Thông tư 119/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:25

0
126
lượt xem
7
download

Thông tư 119/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 119/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 149/2003/NĐ-CP ngày 04/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 119/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. bé     tµi chÝnh céng  hoµ   héi  x∙  chñ  ngh Üa  viÖt  m na ­*­ §éc  lËp          ­ Tù do ­ H¹nh  phóc Sè:      119/2003/TT­BT C        µ             H Néi, ngµy   12   th¸ng          12 n¨m  2003 th« n g  t H íng dÉn     thi hµnh   h Þ   Þ n h   149/2003/N§­C P   Ng ® sè  ngµy  04/12/2003  cña   Ý n h   Ch phñ  quy   Þ n h   ® chi tiÕt    thi hµnh  LuËt  thuÕ  tiªu thô  Æ c     ® biÖt  LuËt  vµ  söa   æi,  æ   ® b sung   ét   ®iÒu   m sè  cña  LuËt  thuÕ  tiªu thô  Æ c     ® biÖt ­­­­­­­­­­­ ­ C¨n  cø  LuËt  thuÕ  tiªu thô ® Æ c  biÖt sè  05/1998/Q H 1 0  ngµy  20   th¸ng  n¨m   5  1998; ­ C¨n     cø LuËt söa   æi,  æ   ® b sung   ét     m sè ®iÒu  cña  LuËt thuÕ  tiªu  thô  Æ c   ® biÖt  08/2003/Q H 1 1   sè  ngµy     17 th¸ng  n¨m   6  2003; ­ C¨n  cø  Ngh Þ  ® Þ n h  sè  149/2003/N§­C P  ngµy  04/12/2003  cña   Ch Ý n h  phñ  quy  ® Þ n h  chi tiÕt    thi hµnh  LuËt thuÕ  tiªu thô ® Æ c  biÖt    vµ LuËt  söa   æi,  æ   ® b sung   ét   ®iÒu   m sè  cña  LuËt thuÕ  tiªu thô  Æ c     ® biÖt; ­ C¨n     cø Ngh Þ   Þ n h     ® sè 77/2003/N§­C P   ngµy  1/7/2003  cña   Ý n h   Ch phñ  quy   Þ n h   ® chøc  n¨ng, nhiÖ m  vô, quy Ò n  h¹n,    c¬ cÊu     tæ chøc  cña     Bé Tµi chÝnh; Bé  Tµi chÝnh  híng dÉn  thùc hiÖn     nh sau: A ­  P h ¹ m  vi ¸ p d ô n g  t h u Õ  Tiª u t h ô  ® Æ c  bi Ö t ( T T § B ) I ­ §èi  îng     t chÞu  thuÕ, ®èi  îng  t nép  thuÕ  TT§ B 1. §èi  îng  t chÞu  thuÕ: §èi t îng  chÞu  thuÕ  TT§ B  quy  ® Þ n h  t¹i  §iÒu  1  Ngh Þ  ® Þ n h  sè   149/2003/N§­C P   ngµy  04/12/2003   cña   Ý n h   Ch phñ   c¸c  lµ  hµng  hãa,  dÞch   vô  sau   © y,   ® trõ c¸c  êng   tr hîp hµng   ho¸  kh«ng  ph¶i  chÞu  thuÕ  TT§ B   quy   ®Þnh     ôc     Çn     t¹im IIph A Th«ng     t nµy. 1.1  H µ ng   ­  hãa: a) Thuèc     l¸®iÕu,    x× gµ; b)  îu; R c) Bia; d)  t«      ¤  díi24 chç ngåi; ®)  X¨ng  c¸c lo¹i,  nap­ta (naphtha), ch Õ  phÈ m  t¸i  hîp  (reformade   co m p o n ent)    vµ c¸c  Õ   ch phÈ m  kh¸c  Ó   ® pha   Õ   ch x¨ng; e) §iÒu  hßa  nhiÖt    ®é c«ng  suÊt  90.000   U   tõ  BT trë xuèng;
 2. g) Bµi l¸; h) Vµng  m∙, hµng  m∙. 1.2  D Þ c h   ­  vô: a) Kinh doanh   tr vò  êng, m¸t­xa (Massage), ka­ra­«­kª (Karaoke); b)  Kinh  doanh  ca­si­  (casino), trß  ch¬i  b»ng  m¸y  gi¾c­pãt  n« (jackpot); c) Kinh doanh  gi¶i trÝ  ® Æ t     cã  cîc; d) Kinh doanh  g«n  (golf):b¸n      thÎ héi viªn, vÐ     ch¬i g«n; ®)  Kinh doanh   æ   x sè. 2. §èi  îng  t nép  thuÕ  TT§ B: §èi tîng  nép  thuÕ  TT§ B  quy  ® Þ n h  t¹i  §iÒu  2  Ngh Þ  ® Þ n h  sè   149/2003/N§­C P  ngµy  04/12/2003  cña  Ch Ý n h  phñ  lµ tæ  chøc, c¸ nh © n   (gäi chung  lµ c¬  së) cã  s¶n  xuÊt, nhËp  khÈu  hµng  hãa  vµ  kinh doanh   dÞch   thuéc  vô  ®èi  îng  t chÞu  thuÕ  TT§ B. ­ T æ  chøc  s¶n  xuÊt, nhËp  khÈu  hµng  hãa, kinh  doanh  dÞch  vô   bao   m: gå +  C¸c  tæ  chøc  kinh doanh  ® îc thµnh  lËp  vµ  ®¨ng  ký  kinh doanh   theo LuËt  Doanh   nghiÖp,  LuËt Doanh   nghiÖp   µ   Nh níc    vµ LuËt  Hîp    t¸c x∙; +  C¸c     tæ chøc  kinh    tÕ cña     tæ chøc   chÝnh  trÞ, tæ     chøc  chÝnh   trÞ ­  x∙ héi,  tæ  chøc  x∙ héi, tæ  chøc  x∙ héi ­ ngh Ò  nghiÖp, ® ¬ n  vÞ  vò  trang  nh © n   ©n,    d tæ chøc   nghiÖp     sù  vµ c¸c    tæ chøc   kh¸c;  + C¸c  doanh  nghiÖp     cã vèn   Ç u     ® t níc ngoµi    vµ bªn  íc  n ngoµi  tha m   gia hîp t¸c kinh doanh  theo  LuËt  Ç u    níc  ® t ngoµi    t¹iViÖt  m;   Na c¸c C«ng   ty níc ngoµi vµ  tæ  chøc  n íc ngoµi ho¹t ® én g  kinh  doanh  ë  ViÖt Na m   kh«ng  theo  LuËt  Ç u     ® t níc ngoµi    t¹iViÖt  m; Na ­    © n,    C¸ nh hé gia  × n h,  ® nhã m   êi  ng kinh  doanh   éc   ® lËp    vµ c¸c ®èi  tîng kinh doanh  kh¸c  ho¹t ® éng   cã    s¶n  xuÊt, kinh doanh, nhËp   khÈu.  II­ C ¸ c  trê n g  hî p  h µ n g  h ã a  k h « n g  p h ¶i  c h Þ u  th u Õ   TT § B: 1.  µn g   H hãa     do c¸c    s¶n   c¬ së  xuÊt, gia c«ng  trùc tiÕp xuÊt khÈu  ra  níc ngoµi bao  gå m  c¶  hµng  hãa  b¸n, gia c«ng  cho  doanh  nghiÖp  ch Õ   xuÊt.  C ¬  së  cã  hµng  ho¸ thuéc  ®èi  tîng kh«ng  chÞu  thuÕ  TT§ B  quy    ®iÓ m  nµy  ph¶i cã  hå  s¬  chøng  minh  lµ hµng  ®∙  thùc tÕ  xuÊt  ® Þ n h  t¹i khÈu,  thÓ     cô  nh sau: ­ Hîp   ng   ®å b¸n hµng   Æ c   ho hîp  ån g   ® gia c«ng  cho  níc ngoµi. ­ Hãa   ¬ n   ® b¸n hµng  hãa  xuÊt khÈu   Æ c   ho tr¶ hµng, thanh  to¸n tiÒn  gia c«ng. ­    Tê khai hµng  hãa  xuÊt khÈu     cã x¸c nhËn  cña     c¬ quan  H¶i quan   vÒ  hµng  ho¸  xuÊt  ®∙  khÈu. 2
 3. ­  ø n g   thanh   Ch tõ  to¸n qua   © n   Ng hµng. C ¬  së  s¶n  xuÊt hµng  hãa  thuéc  diÖn  chÞu  thuÕ  TT§ B  n Õ u  t¹m   xuÊt  khÈu,   t¸inhËp  khÈu   theo  giÊy  Ð p   ph t¹m  xuÊt  khÈu,    t¸inhËp  khÈu,  trong  thêi h¹n  a     ch ph¶i  nép  thuÕ  xuÊt  khÈu,  thuÕ  nhËp   khÈu  theo   Õ   ch ®é  quy   Þ n h   ® th× khi    t¸inhËp   khÈu  kh«ng  ph¶i  nép  thuÕ  TT§ B,  ng   nh khi  c¬   s¶n   së  xuÊt  b¸n hµng   hãa  nµy  ph¶i nép  thuÕ  TT§ B. 2. H µ ng  hãa  do  c¬  së  s¶n  xuÊt b¸n ho Æ c  ñy  th¸c cho  c¬  së  kinh  doanh  xuÊt  khÈu   Ó   ® xuÊt  khÈu  theo hîp  ng   ®å kinh  tÕ.  C¬     së s¶n   xuÊt    cã hµng   ho¸ thuéc  êng   tr hîp kh«ng  ph¶i chÞu  thuÕ   TT§ B  quy   Þ n h     ® t¹i®iÓ m  nµy  ph¶i        cã hå s¬ chøng   minh   hµng   lµ  ho¸ ®∙  thùc  xuÊt  tÕ  khÈu    nh sau: ­ Hîp  ®å ng  m u a  b¸n hµng  ho¸ ® Ó  xuÊt khÈu  ho Æ c  hîp ®å ng  ñy   th¸c xuÊt khÈu   ®èi    êng   víitr hîp    uû th¸c xuÊt khÈu  gi÷a    s¶n   c¬ së  xuÊt    vµ c¬   kinh  së  doanh   xuÊt  khÈu. ­ Hãa   ¬ n   ® b¸n hµng, giao hµng     uû th¸c xuÊt khÈu. ­ Biªn b¶n  thanh  lý (thanh  lý toµn  bé  ho Æ c  tõng  ph Ç n)  hîp ®å ng   b¸n  hµng  ho¸ ® Ó  xuÊt khÈu,  biªn b¶n  thanh  lý hîp ® ång  uû  th¸c xuÊt  khÈu  thÓ  hiÖn   c¸c  râ  néi  dung  sau: Tªn,    îng,  sè l chñng   lo¹i,m Æ t     hµng,    gi¸ b¸n  cña  hµng  ho¸  thùc    ®∙  tÕ xuÊt khÈu; h×nh  thøc  thanh  to¸n; sè  tiÒn  vµ  sè, ngµy  chøng  tõ thanh   to¸n hµng  ho¸ xuÊt  khÈu  qua   © n   ng hµng  cña   êi  u a   ng m níc ngoµi  cho     c¬ së  xuÊt khÈu; sè  tiÒn  vµ  sè, ngµy  cña  chøng  tõ thanh  to¸n gi÷a c¬  së   s¶n  xuÊt víi c¬  së  xuÊt khÈu  ho Æ c  c¬  së  nhËn  uû  th¸c xuÊt khÈu; sè,  ngµy  cña  hîp ®å ng  xuÊt khÈu, tê khai H¶i quan  ®èi víi  hµng  ho¸ xuÊt  khÈu. §èi    víihµng  ho¸      c¬ së xuÊt khÈu   u a,   m nhËn     uû th¸c xuÊt khÈu   Ó   ® xuÊt  khÈu   ng   nh kh«ng   xuÊt khÈu   µ   m tiªu thô    trong  íc, c¬   kinh  n   së  doanh   xuÊt  khÈu  ph¶i  khai, nép   kª    thuÕ  TT§ B   èi    ® víi c¸c hµng  ho¸ nµy  khi b¸n  cho     kinh  c¬ së  doanh  trong níc. 3. H µn g  ho¸ m a n g  ra n íc ngoµi ® Ó  b¸n  t¹i  héi chî triÓn l∙m ë  n íc  ngoµi.  C ¬       së cã hµng  ho¸  a n g   n íc  m ra  ngoµi  Ó   ® b¸n    t¹ihéi chî triÓn l∙m  ph¶i  ® ñ   cã  thñ tôc: ­ GiÊy  m êi  ho Æ c  giÊy  ®¨ng  ký  tha m  gia héi chî triÓn  l∙m  ë  n íc  ngoµi. ­ Tê  khai hµng  ho¸ xuÊt khÈu    x¸c  cã nhËn  cña  c¬  quan  H¶i quan   vÒ  hµng  ho¸  xuÊt  ®∙  khÈu. ­ B¶ng   hµng   kª  b¸n    t¹ihéi chî triÓn l∙m. ­  ø n g   thanh   Ch tõ  to¸n tiÒn  èi    ® víihµng   ho¸  b¸n    t¹ihéi chî triÓn l∙m,  tr êng  hîp b¸n hµng  thu  tiÒn  Æ t   m ph¶i khai  b¸o      víi c¬ quan   H¶i quan,    cã chøng   nép   tõ  tiÒn vµo   © n   ng hµng  theo quy   Þ n h   ® hiÖn  hµnh. 3
 4. 4.  µn g   H ho¸ nhËp  khÈu  trong c¸c  êng   tr hîp sau:   Hµ ng   ­  viÖn     © n   trînh ®¹o, viÖn     trîkh«ng  hoµn   . l¹i  ­  u µ   Q tÆng   cña  c¸c    tæ chøc,  nh © n   íc  c¸  n ngoµi cho  c¸c    c¬ quan   nhµ  níc, tæ     chøc  chÝnh   trÞ, tæ     chøc   chÝnh  trÞ  x∙  ­  héi, tæ     chøc   héi, x∙    tæ  chøc   héi  x∙  ­ngh Ò   nghiÖp,  ¬ n     trang  © n   n.  u µ   ® vÞ vò  nh d© Q tÆng   îc  ® x¸c  Þ n h   ® theo  ø c   m quy   Þ n h   ® cña   Ý n h   Ch phñ   Æ c   ho cña     Bé Tµi chÝnh.  ­ §å  dïng  cña  tæ  chøc, c¸ nh © n  n íc ngoµi ® îc hëng  tiªu chuÈn   mi Ô n  trõ ngo¹i giao  do  Ch Ý n h  phñ  ViÖt Na m  quy  ® Þ n h  phï hîp víi c¸c  ®iÒu   quèc   m µ   íc  tÕ  ViÖt  m   ký  Na ®∙  kÕt  Æ c   ho tha m  gia.  ­ Hµ ng  ho¸ m a n g  theo  ng êi trong  tiªu chuÈn  hµnh  lý mi Ô n  thuÕ   nhËp   khÈu  cña   nh © n   êi  c¸  ng ViÖt  m     êi  Na vµ ng níc ngoµi khi xuÊt,  nhËp   c¶nh  qua  cöa  khÈu  ViÖt  m. Na 5.  µ ng   H ho¸ chuy Ó n  khÈu, qu¸ c¶nh,  în  êng   m ® qua  ViÖt  m   Na theo  c¸c h×nh  thøc: ­  µn g   H hãa   îc  ® vËn  chuy Ó n  th¼ng   níc  tõ  xuÊt khÈu   Õ n   ® níc nhËp   khÈu  kh«ng   qua  cöa  khÈu   ViÖt  m; Na ­  µn g   H hãa   îc  ® vËn  chuy Ó n   n íc  tõ  xuÊt  khÈu   Õ n   íc  ® n nhËp   khÈu   cã  qua  cöa  khÈu  ViÖt  m   ng   Na nh kh«ng   lµm  thñ tôc nhËp  khÈu  vµo  ViÖt  Na m     vµ kh«ng   lµm  thñ tôc xuÊt khÈu   khái  ra  ViÖt  m; Na ­  µn g   H hãa   îc  ® vËn  chuy Ó n   n íc  tõ  xuÊt  khÈu   Õ n   íc  ® n nhËp   khÈu   cã qua  cöa  khÈu  ViÖt  m     a  Na vµ ® vµo   kho  ngo¹i quan,    kh«ng  lµm  thñ tôc  nhËp  khÈu   vµo  ViÖt  m     Na vµ kh«ng   lµm  thñ tôc  xuÊt khÈu   khái  ra  ViÖt  Na m; ­  µn g   H qu¸ c¶nh,  în  êng   m ® qua  cöa  khÈu,  biªn    giíiViÖt  m   Na trªn  c¬     së HiÖp   Þ n h   ký  ® ®∙  kÕt  gi÷a  hai  Ý n h   Ch phñ   Æ c   ho ngµnh,  Þ a   ­ ® ph ¬ng   îc  ® Thñ   íng  Ý n h   t Ch phñ  cho   Ð p. ph 6. H µn g  ho¸ t¹m  nhËp  khÈu  ® Ó  t¸i  xuÊt khÈu, n Õ u  thùc  t¸i xuÊt  khÈu  trong  thêi h¹n  ch a  ph¶i nép  thuÕ  nhËp  khÈu  theo  ch Õ  ® é  quy   ®Þnh  th× kh«ng   ph¶i  nép   thuÕ  TT§ B   ¬ng   t øng       víi sè hµng  thùc    t¸ixuÊt  khÈu. 7.  µ ng   H t¹m  nhËp  khÈu   Ó     ® dù héi chî, triÓn    l∙m  Õ u   n thùc    t¸ixuÊt  khÈu  trong  thêi h¹n  ch a  ph¶i nép  thuÕ  nhËp  khÈu  theo  ch Õ  ® é  quy   ® Þ n h. H Õt  thêi gian    héi chî, triÓn    l∙m  µ     m tæ chøc,  nh © n   c¸  kh«ng     t¸ixuÊt  hµng   t¹m  nhËp   khÈu  th× ph¶i  khai, nép   kª    thuÕ  TT§ B;   Õ u     n tæ chøc, c¸  nh © n  kh«ng  kª khai m µ  bÞ  kiÓ m  tra,  ph¸t hiÖn  th× ngoµi viÖc  truy thu  thuÕ   TT§ B  cßn     bÞ ph¹t theo    quy   Þ n h   ® cña  ph¸p luËt. 8. H µn g  hãa  tõ níc ngoµi nhËp  khÈu  vµo  khu  ch Õ  xuÊt, doanh   nghiÖp   Õ   ch xuÊt.  Hå  s¬, tr×nh  tù vµ  thÈ m  quy Ò n  gi¶i quy Õt     kh«ng   thu  thuÕ  TT§ B   ®èi víi c¸c tr êng  hîp quy  ® Þ n h  t¹i  c¸c ®iÓ m  4, 5,  6, 7  vµ  8  nªu  trªn ® îc  4
 5. thùc hiÖn     nh quy   Þ n h     ® vÒ gi¶i quy Õt     kh«ng  thu thuÕ,  Ô n   mi thuÕ  nhËp   khÈu  theo quy   Þ n h   ® cña  LuËt thuÕ  xuÊt khÈu,  thuÕ  nhËp  khÈu.  9.  µ ng   H ho¸ nhËp  khÈu   Ó   ® b¸n  t¹ic¸c    cöa  hµng   kinh doanh   hµng   mi Ô n  thuÕ   c¸c  ë  c¶ng  biÓn, s©n  bay  quèc  tÕ,  b¸n  cho  c¸c  èi  îng  îc  ® t ® h­ ëng   Õ     u a   ch ®é m hµng   Ô n   mi thuÕ   theo    quy   Þ n h   ® cña   Ý n h   Ch phñ. Thñ  tôc,        kh«ng   hå s¬ xö lý  thu thuÕ   TT§ B,  quy Õt  to¸n thuÕ  TT§ B   trong  êng   tr hîp nµy   îc  dông     ® ¸p  nh quy   Þ n h   èi    ® ® víiviÖc   xÐt  Ô n   mi thuÕ   nhËp  khÈu. Trong   c¸c  êng   tr hîp hµng   nhËp  khÈu  kh«ng   ph¶i  chÞu  thuÕ   TT§ B   quy   Þ n h     ® t¹i®iÓ m    5,  7       4,  6,  vµ 8 nªu  trªn, n Õ u     thay  æi   ô c   Ý c h   ® m ® sö  dông  so  víi  khi nhËp  khÈu  th× trong  thêi h¹n 03  ngµy  kÓ  tõ ngµy  thay  ® æi   ô c   Ý c h     m ® sö dông,  chñ  hµng  nhËp  khÈu   ph¶i khai  b¸o      víi c¬ quan   H¶i  quan   n¬i  lµm   ®∙  thñ  tôc nhËp  khÈu   hµng   Ó   l«  ® nép   ñ   ® thuÕ   TT§ B.   Thñ  tôc  thu  thuÕ   TT§ B  trong  êng   tr hîp nµy   îc  ® thùc hiÖn    quy   Þ n h   nh ® ®èi    víithuÕ   nhËp   khÈu. B  ­ C ¨ n  c ø  t Ý n h  t h u Õ  v µ  t h u Õ  s u Ê t C¨n  cø  tÝnh  thuÕ  TT§ B  lµ gi¸ tÝnh  thuÕ  cña  hµng  hãa, dÞch  vô   chÞu  thuÕ  TT§ B     vµ thuÕ  suÊt  thuÕ  TT§ B.                                  Thu Õ  TT§ B Gi¸ tÝnh   Thu Õ  suÊt  =   x   ph¶i    nép thuÕ  TT§ B thuÕ  TT§ B I ­ G i¸ tÝ n h  th u Õ  T T § B : Gi¸ tÝnh  thuÕ  TT§ B  cña  hµng  hãa, dÞch     îc  vô ® x¸c ® Þ n h     cô thÓ   nh  sau: 1. §èi víi hµng  s¶n  xuÊt trong  níc:  Gi¸ tÝnh  thuÕ  TT§ B  lµ gi¸ b¸n  cña  c¬  së  s¶n  xuÊt ch a  cã  thuÕ   TT§ B  vµ  ch a  cã  thuÕ  gi¸ trÞ gia t¨ng  (GT G T),  îc  ® x¸c  Þ n h   thÓ     ® cô  nh sau:                                                                        Gi¸ b¸n  a  thuÕ   G T G T   ch cã     Gi¸ tÝnh  thuÕ  TT§ B   =                                                         +   Thu Õ                                                   1    suÊt thuÕ  TT§ B Gi¸  b¸n cha     cã thuÕ   T G T   îc  G ® x¸c  Þ n h   ® theo  quy   Þ n h   ® cña  LuËt  thuÕ     gi¸ trÞ gia t¨ng. Trêng  hîp      c¬ së s¶n  xuÊt  hµng  ho¸ chÞu   thuÕ  TT§ B  b¸n  hµng   qua   c¸c chi nh¸nh, cöa   hµng,   së  phô  thuéc  th× gi¸ lµm  c¨n cø   c¬   tÝnh  thuÕ   TT§ B  lµ gi¸ do  c¸c chi nh¸nh, cöa  hµng, c¬  së  phô  thuéc   b¸n ra ch a  cã  thuÕ   T G T.   ¬     G C së s¶n   xuÊt  b¸n hµng  th«ng  qua  ®¹i  b¸n  óng       lý  ® gi¸ do c¬  së  quy  ® Þ n h,  hëng  hoa  hång  th× gi¸ lµm  c¨n cø  x¸c ® Þ n h  gi¸ tÝnh   thuÕ  TT§ B   gi¸ b¸n  lµ    cha  thuÕ   T G T       s¶n   cã  G do c¬ së  xuÊt quy   Þ n h   ® ch­ a trõ hoa  hång. 5
 6. ­ §èi víi rîu chai, bia chai,  bia hép  (bia lon) b¸n theo  gi¸ cã  c¶  vá   chai, vá    hép   (vá lon) th×    gi¸ tÝnh  thuÕ  TT§ B   îc  ® x¸c  Þ n h     ® nh sau:                                                   Gi¸ b¸n  a  thuÕ   G T G T   gi¸ trÞ  chai, vá  ch cã    ­    vá    lon   Gi¸ tÝnh  thuÕ   TT§ B   =                                                           +   Thu Õ                                                     1    suÊt thuÕ  TT§ B Trong   ã: ® + Gi¸  trÞ    vá chai  gi¸ m u a     lµ    vá chai  a     ch cã thuÕ    T G T   Æ c     G ho gi¸ thµnh  s¶n  xuÊt  Õ u     tù  n c¬ së  s¶n  xuÊt. +  Gi¸ trÞ vá  hép  (vá lon) ® îc x¸c ® Þ n h  theo  m ø c  3.800 ®/lÝt bia  hép. VÝ       dô 1: §èi    víibia chai b¸n  vá  c¶  chai  (kh«ng  thu  æi   chai):Gi¸  ® vá    b¸n  cña  1  lÝt bia chai Sµi G ß n  330 ml  cha  cã  thuÕ  G T G T  lµ 20.000   ®å ng,    gi¸ trÞ    vá chai  cho       1 lÝt bia theo     u a   gi¸ m vµo   a     ch cã thuÕ   T G T   G lµ 4.000   ng,  ®å thuÕ  suÊt  thuÕ  TT§ B  cña  bia chai  75 %   lµ  th×:                                                                                                                               20.000 ®   4.000 ®           ­          16.000 ® Gi¸ tÝnh  thuÕ  TT§ B   lÝt bia                                    =                     =   1    =                              9.143 ®                                                           1    %                                                                                 + 75                     1,75 V Ý     §èi    dô 2:  víi bia hép: Gi¸  b¸n cña     1 lÝt bia hép  Sµi gßn  cha  cã  thuÕ   T G T   16.000   ng,    G lµ  ®å gi¸ trÞ    vá hép   cho       1 lÝt bia  îc  ® trõ  3.800   lµ  ®å ng, thuÕ  suÊt thuÕ   TT§ B  cña   bia hép   75 %   lµ  th×:                                                                                                                                  16.000 ®   3.800 ®           12.200 ® ­          Gi¸    tÝnh  thuÕ   TT§ B   lÝt bia    1    hép                                   =                     =   =                             6.971 ®                                                           1    %                     1,75                                                           + 75            ­ §èi víi bia chai b¸n theo  ph ¬ng  thøc  thu ® æi  vá  chai th× gi¸ b¸n  lµm  c¨n    cø x¸c  Þ n h     ® gi¸ tÝnh  thuÕ   TT§ B   gi¸ b¸n    lµ    cha  thuÕ   G T G T.   cã    V Ý      Gi¸  dô 3: b¸n theo  ¬ng   ph thøc thu  æi     ® vá chai cña   ét   m kÐt bia  chai  µ   H Néi  cha  thuÕ   T G T   120.000 ®/kÐt  cã  G lµ  th× :                                                                                                120.000 ®    Gi¸ tÝnh  thuÕ   TT§ B  1  kÐt bia  =                                     =   68.571 ®                                                                 1    75 %                                                            +                6
 7.   V Ý      §èi    dô 4: víi bia h¬i: Gi¸    b¸n cha     cã thuÕ   T G T   G cña       c¬ së s¶n   xuÊt bia  3.000 ®/lÝt  lµ  bia h¬i, thuÕ     suÊt ®èi    víibia h¬i  30 %   lµ  th×:                                                                                                    3.000                 ®        Gi¸ tÝnh  thuÕ   TT§ B         1 lÝt bia h¬i  =                               =                                       2.308   ®/lÝt                                                                 1    30 %                                                      +             ­ §èi    víi hµng  ho¸ chÞu  thuÕ   TT§ B   îc  ® tiªu thô    qua  c¸c      c¬ së kinh  doanh  th¬ng  m¹i th×  gi¸ lµm  c¨n cø  tÝnh  thuÕ  TT§ B  lµ gi¸ b¸n  ch a  cã  thuÕ   T G T   G cña       c¬ së s¶n  xuÊt  ng   nh kh«ng   îc  ® thÊp  h¬n   %         10 so víigi¸ b¸n b×nh   © n       th¬ng   qu do c¬ së  m¹i  b¸n ra. Trêng  hîp    gi¸ b¸n cña       c¬ së s¶n   xuÊt thÊp  h¬n   %             10 so víigi¸ c¬ së kinh doanh  th¬ng  m¹i b¸n  ra th× gi¸ tÝnh  thuÕ  TT§ B  lµ gi¸ do  c¬  quan   thuÕ     Þ n h   Ên ® theo  quy   Þ n h     ® t¹i®iÓ m  8®,  Ç n     Ph D Th«ng     t nµy.  2. §èi    víihµng  nhËp  khÈu:  Gi¸ tÝnh  thuÕ   TT§ B  ®èi    víi hµng  nhËp   khÈu  thuéc  diÖn  chÞu  thuÕ  TT§ B   îc  ® x¸c  Þ n h     ® nh sau: Gi¸ tÝnh  thuÕ  TT§ B   =  Gi¸ tÝnh  thuÕ  nhËp  khÈu  +  thuÕ  nhËp   khÈu Gi¸ tÝnh  thuÕ  nhËp  khÈu  ® îc x¸c ® Þ n h  theo  c¸c quy  ® Þ n h  cña   LuËt  thuÕ   xuÊt  khÈu,  thuÕ  nhËp   khÈu.  Trêng  hîp hµng  hãa  nhËp  khÈu   ® îc mi Ô n  ho Æ c  gi¶m  thuÕ  nhËp  khÈu  th×  thuÕ  nhËp  khÈu  ® îc x¸c  ®Þnh   trong    gi¸ tÝnh  thuÕ  TT§ B  theo  thuÕ   sè  nhËp   khÈu  cßn  ph¶i nép. 3. §èi    víihµng  hãa  gia c«ng:    gi¸ tÝnh  thuÕ  TT§ B   îc  ® x¸c  Þ n h   ® theo  gi¸ b¸n    cha  thuÕ   T G T   cã  G cña     ® a  c¬ së  gia c«ng. 4. §èi víi hµng  hãa  b¸n  theo  ph ¬ng  thøc  tr¶ gãp: gi¸ tÝnh  thuÕ   TT§ B   gi¸ b¸n  lµ    cha     cã thuÕ  TT§ B     a     vµ ch cã thuÕ   T G T   G cña  hµng   hãa   b¸n theo  ¬ng   ph thøc tr¶  tiÒn  ét     m lÇn, kh«ng  bao   m   gå kho¶n     l∙itr¶ gãp. 5. Gi¸  tÝnh  thuÕ  ®èi    víi dÞch     vô chÞu  thuÕ  TT§ B   gi¸ cung   lµ    øng   dÞch   cña       vô  c¬ së kinh  doanh  cha   thuÕ   cã  TT§ B     vµ cha     cã thuÕ   T G T,   G ® îc x¸c  Þ n h     ® nh sau:                                                        Gi¸                              dÞch   cha  thuÕ   G T G T vô  cã                        Gi¸ tÝnh  thuÕ  TT§ B   =                                                             1    Thu Õ                                 +   suÊt thuÕ   TT§ B   VÝ   : dô  Doanh  thu cha     cã thuÕ   T G T   G kinh doanh     êng   vò tr cña     c¬ së trong  lµ  kú  30.000.000   ång. ®                                                      30.000.000                                          ®         7
 8.      Gi¸ tÝnh  thuÕ   TT§ B                                   =         =                                     23.076.923 ®                                               1  +   30 %                                                           Gi¸ dÞch     vô cha     cã thuÕ   T G T   G lµm  c¨n    cø x¸c  Þ n h     ® gi¸ tÝnh  thuÕ   TT§ B  ®èi    ét   dÞch   quy   Þ n h     víim sè  vô  ® nh sau: ­ §èi    víi kinh doanh     êng   gi¸ cha     vò tr lµ    cã thuÕ   T G T   G cña  c¸c ho¹t  ®é ng  kinh doanh   trong  tr vò  êng. ­ §èi    víidÞch   m¸t­xa  doanh   vô  lµ  thu m¸t­xa cha  thuÕ   T G T   cã  G bao   gå m   t¾ m,   c¶  x«ng  h¬i. ­ §èi    víi kinh  doanh   g«n   doanh   lµ  thu  thùc thu  cha     cã thuÕ   T G T   G vÒ  b¸n thÎ  héi  viªn, b¸n vÐ     ch¬i  g«n,  bao   m  c¶   gå tiÒn phÝ   ch¬i  g«n     do héi viªn  tr¶ vµ  tiÒn  ký quü   (nÕu   cã). Trêng   hîp kho¶n   ký  quü  ® îc tr¶    l¹i ng êi  quü   ký  th×      ® îc  c¬ së sÏ  hoµn       l¹isè thuÕ   nép   ®∙  b»ng  c¸ch  khÊu   trõ  vµo     sè ph¶i  nép   cña     kú tiÕp  theo,  Õ u   n kh«ng   khÊu   trõ  îc  ® th×      c¬ së sÏ  ® îc  hoµn   thuÕ   theo  quy   Þ n h.   ¬     ® C së kinh  doanh   g«n     cã kinh  doanh   c¸c  lo¹ihµng     hãa,  dÞch     vô kh¸c  kh«ng   thuéc danh   ô c   m chÞu   thuÕ  TT§ B  th×  c¸c  hµng   hãa,  dÞch   ® ã   vô  kh«ng   ph¶i chÞu  thuÕ   TT§ B.   Ý  V dô:    kinh  c¬ së  doanh   g«n   tæ   cã  chøc  c¸c ho¹t ®é ng     kinh doanh   kh¸ch  s¹n, ¨n uèng, b¸n hµng  hãa, ho Æ c  c¸c trß ch¬i th× c¸c hµng  hãa,  dÞch   nµy   vô  kh«ng  thuéc ®èi  îng  t chÞu  thuÕ  TT§ B. ­ §èi    víi dÞch     vô ca­si­ n«, trß ch¬i  b»ng   m¸y  gi¾c­pãt  doanh   lµ  sè  b¸n  cha     cã thuÕ   T G T   trõ  G ®∙  tr¶ thëng  tøc  b»ng     lµ  sè tiÒn thu  îc  ® (cha  cã  thuÕ   T G T)     æi   G do ® cho  kh¸ch   íc  tr khi  ch¬i    Çy   æi   t¹iqu ® tiÒn  Æ c   ho bµn  ch¬i, m¸y     ch¬i trõ  sè  ®i  tiÒn  æi   ® tr¶    l¹icho  kh¸ch. ­ §èi    víikinh doanh   gi¶i trÝ    Æ t     cã ® cîc  doanh     lµ  sè b¸n      Æ t   vÐ sè ® cîc trõ    sè tiÒn tr¶ thëng  cho  kh¸ch  th¾ng  cuéc  (gi¸ cha       cã thuÕ   T G T),  G kh«ng  bao   m   gå doanh   b¸n    m   sè  vÐ xe c¸c  trß gi¶i trÝ  ® Æ t     cã  cîc. ­ §èi    víidÞch   x æ   lµ      cha  thuÕ   G T G T. vô  sè  gi¸ vÐ sè  cã    ­  Gi¸ tÝnh  thuÕ  TT§ B   èi    ® víi hµng   hãa,  dÞch     vô chÞu   thuÕ  TT§ B   dïng  ® Ó  khuy Õ n  m¹i, trao  æi,    ® tiªu dïng  néi bé, biÕu,  tÆng   gi¸ tÝnh   lµ    thuÕ  TT§ B  cña  hµng  hãa, dÞch  vô  cïng  lo¹i  ho Æ c  t¬ng  ® ¬ng  t¹i  thêi  ®iÓ m  ph¸t sinh    c¸c ho¹t ®é ng     nµy. Gi¸ tÝnh  thuÕ  TT§ B   èi    ® víi hµng  hãa  s¶n  xuÊt trong  íc, dÞch   n   vô  chÞu  thuÕ  TT§ B  bao  gå m  c¶  kho¶n  thu thªm  tÝnh  ngoµi gi¸ b¸n  hµng   hãa, dÞch   (nÕu   vô  cã)  µ     ® îc  m c¬ së  hëng.  Trêng  hîp ® èi t îng nép  thuÕ  cã  doanh   thu  b¸n hµng  ho¸, dÞch  vô  b»ng  ngo¹i tÖ  th× ph¶i quy  ® æi  ngo¹i   ra ®å ng  ViÖt Na m  theo  tû gi¸ tÖ   b×nh   © n   qu liªn ng © n     hµng     © n   do Ng hµng   µ   íc  Nh n ViÖt  m   Na c«ng       bè t¹i thêi ®iÓ m     ph¸t sinh    doanh   thu  Ó   ® x¸c  Þ n h     ® gi¸ tÝnh  thuÕ. 8
 9. II ­ T h u Õ  s u Ê t  t h u Õ  T T § B . Theo  quy  ® Þ n h  t¹i  §iÒu  6  Ngh Þ  ® Þ n h  sè  149/2003/N§­C P  cña   Ch Ý n h  phñ, thuÕ  suÊt  thuÕ  TT§ B   îc  dông   thÓ     ® ¸p  cô  nh sau: bi Ó u  th u Õ  Tiªu T h ô  § Æ c  Bi Ö t STT Hµn g  ho¸, dÞch     vô Thu Õ   suÊt (%) I Hµng  ho¸ 1. Thuèc    l¸®iÕu,    x× gµ a) Thuèc  l¸  ®iÕu  cã  ® Ç u  läc s¶n  xuÊt chñ  yÕu  b»ng   nguyªn  liÖu nhËp   khÈu,   x× gµ 65 a) Thuèc  l¸  ®iÕu  cã  ® Ç u  läc s¶n  xuÊt chñ  yÕu  b»ng   nguyªn  liÖu s¶n  xuÊt  trong níc 45 b) Thuèc    l¸®iÕu   kh«ng   Ç u   ® läc 25 2. R îu a)  îu  40     R tõ  ®é trë  lªn 75 b)  îu  20     Õ n       R tõ  ®é ® díi40 ®é 30 c)  îu      R díi20 ®é,  rîu hoa   qu¶ 20 d)  îu  R thuèc 15 3. Bia a) Bia  chai, bia    hép,  bia  ¬i t 75 b) Bia  h¬i 30 4. ¤ t« a)  t«  5  ¤  tõ  chç  ngåi  trë xuèng 80 b)  t«  6  Õ n     ¤  tõ  ® 15 chç  ngåi 50 c)  t«  16   Õ n       ¤  tõ  ® díi24 chç  ngåi 25 5. X¨ng  c¸c  lo¹i,  nap­ta  (naptha), ch Õ  phÈ m  t¸i  hîp  (reformade  co m p o n e nt) vµ  c¸c ch Õ  phÈ m  kh¸c  dïng  10 ®Ó   pha   Õ   ch x¨ng. 6. §iÒu   hoµ  nhiÖt    ®é c«ng   suÊt      tõ  90 000   U   BT trë xuèng 15 7. Bµi  l¸ 40 8. Vµng   m∙,  µ ng   H m∙ 70 II D Þc h  vô 1. Kinh  doanh   tr vò  êng,  m¸t xa, ka­ra­«­kª 30 2. Kinh  doanh  ca­si­  (casino), n«  trß ch¬i  b»ng  m¸y  gi¾c­ pãt (jackpot) 25 3. Kinh  doanh  gi¶i trÝ  ® Æ t     cã  cîc 25 4. Kinh  doanh  g«n  (golf):b¸n      thÎ héi viªn, vÐ     ch¬i g«n   10 5. Kinh  doanh   æ   x sè  15 Thu Õ  suÊt  thuÕ  TT§ B  kh«ng   © n   ph biÖt hµng  hãa  nhËp  khÈu  hay   hµng  hãa  s¶n  xuÊt trong níc. 9
 10. ViÖc   dông   ¸p  thuÕ  suÊt  thuÕ   TT§ B   èi    ét     ® víim sè hµng  hãa, dÞch   vô trong BiÓu  thuÕ   îc  ® quy   Þ n h   thÓ     ® cô  nh sau: 1   Thuèc     ­  l¸ ®iÕu     Ç u   cã ® läc s¶n  xuÊt  chñ  yÕu  b»ng  nguyªn   liÖu  nhËp  khÈu   thuéc nhã m  thuÕ  suÊt  %   lo¹ithuèc    65 lµ    l¸®iÕu   dông   sö  khèi  l îng nguyªn  liÖu sîi  thuèc  nhËp  khÈu  chiÕ m  tû lÖ  tõ 51 %  trë lªn so  víi   tæng  khèi îng  l nguyªn  liÖu    sîithuèc dïng  cho  s¶n  xuÊt s¶n  phÈ m  ®ã. 2  M Æt   ­  hµng   rîu  thuèc   dông   ¸p  thuÕ  suÊt  %   15 kh«ng   © n   ph biÖt  theo  ® é  cån. C ¬  së  s¶n  xuÊt rîu  thuèc  ph¶i cã  giÊy  ph Ð p  s¶n  xuÊt rîu  thuèc    vµ giÊy  chøng   nhËn   ®¨ng   tªn, nh∙n  ký    hiÖu,  chÊt  îng  l s¶n  phÈ m  r­ îu thuèc       do c¬ quan   tÕ   Æ c     y  ho c¬ quan     cã thÈ m  quy Ò n  cÊp.  §èi    víi rîu  thuèc  nhËp   khÈu   ph¶i  îc    ® c¬ quan   tÕ   Æ c     y  ho c¬ quan     cã thÈ m   quy Ò n   x¸c ® Þ n h  lµ rîu thuèc. N Õ u  kh«ng  cã  ®ñ  nh÷ng  giÊy  tê quy  ® Þ n h  trªn  ®©y   th×      c¬ së s¶n   xuÊt,  kinh doanh  ph¶i  nép  thuÕ  TT§ B  theo  thuÕ  suÊt  cña     lo¹irîu  ®é   cã  cån   ¬ng   t øng. 3   Hµ ng     ­  m∙ thuéc  diÖn  chÞu   thuÕ  TT§ B   dông   ¸p  thuÕ  suÊt  %   70 kh«ng  bao   m  lo¹i gå  hµng  m∙  lµ ® å  ch¬i trÎ m    c¸c lo¹i  e vµ  hµng  m∙  dïng   ®Ó  trang  trÝ. 4   ¸p   ­  dông   thuÕ   suÊt  thuÕ   TT§ B   èi    ® víibia  ¬i, bia  t   h¬i: c¨n    Ó     cø ® x¸c  Þ n h   ® bia  ¬i  t hay   bia  h¬i  quy   lµ  tr×nh  c«ng   ngh Ö,  thiÕt    bÞ s¶n   xuÊt,  luËn  chøng  kinh      tÕ kü thuËt cña  dù   ¸n ® Ç u    ho Æ c   ¬ng  ¸n  t ph s¶n  xuÊt  kinh  doanh  cña  chñ  ® Ç u  t ¬  së  s¶n  xuÊt  bia ph¶i ®¨ng  ký  tªn s¶n   . C phÈ m,  tiªu chuÈn     chÊt  îng  l s¶n   phÈ m  theo  quy   Þ n h     ® t¹i§iÒu     9 cña  LuËt  thuÕ  TT§ B   phï  hîp   quy  tr×nh   víi c«ng   ngh Ö   s¶n  xuÊt  s¶n  phÈ m.  Trêng   hîp      c¬ së s¶n   xuÊt bia  kh«ng   ®¨ng   tªn  ký  s¶n  phÈ m     vµ kh«ng       ®ñ tµi liÖu  chøng   minh,  © n   ph biÖt  s¶n   râ  phÈ m  s¶n  xuÊt,  b¸n  lµ  ra  bia  ¬i  t hay   bia  h¬i th× ph¶i  dông   ¸p  thuÕ   suÊt  thuÕ  TT§ B   75 %.   lµ  C  ­ §¨ n g  k ý, kª k h ai n é p  t h u Õ , h o µ n  t h u Õ  v µ  q u y Õ t  t o¸ n t h u Õ I­ §¨n g  k ý  th u Õ,  kª  k h ai  n é p  th u Õ  v µ  s ö  d ô n g  h ã a   ® ¬ n ,  c h ø n g  tõ. 1. §¨ng  thuÕ:  ký  ViÖc  ®¨ng   thuÕ   ký  TT§ B   îc  ® quy   Þ n h   thÓ     ® cô  nh sau: a/  ¬   s¶n   C së  xuÊt hµng   hãa, kinh doanh   dÞch   chÞu   vô  thuÕ  TT§ B,   kÓ  c¶  c¸c ® ¬ n  vÞ, chi nh¸nh, cöa  hµng  trùc thuéc  c¬  së  ph¶i ®¨ng  ký  thuÕ       víic¬ quan   thuÕ  n¬i s¶n  xuÊt, kinh doanh  theo  íng  h dÉn     khai  vÒ kª  ®¨ng   thuÕ     ký  vµ ®¨ng   m∙   ® èi  îng  ký  sè  t nép  thuÕ. §èi        víic¬ së míi s¶n  xuÊt, kinh doanh, thêi h¹n    ®¨ng   thuÕ   ký  chË m   nhÊt  lµ 10  ngµy, kÓ  tõ ngµy  ® îc cÊp  giÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  ký  kinh  doanh. Trong  tr êng  hîp s¸p nhËp,  hîp nhÊt, chia, t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n,  thay ® æi  ngµnh  ngh Ò  kinh doanh  ho Æ c  ngõng  kinh doanh, c¬  së  s¶n   10
 11. xuÊt  kinh doanh  ph¶i khai b¸o      víic¬ quan  thuÕ  chË m  nhÊt  05   lµ  ngµy   ­ tr íc khi  nh÷ng   cã  thay  æi   ® trªn. b/ C ¬  së  s¶n  xuÊt m Æ t  hµng  chÞu  thuÕ  TT§ B  cã  sö  dông  nh∙n  hiÖu  hµng  hãa  ph¶i ®¨ng  ký  m É u  nh∙n  hiÖu  hµng  hãa  sö  dông  víi  c¬   quan  thuÕ  n¬i c¬  së  s¶n  xuÊt, kinh  doanh  chË m  nhÊt  kh«ng  qu¸ 05   ngµy,    ngµy   kÓ tõ  nh∙n  hiÖu  ® îc    sö dông.  Khi thay  æi   ® nh∙n  hiÖu  hµng   hãa, c¬  së  ph¶i khai b¸o  víi  c¬  quan  thuÕ  vµ  ®¨ng  ký  m É u  nh∙n hiÖu   hµng  hãa   míi    sö dông  chË m   nhÊt  05   lµ  ngµy     ngµy   kÓ tõ  thay  æi   ® nh∙n  hiÖu. §èi        víi c¬ së s¶n  xuÊt  thuèc   l¸®iÕu,  ngoµi  viÖc  ®¨ng   nh∙n  ký  hiÖu   nh  trªn, cßn     ph¶i ®¨ng   víic¬   ký    quan   thuÕ     Þ n h   ø c   vÒ ® m tiªu hao     nguyªn   liÖu    sîithuèc    l¸s¶n  xuÊt  cho  tõng    lo¹ithuèc    l¸®iÕu,  trong    ®ã ghi  khèi  râ  lîng    sîi thuèc  s¶n  xuÊt  trªn  ¬ n     ® vÞ s¶n  phÈ m     lÖ  vµ tû  gi÷a  khèi  îng    l sîi thuèc  nhËp  khÈu   (nÕu  cã) trªn tæng   khèi  îng    l sîithuèc  dïng  Ó   ® s¶n  xuÊt  s¶n  phÈ m  lµm  c¨n    cø x¸c  Þ n h   ø c   ® m thuÕ  suÊt  thuÕ  TT§ B. 2.  khai  Kª  thuÕ:  C ¬  së  s¶n  xuÊt, nhËp  khÈu  hµng  hãa, kinh doanh  dÞch  vô  chÞu   thuÕ  TT§ B  ph¶i  khai  kª  thuÕ  TT§ B  theo c¸c quy   Þ n h   ® sau   © y: ® a/  ¬     C së s¶n   xuÊt  hµng  hãa, kinh doanh   dÞch     vô chÞu  thuÕ  TT§ B   ph¶i kª khai thuÕ  TT§ B  khi tiªu thô hµng  hãa, dÞch  vô, tr¶ hµng  gia  c«ng, trao ® æi, biÕu, tÆng,  khuy Õ n  m¹i,  tiªu dïng  néi bé. ViÖc  kª khai  thuÕ  ph¶i thùc hiÖn  hµng  th¸ng vµ  nép  tê khai thuÕ  kÌm  theo  B¶ng  kª  chøng   b¸n  tõ  hµng   (theo  É u   01/TT§ B,  É u   02A/TT§ B     É u     m sè  m sè  vµ m sè 02B/TT§ B   ban  hµnh  kÌm  Th«ng     t nµy). Thêi  gian  nép   khai  tê  thuÕ  TT§ B   chË m  nhÊt  kh«ng  qu¸  ngµy     10 cña  th¸ng tiÕp  theo.  Ý   V dô:    Tê khai  thuÕ   cña  th¸ng 02  n¨m  2004  c¬  së  ph¶i nép  cho  c¬  quan  thuÕ  chË m  nhÊt  kh«ng  qu¸  ngµy     10 th¸ng  n¨m   3  2004. Riªng  c¬  së  s¶n  xuÊt cã  sè  thuÕ  TT§ B  ph¸t sinh ph¶i nép  lín th×  ngoµi  viÖc  thùc  hiÖn   khai  kª  hµng   th¸ng ph¶i  khai  kª  nép  thuÕ  TT§ B  theo  ® Þ n h   05   kú  ngµy   Æ c     ho 10 ngµy   ét   m lÇn theo quy   Þ n h   ® sau: +   ¬   s¶n   C së  xuÊt  bia  c«ng   cã  suÊt  Õ n     ® 20 triÖu lÝt/n¨m,    s¶n   c¬ së  xuÊt  thuèc   l¸®iÕu   c«ng   cã  suÊt  Õ n     ® 20 triÖu bao/n¨m,    s¶n   c¬ së  xuÊt    « t«, s¶n     xuÊt  m¸y  ®iÒu  hßa  nhiÖt  ®é,    s¶n   c¬ së  xuÊt  rîu  khai  kª  nép  thuÕ   theo  Þ n h   10   ® kú  ngµy   ét   m lÇn.  +  ¬     C së s¶n   xuÊt bia    cã c«ng  suÊt  trªn    20 triÖu lÝt/n¨m,    s¶n     c¬ së  xuÊt  thuèc    l¸®iÕu     cã c«ng  suÊt trªn    20 triÖu  bao/n¨m   khai  kª  thuÕ  theo   ® Þ n h   05   kú  ngµy   ét   m lÇn. Tê  khai thuÕ  ® Þ n h  kú  nép  cho  c¬  quan  thuÕ  vµo  ngµy  tiÕp  sau   cña   Þ n h       ® kú 05 ngµy,   10 ngµy.   Tê khai  thuÕ  cña   th¸ng  c¶  nép  theo  thêi  h¹n  quy   Þ n h. ®∙  ® 11
 12. C¬     së s¶n  xuÊt  khai  kª  thuÕ  theo   Þ n h       ® kú 5 ngµy,    10 ngµy    1 lÇn  nªu trªn vÉn     sö dông   khai  tê  thuÕ  th¸ng    vµ ghi  thªm   râ  theo  thêi gian    kª  khai  Þ n h   ® kú. §èi víi êng  hîp c¬  së  s¶n  xuÊt b¸n  hµng  qua  c¸c chi nh¸nh, cöa    tr hµng,      c¬ së phô   thuéc, b¸n hµng   th«ng  qua  ®¹i  b¸n  ng           lý  ®ó gi¸ do c¬ së quy   Þ n h,   ëng   ® h hoa  hång, xuÊt  hµng   b¸n  göi, c¬     ký    së s¶n   xuÊt chÝnh   ph¶i kª  khai nép   thuÕ  TT§ B  cho  toµn  bé  sè  hµng  hãa  nµy  t¹i  n¬i c¬  së   s¶n  xuÊt  ®¨ng   kª  ký  khai  nép  thuÕ.  C¸c  chi nh¸nh,  cöa  hµng,      c¬ së trùc  thuéc  khi göi b¸o c¸o vÒ  c¬  së  s¶n  xuÊt th× ®å ng  göi m ét  b¶n  cho  c¬   quan  thuÕ   n¬i  chi nh¸nh, cöa  hµng,      c¬ së trùc  thuéc  b¸n hµng   biÕt ® Ó   theo  dâi. Trêng  hîp trong  th¸ng  kh«ng  ph¸t sinh  thuÕ  TT§ B  th×  c¬  së  s¶n   xuÊt  kinh doanh  vÉn  ph¶i  khai    kª  vµ göi  khai  tê  thuÕ  theo quy   Þ n h   ® cho   c¬  quan  thuÕ. §èi    êng   víi tr hîp      c¬ së s¶n  xuÊt  b¸n hµng  qua  c¸c chi nh¸nh,   c¬ së  trùc thuéc  ë  kh¸c ® Þ a  ph ¬ng  (tØnh, thµnh  phè) th× kª khai c¨n cø  vµo   hãa   ¬ n   ® xuÊt  hµng  cña       c¬ së s¶n  xuÊt    vµ khi quy Õt  to¸n thuÕ   quy Õt   sÏ  to¸n theo  doanh   thùc  do   sè  tÕ  chi  nh¸nh,    trùc  c¬ së  thuéc  b¸n ra. §èi    víi hµng  ho¸ gia  c«ng,  êng   tr hîp  Õ u     n cã chªnh  lÖch       vÒ gi¸ b¸n  ra cña       a   c¬ së ® gia  c«ng       víi gi¸ b¸n lµm  c¨n    cø tÝnh  thuÕ  TT§ B  cña     c¬ së  nhËn   gia  c«ng  th×      a   c¬ së ® gia  c«ng  ph¶i  khai  kª  nép   æ   b sung   Ç n   ph chªnh   lÖch     vÒ thuÕ   TT§ B  cña  hµng   a   ® gia  c«ng  theo    gi¸ thùc    µ     tÕ m c¬ së  b¸n    ra. b/  ¬   nhËp   C së  khÈu  hµng  hãa  ph¶i  khai    kª  vµ nép   khai  tê  hµng  hãa   nhËp  khÈu  theo  tõng  lÇn  nhËp  khÈu  cïng  víi viÖc  kª khai thuÕ  nhËp   khÈu       víic¬ quan  thu thuÕ  nhËp  khÈu. Trêng  hîp nhËp  khÈu     ñy th¸c th×    tæ chøc  nhËp  khÈu     ñy th¸c  ®èi  lµ  tîng  khai, nép   kª    thuÕ  TT§ B. c/  ¬   s¶n   C së  xuÊt  Æ t   m hµng   chÞu  thuÕ  TT§ B   b»ng  nguyªn  liÖu ®∙  chÞu  thuÕ   TT§ B  th× khi kª  khai  thuÕ  TT§ B  ë  kh© u  s¶n  xuÊt  îc khÊu   ® trõ    sè thuÕ   TT§ B   nép   ®∙  ®èi   víi nguyªn  liÖu  Õ u     n cã chøng   hîp  tõ  ph¸p.  Sè  thuÕ  TT§ B   îc  ® khÊu  trõ  èi    ® víinguyªn  liÖu    a   tèi ® kh«ng   qu¸  thuÕ   sè  TT§ B   ¬ng   t øng     nguyªn  víisè  liÖu  dïng s¶n  xuÊt  hµng   ra  hãa   tiªu thô. ®∙    ViÖc  khÊu  trõ  tiÒn thuÕ  TT§ B   îc  ® thùc  hiÖn  cïng    víi viÖc   khai  kª  nép  thuÕ, x¸c ® Þ n h  thuÕ  ph¶i nép  trong  trêng  hîp nµy  theo  c«ng  thøc  sau: Sè  thuÕ   = Sè  thuÕ  TT§ B  ph¶i  ­ Sè  thuÕ  TT§ B   nép   kh© u   ®∙  ë  TT§ B   = nép  cña  hµng   xuÊt  ­ nguyªn  liÖu  u a   m vµo   ¬ng   t ph¶i  kho  tiªu thô    trong  øng     hµng   víisè  xuÊt kho   tiªu  nép kú thô  trong kú VÝ  dô:  12
 13. Trong   kª  kú  khai thuÕ,    A   c¬ së  ph¸t sinh    c¸c nghiÖp   sau: vô  +   Ëp   Nh khÈu   10.000     lÝt rîu níc, ®∙    nép   thuÕ  TT§ B  khi nhËp  khÈu   250  triÖu  ån g   ® (c¨n    cø biªn    lainép  thuÕ  TT§ B   kh© u   ë  nhËp  khÈu). +   Êt  Xu kho  8.000     Ó   lÝt ® s¶n  xuÊt 12.000  chai rîu. +   Êt  Xu b¸n 9.000  chai rîu, sè    thuÕ  TT§ B  ph¶i nép  cña  9.000  chai r­ îu xuÊt  b¸n  350   triÖu  ng. lµ    ®å +    thuÕ  TT§ B  ®∙  nép  ë  kh© u  nhËp  khÈu   íc rîu ph © n  b æ  cho   Sè n 9.000  chai rîu  b¸n  lµ  ®∙  ra  150   triÖu  ng. ®å Sè  thuÕ  TT§ B     A   c¬ së  ph¶i nép  trong  lµ: kú     350  triÖu  ng   150   ®å ­  triÖu  ng     ®å = 200  triÖu  ng. ®å Trêng   hîp cha  x¸c  Þ n h   îc  ® ® chÝnh   x¸c    sè thuÕ   TT§ B     ®∙ nép   cho   sè  nguyªn  vËt liÖu  ¬ng   t øng       víisè s¶n   phÈ m   tiªu thô    trong    kú th×    cã thÓ   c¨n    cø vµo     sè liÖu cña     íc  Ó   kú tr ® t¹m  tÝnh     sè thuÕ   TT§ B   îc  ® khÊu   trõ  vµ   quy Õt   sÏ  to¸n theo     sè thùc    tÕ vµo   cuèi  th¸ng,  cuèi quý.  Trong   äi   ­ m tr êng   hîp,    sè thuÕ   TT§ B   îc  Ð p   ® ph khÊu   trõ      tèi ®a kh«ng    vît qu¸    sè thuÕ   TT§ B   tÝnh  cho   Ç n   ph nguyªn   liÖu  theo  tiªu chuÈn   Þ n h   ø c     ® m kinh    tÕ kü  thuËt  cña  s¶n  phÈ m.   ¬     C së s¶n   xuÊt ph¶i  ®¨ng   ® Þ n h   ø c   ký  m kinh    tÕ kü  thuËt  cña  s¶n  phÈ m       víic¬ quan   thuÕ  trùc tiÕp  qu¶n       lý c¬ së. d/ C ¬  së  s¶n  xuÊt nhiÒu  lo¹i  hµng  hãa  vµ  kinh doanh  nhiÒu  lo¹i   dÞch  vô  chÞu  thuÕ  TT§ B  cã  c¸c m ø c  thuÕ  suÊt kh¸c nhau  th× ph¶i kª  khai  nép   thuÕ  TT§ B  theo  tõng  ø c   m thuÕ  suÊt quy   Þ n h   ® ®èi    víitõng    lo¹i hµng   hãa,  dÞch  vô;  Õ u       n c¬ së s¶n   xuÊt hµng  hãa,  kinh doanh   dÞch     vô kh«ng   x¸c  Þ n h   îc  ® ® theo  tõng  ø c   m thuÕ  suÊt th×  ph¶i  tÝnh     vµ nép  thuÕ   theo  m ø c  thuÕ  suÊt  cao  nhÊt  cña  hµng  hãa, dÞch     µ         vô m c¬ së cã s¶n   xuÊt,  kinh  doanh. ®/  C ¬  së  kinh  doanh  xuÊt  khÈu  m u a  hµng  ® Ó  xuÊt  khÈu  nh ng   kh«ng   xuÊt  khÈu   µ   m b¸n trong  íc  n th×  trong thêi h¹n  ngµy     khi    5  kÓ tõ  b¸n  hµng  ph¶i kª khai vµ  nép  ® ñ  thuÕ  TT§ B  thay cho  c¬  së  s¶n  xuÊt. Gi¸  tÝnh  thuÕ  TT§ B   trong  êng   tr hîp nµy   gi¸ m u a   lµ    vµo  cña     kinh  c¬ së  doanh   xuÊt khÈu, n Õ u  kh«ng  x¸c ® Þ n h  ® îc chÝnh  x¸c gi¸ m u a  vµo  th× tÝnh   theo  gi¸ thùc  tÕ  b¸n  ra cña  c¬  së  kinh  doanh  xuÊt khÈu  cha  cã  thuÕ   TT§ B     vµ cha  thuÕ   T G T.   cã  G 3. Hãa   ¬ n,  ® chøng  tõ: C ¬  së  s¶n  xuÊt, nhËp  khÈu  hµng  hãa, kinh doanh  dÞch  vô  chÞu   thuÕ   TT§ B   ph¶i  thùc hiÖn   ng   Õ   é     ®ó ch ® kÕ to¸n, hãa   ¬ n,    ® chøng   khi  tõ  m u a,  b¸n  hµng   hãa, kinh doanh  dÞch       vô vµ vËn  chuy Ó n  hµng  hãa  theo   quy   Þ n h   ® cña  ph¸p luËt. C ¬  së  s¶n  xuÊt khi b¸n hµng, giao hµng  cho  c¸c  chi nh¸nh, c¬  së   phô  thuéc,  ®¹i  ® Ò u   lý  ph¶i sö  dông  hãa  ® ¬ n.  Trêng  hîp chi nh¸nh,  cöa   hµng  trùc thuéc  ® Æ t  trªn cïng  m ét  tØnh, thµnh  phè  víi  c¬  së  s¶n  xuÊt  ho Æ c  hµng   xuÊt  chuy Ó n  kho  th×    ® îc  dông   c¬ së  sö  phiÕu   xuÊt  kho  kiªm   vËn   chuy Ó n  néi    bé kÌm   theo lÖnh  ®iÒu   ng. ®é 13
 14.  §èi    víihµng   xuÊt  cho  chi nh¸nh, ®¹i    lý b¸n  ng     ®ó gi¸ quy   Þ n h   ëng   ® h hoa  hång,    gi¸ b¸n ghi  trªn hãa   ¬ n   gi¸ b¸n      s¶n   ® lµ    do c¬ së  xuÊt  quy   Þ n h   ® cho  chi nh¸nh,  ®¹i    lý b¸n    ra. 4. Nép  thuÕ: Thu Õ  TT§ B  ® îc nép  vµo  ng © n  s¸ch  nhµ  níc theo  quy  ® Þ n h  sau   ® © y: a/  ¬  së  s¶n  xuÊt, gia c«ng  hµng  hãa, kinh doanh  dÞch  vô  chÞu   C thuÕ  TT§ B  ph¶i nép   thuÕ  TT§ B  vµo   © n   ng s¸ch nhµ   íc    n t¹in¬i s¶n  xuÊt,  gia c«ng  hµng  hãa,  kinh doanh   dÞch  vô. Thêi h¹n  nép  thuÕ  cña  th¸ng chË m  nhÊt  kh«ng  qu¸ ngµy  25  cña   th¸ng tiÕp theo. §èi            víi c¬ së cã sè thuÕ   TT§ B  ph¶i  nép     lín (quy  Þ n h     ® ë ®iÓ m  2a,  môc     Çn     I,ph C Th«ng     t nµy) thuéc  ®èi  îng  khai  t kª  thuÕ  theo  Þ n h   05   ® kú  ngµy   Æ c     ho 10 ngµy   ét   m lÇn  ph¶i nép  thuÕ  TT§ B  ngay  sau  khi  khai. kª   §èi    víi nh÷ng   nh © n,    c¸  hé s¶n  xuÊt  hµng  hãa, kinh doanh   dÞch  vô  chÞu  thuÕ  TT§ B  ë  xa  c¬  quan  kho  b¹c nhµ  n íc th×  c¬  quan  thuÕ  tæ   chøc  thu thuÕ  vµ  nép  vµo  ng © n  s¸ch  nhµ  n íc. Thêi h¹n  c¬  quan  thuÕ   nép  tiÒn  vµo  ng © n  s¸ch  nhµ  n íc chË m  nhÊt  kh«ng  qu¸ 3  ngµy  kÓ  tõ  ngµy  thu  îc  ® tiÒn. b/ C ¬  së  nhËp  khÈu  hµng  hãa  thuéc  diÖn  chÞu  thuÕ  TT§ B  ph¶i  nép  thuÕ  TT§ B   theo  tõng  lÇn  nhËp  khÈu     t¹in¬i  khai  kª  nép  thuÕ  nhËp   khÈu. Thêi h¹n th«ng  b¸o vµ  thêi h¹n nép  thuÕ  TT§ B  ® èi víi  hµng  hãa   nhËp  khÈu   thùc  hiÖn  theo  thêi h¹n    th«ng  b¸o    vµ nép  thuÕ  nhËp   khÈu. c/ Thu Õ  TT§ B  nép  vµo   © n   ng s¸ch nhµ  níc b»ng   ån g   ® ViÖt  m.   Na 5.  uy Õt   Q to¸n thuÕ  TT§ B: C ¬  së  s¶n  xuÊt hµng  hãa, kinh doanh  dÞch  vô  chÞu  thuÕ  TT§ B   ph¶i quy Õt  to¸n thuÕ  TT§ B  theo quy   Þ n h   ® sau: a/  ¬     C së s¶n   xuÊt  hµng   hãa,  kinh  doanh   dÞch     vô chÞu  thuÕ   TT§ B   ph¶i  thùc  hiÖn   quy Õt   to¸n thuÕ   TT§ B   hµng   n¨m       víi c¬ quan  thuÕ.  ¬     C së ph¶i  khai  kª  toµn    bé c¸c  Ø   ch tiªu vÒ       sè thuÕ   ph¶i  nép,    nép,    sè ®∙  sè cßn   thiÕu  hay  nép  thõa  ® Õ n  thêi ®iÓ m  quy Õt  to¸n theo  m É u  quy Õt  to¸n  thuÕ   É u     (m sè 05/TT§ B   ban  hµnh   kÌm   theo  Th«ng    nµy)    t vµ göi  Õ n     ® c¬ quan   thuÕ   trong  thêi h¹n    quy   Þ n h.   m   ® N¨ quy Õt   to¸n thuÕ   îc  ® tÝnh   theo  n¨m  d¬ng   lÞch,  êng   tr hîp      c¬ së kinh  doanh   îc  dông   ® ¸p  n¨m   quy Õt  to¸n  tµi chÝnh  kh¸c víi  n¨m  d¬ng  lÞch  th×  vÉn  ph¶i quy Õt  to¸n thuÕ  TT§ B   theo  n¨m   d¬ng   lÞch.  Thêi  h¹n    s¶n   c¬ së  xuÊt,  kinh doanh  ph¶i  nép   quy Õt   to¸n  thuÕ   cho     c¬ quan   thuÕ   chË m   nhÊt  kh«ng   qu¸    45 ngµy,    ngµy   kÓ tõ  31  th¸ng    12 cña   n¨m  quy Õt  to¸n  thuÕ. Trêng  hîp c¬  së  s¶n  xuÊt  b¸n  hµng  qua  chi nh¸nh, ® ¬ n  vÞ  trùc  thuéc    ë kh¸c  Þ a   ¬ng     ® ph víin¬i s¶n  xuÊt, khi quy Õt  to¸n thuÕ  c¨n    cø vµo   doanh  thu b¸n hµng  thùc  cña   tÕ  c¸c chi nh¸nh,    phô   c¬ së  thuéc  b¸n ra. 14
 15. C ¬  së  cã  hµng  ho¸ gia c«ng  vµ  c¬  së  nhËn  gia c«ng  ® Ò u  ph¶i  quy Õt to¸n thuÕ   TT§ B       víic¬ quan  thuÕ  n¬i s¶n  xuÊt, kinh doanh.  C¬     së s¶n  xuÊt,  kinh doanh   ph¶i  nép     sè thuÕ   TT§ B  cßn  thiÕu  vµo   ng © n  s¸ch nhµ  níc  chË m  nhÊt kh«ng   qu¸    10 ngµy     ngµy   kÓ tõ  nép   b¸o  c¸o  quy Õt   to¸n thuÕ,  Õ u   n nép  thõa  th×  îc  ® trõ vµo     sè ph¶i nép  cña     kú tiÕp  theo  Æ c   îc  ho ® hoµn   thuÕ  theo  quy   Þ n h. ® b/ Trêng   hîp      c¬ së s¶n   xuÊt,  kinh  doanh   s¸p  nhËp, hîp  nhÊt,  chia,  t¸ch, gi¶i  thÓ, ph¸ s¶n, thay ® æi  ngµnh  ngh Ò  kinh doanh, chuy Ó n  ® æi   h×nh   thøc    së h÷u,  giao,  b¸n, kho¸n,  cho   thuª doanh   nghiÖp   nhµ   íc  n th×  c¬  së  ph¶i quy Õt   to¸n thuÕ  víi  c¬  quan  thuÕ  vµ  göi  b¸o c¸o quy Õt  to¸n  thuÕ  cho  c¬  quan  thuÕ  trong  thêi h¹n  45  ngµy, kÓ  tõ ngµy  cã  quy Õt   ®Þnh    vÒ c¸c  thay  æi   ® nªu  trªn    vµ ph¶i  nép  ® Ç y       ®ñ sè thuÕ   cßn  thiÕu   vµo  ng © n  s¸ch  nhµ  n íc trong  thêi h¹n  10  ngµy  kÓ  tõ ngµy  nép  b¸o c¸o  quy Õt  to¸n; n Õ u     nép  thõa  th×  îc  ® trõ vµo     sè thuÕ   ph¶i nép  cña     kú tiÕp  theo  Æ c   îc  ho ® hoµn  thuÕ   theo  quy   Þ n h.  ® C ¬    s¶n  xuÊt kinh  së doanh  ph¶i  chÞu   tr¸ch nhiÖ m     vÒ tÝnh   óng   ® ® ¾ n,  chÝnh   x¸c cña     sè liÖu quy Õt  to¸n, n Õ u         c¬ së b¸o  c¸o sai  Ó   ® trèn,  lËu  thuÕ   bÞ   ph¹t theo  sÏ  xö    quy   Þ n h   ® cña  ph¸p  luËt. II H o µ n  th u Õ  T T § B ­  . C ¬  së  s¶n  xuÊt, nhËp  khÈu  hµng  hãa, kinh doanh  dÞch  vô  chÞu   thuÕ  TT§ B  ® îc hoµn  thuÕ  TT§ B  ®∙  nép  trong m ét  sè  tr êng  hîp, hå  s¬,  thñ tôc    vµ thÈ m   quy Ò n  gi¶i quy Õt    hoµn  thuÕ     nh sau: 1. §èi    víihµng  hãa  nhËp  khÈu: a/ H µ ng  t¹m  nhËp  khÈu  ®∙  nép  thuÕ  TT§ B,  khi t¸i  xuÊt khÈu  ® îc  hoµn     thuÕ   l¹isè  TT§ B   nép   ¬ng   ®∙  t øng     hµng     víisè  t¸ixuÊt  khÈu. Trêng  hîp hµng  nhËp  khÈu   nép   ®∙  thuÕ  TT§ B   µ   m cßn   u   l kho,  u     l b∙i ë cöa  khÈu  nhËp   ng   îc  Ð p     nh ® ph t¸ixuÊt khÈu  còng   îc  ® xÐt  hoµn  thuÕ   ®èi    hµng     víisè  t¸ixuÊt khÈu. b/  µ ng   H nhËp  khÈu   nép   ®∙  thuÕ  TT§ B  theo khai b¸o,  ng   nh thùc tÕ  nhËp  khÈu   h¬n   víikhai  Ýt  so    b¸o;  ng   Hµ nhËp   khÈu  trong qu¸ tr×nh nhËp   khÈu     háng,  Êt   lý do   bÞ h  m cã    x¸c  ®¸ng,  nép   ®∙  thuÕ  TT§ B. c/ §èi    víihµng   nhËp   khÈu   a   ch phï  hîp    vÒ chÊt  îng,  l chñng     lo¹itheo  hîp  ng,  ®å giÊy   Ð p   ph nhËp   khÈu   (do phÝa   chñ  hµng   íc  n ngoµi göi  sai),   cã  gi¸m  ® Þ n h  cña  c¬  quan  cã  thÈ m  quy Ò n  kiÓ m  nghiÖ m  vµ  x¸c nhËn   cña  chñ   hµng   níc  ngoµi  µ   îc  Ð p   m ® ph nhËp   khÈu   th×    c¬ quan  H¶i  quan   kiÓ m  tra    vµ x¸c  nhËn       l¹isè thuÕ   TT§ B  ph¶i nép,  Õ u       n cã sè thuÕ   nép   ®∙  thõa  th×  îc  ® hoµn   , Õ u   l¹i n nép  thiÕu  th× ph¶i nép   ñ   ph¶i  ® sè  nép. Trêng   hîp  îc  Ð p   ® ph xuÊt khÈu  tr¶    l¹iníc ngoµi  th×  îc  ® hoµn     l¹isè  thuÕ  TT§ B   nép   ®∙  ®èi    hµng   víisè  xuÊt  tr¶    l¹iníc ngoµi. Trêng  hîp tr¶    l¹ihµng  cho  bªn  íc  n ngoµi  trong thêi h¹n    cha  ph¶i  nép   thuÕ  nhËp  khÈu  theo  Õ     ch ®é quy   Þ n h   ® th×    c¬ quan  H¶i quan   kiÓ m  tra  15
 16. thñ tôc    vµ thùc  hiÖn  viÖc  kh«ng  thu thuÕ  TT§ B  phï hîp    hµng   víisè  nhËp   khÈu  tr¶    l¹iníc ngoµi. d/  µn g   H t¹m  nhËp  khÈu   Ó     ® dù héi chî, triÓn    l∙m  nép   ®∙  thuÕ  TT§ B,   khi    t¸ixuÊt khÈu   îc  ® hoµn  thuÕ. ®/ Nguyªn  liÖu nhËp  khÈu   Ó   ® s¶n  xuÊt, gia c«ng  hµng  xuÊt khÈu. T æ n g  sè  thuÕ  TT§ B   îc hoµn  l¹itèi a   ®    ® kh«ng   qu¸    sè thuÕ  TT§ B   ®∙ nép  cña  nguyªn  liÖu nhËp   khÈu   Ó   ® s¶n  xuÊt hµng  xuÊt khÈu. e/  µn g   H nhËp   khÈu  cña  doanh  nghiÖp  ViÖt  m  ® îc  Ð p  nhËp   Na ph khÈu  ® Ó  lµm  ®¹i lý giao, b¸n hµng  cho   íc  n ngoµi    cã ®¨ng  ký  íc víi   tr  c¬ quan  thu thuÕ  ë  kh ©u  nhËp  khÈu  th×  ® îc hoµn  thuÕ  ®èi víi sè  hµng   thùc b¸n xuÊt  khÈu   khái  ra  ViÖt  m. Na Thñ  tôc, hå  s¬, tr×nh  tù vµ  thÈ m  quy Ò n  gi¶i quy Õt  hoµn  thuÕ   TT§ B   èi    ® víi hµng  nhËp  khÈu  trong  c¸c  êng   tr hîp nªu  trªn  îc  ® thùc hiÖn   theo quy   Þ n h     ® nh ®èi    víiviÖc  gi¶i quy Õt    hoµn  thuÕ  nhËp  khÈu  theo quy   ®Þnh   cña  LuËt  thuÕ  xuÊt khÈu,  thuÕ   nhËp  khÈu.  2.  ¬     C së s¶n   xuÊt, kinh  doanh  quy Õt  to¸n thuÕ  khi s¸p nhËp,  chia,  t¸ch, gi¶i thÓ,      ph¸ s¶n, chuy Ó n   æi   ® h×nh  thøc    së h÷u,  giao, b¸n, kho¸n,  cho  thuª doanh  nghiÖp  nhµ  n íc cã  sè  thuÕ  TT§ B  nép  thõa, c¬  së  cã   quy Ò n   Ò   ® nghÞ     c¬ quan  thuÕ   hoµn       l¹isè thuÕ   TT§ B  nép  thõa, thñ tôc  hå       s¬ nh sau: + C«ng  v¨n  Ò   ® ngh Þ  hoµn     l¹ithuÕ  TT§ B   nép   ®∙  thõa. +  Q uy Õt  ® Þ n h  s¸p  nhËp,  hîp  nhÊt, chia t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n,  chuy Ó n   æi   ® h×nh   thøc    së h÷u,  giao, b¸n, kho¸n, cho  thuª doanh  nghiÖp   nhµ  níc  cña  cÊp   thÈ m   cã  quy Ò n. +   uy Õt   Q to¸n  thuÕ  TT§ B   Õ n   ® thêi ®iÓ m     s¸p nhËp,  hîp nhÊt, chia,  t¸ch, gi¶i thÓ,      ph¸  s¶n,  chuy Ó n   æi   ® h×nh  thøc    së h÷u,  giao, b¸n, kho¸n,  cho  thuª  doanh  nghiÖp   nhµ  níc. +  Biªn b¶n  kiÓ m  tra quy Õt  to¸n thuÕ  TT§ B  ® Õ n  thêi ®iÓ m  s¸p  nhËp, hîp  nhÊt, chia, t¸ch, gi¶i thÓ,      ph¸ s¶n, chuy Ó n   æi   ® h×nh  thøc    së h÷u, giao, b¸n, kho¸n, cho  thuª doanh   nghiÖp  nhµ  níc. Th È m  quy Ò n  quy Õt  ® Þ n h  hoµn  thuÕ  trong trêng  hîp nµy  do  Côc   tr ëng  Côc   thuÕ  tØnh,  thµnh   phè   trùc thuéc Trung   ¬ng  n¬i    s¶n   c¬ së  xuÊt  kinh doanh   ®¨ng   ®∙  ký,  khai  kª  nép  thuÕ  xÐt, quy Õt  Þ n h. ® 3.  ¬     C së s¶n   xuÊt,  kinh  doanh   îc  ® hoµn   thuÕ  TT§ B  trong  êng   tr hîp  cã  quy Õt  ® Þ n h  cña  c¬  quan  cã  thÈ m  quy Ò n  theo  quy  ® Þ n h  cña  ph¸p  luËt  Æ c   ho quy Õt   Þ n h   ® cña     ëng     Bé tr Bé Tµi  chÝnh   yªu  cÇu   hoµn  tr¶    l¹i thuÕ  cho     c¬ së.  C ¬  quan  thuÕ     cã tr¸ch  nhiÖ m  kiÓ m  tra    hå s¬,  x¸c  Þ n h     ® sè thuÕ   ph¶i hoµn,  ra  quy Õt  ® Þ n h  hoµn  thuÕ  ®èi  víi êng  hîp  thuéc  thÈ m    tr quy Ò n     t¹i®iÓ m     2 nªu trªn    vµ thùc  hiÖn  hoµn   thuÕ   cho  c¸c  èi  îng  ® t nép   thuÕ   b»ng   c¸ch khÊu  trõ vµo  kho¶n   thuÕ  ph¶i  nép  cña     kú sau,  êng   tr hîp  16
 17. kh«ng   khÊu  trõ  îc  ® th× göi    c¬ quan     tµi chÝnh  lµm  thñ tôc hoµn  tr¶ theo  ®ó ng  quy   Þ n h   ® cña     Bé Tµi chÝnh.  D    ­ NhiÖ m  vô, quy Ò n  h¹n vµ tr¸ch nhiÖ m  cña   quan   c¬  thuÕ. C¬  quan  thuÕ     cã nh÷ng  nhiÖ m  vô, quy Ò n  h¹n    vµ tr¸ch nhiÖ m  sau   ® © y: 1.  íng  H dÉn  c¸c  èi  îng  ® t nép  thuÕ   thùc hiÖn   Ç y     Õ   é   ® ®ñ ch ® ®¨ng   ký,  khai, nép   kª    thuÕ  theo  óng   ® quy   Þ n h   ® cña  LuËt thuÕ. Nh÷ng       c¬ së s¶n   xuÊt, kinh  doanh   kh«ng  thùc hiÖn   óng   ® c¸c quy   ® Þ n h  vÒ  ®¨ng  ký, kª khai, nép  thuÕ  th× c¬  quan  thuÕ  xö  ph¹t vi ph¹ m   hµnh   chÝnh     vÒ thuÕ   theo quy   Þ n h   ® cña  ph¸p luËt. 2. Th«ng   b¸o    sè thuÕ   ph¶i nép  (®èi    víi ®èi  îng  c¸  © n,    t lµ  nh hé s¶n   xuÊt,  kinh  doanh   hµng   ho¸, dÞch     vô thuéc  ®èi  îng  t chÞu  thuÕ   TT§ B   a  ch thùc  hiÖn   Ç y   ñ   Õ       ® ® ch ®é kÕ to¸n    vµ ho¸  ¬ n,  ® chøng   tõ), ®« n     ®èc   ®èi  tîng nép   thuÕ  nép   ng   ®ó thêi h¹n    quy   Þ n h.  ® Th«ng   b¸o nép  thuÕ   ph¶i  göi  tíi®èi  îng    t nép  thuÕ   íc    tr 3 ngµy       so víi ngµy   ph¶i nép   thuÕ  ghi  trªn th«ng   b¸o, thêi h¹n    nép   thuÕ  cña   th¸ng chË m   nhÊt  kh«ng   qu¸ ngµy     25 cña   th¸ng  tiÕp  theo.  ViÖc   th«ng   b¸o    Þ n h     Ên ® sè thuÕ   ph¶i  nép     vµ ngµy   nép   thuÕ   ® îc thùc  hiÖn  ngay   trong  th¸ng  Æ c   ho vµo   Ç u   ® th¸ng  tiÕp  sau  (theo  É u   m Th«ng   b¸o  03/TT§ B   sè  ban  hµnh  kÌm  theo  Th«ng    t nµy). N Õ u  qu¸ thêi h¹n nép  thuÕ  m µ   èi t ® îng nép  thuÕ  cha  nép  th× c¬   quan  thuÕ   th«ng   ra  b¸o chË m  nép  lÇn  thø 01.  Th«ng  b¸o chË m  nép  thuÕ   bao  gå m  c¶    tiÒn  thuÕ  ph¶i nép  vµ  sè  tiÒn  ph¹t chË m  nép  theo  quy   sè ®Þnh     t¹ikho¶n   vµ   §iÒu     2  3  17 cña  LuËt  thuÕ  TT§ B. Thêi  h¹n  tÝnh  ph¹t chË m   nép   thuÕ  hµng  th¸ng    ngµy     kÓ tõ  26 cña   th¸ng  tiÕp  theo; thêi h¹n    tÝnh  ph¹t chË m     nép   èi    ® víihµng  hãa   nhËp  khÈu   vµ  c¸c tr êng  hîp kh¸c lµ sau  ngµy  quy  ® Þ n h  ph¶i nép  theo  LuËt ® Þ n h.   N Õ u  c¬  së  vÉn  kh«ng  chÊp  hµnh  nép  tiÒn  thuÕ, tiÒn  ph¹t theo  th«ng   b¸o nh ¾ c  nhë  th× c¬  quan  thuÕ  cã  quy Ò n  ¸p dông  ho Æ c  ® Ò  nghÞ  c¬   quan  cã  thÈ m  quy Ò n  ¸p dông  c¸c biÖn  ph¸p  xö  lý vi ph¹ m  hµnh  chÝnh   vÒ  thuÕ  quy  ® Þ n h  t¹i  kho¶n  4, §iÒu  17  cña  LuËt  thuÕ  TT§ B  ® Ó  b¶o   ®¶ m   thu  ñ     ® sè thuÕ,    sè tiÒn  ph¹t. Trêng     hîp  thùc  ®∙  hiÖn  c¸c biÖn  ph¸p  xö     lý hµnh   chÝnh     vÒ thuÕ   µ     vÉn   m c¬ së  kh«ng   nép   ñ   tiÒn  ® sè  thuÕ,    sè tiÒn  ph¹t th×  c¬  quan  thuÕ  chuy Ó n  hå  s¬  sang  c¸c c¬  quan  cã  thÈ m   quy Ò n   Ó   lý theo  ® xö    ph¸p  luËt. 3.  ¬   C quan   thuÕ  trùc tiÕp  qu¶n   c¬     lý  së s¶n  xuÊt   cã hµng   ho¸  b¸n  ®Ó   xuÊt  khÈu   c¨n    cø vµo  b¶ng   sè   kª  02B/TT§ B   th«ng   b¸o kÞp  thêi b»ng     v¨n b¶n   cho     c¬ quan   thuÕ  qu¶n   c¬     lý  së kinh  doanh   xuÊt  khÈu:  tªn  ¬ n   ® vÞ  m u a  hµng   Ó   ® xuÊt  khÈu,  tªn hµng   ho¸,    îng,  sè l chñng   lo¹ivµ       gi¸ trÞ  hµng   hãa     ®∙  u a   Ó   c¬ së  m ® xuÊt  khÈu.  ¬   C quan   thuÕ  qu¶n       xuÊt  lý c¬ së  khÈu   tr¸ch  cã  nhiÖ m  theo  dâi kiÓ m   tra hµng  ho¸ thùc  xuÊt  tÕ  khÈu.  Õ u   N hµng   ho¸  ®∙  u a   Ó   m ® xuÊt  khÈu   ng   nh thùc    tÕ kh«ng   xuÊt  khÈu   µ   m tiªu  17
 18. thô trong n íc th× cã  tr¸ch nhiÖ m  yªu cÇu  c¬  së  xuÊt khÈu  kª khai, nép   ®ñ   thuÕ   sè  TT§ B  cña   hµng   sè  ho¸ nµy. 4. KiÓ m  tra, thanh     tra viÖc   khai, nép   kª    thuÕ, quy Õt  to¸n thuÕ   cña   c¬     së s¶n  xuÊt  kinh  doanh   b¶o   m   ®¶ thùc hiÖn   ng   ®ó quy   Þ n h   ® cña  ph¸p  luËt.  5.   lý vi ph¹ m  hµnh  chÝnh  vÒ  thuÕ  vµ  gi¶i Xö  quy Õt  khiÕu  n¹i vÒ   thuÕ  theo quy   Þ n h   ® cña  ph¸p luËt. 6. Yªu  cÇu  c¸c  èi  îng  ® t nép  thuÕ  cung   cÊp   æ     s kÕ to¸n, hãa   ¬ n,    ® chøng   vµ   tõ  c¸c        hå s¬ tµi liÖu kh¸c    cã liªn quan       tíiviÖc  tÝnh  thuÕ,  nép   thuÕ; yªu cÇu  c¸c tæ  chøc  tÝn  dông, ng © n  hµng  vµ  tæ  chøc, c¸ nh © n   kh¸c cã  liªn quan  cung  cÊp  c¸c tµi liÖu liªn quan  tíi  viÖc  tÝnh  thuÕ  vµ   nép  thuÕ. 7.    Lu gi÷      vµ sö dông     sè liÖu,    tµi liÖu  µ   m ®èi  îng  t nép  thuÕ     vµ ®èi  tîng kh¸c cung  cÊp  theo  Õ   é   ch ® quy   Þ n h. ® 8. C ¬  quan  thuÕ  cã  quy Ò n    ® Þ n h  thuÕ  TT§ B  ph¶i nép  ®èi víi Ên   ®èi  îng  t nép  thuÕ  trong  êng   tr hîp  sau: a/ C ¬  së  s¶n  xuÊt, kinh doanh  kh«ng  thùc hiÖn  ho Æ c  thùc hiÖn   kh«ng   óng   Õ   é   ® ch ® hãa   ¬ n,  ® chøng  tõ. §èi    nh © n,    víi c¸  hé s¶n  xuÊt,  kinh doanh   nhá  (gäi chung   hé   lµ  kinh  doanh) kh«ng  thùc hiÖn  ® îc ® Ç y  ®ñ  viÖc  m u a  b¸n hµng  hãa, dÞch  vô   cã  hãa   ¬ n,   ® chøng   th×    tõ  c¬ quan   thuÕ  c¨n    cø vµo  t×nh  h×nh  s¶n  xuÊt  kinh  doanh   thùc    Ó     Þ n h   tÕ ® Ên ® doanh   thu,    sè thuÕ  TT§ B  ph¶i  nép     vµ th«ng  b¸o  cho  ®èi  îng  t nép  thuÕ  thùc  hiÖn. Sè  thuÕ     Þ n h   Ên ® ph¶i  nép  tõng  lÇn     cã thÓ   îc  ® x¸c  Þ n h   ® lµm  c¨n  cø  thu thuÕ  æ n  ® Þ n h  trong  thêi gian  lµ 03  th¸ng, 06  th¸ng  ho Æ c  12   th¸ng    tïy theo tõng  ngµnh   ngh Ò     ø c   vµ m biÕn   éng       ® vÒ gi¸ c¶, t×nh   h×nh   kinh doanh   cña   èi  îng  ® t nép  thuÕ.  ¬   C quan   thuÕ     cã tr¸ch  nhiÖ m   th«ng   b¸o c«ng  khai    ø c   vÒ m doanh  thu    thuÕ     Þ n h   vµ sè  Ên ® ®èi    víic¸c  ®èi  tîng  nµy. Nh÷ng  hé  ngh Ø  kinh  doanh  ph¶i khai b¸o  víi  c¬  quan  thuÕ,  n Õ u   ngh Ø  kinh doanh     c¶ th¸ng  th×  kh«ng  ph¶i  nép  thuÕ     Þ n h   Ên ® cña   th¸ng  ®ã. Hé  kinh doanh  nhá  thuéc  ® èi t îng nép  thuÕ  theo  m ø c  Ên  ® Þ n h,  nÕu   ngh Ø  kinh doanh   th¸ng  îc  c¶  ® xÐt  kh«ng  thu thuÕ  th× ph¶i  lµm   ¬ n   ® ®Ò   nghÞ   (theo  É u     íng  m vµ h dÉn  cña     c¬ quan   thuÕ)  khai  b¸o    cô thÓ    lý do  ngh Ø  kinh doanh,    sè ngµy   ngh Ø  kinh doanh   göi    c¬ quan   thuÕ  quËn,  huy Ö n.  ¬   C quan   thuÕ  kiÓ m  tra thùc  vµ   tÕ  gi¶i quy Õt     theo  Õ   ch ®é.  Hé  kinh doanh  nhá  ® îc x¸c ® Þ n h  ®èi víi  tõng  m Æ t  hµng, ngµnh   ngh Ò  phï hîp    víi t×nh  h×nh     cô thÓ     Þ a   ¬ng   ë ® ph theo  quy   Þ n h   ® cña     Bé Tµi chÝnh.  C¸c  Côc   thuÕ  c¨n    cø vµo   t×nh  h×nh  kinh doanh   cña       ­ hé vµ h íng dÉn   © n   ph lo¹i,x¸c  Þ n h       ® cô thÓ       lo¹ihé nhá     Þ a   ¬ng   × n h   Ó   ë ® ph m ® qu¶n     lý,thu thuÕ   theo  quy   Þ n h   ® chung. 18
 19. b/ Kh«ng   khai  Æ c   kª  ho qu¸ thêi gian    quy   Þ n h   ® göi  khai, ®∙  îc  tê    ® th«ng  b¸o  nh ¾ c  nhë  nh ng  vÉn  kh«ng  thùc  hiÖn  ®ó ng,  ®∙  nép  tê khai  thuÕ   ng   khai  nh kª  kh«ng   óng   ® c¸c c¨n    cø x¸c  Þ n h   thuÕ   ® sè  TT§ B. c/    Tõ chèi  xuÊt  tr×nh  æ     s kÕ to¸n, hãa   ¬ n     ® chøng   vµ   tõ  c¸c    tµi liÖu  cÇn  thiÕt    liªn quan     tíiviÖc  tÝnh  thuÕ  TT§ B. d/ Kinh  doanh   ng   nh kh«ng     cã ®¨ng   kinh  ký  doanh, kh«ng  ®¨ng  ký  kª khai nép  thuÕ   µ     m bÞ kiÓ m  tra, ph¸t hiÖn.     ®/    Kª khai    gi¸ b¸n lµm  c¨n    cø x¸c  Þ n h     ® gi¸ tÝnh   thuÕ   TT§ B  kh«ng   ®ó ng     gi¸ thùc  b¸n  Æ c   tÕ  ho thÊp  h¬n   %     10 gi¸ b¸n trªn  thÞ   êng   tr cña  hµng   ho¸, dÞch     vô cïng lo¹iho Æ c   ¬ng   ¬ng.  ¬     t ® C quan   thuÕ   qu¶n   ® èi  îng  lý  t nép  thuÕ  c¨n cø  gi¸ b¸n  trªn thÞ  trêng  ® Ó  x¸c ® Þ n h  c¨n cø  Ên  ® Þ n h   thuÕ  TT§ B.  C ¬  quan  thuÕ  c¨n cø  vµo  tµi liÖu  ®iÒu  tra vÒ  t×nh  h×nh  ho¹t   ®é ng  kinh  doanh  cña       Æ c   c¬ së ho c¨n    cø vµo    sè thuÕ   ph¶i nép  cña     c¬ së  s¶n  xuÊt, kinh doanh  cïng ngµnh   ngh Ò,  cã   quy   «   m kinh doanh  t¬ng   ® ¬ng   Ó     Þ n h     ® Ên ® sè thuÕ  ph¶i nép  ®èi   víi tõng       c¬ së trong c¸c  êng   tr hîp nªu  trªn. Trong  tr êng  hîp  èi  îng  ® t nép  thuÕ   kh«ng   ån g  ý víi  thuÕ   ®  sè ph¶i  nép  ® îc Ên  ® Þ n h  th×  cã  quy Ò n  khiÕu  n¹i tíi  c¬  quan  thuÕ  Ên  ® Þ n h   thuÕ   Æ c     ho c¬ quan   thuÕ  cÊp  trªn  trùc tiÕp cña     c¬ quan   thuÕ     Þ n h   Ên ® thuÕ.  Trong  khi chê  gi¶i  quy Õt, ® èi t îng nép  thuÕ  vÉn  ph¶i nép  theo  m øc  thuÕ   ® îc    ®∙  c¬ quan  thuÕ     Þ n h.  Ên ®   §    ­ Gi¶ m  thuÕ, miÔ n  thuÕ  TT§B Thñ   tôc, tr×nh  tù, thÈ m     quy Ò n  xÐt  Ô n  gi¶m   mi thuÕ  ®èi víi  c¸c  ­ tr êng  hîp  quy  ® Þ n h  t¹i §iÒu  16  Ngh Þ  ® Þ n h  sè  149/2003/N§­C P  cña   Ch Ý n h  phñ   îc  ® quy   Þ n h   thÓ     ® cô  nh sau: 1. C¸c  êng   tr hîp  îc  ® gi¶ m  thuÕ,  Ô n   mi thuÕ   thñ  vµ  tôc      hå s¬ : a/  ¬     C së s¶n   xuÊt  hµng  hãa  thuéc  diÖn  chÞu  thuÕ  TT§ B   Æ p   g khã   kh¨n  do  thiªn tai, Þ c h  häa, tai  ®  n¹n  bÊt ngê, bÞ  lç ® îc xÐt gi¶m  thuÕ   TT§ B.   ø c   M gi¶m  thuÕ   îc  ® x¸c  Þ n h   ® trªn              c¬ së sè bÞ lç do nguyªn   © n   nh bÞ  thiªn    Þ n h   tai,® häa,    tai n¹n  bÊt ngê   ©y   nh ng   g ra  kh«ng     vît qu¸    gi¸ trÞ  tµi s¶n       bÞ thiÖt    h¹i sau  khi  ® îc  ®∙  båi thêng   (nÕu  cã)    vµ kh«ng   qu¸  %   30 sè  thuÕ  ph¶i nép  theo  LuËt  Þ n h   ® cña  n¨m     bÞ thiÖt h¹i. §Ó     cã c¨n    cø xÐt gi¶m  thuÕ  TT§ B  theo  quy   Þ n h   ® trªn, c¬       së s¶n   xuÊt ph¶i  c¸c      cã  hå s¬ thñ tôc    nh sau: +  §¬n   xin gi¶m  thuÕ  TT§ B,  nªu  thêi gian,  do     râ    lý  bÞ thiÖt h¹i, gi¸     trÞ    tµi s¶n     bÞ thiÖt  h¹i,sè   do     lç  thiªn    Þ c h   tai,® häa,    tai n¹n bÊt ngê   ©y   g ra, sè    thuÕ   ph¶i  nép,  thuÕ   Ò   sè  ® ngh Þ  gi¶m. +  Biªn b¶n  x¸c ® Þ n h  m ø c  ® é,  gi¸ trÞ thiÖt h¹i vÒ  tµi s¶n  cña  c¬   quan  cã  thÈ m  quy Ò n  vµ  cã  x¸c nhËn  cña  chÝnh  quy Ò n  ® Þ a  ph ¬ng  tõ  cÊp  huy Ö n  trë lªn. 19
 20. +  B¶n  quy Õt  to¸n tµi chÝnh  kÌm  theo  gi¶i tr×nh  ph © n  tÝch  x¸c  ® Þ n h   bÞ   sè  thiÖt    lç do     h¹i,sè    bÞ thiÖt  h¹i. +  Q uy Õt  to¸n thuÕ  vµ  biªn b¶n  kiÓ m  tra quy Õt  to¸n thuÕ  víi c¬   quan  thuÕ. C¸c     hå s¬,    tµi liÖu trªn, c¬       së göi      tíic¬ quan  thuÕ  trùc tiÕp qu¶n  lý  c¬  së. C ¬  quan  thuÕ  qu¶n  lý c¬  së  nhËn  hå  s¬, kiÓ m  tra tµi liÖu vµ  cã   v¨n b¶n  kiÕn  nghÞ   kÌm   theo      hå s¬ xin gi¶m  thuÕ  cña       c¬ së göi    c¬ quan   cã thÈ m  quy Ò n  quy Õt  Þ n h   ® gi¶m  thuÕ. Trong  khi cha  quy Õt   Þ n h   cã  ® gi¶m  thuÕ,    vÉn   c¬ së  ph¶i  khai    kª  vµ nép   ñ   ® thuÕ   theo quy   Þ n h.  ® Khi  quy Õt  Þ n h   cã  ® gi¶m  thuÕ,  thuÕ   îc  sè  ® gi¶m   bï  sÏ  trõ vµo   thuÕ   sè  ph¶i  nép  cña   tiÕp  kú  theo. Trêng  hîp c¬  së  s¶n  xuÊt hµng  hãa  thuéc  diÖn  chÞu  thuÕ  TT§ B   gÆp   khã  kh¨n    do thiªn    Þ c h   tai,® häa,    tai n¹n  bÊt ngê     bÞ thiÖt    Æ n g,   h¹i n kh«ng   cßn  kh¶  n¨ng  s¶n  xuÊt kinh  doanh     vµ nép   thuÕ  th×  îc  ® xÐt  Ô n   mi thuÕ  TT§ B  ® èi  víi  sè  thuÕ  TT§ B  cßn  ph¶i nép  kh«ng  cã  kh¶  n¨ng   nép.ViÖc  gi¶i quy Õt  mi Ô n  thuÕ  do  Bé  Tµi chÝnh  xe m  xÐt  vµ  quy Õt   ®Þnh   tõng   êng   tr hîp    cô thÓ. Thñ   tôc, hå     Ò     s¬ ® ngh Þ   Ô n   mi thuÕ   TT§ B   trong  êng   tr hîp nµy     nh quy   Þ n h   ® ®èi    víi viÖc  xÐt gi¶m   thuÕ  nªu trªn  ­ nh ng  x¸c  Þ n h   vÒ   ® râ  viÖc       c¬ së kh«ng   cßn   kh¶  n¨ng  s¶n  xuÊt kinh  doanh   vµ  nép  thuÕ. b/  ¬     C së l¾p   r¸p, s¶n     xuÊt    ® îc  « t«  gi¶m   ø c   m thuÕ  suÊt quy   Þ n h   ® t¹i§iÒu       6 Ngh Þ   Þ n h     ® sè 149/2003/N§­C P   ngµy   tõ  01/01/2004   Õ n   Õt  ® h ngµy  31/12/2006     nh sau:   m  N¨ 2004   gi¶m   %,   70 n¨m  2005  gi¶m   %     50 vµ n¨m   2006   gi¶m   %.   30 Tõ  n¨m  2007  thùc  hiÖn  theo  ®ó ng  thuÕ  suÊt  quy  ® Þ n h  t¹i  §iÒu  6  t¹i   Ngh Þ   Þ n h   149/2003/N§­C P   ® sè  nªu trªn. Theo  quy   Þ n h   ® trªn,m ø c     thuÕ  suÊt thuÕ  TT§ B  cßn  ph¶i thùc hiÖn   tõng n¨m  (sau khi  îc  ® gi¶m  thuÕ)   nh sau: Thu Õ  suÊt  Thu Õ  suÊt  Thu Õ  suÊt  Thu Õ  suÊt  Ch Ø  tiªu ph¶i thùc  ph¶i thùc  ph¶i thùc  ph¶i thùc  hiÖn  n¨m   hiÖn  n¨m   hiÖn  n¨m   hiÖn   n¨m   tõ  2004  (%) 2005   (%)   2006   (%)   2007   trë ®i  (%) ­ « t« tõ 5  24 40 56 80 chç  ngåi trë  xuèng ­ « t« tõ 6­ 15 25 35 50 15  chç ngåi 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản