Thông tư 118/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:30

0
150
lượt xem
18
download

Thông tư 118/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 118/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Nghị định số 60/2002/NĐ-CP ngày 06/6/2002 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu theo nguyên tắc của Hiệp định thực hiện Điều 7 Hiệp định chung về thuế quan và thương mại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 118/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh Sè 118/2003/TT-BTC ngµy 8 th¸ng 12 n¨m 2003 Híng dÉn NghÞ ®Þnh sè 60/2002/N§-CP ngµy 06 th¸ng 6 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ viÖc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu theo nguyªn t¾c cña HiÖp ®Þnh thùc hiÖn §iÒu 7 HiÖp ®Þnh chung vÒ thuÕ quan vµ th¬ng m¹i C¨n cø LuËt ThuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 60/2002/N§-CP ngµy 06 th¸ng 6 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ viÖc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu theo nguyªn t¾c cña HiÖp ®Þnh thùc hiÖn §iÒu 7 HiÖp ®Þnh chung vÒ thuÕ quan vµ th¬ng m¹i (sau ®©y viÕt t¾t lµ NghÞ ®Þnh 60/2002/ N§-CP); Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 60/2002/N§-CP nh sau: Ch¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung I. §èi tîng ¸p dông Hµng ho¸ nhËp khÈu cã hîp ®ång th¬ng m¹i ®îc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy, bao gåm: 1. Hµng ho¸ nhËp khÈu cña c¸c doanh nghiÖp, c¸c bªn hîp doanh thuéc ®èi tîng ®iÒu chØnh cña LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam; 2. Hµng ho¸ nhËp khÈu cã xuÊt xø tõ c¸c níc, vïng l·nh thæ, khèi liªn minh quèc gia mµ ViÖt Nam ®· ký kÕt thùc hiÖn x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ theo nguyªn t¾c cña HiÖp ®Þnh thùc hiÖn §iÒu 7 HiÖp ®Þnh chung vÒ thuÕ quan vµ th¬ng m¹i (do Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o); vµ c¸c hµng ho¸ nhËp khÈu kh¸c theo quyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ. II. TrÞ gi¸ tÝnh thuÕ ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu vµ thêi ®iÓm x¸c ®Þnh. 1. TrÞ gi¸ tÝnh thuÕ ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu lµ trÞ gi¸ cña hµng ho¸ dïng ®Ó tÝnh thuÕ nhËp khÈu, ®îc x¸c ®Þnh tÝnh ®Õn cöa khÈu nhËp ®Çu tiªn. 2. Thêi ®iÓm x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ hµng ho¸ nhËp khÈu lµ ngµy ngêi khai h¶i quan ®¨ng ký tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu. Ngêi khai h¶i quan tù x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ theo mÉu quy ®Þnh vµ nép cho c¬ quan h¶i quan cïng víi tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu.
 2. 2 3. Trong trêng hîp c¬ quan h¶i quan x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ th× c¬ quan h¶i quan ph¶i th«ng b¸o cho ngêi khai h¶i quan biÕt kÕt qu¶ x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ trong thêi h¹n lµm thñ tôc h¶i quan theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. III. C¸c ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ vµ tr×nh tù ¸p dông 1. C¸c ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ. 1.1. Ph¬ng ph¸p trÞ gi¸ giao dÞch cña hµng ho¸ nhËp khÈu. 1.2. Ph¬ng ph¸p trÞ gi¸ giao dÞch cña hµng ho¸ nhËp khÈu gièng hÖt. 1.3. Ph¬ng ph¸p trÞ gi¸ giao dÞch cña hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù. 1.4. Ph¬ng ph¸p trÞ gi¸ khÊu trõ. 1.5. Ph¬ng ph¸p trÞ gi¸ tÝnh to¸n. 1.6. Ph¬ng ph¸p kh¸c. T¹m thêi cha ¸p dông ph¬ng ph¸p trÞ gi¸ khÊu trõ ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu ®îc b¸n kh«ng cßn nguyªn tr¹ng nh khi nhËp khÈu vµ ph¬ng ph¸p trÞ gi¸ tÝnh to¸n. Khi ¸p dông, Bé Tµi chÝnh sÏ cã th«ng b¸o. 2. Tr×nh tù ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ. TrÞ gi¸ tÝnh thuÕ ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch ¸p dông tuÇn tù c¸c ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ tõ ®iÓm 1.1 ®Õn ®iÓm 1.6 trªn ®©y (trõ c¸c ph¬ng ph¸p t¹m thêi cha ¸p dông) vµ dõng ngay ë ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®îc trÞ gi¸ tÝnh thuÕ. IV. §ång tiÒn vµ tû gi¸ ®Ó x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ 1. TrÞ gi¸ tÝnh thuÕ ®îc tÝnh b»ng ®ång ViÖt Nam. 2. Tû gi¸ dïng ®Ó x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu lµ tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ trêng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam c«ng bè t¹i ngµy ®¨ng ký tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu. Trong trêng hîp Ng©n hµng kh«ng c«ng bè tû gi¸ hoÆc th«ng tin kh«ng ®Õn ®îc cöa khÈu trong ngµy th× ¸p dông theo tû gi¸ cña ngµy liÒn kÒ tríc ®ã. V. Gi¶i thÝch tõ ng÷ C¸c tõ ng÷ sö dông trong Th«ng t nµy ®îc hiÓu nh sau: 1. "Hîp ®ång th¬ng m¹i" lµ tho¶ thuËn mua b¸n hµng ho¸ díi h×nh thøc v¨n b¶n ®Ó nhËp khÈu hµng ho¸ vµo ViÖt Nam, theo ®ã ngêi b¸n cã nghÜa vô giao hµng, chuyÓn quyÒn së h÷u hµng ho¸ cho ngêi mua vµ nhËn tiÒn; ngêi mua cã nghÜa vô tr¶ tiÒn cho ngêi b¸n vµ nhËn hµng theo tháa thuËn
 3. 3 cña hai bªn. C¸c h×nh thøc ®iÖn b¸o, telex, fax, th ®iÖn tö vµ c¸c h×nh thøc th«ng tin ®iÖn tö kh¸c ®îc in ra giÊy còng ®îc coi lµ h×nh thøc v¨n b¶n. 2.“Mèi quan hÖ ®Æc biÖt gi÷a ngêi mua vµ ngêi b¸n” lµ nh÷ng mèi quan hÖ sau ®©y: 2.1. Hä cïng lµ thµnh viªn cña mét doanh nghiÖp kh¸c. 2.2. Hä cïng lµ chñ cña mét doanh nghiÖp. 2.3. Hä lµ chñ vµ ngêi lµm thuª. 2.4. Ngêi b¸n cã quyÒn ®iÒu khiÓn ngêi mua vµ ngîc l¹i. 2.5. Hä ®Òu bÞ mét bªn thø ba ®iÒu khiÓn. 2.6. Hä cïng ®iÒu khiÓn mét bªn thø ba. Mét ngêi ®îc coi lµ cã quyÒn ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng mua b¸n ®èi víi ngêi kh¸c khi ngêi nµy cã thÓ cã hµnh ®éng ®Ó h¹n chÕ hay chØ ®¹o mét c¸ch trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp ®èi víi ngêi kia. 2.7. Hä cïng lµ thµnh viªn cña mét gia ®×nh trong c¸c mèi quan hÖ sau: - Vî chång. - Bè mÑ vµ c¸c con. - Anh chÞ em ruét. - ¤ng bµ vµ ch¸u, cã quan hÖ huyÕt thèng víi nhau. - C«, chó, b¸c, cËu, d× vµ ch¸u, cã quan hÖ huyÕt thèng víi nhau. - Bè mÑ vî vµ con rÓ, bè mÑ chång vµ con d©u. - Anh chÞ em d©u, rÓ. 2.8. Mét ngêi thø ba trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp së h÷u, kiÓm so¸t hoÆc n¾m gi÷ tõ 5% trë lªn sè cæ phiÕu cã quyÒn biÓu quyÕt cña mçi bªn. C¸c bªn liªn kÕt víi nhau trong kinh doanh, trong ®ã mét bªn lµ ®¹i lý ®éc quyÒn, nhµ ph©n phèi ®éc quyÒn hoÆc nhµ chuyÓn nhîng ®éc quyÒn cña bªn kia ®îc coi lµ cã mèi quan hÖ ®Æc biÖt nÕu nh mèi quan hÖ ®ã phï hîp víi quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2 nµy. 3. "Hoa hång mua hµng" lµ kho¶n tiÒn mµ ngêi mua tr¶ cho ®¹i lý ®¹i diÖn cho m×nh ë níc ngoµi ®Ó thùc hiÖn dÞch vô giao dÞch mua hµng ho¸ nhËp khÈu. 4. "Hoa hång b¸n hµng" lµ kho¶n tiÒn mµ ngêi b¸n tr¶ cho ®¹i lý ®¹i diÖn cho m×nh ®Ó thùc hiÖn dÞch vô giao dÞch b¸n hµng ho¸ xuÊt khÈu. 5. “PhÝ m«i giíi" lµ kho¶n tiÒn mµ ngêi mua hoÆc ngêi b¸n hoÆc c¶ ng- êi mua vµ ngêi b¸n ph¶i tr¶ cho ngêi m«i giíi ®Ó ®¶m nhËn vai trß trung gian trong giao dÞch mua b¸n hµng ho¸ nhËp khÈu. 6. “TiÒn b¶n quyÒn vµ phÝ giÊy phÐp” lµ kho¶n tiÒn mµ ngêi mua ph¶i tr¶ trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp cho ngêi gi÷ b¶n quyÒn hoÆc ngêi cÊp phÐp ®Ó ®îc sö dông s¶n phÈm cã ®¨ng ký quyÒn së h÷u trÝ tuÖ. VÝ dô: tiÒn tr¶ cho b»ng s¸ng chÕ, b¶n quyÒn thiÕt kÕ, nh·n hiÖu th¬ng m¹i, quyÒn sö dông nh·n hiÖu, b¶n quyÒn t¸c gi¶, giÊy phÐp s¶n xuÊt.
 4. 4 7. Mét trÞ gi¸ ®îc coi lµ “xÊp xØ” víi mét trÞ gi¸ kh¸c nÕu sù chªnh lÖch gi÷a chóng do c¸c yÕu tè kh¸ch quan sau ®©y t¸c ®éng ®Õn: - B¶n chÊt cña hµng ho¸, tÝnh chÊt cña ngµnh s¶n xuÊt ra hµng ho¸. VÝ dô: ChiÕc ®iÖn tho¹i di ®éng hiÖu VINA model CA ®îc b¸n víi gi¸ ®Çu th¸ng lµ 300 USD/chiÕc nhng do cã sù thay ®æi vÒ mÆt c«ng nghÖ, cuèi th¸ng còng model ®ã ®îc b¸n víi gi¸ lµ 250 USD/chiÕc. Trong trêng hîp nµy, khi so s¸nh, hai møc gi¸ trªn ®îc xem lµ xÊp xØ nhau. - TÝnh thêi vô cña hµng ho¸. VÝ dô: §Çu mïa 1 kg t¸o ®îc b¸n víi gi¸ lµ 1 USD/kg, vµo gi÷a vô ®îc b¸n víi gi¸ 0,8 USD/kg. Trong trêng hîp nµy, khi so s¸nh, hai møc gi¸ trªn ®îc xem lµ xÊp xØ nhau. - Sù kh¸c biÖt kh«ng ®¸ng kÓ vÒ mÆt th¬ng m¹i. Trong khi xem xÐt tÝnh xÊp xØ cña hai trÞ gi¸ ph¶i ®a chóng vÒ cïng ®iÒu kiÖn mua b¸n. 8. “Hµng ho¸ nhËp khÈu gièng hÖt” lµ nh÷ng hµng ho¸ nhËp khÈu gièng nhau vÒ mäi ph¬ng diÖn, bao gåm: - §Æc ®iÓm vËt chÊt nh bÒ mÆt s¶n phÈm, vËt liÖu cÊu thµnh, ph¬ng ph¸p chÕ t¹o, chøc n¨ng, môc ®Ých sö dông, tÝnh chÊt c¬, lý, ho¸… - ChÊt lîng s¶n phÈm. - Danh tiÕng cña nh·n hiÖu s¶n phÈm. - §îc s¶n xuÊt ë cïng mét níc, bëi cïng mét nhµ s¶n xuÊt hoÆc nhµ s¶n xuÊt ®îc uû quyÒn. Nh÷ng hµng ho¸ nhËp khÈu vÒ c¬ b¶n ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn lµ hµng ho¸ nhËp khÈu gièng hÖt nhng cã nh÷ng kh¸c biÖt kh«ng ®¸ng kÓ vÒ bÒ ngoµi nh mµu s¾c, kÝch cì, kiÓu d¸ng mµ kh«ng lµm ¶nh hëng ®Õn gi¸ trÞ cña hµng ho¸ th× vÉn ®îc coi lµ hµng ho¸ nhËp khÈu gièng hÖt. Nh÷ng hµng ho¸ nhËp khÈu kh«ng ®îc coi lµ gièng hÖt nÕu nh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra mét trong nh÷ng hµng ho¸ ®ã cã sö dông c¸c thiÕt kÕ kü thuËt, thiÕt kÕ thi c«ng, thiÕt kÕ mü thuËt, b¶n vÏ triÓn khai, b¶n vÏ thiÕt kÕ, c¸c s¬ ®å, ph¸c ®å hay c¸c s¶n phÈm dÞch vô t¬ng tù ®îc lµm ra ë ViÖt Nam do ngêi mua cung cÊp miÔn phÝ cho ngêi b¸n. 9. “Hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù” lµ nh÷ng hµng ho¸ mÆc dï kh«ng gièng nhau vÒ mäi ph¬ng diÖn nhng cã c¸c ®Æc trng c¬ b¶n gièng nhau, bao gåm: - §îc lµm tõ c¸c nguyªn liÖu, vËt liÖu t¬ng ®¬ng, cã cïng ph¬ng ph¸p chÕ t¹o. - Cã cïng chøc n¨ng, môc ®Ých sö dông. - ChÊt lîng s¶n phÈm t¬ng ®¬ng nhau. - Cã thÓ ho¸n ®æi cho nhau trong giao dÞch th¬ng m¹i, tøc lµ ngêi mua chÊp nhËn thay thÕ hµng ho¸ nµy cho hµng ho¸ kia. - §îc s¶n xuÊt ë cïng mét níc, bëi cïng mét nhµ s¶n xuÊt hoÆc nhµ s¶n xuÊt kh¸c ®îc uû quyÒn, ®îc nhËp khÈu vµo ViÖt Nam.
 5. 5 Nh÷ng hµng ho¸ nhËp khÈu kh«ng ®îc coi lµ t¬ng tù nÕu nh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra mét trong nh÷ng hµng ho¸ ®ã cã sö dông c¸c thiÕt kÕ kü thuËt, thiÕt kÕ thi c«ng, thiÕt kÕ mü thuËt, b¶n vÏ triÓn khai, b¶n vÏ thiÕt kÕ, c¸c s¬ ®å, ph¸c ®å hay c¸c s¶n phÈm dÞch vô t¬ng tù ®îc lµm ra ë ViÖt Nam do ngêi mua cung cÊp miÔn phÝ cho ngêi b¸n. 10. "Hµng ho¸ ®îc b¸n ra ngay sau khi nhËp khÈu" lµ hµng ho¸ ®îc ngêi nhËp khÈu b¸n cho ngêi mua lÇn ®Çu trªn thÞ trêng néi ®Þa, kÓ tõ khi nhËp khÈu. VÝ dô: Sau khi nhËp khÈu, ngêi nhËp khÈu A b¸n l¹i hµng ho¸ cho c¸c ngêi mua lÇn ®Çu trong níc lµ M, N, K theo c¸c cÊp ®é th¬ng m¹i kh¸c nhau, sau ®ã M, N, K l¹i tiÕp tôc b¸n l¹i hµng ho¸ cho c¸c ngêi mua lµ E, F, G. Trong trêng hîp nµy hµng ho¸ cña A b¸n cho M, N, K lµ hµng ho¸ ®îc b¸n ra ngay sau khi nhËp khÈu. 11. “§¬n gi¸ cña hµng ho¸ ®îc b¸n ra víi sè lîng lín nhÊt sau khi nhËp khÈu” lµ ®¬n gi¸ cña hµng ho¸ ®îc b¸n ra ngay sau khi nhËp khÈu víi sè lîng luü kÕ lín nhÊt vµo cïng ngµy nhËp khÈu cña hµng ho¸ ®ang ®îc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ, hoÆc vµo cïng ngµy nhËp khÈu cña hµng ho¸ nhËp khÈu gièng hÖt, hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù hoÆc vµo ngµy sím nhÊt sau ngµy nhËp khÈu hµng ho¸ nhËp khÈu gièng hÖt, hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù nhng kh«ng chËm qu¸ 90 ngµy tÝnh tõ ngµy hµng ho¸ ®ã ®îc nhËp khÈu vµ kh«ng qu¸ 90 ngµy tÝnh ®Õn ngµy nhËp khÈu cña l« hµng ®ang x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ. Trong trêng hîp nµy, ngµy nhËp khÈu ®îc tÝnh lµ ngµy l« hµng ®- îc th«ng quan. Ngµy sím nhÊt sau ngµy nhËp khÈu hµng ho¸ ®ang x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ lµ ngµy mµ hµng ho¸ ®îc b¸n víi sè lîng hµng ho¸ ®ñ ®Ó h×nh thµnh ®¬n gi¸ (tèi thiÓu 10% lîng hµng ho¸ cña mÆt hµng ®ã trong l« hµng nhËp khÈu). VÝ dô: L« hµng lùa chän ®Ó x¸c ®Þnh trÞ gi¸ khÊu trõ ®îc nhËp khÈu vµo ngµy 28/1/2002. Ngêi nhËp khÈu I b¸n hµng ho¸ nhËp khÈu cho nhiÒu ngêi mua trong níc theo c¸c møc gi¸ vµ thêi ®iÓm kh¸c nhau nh sau: §¬n gi¸ Sè lîng/lÇn b¸n Sè luü kÕ Thêi gian b¸n 750 ®ång/chiÕc 500 chiÕc 1.300 chiÕc 30/4/2002 300 chiÕc 500 chiÕc 760 ®ång/chiÕc 200 chiÕc 200 chiÕc 28/1/2002 770 ®ång/chiÕc 350 chiÕc 700 chiÕc 28/2/2002 350 chiÕc 780 ®ång/chiÕc 300 chiÕc 800 chiÕc 29/3/2002 500 chiÕc 1000 ®ång/chiÕc 300 chiÕc 600 chiÕc 27/4/2002 300 chiÕc 1050 ®ång/chiÕc 100 chiÕc 400 chiÕc 20/4/2002 300 chiÕc Tæng céng 4.000 chiÕc 4.000 chiÕc
 6. 6 Sè lîng b¸n ra lín nhÊt trong vÝ dô trªn lµ 800 chiÕc, víi møc gi¸ t¬ng øng lµ 780 ®ång/chiÕc. Trong vÝ dô trªn, kh«ng thÓ lùa chän sè luü kÕ 1300 chiÕc t¬ng øng víi ®¬n gi¸ 750 ®ång/chiÕc v× kh«ng ®¸p øng ®iÒu kiÖn vÒ mÆt thêi gian do thêi ®iÓm b¸n qu¸ 90 ngµy kÓ tõ ngµy nhËp khÈu. 12. "Hµng ho¸ ®îc b¸n ph¶i cßn nguyªn tr¹ng nh khi nhËp khÈu" lµ hµng ho¸ sau khi nhËp khÈu kh«ng bÞ bÊt cø mét t¸c ®éng nµo lµm thay ®æi h×nh d¹ng, ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt, c«ng dông cña hµng ho¸ hoÆc lµm t¨ng, gi¶m trÞ gi¸ cña hµng ho¸ nhËp khÈu. 13. "Hµng ho¸ nhËp khÈu cïng phÈm cÊp hay cïng chñng lo¹i" lµ nh÷ng hµng ho¸ n»m trong cïng mét nhãm hoÆc mét khung nhãm hµng ho¸ do cïng mét ngµnh ®Æc thï hay mét lÜnh vùc s¶n xuÊt ra, bao gåm hµng ho¸ nhËp khÈu gièng hÖt vµ hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù. VÝ dô: C¸c s¶n phÈm thÐp x©y dùng nh thÐp tr¬n trßn, thÐp xo¾n, thÐp h×nh (ch÷ U, I, V..) do ngµnh s¶n xuÊt thÐp s¶n xuÊt ra, lµ nh÷ng hµng ho¸ cïng cïng chñng lo¹i. - Trong ph¬ng ph¸p khÊu trõ “hµng ho¸ nhËp khÈu cïng phÈm cÊp hay cïng chñng lo¹i” lµ hµng ho¸ nhËp khÈu tõ tÊt c¶ c¸c níc vµo ViÖt Nam, kh«ng ph©n biÖt xuÊt xø. - Trong ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n “hµng ho¸ nhËp khÈu cïng phÈm cÊp hay cïng chñng lo¹i” ph¶i lµ nh÷ng hµng ho¸ nhËp khÈu cã cïng xuÊt xø víi hµng ho¸ ®ang x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ. 14. "C¸c th«ng tin cã s½n t¹i c¬ quan h¶i quan" lµ c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn viÖc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ mµ c¬ quan h¶i quan cã tr¸ch nhiÖm thu thËp, ph©n tÝch, lu gi÷, cËp nhËt, vµ qu¶n lý phôc vô cho viÖc kiÓm tra x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ, cã s½n ë ®¬n vÞ h¶i quan t¹i thêi ®iÓm x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ, bao gåm : - Th«ng tin tõ c¸c tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu ®· ®îc th«ng quan t¹i ®¬n vÞ h¶i quan lµm thñ tôc nhËp khÈu. - Th«ng tin ®îc cung cÊp tõ hÖ thèng d÷ liÖu gi¸ trong ngµnh H¶i quan. - C¸c th«ng tin cËp nhËt tõ c¸c nguån do Tæng côc H¶i quan quy ®Þnh. 15. “Cïng ®iÒu kiÖn mua b¸n” bao gåm cïng c¸c ®iÒu kiÖn vÒ cÊp ®é th¬ng m¹i, sè lîng, qu·ng ®êng vµ ph¬ng thøc vËn t¶i, b¶o hiÓm. 16. "Tham vÊn" lµ viÖc c¬ quan h¶i quan vµ ngêi khai h¶i quan trao ®æi, cung cÊp th«ng tin liªn quan ®Õn viÖc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ, theo yªu cÇu cña c¬ quan h¶i quan. Ch¬ng II C¸c ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu
 7. 7 I. Ph¬ng ph¸p trÞ gi¸ giao dÞch 1. TrÞ gi¸ tÝnh thuÕ cña hµng ho¸ nhËp khÈu tríc hÕt ph¶i ®îc x¸c ®Þnh theo ph¬ng ph¸p trÞ gi¸ giao dÞch nÕu cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn qui ®Þnh díi ®©y: 1.1. Ngêi mua cã ®Çy ®ñ quyÒn ®Þnh ®o¹t, sö dông hµng ho¸ sau khi nhËp khÈu. Trêng hîp cã nh÷ng h¹n chÕ díi ®©y th× vÉn ®îc xem lµ ®· ®¸p øng ®iÒu kiÖn nµy: 1.1.1. ViÖc mua b¸n, sö dông hµng ho¸ ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. 1.1.2. Ngêi mua vµ ngêi b¸n cã tho¶ thuËn vÒ n¬i tiªu thô hµng ho¸ sau khi nhËp khÈu. 1.1.3. Nh÷ng h¹n chÕ kh¸c kh«ng ¶nh hëng ®Õn trÞ gi¸ cña hµng ho¸. 1.2. ViÖc b¸n hµng hay gi¸ c¶ hµng ho¸ kh«ng phô thuéc vµo mét sè ®iÒu kiÖn dÉn ®Õn viÖc kh«ng x¸c ®Þnh ®îc trÞ gi¸ cña nh÷ng hµng ho¸ cÇn x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ. VÝ dô: - Ngêi b¸n ®Þnh gi¸ hµng ho¸ nhËp khÈu víi ®iÒu kiÖn lµ ngêi mua còng sÏ mua mét sè lîng nhÊt ®Þnh c¸c hµng ho¸ kh¸c n÷a. - Gi¸ c¶ cña hµng ho¸ nhËp khÈu phô thuéc vµo gi¸ cña hµng ho¸ kh¸c mµ ngêi nhËp khÈu sÏ b¸n l¹i cho ngêi xuÊt khÈu. - Gi¸ c¶ cña hµng ho¸ nhËp khÈu ®îc x©y dùng trªn c¬ së mét h×nh thøc thanh to¸n kh«ng liªn quan trùc tiÕp tíi hµng ho¸ nhËp khÈu, vÝ dô nh khi hµng ho¸ nhËp khÈu lµ hµng b¸n thµnh phÈm do ngêi b¸n cung cÊp cho ngêi mua víi ®iÒu kiÖn lµ ngêi b¸n sÏ nhËn l¹i mét sè lîng thµnh phÈm nhÊt ®Þnh lµm tõ c¸c hµng ho¸ nhËp khÈu b¸n thµnh phÈm ®ã. Trêng hîp viÖc mua b¸n hµng ho¸ hay gi¸ c¶ cña hµng ho¸ phô thuéc vµo mét hay mét sè ®iÒu kiÖn nhng ngêi mua cã tµi liÖu kh¸ch quan, hîp lÖ ®Ó x¸c ®Þnh møc ®é ¶nh hëng b»ng tiÒn cña sù phô thuéc ®ã th× vÉn ®îc xem lµ ®· ®¸p øng ®iÒu kiÖn nµy. Khi x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ ph¶i céng kho¶n tiÒn ®îc gi¶m do ¶nh hëng cña sù phô thuéc ®ã vµo trÞ gi¸ giao dÞch. VÝ dô: - Gi¸ mua hµng ho¸ A phô thuéc vµo møc gi¸ cña hµng ho¸ kh¸c mµ ngêi nhËp khÈu b¸n l¹i cho ngêi xuÊt khÈu: Ngêi xuÊt khÈu sÏ ®ång ý gi¶m 2% gi¸ b¸n hµng ho¸ A cho ngêi nhËp khÈu nÕu sau khi ngêi nhËp khÈu ®a hµng ho¸ A vµo s¶n xuÊt ra s¶n phÈm B vµ 50% sè s¶n phÈm B sÏ ®îc b¸n l¹i cho ngêi xuÊt khÈu víi møc gi¸ gi¶m 1% so víi nh÷ng ngêi mua hµng kh¸c. Trong trêng hîp nµy, trÞ gi¸ giao dÞch cã thÓ ®îc chÊp nhËn, khi ®ã ph¶i céng thªm 2% trÞ gi¸ ®îc gi¶m ®Ó x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ cña hµng ho¸ nhËp khÈu A. 1.3. Sau khi b¸n l¹i hµng ho¸, chuyÓn nhîng hoÆc sö dông hµng ho¸ nhËp khÈu, ngêi mua kh«ng ph¶i tr¶ thªm bÊt kú kho¶n tiÒn nµo tõ sè tiÒn
 8. 8 thu ®îc do viÖc ®Þnh ®o¹t hµng ho¸ nhËp khÈu mang l¹i, kh«ng kÓ kho¶n ph¶i céng quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2.6 môc VII ch¬ng nµy. 1.4. Ngêi mua vµ ngêi b¸n kh«ng cã mèi quan hÖ ®Æc biÖt hoÆc nÕu cã th× mèi quan hÖ ®Æc biÖt ®ã kh«ng ¶nh hëng ®Õn trÞ gi¸ giao dÞch. ViÖc xem xÐt ¶nh hëng cña mèi quan hÖ ®Æc biÖt ®Õn trÞ gi¸ giao dÞch ®- îc quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3 môc nµy. 2. X¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ. TrÞ gi¸ tÝnh thuÕ cña hµng ho¸ nhËp khÈu lµ trÞ gi¸ giao dÞch, ®ã lµ tæng sè tiÒn ngêi mua ®· tr¶ hay sÏ ph¶i tr¶ trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp cho ngêi b¸n ®Ó mua hµng ho¸ nhËp khÈu, sau khi ®· céng thªm vµ trõ ra mét sè kho¶n ®iÒu chØnh quy ®Þnh t¹i môc VII ch¬ng nµy. Tæng sè tiÒn ngêi mua ®· tr¶ hay sÏ ph¶i tr¶ trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp cho ngêi b¸n ®Ó mua hµng ho¸ nhËp khÈu, bao gåm c¸c kho¶n sau ®©y: 2.1. Gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n th¬ng m¹i. Ho¸ ®¬n th¬ng m¹i x¸c ®Þnh sè tiÒn ngêi mua ph¶i tr¶ ®Ó mua hµng ho¸ nhËp khÈu. Trêng hîp gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n th¬ng m¹i cã bao gåm c¸c kho¶n gi¶m gi¸ cho l« hµng nhËp khÈu th× c¸c kho¶n nµy ®îc trõ ra ®Ó x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ, víi ®iÒu kiÖn viÖc gi¶m gi¸ ®îc lËp thµnh v¨n b¶n tríc khi xÕp hµng lªn ph¬ng tiÖn vËn t¶i vµ cã sè liÖu, chøng tõ hîp ph¸p, hîp lÖ ®Ó t¸ch kho¶n gi¶m gi¸ nµy ra khái gi¸ ho¸ ®¬n vµ c¸c chøng tõ ®ã ph¶i nép cïng víi tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu. VÝ dô: L« hµng thø nhÊt nhËp khÈu ngµy 1/7/2002, trªn ho¸ ®¬n th¬ng m¹i cã ghi ngêi mua ®îc hëng chiÕt khÊu sè lîng 3% vµ ®îc nép cïng víi tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu. Trong trêng hîp nµy kho¶n chiÕt khÊu 3% ®îc trõ ra ®Ó x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ. VÝ dô: TiÕp theo vÝ dô trªn ®©y, ®Õn ngµy 1/9/2002 l« hµng thø hai nhËp khÈu ®îc hëng chiÕt khÊu sè lîng 5% vµ trªn ho¸ ®¬n ghi gi¶m bæ sung 2% cho l« hµng thø nhÊt. Trong trêng hîp nµy kho¶n chiÕt khÊu sè lîng 5% cña l« hµng thø hai ®îc trõ ra ®Ó x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ, nhng kho¶n chiÕt khÊu bæ sung 2% cho l« hµng thø nhÊt kh«ng ®îc trõ ra khái trÞ gi¸ tÝnh thuÕ cña l« hµng thø hai vµ còng kh«ng ®îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh l¹i trÞ gi¸ tÝnh thuÕ cho l« hµng thø nhÊt. C¸c lo¹i gi¶m gi¸ chÝnh bao gåm: (i) Gi¶m gi¸ theo cÊp ®é th¬ng m¹i cña giao dÞch mua b¸n hµng ho¸ (chiÕt khÊu th¬ng m¹i). VÝ dô: Ngêi xuÊt khÈu cã chÕ ®é chiÕt khÊu th¬ng m¹i: - B¸n cho ngêi tiªu dïng trùc tiÕp : kh«ng gi¶m. - B¸n cho ngêi b¸n lÎ: gi¶m 3% ®¬n gi¸ - B¸n cho ngêi b¸n bu«n: gi¶m 5% ®¬n gi¸. (ii) Gi¶m gi¸ theo sè lîng hµng ho¸ mua b¸n (chiÕt khÊu sè lîng).
 9. 9 VÝ dô: Ngêi xuÊt khÈu cã chÕ ®é chiÕt khÊu sè lîng nh sau: - Mua tõ 1®Õn 50 s¶n phÈm: kh«ng gi¶m - Mua tõ 51 s¶n phÈm ®Õn 500 s¶n phÈm: gi¶m 5% - Mua trªn 500 s¶n phÈm : gi¶m 8% VÝ dô: Ngêi xuÊt khÈu cã chÕ ®é chiÕt khÊu sè lîng nh sau: - Mua tõ 50.000 USD ®Õn 100.000USD gi¶m 10% - Mua tõ 100.000USD ®Õn 500.000USD gi¶m 15% - Mua trªn 500.000USD gi¶m 23% (iii) Gi¶m gi¸ theo h×nh thøc vµ thêi gian thanh to¸n (kho¶n chiÕt khÊu thanh to¸n). VÝ dô: NÕu ngêi mua thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt th× ®îc hëng chiÕt khÊu trªn gi¸ ho¸ ®¬n lµ 0,3%, hoÆc thanh to¸n ngay sau khi giao hµng th× ®- îc hëng chiÕt khÊu 0,5% trÞ gi¸ ho¸ ®¬n. (iv) Ngoµi c¸c h×nh thøc gi¶m gi¸ trªn ®©y, c¸c lo¹i gi¶m gi¸ kh¸c phï hîp víi tËp qu¸n vµ th«ng lÖ th¬ng m¹i quèc tÕ ®Òu ®îc xem xÐt chÊp nhËn. 2.2. C¸c kho¶n tiÒn ngêi mua ph¶i tr¶ nhng cha tÝnh vµo gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n th¬ng m¹i, bao gåm: 2.2.1. TiÒn tr¶ tríc, tiÒn øng tríc, tiÒn ®Æt cäc cho viÖc s¶n xuÊt, mua b¸n, vËn t¶i, b¶o hiÓm hµng ho¸. 2.2.2. C¸c kho¶n thanh to¸n gi¸n tiÕp cho ngêi b¸n nh: kho¶n tiÒn mµ ng- êi mua tr¶ cho ngêi thø ba theo yªu cÇu cña ngêi b¸n; kho¶n tiÒn ®îc thanh to¸n b»ng c¸ch cÊn trõ nî. 3. X¸c ®Þnh ¶nh hëng cña mèi quan hÖ ®Æc biÖt ®Õn trÞ gi¸ giao dÞch. NÕu ngêi mua vµ ngêi b¸n cã mèi quan hÖ ®Æc biÖt th× kh«ng b¸c bá ngay trÞ gi¸ giao dÞch mµ ph¶i xem xÐt thùc chÊt mèi quan hÖ ®Æc biÖt cã ¶nh hëng ®Õn trÞ gi¸ giao dÞch hay kh«ng. 3.1. Trêng hîp ngêi mua vµ ngêi b¸n cã mèi quan hÖ ®Æc biÖt nhng kh«ng ¶nh hëng ®Õn trÞ gi¸ giao dÞch th× ngêi khai h¶i quan ph¶i khai b¸o vÒ viÖc nµy vµ ®îc phÐp sö dông ph¬ng ph¸p trÞ gi¸ giao dÞch ®Ó x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ. 3.2. C¨n cø vµo nh÷ng th«ng tin cã s½n t¹i c¬ quan h¶i quan, c¬ quan h¶i quan nghi ngê mèi quan hÖ ®Æc biÖt ¶nh hëng ®Õn trÞ gi¸ giao dÞch th× th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho ngêi khai h¶i quan biÕt. Trong trêng hîp ®ã, ®Ó ®îc c¬ quan h¶i quan thõa nhËn viÖc ¸p dông ph¬ng ph¸p trÞ gi¸ giao dÞch, ngêi khai h¶i quan ph¶i chøng minh mèi quan hÖ ®Æc biÖt kh«ng ¶nh hëng ®Õn trÞ gi¸ giao dÞch. 3.2.1. §Ó chøng minh mèi quan hÖ ®Æc biÖt kh«ng ¶nh hëng ®Õn trÞ gi¸ giao dÞch, ngêi khai h¶i quan cã thÓ chØ ra trÞ gi¸ giao dÞch xÊp xØ víi mét trong nh÷ng trÞ gi¸ tÝnh thuÕ ®· ®îc c¬ quan h¶i quan chÊp nhËn díi
 10. 10 ®©y, víi ®iÒu kiÖn trÞ gi¸ tÝnh thuÕ ®· ®îc ®iÒu chØnh vÒ cïng c¸c ®iÒu kiÖn víi l« hµng ®ang chøng minh qui ®Þnh t¹i ®iÓm 3.2.2 díi ®©y: 3.2.1.1. TrÞ gi¸ tÝnh thuÕ x¸c ®Þnh theo ph¬ng ph¸p trÞ gi¸ giao dÞch cña hµng ho¸ nhËp khÈu gièng hÖt hoÆc hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù ®îc xuÊt khÈu ®Õn ViÖt Nam trong cïng ngµy hoÆc trong vßng 30 ngµy tríc hoÆc sau ngµy xuÊt khÈu cña l« hµng ®ang x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ, víi ®iÒu kiÖn ngêi mua vµ ngêi b¸n kh«ng cã mèi quan hÖ ®Æc biÖt, hoÆc; 3.2.1.2. TrÞ gi¸ tÝnh thuÕ x¸c ®Þnh theo ph¬ng ph¸p trÞ gi¸ khÊu trõ cña hµng ho¸ nhËp khÈu gièng hÖt hoÆc hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù ®îc xuÊt khÈu ®Õn ViÖt Nam trong cïng ngµy hoÆc trong vßng 30 ngµy tríc hoÆc sau ngµy xuÊt khÈu cña l« hµng ®ang x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ, hoÆc; 3.2.1.3. TrÞ gi¸ tÝnh thuÕ x¸c ®Þnh theo ph¬ng ph¸p trÞ gi¸ tÝnh to¸n cña hµng ho¸ nhËp khÈu gièng hÖt hoÆc hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù ®îc xuÊt khÈu ®Õn ViÖt Nam trong cïng ngµy hoÆc trong vßng 30 ngµy tríc hoÆc sau ngµy xuÊt khÈu cña l« hµng ®ang x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ. 3.2.2. Néi dung ®iÒu chØnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ cña hµng ho¸ nhËp khÈu gièng hÖt, hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù vÒ cïng ®iÒu kiÖn víi hµng ho¸ nhËp khÈu ®ang chøng minh: 3.2.2.1. §iÒu chØnh vÒ cïng ®iÒu kiÖn mua b¸n. ViÖc ®iÒu chØnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ cña hµng ho¸ nhËp khÈu gièng hÖt, t¬ng tù vÒ cïng ®iÒu kiÖn mua b¸n víi l« hµng ®ang chøng minh ®îc thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i ®iÓm 2.2 môc III ch¬ng II Th«ng t nµy. 3.2.2.2. §iÒu chØnh c¸c kho¶n ph¶i céng, ®îc trõ theo híng dÉn t¹i môc VII ch¬ng nµy. VÝ dô: L« hµng ®ang chøng minh kh«ng cã kho¶n tiÒn phÝ m«i giíi, l« hµng nhËp khÈu gièng hÖt cã kho¶n chi phÝ nµy. Trong trêng hîp nµy ph¶i ®iÒu chØnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ cña l« hµng nhËp khÈu gièng hÖt vÒ cïng ®iÒu kiÖn kh«ng cã kho¶n tiÒn phÝ m«i giíi. 4. Trêng hîp hµng ho¸ nhËp khÈu thõa so víi hîp ®ång th¬ng m¹i th× trÞ gi¸ tÝnh thuÕ ®èi víi sè hµng thõa nµy còng ®îc x¸c ®Þnh theo trÞ gi¸ tÝnh thuÕ cña sè hµng ho¸ nhËp khÈu n»m trong hîp ®ång. 5. Trêng hîp hµng ho¸ nhËp khÈu sai qui c¸ch so víi hîp ®ång th¬ng m¹i th× trÞ gi¸ tÝnh thuÕ ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu nµy ph¶i ®îc x¸c ®Þnh theo ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ tiÕp theo. II. Ph¬ng ph¸p trÞ gi¸ giao dÞch cña hµng ho¸ nhËp khÈu gièng hÖt Néi dung ph¬ng ph¸p trÞ gi¸ giao dÞch cña hµng ho¸ nhËp khÈu gièng hÖt ®îc híng dÉn cïng víi ph¬ng ph¸p trÞ gi¸ giao dÞch cña hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù t¹i môc III ch¬ng nµy. Sù kh¸c nhau gi÷a hai ph¬ng ph¸p nµy chØ lµ sù ph©n biÖt hai ®Þnh nghÜa “hµng ho¸ nhËp khÈu gièng hÖt” vµ “hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù”.
 11. 11 III. Ph¬ng ph¸p trÞ gi¸ giao dÞch cña hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù 1. X¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ. TrÞ gi¸ tÝnh thuÕ cña hµng ho¸ nhËp khÈu lµ trÞ gi¸ giao dÞch cña hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù, víi ®iÒu kiÖn hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù ®· ®îc c¬ quan h¶i quan chÊp nhËn x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ theo ph¬ng ph¸p trÞ gi¸ giao dÞch, vµ cã cïng c¸c ®iÒu kiÖn mua b¸n, ®iÒu kiÖn vÒ thêi gian xuÊt khÈu víi hµng ho¸ nhËp khÈu ®ang x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ theo qui ®Þnh t¹i ®iÓm 2 díi ®©y. Trong trêng hîp kh«ng t×m ®îc l« hµng nhËp khÈu t¬ng tù cã cïng ®iÒu kiÖn mua b¸n víi l« hµng nhËp khÈu ®ang ®îc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ th× lùa chän l« hµng nhËp khÈu t¬ng tù kh¸c vÒ ®iÒu kiÖn mua b¸n. Khi ®ã, trÞ gi¸ giao dÞch cña hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù ph¶i ®îc ®iÒu chØnh vÒ cïng ®iÒu kiÖn mua b¸n. 2. C¸c ®iÒu kiÖn lùa chän l« hµng nhËp khÈu t¬ng tù. 2.1. §iÒu kiÖn vÒ thêi gian xuÊt khÈu. L« hµng nhËp khÈu t¬ng tù ph¶i ®îc xuÊt khÈu ®Õn ViÖt Nam vµo cïng ngµy hoÆc trong vßng 30 ngµy tríc, hoÆc sau ngµy xuÊt khÈu (ngµy xuÊt khÈu lµ ngµy xÕp hµng lªn tµu theo vËn ®¬n) nhng kh«ng sau ngµy ®¨ng ký tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu ®ang ®îc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ. VÝ dô : 2/3/2003 1/4/2003 1/5/2003 12/5/2003 E I A Kho¶ng chän theo ®iÒu kiÖn B thêi gian Trong vÝ dô nµy, ngµy xuÊt khÈu cña hµng ho¸ nhËp khÈu ®ang x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ lµ 1/4/2003 (ký hiÖu E) vµ ngµy ®¨ng ký tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu lµ 12/5/2003 (ký hiÖu I), thêi ®iÓm 30 ngµy tríc ngµy xuÊt khÈu cña hµng ho¸ nhËp khÈu ®ang x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ lµ 2/3/2003 (ký hiÖu A), thêi ®iÓm 30 ngµy sau ngµy xuÊt khÈu cña hµng ho¸ nhËp khÈu ®ang x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ lµ 1/5/2003 (ký hiÖu B) th× hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù ®îc lùa chän ph¶i cã ngµy xuÊt khÈu n»m trong kho¶ng thêi gian AB (tõ ngµy 2/3/2003 ®Õn ngµy 1/5/2003). VÝ dô : 2/3/2003 1/4/2003 14/4/2003 1/5/2003 A E I B Kho¶ng chän theo ®iÒu kiÖn thêi gian
 12. 12 Trong vÝ dô nµy, ngµy xuÊt khÈu cña hµng ho¸ nhËp khÈu ®ang x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ lµ 1/4/2003 (ký hiÖu E) vµ ngµy ®¨ng ký tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu lµ 14/4/2003 (ký hiÖu I), thêi ®iÓm 30 ngµy tríc ngµy xuÊt khÈu cña hµng ho¸ nhËp khÈu ®ang x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ lµ 2/3/2003 (ký hiÖu A), thêi ®iÓm 30 ngµy sau ngµy xuÊt khÈu cña hµng ho¸ nhËp khÈu ®ang x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ lµ 1/5/2003 (ký hiÖu B) th× hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù ®îc lùa chän ph¶i cã ngµy xuÊt khÈu n»m trong kho¶ng thêi gian AI (tõ ngµy 2/3/2003 ®Õn ngµy 14/4/2003). Hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù cã ngµy nhËp khÈu n»m trong kho¶ng thêi gian IB th× kh«ng ®îc lùa chän. 2.2. §iÒu kiÖn mua b¸n. 2.2.1. §iÒu kiÖn vÒ cÊp ®é th¬ng m¹i vµ sè lîng. 2.2.1.1. L« hµng nhËp khÈu t¬ng tù ph¶i cã cïng ®iÒu kiÖn vÒ cÊp ®é th¬ng m¹i vµ sè lîng víi l« hµng nhËp khÈu ®ang ®îc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ. 2.2.1.2. NÕu kh«ng t×m ®îc l« hµng nhËp khÈu cã cïng cÊp ®é th¬ng m¹i vµ sè lîng th× lùa chän l« hµng nhËp khÈu cã cïng cÊp ®é th¬ng m¹i nhng kh¸c nhau vÒ sè lîng, sau ®ã ®iÒu chØnh trÞ gi¸ giao dÞch cña hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù vÒ cïng sè lîng víi l« hµng ®ang x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ. VÝ dô: L« hµng nhËp khÈu ®ang ®îc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ mua b¸n ë cÊp ®é b¸n lÎ víi 300 s¶n phÈm, l« hµng nµy ®îc hëng chiÕt khÊu sè l- îng, ®¬n gi¸ lµ 50 ®ång/s¶n phÈm nhng kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ¸p dông ph- ¬ng ph¸p trÞ gi¸ giao dÞch. L« hµng nhËp khÈu t¬ng tù ®îc lùa chän cã cïng cÊp ®é b¸n lÎ víi 700 s¶n phÈm; l« hµng ®îc hëng chiÕt khÊu sè lîng, ®¬n gi¸ sau khi ®· chiÕt khÊu lµ 49 ®ång/s¶n phÈm vµ ®¬n gi¸ nµy ®· ®îc chÊp nhËn ®Ó x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ. ChÕ ®é chiÕt khÊu sè lîng cña ngêi b¸n cho ngêi mua trong giao dÞch nhËp khÈu hµng ho¸ t¬ng tù nh sau: - Mua tõ 1 ®Õn 200 s¶n phÈm - b¸n b»ng gi¸ niªm yÕt (70 ®ång/s¶n phÈm). - Mua tõ 201 ®Õn 500 s¶n phÈm - b¸n b»ng 90% gi¸ niªm yÕt. - Mua tõ 501 ®Õn 1.000 s¶n phÈm - b¸n b»ng 70% gi¸ niªm yÕt. - Mua tõ 1.001 s¶n phÈm trë lªn - b¸n b»ng 60% gi¸ niªm yÕt. L« hµng nhËp khÈu ®ang ®îc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ cã sè lîng hµng nhËp khÈu lµ 300 s¶n phÈm, do vËy ph¶i ¸p dông chiÕt khÊu sè lîng ®èi víi hµng ho¸ t¬ng tù trong trêng hîp sè lîng mua lµ 300 s¶n phÈm. Theo ®ã chiÕt khÊu sè lîng ®îc hëng lµ 10% (100% - 90%) gi¸ niªm yÕt. Nh vËy, ®¬n gi¸ cña l« hµng nhËp khÈu t¬ng tù sau khi ®iÒu chØnh vÒ cïng sè lîng sÏ lµ 63 ®ång/s¶n phÈm (70 ®ång/s¶n phÈm x 90%). Do vËy, trÞ gi¸ tÝnh thuÕ cña hµng ho¸ nhËp khÈu cÇn x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ lµ 63 ®ång/s¶n phÈm. Trong vÝ dô trªn ®©y, nÕu hµng ho¸ nhËp khÈu ®ang ®îc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ kh«ng ®îc hëng chiÕt khÊu sè lîng th× ph¶i lÊy ®¬n gi¸ mua
 13. 13 hµng nhËp khÈu t¬ng tù lµ 100% gi¸ niªm yÕt. Do vËy, trÞ gi¸ tÝnh thuÕ cña hµng ho¸ nhËp khÈu cÇn x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ lµ 70 ®ång/s¶n phÈm. 2.2.1.3. NÕu kh«ng t×m ®îc l« hµng nhËp khÈu cã cïng cÊp ®é th¬ng m¹i vµ sè lîng; l« hµng cã cïng cÊp ®é th¬ng m¹i nhng kh¸c nhau vÒ sè lîng th× lùa chän l« hµng nhËp khÈu kh¸c nhau vÒ cÊp ®é th¬ng m¹i nhng cïng sè lîng, sau ®ã ®iÒu chØnh trÞ gi¸ giao dÞch cña l« hµng nhËp khÈu t¬ng tù vÒ cïng cÊp ®é th¬ng m¹i víi l« hµng ®ang x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ. VÝ dô: L« hµng nhËp khÈu ®ang ®îc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ ®îc h- ëng chiÕt khÊu th¬ng m¹i theo cÊp ®é b¸n bu«n víi gi¸ 400 ®ång/tÊn, nhng kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ¸p dông trÞ gi¸ giao dÞch. L« hµng nhËp khÈu t¬ng tù cã cïng sè lîng vµ ë cÊp ®é b¸n lÎ, ®îc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ theo ph¬ng ph¸p trÞ gi¸ giao dÞch, víi ®¬n gi¸ lµ 500 ®ång/tÊn. ChÕ ®é chiÕt khÊu th¬ng m¹i cña ngêi b¸n cho ngêi mua trong giao dÞch nhËp khÈu hµng ho¸ t¬ng tù nh sau: - B¸n cho ngêi b¸n bu«n víi gi¸ b»ng 90% gi¸ niªm yÕt; - B¸n cho ngêi b¸n lÎ b»ng 100% gi¸ niªm yÕt (500 ®ång/tÊn). L« hµng nhËp khÈu ®ang ®îc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ cã cÊp ®é th- ¬ng m¹i b¸n bu«n. Do vËy ph¶i ¸p dông chiÕt khÊu th¬ng m¹i cña l« hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù trong ®iÒu kiÖn mua b¸n ë cÊp ®é b¸n bu«n. §¬n gi¸ b¸n bu«n cña l« hµng nhËp khÈu t¬ng tù lµ 450 ®ång/tÊn (500 ®ång/tÊn x 90%). Do vËy, trÞ gi¸ tÝnh thuÕ cña hµng ho¸ cÇn x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ ®îc x¸c ®Þnh lµ 450 ®ång/tÊn. Trong vÝ dô trªn ®©y, nÕu kh«ng cã chÕ ®é chiÕt khÊu th¬ng m¹i cho cÊp ®é b¸n bu«n th× lÊy ®¬n gi¸ mua lµ 100% gi¸ niªm yÕt (500 ®ång/tÊn) vµ trÞ gi¸ tÝnh thuÕ ®îc x¸c ®Þnh lµ 500 ®ång/tÊn. 2.2.1.4. NÕu kh«ng t×m ®îc l« hµng nhËp khÈu cã cïng cÊp ®é th¬ng m¹i vµ sè lîng; l« hµng cã cïng cÊp ®é th¬ng m¹i nhng kh¸c nhau vÒ sè lîng; l« hµng kh¸c cÊp ®é th¬ng m¹i nhng cã cïng sè lîng th× lùa chän l« hµng nhËp khÈu kh¸c nhau c¶ vÒ cÊp ®é th¬ng m¹i vµ sè lîng, sau ®ã ®iÒu chØnh trÞ gi¸ giao dÞch cña l« hµng nhËp khÈu t¬ng tù vÒ cïng cÊp ®é th¬ng m¹i vµ sè lîng víi l« hµng ®ang x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ. 2.2.1.5. Trêng hîp l« hµng nhËp khÈu t¬ng tù ®îc hëng chiÕt khÊu th- ¬ng m¹i, chiÕt khÊu sè lîng, chiÕt khÊu thanh to¸n mµ l« hµng nhËp khÈu ®ang x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ kh«ng ®îc hëng th× kh«ng ®îc trõ c¸c kho¶n chiÕt khÊu nµy ra khái trÞ gi¸ giao dÞch. Trêng hîp l« hµng nhËp khÈu t¬ng tù kh«ng ®îc hëng chiÕt khÊu th¬ng m¹i, chiÕt khÊu sè lîng mµ l« hµng nhËp khÈu ®ang x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ ®îc hëng th× ®îc trõ c¸c kho¶n chiÕt khÊu nµy ra khái trÞ gi¸ giao dÞch. 2.2.2. §iÒu kiÖn vÒ qu·ng ®êng vµ ph¬ng thøc vËn t¶i, b¶o hiÓm. L« hµng nhËp khÈu t¬ng tù cã cïng qu·ng ®êng vµ ph¬ng thøc vËn t¶i, hoÆc ®· ®îc ®iÒu chØnh vÒ cïng qu·ng ®êng vµ ph¬ng thøc vËn t¶i víi l« hµng ®ang x¸c ®Þnh trÞ gi¸.
 14. 14 VÝ dô: L« hµng nhËp khÈu ®ang x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ ®îc vËn t¶i b»ng m¸y bay. L« hµng nhËp khÈu t¬ng tù ®îc vËn t¶i b»ng ®êng biÓn, ®iÒu kiÖn giao hµng CIF lµ 117,3 USD/®¬n vÞ hµng ho¸, trong ®ã gi¸ hµng C = 100 USD, phÝ b¶o hiÓm I = 0,3 USD, phÝ vËn t¶i F = 17 USD. Trong trêng hîp nµy ph¶i ®iÒu chØnh chi phÝ vËn t¶i cña l« hµng t¬ng tù vÒ ®iÒu kiÖn vËn t¶i b»ng m¸y bay trªn c¬ së hîp ®ång vËn t¶i cña l« hµng ®ang x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ hoÆc biÓu gi¸ cña nhµ vËn t¶i. Gi¶ sö phÝ vËn t¶i b»ng m¸y bay lµ 23 USD/®¬n vÞ hµng ho¸ th× trÞ gi¸ giao dÞch cña hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù sau khi ®iÒu chØnh vÒ cïng ph¬ng thøc vËn t¶i b»ng m¸y bay lµ 123,3 USD/®¬n vÞ hµng ho¸ (100 + 0,3 + 23). NÕu cã sù chªnh lÖch ®¸ng kÓ vÒ phÝ b¶o hiÓm th× cã thÓ ®iÒu chØnh vÒ cïng ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm víi l« hµng ®ang x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ. 2.3. Khi ¸p dông ph¬ng ph¸p trÞ gi¸ giao dÞch cña hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù, nÕu kh«ng t×m ®îc hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù ®îc s¶n xuÊt bëi cïng mét nhµ s¶n xuÊt hoÆc nhµ s¶n xuÊt kh¸c ®îc uû quyÒn th× míi xÐt ®Õn hµng ho¸ ®îc s¶n xuÊt bëi nhµ s¶n xuÊt kh¸c vµ ph¶i cã cïng xuÊt xø. 2.4. Khi x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ theo ph¬ng ph¸p nµy mµ x¸c ®Þnh ®îc tõ hai trÞ gi¸ giao dÞch cña hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù trë lªn th× sau khi ®· ®iÒu chØnh vÒ cïng ®iÒu kiÖn mua b¸n víi l« hµng ®ang x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ, trÞ gi¸ tÝnh thuÕ lµ trÞ gi¸ giao dÞch thÊp nhÊt. 3. Nh÷ng tµi liÖu, th«ng tin sö dông ®Ó x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ theo ph¬ng ph¸p trÞ gi¸ giao dÞch cña hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù. 3.1. Khi ¸p dông ph¬ng ph¸p trÞ gi¸ giao dÞch cña hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù, ngêi khai h¶i quan tù t×m kiÕm hå s¬ l« hµng nhËp khÈu t¬ng tù ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn nªu t¹i ®iÓm 2 trªn ®©y ®Ó lµm c¬ së x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ. C¸c chøng tõ ngêi khai h¶i quan ph¶i nép cho c¬ quan h¶i quan, gåm: 3.1.1. Tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu vµ tê khai trÞ gi¸ cña hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù (b¶n sao); 3.1.2. Hîp ®ång vËn t¶i hoÆc vËn ®¬n cña hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù (b¶n sao, nÕu cã sù ®iÒu chØnh chi phÝ nµy); 3.1.3. Hîp ®ång b¶o hiÓm hoÆc b¶o hiÓm ®¬n cña hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù (b¶n sao, nÕu cã sù ®iÒu chØnh chi phÝ nµy); 3.1.4. Hîp ®ång th¬ng m¹i (b¶n sao); ho¸ ®¬n th¬ng m¹i cña hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù (b¶n sao), c¸c b¶ng gi¸ b¸n hµng xuÊt khÈu cña nhµ s¶n xuÊt hoÆc ngêi b¸n hµng ë níc ngoµi (b¶n sao, nÕu cã sù ®iÒu chØnh vÒ sè lîng, cÊp ®é th¬ng m¹i); 3.1.5. C¸c hå s¬, chøng tõ hîp ph¸p, hîp lÖ kh¸c cÇn thiÕt vµ liªn quan ®Õn viÖc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ (nÕu cã). 3.2. §èi víi c¬ quan h¶i quan khi ¸p dông ph¬ng ph¸p trÞ gi¸ giao dÞch cña hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù ph¶i c¨n cø vµo c¸c th«ng tin cã s½n t¹i c¬ quan h¶i quan n¬i x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ vµ c¸c tµi liÖu, chøng tõ do ngêi khai h¶i quan cung cÊp ®Ó x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ.
 15. 15 IV. Ph¬ng ph¸p trÞ gi¸ khÊu trõ 1. X¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ. TrÞ gi¸ tÝnh thuÕ cña hµng ho¸ nhËp khÈu ®îc x¸c ®Þnh b»ng trÞ gi¸ khÊu trõ, ®ã lµ trÞ gi¸ ®îc x¸c ®Þnh tõ ®¬n gi¸ b¸n hµng ho¸ nhËp khÈu trªn thÞ trêng néi ®Þa ViÖt Nam sau khi ®· trõ ®i (-) c¸c chi phÝ hîp lý vµ lîi nhuËn thu ®îc sau khi b¸n hµng nhËp khÈu. 2. §iÒu kiÖn lùa chän ®¬n gi¸ b¸n trªn thÞ trêng néi ®Þa. 2.1. §¬n gi¸ b¸n trªn thÞ trêng néi ®Þa ViÖt Nam ph¶i lµ ®¬n gi¸ b¸n cña chÝnh hµng ho¸ ®ang ®îc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ. Trêng hîp kh«ng cã ®¬n gi¸ b¸n cña chÝnh hµng ho¸ nhËp khÈu ®ang x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ th× lÊy ®¬n gi¸ b¸n cña hµng ho¸ nhËp khÈu gièng hÖt, nÕu kh«ng cã ®¬n gi¸ b¸n cña hµng ho¸ nhËp khÈu gièng hÖt th× lÊy ®¬n gi¸ cña hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù ®îc b¸n trªn thÞ trêng trong níc, víi ®iÒu kiÖn lµ hµng ho¸ ®îc b¸n nguyªn tr¹ng nh khi nhËp khÈu. 2.2. §¬n gi¸ b¸n ®îc lùa chän lµ ®¬n gi¸ cña hµng ho¸ ®îc b¸n ra víi sè l- îng lín nhÊt sau khi nhËp khÈu vµ ®îc b¸n cho ngêi mua trong níc kh«ng cã mèi quan hÖ ®Æc biÖt. 3. C¸c kho¶n ®îc khÊu trõ khái ®¬n gi¸ b¸n. 3.1. Nguyªn t¾c khÊu trõ. ViÖc x¸c ®Þnh c¸c kho¶n khÊu trõ ph¶i dùa trªn c¬ së c¸c sè liÖu kÕ to¸n, chøng tõ hîp ph¸p, hîp lÖ cã s½n vµ ®îc ghi chÐp, ph¶n ¸nh theo c¸c quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam. C¸c kho¶n ®îc khÊu trõ ph¶i lµ nh÷ng kho¶n n»m trong ph¹m vi ®îc phÐp h¹ch to¸n vµo gi¸ vèn. 3.2. C¸c kho¶n ®îc khÊu trõ. 3.2.1. TiÒn hoa hång hoÆc kho¶n lîi nhuËn vµ chi phÝ chung cña viÖc kinh doanh hµng ho¸ nhËp khÈu. 3.2.1.1. Trêng hîp ngêi nhËp khÈu lµ ®¹i lý b¸n hµng cho th¬ng nh©n níc ngoµi th× khÊu trõ kho¶n hoa hång mµ ngêi ®ã ®îc hëng. NÕu ®¹i lý b¸n hµng ®îc th¬ng nh©n níc ngoµi uû quyÒn thùc hiÖn mét sè ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn viÖc b¸n hµng ho¸ sau khi nhËp khÈu t¹i ViÖt Nam ngoµi hîp ®ång ®¹i lý th× nh÷ng chi phÝ cña c¸c ho¹t ®éng nµy ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam còng ®îc trõ trong ph¹m vi c¸c chi phÝ ®· ®îc tho¶ thuËn b»ng hîp ®ång uû quyÒn. NÕu trong kho¶n hoa hång ®· bao gåm c¸c kho¶n chi phÝ nªu t¹i ®iÓm 3.2.2 vµ 3.2.3 díi ®©y th× kh«ng ®îc khÊu trõ thªm c¸c kho¶n nµy. 3.2.1.2. Trêng hîp nhËp khÈu theo ph¬ng thøc mua ®øt b¸n ®o¹n th× khÊu trõ kho¶n lîi nhuËn vµ chi phÝ chung cña viÖc b¸n l¹i hµng ho¸ nhËp khÈu. Chi phÝ chung bao gåm c¸c chi phÝ trùc tiÕp, chi phÝ gi¸n tiÕp phôc vô cho viÖc nhËp khÈu vµ b¸n hµng ho¸ trªn thÞ trêng néi ®Þa, vÝ dô: chi phÝ vÒ tiÕp thÞ hµng ho¸, chi phÝ vÒ lu gi÷ vµ b¶o qu¶n hµng ho¸ tríc khi b¸n
 16. 16 hµng, chi phÝ vÒ c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý phôc vô cho viÖc nhËp khÈu vµ b¸n hµng, v.v. Chi phÝ chung vµ lîi nhuËn b¸n hµng sau khi nhËp khÈu ®îc chÊp nhËn ®Ó khÊu trõ kh«ng vît qu¸ 20% so víi doanh thu. §èi víi c¸c ngµnh hµng ®Æc thï mµ tû lÖ khÊu trõ nµy kh«ng phï hîp th× chuyÓn sang ph¬ng ph¸p tiÕp theo ®Ó x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ. 3.2.2. Chi phÝ vËn t¶i, phÝ b¶o hiÓm vµ chi phÝ cho c¸c ho¹t ®éng kh¸c liªn quan ®Õn viÖc vËn t¶i hµng ho¸ sau khi nhËp khÈu. C¸c chi phÝ nµy bao gåm: 3.2.2.1. Chi phÝ vËn t¶i, phÝ b¶o hiÓm vµ c¸c chi phÝ kh¸c liªn quan ®Õn viÖc vËn t¶i hµng ho¸ ph¸t sinh tõ cöa khÈu nhËp ®Õn kho hµng cña ng- êi nhËp khÈu hoÆc ®Þa ®iÓm giao hµng trong néi ®Þa ViÖt Nam; 3.2.2.2. Chi phÝ vËn t¶i, phÝ b¶o hiÓm vµ c¸c chi phÝ kh¸c liªn quan ®Õn viÖc vËn t¶i tõ kho hµng cña ngêi nhËp khÈu ®Õn ®Þa ®iÓm b¸n hµng, nÕu ngêi nhËp khÈu ph¶i chÞu c¸c kho¶n nµy. 3.2.3. C¸c kho¶n thuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ ph¶i nép t¹i ViÖt Nam khi nhËp khÈu vµ b¸n hµng ho¸ nhËp khÈu trªn thÞ trêng néi ®Þa ViÖt Nam. 4. Ph¬ng ph¸p trÞ gi¸ khÊu trõ ¸p dông cho hµng ho¸ ®îc b¸n kh«ng cßn nguyªn tr¹ng nh khi nhËp khÈu. Trêng hîp kh«ng t×m ®îc hµng ho¸ ®îc b¸n nguyªn tr¹ng nh khi nhËp khÈu th× ph¬ng ph¸p khÊu trõ cã thÓ ¸p dông ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu ®· qua qu¸ tr×nh gia c«ng, chÕ biÕn thªm ë trong níc vµ trõ thªm c¸c chi phÝ gia c«ng, chÕ biÕn lµm t¨ng thªm gi¸ trÞ cña hµng ho¸. NÕu sau khi gia c«ng, chÕ biÕn mµ hµng ho¸ nhËp khÈu bÞ thay ®æi ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt, c«ng dông vµ kh«ng cßn nhËn biÕt ®îc hµng ho¸ nhËp khÈu ban ®Çu th× kh«ng ®îc ¸p dông ph¬ng ph¸p nµy. 5. Chøng tõ ph¶i nép. Khi x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ theo ph¬ng ph¸p nµy, ngêi nhËp khÈu ph¶i nép c¸c chøng tõ (b¶n sao) sau ®©y: 5.1.Ho¸ ®¬n b¸n hµng do Bé Tµi chÝnh ph¸t hµnh hoÆc cho phÐp sö dông. 5.2. Hîp ®ång ®¹i lý b¸n hµng nÕu ngêi nhËp khÈu lµ ®¹i lý b¸n hµng cña ngêi xuÊt khÈu. Hîp ®ång nµy ph¶i quy ®Þnh cô thÓ kho¶n phÝ hoa hång mµ ngêi ®¹i lý ®îc hëng, c¸c lo¹i chi phÝ mµ ngêi ®¹i lý ph¶i tr¶. 5.3. C¸c chøng tõ, sè liÖu kÕ to¸n hîp ph¸p, hîp lÖ (cã b¶n gi¶i tr×nh kÌm theo) vÒ chi phÝ qu¶n lý chung, c¸c chi phÝ kh¸c vµ lîi nhuËn b¸n hµng. 5.4. Biªn lai thuÕ hoÆc th«ng b¸o thuÕ vÒ c¸c kho¶n thuÕ ®· nép hoÆc sÏ ph¶i nép, b¶ng kª c¸c lo¹i phÝ, lÖ phÝ ®· nép hoÆc sÏ ph¶i nép. 5.5. Tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu cña l« hµng ®îc lùa chän ®Ó khÊu trõ. 5.6. C¸c tµi liÖu cÇn thiÕt kh¸c ®Ó kiÓm tra, x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ theo yªu cÇu cña c¬ quan h¶i quan.
 17. 17 V. Ph¬ng ph¸p trÞ gi¸ tÝnh to¸n 1. TrÞ gi¸ tÝnh thuÕ cña hµng ho¸ nhËp khÈu ®îc x¸c ®Þnh b»ng trÞ gi¸ tÝnh to¸n. TrÞ gi¸ tÝnh to¸n bao gåm c¸c kho¶n sau: 1.1. Chi phÝ s¶n xuÊt. 1.2. Chi phÝ chung vµ lîi nhuËn cña viÖc s¶n xuÊt vµ b¸n hµng ho¸ xuÊt khÈu. 1.3. C¸c kho¶n ph¶i céng quy ®Þnh t¹i môc VII ch¬ng nµy (trõ c¸c kho¶n ®· nªu t¹i ®iÓm 1.1 trªn ®©y). 2. ViÖc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh to¸n ph¶i dùa trªn c¸c sè liÖu cña nhµ s¶n xuÊt cung cÊp vµ phï hîp víi c¸c nguyªn t¾c kÕ to¸n cña níc s¶n xuÊt ra hµng ho¸ nhËp khÈu. 3. C¸c chøng tõ ph¶i nép. Khi ¸p dông ph¬ng ph¸p trÞ gi¸ tÝnh to¸n, ngêi khai ph¶i nép c¸c tµi liÖu, chøng tõ sau: 3.1. B¶n kª chi phÝ s¶n xuÊt, chi phÝ chung vµ lîi nhuËn cña viÖc s¶n xuÊt vµ b¸n hµng xuÊt khÈu cã x¸c nhËn cña ngêi s¶n xuÊt. 3.2. Chøng tõ vÒ c¸c chi phÝ nªu t¹i ®iÓm 1.3 trªn ®©y. VI. Ph¬ng ph¸p kh¸c 1. NÕu kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®îc trÞ gi¸ tÝnh thuÕ theo c¸c ph¬ng ph¸p quy ®Þnh tõ môc I ®Õn môc V ch¬ng nµy th× trÞ gi¸ tÝnh thuÕ sÏ ®îc x¸c ®Þnh b»ng ph¬ng ph¸p kh¸c, dùa vµo c¸c tµi liÖu, sè liÖu kh¸ch quan cã s½n t¹i thêi ®iÓm x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ vµ phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh 60/2002/N§-CP vµ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. §èi víi c¬ quan h¶i quan khi ¸p dông ph¬ng ph¸p nµy ph¶i c¨n cø vµo c¸c hå s¬, chøng tõ hîp ph¸p, hîp lÖ do ngêi khai h¶i quan cung cÊp hoÆc th«ng tin cã s½n t¹i c¬ quan h¶i quan n¬i x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ ®Ó x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ. 2. Khi x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ theo ph¬ng ph¸p nµy, ngêi khai h¶i quan vµ c¬ quan h¶i quan kh«ng ®îc sö dông c¸c trÞ gi¸ díi ®©y ®Ó x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ. 2.1. Gi¸ b¸n trªn thÞ trêng néi ®Þa cña mÆt hµng cïng lo¹i ®îc s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam. 2.2. Gi¸ b¸n hµng ho¸ ë thÞ trêng néi ®Þa níc xuÊt khÈu. 2.3. Gi¸ b¸n hµng ho¸ ®Ó xuÊt khÈu ®Õn níc kh¸c. 2.4. Chi phÝ s¶n xuÊt hµng ho¸, trõ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt hµng ho¸ ®îc sö dông trong ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n. 2.5. Gi¸ tÝnh thuÕ tèi thiÓu. 2.6. C¸c lo¹i gi¸ ¸p ®Æt hoÆc gi¶ ®Þnh.
 18. 18 2.7. TrÞ gi¸ cao h¬n khi x¸c ®Þnh ®îc tõ hai trÞ gi¸ giao dÞch cña hµng ho¸ nhËp khÈu gièng hÖt hoÆc hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù trë lªn. 3. C¸ch vËn dông ph¬ng ph¸p kh¸c ®Ó x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ: 3.1. VËn dông ph¬ng ph¸p trÞ gi¸ giao dÞch cña hµng ho¸ nhËp khÈu gièng hÖt hoÆc hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù. 3.1.1. NÕu kh«ng cã hµng ho¸ nhËp khÈu gièng hÖt hoÆc hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù ®îc xuÊt khÈu ®Õn ViÖt Nam trong vßng 30 ngµy tríc hoÆc 30 ngµy sau ngµy xuÊt khÈu cña l« hµng nhËp khÈu ®ang ®îc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ th× lùa chän nh÷ng hµng ho¸ nhËp khÈu gièng hÖt hoÆc hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù ®îc xuÊt khÈu trong kho¶ng thêi gian dµi h¬n, nhng kh«ng qu¸ 60 ngµy tríc hoÆc 60 ngµy sau ngµy xuÊt khÈu cña l« hµng ®ang ®îc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ. 3.1.2. NÕu kh«ng cã hµng ho¸ nhËp khÈu gièng hÖt hoÆc hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù cã cïng xuÊt xø th× lùa chän hµng ho¸ nhËp khÈu kh«ng cïng xuÊt xø nhng vÉn tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c vÒ hµng ho¸ nhËp khÈu gièng hÖt, hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù. 3.2. VËn dông ph¬ng ph¸p trÞ gi¸ khÊu trõ b»ng mét trong c¸c c¸ch sau ®©y: 3.2.1. Trong vßng 90 ngµy kÓ tõ ngµy nhËp khÈu mµ kh«ng x¸c ®Þnh ®îc ®¬n gi¸ dïng ®Ó khÊu trõ th× lùa chän ®¬n gi¸ ®îc b¸n ra víi sè lîng lín nhÊt trong vßng 120 ngµy kÓ tõ ngµy nhËp khÈu cña l« hµng ®îc lùa chän ®Ó khÊu trõ. 3.2.2. NÕu kh«ng cã ®¬n gi¸ b¸n l¹i cña chÝnh hµng ho¸ nhËp khÈu hoÆc hµng ho¸ nhËp khÈu gièng hÖt, hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù cho ngêi kh«ng cã quan hÖ ®Æc biÖt víi ngêi nhËp khÈu th× lùa chän ®¬n gi¸ b¸n l¹i hµng ho¸ cho ngêi mua cã quan hÖ ®Æc biÖt, víi ®iÒu kiÖn mèi quan hÖ ®Æc biÖt kh«ng ¶nh hëng ®Õn gi¸ c¶ trong giao dÞch mua b¸n. 3.3. TrÞ gi¸ tÝnh thuÕ cña hµng ho¸ nhËp khÈu ®îc x¸c ®Þnh b»ng trÞ gi¸ tÝnh thuÕ cña hµng ho¸ nhËp khÈu gièng hÖt ®· ®îc x¸c ®Þnh theo ph¬ng ph¸p trÞ gi¸ khÊu trõ, ph¬ng ph¸p trÞ gi¸ tÝnh to¸n. 3.4. TrÞ gi¸ tÝnh thuÕ cña hµng ho¸ nhËp khÈu ®îc x¸c ®Þnh b»ng trÞ gi¸ tÝnh thuÕ cña hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù ®· ®îc x¸c ®Þnh theo ph¬ng ph¸p trÞ gi¸ khÊu trõ, ph¬ng ph¸p trÞ gi¸ tÝnh to¸n. VII. C¸c kho¶n ®iÒu chØnh 1. Nguyªn t¾c ®iÒu chØnh. 1.1. §èi víi c¸c kho¶n ph¶i céng, chØ ®iÒu chØnh khi cã c¸c ®iÒu kiÖn sau: 1.1.1. C¸c kho¶n nµy do ngêi mua thanh to¸n vµ cha ®îc tÝnh trong tæng sè tiÒn ngêi mua ®· tr¶ hay sÏ ph¶i tr¶. 1.1.2. Kho¶n ph¶i céng ph¶i liªn quan trùc tiÕp ®Õn hµng ho¸ nhËp khÈu.
 19. 19 1.1.3. Trêng hîp l« hµng nhËp khÈu cã c¸c kho¶n ph¶i céng nhng kh«ng cã c¸c sè liÖu kh¸ch quan ®Ó x¸c ®Þnh th× trÞ gi¸ tÝnh thuÕ kh«ng ®îc x¸c ®Þnh theo ph¬ng ph¸p trÞ gi¸ giao dÞch vµ ph¶i chuyÓn sang ph¬ng ph¸p tiÕp theo. 1.2. §èi víi c¸c kho¶n ®îc trõ, chØ ®iÒu chØnh khi cã c¸c sè liÖu, chøng tõ hîp ph¸p, hîp lÖ ®Ó t¸ch khái gi¸ b¸n vµ cã s½n t¹i thêi ®iÓm x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ. 2. C¸c kho¶n ph¶i céng. 2.1. TiÒn hoa hång b¸n hµng, phÝ m«i giíi. Trêng hîp c¸c chi phÝ nµy bao gåm c¸c kho¶n thuÕ ph¶i nép ë ViÖt Nam th× kh«ng ph¶i céng c¸c kho¶n thuÕ ®ã vµo trÞ gi¸ tÝnh thuÕ cña hµng ho¸ nhËp khÈu. 2.2. Chi phÝ bao b× g¾n liÒn víi hµng ho¸ nhËp khÈu, bao gåm c¸c kho¶n sau ®©y: 2.2.1. Bao b× g¾n liÒn víi hµng ho¸ lµ c¸c lo¹i bao b× thêng xuyªn ®i kÌm víi hµng ho¸ nh mét ®iÒu kiÖn ®Ó b¶o qu¶n hay sö dông hµng ho¸, ®îc ph©n lo¹i cïng víi hµng ho¸ theo nguyªn t¾c ph©n lo¹i vµ m· sè hµng ho¸ hiÖn hµnh. 2.2.2. Chi phÝ vÒ bao b× g¾n liÒn víi hµng ho¸ bao gåm gi¸ mua bao b×, c¸c chi phÝ kh¸c liªn quan ®Õn viÖc mua b¸n vµ vËn t¶i bao b× ®Õn n¬i ®ãng gãi, b¶o qu¶n hµng ho¸. 2.2.3. C¸c lo¹i container, thïng chøa, gi¸ ®ì ®îc sö dông nh mét ph¬ng tiÖn ®Ó ®ãng gãi phôc vô chuyªn chë hµng ho¸, vµ sö dông nhiÒu lÇn th× kh«ng ®îc coi lµ bao b× g¾n liÒn víi hµng ho¸. Do ®ã, trÞ gi¸ cña c¸c kho¶n chi nµy kh«ng ®îc xÕp vµo kho¶n ph¶i céng vÒ chi phÝ bao b× g¾n liÒn víi hµng ho¸, chóng thuéc kho¶n ph¶i céng nªu t¹i ®iÓm 2.7 díi ®©y. 2.3. Chi phÝ ®ãng gãi hµng ho¸, bao gåm c¸c kho¶n sau ®©y: 2.3.1. Chi phÝ vÒ vËt liÖu ®ãng gãi bao gåm gi¸ mua vËt liÖu ®ãng gãi vµ c¸c chi phÝ kh¸c liªn quan ®Õn viÖc mua b¸n vµ vËn t¶i vËt liÖu ®ãng gãi ®Õn ®Þa ®iÓm thùc hiÖn viÖc ®ãng gãi. 2.3.2. Chi phÝ vÒ nh©n c«ng ®ãng gãi, bao gåm tiÒn thuª nh©n c«ng vµ c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc thuª nh©n c«ng ®ãng gãi hµng ho¸ ®ang ®îc x¸c ®Þnh trÞ gi¸. Trêng hîp, ngêi mua ph¶i chÞu c¸c chi phÝ vÒ ¨n ë, ®i l¹i cho c«ng nh©n trong thêi gian thùc hiÖn viÖc ®ãng gãi th× c¸c chi phÝ nµy còng thuéc vÒ chi phÝ vÒ nh©n c«ng ®ãng gãi. 2.4. TrÞ gi¸ cña hµng ho¸, dÞch vô do ngêi mua cung cÊp cho ngêi b¸n miÔn phÝ hoÆc gi¶m gi¸ ®Ó s¶n xuÊt vµ b¸n hµng ho¸ xuÊt khÈu ®Õn ViÖt Nam (sau ®©y gäi lµ trÞ gi¸ cña kho¶n trî gióp). 2.4.1. §iÒu kiÖn ®Ó céng trÞ gi¸ c¸c kho¶n trî gióp vµo trÞ gi¸ giao dÞch. 2.4.1.1. C¸c hµng ho¸, dÞch vô trî gióp do ngêi mua cung cÊp miÔn phÝ hoÆc b¸n gi¶m gi¸, chuyÓn trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp cho ngêi s¶n xuÊt hoÆc ngêi b¸n hµng ho¸. 2.4.1.2. C¸c hµng ho¸, dÞch vô trî gióp ph¶i ®îc sö dông ®Ó s¶n xuÊt ra chÝnh hµng ho¸ ®ang ®îc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ.
 20. 20 2.4.2. C¸c kho¶n trî gióp bao gåm: 2.4.2.1. Nguyªn liÖu, bé phËn cÊu thµnh, phô tïng vµ c¸c s¶n phÈm t¬ng tù hîp thµnh hµng ho¸ nhËp khÈu. 2.4.2.2. VËt liÖu, nhiªn liÖu, n¨ng lîng tiªu hao trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hµng ho¸ nhËp khÈu. 2.4.2.3. C«ng cô, dông cô, khu«n rËp, khu«n ®óc, khu«n mÉu vµ c¸c s¶n phÈm t¬ng tù ®îc sö dông ®Ó s¶n xuÊt hµng ho¸ nhËp khÈu. 2.4.2.4. B¶n vÏ thiÕt kÕ, b¶n vÏ kü thuËt, thiÕt kÕ mü thuËt, b¶n vÏ triÓn khai, thiÕt kÕ thi c«ng, thiÕt kÕ mÉu, s¬ ®å, ph¸c th¶o vµ c¸c s¶n phÈm dÞch vô t¬ng tù ®îc lµm ra ë níc ngoµi dïng ®Ó s¶n xuÊt hµng ho¸ nhËp khÈu. 2.4.3. X¸c ®Þnh trÞ gi¸ cña kho¶n trî gióp. 2.4.3.1. TrÞ gi¸ cña kho¶n trî gióp ®îc x¸c ®Þnh nh sau: 2.4.3.1.1. NÕu hµng ho¸, dÞch vô trî gióp ®îc mua cña mét ngêi kh«ng cã quan hÖ ®Æc biÖt ®Ó cung cÊp cho ngêi b¸n th× trÞ gi¸ cña kho¶n trî gióp lµ gi¸ mua hµng ho¸. 2.4.3.1.2. NÕu hµng ho¸, dÞch vô trî gióp do ngêi nhËp khÈu hoÆc ngêi cã quan hÖ ®Æc biÖt víi ngêi nhËp khÈu s¶n xuÊt ®Ó cung cÊp cho ngêi b¸n th× trÞ gi¸ cña kho¶n trî gióp lµ gi¸ thµnh s¶n xuÊt ra hµng ho¸, dÞch vô trî gióp ®ã. 2.4.3.1.3. NÕu c¸c hµng ho¸, dÞch vô trî gióp ®îc lµm ra bëi c¬ së s¶n xuÊt cña ngêi mua ®Æt ë níc ngoµi nhng kh«ng cã tµi liÖu, chøng tõ hîp ph¸p, hîp lÖ ®Ó h¹ch to¸n riªng cho hµng ho¸, dÞch vô trî gióp ®ã th× trÞ gi¸ cña kho¶n trî gióp ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch ph©n bæ tæng chi phÝ s¶n xuÊt trong cïng kú cña c¬ së ®ã cho lîng hµng ho¸, dÞch vô trî gióp s¶n xuÊt ra. 2.4.3.2. X¸c ®Þnh trÞ gi¸ c¸c kho¶n trî gióp trong trêng hîp ®Æc biÖt. 2.4.3.2.1. Kho¶n trî gióp do ngêi mua thuª hoÆc mîn th× trÞ gi¸ cña kho¶n trî gióp lµ chi phÝ thuª, mîn. 2.4.3.2.2. Kho¶n trî gióp lµ hµng ho¸ ®· qua sö dông th× trÞ gi¸ cña kho¶n trî gióp lµ gi¸ trÞ cßn l¹i cña hµng ho¸ ®ã. VÝ dô: Ngêi mua göi cho ngêi b¸n mét m¸y phèi trén vËt liÖu dïng trong s¶n xuÊt s¶n phÈm xuÊt khÈu. M¸y nµy ®· qua sö dông, gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n lµ 1.000 USD, gi¸ trÞ sö dông cßn l¹i khi göi cho ngßi s¶n xuÊt lµ 70%. TrÞ gi¸ kho¶n trî gióp nµy ®îc x¸c ®Þnh lµ 700 USD (1.000 USD x 70%). 2.4.3.2.3. Hµng ho¸ trî gióp ®îc ngêi mua gia c«ng, chÕ biÕn tríc khi chuyÓn cho ngêi b¸n ®Ó sö dông vµo s¶n xuÊt hµng ho¸ nhËp khÈu th× ph¶i céng thªm phÇn gi¸ trÞ t¨ng thªm do gia c«ng, chÕ biÕn vµo trÞ gi¸ cña kho¶n trî gióp. VÝ dô: TiÕp theo vÝ dô trªn, tríc khi chuyÓn cho ngêi s¶n xuÊt, ngêi mua söa ch÷a t©n trang l¹i m¸y chiÕc m¸y nµy, chi phÝ cho c«ng viÖc nµy lµ 100 USD. TrÞ gi¸ kho¶n trî gióp trong trêng hîp nµy nµy ®îc x¸c ®Þnh lµ 800 USD (700 USD + 100 USD).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản