÕu  kho b¹c t¹i  ®iÓm 5 th«ng t sè  29/2002/TT/BTC  ®îc söa  ®æi  nh sau:   “Chi  vÒ   ®Êu  thÇu vµ   thanh  to¸n tÝn  phiÕu  kho b¹c,  tr¸i   phiÕu   ChÝnh   phñ   b»ng  ngo¹i   tÖ:   kho¶n  chi  nµy  thùc   hiÖn theo quy ®Þnh  Bé Tµi chÝnh.” Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy ®¨ng c«ng b¸o vµ ¸p dông tõ n¨m tµi chÝnh 2004.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2