intTypePromotion=1

Thông tư 12/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
38
lượt xem
1
download

Thông tư 12/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 12/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư số 41/1998/TT-BTC ngày 31/3/1998 của Bộ Tài chính về việc tập trung quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 12/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  S è  12/1999/TT­B T C   g µ y  01 th¸ng 02 n¨ m  1999 c  n H í ng d É n   ö a ® æ i, b æ  su n g  m é t s è   i Ó m   s ® trong  th«ng t s è  41/1998/TT­B T C,  g µ y  31/3/1998 c ñ a b é  t µi c h Ý n h   n   v Ò   Ö c t Ë p trung,  u ¶ n  lý  vi q c¸c k h o ¶ n  thu n g © n  s¸ch  N h µ  n íc q u a  K h o   ¹ c  h µ  n íc  b N § Ó   Õp  ôc hoµn  Ön  ¬  Õ   ti t   thi c ch thu  ©n ng s¸ch  µ   íc cho  ï hîp  íi Nh n   ph   v  t×nh  ×nh  ùc tÕ, Bé   µi chÝnh  h th     T   ban  µnh  h Th«ng   öa  æi, bæ   ts ®   sung  ét  m sè  iÓ m   ® trong Th«ng   sè  t 41/1998/TT­ BTC,  µy  ng 31/3/1998  ña  é   µi  c BT chÝnh  Ò   Öc  íng dÉn  Õ     Ëp  v vi h   ch ®é t trung,qu¶n  ýc¸c kho¶n    ©n    l    thu ng s¸ch  Nhµ   ícqua  n  Kho  ¹c Nhµ   ícnh  b  n   sau: I/ Ê y n é p  ti Ò n v µ o  n g © n  s¸ch N h µ  n í c  Gi 1/M É u   Êy nép  Òn   gi   ti C¸c m É u  giÊy nép tiÒn vµo ng©n  s¸ch Nhµ  níc (01/TNS, 02/TNS,  03/TNS,  04/TNS)  quy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng   è  t s 41/1998/TT­ BTC   µy  ng 31/3/1998   ® îc thay thÕ      b»ng    É u   Êy  ép  Òn  c¸c m gi n ti quy  nh  ®Þ theo Th«ng    µy  ô  t n (Ph lôc®Ýnh  Ìm).   k GiÊy  ép  Òn vµo  ©n  n ti   ng s¸ch Nhµ   ícdo    n   Tæng  ôc  Õ     c Thu in,qu¶n  ývµ  l  ph©n  èisö  ông. ph   d 2/C¸ch  Ëp giÊy nép  Òn   l    ti 2.1­§èi víigiÊy  ép  Òn  µo  ©n       n ti v ng s¸ch  µ   íc b»ng  Nh n   chuyÓn kho¶n,   ngo¹itÖ  Òn m Æt:   ti   Ng êinép  Ëp giÊy nép  Òn nh    l    ti   sau: ­ Tªn  i t ng nép  Òn:Ghi  y      n  Þ    ®è  î   ti   ®Ç ®ñ tªn®¬ v theo  Õt  nh  µnh  quy ®Þ th lËp hoÆc   ä    êinép  Òn.   h tªnng   ti ­ M∙  è: Ghi    s  theo  sè  ña  i t ng nép, do  ¬  m∙  c ®è  î     c quan    Êp  thu c theo    quy ®Þnh  ¹ Quy Õt  nh  è  t i ®Þ s 75/1998/Q§­TTg  µy  ng 4/4/1998 cña  ñ íng Ch Ýnh    Th t   phñ  µ  v Th«ng   è  ts 79/1998/TT­ BTC   µy  ng 12/6/1998 cña  é  µichÝnh.   BT  ­ §Þa    chØ:  Ghi  â x∙(phêng),huyÖn  Ën),tØnh  µnh phè) n¬i®èi t r      (qu   (th        ­ îng nép  ©n    ng s¸ch Nhµ   íc®¨ng  ý  ¹t®éng    n  k ho   s¶n  Êtkinh doanh. xu     ­ Ngh Ò  kinh doanh: Ghi    theo  µnh  ng nghÒ  kinh doanh  ∙  ¨ng  ý    ®® k kª khai. ­ §Þa  iÓ m   ép  ®èivíi Êy nép  ¹itÖ  Òn m Æt   µo  ©n    ® n (    gi   ngo   ti   v ng s¸ch Nhµ     níc):   â Ng ©n  µng  ¬iKho  ¹c Nhµ   ícm ë   µi  Ghi r   h n  b  n   t  kho¶n. ­ Tªn    Kho  ¹c Nhµ   ícthu ng©n  b  n    s¸ch Nhµ   íc:Ghi râ tªnKho  ¹c Nhµ   ­   n        b  n íc®∙  îcc¬    ®   quan    thu quy  nh  ®Þ trong th«ng      b¸o thu. ­ Néi dung     kho¶n  ép  ©n  n ng s¸ch Nhµ   íc:C¨n  vµo    n  cø  th«ng  thu cña  b¸o    c¬ quan    êi nép    y     éi dung    thu,ng   ghi ®Ç ®ñ n   c¸c kho¶n  ép, sè  Òn  µ  ôc   n   ti v m lôcng©n    s¸ch Nhµ   íc.   n
  2. 2 2.2­§èivíigiÊy  ép  Òn vµo  ©n       n ti   ng s¸ch Nhµ   ícb»ng  Òn m Æt,  ©n    n  ti   ng phiÕu  thanh  to¸n: a/Ph Çn  êinép      ng   ghi: ­ Tªn  i îng  ép, m∙  è, ®Þa     ®è t n   s   chØ,  µnh  ng nghÒ  kinh doanh  êi nép    ng   ghit ng  ùnh  iÓ m     ôc   trªn.  ¬ t   ® 2.1,m Inªu  ­ §Þa  iÓ m   ép: Ghi  â tªn®iÓ m     Õu  ã),tªnKho  ¹c Nhµ   íc®∙    ® n  r    thu (n c     b  n  ® îcc¬    quan    thu quy  nh  ®Þ trong th«ng      b¸o thu. ­ Néi dung     kho¶n  ép  ©n  n ng s¸ch Nhµ   íc:C¨n  vµo    n  cø  th«ng  thu cña  b¸o    c¬ quan  thu  êi nép      Õtnéi dung  ng   ghi chi ti     kho¶n  ép  µ  è  Òn  ña  õng n v s ti c t   kho¶n  ép. n b/Ph Çn    Kho  ¹c Nhµ   ícghi: b  n  ­ C¨n  vµo  è  Òn nép  ©n    cø  s ti   ng s¸ch Nhµ   íc,ghichitiÕttheo  Òn m Æt,    n     ti   ng©n  Õu  phi thanh to¸n. ­ C¨n  vµo    cø  th«ng  thu do  êinép  Êt tr×nh,Kho  ¹c Nhµ   ícghi b¸o    ng   xu     b  n    Ch ¬ng, Lo¹i,    Kho¶n, M ôc,  Óu  ôc    Ti m theo  Ö   èng  ôc  ôc ng©n  h th m l  s¸ch  µ   Nh níc. II/ h © n  c hia s è  thu gi ÷ a c¸c c Ê p  n g © n  s¸ch  P Kho  ¹c  µ   íc thùc  Ön  ©n  b Nh n   hi ph chia sè    thu  ÷a    Êp  ©n  gi c¸c c ng s¸ch   theo  û lÖ  iÒu  Õtquy  nh.  èi ngµy,lËp  t  ® ti   ®Þ Cu     b¶ng      ÕtkÌm  kª chiti   theo  Êy  gi nép  Òn  öic¬  ti g   quan  µi chÝnh  µ  ¬  T  v c quan  Thu Õ   ïng cÊp. B¶ng      Õt c    kª chiti   ph¶n ¸nh  y     è  Òn  ng©n  ®Ç ®ñ s ti thu  s¸ch  µ   íc vµ  è  Òn  ©n  Nh n   s ti ph chia cho    tõng  Êp  ©n  c ng s¸ch theo  õng  Êy  ép  Òn.Trêng  îp  µn    t gi n ti   h ho tr¶kho¶n    thu ng©n  s¸ch Nhµ   íc,Kho  ¹c Nhµ   íc x¸c nhËn  â sè  Òn tr c®©y   ∙        n  b  n    r   ti   í   ® ghithu vµo  õng  Êp  ©n  t c ng s¸ch    ¬  ®Ó c quan  µi chÝnh  ã  cø  lÖnh  T  c c¨n  ra  tho¸ithu    ng©n  s¸ch Nhµ   íccho  i t ng ® îchëng.   n  ®è  î     III/H o µ n  tr¶ k h o ¶ n  thu n g © n  s¸ch N h µ  n í c   ViÖc  µn      ho tr¶c¸ckho¶n    ©n  thu ng s¸ch Nhµ   íccho  i t ng nép    a    n  ®è  î   khich quyÕt    ©n  to¸n ng s¸ch Nhµ   íc ® îc thùc hiÖn    n      theo  Önh  L tho¸i   ng©n  thu  s¸ch  Nhµ   íc(MÉu  è  n  s 05/TNS  nh  Ìm).L Önh  ®Ý k   tho¸i   ©n    ng thu s¸ch Nhµ   ícdo  ¬    n  c quan  µi chÝnh  Ëp  µ  T  l v quy  ×nh  ¹ch  tr h to¸n hoµn        tr¶c¸c kho¶n thu  îc thùc ®    hiÖn  theo quy  nh  ¹  Õt  nh  è  ®Þ ti quy ®Þ s 1276/1998/Q§/BTC  µy  th¸ng 9  ng 24    n¨m  1998  ña  é  ëng  é  µichÝnh  Ò   Öc  c B tr BT  v vi ban  µnh  Õ     Õ       h Ch ®é k to¸nKho b¹c Nhµ   íc.   n L Önh  tho¸i   ©n    ng thu s¸ch Nhµ   ícdo  é   µichÝnh  ô  ©n    n  BT  (V Ng s¸ch Nhµ     níc)in,qu¶n  ývµ  ©n  èisö  ông.    l   ph ph   d IV/ æ  c h ø c th ù c hi Ö n:  T
  3. 3 Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ ngµy  t n c hi l     k t  01/01/1999,c¸c néi dung      kh¸c kh«ng    Ëp  n     ®Ò c ®Õ trong Th«ng   µy  Én  ÷ nguyªn      t n v gi   nh quy  nh  ¹ ®Þ t i Th«ng   è  ts 41/1998/TT­ BTC   µy  ng 31/3/1998 cña  é  µichÝnh.   BT  Trong  êigian  a  Þp    Êy  ép  Òn  µo  ©n  th   ch k in gi n ti v ng s¸ch  µ   íc theo Nh n     m É u   íi,ngêi nép  Én  îc sö  ông  É u   ∙  m    v ® d m ® ph¸t hµnh    theo quy  nh   ¹  ®Þ ti Th«ng   è  ts 41/1998/TT­ BTC   µy  ng 31/3/1998  ña  é   µi chÝnh  c BT  cho  n     ®Õ khi cã  É u   íi. m m C¬  quan  µi chÝnh, Kho  ¹c Nhµ   ícvµ  ¬  T    b  n   c quan    ã  thu c tr¸chnhiÖ m   ­   h íng dÉn      c¸cquy  nh    ®Þ bæ sung,söa  æi  Ò   ñ tôc,m É u,    ® v th     quy  ×nh thu,quy  tr     tr×nh hoµn        tr¶c¸c kho¶n    ©n  thu ng s¸ch Nhµ   íc®Ó   i îng nép  ©n    n  ®è t   ng s¸ch   Nhµ   íc thùc hiÖn. Trong  n      qua  ×nh  ùc hiÖn, n Õu  ã  ã  tr th     c kh kh¨n,víng  ¾ c     m cÇn  ph¶n    Ò   é  µichÝnh    ã  Ön  ¸nh v B T   ®Ó c bi ph¸p gi¶i     Õt. quy
  4. B é  T µi ch Ý n h C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n g h Ü a  Vi Ö t  a m N M É u  s è: 01/TN S C¬   quan  thu §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Ban  hµnh  theo Th«ng  t .. . ....... . . ....... sè.. . .. Quy Ón   sè:. . .............. . . ............. Sªri . .................. : . .................. .. Sè:.. . ................. . . ................. ... l Ö n h thu N g © n  s¸ch N h µ  n í c (Do  ¬  c quan    Ëp) thu l Liªn1:l cuèng  Êy nép  Òn    u  gi   ti C¨n  quy  nh  ña  cø  ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh  Ò   Õ       ©n     h v ch ®é thu ng s¸ch Nhµ   íc.   n  Yªu   cÇu   Ng ©n   hµng   (KBNN):. . ...................................t Ých   tµi   kho¶n  . . ...................................r sè:. . ......................... . . ........................ Cña... . ....................................... §Þa . . .......................................   chØ... . ............................................... . . ............................................... M∙  è  s: Vµo  µikho¶n:741  t    (Thu  ©n  ng s¸ch Nhµ   íc), ¹ KBNN:.. . ................... Ønh,   n    ti . . ..................t   TP:.. . ........................ . . ....................... Néi dung      c¸ckho¶n  ép  ©n  n ng s¸ch Nhµ   íc:   n sètt Néi dung    kho¶n  ép n Sè  Òn ti ch¬ng  lo¹ i kho¶n m ôc t.môc ghichó   Céng Sè  Òn b»ng  ÷:. . ............................................................................ ti   ch . . ........................................................................... .. . ......................................................................................... . . ........................................................................................
  5. Thñ  ëng  ¬  tr c quan    thu Ng ©n  µng  h Kho  ¹c Nhµ   íc b  n Ngµy...th¸ng..    . .n¨m  . . .. . Ngµy...  th¸ng..   n¨m  . . .. . Ngµy... . .t ¸ng . . .. ¨m. . .. . . . h . . .. n . . .. Ký    ng  Êu) tªn,®ã d KÕ     to¸n K Õ     ëng to¸ntr KÕ     to¸n K Õ     ëng to¸ntr (Ký,ghihä      tªn) (Ký    ng  tªn,®ã (Ký,ghihä      tªn) (Ký    ng  tªn,®ã dÊu dÊu C é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  Vi Ö t N a m M É u  s è: 02/TN S §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Ban  µnh  h theo Th«ng   è.. .   ts . . Quy Ón  è:. . .............. s . . ............. Sªri . ................... : . ................... Sè:.. . ................... . . .................. gi Ê y n é p  ti Ò n v µ o  n g © n  s¸ch n h µ  n í c b » n g  ti Ò n m Æ t Liªn2:l Kho  ¹c Nhµ   íc    u  b  n  Ph Çn  êinép  ng   ghi Ph Çn  Kho  ¹c Nhµ   ícghi b  n  Tªn   ®èi   t ng î   nép  tiÒn:. . ..................................... . . .................................... M∙  è: s Tæng  è  Òn ®∙       .. . ............. s ti   thu:      . . ............ §Þa  Trong   ®ã:   ­ Òn  Ti chØ:.. . ................................................ . . ................................................ m Æt:     .. . .............       . . ............ Ngµnh   nghÒ   kinh                                    ­ ©n  phiÕu  Ng doanh:. . .................................... . . ................................... TT:.. . ............. . . ............ §Þa   ®iÓ m   nép:. . ............................................ . . ........................................... Néi dung      c¸ckho¶n  ép  ©n  n ng s¸ch Nhµ   íc:   n M ôc  ôcNSNN     l  (ghitheo th«ng      b¸o thu): Sè   TT Néi dung    kho¶n  ép n Sè  Òn ti c l k m tm ghichó  
  6. Céng Sè  Òn b»ng  ÷:. . ............................................................................ ti   ch . . ........................................................................... .. . ......................................................................................... . . ........................................................................................ Ng êinép  Òn   ti Kho  ¹c nhµ  íc b  n Ngµy... . . . ..  th¸ng.. . .. ¨m . .. n   Ngµy... . . . ..  th¸ng.. . .n¨m... . .. . ..  . . .. (Ký,ghirâ hä        tªn) Ng êinhËn  Òn   ti KÕ     to¸n K Õ     ëng to¸ntr (Ký,ghihä      tªn) (Ký,ghihä      tªn) (Ký,®ãng  Êu)   d
  7. C é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  Vi Ö t N a m M É u  s è: 03/TN S §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Ban  µnh  h theo Th«ng   è.. .   ts . . Quy Ón  è:. . .............. s . . ............. Sªri . ................... : . ................... Sè:.. . ................... . . .................. gi Ê y n é p  ti Ò n v µ o  n g © n  s¸ch n h µ  n í c b » n g  c h u y Ó n  k h o ¶ n Liªn3:Lu  i t ng nép     ®è  î   Tªn  i t ng nép  Òn:. . ......................................................................... ®è  î   ti . . ........................................................................ M∙  è  s: §Þa  chØ:.. . .................................................................................... . . .................................................................................... Ngh Ò  kinhdoanh:.. . ............................................................................     . . ............................................................................ TrÝch  µikho¶n .. . ................t¹ Ng ©n  µng  t    . . ...............    .i . h (KBNN)  . . ....................................... .. . ........................................ § Ó   ép  µo  µikho¶n:741  n v t    (Thu  ©n  ng s¸ch Nhµ   íc), ¹ KBNN:... . ...................t     n    ti . .................... Ønh,TP... . ........... . . ........... Néi dung      c¸ckho¶n  ép  ©n  n ng s¸ch Nhµ   íc(ghitheo th«ng      n      b¸o thu): sè  tt Néi dung    kho¶n  ép n sè  Òn ti ch¬ng lo¹i kho¶n m ôc t.môc ghichó   Céng Sè  Òn b»ng  ÷:. . ............................................................................ ti   ch . . ........................................................................... .. . ......................................................................................... . . ........................................................................................ §¬n  Þ  ép  Òn v n ti Ng ©n  µng  h (KBNN)  ¬i®¬n  Þ  ë   n  vm Kho  ¹c Nhµ   íc b  n Ngµy... .th¸ng.. .  . . ... n¨m TK Ngµy... .  ... th¸ng.. .n¨m... . Ngµy... . .t ¸ng . . .. ¨m . . . h . . .. n K Õ     ëng to¸ntr Thñ  ëng  n  Þ tr ®¬ v KÕ   to¸n Trëng  phßng KT KÕ   to¸n K Õ     ëng to¸ntr (Ký,ghihä      tªn) (Ký    ng  tªn,®ã (Ký,ghihä      tªn) (Ký    ng  tªn, ®ã (Ký,ghihä      tªn) (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
  8. dÊu) dÊu)                   C é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  Vi Ö t N a m M É u  s è: 04/TN S §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Ban  µnh  h theo Th«ng   è.. .   ts . . Quy Ón  è:. . .............. s . . ............. Sªri . ................... : . ................... Sè:.. . ................... . . .................. gi Ê y n é p  n g o ¹i Ö  b » n g  ti Ò n m Æ t  v µ o  n g © n  s¸ch N h µ  n í c  t  Lo¹ingo¹itÖ:. . .........      . . ........ Liªn6:Lu  ¬  µi Ýnh    c t  ch Tªn  i t ng nép  Òn:. . ........................................................................ ®è  î   ti . . ....................................................................... M∙  è: s §Þa  chØ:.. . ................................................................................... . . ................................................................................... Ngh Ò   kinhdoanh:.. . ...........................................................................     . . ........................................................................... §Þa  iÓ m   ép:.. . .............................................................................. ® n   . . ............................................................................. § Ó   ép  µo  µikho¶n:741  n v t    (Thu  ©n  ng s¸ch Nhµ   íc), ¹ Kho  ¹c Nhµ   íc: . ..............................   n    ti b  n . . .............................. Néi dung      c¸ckho¶n  ép  ©n  n ng s¸ch Nhµ   íc(ghitheo th«ng      n      b¸o thu): sètt Néi dung    kho¶n  ép n sè  Òn ti ch¬ng lo¹i kho¶n m ôc t.môc ghichó   Céng Sè  Òn b»ng  ÷:. . ............................................................................ ti   ch . . ........................................................................... .. . ......................................................................................... . . ........................................................................................ Ng êinép  Òn   ti Ng ©n  µng  h (KBNN)  ¬i®¬n  Þ  ë   n  v m TK Kho  ¹c Nhµ   íc b  n Ngµy... .th¸ng.. .  . . ... n¨m Ngµy... . .t ¸ng . . .. ¨m . . . h . . .. n Ngµy... .  ... th¸ng..  .n¨m... . (Ký,ghihä      tªn)
  9. Ng êinhËn    KÕ   to¸n K Õ     ëng to¸ntr KÕ   to¸n K Õ     ëng to¸ntr tiÒn (Ký,ghihä      tªn) (Ký    ng  tªn,®ã (Ký,ghihä      tªn) (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d (Ký,ghihä     dÊu) tªn) C é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  Vi Ö t N a m M É u  s è: 05/TN S §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Ban  µnh  h theo Th«ng   è.. .   ts . . Quy Ón  è:. . .............. s . . ............. Sªri . ................... : . ................... Sè:.. . ................... . . .................. l Ö n h tho¸i  thu n g © n  s¸ch N h µ  n í c Yªu  Çu  c KBNN:... . ..................................tØnh, . ...................................  TP... . .......................... . . .......................... Hoµn    tr¶cho  i t ng nép:. . ............................................................. ®è  î   . . .............................................................     M∙  è:      s §Þa  chØ:.. . ............................................................................. . . ............................................................................ Tµikho¶n:. . ...............  ©n  µng    . . ..............tNg ¹ i h (KBNN):. . ....................................... . . ....................................... Lý  hoµn  . . ....................................................................... do  tr¶: . ........................................................................ Chi tiÕtnéidung        c¸ckho¶n  µn      ho tr¶nh sau: sè  tt Néi dung  µn    ho tr¶ c l k m t.môc sè  Òn ®∙  ép ti   n sè  Òn hoµn  ti   tr¶ Céng Ê n  nh  è  Òn hoµn    ®Þ s ti   tr¶(b»ng  ÷):. . ...................................................... ch . ...................................................... .. . .................................................................................. . . .................................................................................. Kho  ¹c Nhµ   íchoµn    b  n  tr¶ Kho  ¹c Nhµ   ícx¸cnhËn b  n    C¬   quan  µi Ýnh t  ch
  10. Ngµy  .th¸ng..   ..       .n¨m  . . .. . (KBNN   ng  Êp  íi ¬  ®å c v   quan  µichÝnh    Önh  c T  ra l Ngµy... .th¸ng.. . . ¨m. . .. . . . . n . . .. tho¸i  thu) KÕ   to¸n K Õ     ëng to¸ntr Gi¸m  K Õ     ëng to¸ntr Thñ  ëng tr ®èc
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2