intTypePromotion=1

Thông tư 118/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:31

0
136
lượt xem
6
download

Thông tư 118/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 118/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác ở xã, phường, thị trấn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 118/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n  phßng  èc  éi                     ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                    c s d l       LAWDATA th«ng    t c ñ a  é   µi h Ý n h  S è  118/2000/TT­B T C   g µ y  22 th¸ng 12  m  2000 Q u y   B t  c n n¨ ® Þ n h   Ò  q u ¶ n  lý n g © n  s¸ch x∙ v µ  c¸c  o ¹t ® é n g   µi h Ý n h  kh¸c ë  x∙, v h t  c   p h ê n g,  Þ   Ê n th tr C¨n  LuËt  ©n   cø  Ng s¸ch  µ  íc,LuËt  öa  æi    nh n   s® bæ sung  ét  è  iÒu   m s® cña  Ët NSNN; Lu   C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 87/CP  µy  ng 19/12/1996  ña  Ýnh   ñ   Ò   c Ch ph v ph©n  Êp  c qu¶n  ý, Ëp,chÊp  µnh  µ  Õt    ©n  l    l h v quy to¸nng s¸ch nhµ  ícvµ    n   NghÞ   ®Þnh  è  s 51/1998/N§­   µy  th¸ng7  CP ng 18    n¨m 1998  ña  Ýnh  ñ  öa  æi,  c Ch ph s ® bæ  sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   nh  ®Þ 87/CP  µy  ng 19/12/1996 quy  nh      ®Þ chi tiÕtviÖc  ©n  Êp    ph c qu¶n  ý, Ëp,chÊp  µnh  µ  Õt to¸nng©n  l    l h v quy     s¸ch nhµ  íc;   n C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é  v  h   tæ  b m¸y  ña  é  µichÝnh; c BT  Bé  µichÝnh  íng dÉn  T  h  qu¶n  ýng©n  l  s¸ch x∙vµ    ¹t®éng  µichÝnh       c¸cho   t  kh¸cë    êng,thÞ  Ên nh    x∙,ph   tr   sau:   p h Ç n  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g 1. Ho¹t ®éng  µichÝnh      êng, thÞ  Ên  íi®©y   äi chung  µ x∙)     t  ë x∙,ph   tr (d   g  l    bao  å m   ©n  g ng s¸ch x∙vµ    ¹t®éng  µichÝnh      c¸cho   t  kh¸cph¸tsinh trªn®Þa  µn        b x∙. Uû  ban  ©n  ©n    chøc  nh d x∙ tæ  qu¶n  ý thèng  Êt  ©n  l  nh ng s¸ch    µ    x∙ v c¸c ho¹t®éng  µi Ýnh    t  ch kh¸cë    x∙. Qu¶n  ýng©n  l  s¸ch x∙vµ    ¹t®éng  µichÝnh      c¸c ho   t  kh¸c ë      x∙ph¶i® îcthùc      hiÖn  theo nguyªn t¾c  ÕtkiÖm,  ©n  ñ,c«ng      ti   d ch   khai. 2. Ng ©n    s¸ch x∙lµm ét  é  Ën  ña  ©n      b ph c ng s¸ch nhµ  ícdo  û     n   U ban  ©n  nh d©n    ©y  ùng,qu¶n  ý; éi ®ång  ©n  ©n    Õt ®Þnh, gi¸m  x∙x d   l    H nh d x∙quy     s¸t. 2.1.Thu  ©n    ng s¸ch    x∙ bao  å m     g c¸c kho¶n thu  ña  ©n  c ng s¸ch  µ   íc Nh n   ph©n  Êp  c cho    ö  ông  µ    x∙ s d v c¸c kho¶n  huy  ng  ng  ãp  ña  ©n  ©n   ®é ®ã g c nh d trªnnguyªn  ¾c  ù nguyÖn  ï hîp víiquy  nh  ña    t t  ph       ®Þ c ph¸p  Ët®Ó   ©y  ùng  lu   xd c¬  ë  ¹  Çng  Héi  ng  ©n  ©n    Õt  nh  a  µo  ©n  sht do  ®å nh d x∙ quy ®Þ ® v ng s¸ch    x∙ ®Ó  qu¶n  ý. l Thu  ©n  ng s¸ch    ©n  µm  lo¹     x∙ ph l 3  i c¸c kho¶n  : thu 100%,    c¸c kho¶n    thu ph©n  chiavíi ©n     ng s¸ch cÊp    µ      trªnv c¸ckho¶n      thu bæ sung  õng©n  t  s¸ch cÊp    trªn. 2.2.Chi ng©n     s¸ch x∙bao  å m        g c¸c kho¶n    chiduy  ×ho¹t®éng  ña    tr     c c¸c c¬ quan  µ   íc,§¶ng,®oµn  Ó  Êp    µ    Nh n     th c x∙v c¸c kho¶n    Ò   chiv qu¶n  ývµ    l   ph¸t tr ÓnkinhtÕ     éithuéc chøc  i    ­x∙h     n¨ng,nhiÖ m  ô  ña  Ýnh  Òn  Êp    v c ch quy c x∙. 2.3.Dù     to¸n ching©n     s¸ch    îc bè  Ý kho¶n  ù  x∙ ®   tr   d phßng b»ng  ­ 5%   3    tæng  è      ¸p  s chi®Ó ® øng   c¸cnhu  Çu      c chiph¸tsinh ®ét  Êttrong n¨m.   xu    
 2. 2 2.4.C © n   i  ©n    ®è ng s¸ch x∙ ph¶ib¶o  ¶m        ® nguyªn  ¾c    t chikh«ng  îtqu¸ v    nguån thu quy  nh.  ®Þ Nghiªm  Ê m   Öc  c vi vay  hoÆc   Õm   ông  èn  íim äi  chi d v d  h×nh  thøc ®Ó   ©n  i ng©n    c ®è   s¸ch x∙,trõtr ng  îp ® Æc   Ötdo       ê h   bi   ph¸p luËtquy     ®Þnh. 3. Ho¹t®éng  µichÝnh      t  kh¸c ë      x∙ kh«ng  a  µo  ©n  ® v ng s¸ch x∙ bao  å m:     g c¸c quü    c«ng chuyªn dïng  ña    µichÝnh    ¹t®éng  ù    c x∙;t   c¸c ho   s nghiÖp  ña    c x∙; tµichÝnh    th«n b¶n  ñ  Õu      õ c¸c kho¶n  ng  ãp  ña  ©n    (ch y thu,chi t     ®ã gcd trªn nguyªn  ¾c  ù  t t nguyÖn  th«n  do  b¶n  ù  t huy  ng)  µ  ét  è  ¹t®éng  µi ®é vm s ho   t  chÝnh kh¸c. 4.M äi    kho¶n      ©n  thu,ching s¸ch x∙® îcthùc hiÖn         qua kho  ¹c nhµ  ícvµ  b  n  ® îcqu¶n  ýtheo    l  quy  nh  ña  Ët Ng ©n  ®Þ c Lu   s¸ch nhµ  íc.X∙  îcm ë   µikho¶n    n   ®   t  tiÒn göit¹ Kho  ¹c nhµ  íc®Ó   öic¸c kho¶n  Òn kh«ng  éc ng©n     i   b  n  g    ti   thu   s¸ch x∙,    Kho  ¹c nhµ  íckh«ng  Óm      b  n  ki so¸tc¸ckho¶n  Òn nµy. ti   §èivíic¸c x∙ cã  ã          kh kh¨n ë  Òn  óivµ  ïng s©u, vïng xa  a  ã  iÒu    mi n  v       ch c ® kiÖn qu¶n  ýthu,chitrùctiÕp qua  l          Kho  ¹c nhµ  íc;Uû   b  n   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,   thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng  íi y   äichung  µtØnh) ph¶icã  ¬ng    ph tr       (d  ®© g   l      ph ¸n cô  Ó  ×nh Héi ®ång  ©n  ©n  th tr     nh d tØnh  Õt  nh  ¬  Õ   quy ®Þ c ch qu¶n  ýphï hîp l      vµ      é  µichÝnh. b¸o c¸o B T   5. Thu, ching©n       s¸ch x∙ph¶ih¹ch    Õ          to¸nk to¸ntheo  ôc  ôcng©n  m l  s¸ch  nhµ  íc¸p dông  i víi   µ  Õ     Õ     ©n  n   ®è     v ch ®é k to¸nng x∙ s¸ch x∙;c¸ckho¶n           thu,chi tµichÝnh    kh¸ccña      x∙ph¶ih¹ch to¸nrµnh  ¹ch       m theo tõng lo¹ ho¹t®éng.    i    6. Uû     ban  ©n  ©n    chøc  nh d x∙ tæ  qu¶n  ý thèng  Êt    ¹t®éng  µi l  nh c¸c ho   t  chÝnh  ã  ªnquan  n     ¹ tµis¶n  c li   ®Õ c¸clo i     c«ng  ña    µis¶n  ña  µ  ícvµ  µi c x∙,t   c nh n   t   s¶n  ¾ng  ñ  Õu    îcgiao qu¶n  ý)theo chÕ     v ch (n x∙®     l    ®é quy  nh. ®Þ p h Ç n  II N g u å n  thu, hi Ö m  v ô  c hi v µ  q u y  tr× nh q u ¶ n  l ý n g © n  s¸ch x∙  n I. g u å n  thu, n hi Ö m  v ô  chi c ñ a  g © n  s¸ch x∙:  N n 1.Nguån    ña  ©n    thu c ng s¸ch x∙:   1.1.C¸c    kho¶n    ét    Çn    thu m tr¨m ph tr¨m (100%): (1)Thu Õ     m«n   µithu tõ c¸c c¸ nh©n, hé  b           kinh doanh  õ bËc  ®Õ n   Ëc    t  4  b 6,kÓ   sè      c¶  thu kho¸n (kh«ng    ông  i víi êng);   ¸p d ®è    ph (2)C¸c    kho¶n  Ý, lÖ  Ý  ph   ph quy  nh    µo  ©n  ®Þ thu v ng s¸ch x∙;   (3)Chªnh  Öch    ính¬n    õc¸cho¹t®éng  ù    l thu l   chit       s nghiÖp  ã    ña  c thu c x∙; (4)Thu  u   Çu, thu    ®Ê th   kho¸n theo  ïa  ô  õ quü  t  m v t  ®Ê c«ng  ch    µ  Ý 5% v hoa  îc«ng  l  i s¶n kh¸cdo      x∙qu¶n  ý; l (5) C¸c    kho¶n  ng  ãp  ña  chøc, c¸ nh©n  å m:    ®ã g c tæ     g c¸c kho¶n  ng  ®ã gãp theo ph¸p luËtquy  nh, c¸ckho¶n  ng  ãp         ®Þ    ®ã g trªnnguyªn t¾c  ùnguyÖn    t  ®Ó   u    ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng  Héi ®ång  ©n  ©n    Õt  nh  a  ®Ç tx d c s h  do    nh d x∙quy ®Þ ® vµo  ©n  ng s¸ch x∙ qu¶n  ý(kh«ng  dông  i  íiphêng     l  ¸p  ®è v   kho¶n  huy  ng  thu  ®é ®ãng  ãp    u    x©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng) vµ  g ®Ó ®Ç t d csht   c¸c  kho¶n  ng  ãp  ù ®ã g t  nguyÖn  kh¸c;
 3. 3 (6)ViÖn  î   tr kh«ng  µn  ¹ cña    chøc  µ    ©n    µiníctrùc ho l  i c¸c tæ  v c¸ nh ë ngo       tiÕp cho  ©n    ng s¸ch x∙;   (7)Thu  Õt    ©n    k d ng s¸ch n¨m  íc;   tr (8)C¸c    kho¶n    thu kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   1.2.C¸c    kho¶n thu  ©n  ph chia theo  û lÖ  Çn    t   ph tr¨m (%)  íing©n  v  s¸ch  cÊp  trªn: (1)Thu Õ   ö  ông  t    sd ®Ê n«ng  nghiÖp  èi Óu ®Ó   ¹cho    (t  thi   l   i x∙20%); (2)Thu Õ     chuyÓn  Òn  ö  ông  t  quy s d ®Ê (chØ    ông  i víi   Þ  Ên); ¸p d ®è     th tr x∙, (3)Thu Õ   µ,®Êt    nh   (chØ    ông  i víi   Þ  Ên); ¸p d ®è     th tr x∙, (4)TiÒn  Êp  Òn  ö  ông  t    c quy sd ®Ê (chØ    ông  i víi   Þ  Ên); ¸p d ®è     th tr x∙, (5)Thu Õ   µinguyªn;   t  (6)L Ö   Ý  ícb¹ nhµ,®Êt;   ph tr       (7) Thu Õ     ô  Æc   Öt hµng    tiªuth ® bi   ho¸ s¶n  Êt  xu trong  íc thu  µo    n  v c¸c m Æt   µng  µil¸  µng    µng  vµ    Þch  ô  h b  , h m∙, v m∙  c¸c d v kinh doanh  ò  êng, m¸t­   v tr   xa, ka­ «­     ra­ kª, kinh  doanh  ¬i g«n, ca­ n«, trß ch¬i b»ng  ch     si­       m¸y  ¾c  èt, gi p   kinhdoanh  Р Æt  îc:®ua  ùa,®ua    v® c  ng   xe. (8) C¸c    kho¶n thu  ©n  ph chia kh¸c (nÕu  îc tØnh  ©n  Êp      ®  ph c theo    quy ®Þnh  ña  c kho¶n    iÒu  cña  Ët Ng ©n  2,® 30  Lu   s¸ch Nhµ   íc).   n Tû  Ö  Çn    l ph tr¨m (%)  ©n  ph chiacô  Ó    ån      y    th c¸cngu thu trªn®© cho  ©n  ng s¸ch x∙ do  û       U ban  ©n  ©n  nh d tØnh quy  nh    nh  õ 3  n   n¨m  ï ®Þ æn ®Þ t   ®Õ 5  ph   hîp víi ×nh  ×nh  ©n     t h ng s¸ch cña  a  ¬ng.§ Ó     ®Þ ph   gi¶m  ítkhèil ng nghiÖp  ô, b   î   v  khuyÕn  Ých      ã  Ó  kh t¨ngthu,c th giao chung    cho      ïng m ét  ûlÖ. c¸cx∙c   t  1.3.Thu      bæ sung  õng©n  t  s¸ch cÊp  :   trªn (1)Thu      bæ sung  ©n  i ng©n  c ®è   s¸ch ® îcx¸c®Þnh    ¬  ë      trªnc s chªnh  Öch  l gi÷a dù      îc giao  µ  ù    tõ c¸c nguån  ® îc ph©n  Êp      to¸n chi®   v d to¸n thu      thu    c (c¸c kho¶n  thu 100%   µ    v c¸c kho¶n thu  ©n  ph chia theo  û lÖ  Çn    t   ph tr¨m).Sè       bæ sung  µy  îcæn   nh  õ3  n   n¨m, hµng  n ®   ®Þ t   ®Õ 5    n¨m  îct¨ngthªm  ét  è  Çn  ®    m s ph tr¨m    ¬  ë  îtgi¸,tèc ®é   trªnc s tr       t¨ng tr ng    ë kinh tÕ  µ    v kh¶  n¨ng  ©n  ng s¸ch  ña  c ®Þa  ¬ng. ph (2)Thu      bæ sung  ã  ôc    Õu  ã) tuú theo  cm tiªu(n c     kh¶ n¨ng  ©n  ng s¸ch vµ    chñ  ¬ng  tr chung. Ngoµi c¸c kho¶n       thu trªn,chÝnh  Òn      quy x∙ kh«ng  îc ® Æt  c¸c kho¶n  ®  ra    thu tr¸víi     i quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   2.NhiÖ m   ô    ña  ©n    v chic ng s¸ch x∙:   2.1.Chi th ng      ê xuyªn vÒ:   (1)Ho¹t®éng  ña    ¬      c c¸cc quan  µ   ícx∙bao  å m: Nh n     g ­Sinh  ¹tphÝ    ho   theo møc    quy  nh  Ön  µnh; ®Þ hi h ­Sinh  ¹tphÝ  ibiÓu  éi ®ång  ©n  ©n;   ho   ®¹   H  nh d ­C¸c    kho¶n  ô  Êp  ph c kh¸ctheo quy  nh  ña  µ   íc;     ®Þ c Nh n ­Chi vÒ   óc  îtËp  Ó,y  Õ,vÖ       ph l   th   t   sinh; i ­C«ng    Ý;   t¸cph
 4. 4 ­ Chi vÒ   ¹t®éng, v¨n phßng, nh:tiÒn  µ, ®iÖn, níc,th¾p      ho         nh      s¸ng,vËt    liÖu v¨n phßng,bu  Ý, ®iÖn  ¹ihéinghÞ, chitiÕp t©n,kh¸nh tiÕt;      ph   tho     ,          ­Chi mua  ¾ m   öa  ÷a  êng     s s ch th xuyªn trôsë,ph¬ng  Ön lµm  Öc;     ti   vi ­Chi kh¸c.    (2)C¸c    kho¶n  sinh ho¹tphÝ   µ      v kinh phÝ   ¹t®éng  ña  ¬    ho   c c quan  §¶ng  céng  s¶n  Ötnam   ña    Vi   c x∙sau    ∙  õ®i  khi® tr   kho¶n    ¶ng  Ý  thu ® ph theo ®iÒu  Ö    l vµ    c¸ckho¶n    thu kh¸c(nÕu  ã).   c (3) C¸c    kho¶n  sinh  ¹tphÝ   µ  ho   v kinh  Ý   ¹t ®éng  ña  ph ho   c c¸c  chøc  tæ  chÝnh  Þ ­    éi cña    tr   x∙ h   x∙ (MÆt  Ën    èc  Öt  tr Tæ qu Vi nam,  µn  §o Thanh    niªn Céng  s¶n  å   Ý   H Ch Minh,Héi Cùu  Õn     chi binh ViÖt nam,  éi LiªnhiÖp  ô  ÷      H    Ph n ViÖtnam,  éi N«ng  ©n  Ötnam)    H  d Vi   sau    õc¸ckho¶n    khitr     thu theo ®iÒu  Ö  µ    lv c¸ckho¶n      thu kh¸c(nÕu  ã).   c (4)§ãng    b¶o  Ó m     éi,b¶o  Ó m   tÕ  hi x∙ h   hi y  cho  bé    µ    i  îng c¸n  x∙ v c¸c ®è t   kh¸ctheo chÕ     Ön  µnh.     ®é hi h (5)C«ng    ©n  ©n  ùvÖ,  Ëttùan  µn    éi:   t¸cd qu t  tr     to x∙h ­ Hu Ên  Ön  ©n  ©n  ù vÖ,      luy d qu t  c¸c kho¶n  ô  Êp  ph c huy  ng  ©n  ©n   ®é d qu tù  Ö   µ    v v c¸c kho¶n    chi kh¸c  Ò   ©n   ©n  ù  Ö   éc  Ö m   ô    ña  vd qu t v thu nhi v chi c ng©n  s¸ch x∙theo quy  nh  ña       ®Þ c Ph¸p  Önh  Ò   ©n  ©n  ùvÖ; l vd qu t  ­§¨ng  ý  Üa  ô  ©n  ù,tiÔn ® a    k ngh v qu s    thanh    i  Üa  ô  ©n  ù; niªn® ngh v qu s ­Tuyªn truyÒn,vËn  ng  µ  chøc        ®é v tæ  phong  µob¶o  Ö   ninh,trËttù tr   v an       an  µn    éitrªn®Þa  µn  to x∙h     b x∙; ­C¸c    kho¶n    chikh¸c.   (6)C«ng      éivµ  ¹t®éng        t¸cx∙h   ho   v¨n ho¸,th«ng    Ó  ôc  Ó  tin,th d th thao    do x∙qu¶n  ý:   l ­ TrîcÊp  µng     h th¸ng cho  bé      c¸n  x∙ nghØ   Öc  vi theo  Õ     Ön  µnh  ch ®é hi h (kh«ng  Ó   î Êp  µng  k tr  ch th¸ng cho    é      c¸n b x∙ nghØ   Öc  µ  î Êp    Öc    vi v tr  c th«ivi 1 lÇn cho    é    c¸n b x∙nghØ   Öc  õ ngµy  vi t   01/01/1998  ëvÒ   tr   sau  tæ  do  chøc   b¶o hiÓ m     éichi);   x∙h     th¨m  áic¸c gia ®×nh  Ýnh  chi h      ch s¸ch;cøu  Õ    éivµ    t x∙h   c«ng  t¸cx∙héikh¸c;      ­ Ho¹t®éng          v¨n ho¸,th«ng    Ó  ôc,thÓ  tin,th d   thao,truyÒn    thanh  x∙tæ  do    chøc. (7)Hç   îc¸c lípbæ   óc v¨n    tr      t  ho¸,trîcÊp  µ  Î lípm É u      nh tr     , gi¸o,kÓ   trî   c¶    cÊp cho      É u     µ  nu«id¹y trÎdo    Þ  Ên  gi¸oviªnm gi¸ov c«        x∙,th tr qu¶n  ý(®èivíi l     phêng  ng©n  do  s¸ch cÊp      trªnchi). (8)Sù    nghiÖp  tÕ: y  ­Mua  ¾ m     s trang bÞ    hoÆc     bæ sung    ïng chuyªn m«n  ôc  ô  ®å d     ph v kh¸m,  ch÷a  Önh. b ­Phßng  Önh  µ  ù    b v s nghiÖp  tÕ  y  kh¸c. Riªng    Ò   chiv sinh ho¹tphÝ  µ       v c¸c kho¶n  ô  Êp  ph c cho    é  tÕ  c¸n b y  c«ng  t¸ct¹ x∙,thÞ  Ên:Trêng  îp tØnh  ã  ©n  Êp  Ö m  ô    tÕ        tr   i h  c ph c nhi v chiy  cho  Ön, huy   quËn,  Þ    µnh  è  éc  th x∙,th ph thu tØnh  íi®©y   äi chung  µ huyÖn), th×    (d   g  l    do ng©n  s¸ch cña  Êp  Ön    êng  îp tØnh    c huy chi;tr h  kh«ng  ©n  Êp  Ö m   ô    ph c nhi v chi y  Õ  t cho  Ön, th× do  ©n  huy     ng s¸ch cÊp    tØnh  chi.
 5. 5 (§èivíi êng,sù     ph   nghiÖp  tÕ  ng©n  y  do  s¸ch cÊp      trªnchi) (9)Qu¶n  ý,söa  ÷a,c¶it¹oc¸c c«ng  ×nh phóc  î      l  ch         tr   l ic¸c c«ng  ×nh h¹ , tr     tÇng  ¬  ë  x∙ qu¶n  ý,nh:tr ng  äc, tr¹m  tÕ, nhµ  Î lípm É u   c s do    l   ê h   y    tr     , gi¸o,nhµ    v¨n ho¸,th Ön, ®µi  ëng  Ö m,  ¬  ë  Ó  ôc  Ó     vi   t ni c s th d th thao, cÇu,  êng    ® giao  th«ng,c«ng  ×nh cÊp  µ    tr   v tho¸t ícc«ng  éng,. .riªng®èi víi Þ  Ên cßn  ã     n c .  ;      th tr   c nhiÖ m   ô    v chiqu¶n  ý,söa  ÷a    ¹ovØa  Ì,® êng  è  éithÞ,®Ìn  Õu  l  ch c¶it   h  ph n     chi s¸ng,c«ng    viªn, ©y   c xanh..  ®èivíi êng  ng©n  .(    ph do  s¸ch cÊp      trªnchi). (10)Hç   îkhuyÕn  Ých    tr  kh ph¸ttr Ón c¸c sù    i     nghiÖp  kinh tÕ, nh      khuyÕn  n«ng,khuyÕn  ,khuyÕn  ©m, nu«idìng ph¸ttr Ónnguån    ©n    ng   l       i   thu ng s¸ch x∙.   (11)Hç  î   ¹t®éng  ù    tr  ho   c¸c s nghiÖp  ã    ña  c thu c x∙. (12)C¸c    kho¶n    chikh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   Trong  Ö m   ô    êng  nhi v chith xuyªn,c¸c kho¶n    õc«ng      éi),      (6)(tr   t¸cx∙h   (7), (8),     ©n  (10)ng s¸ch x∙chØ    ã  Ýnh  Êthç  î    chic t ch   tr . 2.2.Chi ®Ç u      iÓn(chØ       tph¸ttr   ¸p dung  cho    Þ  Ên), å m: x∙,th tr   g Chi  u    ©y  ùng    ù  kÕt  Êu  ¹  Çng  ®Ç t x d c¸c d ¸n  c ht kinh tÕ    éi theo  ù    x∙ h   s ph©n  Êp  ña  Êp  c c c tØnh  õ nguån  ©n  t  ng s¸ch vµ  ån    ngu huy  ng  ng  ãp  ®é ®ã g trªn nguyªn  ¾c  ù nguyÖn  ña    chøc, c¸  ©n    t t  c c¸c tæ    nh cho  õng  ù  nhÊt t d ¸n    ®Þnh. 2.3.C¨n  vµo  nh    cø  ®Þ møc,  Õ   ,    Èn  ña  µ   íc;Uû     ch ®é tiªuchu c Nh n   ban nh©n  ©n  d tØnh  quy  nh  ô  Ó  ®Þ c th møc     êng  chith xuyªn cho  õng  t c«ng  Öc  vi phïhîp víi ×nh  ×nh  Æc   iÓ m   µ       t h ® ® v kh¶  n¨ng  ©n  ng s¸ch ®Þa  ¬ng.   ph II. u y  tr× nh q u ¶ n   ý n g © n  s¸ch x∙:  Q l 1.LËp  ù    ©n    d to¸nng s¸ch x∙:   1.1.Hµng    n¨m, trªnc¬  ë  íng dÉn  ña  û       sh   c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  µ  v chØ   ®¹o  ña  û   c U ban  ©n  ©n  Ön,  û   nh d huy U ban  ©n  ©n    Ëp  ù  nh d x∙ l d to¸n ng©n    s¸ch n¨m  sau (theo  c¸c  Óu  É u   Ìm  bi m k theo  Th«ng   nµy)  ×nh  éi  ng  t tr H ®å nh©n  ©n    Õt ®Þnh. d x∙quy   1.2.C¨n  lËp  ù    ©n    cø  d to¸nng s¸ch x∙:chÕ     ©n  Êp  Ò   ån       ®é ph c v ngu thu, nhiÖ m  ô    ©n  v ching s¸ch x∙;chÕ        ®é quy  nh  Ò     ©n  ®Þ v thu ng s¸ch;chÕ   ,      ®é tiªu chuÈn, ®Þnh    møc  Ò     ©n  v ching s¸ch;c¸c nhiÖ m   ô    iÓn kinh tÕ      éi    v ph¸ttr     ­ x∙h   cña    è  Óm     Ò   ù  x∙;s ki tra v d to¸n ng©n    s¸ch    Uû   x∙ do  ban  ©n  ©n  nh d huyÖn  th«ng    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  ù    ©n  b¸o;t h th   d to¸nng s¸ch x∙n¨m  Ön  µnh.    hi h 1.3.Tr×nh  ùlËp dù    ©n    t     to¸nng s¸ch x∙:   1.3.1.C¸c    ban hoÆc   chøc  éc  û   tæ  thu U ban  ©n  ©n    nh d x∙ c¨n  vµo  cø  chøc n¨ng  Ö m   ô  îcgiao vµ  Õ   ,  nh  nhi v®    ch ®é ®Þ møc,    Èn    Ëp dù  ï tiªuchu chil   tr  nhu  Çu  c chi. 1.3.2.Ban  µi chÝnh    èihîp  íi§éi thu  Õ    Õu  ã) tÝnh      T  x∙ ph   v     thu x∙ (n c   to¸n c¸c kho¶n    ©n    thu ng s¸ch nhµ  íctrªn®Þa   µn    n    b (trong ph¹m    ©n  Êp      viph c cho x∙qu¶n  ý)    l. 1.3.3.Ban  µi chÝnh    Ýnh    T  x∙ t to¸n c©n  i,lËp  ù    ®è   d to¸n thu,chi ng©n       s¸ch    ×nh  û   x∙ tr U ban  ©n  ©n    nh d x∙ b¸o c¸o  ñ   Þch  µ  ã   ñ   Þch  éi Ch t v Ph Ch t H  ®ång  ©n  ©n      nh d x∙ ®Ó xem   Ðt  öi Uû   x g   ban  ©n  ©n  Ön  µ  nh d huy v Phßng  µi t 
 6. 6 chÝnh  Ön.  êi gian  huy Th   b¸o  dù  c¸o  to¸n ng©n    s¸ch x∙ do  û       U ban  ©n  ©n   nh d tØnh quy  nh  ®Þ cho  ï hîp víi®iÓ m   ph       5.1.3,m ôc  ITh«ng   è    II   , ts 103/1998/TT­ BTC   µy  th¸ng 7  ng 18    n¨m 1998  ña  é   µi chÝnh  íng  Én  Öc  ©n  Êp, c BT  h d vi ph c  lËp,chÊp  µnh  µ  Õt to¸nng©n    h v quy     s¸ch nhµ  íc.   n 1.4.Quy Õt  nh  ù    ®Þ d to¸n ng©n    s¸ch x∙:Sau    Ën  îc quyÕt  nh      khinh ®  ®Þ giao  Ö m   ô  nhi v thu, chi ng©n     s¸ch  ña  û   c U ban  ©n  ©n   nh d huyÖn,  û     U ban nh©n  ©n    µn  d x∙ho chØnh  ù    ©n  d to¸nng s¸ch x∙theo  Ünh  ùc  ×nh Héi ®ång     l v tr     nh©n  ©n    Õt  nh.  d x∙ quy ®Þ Sau    ù    ©n  khid to¸nng s¸ch x∙ ® îc Héi ®ång  ©n         nh d©n    Õt  nh,  û   x∙ quy ®Þ U ban  ©n  ©n    nh d x∙b¸o    û   c¸o U ban  ©n  ©n  Ön, nh d huy   Phßng  µichÝnh  Ön,  ng  êith«ng  t  huy ®å th   b¸o c«ng  khaicho  ©n  ©n  Õt   nh d bi   theo Quy  Õ     ch c«ng  khaitµichÝnh  Ò   ©n     v ng s¸ch nhµ  íc.   n 1.5.§iÒu    chØnh  ù    ©n  d to¸nng s¸ch x∙hµng     n¨m  Õu  ã)trongc¸ctr ng  (n c      ê hîp cã    Çu  ña  û     yªu c c U ban  ©n  ©n  Êp      ¶m   nh d c trªn®Ó ® b¶o  ïhîp víi nh   ph       ®Þ híng chung  µ  ã  Õn  ng  ínvÒ   ån    µ  Öm  ô    v c bi ®é l   ngu thu v nhi v chi. Uû   ban  ©n  ©n    Õn hµnh  Ëp  ù    iÒu  nh d x∙ti   l d to¸n® chØnh  ×nh Héi ®ång  tr     nh©n  ©n    Õt  nh  µ  c¸o Uû   d x∙quy ®Þ v b¸o    ban  ©n  ©n  Ön. Dù     iÒu  nh d huy   to¸n® chØnh  sau    îc duyÖt  µ dù    ©n  khi®   l   to¸n ng s¸ch chÝnh    thøc  ña    c x∙ trong n¨m    kÕ   ¹ch. ho 2.ChÊp  µnh  ù    ©n    h d to¸nng s¸ch x∙:   2.1.C¨n  dù    ©n    cø  to¸nng s¸ch x∙ c¶      n¨m  ∙  îc Héi ®ång  ©n  ©n    ®®    nh d x∙ quyÕt  nh,  û   ®Þ U ban  ©n  ©n    ©n      Õtdù      ©n  nh d x∙ph bæ chiti   to¸nching s¸ch x∙    theo  ôc  ôcng©n  m l  s¸ch nhµ  íc¸p dông    n   cho  Êp    c x∙(theo biÓu  É u   Ìm    m k theo   Th«ng   µy) göiKho  ¹c nhµ  ícn¬igiao dÞch    µm    thanh    µ  tn     b  n      ®Ó l c¨n cø  to¸nv kiÓm    so¸tchi. 2.2.C¨n  vµo  ù    cø  d to¸n c¶    n¨m  µ  v kh¶  n¨ng    thu,nhu  Çu    ña  õng  c chic t quý,Uû     ban  ©n  ©n    Ëp  ù        ý  ã  nh d x∙ l d to¸nthu,chiqu (c chia ra    th¸ng)göiKho     b¹c nhµ  ícn¬igiao dÞch    è  Ý kinh phÝ. §èivíinh÷ng    ã    ån    n      ®Ó b tr          x∙c c¸c ngu thu chñ  Õu    y theo  ïa  ô,chñ  Þch  û   m v  t U ban  ©n  ©n    ã  Ó    Þ  ¬  nh d x∙c th ®Ò ngh c quan  µichÝnh  Êp    t  c trªnt¨ng tiÕn    Êp  è      ®é c s bæ sung  trong  ù  d to¸n ®∙  îc  ®  giao (nÕu  ã)®Ó   iÒu  µnh      c  ® h chitheo tiÕn ®é       c«ng  Öc. vi 2.3.Chñ  Þch  û     t U ban  ©n  ©n    nh d x∙(hoÆc  êi® îcuû  Òn)  µchñ  µi ng     quy l  t  kho¶n      ©n  thu,ching s¸ch x∙.    2.4.X∙  ã  ü  Òn m Æt   ¹ x∙®Ó     c qu ti   t     thanh      i to¸nc¸ckho¶n    ã    Þnhá. chic gi¸tr     §Þnh  møc   ån  ü  Òn  Æt   ¹    Kho  ¹c  µ  íc n¬i giao  Þch    t qu ti m t ix∙ do  b nh n     d quy ®Þnh  cho  õng  ¹    t lo i Riªng  ÷ng      Kho  ¹c nhµ  íc,®iÒu  Ön  i  ¹ x∙. nh x∙ ë xa  b  n  ki ® l   i khã kh¨n cha  Ó  ùc hiÖn  Öc  ép  ùctiÕp c¸c kho¶n    ña  ©n    th th   vi n tr      thu c ng s¸ch  x∙ vµo    Kho  ¹c  µ  íc,®Þnh  b nh n   møc   ån  ü  Òn  Æt   Çn  îc quy  nh    t qu ti m c ®  ®Þ ë møc  ïhîp. ph   2.5.Tæ     chøc  thu: 2.5.1.Ban  µichÝnh    ã  Ö m   ô  èihîp víi ¬    T  x∙c nhi v ph       quan  Õ  c thu gi¸m    s¸t, kiÓm      ån    ©n  trac¸cngu thu ng s¸ch nhµ  íc®¶m     n  b¶o    ng, thu ®ñ   µ  Þp  thu ®ó     v k thêi. Riªng  kho¶n  tõ quü  t  thu    ®Ê c«ng  ch  Ý 5%,  µis¶n  t  c«ng  µ  v hoa  î c«ng  l i s¶n  µ nguån  l  thu  êng  th xuyªn  ña  ©n  c ng s¸ch    ×  Ëy    x∙,v v x∙ kh«ng  îc ®Êu   ®  thÇu thu kho¸n  ét  Çn  m l cho  Òu  nhi n¨m  µm  l ¶nh  ëng  n   Öc  ©n  i h ®Õ vi c ®è   ng©n s¸ch x∙,tr ng  îp  ËtcÇn  Õtph¶ithu  ét  Çn      ê h th   thi     m l cho  ét  è  m s n¨m, th×   
 7. 7 chØ  îcthu trong nhiÖm   ú  ña  éi ®ång  ©n  ©n, kh«ng  Ên sang  Ö m   ®     kc H  nh d   l  nhi kú  éi ®ång  ©n  ©n  H  nh d kho¸sau.   2.5.2. êng  îp ®èi t ng ph¶inép  ©n   Tr h    î     ng s¸ch cã  iÒu  Ön  ép  Òn trùc  ® ki n ti     tiÕp vµo  ©n    ng s¸ch nhµ  íct¹    n  i Kho  ¹c nhµ  íc,th× c¨n cø  µo  b  n       v th«ng  thu b¸o    cña  ¬  c quan    thu hoÆc   ña  c Ban  µichÝnh    i t ng nép  ©n  t  x∙,®è  î   ng s¸ch lËp giÊy      nép  Òn vµ  Ých tµikho¶n  ti   tr     hoÆc  mang  Òn m Æt   íKho  ¹c nhµ  íc®Ó   ép  ti   t i b  n  n trùctiÕp vµo  ©n      ng s¸ch nhµ  íc.   n 2.5.3.Trêng  îp  i îng    h ®è t ph¶inép  ©n    ng s¸ch kh«ng  ã  iÒu  Ön  ép  c® ki n tiÒn trùctiÕp vµo  ©n       ng s¸ch nhµ  íct¹ Kho  ¹c nhµ  íc,th×:   n    i b  n    ­ §èi víic¸c kho¶n  thuéc  Ö m   ô  cña  ¬         thu  nhi v thu  c quan  Õ, c¬  thu   quan  thuÕ    Õt giÊy  ép  Òn  µ  thu,vi   n ti v mang  Òn  í Kho  ¹c  µ  íc ®Ó   ép  µo  ti t i   b nh n   nv ng©n  s¸ch nhµ  íc.Trêng  îp c¬    n  h   quan  Õ  û  Òn  thu u quy cho Ban  µi chÝnh    T  x∙ x∙thu,th× c¬        quan  Õ  Êp        thu c biªnlai cho  thu Ban  µichÝnh    T  x∙,Ban  µichÝnh  t  x∙thu,viÕtgiÊy nép  Òn vµ        ti   mang  Òn tí Kho  ¹c nhµ  íc®Ó   ép  µo  ©n  ti     i b  n  n v ng s¸ch nhµ  íc,®ång  êiquyÕt to¸nbiªnlai   íi ¬    n  th           v   quan  Õ. thu c thu   ­ §èi víic¸c kho¶n         thu  éc  Ö m   ô  thu nhi v thu  ña  c Ban  µi chÝnh    T  x∙,Ban   TµichÝnh      ÕtgiÊy nép  Òn vµ    x∙thu,vi     ti   mang  Òn tí Kho  ¹c nhµ  íc®Ó   ép  ti     i b  n  n trùctiÕp vµo  ©n      ng s¸ch nhµ  íc(hoÆc  ép  µo  ü  ña  ©n    n  n v qu c ng s¸ch x∙®Ó         chi n Õu  µc¸c x∙miÒn  ói,vïng s©u, vïng xa  a  ã  iÒu  Ön  l      n        ch c ® ki giao dÞch  êng    th xuyªn víiKho  ¹c nhµ  íc).    b  n  Ban  µi chÝnh    ã  Ö m   ô  Õt        T  x∙c nhi v quy to¸nbiªnlai thu víi ¬      quan  c cung  Êp    . c biªnlai 2.5.4.Nghiªm  Ê m       c thu kh«ng  ã    ,     µisæ   c biªnlai thu ®Ó ngo   s¸ch;khithu       ph¶igiao        biªnlaicho  i îng nép. C¬   ®è t     quan  Thu Õ, Phßng  µi chÝnh  Ön   T  huy cã  Ö m   ô  nhi v cung  Êp      y   ,  Þp  êicho  c biªn lai®Ç ®ñ k th   Ban  µi chÝnh      T  x∙ ®Ó thùc hiÖn    ép  ©n    thu n ng s¸ch nhµ  íc.   n 2.5.5.Trêng  îp    h ph¶i hoµn      tr¶kho¶n thu  ©n  ng s¸ch    x∙ (tho¸  ithu),Kho    b¹c nhµ  ícx¸cnhËn  â sè  Òn ®∙    µo  ©n    n    r   ti   thu v ng s¸ch x∙®Ó       Ban  µichÝnh    T  x∙ lµm    tho¸i   c¨n cø    cho  i t ng ® îchoµn  thu ®è  î     tr¶. 2.5.6. Öc  ©n   Vi lu chuyÓn  chøng  õthu ® îcthùc hiÖn    t        nh sau: ­  èi víic¸c kho¶n  §     thu  ©n  ng s¸ch    îc hëng  x∙ ®   100%, Kho  ¹c  µ  íc b nh n   chuyÓn chøng  õthu cho  t    Ban  µichÝnh  T  x∙. ­ §èivíi         kho¶n    ©n  c¸c thu ph chiavíi ©n    ng s¸ch cÊp    trªn,  Kho  ¹c nhµ  íc b  n  n¬ix∙m ë   µikho¶n  Ëp     t  l b¶ng      kª c¸c kho¶n    ©n  thu ng s¸ch cã  ©n    ph chiacho      x∙ (theom É u   ô  ôcA  Ìm    ph l   k theo Th«ng   µy),göiBan  µichÝnh    tn    T  x∙. 2.5.7. èivíi è            thu bæ sung  ña  ©n  § s c ng s¸ch x∙,Phßng  µichÝnh  Ön      T  huy c¨n cø  µo  ù    è      v d to¸ns bæ sung  ∙  ® giao cho  õng    ù        µng  ý    t x∙,d to¸nthu chih qu cña      µ  c¸c x∙v kh¶  n¨ng  ©n  i cña  ©n  c ®è   ng s¸ch huyÖn, th«ng  sè        b¸o  bæ sung  hµng  ý  qu (chiara th¸ng)cho    ñ  ng  iÒu  µnh  ©n       x∙ch ®é ® h ng s¸ch.§ Ó   ¶m      ® b¶o cho    ã  ån    Êt lµ chicho  é  x∙c ngu chi,nh       b m¸y, Phßng  µichÝnh  Ön  Êp  è    t  huy cs bæ  sung cho    x∙theo ®Þnh  ú  µng    kh th¸ng.  2.6.Thùc  Ön    hi chi: 2.6.1.  Nguyªn  ¾c  t chi: (1)ViÖc  ùc hiÖn      th   chiph¶ib¶o  ¶m     iÒu  Ön:   ® c¸c® ki ­§∙® îcghitrong dù           to¸n; ­§óng  Õ   ,    Èn,®Þnh    ch ®é tiªuchu   møc  quy  nh; ®Þ
 8. 8 ­§îcChñ  Þch  û      t U ban  ©n  ©n    nh d x∙hoÆc   êi® îcuû  Òn  Èn  ng     quy chu chi. (2)C Êp    ©n    ph¸tng s¸ch x∙chØ  ïng  ×nh     d h thøc  Önh    Òn.Trªn lÖnh  l chiti     chitiÒn ph¶ighicô  Ó, ®Çy    ¬ng, lo¹           th   ®ñ ch   ikho¶n,m ôc,  Óu m ôc  ,   ti   theo    quy ®Þnh  ña  ôc  ôcng©n  cm l  s¸ch nhµ  íc¸p dông  i víi Êp    Ìm    n   ®è     c x∙,k theo b¶ng      kª chøng  õchi(theo m É u   ô  ôcB  Ìm  t      ph l   k theo Th«ng   µy);®èi víi     tn       kho¶n    c¸c chi línph¶ikÌm      theo  µiliÖu chøng  t    minh. Trêng  îp  Êp    h c ph¸tm ét  Çn  ã  Òu    l c nhi ch¬ng, th×  Ëp    l thªm  b¶ng        Õttheo  ôc  ôc ng©n  kª chi,chiti   m l  s¸ch nhµ  íc ¸p   n    dông  i víicÊp    ®è     x∙(theo m É u   ô  ôcC   Ìm    ph l   k theo  Th«ng   µy),trªnb¶ng    tn    kª ghirâ sè  Öu,ngµy      hi   th¸ngcña  Önh    Òn,®ång  êitrªnlÖnh    Òn ph¶i   l chiti   th     chiti     ghi râ  è  Öu  ña    s hi c b¶ng    kª,tæng  è  Òn.Trêng  îp  s ti   h thanh  to¸n b»ng  Òn   ti   m Æt  ph¶i kÌm    theo  Êy    Þ   óttiÒn  Æt.  gi ®Ò ngh r   m Kho  ¹c  µ  íc kiÓm     b nh n   tra, n Õu    iÒu  Ön  × thùc hiÖn  ®ñ ® ki th     thanh  to¸n.  (3)Trong  ÷ng  êng  îp thËtcÇn  Õt,   ¹m    nh tr h    thi   t øng  nh c«ng    Ý, øng  t¸cph   tiÒn  íc cho  tr   kh¸ch  µng, cho  µ  Çu  h   nh th theo  îp  ng, chuÈn  Þ   éi nghÞ, h ®å   bh    tiÕp kh¸ch,mua   ¾ m   á,.   îc t¹m    s nh . ®   . øng      ®Ó chi.Trong  êng  îp  µy, trªn tr hn   lÖnh    Òn chØ    chiti   ghitæng  è  Òn cÇn  ¹m  s ti   t øng, kÌm    theo  Êy    Þ  ót gi ®Ò ngh r   tiÒn m Æt   Õu  ¹m    (n t øng  b»ng  Òn m Æt).Khi cã    ti       ®ñ chøng  õ hîp lÖ,Ban  µi t      T  chÝnh   x∙ph¶ilËp    b¶ng    kª chøng  õ chi(theo m É u   ô  ôcB  Ìm  t      ph l   k theo  Th«ng  t nµy) vµ  Êy    Þ       gi ®Ò ngh thanh  to¸n t¹m    øng (theo  É u   ô  ôc D   Ìm  m ph l   k theo   Th«ng   µy) göiKho  ¹c nhµ  ícn¬igiao dÞch  µm  ñ tôc chuyÓn  ¹m    tn     b  n      l th     t øng sang  ùc ching©n  th     s¸ch. (4)C¸c    kho¶n thanh  to¸n tõ ng©n     s¸ch    x∙ qua Kho  ¹c nhµ  íc cho    b  n  c¸c ®èi t ng cã  µikho¶n   î   t   giao dÞch      ë Kho  ¹c nhµ  íchoÆc     ©n  µng  b  n  ë ng h ph¶i® ­   îc thùc hiÖn      b»ng  ×nh  h thøc chuyÓn  kho¶n  õtr ng  îp  (tr   ê h kho¶n    á  ã  chinh c thÓ  thanh    to¸nb»ng  Òn m Æt). ti     (5)§èivíi         kho¶n    õ c¸c nguån    îcgi÷ l¹ t¹ x∙,Ban  µi chÝnh  c¸c chit     thu ®       i   i  T  x∙phèihîp víi        Kho  ¹c nhµ  íc®Þnh  ú  µm  ñ tôc ghithu,ghichivµo  ©n   b  n  k l th             ng s¸ch x∙,khilµm  ñ tôc ghithu,ghichiph¶ikÌm      th               theo b¶ng    kª chøng  õ thu vµ  t    b¶ng    kª chøng  õchi. t  2.6.2.   êng    th Chi xuyªn: (1)¦u tiªnchitr¶sinh ho¹tphÝ, c¸c kho¶n  ô  Êp                 ph c cho    é    c¸n b x∙,kh«ng  ®Ó   îsinh ho¹tphÝ  µ    n     v c¸ckho¶n  ô  Êp. ph c (2) C¸c    kho¶n    êng  chi th xuyªn kh¸c ph¶i c¨n  vµo  ù      cø  d to¸n n¨m,  ×nh    t h×nh  Êp  c b¸ch  ña  c c«ng  Öc,kh¶  vi   n¨ng  ña  ©n  c ng s¸ch    ¹  êi®iÓ m     x∙ t i   th chi ®Ó   ùc hiÖn    th   chicho  ïhîp. ph   2.6.3.   u      iÓn:   ®Ç tph¸ttr Chi (1)ViÖc    qu¶n  ývèn  u    ©y  ùng  ¬  l  ®Ç tx d c b¶n  ña  ©n  c ng s¸ch x∙thùc hiÖn       theo quy  nh   ña  µ   íc vµ  ©n  Êp  ña  ®Þ c Nh n   ph c c tØnh; viÖc  Êp    c ph¸t,thanh    to¸n,quyÕt    èn  u    ©y  ùng  ¬    to¸nv ®Ç tx d c b¶n  ña  ©n  c ng s¸ch x∙thùc hiÖn       theo  quy  nh  ña  é  µichÝnh. ®Þ c BT  (2) èi íi ù  ¸n ®Ç u  t  §  v  d  b»ng nguån ®ãng  gãp theo nguyªn t¾c tù  nguyÖn  ña  ©n  ©n  c nh d ph¶ib¶o  ¶m:   ® ­ Më       sæ s¸ch theo  âivµ    d   ph¶n  ¸nh  Þp  êim äi  k th   kho¶n  ng  ãp  ®ã g b»ng  tiÒn,ngµy    c«ng    ng, hiÖn  Ëtcña  ©n  ©n. lao®é   v  nh d ­ Qu¸  ×nh thic«ng, nghiÖm   vµ    tr       thu  thanh    to¸n ph¶icã  ù    s gi¸m    ña  s¸tc Ban  gi¸m    ù    nh©n  ©n  ö. s¸td ¸n do  d c
 9. 9 ­ K Õt    qu¶  u    µ  Õt    ù  ph¶i® îc th«ng  ®Ç t v quy to¸nd ¸n     b¸o c«ng khaicho    nh©n  ©n  Õt. d bi 2.7.KiÓ m       tra,gi¸m    ¹t®éng  ©n  s¸tho   ng s¸ch x∙:   2.7.1.Héi ®ång  ©n  ©n       nh d x∙gi¸m    Öc  ùc hiÖn      ©n  s¸tvi th   thu ching s¸ch  x∙.   2.7.2.C¸c  ¬    c quan  µichÝnh  Êp  t  c trªn,nhÊt  µ cÊp  Ön,    l  huy ph¶i th ng   ê xuyªn kiÓm    íng dÉn    tra,h  c«ng    t¸cqu¶n  ýng©n  l  s¸ch x∙.   3.K Õ     µ  Õt to¸nng©n    to¸nv quy     s¸ch x∙:   3.1.Ban  µi chÝnh    ã    T  x∙ c tr¸chnhiÖ m   ùc  Ön    th hi c«ng    ¹ch  t¸ch to¸n kÕ     to¸nvµ  Õt    ©n    quy to¸nng s¸ch x∙theo  ôc  ôcng©n     m l  s¸ch nhµ  íc¸p dông  i   n   ®è   víi Êp    µ  Õ     Õ     ©n   c x∙v ch ®é k to¸nng s¸ch x∙hiÖn  µnh; thùc hiÖn  Õ          h     ch ®é b¸o c¸o kÕ     µ  Õt to¸ntheo quy  nh. Kho  ¹c nhµ  ícn¬igiao dÞch  ùc   to¸nv quy       ®Þ   b  n      th   hiÖn c«ng    Õ         ü  ©n  t¸ck to¸nthu chiqu ng s¸ch x∙theo quy  nh.      ®Þ 3.2.Thêi gian      chØnh  ýquyÕt  l  to¸n ng©n    s¸ch x∙ h Õt  µy  th¸ng 01     ng 31    n¨m  sau.   3.3.§ Ó   ùc hiÖn  ètc«ng      th   t  t¸ckho¸sæ   µ  Õt    µng    v quy to¸nh n¨m, Ban  µi   T  chÝnh    Çn  ùc hiÖn    Öc  x∙c th   c¸cvi sau  y: ®© (1) Ngay    trong th¸ng 12    ph¶i rµ    Êtc¶      so¸tt   c¸c kho¶n     thu,chi theo  ù  d to¸n,tõ ®ã   ã  Ön      c bi ph¸p  thu  y       ®Ç ®ñ c¸c kho¶n  ph¶i thu  µo  ©n    v ng s¸ch  µ  v gi¶iquyÕt  Þp  êic¸c nhu  Çu      k th     c chitheo  ù  d to¸n.Trêng  îp  ã    h c kh¶  n¨ng  ôt h  thu ph¶ichñ  ng  ã  ¬ng  s ¾p  Õp  ¹ c¸c kho¶n      ¶m     ®é c ph ¸n  x l    i chi®Ó ® b¶o  ©n  c ®èi ng©n    s¸ch x∙.   (2) Phèi hîp  íiKho  ¹c  µ  íc n¬i giao  Þch  i  Õu  ¹ tÊtc¶        v  b nh n     d ®è chi l i   c¸c   kho¶n      ©n  thu,ching s¸ch x∙trong n¨m, b¶o  ¶m   ¹ch to¸n®Çy  ,  Ýnh           ® h   ®ñ ch x¸c c¸c kho¶n        thu,chi theo  ôc  ôc ng©n  m l  s¸ch  µ  íc ¸p  ông  i  íicÊp    nh n   d ®è v   x∙, kiÓm     ¹  è  tra l is thu  îc ph©n  ®  chia gi÷a    c¸c  Êp  ©n  c ng s¸ch theo  lÖ    tØ  quy ®Þnh. (3)§èivíic¸c kho¶n  ¹m    ¹m  ÷,t¹m         t thu,t gi   vay  Õu  ã) ph¶ixem   Ðt xö  (n c     x  lýhoÆc   µn    êng  îp cha  ö  ý® îc,th×    ho tr¶,tr h  x l    ph¶ilµm  ñ tôc chuyÓn    th     sang  n¨m sau. (4)C¸c    kho¶n      thu,chiph¸tsinh vµo  êi®iÓ m   èin¨m  îc thùc hiÖn      th   cu   ®    theo nguyªn t¾c      sau: ­ C¸c    kho¶n    thu ph¶inép  Ë m   Êt tr c cuèigiê lµm  Öc  µy    ch nh   í      vi ng 31/12,   n Õu  ép  n sau  êih¹n trªnph¶itÝnh  µo    ©n  th         v thu ng s¸ch n¨m    sau. ­§èivíi         kho¶n    c¸c chitrong tr ng  îp cÇn  Õtph¶ichinhng  a    îc  ê h   thi      ch chi®   do  ån  ngu thu  Ëp  t trung chË m   ×  îc phÐp    n   Õt  µy  th¸ng 01    th ®   chi ®Õ h ng 15    n¨m sau. 3.4.Quy Õt    ©n    to¸nng s¸ch x∙hµng     n¨m: 3.4.1.Ban  µi chÝnh    Ëp    T  x∙ l b¸o  c¸o quyÕt to¸n thu    ©n     chi ng s¸ch    x∙ hµng  n¨m  (theo c¸cbiÓu  É u   Ìm     m k theo  Th«ng   µy) tr×nh Uû   tn     ban  ©n  ©n   nh d x∙xem   Ðt ®Ó   ×nh Héi ®ång  ©n  ©n      Èn, ®ång  êigöiPhßng    x  tr     nh d x∙phª chu   th     Tµi chÝnh    huyÖn   ®Ó tæng  îp.Thêi gian  öi b¸o  h    g  c¸o quyÕt  to¸n n¨m      cho Phßng  µichÝnh  Ön  Ë m   Êt ngµy  th¸ng02  T  huy ch nh   15    n¨m  sau.
 10. 10 3.4.2.Quy Õt    to¸n chi ng©n     s¸ch    x∙ kh«ng  îc lính¬n  ®   quyÕt to¸n thu    ng©n  s¸ch x∙.K Õt    ©n     d ng s¸ch x∙lµsè        chªnh  Öch  ính¬n  ÷a sè  ùc thu vµ  l l  gi   th     sè  ùc ching©n  th     s¸ch    µn  é  Õt    x∙.To b k d n¨m  íc (nÕu  ã) ® îc chuyÓn  µo  tr   c    v thu ng©n    s¸ch n¨m    sau. 3.4.3.Sau    éi ®ång  ©n  ©n    chuÈn, b¸o    Õt    îc   khiH   nh d x∙phª    c¸o quy to¸n®   lËp  µnh  b¶n    öi cho  éi  ng  ©n  ©n    û   th 05  ®Ó g   H ®å nh d x∙,U ban  ©n  ©n    nh d x∙, Phßng  µichÝnh  Ön  Õu  ã    t  huy (n c bæ sung  µ  iÒu  v® chØnh),l Ban  µichÝnh   u  t  x∙vµ    th«ng    b¸o c«ng khain¬ic«ng  éng     c cho  ©n  ©n  nh d trongx∙biÕt.    3.4.4.Phßng  µi chÝnh  Ön  ã    T  huy c tr¸chnhiÖm   Óm       ki trab¸o  quyÕt  c¸o  to¸nthu,ching©n       s¸ch x∙,tr ng  îp cã    ãtph¶ib¸o    û       ê h   sais     c¸o U ban  ©n  ©n   nh d huyÖn    Çu  éi ®ång  ©n  ©n    iÒu  yªu c H   nh d x∙® chØnh.  P h Ç n  iIi P h ¹ m  vi v µ  t æ  c h ø c q u ¶ n  l ý c¸c h o ¹t ® é n g   t µi h Ý n h  k h¸c ë  x∙  c 1.C¸c  ü    qu c«ng  chuyªn dïng cña      x∙: C¸c  ü  qu c«ng  chuyªn dïng  ña      c x∙quy  nh  ¹ Th«ng   µy  µc¸cquü  µi ®Þ ti   tn l     t  chÝnh  îc lËp  ®  theo quy  nh  ña  µ   íc (quü  èc  ®Þ c Nh n   qu phßng  ninh,quü  an    ®Ò n   n  ¸p  ¬ ® nghÜa,..   µ    . v c¸c kho¶n  ng  ãp    ) ®ã g trªnnguyªn  ¾c  ù nguyÖn  t t  cña  ©n  ©n  ∙  îc Héi  ng  ©n  ©n    Õt  nh  ng  nh d ®®  ®å nh d x∙ quy ®Þ nh kh«ng  a ® vµo  ©n  ng s¸ch    éi  x∙.N dung  thu    chi,møc   chivµ  ¬ng  thu    ph thøc thu    ü  chiqu thùc hiÖn    theo  quy  nh  ña  µ   íc®èi víi õng  ü  µ  ®Þ c Nh n       t qu v quy  nh  ña  éi ®Þ c H  ®ång  ©n  ©n    nh d x∙. Ban  µichÝnh    ã  Ö m   ô  óp Uû   T  x∙c nhi v gi   ban  ©n  ©n    ùctiÕp qu¶n  nh d x∙tr     lý c¸c quü    ùc hiÖn      chøc  ¹ch     trªn(th   thu,chi;tæ  h to¸n,quyÕt    to¸n riªng tõng      quü;thùc hiÖn  Õ             ch ®é b¸o c¸o theo  quy  nh,.. )TiÒn  ña  ü  a  ö  ông  ®Þ . . c qu ch s d h Õt trongn¨m  îcchuyÓn    ®  sang  n¨m sau. Uû   ban  ©n  ©n    nh d x∙ph¶ib¸o    Õt    c¸o k qu¶  ¹t®éng  µng  ho   h n¨m  ña  õng  ct quü  cho  éi ®ång  ©n  ©n    û   H  nh d x∙,U ban  ©n  ©n  Ön, Phßng  µichÝnh  nh d huy   T  huyÖn  µ  v c«ng khaicho  ©n  ©n  Õt.   nh d bi 2.Ho¹t®éng  µi Ýnh    ù      t  ch c¸cs nghiÖp  ña    c x∙: Ho¹t®éng  µichÝnh    ù    t  c¸c s nghiÖp  ña    c x∙ bao  å m:    ¹t®éng  ña  g c¸c ho   c c¸c tr¹m  tÕ, tr ng  Ç m     y    ê m non, c¸c ho¹t®éng  ho¸       v¨n  th«ng    Ó  ôc  Ó  tin,th d th thao,c¸c ho¹t®éng       qu¶n  ý ® ß,  î,®Ç m   å    t  ai,tµinguyªn,b Õn   l  ch   h ao, ®Ê ®       b∙i .  Uû   , .do  ban  ©n  ©n    ùctiÕp ® øng    chøc  µ  . nh d x∙tr     ra tæ  v qu¶n  ýtheo  Õ   l  ch ®é   quy  nh. ®Þ M äi  ¹t®éng  µichÝnh    ù  ho   t  c¸cs nghiÖp  ña    îctæ  c x∙®   chøc  qu¶n  ýthèng  l  nhÊt theo nguyªn t¾c:       (1)Uû     ban  ©n  ©n    nh d x∙ giao cho    c¸c ban, ngµnh, tæ      chøc  ña    ùc c x∙ tr   tiÕp thùc hiÖn  õng  ¹  ù      t lo i nghiÖp.C¸c  s   ban,ngµnh,tæ      chøc   trªnph¶ilËp  Õ    k ho¹ch  µichÝnh  µng  t  h n¨m, tr×nh Uû       ban  ©n  ©n    Öt,trong kÕ   ¹ch nh d x∙duy     ho   tµichÝnh    ph¶i tÝnh    to¸n ®Çy         ®ñ c¸c kho¶n      thu,c¸c kho¶n    è  chi;s ph¶i nép    ng©n  s¸ch x∙ hoÆc   è  ç  î õ ng©n     s h tr    t s¸ch x∙ (nÕu  ã).Uû      c   ban  ©n  ©n    nh d x∙ cã  Öm   ô  nhi v tæng  îp b¸o    Õ   ¹ch tµichÝnh  µ  Õt  h   c¸o k ho     v k qu¶  µichÝnh  µng  t  h n¨m  ña  õng  ¹t®éng  ù  ct ho   s nghiÖp  íc Héi  ng  ©n  ©n     éi  ng  tr   ®å nh d x∙.H ®å nh©n  ©n    d x∙gi¸m      ¹t®éng  ù  s¸tc¸cho   s nghiÖp  µy. n
 11. 11 (2) Ban  µi chÝnh    óp  û     T  x∙ gi U ban  ©n  ©n    nh d x∙ qu¶n  ý tµichÝnh    l    c¸c ho¹t®éng  ù    s nghiÖp  ña    íng dÉn    n  Þ  îcgiao thùc hiÖn    ¹t c x∙(h   c¸c®¬ v ®       c¸cho   ®éng  ù  s nghiÖp  trong  Öc  chøc  ¹ch  vi tæ  h to¸n vµ    quyÕt  to¸n thu    ùc   chi,th   hiÖn  Õ     ch ®é b¸o  c¸o  µichÝnh  ï hîp  íitõng  ¹t®éng,  Óm     êng  t  ph   v  ho   ki tra th xuyªn vµ  t  Êtt×nh  ×nh  µichÝnh  ña    ¹t®éng  µy,. . .   ®é xu   h t  c c¸cho   n .) 3.C¸c  ¹t®éng  µichÝnh  ña    ho   t  c th«n b¶n:     C¸c kho¶n  ng  ãp    ®ã g trªnnguyªn  ¾c  ù nguyÖn  ña  ©n  ©n    ö  t t  c nh d ®Ó s dông  µo    ôc  ch  ô  Ó  ôc  ô  v c¸c m ®Ý c th ph v cho  î Ých  l i chung  ña  éng  ng   cc ®å th«n  b¶n  th«n  do  b¶n  ùc tiÕp  tr   huy  ng  µ  ®é v kh«ng  a  µo  ©n  ® v ng s¸ch    x∙. ViÖc  huy  ng  ®é chØ  îc thùc hiÖn  ®    sau    ã  ù  èng  Êt  ña  ©n  ©n   khic s th nh c nh d vÒ   ñ  ¬ng, møc  ch tr   huy  ng  µ  ®é v ph¶ib¸o    ñ   Þch  û     c¸o Ch t U ban  ©n  ©n    nh d x∙. Th«n  b¶n ph¶icö  êim ë       ng   sæ s¸ch ghichÐp  y   ,  ô  Ó       ®Ç ®ñ c th c¸c kho¶n    thu, chivµ    c«ng  khaivíi ©n  ©n  Õt     nh d k qu¶  huy  ng, kÕt  ®é   qu¶  ö  ông    ån  sd c¸cngu tµichÝnh    trªn.  Th«n b¶n chØ      thu chitheo  õng  t c«ng  Öc.Trêng  îp tiÒn huy  vi   h    ®éng  a  ö  ông  í  ch s d t ith«n b¶n  ã  Ó  ê    öivµo  µikho¶n  Òn göicña    ,   c th nh x∙g   t  ti     x∙ t¹  iKho  ¹c nhµ  íc.Ban  µi chÝnh    ã  Öm   ô  óp Uû   b  n  T  x∙c nhi v gi   ban  ©n  ©n    nh d x∙ híng  Én, kiÓm       Çn  Õt)vÒ   µichÝnh  i  íiho¹t®éng  µichÝnh  d  tra(khic thi   t   ®è v     t  th«n b¶n.   4.C¸c  ¹t®éng  µichÝnh    ho   t  kh¸cë      x∙: 4.1.Ho¹t®éng  µichÝnh  ña    chøc      t  c c¸c tæ  §¶ng, ®oµn  Ó  îc qu¶n  ý   th ®   l  theo  iÒu  Ö  ña  õng  chøc,kh«ng  a  µo  ©n  ® lc t tæ    ® v ng s¸ch x∙vµ      kh«ng  éc thu   c¸c ho¹t®éng  µichÝnh      t  kh¸c cña  û     U ban  ©n  ©n    nh d x∙.C¸c  chøc  tæ  §¶ng,   ®oµn  Ó      th ë x∙ph¶icö  êim ë       ng   sæ s¸ch theo  âicô  Ó  õng    d   th t kho¶n      thu,chi; tùtæ    chøc      µ  ùc hiÖn  Õ     c¸o,c«ng  thu,chiv th   ch ®é b¸o    khaitµichÝnh     theo qui    ®Þnh  ña  õng tæ  c t   chøc. 4.2.C¸c    kho¶n thu  é, chihé: gå m     h     c¸c kho¶n      éc  Ö m   ô  thu,chithu nhi v cña    chøc, c¬  c¸c tæ    quan  kh¸c nhê        é  äc  Ý, c¸c kho¶n  ng     x∙ thu,chih (h ph     ®ã gãp  cho    ü  c¸c qu b¶o  Ó m     éi,b¶o  Ó m   tÕ,. .  hi x∙ h   hi y  . )Ban  µi chÝnh    óp . T  x∙ gi   Uû  ban  ©n  ©n    ùc  Ön    nh d x∙ th hi c¸c kho¶n  thu  é, chi hé  h     theo  Õ       ch ®é quy ®Þnh  Ön  µnh, kh«ng  îcsö  ông    hi h   ® d c¸c kho¶n    é, chihé    ôc  ch   thu h     saim ®Ý vµ ph¶im ë       sæ s¸ch ®Ó     theo dâiriªng, ô  Ó  õng kho¶n    é,chihé  µy.      th t   c thu h     n P h Ç n  IV T æ  c h ø c th ù c hi Ö n 1. C¨n  vµo    cø  quy  nh  ña  ®Þ c Th«ng   µy,Uû   t n   ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,  thµnh  è  ùcthuéc  ph tr   trung  ng  ã  ¬ c tr¸chnhiÖm   íng dÉn    Õtcho  ï hîp   h  chiti   ph     víit×nh  ×nh  ô  Ó  ña  õng  a   ¬ng, ®ång  êichØ   o  ¬    h c th c t ®Þ ph   th   ®¹ c quan  µi t  chÝnh  Êp  c tØnh, chÝnh  Òn  µ  ¬    quy v c quan  µichÝnh  Êp  Ön  t  c huy t¨ng cêng    c«ng    «n  c, kiÓm    t¸c® ®è   tra,gi¸m    ×nh  ×nh  s¸tt h qu¶n  ýng©n  l  s¸ch vµ    qu¶n  ý l  c¸cho¹t®éng  µichÝnh     t  kh¸ccña      êng,thÞ  Ên;gi¶i   c¸cx∙,ph   tr     Õt,xö  ýkÞp  quy   l   thêinh÷ng  íng m ¾ c,    ¹m      v  saiph ph¸tsinh trongqu¸ tr×nh thùc hiÖn  ña             c c¸cx∙. 2. Uû     ban  ©n  ©n    Êp  Çn  ã  Õ   ¹ch cô  Ó  õng  íccñng  è  nh d c¸c c c c k ho   th t b  c Ban  µi chÝnh  ña        T  c c¸c x∙®Ó Ban  µi chÝnh    ùc hiÖn  ètchøc  T  x∙th   t  n¨ng  óp  gi Uû  ban  ©n  ©n    nh d x∙qu¶n  ýng©n  l  s¸ch x∙vµ    ¹t®éng  µichÝnh      c¸c ho   t  kh¸c ë    x∙ ®∙    quy  nh   ¹  ®Þ t iTh«ng   li   Þch  è  t ªn t s 38/TC­ TCCP   µy  ng 25/6/1997  Ò   v nhiÖ m   ô  v qu¶n  ýtµichÝnh,ng©n  l      s¸ch vµ  chøc  é    tæ  b m¸y  ña  ¬  c c quan  qu¶n  lýtµichÝnh  éc  Ýnh  Òn  a   ¬ng    Êp. Chøc     thu ch quy ®Þ ph c¸c c   danh  µ  è îng vsl 
 12. 12 c¸n bé  ña      c c¸c Ban  µi chÝnh    Çn    vµo  èil ng c«ng  Öc,quy    T  x∙c c¨n cø  kh  î   vi   m« thu chivµ  nh    ∙  îcChÝnh  ñ      ®Þ biªn® ®   ph quy  nh    è  Ýë  ®Þ ®Ó b tr   møc  èithiÓu, t    ®¶m  b¶o quy  ×nh qu¶n  ývµ  û  ËttµichÝnh. tr   l   k lu       2.1.Ban  µichÝnh    å m:   T  x∙g (1)Trëng    ban  µuû    û   l   viªnU ban  ©n  ©n  ô  nh d ph tr¸chc«ng    µichÝnh,   t¸ct     cã  Öm   ô  óp Chñ   Þch  û   nhi v gi   t U ban  ©n  ©n    chøc  ùc hiÖn  nh d x∙tæ  th   c«ng    t¸c qu¶n  ýng©n  l  s¸ch x∙vµ    ¹t®éng  µichÝnh      c¸cho   t  kh¸cë    x∙. (2)Phô    tr¸chkÕ       to¸nph¶ilµngêicã  ×nh ®é        tr   chuyªn m«n    nghiÖp  ô  èi v (t   thiÓu ph¶i cã  ×nh    ¬  Êp  µichÝnh  Õ     tr ®é s c t  k to¸n ®èi  íimiÒn  ói,hoÆc     v  n  trung cÊp  i  íic¸c vïng    ®è v     kh¸c),cã  Ö m   ô  óp  ëng    nhi v gi Tr ban  µichÝnh  ùc t  tr   tiÕp qu¶n  ýho¹t®éng      ©n    l    thu,ching s¸ch x∙vµ    ¹t®éng  µichÝnh      c¸c ho   t  kh¸c  ë    ùc hiÖn  x∙;th   c«ng    Õ   t¸ck to¸n,quyÕt    ©n    to¸n ng s¸ch x∙ vµ    ü  ña        c¸c qu c x∙. §èi víinh÷ng       x∙ quy    ín,qu¶n  ý phøc  ¹p,Chñ   Þch  û   m« l   l  t  t U ban  ©n  ©n   nh d huyÖn  ã  Ó  c th cho  Ðp    îcbè  Ý thªm  ét    é  µichÝnh  Õ     µm  ph x∙®   tr   m c¸n b t   k to¸nl viÖc theo chÕ     îp ®ång    ng  Ön  µnh.   ®é h   lao®é hi h (3)Thñ  ü  ã  Öm   ô    qu c nhi v qu¶n  ýquü  Òn m Æt   ña    ®èivíi   ã    l  ti   c x∙(     c quy x∙ m«       á  ã  Ó  ö  ông    é  thu chinh c th s d c¸n b kiªm  Ö m). nhi 2.2.ViÖc  Ón  än  µ    tuy ch v thay  Õ  th c¸n  é  i  íitõng  b ®è v   chøc danh  ña  c Ban  µi chÝnh    ùc  Ön  T  x∙ th hi theo  quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  ®Þ 09/1998/N§­   CP ngµy 23/01/1998 cña  Ýnh  ñ  µ    Ch ph v Th«ng   ªntÞch  è  tli   s 99/LT  µy  th¸ng ng 19    5 n¨m 1998  ña  c Ban    Tæ chøc c¸n  é  Ýnh  ñ, Bé   µi chÝnh, Bé     b Ch ph   T     Lao ®éng  ¬ng  th binh vµ    éi.   x∙h   3.Th«ng   µy    tn thay thÕ    Th«ng   è  ts 01/1999/TT­BTC   µy    ng 4/1/1999 cña    Bé   µi chÝnh  íng dÉn  T  h  qu¶n  ýthu ching©n  l      s¸ch x∙ vµ  ã  Öu  ùc thihµnh      c hi l     tõ n¨m  ©n    ng s¸ch 2001. C¸c    v¨n b¶n, chÕ     Ò     ®é v qu¶n  ý tµichÝnh, ng©n  l      s¸ch x∙tr c®©y    íi     í  tr¸v   i quy  nh  ¹ Th«ng   µy  ®Þ t i tn kh«ng  cßn  Öu  ùcthi µnh. hi l     h 4. Uû     ban  ©n  ©n  µ  ¬  nh d v c quan  µichÝnh    Êp  Þu  t  c¸cc ch tr¸chnhiÖ m       thi hµnh  Th«ng   µy. Trong  tn   qu¸  ×nh  ùc  Ön, n Õu   ã  ã  tr th hi   c kh kh¨n,víng  ¾ c     m cÇn ph¶n    Þp  êivÒ   é  µichÝnh    ã  Ön  ¸nh k th   B T   ®Ó c bi ph¸p gi¶i     Õt. quy Ghi chó:C¸c      b¶ng  Óu  bi trongBiÓu1.xls   BiÓu  è: 01/DT/NSX s  TØnh   (TP).. . ..................  . . ................... . Huy Ön   (quËn,   thÞ   x∙,   TP).. . ....... . . ....... X∙   (ph ng, ê   thÞ  trÊn). . ........... . . ..........
 13. 13 b i Ó u  c © n  ® è i t æ n g  h î p d ù  to¸n n g © n  s¸ch n¨ m......... §¬n  Þ:1000  ng v  ®å Néi  dung  thu Dù   to¸n Néi  dung  chi Dù   to¸n Tæng   è  s thu Tæng   è    s chi I.  C¸c  kho¶n      ëng  thu x∙h I.Chi th ng      ê xuyªn   100%. II    u      iÓn . ®Ç tph¸ttr   Chi II C¸c    . kho¶n    ©n  thu ph chiatheo tûlÖ.        II   ù   ID phßng . II   IThu    . bæ sung. Phô   tr¸chk Õ     to¸n Trëng  Ban  µichÝnh t  Ngµy... .th¸ng.. . . . . n¨m... .TM.  û     . . U ban nh ©n  ©n    êng, thÞ  d x∙,ph   trÊn  Chñ   Þch t (kýtªnvµ  ng  Êu)     ®ã d BiÓu  è: 02/DT/NSX s  TØnh   (TP).. . ..................  . . ................... . Huy Ön   (quËn,   thÞ   x∙,   TP).. . ....... . . ....... X∙   (ph ng, ê   thÞ  trÊn). . ........... . . ..........
 14. 14 T æ n g  h î p d ù  to¸n thu n g © n  s¸ch  n¨ m...... §¬n  Þ:1000  ng v  ®å Néi dung   ¦TH  N¨m Dù     to¸nn¨m     s¸nh % so    DT/¦TH Thu  Thu  Thu  Thu  Thu  Thu  NSNN NSX NSNN NSX NSNN NSX 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2 Tæng     thu I.C¸c    kho¶n    thu 100% ­ThuÕ     m«n  µihé  á  b   nh    õbËc  ­6)  (t   4     ­PhÝ,  Ö  Ý   l ph ­Thu  õquü  t    t  ®Ê c«ng  ch  µ    Ý v hoa lîc«ng    i s¶n ­Thu  õho¹t®éng    t    kinh tÕ  µ  ù    vs nghiÖp ­§ãng  ãp  ña  ©n  ©n    g c nh d theo quy    ®Þnh ­§ãng  ãp  ùnguyªn cña        g t    c¸ctæ chøc,c¸nh©n    ­ViÖn  î ùctiÕp cña  ícngoµi   tr    tr   n  ­Thu  Õt    ©n    k d ng s¸ch n¨m  íc   tr ­Thu    kh¸c   II  .C¸c  kho¶n    ©n  thu ph chiatheo tû      lÖ  Çn  ph tr¨m ­ThuÕ   ö  ông  t    sd ®Ê n«ng  nghiÖp ­ThuÕ     chuyÓn  Òn  ö  ông  quy sd ®Êt  (1) ­ThuÕ   µ  t    nh ®Ê (1) ­TiÒn  Êp  Òn  ö  ông  t    c quy sd ®Ê (1) ­ThuÕ   µinguyªn   t  ­LÖ   Ý  ícb¹ nhµ,®Êt   ph tr       ­ThuÕ     ô ® Æc   Öt®èi víi   tiªuth   bi       hµng    ho¸ s¶n  Êt trong níc xu     ­C¸c    kho¶n    ©n  thu ph chiakh¸c     (NÕu  îctØnh  ©n  Êp) ®  ph c II   IThu    . bæ sung  õng©n  t  s¸ch cÊp    trªn ­Thu      bæ sung  ©n  i tõng©n  c ®è     s¸ch cÊp    trªn ­Thu      bæ sung  ã  ôc    õng©n  cm tiªut   s¸ch cÊp    trªn (1)ChØ     ông  i víi ©n    ¸p d ®è     ng s¸ch x∙,thÞ  Ên     tr Phô   tr¸chk Õ     to¸n Trëng  Ban  µichÝnh t  Ngµy...  .th¸ng.. . . . . n¨m... .TM.  û     . U ban .  nh © n   ©n     êng, d x∙,ph   thÞ  Ên  tr Chñ   Þch t (kýtªnvµ  ng  Êu)     ®ã d BiÓu  è: 03/DT/NSX s  TØnh  
 15. 15 (TP).. . ..................  . . ................... . Huy Ön   (quËn,   thÞ   x∙,   TP).. . ....... . . ....... X∙   (ph ng, ê   thÞ  trÊn). . ........... . . .......... t æ n g  h î p d ù  to¸n c hi n g © n  s¸ch  n¨ m  ..... §¬n  Þ:1000  ng v  ®å Néi dung   ¦TH  N¨m Dù     to¸n %   s¸nh so    n¨m DT/¦TH Tæng    chi I.   êng    th Chi xuyªn 1.Sù    nghiÖp    éi x∙h ­H u      Öc  µ  î Êp    x∙,th«ivi v tr  c kh¸c ­Giµ  ®¬n, trÎ å       c«      c«i, m cøu  Õ t 2.Sù    nghiÖp    ôc gi¸od 3.Sù    nghiÖp  tÕ y  4.Sù    nghiÖp     v¨n ho¸,th«ng  tin 5.Sù    nghiÖp  Ó  ôc  Ó  th d th thao 6.Sù    nghiÖp  kinhtÕ   ­SN     giao th«ng   ­SN     n«ng   ©m   û lî­h¶is¶n ­l ­thu        i ­SN   Þ  Ýnh   th ch ­Th¬ng  ¹i,dÞch  ô   m  v ­C¸c  ù    s nghiÖp  kh¸c 7.Chi qu¶n  ýNhµ   íc,§¶ng,®oµn  Ó,    l  n    th + Qu¶n  ýNhµ   íc l  n + §¶ng +  Æt   Ën Tæ   èc M tr   qu +  µn  §o Thanh    niªnCSHC M +  éi Phô  ÷  ÖtNam H  n Vi   +  éi Cùu  Õn  H  chi binh ViÖtNam     +  éi N«ng  ©n  ÖtNam H  d Vi   8.Chi d©n  ©n  ùvÖ,  Ëttùan  µn     qu t  tr     to x∙héi   9.Chi kh¸c    II Chi ®Ç u      iÓn(1)   .  tph¸ttr   II   ù   ID phßng . (1)ChØ     ông  i víi ©n    ¸p d ®è     ng s¸ch x∙,thÞ  Ên     tr Phô   tr¸chk Õ     to¸n Trëng  Ban  µichÝnh t  Ngµy...  .th¸ng.. . . . . n¨m... .TM.  û     . U ban .  nh © n   ©n     êng, d x∙,ph   thÞ  Ên  tr Chñ   Þch t
 16. 16 (kýtªnvµ  ng  Êu)     ®ã d BiÓu  è: 04/DT/NSX s  TØnh   (TP).. . ..................  . . ................... . Huy Ön   (quËn,   thÞ   x∙,   TP).. . ....... . . ....... X∙   (ph ng, ê   thÞ  trÊn). . ........... . . .......... d ù  to¸n c hi ® Ç u  t x © y  d ù n g  c ¬  b ¶ n n¨ m  ..... §¬n  Þ:1000  ng v  ®å Tæng  ù  d to¸n Dù     to¸nn¨m... . . ® îcduyÖt   Tªn c«ng  ×nh Thêi tr   Tæng   Trong  Gi¸trÞ Gi¸trÞ Tæng   Trong        Chia theo   gian KC­   sè ®ã   thùc ®∙    thanh sè ®ã   nguån  èn v HT nguån  hiÖn  to¸n  t/   Nguån  Nguån  to¸n ®ãng  ®Õ n   ®Õ n   KL    c©n  ®ãng  n¨m gãp  ña 31/12/. .31/12/. . c . . tr c ®èi NS gãp í   d©n Tæng   è s 1/CT     chuyÓn  tiÕp ­ ­ ­ 2/CT   ëi   kh   c«ng  íi m ­ ­ ­ 3/CT   µn    ho thµnh trong  n¨m ­ ­ ­ Phô   tr¸chk Õ     to¸n Trëng  Ban  µichÝnh t  Ngµy...  .th¸ng.. . . . . n¨m... .TM.  û     . U ban .  nh © n   ©n     êng, d x∙,ph   thÞ  Ên  tr Chñ   Þch t (kýtªnvµ  ng  Êu)     ®ã d
 17. 17 BiÓu  è: 05/DT/NSX s  T Ønh   (TP).. . ..................  . . ................... . Huy Ön   (quËn,   thÞ   x∙,   TP).. . ....... . . ....... X∙   (ph ng, ê   thÞ  trÊn). . ........... . . .......... bi Ó u  t æ n g  h î p k Õ  h o ¹ ch thu, hi  c c¸c h o ¹t ® é n g  t µi h Ý n h  k h¸c    c  n¨ m...... §¬n  Þ:1000  ng v  ®å Néi dung   ¦ícthùc hiÖn      n¨m  íc tr K Õ   ¹ch n¨m ho   Thu Chi Chªnh  Thu Chi Chªnh  lÖch    (+) lÖch    (+) (­) (­) Tæng   è s 1.C¸c  ü    qu c«ng  chuyªn dïng   ­An    ninh quèc    phßng ­§ Òn  n  ¸p  Üa   ¬ ® ngh ­KhuyÕn  äc   h ­.. .  . 2.C¸c  ¹t®éng  ù    ho   s nghiÖp ­Sù    nghiÖp  kinhtÕ   +  î Ch +  Õ n   B b∙i + +  . . .. . ­Sù    nghiÖp    v¨n x∙ +  tÕ  Y  x∙ +  Ç m   M non +  Gi¸odôc    kh¸c +  V¨n    Ö   ho¸ ngh thuËt +  Ó   ôc  Ó  Th d th thao +  . .. . Ghi chó:     Chªnh  Öch      ính¬n  l (+)thu l   chi Chªnh  Öch  )thu nhá  ¬n  l (­    h chi
 18. 18 Phô   tr¸chk Õ     to¸n Trëng  Ban  µichÝnh t  Ngµy...  .th¸ng.. . . . . n¨m... .TM.  û     . U ban .  nh © n   ©n     êng, d x∙,ph   thÞ  Ên  tr Chñ   Þch t (kýtªnvµ  ng  Êu)     ®ã d BiÓu  è: 06/DT/NSX s  TØnh   (TP).. . ..................  . . ................... . Huy Ön   (quËn,   thÞ   x∙,   TP).. . ....... . . ....... X∙   (ph ng, ê   thÞ  trÊn). . ........... . . .......... P h © n  b æ  d ù  to¸n c hi n g © n  s¸ch n¨ m....... §¬n  Þ:1000  ng v  ®å Ch ¬ng  Lo¹i Kho¶n M ôc Dù   to¸n Tæng  ù      ©n  d to¸nching s¸ch x∙(b»ng  è,b»ng  ÷):    s  ch Phô   tr¸chk Õ     to¸n Trëng  Ban  µichÝnh t  Ngµy...  .th¸ng.. .n¨m... . . . . . . TM.  û   U ban  © n   © n   nh d x∙,ph êng, thÞ  Ên      tr Chñ   Þch t (kýtªnvµ  ng  Êu)     ®ã d
 19. 19 BiÓu  è: 01/QT/NSX s  T Ønh   (TP).. . ..................  . . ................... . Huy Ön   (quËn,   thÞ   x∙,   TP).. . ....... . . ....... X∙   (ph ng, ê   thÞ  trÊn). . ........... . . .......... Bi Ó u  c © n  ® è i q u y Õ t to¸n n g © n  s¸ch n¨ m........ §¬n  Þ:1000  ng v  ®å Néi dung    thu Quy Õt  to¸n Néi dung    chi Quy Õt  to¸n Tæng   è  s thu Tæng   è  s chi I.  C¸c kho¶n thu  I.   êng    th Chi xuyªn x∙hëng    100%.  II  .Chi  u    ®Ç t ph¸t   II  .C¸c kho¶n    thu tr Ón i ph©n  chiatheo  û   t  lÖ.  II   IThu    . bæ sung. K Õt    © n   d ng s¸ch Phô   tr¸chk Õ     to¸n Trëng  Ban  µichÝnh t  Ngµy...  .th¸ng.. .n¨m... . . . . . . TM.  û   U ban  © n   © n   nh d x∙,ph êng, thÞ  Ên      tr Chñ   Þch t (kýtªnvµ  ng  Êu)     ®ã d
 20. 20 BiÓu  è: 02/QT/NSX s  T Ønh   (TP).. . ..................  . . ................... . Huy Ön   (quËn,   thÞ   x∙,   TP).. . ....... . . ....... X∙   (ph ng, ê   thÞ  trÊn). . ........... . . .......... t æ n g  h î p q u y Õ t to¸n thu n g © n  s¸ch n¨ m........ §¬n  Þ:1000  ng v  ®å Néi dung   Dù   to¸n Quy Õt  to¸n     s¸nh % so    QT/DT Thu  Thu  Thu  Thu  Thu  Thu  NSNN NSX NSNN NSX NSNN NSX 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2 Tæng     thu I.C¸c    kho¶n    thu 100% ­ThuÕ     m«n  µihé  á  b   nh    õbËc  ­6)  (t   4     ­PhÝ,  Ö  Ý   l ph ­Thu  õquü  t    t  ®Ê c«ng  ch  µ    Ý v hoa lîc«ng    i s¶n ­Thu  õho¹t®éng    t    kinh tÕ  µ  ù    vs nghiÖp ­§ãng  ãp  ña  ©n  ©n    g c nh d theo quy    ®Þnh ­§ãng  ãp  ùnguyªn cña        g t    c¸ctæ chøc,c¸nh©n    ­ViÖn  î ùctiÕp cña  ícngoµi   tr    tr   n  ­Thu  Õt    ©n    k d ng s¸ch n¨m  íc   tr ­Thu    kh¸c   II  .C¸c  kho¶n    ©n  thu ph chiatheo tû      lÖ  Çn  ph tr¨m ­ThuÕ   ö  ông  t    sd ®Ê n«ng  nghiÖp
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2