Thông tư 1183/TTNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
27
lượt xem
1
download

Thông tư 1183/TTNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 1183/TTNN về việc hướng dẫn việc đổi và quản lý, sử dụng thẻ và biển hiệu Thanh tra viên do Thanh tra Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 1183/TTNN

  1. THANH TRA NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1183/TTNN Hà N i, ngày 31 tháng 7 năm 1996 THÔNG TƯ C A THANH TRA NHÀ NƯ C S 1183/TTNN NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 1996 HƯ NG D N VI C I VÀ QU N LÝ, S D NG TH VÀ BI N HI U THANH TRA VIÊN Căn c i u 12 Quy ch Thanh tra viên ban hành kèm theo Ngh nh 191/H BT ngày 18-6-1991 c a H i ng B trư ng; th c hi n ý ki n c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 3012/NC ngày 22-6-1996 v vi c i th , bi n hi u Thanh tra viên, T ng Thanh tra Nhà nư c hư ng d n vi c i và qu n lý, s d ng th , bi n hi u Thanh tra viên như sau: 1. V vi c i Th , bi n hi u Thanh tra viên. a. Th Thanh tra viên: Th Thanh tra viên quy nh t i i u 9 Quy ch Thanh tra viên ban hành kèm theo Ngh nh 191/H BT ngày 18-6-1991 c a H i ng B trư ng nay s a i, b sung và hình th c th như sau: - Th Thanh tra viên hình ch nh t, r ng 75 mm dài 100 mm; n n th màu h ng nh t, có nh ng hoa văn lan to . M t trư c ghi: C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Th Thanh tra viên nh c a ngư i ư c c p th (c 3x4) S th : H tên: Tên t ch c Thanh tra H n s d ng n Hà N i, ngày tháng năm 199 31-12-2000 T ng thanh tra Nhà nư c
  2. (Ký tên, óng d u) Góc trên bên trái có bi u tư ng Thanh tra, dư i bi u tư ng có nh c a ngư i ư c c p th . T góc trên bên trái n góc dư i bên ph i có g ch chéo r ng 10 mm, m u tươi. - M t sau th ghi: "Các cơ quan Nhà nư c, các t ch c kinh t , văn hoá, xã h i, ơn v vũ trang nhân dân và m i công dân ph i th c hi n yêu c u liên quan n ho t ng thanh tra theo quy nh c a pháp lu t, t o i u ki n Thanh tra viên hoàn thành nhi m v . Khi phát hi n th y d u hi u vi ph m chính sách, pháp lu t thu c thNm quy n gi i quy t c a t ch c Thanh tra Nhà nư c thì Thanh tra viên xu t trình th , yêu c u i tư ng vi ph m ph i gi i trình, ng th i l p biên b n và trình ngay cho th trư ng t ch c thanh tra, ngư i ph trách qu n lý i tư ng ó có bi n pháp x lý". - S hi u th Thanh tra viên s d ng th ng nh t theo quy nh c a T ng Thanh tra Nhà nư c. Như v y so v i th cũ, th m i có m t s i m khác cơ b n: + Dòng ch "Th Thanh tra viên" m i là ki u ch có chân thay cho ki u ch không có chân "Th Thanh tra viên" th cũ; + N n th m i có hoa văn lan to t chính gi a th thay cho n n th cũ có nh ng ư ng g n sóng; + Th m i có ghi thêm "H n s d ng n 31-12-2000" dư i ph n dán nh; + M t sau th m i ghi b sung thêm kho n 2 i u 9 c a Quy ch Thanh tra viên ban hành kèm theo Ngh nh 191/H BT ngày 18-6-1991 c a H i ng B trư ng: "Khi phát hi n d u hi u v ph m... có bi n pháp x lý". b. Bi n hi u Thanh tra viên: phù h p v i quy nh qu n lý công ch c, nay th ng nh t vi c c p và s d ng th công ch c (quy nh t i Công văn s 152/TCCP-VC ngày 5-5-1994 c a Ban T ch c cán b Chính ph ) thay cho bi n hi u Thanh tra viên quy nh t i i u 8 Quy ch Thanh tra viên ban hành kèm theo Ngh nh 191/H BT ngày 18-6-1991, do B , ngành, a phương c p. 2. T ch c vi c thu h i th , bi n hi u Thanh tra viên cũ và i Thanh tra viên m i. Viên ch c Thanh tra hi n ang công tác trong h th ng t ch c Thanh tra Nhà nư c ã ư c b nhi m vào các ng ch Thanh tra viên và ư c T ng Thanh tra Nhà nư c c p th , bi n hi u Thanh tra viên thì ư c i th Thanh tra viên.
  3. Trong ph m vi thNm quy n qu n lý c a mình, Chánh thanh tra B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và Chánh thanh tra t nh, thành ph tr c thu c Trung ương làm công văn ngh i th Thanh tra viên, kèm theo các danh sách sau ây: + Danh sách nh ng ngư i ã ư c c p th , bi n hi u TTV cũ (bi u 1). + Danh sách Thanh tra viên ư c ngh i th m i - kèm theo m i ngư i hai nh màu c 3x4cm, ch p ki u ch ng minh thư và m c trang ph c thu - ông (bi u 2). Công văn ngh và danh sách do Chánh thanh tra t nh, B ký. M i danh sách làm thành 2 b n, g i v Thanh tra Nhà nư c (V T ch c Cán b ) trư c ngày 31-8-1996. Vi c thu h i th , bi n hi u và i th m i th c hi n xong trong năm 1996. - Thanh tra viên ch nh n th m i khi ã giao n p y th và bi n hi u Thanh tra viên cũ. 3. C p phát, qu n lý và s d ng th Thanh tra viên: a. C p phát, qu n lý th Thanh tra viên: - T ng Thanh tra Nhà nư c c p và th ng nh t qu n lý vi c s d ng th Thanh tra viên trong h th ng Thanh tra Nhà nư c. - Chánh Thanh tra B , t nh làm văn b n ngh T ng thanh tra Nhà nư c c p th cho nh ng ngư i ư c b nhi m vào các ng ch Thanh tra viên. H sơ c p th g m có: + Công văn ngh c p th TTV (kèm theo danh sách gho rõ h tên, ch c v , ơn v công tác, s quy t nh và ngày ký quy t nh b nhi m) do Chánh thanh tra B , t nh ký; + 01 phi u Thanh tra viên và quy t nh b nhi m ( i v i nh ng trư ng h p b nhi m vào ng ch Thanh tra viên c p 1). + 02 nh c 3x4cm (ch p ki u ch ng minh thư, m c trang ph c thu ông). - Chánh thanh tra B , Chánh thanh tra t nh, thành ph có trách nhi m qu n lý vi c s d ng th Thanh tra viên thu c quy n qu n lý c a mình; khi phát hi n Thanh tra viên vi ph m k lu t ho c s d ng th sai m c ích, có quy n t m thu h i th và làm rõ m c sai ph m, ki n ngh hình th c x lý và báo cáo T ng thanh tra Nhà nư c. - Thanh tra viên có trách nhi m b o qu n th Thanh tra viên. Trư ng h p th Thanh tra viên b h ng, Chánh thanh tra B , t nh, thành ph làm công văn ngh T ng thanh tra Nhà nư c gi i quy t (kèm theo th b h ng và ơn xin i th ). Trư ng h p b m t th Thanh tra viên thì Chánh thanh tra B , t nh làm văn b n ngh T ng thanh tra Nhà nư c c p b sung. H sơ ngh c p b sung g m có: + ơn ngh c p l i th Thanh tra viên (do Thanh tra viên vi t và ký tên); + Xác nh n c a cơ quan công an v vi c m t th ;
  4. + 01 nh 3x4 ch p theo ki u quy nh làm th TTV; + Công văn ngh do Chánh thanh tra B , t nh ký. - Thanh tra viên khi chuy n công tác, ngh hưu ho c t tr n, Chánh thanh tra t nh, B ph i thu h i th Thanh tra viên và g i v Thanh tra Nhà nư c. b. S d ng th : - Th Thanh tra viên xác nh tư cách pháp lý Thanh tra viên th c thi quy n h n c a mình và ch s d ng khi thi hành nhi m v . i tư ng thanh tra và các cơ quan, ơn v h u quan có trách nhi m th c hi n các yêu c u c a Thanh tra viên theo quy nh c a pháp lu t. Nghiêm c m Thanh tra viên l i d ng th Thanh tra viên s d ng vào m c ích cá nhân. Trư ng h p Thanh tra viên s d ng th th c hi n hành vi trái pháp lu t thì tuỳ theo m c vi ph m, ph i ch u x lý k lu t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s . Thông tư này th c hi n th ng nh t trong t ch c, ho t ng c a các t ch c Thanh tra Nhà nư c. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh v Thanh tra Nhà nư c s a i, b sung. Dương Ng c Sơn ( ã ký) BI U 1: DANH SÁCH THANH TRA VIÊN Ã Ư C C P TH VÀ BI N HI U THANH TRA VIÊN (Kèm theo Công văn s : ............... ngày......) TT H tên ơn v Ng ch TTV Ch c v S th và bi n Ghi chú (c p I,II,III) hi u TTV (cũ) * M c ơn v , ch c danh và ch c v trong bi u này là ơn v , ch c danh, ch c v khi c p th cũ. * Ph n ghi chú ghi rõ ngày, tháng, năm nh ng trư ng h p Thanh tra viên chuy n công tác, ngh hưu, ã i th , nh ng trư ng h p ã tr l i th v Thanh tra Nhà nư c... BI U 2:
  5. DANH SÁCH THANH TRA VIÊN NGHN I TH THANH TRA VIÊN (Kèm theo Công văn s :........... ngày....) TT H tên ơn v Ng ch TTV Ch c v S th Ghi chú (c p I,II,III) công ch c * M c ơn v , ch c v và ng ch TTV là ơn v , ch c v và ng ch TTV hi n nay. * S th công ch c là s hi u công ch c sau khi ã x p vào ng ch Thanh tra viên. * Ph n ghi chú ghi rõ nh ng trư ng h p Thanh tra viên ang b k lu t t hình th c khi n trách tr lên ho c ang b truy c u trách nhi m hình s n u có.
Đồng bộ tài khoản