intTypePromotion=1

Thông tư 118/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
75
lượt xem
5
download

Thông tư 118/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 118/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 118/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t c ña B é  T µi  h Ý n h  sè 118/1999/TT­B T C  n g µ y 30 th¸ng  n¨ m  1999 h íng  c 9  d É n  thùc hi Ö n  thu Õ  gi¸  trÞ gia t¨ng ® èi víi   d o a n h  n g hi Ö p  n h µ   íc h o¹t  é n g  c«n g  Ý c h n ® C¨n  LuËt thuÕ        cø    gi¸trÞ gia t¨ng,NghÞ    ®Þnh  28/1998/N§­   sè  CP ngµy  11/5/1998 cña    ChÝnh  phñ;NghÞ    ®Þnh  102/1998/N§­   sè  CP ngµy  21/12/1998  cña ChÝnh  phñ; NghÞ    ®Þnh  78/1999/N§­   sè  CP ngµy  20/8/1999 cña ChÝnh   phñ quy ®Þnh         chi tiÕtthihµnh  LuËt thuÕ      gi¸trÞ gia t¨ng;NghÞ     ®Þnh  sè  04/1999/N§­   CP ngµy  30/1/1999 cña    ChÝnh  phñ  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ  thuéc Ng©n     s¸ch Nhµ    níc; C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  56/CP  sè  ngµy  2/10/1996  cña  ChÝnh  phñ  doanh  vÒ  nghiÖp  Nhµ      nícho¹t®éng  c«ng  Ých; Bé  Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn LuËt thuÕ    gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi    víi doanh  nghiÖp  Nhµ      nícho¹t®éng c«ng Ých  sau: nh  I. h¹ m  vi ¸p d ô n g:  P 1.§èit      îng chÞu thuÕ        gi¸trÞgiat¨ng:lµs¶n      phÈm   hµng    ho¸,dÞch  do  vô  doanh  nghiÖp  Nhµ      nícho¹t®éng c«ng Ých  s¶n  xuÊt,cung    øng       ­ trõc¸c ®èi t îng kh«ng    chÞu thuÕ GTGT   t¹ ®iÓm   phÇn   nªu   i 2  ITh«ng   tnµy. 2. §èi îng kh«ng   t chÞu  thuÕ GTGT: nh÷ng hµng ho¸, dÞch  cña    vô  doanh nghiÖp nhµ    níc ho¹t ®éng    c«ng Ých    díi®©y  kh«ng thuéc ®èi  îng t   chÞu  thuÕ GTGT: ­ Hµng      ho¸,dÞch  thuéc ho¹t®éng  vô      c«ng Ých: lµs¶n      phÈm   hµng    ho¸, dÞch  c«ng  vô  céng  Nhµ    do  nícgiao kÕ    ho¹ch hoÆc   Æt    ® hµng theo ®¬n    gi¸, khung    Nhµ    gi¸do  nícquy ®Þnh  ® îcthanh    vµ    to¸nb»ng nguån vèn  Ng©n  s¸ch   Nhµ níc; ­ Hµng  ho¸, dÞch vô ® îc quy ®Þnh  t¹ môc  II i  phÇn  A  Th«ng t sè  89/1998/TT­BTC  ngµy 27/6/1998;môc      I Th«ng  t sè     106/1999/TT­ BTC  ngµy  30/8/1999 cña  TµichÝnh;   Bé    ­ C¸c kho¶n thu phÝ,  phÝ  lÖ  thuéc NSNN  quy  ®Þnh   iMôc     t¹  I,Môc    II biÓu "Danh  môc phÝ, lÖ    phÝ  îc¸p dông" ban  ®       hµnh  kÌm theo NghÞ ®Þnh  sè  04/1999/N§­   CP ngµy 30/1/1999  cña ChÝnh  phñ  híng dÉn      i vµ    chitiÕtt¹ biÓu  phô    1,  2  lôc sè  sè  ban  hµnh  kÌm theo Th«ng   sè  t 54/1999/TT­BTC  ngµy  10/5/1999 cña  TµichÝnh.   Bé    3. Kª    khainép    thuÕ: Doanh    nghiÖp nhµ      nícho¹t®éng  c«ng Ých  s¶n  cã  xuÊt,kinh    doanh  hµng ho¸,dÞch    vô  chÞu thuÕ      gi¸trÞ gia t¨ng thùc    hiÖn  ®¨ng  kª khainép  ký      thuÕ          gi¸trÞgia t¨ngtheo quy  ®Þnh  cña  LuËt thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng,NghÞ         ®Þnh  28/1998/N§­   sè  CP ngµy 11/5/1998  cña ChÝnh  phñ;  NghÞ   ®Þnh  102/1998/N§­   sè  CP ngµy  21/12/1998 cña ChÝnh  phñ  söa  æi, ®   bæ  sung  mét  ®iÒu  sè  cña  NghÞ  ®Þnh  28/1998/N§­   sè  CP ngµy  11/5/1998  cña ChÝnh  phñ; NghÞ    ®Þnh  78/1999/N§­   sè  CP ngµy 20/8/1999  cña  ChÝnh  phñ söa  ®æi,bæ     sung  NghÞ  ®Þnh  102/1998/N§­   sè  CP ngµy  21/12/1998 cña   
  2. 2 ChÝnh  phñ söa  æi, bæ   ®   sung  mét  ®iÒu  sè  cña NghÞ ®Þnh  28/1998/N§­ sè  CP  ngµy  11/5/1998 cña ChÝnh phñ quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt thuÕ      gi¸ trÞ gia t¨ng;Th«ng   89/1998/TT­       t sè  BTC  ngµy 27/6/1998 cña  Tµi chÝnh  Bé    vµ    c¸cTh«ng   tkh¸ccña  TµichÝnh    Bé    híng dÉn  thuÕ    vÒ  GTGT. II. h ¬ n g  p h¸p tÝn h thu Õ:  P Doanh  nghiÖp  nhµ      níc ho¹t®éng  c«ng  Ých tÝnh thuÕ GTGT  ph¶inép    ®èi    víihµng    ho¸ dÞch  chÞu  vô  thuÕ GTGT   theo ph¬ng ph¸p khÊu    trõthuÕ.  C¸ch    x¸c®Þnh  thuÕ GTGT  ®Çu     ra,thuÕ GTGT  ®Çu  vµo  îckhÊu    c¸c ®   trõvµ    quy ®Þnh   kh¸c li     ªnquan  ®Õn   viÖc tÝnh thuÕ  thu  vµ  nép thuÕ GTGT   îc ®   thùc hiÖn    theo quy    ®Þnh hiÖn  hµnh. ThuÕ  GTGT  ph¶i nép  ThuÕ     =  GTGT  ®Çu   ­ ThuÕ   ra    GTGT  ®Çu  vµo  (®îckhÊu    trõ) 1.ThuÕ     GTGT   ®Çu   ra: ThuÕ  GTGT   ®Çu   b»ng  l   ra  sè îng hµng    ho¸,dÞch  chÞu  vô  thuÕ GTGT   b¸n ra nh©n              (x)víi b¸n nh©n      gi¸ (x)víithuÕ suÊtthuÕ    GTGT. a. Gi¸b¸n  îcx¸c®Þnh          ®     lµgi¸cha  thuÕ  cã  GTGT.      §èivíihµng    ho¸,dÞch  vô nhµ    nícquy  ®Þnh    lµgi¸®∙  thuÕ  gi¸b¸n      cã  GTGT  (kÓ  tr c¶  êng    hîp doanh  thu theo    gi¸phÝ).Khi tÝnh      thuÕ GTGT  ®Çu   ph¶ix¸c ®Þnh  i   ra      l¹ gi¸cha    cã  thuÕ ®Ó     lµm    tÝnh  c¨n cø  thuÕ. Gi¸cha    Gi¸b¸n   cã  thuÕ = 1 + thuÕ      suÊtthuÕ    GTGT b. ThuÕ     suÊt thuÕ    GTGT:  theo    c¸c v¨n b¶n  luËtvµ      híng dÉn    hiÖn  hµnh  vÒ  thuÕ        gi¸trÞgiat¨ng. 2. ThuÕ  GTGT   ®Çu   vµo: T¹ikho¶n  §iÒu  NghÞ       4  10  ®Þnh   56/CP  sè  ngµy  2/10/1996 cña    ChÝnh  phñ  quy ®Þnh: "..h¹ch to¸nriªngphÇn        .       ho¹t®éng  kinh doanh".V×      vËy,doanh    nghiÖp  c«ng  Ých  ph¶ih¹ch      to¸nriªngho¹t®éng      kinh doanh,ho¹t®éng          thu phÝ, lÖ    phÝ  thuéc NSNN.        §èivíiviÖc    thu phÝ, lÖ    phÝ  thuéc Ng©n     s¸ch Nhµ      níc,thuÕ  ®Çu   vµo  tr¶khimua   ®∙      hµng    ho¸,dÞch  vô phôc  cho  vô  viÖc    thu phÝ, lÖ    phÝ  îctÝnh  ®   vµo    chiphÝ  cho viÖc  chøc  tæ  thu phÝ,  phÝ.      lÖ  §èi víiho¹t®éng    s¶n  xuÊt,kinh    doanh, thuÕ    GTGT   ®Çu   vµo  îckhÊu      thuÕ  ®   trõlµsè  GTGT   cña  hµng    ho¸,dÞch  mua  vô  vµo  dïng    trùc tiÕp cho    ho¹t®éng  kinh doanh    hµng   ho¸,dÞch  chÞu  vô  thuÕ  GTGT.  Trêng    hîp doanh  nghiÖp  kh«ng  h¹ch  to¸n riªng ® îc thuÕ        ®Çu  vµo  cña  hµng    ho¸, dÞch  dïng  vô  cho s¶n  xuÊt kinh doanh      hµng    ho¸,dÞch  chÞu  vô  thuÕ  GTGT   kh«ng  chÞu  thuÕ  GTGT   th×  thuÕ  GTGT   ®Çu   vµo  îc khÊu    ®   trõ ph©n   bæ theo    gi÷a  tû lÖ  doanh  thu chÞu  thuÕ    víitæng  doanh  thu chÞu  thuÕ, kh«ng    chÞu  thuÕ. VÝ     dô: Doanh  nghiÖp    nhµ    níc ho¹t®éng    c«ng Ých    (A) trong kú    tÝnh  thuÕ  c¸csè    cã    liÖu sau: ­Doanh      thu chÞu  thuÕ  GTGT     tû®ång lµ:10   
  3. 3 ­Doanh      thu kh«ng  chÞu  thuÕ    tû®ång lµ:30    ­ ThuÕ     GTGT  ®Çu   ®èi    ra  víihµng ho¸,dÞch  chÞu    vô  thÕ: 1      tû ®ång  (10%) ­ ThuÕ    GTGT  ®Çu  vµo dïng chung cho c¸c ho¹t ®éng     cña doanh  nghiÖp        lµ:1,2 tû®ång. Gi¶  ®Þnh  doanh nghiÖp  kh«ng  h¹ch to¸nriªng® îcthuÕ          GTGT  ®Çu  vµo  cña hµng    ho¸,dÞch  chÞu  vô  thuÕ  kh«ng  vµ  chÞu  thuÕ. Theo    quy  ®Þnh  trªn,   thuÕ GTGT  ®Çu   vµo  îckhÊu    ®   trõcña hµng    ho¸ chÞu  thuÕ  îctÝnh  sau: ®   nh  ­ X¸c    ®Þnh    gi÷a  tû lÖ  doanh thu chÞu thuÕ GTGT     víitæng  doanh  sè  thu chÞu    thuÕ  kh«ng  vµ  chÞu  thuÕ. 10                 x  =                   25% 100 10 + 30     ThuÕ  GTGT  ®Çu  vµo  îc khÊu    ®   trõcña hµng ho¸,dÞch  chÞu    vô  thuÕ  GTGT: 1,2 tû®ång x 25%     0,3 tû®ång          =       Sè  thuÕ  GTGT   ph¶inép    cña  hµng    ho¸,dÞch  chÞu  vô  thuÕ: 1    tû®ång                 ­ 0,3 tû = 0,7 tû®ång III.T æ  c h ø c thùc hi Ö n   Th«ng   nµy  t cã hiÖu lùc   hµnh   tõ  thi kÓ ngµy 1/1/1999. C¸c    doanh  nghiÖp nhµ    níc ho¹t®éng    c«ng Ých  tr¸chnhiÖm   cã    quyÕt to¸n thuÕ    GTGT   theo quy  ®Þnh  it¹ Th«ng     tnµy.Trong      qu¸ tr×nh thùc hiÖn,nÕu  víng m ¾c,        cã    ®Ò  nghÞ    c¸c doanh  nghiÖp  c¬  vµ  quan  thuÕ  ph¶n ¶nh kÞp      Tµi thêivÒ Bé    chÝnh    ®Ó nghiªncøu    híng dÉn    cho    phïhîp.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2