Thông tư 12/1999/TT-BTP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
46
lượt xem
4
download

Thông tư 12/1999/TT-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 12/1999/TT-BTP về việc đăng ký hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành, để hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1998 của Chính phủ về đăng ký hộ tịch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 12/1999/TT-BTP

 1. B TƯ PHÁP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 12/1999/TT-BTP Hà N i, ngày 25 tháng 6 năm 1999 THÔNG TƯ C A B TƯ PHÁP S 12/1999/TT-BTP NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 1999 HƯ NG D N THI HÀNH M T S QUY NNH C A NGHN NNH S 83/1998/N -CP NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 1998 C A CHÍNH PH V ĂNG KÝ H TNCH Căn c Ngh nh s 38/CP ngày 4 tháng 6 năm 1993 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a B Tư pháp; Căn c Ngh nh s 83/1998/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 1998 c a Chính ph v ăng ký h t ch; B Tư pháp hư ng d n thi hành m t s quy nh v ăng ký h t ch như sau: I. ĂNG KÝ H TNCH A. ĂNG KÝ KHAI SINH Vi c ăng ký khai sinh ư c th c hi n theo quy nh t i các i u t i u 17 n i u 21 c a Ngh nh s 83/1998/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 1998 c a Chính ph v ăng ký h t ch (sau ây g i là Ngh nh). 1. ThNm quy n ăng ký khai sinh quy nh t i i u 17 c a Ngh nh ư c th c hi n như sau: Vi c ăng ký khai sinh cho tr em ph i ư c th c hi n t i U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i là U ban nhân dân c p xã), nơi ngư i m ăng ký h khNu thư ng trú. Trong trư ng h p ngư i m không có ho c chưa có nơi ăng ký h khNu thư ng trú, nhưng có ăng ký h khNu t m trú có th i h n theo quy nh c a pháp lu t v ăng ký h khNu, thì U ban nhân dân c p xã, nơi ngư i m ăng ký h khNu t m trú có th i h n, th c hi n vi c ăng ký khai sinh cho tr em. Trong trư ng h p ngư i m có nơi ăng ký h khNu thư ng trú, nhưng có lý do chính áng không th v ó ăng ký khai sinh cho con, thì U ban nhân dân c p xã, nơi tr em sinh ra th c hi n vi c ăng ký khai sinh; trong trư ng h p này, ngư i m ph i làm ơn trình bày rõ lý do không th v ăng ký khai sinh cho con t i nơi ăng ký h khNu thư ng trú. Sau khi ăng ký khai sinh, c p m t b n chính Gi y khai sinh cho tr em, U ban nhân dân c p xã, nơi ã ăng ký khai sinh, ph i g i thông báo và m t b n sao Gi y khai sinh c a tr em cho U ban nhân dân c p xã, nơi ngư i m ăng ký h khNu thư ng trú. U ban nhân dân c p xã, nơi ngư i m ăng ký h khNu thư ng trú th c hi n vi c ghi vào S ăng ký khai sinh; s , ngày, tháng, năm ăng ký, h tên,
 2. ch c v c a ngư i ký Gi y khai sinh, h tên c a cán b H t ch - Tư pháp ư c ghi úng như n i dung c a b n sao Gi y khai sinh. Trong c t Ghi chú c a S ăng ký khai sinh ph i ghi " ã ăng ký khai sinh t i..." và ghi rõ nơi ăng ký khai sinh cho tr em (xã, huy n, t nh). Vi c c p b n sao Gi y khai sinh sau này ph i căn c vào S này. 2. Khi ăng ký khai sinh, vi c xã nh dân t c và h c a tr em ghi trong Gi y khai sinh ư c th c hi n theo quy nh t i i u 30 và i u 55 c a B lu t Dân s . 3. Tr em sinh ra s ng ư c t 24 gi tr lên r i m i ch t cũng ph i ư c ăng ký khai sinh; n u ngư i có trách nhi m i ăng ký mà không n ăng ký khai sinh cho tr em, thì cán b H t ch - Tư pháp ph i n ăng ký t i gia ình c a h ; n u không có yêu c u c p Gi y khai sinh, thì không c p; trong c t Ghi chú c a S ăng ký khai sinh ph i ghi rõ "Tr ch t sơ sinh" ti n cho vi c th ng kê. 4. Trong trư ng h p ăng ký khai sinh cho tr sơ sinh b b rơi, n u nơi l p biên b n xác nh tình tr ng b b rơi và nơi b b rơi khác nhau, thì U ban nhân dân c p xã, nơi b p biên b n, ph i ph i h p v i U ban nhân dân c p xã, nơi tr sơ sinh b b rơi, ki m tra k vi c th c hi n các quy nh t i i u 21 c a Ngh nh; n u y th t c, thì th c hi n vi c ăng ký. Biên b n xác nh tình tr ng tr sơ sinh b b rơi ph i có nh ng n i dung sau ây: ngày, tháng, năm, a i m phát hi n; gi i tính, cân n ng, c i m nh n d ng, tài s n và v t khác c a tr (n u có); h tên, a ch , ch ng minh nhân dân c a ngư i phát hi n. 5. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày ăng ký khai sinh, n u phát hi n có sai sót trong n i dung Gi y khai sinh do ghi chép c a cán b H t ch - Tư pháp ho c do ương s khai báo nh m l n, thì U ban nhân dân c p xã, nơi ã ăng ký khai sinh, ư c c p l i cho ương s Gi y khai sinh m i; b n cũ có sai sót ph i thu h i và hu b ; s , ngày, tháng, năm ăng ký c a Gi y khai sinh m i ph i theo úng như b n cũ; trong c t Ghi chú c a S ăng ký khai sinh ph i ghi b sung vi c i u ch nh, ngày, tháng, năm th c hi n và óng d u vào nh ng n i dung ã i u ch nh. i v i nh ng sai sót ư c phát hi n sau th i h n quy nh tr n ây, ương s mu n i u ch nh, thì ph i làm th t c c i chính h t ch theo quy nh t i các i u t i u 52 n i u 55 c a Ngh nh và các quy nh t i i m G M c I Thông tư này. B. ĂNG KÝ K T HÔN Vi c ăng ký k t hôn ư c th c hi n theo quy nh t i các i u t i u 22 n i u 26 c a Ngh nh. 1. ThNm quy n ăng ký k t hôn quy nh t i i u 22 c a Ngh nh ư c th c hi n như sau: Vi c ăng ký k t hôn ph i ư c th c hi n t i U ban nhân dân c p xã, nơi ăng ký h khNu thư ng trú c a m t trong hai bên nam n . Trong trư ng h p c hai bên nam n không có ho c chưa có nơi ăng ký h khNu thư ng trú, nhưng có ăng ký h khNu t m trú có th i h n theo quy nh c a pháp lu t
 3. v ăng ký h khNu, thì U ban nhân dân c p xã, nơi bên nam ho c bên n ăng ký h khNu t m trú có th i h n, th c hi n vi c ăng ký k t hôn. Trong trư ng h p c hai bên nam n là công dân Vi t Nam ang h c t p, lao ng, công tác có th i h n nư c ngoài, ã c t h khNu kh i nơi thư ng trú, nay v nư c xin ăng ký k t hôn, thì U ban nhân dân c p xã, nơi cha m bên nam ho c bên n ăng ký h khNu thư ng trú, th c hi n vi c ăng ký k t hôn. 2. Vi c xác nh n tình tr ng hôn nhân trong T khai ăng ký k t hôn ph i do U ban nhân dân c p xã, nơi ương s ăng ký h khNu thư ng trú th c hi n; n u ương s không có ho c chưa có nơi ăng ký h khNu thư ng trú, nhưng có ăng ký h khNu t m trú có th i h n theo quy nh c a pháp lu t v ăng ký h khNu, thì U ban nhân dân c p xã, nơi ương s ăng ký h khNu t m trú có th i h n, th c hi n vi c xác nh n này, sau khi ã xác minh rõ tình tr ng hôn nhân c a ương s trư c th i i m n t m trú t i a phương. Trong trư ng h p ương s là cán b , công ch c, ngư i lao ng ang công tác t i các cơ quan c a ng, Nhà nư c, t ch c chính tr xã h i, doanh nghi p nhà nư c ho c ang ph c v trong các ơn v thu c l c lư ng vũ trang nhân dân, thì vi c xã nh n tình tr ng hôn nhân trong T khai ăng ký k t hôn do Th trư ng cơ quan, ơn v ch qu n c a ngư i ó th c hi n. Vi c xác nh n tình tr ng hôn nhân c n ư c ghi theo n i dung như sau: Anh (ch )..... (ghi rõ h tên) có ăng ký h khNu thư ng trú/t m trú t i....... (ho c ang công tác t i...............), hi n t i chưa k t hôn v i ai. L n này k t hôn là l n th ....... (ghi rõ l n k t hôn). 3. Trong trư ng h p c hai bên nam n cùng công tác t i m t cơ quan, ơn v ho c cùng cư trú t i m t a phương (xã, phư ng, th tr n) mà yêu c u ăng ký k t hôn, thì ch c n khai vào m t t khai ăng ký k t hôn. 4. Ngư i xin ăng ký k t hôn là công dân Vi t Nam ang h c t p, lao ng, công tác có th i h n nư c ngoài, nay v nư c xin ăng ký k t hôn, thì ph i có xác nh n c a Cơ quan i di n ngo i giao, Cơ quan lãnh s c a Vi t Nam nư c ngoài mà ngư i ó ang h c t p, lao ng, công tác v tình tr ng hôn nhân trong th i gian nư c ngoài và xác nh n c a U ban nhân dân c p xã, nơi ngư i ó trư c ây ăng ký h khNu thư ng trú v tình tr ng hôn nhân trư c khi xu t c nh, n u nơi ăng ký k t hôn khác v i nơi ăng ký h khNu thư ng trú trư c ây. 5. B n niêm y t vi c xin ăng ký k t hôn t i tr s U ban nhân dân c p xã ph i có nh ng n i dung sau ây: h tên, ngày, tháng, năm sinh, quê quán, nơi thư ng trú/ t m trú, Ch ng minh nhân dân/Gi y t h p l thay th c a c hai bên nam n và ghi rõ: - "Trong th i h n 7 ngày, k t ngày niêm y t, n u không có khi u n i, t cáo v vi c k t hôn này là trái pháp lu t, thì U ban nhân dân s ăng ký k t hôn". 6. Trong th i h n ang xem xét vi c ăng ký k t hôn mà m t trong hai bên ho c c hai bên nam n rút h sơ xin ăng ký k t hôn, thì U ban nhân dân c p xã tr l i h sơ, nhưng ương s không ư c hoàn l i l phí.
 4. C. ĂNG KÝ KHAI T Vi c ăng ký khai t ư c th c hi n theo quy nh t i các i u t i u 27 n i u 34 c a Ngh nh. 1. ThNm quy n ăng ký khai t quy nh t i các kho n t kho n 1 n kho n 4 i u 27 c a Ngh nh ư c th c hi n như sau: Vi c ăng ký khai t ph i ư c th c hi n t i U ban nhân dân c p xã, nơi ngư i ch t ăng ký h khNu thư ng trú; n u ngư i ch t không có nơi ăng ký h khNu thư ng trú, nhưng có ăng ký k khNu t m trú có th i h n theo quy nh c a pháp lu t và ăng ký h khNu, thì U ban nhân dân c p xã, nơi ngư i ch t ăng ký h khNu t m trú có th i h n, th c hi n vi c ăng ký khai t . Vi c ăng ký khai t t i U ban nhân dân c p xã, nơi ngư i ó ch t, ư c th c hi n trong các trư ng h p sau ây: - Ngư i ch t không có nơi ăng ký h khNu thư ng trú và cũng không có nơi ăng ký h khNu t m trú có th i h n; - Không xác nh ư c nơi cư trú cu i cùng c a ngư i ch t; - Ngư i ch t không rõ tung tích. 2. Tr em sinh ra s ng ư c t 24 gi tr lên r i m i ch t cũng ph i ăng ký khai t ; n u ngư i có trách nhi m i ăng ký mà không n ăng ký khai t , thì cán b H t ch - Tư pháp ph i n ăng ký t i gia ình c a h ; n u không có yêu c u c p Gi y ch ng t , thì không c p; trong c t Ghi chú c a S ăng ký khai t ph i ghi rõ "Tr ch t sơ sinh" ti n cho vi c th ng kê. 3. Khi ăng ký khai t cho ngư i ch t không rõ tung tích, U ban nhân dân c p xã ph i th c hi n y các th t c quy nh t i i u 31 c a Ngh nh. Biên b n xác nh n tình tr ng ngư i ch t không rõ tung tích ph i h p th c và ph i có nh ng n i dung sau ây: ngày, tháng, năm, a i m phát hi n; gi i tính, c i m nh n d ng, tài s n và các v t khác c a ngư i ch t (n u có); h tên, a ch , Ch ng minh nhân dân c a ngư i phát hi n. Trong c t Ghi chú c a S ăng ký khai t ph i ghi rõ v a i m mai táng ngư i ch t và s th m (n u có); i v i nh ng c t không xác nh ư c n i dung, thì tr ng. Trong trư ng h p ã ăng ký khai t và mai táng mà sau ó phát hi n ư c tung tích c a ngư i ch t và xác nh ư c thân nhân c a ngư i ó, thì U ban nhân dân c p xã, nơi ã ăng ký khai t , ghi b sung nh ng thông tin c n thi t vào ph n còn tr ng trong S ăng ký khai t và c p cho thân nhân ngư i ch t Gi y ch ng t . 4. Gi y báo t quy nh t i kho n 1 i u 33 c a Ngh nh ư c g i cho U ban nhân dân c p xã có thNm quy n ăng ký khai t theo hư ng d n t i i m C.1 M c I c a Thông tư này. D. ĂNG KÝ NH N NUÔI CON NUÔI
 5. Vi c ăng ký nh n nuôi con nuôi ư c th c hi n theo quy nh t i các i u t i u 35 n i u 40 c a Ngh nh. 1. ThNm quy n ăng ký nh n nuôi con nuôi quy nh t i i u 35 c a Ngh nh ư c th c hi n như sau: Vi c ăng ký nh n nuôi con nuôi ph i ư c th c hi n t i U ban nhân dân c p xã, nơi ăng ký h khNu thư ng trú c a ngư i xin nh n nuôi con nuôi ho c ngư i ư c xin nh n làm con nuôi. Trong trư ng h p c hai bên không có ho c chưa có nơi ăng ký h khNu thư ng trú, nhưng có ăng ký h khNu t m trú có th i h n theo quy nh c a pháp lu t v ăng ký h khNu, thì U ban nhân dân c p xã, nơi ngư i xin nh n nuôi con nuôi ho c ngư i ư c xin nh n làm con nuôi ăng ký h khNu t m trú có th i h n, th c hi n vi c ăng ký nh n nuôi con nuôi. Nơi cư trú c a tr sơ sinh b b rơi ư c xin nh n làm con nuôi ư c xác nh theo nơi cư trú c a ngư i nuôi dư ng ho c nơi có tr s c a t ch c nuôi dư ng. 2. Gi y tho thu n v vi c ng ý cho tr em làm con nuôi ph i do cha m c a ngư i ư c xin nh n làm con nuôi ký, k c trư ng h p ã ly hôn; n u cha ho c m b Toá án tuyên b m t tích ho c m t năng l c hành vi dân s , thì ch c n ch ký c a ngư i kia. Trong trư ng h p cha m ã ch t ho c b Toà án ruyên b m t tích ho c m t năng l c hành vi dân s , thì ngư i giám h có quy n ký Gi y tho thu n ó; n u là ngư i giám h c , thì còn ph i có ý ki n c a ngư i, cơ quan, t ch c c làm giám h . Trong trư ng h p ngư i ư c xin nh n làm con nuôi là tr em b b rơi, hi n ang sinh s ng trong các cơ s y t ho c cơ s nuôi dư ng, thì Gi y tho thu n do ngư i ng u cơ s y t ho c cơ s nuôi dư ng ký; n u ã phát hi n ư c tr em ó còn cha, m , thì Gi y tho thu n còn ph i có c ch ký c a cha, m . Ngoài nh ng i tư ng trên ây, không có cá nhân ho c t ch c nào, k c cha m nuôi, có quy n ký Gi y tho thu n v vi c ng ý cho tr em làm con nuôi. 3. Trư c khi ăng ký vi c nh n nuôi con nuôi, U ban nhân dân c p xã ph i ki m tra, xác minh k h sơ xin nh n nuôi con nuôi theo úng quy nh c a pháp lu t, c bi t chú ý các i m sau ây: a. Tính t nguy n và h p pháp c a vi c cho và xin nh n nuôi con nuôi; b. Tư cách c a ngư i xin nh n nuôi con nuôi; c. M c ích xin nh n nuôi con nuôi; d. Ngu n g c c a tr em b b rơi ư c xin nh n làm con nuôi. 4. B n niêm y t t i tr s U ban nhân dân c p xã và thông báo trên các phương ti n thông tin i chúng trong trư ng h p tr em ư c nh n làm con nuôi có ngu n g c
 6. không rõ ràng ph có nh ng n i dung sau ây: ngày, tháng, năm, a i m phát hi n; gi i tính, cân n ng, c i m nh n d ng, tài s n và các v t khác c a tr em (n u có) và vi c tr em ó ư c xin nh n làm con nuôi. Không niêm y t ho c thông báo thông tin v ngư i xin nh n nuôi con nuôi. S ng ý c a ngư i ư c xin nh n làm con nuôi t 9 tu i tr lên ph i th hi n b ng vi c ghi " ng ý" và ký tên vào Gi y tho thu n v vi c cho tr em làm con nuôi (theo m u quy nh); n u tr em không bi t ch , thì cán b H t ch - Tư pháp c và gi i thích rõ vi c s làm con nuôi; n u ng ý, thì i m ch vào Gi y tho thu n thay cho vi c ký. 6. Trong trư ng h p tr em b b rơi ư c xin nh n làm con nuôi, sau khi Quy t nh công nh n nuôi con nuôi có hi u l c pháp lu t, thì U ban nhân dân c p xã, nơi ã ăng ký khai sinh, ghi tên c a ngư i ư c công nh n là cha m nuôi vào ph n khai v cha, m trong Gi y khai sinh và trong S ăng ký khai sinh c a tr em; trong c t Ghi chú c a S ăng ký khai sinh ph i ghi rõ "Cha, m nuôi". 7. Trong trư ng h p cha m nuôi mu n ch m d t vi c nuôi con nuôi, thì ph i làm th t c ch m d t vi c nuôi con nuôi theo quy nh c a pháp lu t, không ư c t ý ch m d t vi c nuôi con nuôi ho c giao con nuôi cho ngư i khác. . ĂNG KÝ GIÁM H Vi c ăng ký giám h ư c th c hi n theo quy nh t i các i u t i u 41 n i u 46 c a Ngh nh. 1. ThNm quy n ăng ký giám h quy nh t i i u 41 c a Ngh nh ư c th c hi n như sau: Vi c ăng ký giám h ph i ư c th c hi n t i U ban nhân dân c p xã, nơi ngư i giám h ăng ký h khNu thư ng trú ho c nơi có tr s c a cơ quan, t ch c m nh n giám h . Trong trư ng h p ngư i giám h là cá nhân mà không có ho c chưa có nơi ăng ký h khNu thư ng trú, nhưng có ăng ký h khNu t m trú có th i h n theo quy nh c a pháp lu t v ăng ký h khNu, thì U ban nhân dân c p xã, nơi ngư i giám h ăng ký h khNu t m trú có th i h n, th c hi n vi c ăng ký giám h . Trong trư ng h p cơ quan, t ch c c ngư i ng ra i di n cho cơ quan, t ch c ó th c hi n vi c giám h , thì thNm quy n ăng ký giám h cũng ư c th c hi n theo quy nh trên ây. 2. Khi ăng ký giám h , n u trong Gi y c ngư i giám h có ghi v tài s n riêng c a ngư i ư c giám h , thì trong Quy t nh công nh n giám h ph i ghi rõ danh m c tài s n ư c giao cho ngư i giám h qu n lý và tình tr ng c a tài s n ó. Trong trư ng h p này, khi ăng ký vi c thay i, ch m d t giám h , thì Quy t nh công nh n ch m d t vi c giám h cũng ph i ghi rõ danh m c tài s n hi n còn và tình tr ng c a tài s n ó; n u tranh ch p liên quan n tài s n c a ngư i ư c giám h
 7. chưa ư c Toà án gi i quy t, thì U ban nhân dân c p xã không ăng ký vi c thay i, ch m d t giám h . E. ĂNG KÝ VI C NH N CHA, M , CON Vi c ăng ký nh n cha, m , con ư c th c hi n theo quy nh t i các i u t i u 47 n i u 51 c a Ngh nh. 1. ThNm quy n ăng ký nh n cha, m , con quy nh t i i u 47 c a Ngh nh ư c th c hi n như sau: Vi c ăng ký nh n cha, m , con ph i ư c th c hi n t i U ban nhân dân c p xã, nơi ngư i con ăng ký h khNu thư ng trú. Trong trư ng h p ngư i con không có ho c chưa có nơi ăng ký h khNu thư ng trú, nhưng có ăng ký h khNu t m trú có th i h n theo quy nh c a pháp lu t v ăng ký h khNu, thì U ban nhân dân c p xã, nơi ngư i con ăng ký h khNu t m trú có th i h n, th c hi n vi c ăng ký nh n cha, m , con. Trong trư ng h p ngư i con không có nơi ăng ký h khNu thư ng trú và cũng không có nơi ăng ký h khNu t m trú có th i h n, thì U ban nhân dân c p xã, nơi ngư i con th c t ang sinh s ng, th c hi n vi c ăng ký nh n cha, m , con. 2. Vi c ăng ký nh n cha, m , con ch ư c th c hi n trong trư ng h p ngư i xin nh n và ngư i ư c nh n là cha, m , con ph i còn s ng vào th i i m ăng ký. 3. Cha ho c m ăng ký nh n con, thì ơn xin nh n con ph i có ý ki n ng ý c a ngư i kia, tr trư ng h p ngư i này ã b Toà án tuyên b m t tích ho c m t năng l c hành vi dân s . 4. Con ăng ký nh n cha ho c m , thì ơn xin nh n cha ho c m ph i có ý ki n ng ý c a ngư i hi n ang là m ho c cha và c a ngư i ư c nh n là cha ho c m ; n u ngư i hi n ang là m ho c cha ã b Toà án tuyên b m t tích ho c m t năng l c hành vi dân s , thì không ph i có ý ki n c a ngư i này. 5. S ng ý c a tr em ư c nh n làm con t 9 tu i tr lên ph i th hi n b ng vi c ghi " ng ý" và ký tên vào ơn (theo m u quy nh); n u tr em không bi t ch , thì cán b H t ch - Tư pháp ph i c và gi i thích rõ vi c s ư c nh n làm con; n u ng ý, thì i m ch vào thay cho vi c ký. Quy nh trên ây cũng ư c áp d ng i v i trư ng h p tr em t 9 tu i n dư i 15 tu i xin nh n cha ho c m . 6. B n niêm y t t i Tr s U ban nhân dân c p xã ph i có nh ng n i dung sau ây: h tên, ngày, tháng, năm sinh, quê quán, nơi thư ng trú/t m trú c a c hai bên ngư i xin nh n và ngư i ư c nh n là cha, m , con và vi c xin nh n cha, m , con. G. ĂNG KÝ VI C THAY I H TÊN, CH M; C I CHÍNH H , TÊN, CH M, NGÀY, THÁNG, NĂM SINH; XÁC NNH L I DÂN T C
 8. Vi c thay i h tên, ch m; c i chính h , tên, ch m, ngày, tháng, năm sinh; xác nh l i dân t c (sau ây g i là thay i, c i chính h t ch, xác nh l i dân t c) ư c th c hi n theo quy nh t i các i u t i u 52 n i u 55 c a Ngh nh. 1. Quy nh t i i u 52 c a Ngh nh v thNm quy n ăng ký vi c thay i, c i chính h t ch, xã nh l i dân t c c a U ban nhân dân c p t nh ư c th c hi n như sau: Vi c ăng ký thay i, c i chính h t ch, xác nh l i dân t c ph i ư c th c hi n t i U ban nhân dân c p t nh, nơi ăng ký h khNu thư ng trú ho c nơi ã ăng ký khai sinh trư c ây c a ngư i có ơn yêu c u. Trong trư ng h p ương s không có ho c chưa có nơi ăng ký h khNu thư ng trú, nhưng có ăng ký h khNu t m trú có th i h n theo quy nh c a pháp lu t v ăng ký h khNu, thì U ban nhân dân c p t nh, nơi ăng ký h khNu t m trú có th i h n, cũng có thNm quy n th c hi n vi c ăng ký thay i, c i chính h t ch, xác nh l i dân t c c a ngư i ó. 2. Vi c c i chính h t ch, c bi t là c i chính ngày, tháng, năm sinh, ch ư c th c hi n i v i nh ng trư ng h p có cơ s xác nh r ng khi ăng ký khai sinh có s sai sót do ghi chép c a cán b H t ch - Tư pháp ho c do ương s khai báo nh m l n. Trư ng h p yêu c u c i chính h t ch trong Gi y khai sinh do ương s c tình s a ch a sai s th t ã ăng ký trư c ây h p th c hoá các h sơ, gi y t cá nhân hi n t i, thì không gi i quy t. 3. Ngư i xin thay i, c i chính h t ch, xác nh l i dân t c, v nguyên t c ph i xu t trình b n chính Gi y khai sinh; n u ã m t b n chính Gi y khai sinh, thì có th thay th b ng b n sao Gi y khai sinh t s g c ư c c p chưa quá 3 tháng. Trong trư ng h p này ch có U ban nhân dân c p t nh mà t i a h t c a t nh ó ương s ã ăng ký khai sinh trư c ây m i th c hi n vi c ăng ký thay i, c i chính h t ch, xác nh l i dân t c. 4. Khi ghi các n i dung thay i, c i chính trong Gi y khai sinh, c n lưu ý: a. Ch ghi nh ng n i dung ư c thay i, c i chính vào m t sau c a b n chính Gi y khai sinh, không ư c ghi vào m t trư c c a Gi y khai sinh; b. i v i nh ng bi u m u Gi y khai sinh cũ và b n sao Gi y khai sinh t s g c mà không có ph n ghi chú vi c thay i, c i chính m t sau Gi y khai sinh, thì S Tư pháp căn c vào n i dung c a bi u m u ư c ban hành kèm theo Quy t nh s 1203 Q /TP-HT ngày 26 tháng 12 năm 1998 c a B trư ng B Tư pháp ghi. Sau khi vi c thay i, c i chính h t ch ã ư c ghi chú vào b n chính Gi y khai sinh ho c b n sao Gi y khai sinh t s g c và s ăng ký khai sinh, thì b n sao Gi y khai sinh ư c c p theo n i dung ã ư c i u ch nh. 5. Trong trư ng h p ngư i con xin thay i h t h c a cha sang h c a m ho c xin xác nh l i dân t c t dân t c c a cha sang dân t c c a m , ho c ngư c l i, thì ph i có ý ki n ng ý c a c cha và m .
 9. 6. Vi c thay i, c i chính các n i dung khác trong Gi y khai sinh cũng ư c th c hi n theo quy nh t i các i u t i u 52 n i u 55 c a Ngh nh và các quy nh t i i m G M c I Thông tư này. 7. Yêu c u c i chính các gi y t khác v h t ch (không ph i Gi y khai sinh) không thu c ph m vi i u ch nh c a i m G M c I c a Thông tư này. Trong trư ng h p ương s xin c i chính các gi y t ó, thì U ban nhân dân nơi ã c p các gi y t h t ch ó trư c ây, căn c vào b n chính Gi y khai sinh ho c b n sao Gi y khai sinh t s g c c a ương s ư c c p chưa quá 3 tháng, i u ch nh cho phù h p. H. GHI VÀO S CÁC THAY I H TNCH KHÁC Vi c ghi vào s các thay i h t ch khác ư c th c hi n theo quy nh t i các i u t i u 56 n i u 58 c a Ngh nh. 1. Ghi vào s các thay i h t ch khác, c n lưu ý m t s i m sau ây: a. Vi c ly hôn, hu hôn nhân trái pháp lu t ư c ghi vào c t Ghi chú c a S ăng ký k t hôn; b. Vi c thay i qu c t ch ư c ghi cào c t Ghi chú c a S ăng ký khai sinh; c. Vi c xác nh cha, m , con ư c ghi vào c t Ghi chú c a S ăng ký khai sinh c a ngư i con; d. Quy t nh tuyên b m t tích, m t năng l c hành vi dân s , h n ch năng l c hành vi nhân s , h n ch quy n c a cha, m i v i con chưa thành niên, thì t m th i không ghi vào s , mà ch lưu t i U ban nhân dân c p xã, nơi ương s cư trú qu n lý và theo dõi. 2. Khi ghi vào s các vi c nói t i i m a, i m b và i m c trên ây, cán b H t ch - Tư pháp ph i ghi rõ các n i dung thay i, s quy t nh, ngày, tháng, năm ra Quy t nh, cơ quan ra Quy t nh và ngư i ký Quy t nh. 3. Khi vào s vi c xác nh cha, m , con trên cơ s Quy t nh c a U ban nhân dân ho c c a Toà án, cán b H t ch - Tư pháp ph i b sung tên c a cha ho c m vào S ăng ký khai sinh và Gi y khai sinh c a ngư i con, n u trư c ây b tr ng. Trong trư ng h p S ăng ký khai sinh và Gi y khai sinh trư c ây ã ghi tên ngư i khác vào ph n ghi c a cha, m , thì ương s ph i làm th t c xin thay i, c i chính h t ch theo quy nh t i các i u t i u 52 n i u 55 c a Ngh nh và các quy nh t i i m G M c I c a Thông tư này. I. ĂNG KÝ QUÁ H N, ĂNG KÝ L I Vi c ăng ký khai sinh, khai t quá h n, ăng ký l i vi c sinh, t , k t hôn, nh n nuôi con nuôi ư c th c hi n theo quy nh t i các i u t i u 59 n i u 67 c a Ngh nh. 1. ThNm quy n ăng ký khai sinh, khai t quá h n quy nh t i i u 60 c a Ngh nh ư c th c hi n như sau:
 10. Vi c ăng ký khai sinh, khai t quá h n ph i ư c th c hi n t i U ban nhân dân c p xã, nơi ương s ăng ký h khNu thư ng trú. Trong trư ng h p ương s không có ho c chưa có nơi ăng ký h khNu thư ng trú, nhưng có nơi ăng ký h khNu t m trú có th i h n theo quy nh c a pháp lu t v ăng ký h khNu, thì U ban nhân dân c p xã, nơi ương s ăng ký h khNu t m trú có th i h n, th c hi n vi c ăng ký khai sinh, khai t quá h n. 2. ThNm quy n ăng ký l i vi c sinh, t , k t hôn, nh n nuôi con nuôi quy nh t i i u 64 c a Ngh nh ư c th c hi n như sau: Vi c ăng ký l i vi c sinh, t , k t hôn, nh n nuôi con nuôi ph i ư c th c hi n t i U ban nhân dân c p xã, nơi ăng ký h khNu thư ng trú ho c nơi ã ăng ký h t ch trư c ây c a ương s . Trong trư ng h p ngư i xin ăng ký l i vi c sinh, t , k t hôn, nh n nuôi con nuôi không có ho c chưa có nơi ăng ký h khNu thư ng trú, nhưng có ăng ký h khNu t m trú có th i h n theo quy nh c a pháp lu t v ăng ký h khNu, thì U ban nhân dân c p xã, nơi ương s ăng ký h khNu t m trú có th i h n, th c hi n vi c ăng ký l i vi c sinh, t , k t hôn, nh n nuôi con nuôi. 3. Khi ăng ký quá h n ho c ăng ký l i, ph i óng d u dư i tiêu c a gi y t ăng ký quá h n ho c ăng ký l i theo m u sau ây: ăng ký quá h n - M u d u ăng ký quá h n là: ăng ký l i - M u d u ăng ký l i là: Các m u d u này ph i có c ch nh hơn tiêu c a gi y t h t ch. 4. Khi ăng ký khai sinh quá h n ho c ăng ký l i vi c sinh, các n i dung khai sinh ph i ghi theo úng th i i m sinh; riêng ngày, tháng, năm ghi trong S ăng ký khai sinh và Gi y khai sinh ư c ghi theo ngày, tháng, năm ăng ký quá h n ho c ăng ký l i. II. ĂNG KÝ H TNCH CÓ Y U T NƯ C NGOÀI A. ĂNG KÝ KHAI SINH Vi c ăng ký khai sinh có y u t nư c ngoài ư c th c hi n theo quy nh t i i u 68, i u 69, i u 70 và i u 74 c a Ngh nh. 1. ThNm quy n ăng ký khai sinh quy nh t i i u 68 và i u 74 c a Ngh nh ư c th c hi n như sau:
 11. a) Vi c ăng ký khai sinh cho tr em sinh ra t i Vi t Nam mà có cha và m u là ngư i nư c ngoài ho c công dân Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ư c th c hi n theo ơn yêu c u c a ương s t i U ban nhân dân c p t nh, nơi ăng ký thư ng trú c a cha m tr em; trong trư ng h p cha m không có ăng ký thư ng trú t i Vi t Nam, thì U ban nhân dân c p t nh, nơi cha m ăng ký t m trú, th c hi n; b) Vi c ăng ký khai sinh cho tr em sinh ra t i Vi t Nam mà ch có cha ho c m là ngư i nư c ngoài ho c công dân Vi t Nam nh cư nư c ngoài, còn ngư i kia là công dân Vi t Nam thư ng trú t i Vi t Nam, ư c th c hi n t i U ban nhân dân c p t nh, nơi ngư i m ho c ngư i cha là công dân Vi t Nam ăng ký h khNu thư ng trú. Trong trư ng h p ngư i m ho c ngư i cha không có ho c chưa có nơi ăng ký h khNu thư ng trú, nhưng có ăng ký h khNu t m trú có th i h n theo quy nh c a pháp lu t v ăng ký h khNu, thì U ban nhân dân c p t nh, nơi ngư i ó ăng ký h khNu t m trú có th i h n, th c hi n ăng ký khai sinh cho tr em. 2. Khi ăng ký khai sinh cho tr em sinh ra t i Vi t Nam có cha ho c m là công dân nư c ngoài, còn ngư i kia là công dân Vi t Nam, c n ki m tra văn b n tho thu n c a cha m v vi c l a ch n qu c t ch cho con. Trong trư ng h p cha m ch n qu c t ch nư c ngoài cho con, thì ph i có xác nh n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n c a nư c mà ngư i nư c ngoài là công dân v vi c ch n qu c t ch nư c ngoài cho con là phù h p v i pháp lu t c a nư c ó. Văn b n xác nh n ph i ư c h p pháp hoá lãnh s , d ch ra ti ng Vi t và b n d ch ph i ư c công ch ng theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. B. ĂNG KÝ KHAI T Vi c ăng ký khai t có y u t nư c ngoài ư c th c hi n theo quy nh t i các i u t i u 71 n i u 74 c a Ngh nh. 1. ThNm quy n ăng ký khai t cho ngư i nư c ngoài quy nh t i i u 71 và cho công dân Vi t Nam nh cư nư c ngoài quy nh t i i u 74 c a Ngh nh ư c th c hi n như sau: Vi c ăng ký khai t cho ngư i nư c ngoài ho c cho công dân Vi t Nam nh cư nư c ngoài ch t t i Vi t Nam ư c th c hi n theo ơn yêu c u t i U ban nhân dân c p t nh, nơi ăng ký thư ng trú c a ngư i ch t; n u ngư i ch t không có nơi ăng ký thư ng trú t i Vi t Nam, thì ăng ký t i U ban nhân dân c p t nh, nơi ngư i ó ăng ký t m trú. 2. Sau khi ăng ký khai t cho công dân nư c ngoài ho c cho ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ch t t i Vi t Nam, S Tư pháp g i cho C c Lãnh s B Ngo i giao b n sao Gi y ch ng t thông báo cho cơ quan có thNm quy n c a nư c mà ngư i ch t là công dân ho c g i cho Cơ quan i di n ngo i giao, Cơ quan lãnh s c a Vi t Nam t i nư c mà công dân Vi t Nam nh cư. C. ĂNG KÝ K T HÔN GI A NGƯ I NƯ C NGOÀI V I NHAU Vi c ăng ký k t hôn gi a ngư i nư c ngoài v i nhau t i Vi t Nam ư c th c hi n theo quy nh t i i u 76, i u 77 và i u 78 c a Ngh nh.
 12. 1. ThNm quy n ăng ký k t hôn gi a ngư i nư c ngoài v i nhau quy nh t i i u 76 c a Ngh nh ư c th c hi n như sau: Vi c ăng ký k t hôn gi a ngư i nư c ngoài v i nhau ư c th c hi n theo ơn yêu c u c a ương s t i U ban nhân dân c p t nh, nơi ăng ký thư ng trú c a bên nam ho c bên n ; n u c hai bên nam n không có ăng ký thư ng trú t i Vi t Nam, thì vi c ăng ký k t hôn ư c th c hi n t i U ban nhân dân c p t nh, nơi m t trong hai bên có ăng ký t m trú. 2. H sơ xin ăng ký k t hôn ph i ư c l p thành 02 b , n p cho S Tư pháp; m i b g m các gi y t sau ây: a) T khai ăng ký k t hôn (theo m u quy nh) c a bên nam và bên n ; b) B n sao Gi y khai sinh ho c gi y t xác nh n v ngày, tháng, năm sinh c a bên nam và bên n ; c) Gi y xác nh n c a cơ quan có thNm quy n c a nư c mà ngư i nư c ngoài là công dân v vi c ngư i ó có i u ki n k t hôn và ư c phép ăng ký k t hôn t i Vi t Nam. Trong trư ng h p ngư i nư c ngoài thư ng trú t i Vi t Nam ho c ã sinh s ng liên t c t i Vi t Nam t trư c khi 18 tu i mà vì lý do khách quan không có ư c các gi y xác nh n c a nư c ngoài quy nh t i i m b và i m c trên ây, thì có th thay th b ng gi y xác nh n c a U ban nhân dân c p xã, nơi ngư i ó thư ng trú. Gi y t do cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài c p ph i ư c h p pháp hoá lãnh s , d ch ra ti ng Vi t và b n d ch ph i ư c công ch ng theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 3. Vi c ăng ký k t hôn gi a ngư i nư c ngoài v i nhau b t ch i, n u thu c m t trong các trư ng h p c m k t hôn theo quy nh c a Lu t hôn nhân và gia ình Vi t Nam. D. ĂNG KÝ VI C THAY I, C I CHÍNH H TNCH, XÁC NNH L I DÂN T C CHO NGƯ I VI T NAM NNH CƯ NƯ C NGOÀI Vi c ăng ký thay i, c i chính h t ch, xác nh l i dân t c cho ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ư c th c hi n theo quy nh t i i u 79, 80 và i u 81 c a Ngh nh. 1. ThNm quy n ăng ký thay i, c i chính h t ch, xác nh l i dân t c cho ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài thu c U ban nhân dân c p t nh, nơi ương s ã ăng ký khai sinh trư c ây. 2. Ngư i xin thay i, c i chính h t ch, xác nh l i dân t c v nguyên t c ph i xu t trình b n chính Gi y khai sinh; n u ã m t b n chính Gi y khai sinh, thì có th thay th b ng b n sao Gi y khai sinh t s g c ư c c p chưa quá 3 tháng.
 13. 3. Trong trư ng h p ngư i con xin thay i h t h c a cha sang h c a m ho c xác nh l i dân t c t dân t c c a cha sang dân t c c a m , ho c ngư c l i, thì ph i có ý ki n ng ý c a c cha và m . 4. Trong trư ng h p ương s không th v nư c tr c ti p làm th t c xin thay i, c i chính h t ch, xác nh l i dân t c, thì có th u quy n b ng văn b n cho thân nhân trong nư c th c hi n. Văn b n u quy n ph i ghi rõ h tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi thư ng trú, h chi u ho c gi y t h p l thay th c a ngư i u quy n và ngư i ư c u quy n; n i dung u quy n; lý do u quy n; quan h gi a ngư i u quy n v i ngư i ư c u quy n. Văn b n u quy n ph i có xác nh n c a Cơ quan i di n ngo i giao ho c Cơ quan lãnh s c a Vi t Nam t i nư c mà công dân Vi t Nam ang nh cư. N u là ngư i g c Vi t Nam, thì có th l y xác nh n c a cơ quan có thNm quy n c a nư c mà ương s hi n là công dân; trong trư ng h p này văn b n u quy n ph i ư c h p pháp hoá lãnh s , d ch ra ti ng Vi t và b n d ch ph i ư c công ch ng theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. . ĂNG KÝ KHAI SINH, KHAI T QUÁ H N VÀ ĂNG KÝ L I CÁC VI C SINH, T , K T HÔN, NUÔI CON NUÔI CHO NGƯ I VI T NAM NNH CƯ NƯ C NGOÀI Vi c ăng ký khai sinh, khai t quá h n, ăng ký l i vi c sinh, t , k t hôn, nuôi con nuôi (sau ây g i là ăng ký quá h n, ăng ký l i) cho ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ư c th c hi n theo quy nh t i các i u t i u 86 n i u 91 c a Ngh nh. 1. ThNm quy n ăng ký quá h n quy nh t i i u 86 và ăng ký l i quy nh t i i u 89 c a Ngh nh ư c th c hi n như sau: - i v i vi c ăng ký quá h n: ăng ký quá h n vi c sinh, t x y ra t i Vi t Nam c a ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ư c th c hi n t i U ban nhân dân c p t nh, nơi ã x y ra s ki n sinh, t ó. - i v i vi c ăng ký l i: ăng ký l i vi c sinh, t , k t hôn, nuôi con nuôi c a ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ư c th c hi n t i U ban nhân dân c p t nh mà trong a h t c a t nh ó ương s trư c ây ã ăng ký vi c sinh, t , k t hôn, nuôi con nuôi, ho c nơi thư ng trú c a ngư i ó trư c khi xu t c nh. 2. Trong trư ng h p ăng ký quá h n ho c ăng ký l i vi c sinh c a ngư i g c Vi t Nam ( ã thôi (m t) qu c t ch Vi t Nam), thì trong Gi y khai sinh v n ph i ghi qu c t ch Vi t Nam. N u ương s xu t trình gi y t ch ng minh v vi c ã thôi (m t) qu c t ch Vi t Nam, thì ghi chú vi c ó vào m t sau c a Gi y khai sinh. 3. Trong trư ng h p ương s không th v nư c tr c ti p làm th t c xin ăng ký quá h n vi c sinh, t ho c ăng ký l i vi c sinh, t , thì có th u quy n cho thân nhân trong nư c th c hi n. Vi c u quy n ph i tuân theo quy nh t i i m D.4 M c II c a Thông tư này.
 14. Không ch p nh n vi c u quy n th c hi n ăng ký l i vi c k t hôn, nh n nuôi con nuôi. E. GHI VÀO S CÁC THAY I V H TNCH Ã ĂNG KÝ T I CƠ QUAN CÓ TH M QUY N C A NƯ C NGOÀI Vi c ghi vào s các thay i v h t ch do k t hôn, nuôi con nuôi, ly hôn, ch m d t nuôi con nuôi c a công dân Vi t Nam ã ư c ăng ký ho c gi i quy t t i cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài (sau ây g i là ghi vào s các thay i v h t ch nư c ngoài) ư c th c hi n theo các quy nh t i i u 83, i u 84 và i u 85 c a Ngh nh. 1. Nh ng trư ng h p sau ây ph i làm th t c ghi vào s các thay i v h t ch nư c ngoài: a) V nư c thư ng trú, bao g m c ngư i thu c di n h i hương; b) ã ăng ký vi c k t hôn, nuôi con nuôi trư c ây trong nư c; c) Các trư ng h p khác có yêu c u th c hi n t i Vi t Nam các vi c v h t ch mà có liên quan n s thay i v h t ch nư c ngoài. Trong trư ng h p ương s yêu c u ghi vào s vi c ly hôn, ch m d t nuôi con nuôi mà vi c k t hôn, nuôi con nuôi trư c ây chưa ư c ghi vào s t i Vi t Nam, thì ương s ph i làm th t c ghi vào s vi c k t hôn, nuôi con nuôi trư c, sau ó m i gi i quy t yêu c u ghi vào s vi c ly hôn ho c ch m d t nuôi con nuôi. 2. ThNm quy n ghi vào s các thay i v h t ch nư c ngoài quy nh t i i u 83 c a Ngh nh ư c th c hi n như sau: a) U ban nhân dân c p t nh mà trong a h t c a t nh ó trư c ây ương s ã ăng ký vi c k t hôn ho c nh n nuôi con nuôi, th c hi n vi c ghi vào s vi c ly hôn ho c ch m d t vi c nuôi con nuôi nư c ngoài. b) U ban nhân dân c p t nh, nơi ương s có ăng ký h khNu thư ng trú, th c hi n vi c ghi vào s các thay i v h t ch nư c ngoài; n u ương s không có ho c chưa có ăng ký h khNu thư ng trú, nhưng có ăng ký h khNu t m trú có th i h n theo quy nh c a pháp lu t v ăng ký h khNu, thì U ban nhân dân c p t nh, nơi ương s ăng ký h khNu t m trú, th c hi n. Trong trư ng h p ương s sinh s ng nư c ngoài (không thư ng trú t i Vi t Nam), thì U ban nhân dân c p t nh, nơi ương s ăng ký h khNu thư ng trú trư c khi xu t c nh, th c hi n vi c ghi vào s các thay i v h t ch nư c ngoài. 3. H sơ xin ghi vào s các thay i v h t ch nư c ngoài ph i ư c l p thành 02 b , n p cho S Tư pháp; m i b g m các gi y t sau ây: a) ơn xin ghi vào s các thay i v h t ch nư c ngoài (theo m u quy nh); b) B n sao H chi u ho c gi y t h p l thay th còn giá tr s d ng;
 15. c) B n sao gi y t h t ch c n ghi vào s (như Gi y ch ng nh n k t hôn, Quy t nh công nh n nuôi con nuôi, B n án/Quy t nh ly hôn, ch m d t nuôi con nuôi) có ch ng th c c a cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài. Các gi y t này ph i ư c h p pháp hoá lãnh s , d ch ra ti ng Vi t và b n d ch ph i ư c công ch ng theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. Trong trư ng h p ương s không th v nư c tr c ti p làm th t c xin ghi vào s các thay i v h t ch nư c ngoài, thì có th u quy n cho thân nhân trong nư c th c hi n. Vi c u quy n ph i tuân theo quy nh t i i m D.4 M c II c a Thông tư này. Sau khi ki m tra, n u th y h sơ y và h p l , S Tư pháp có báo cáo g i B Tư pháp, kèm theo 01 b h sơ. 4. Vi c ghi vào s các thay i v h t ch nư c ngoài ch ư c th c hi n sau khi có ý ki n ng ý b ng văn b n c a B Tư pháp g i U ban nhân dân c p t nh. 5. Khi ghi vào s các thay i v h t ch nư c ngoài, c n lưu ý m t s i m sau ây: a) Vi c k t hôn và ly hôn ư c ghi vào S ăng ký k t hôn; vi c nh n nuôi con nuôi và ch m d t vi c nuôi con nuôi ư c ghi vào S ăng ký nh n nuôi con nuôi; b) Vi c ly hôn ư c ghi vào s ã ăng ký vi c k t hôn trư c ây; vi c ch m d t nuôi con nuôi ư c ghi vào s ã ăng ký vi c nuôi con nuôi trư c ây; c) Các vi c h t ch trư c ây chưa ư c ăng ký t i Vi t Nam, thì ghi vào s m i. 6. Ngay sau khi ghi vào s các thay i v h t ch nư c ngoài, S Tư pháp thông báo b ng văn b n cho U ban nhân dân c p xã, nơi ương s ăng ký h t ch trư c ây ho c nơi ương s thư ng trú, ho c t m trú có th i h n, ghi chú ti p vi c thay i v h t ch nư c ngoài. 7. Vi c ghi chú vào s ăng ký h t ch trong nư c các gi y t v h t ch do cơ quan i di n ngo i giao, Cơ quan lãnh s c a Vi t Nam nư c ngoài c p theo quy nh t i kho n 2 i u 82 c a Ngh nh ư c th c hi n như sau: Công dân Vi t Nam v nư c thư ng trú, bao g m c nh ng ngư i thu c di n h i hương, có các gi y t h t ch do Cơ quan i di n ngo i giao, Cơ quan lãnh s c a Vi t Nam nư c ngoài c p, ph i xu t trình cho U ban nhân dân c p xã, nơi ăng ký h khNu thư ng trú, ghi chú vào s h t ch. Khi ghi vào s , ph i ghi theo úng n i dung c a gi y t h t ch do Cơ quan i di n ngo i giao, Cơ quan lãnh s Vi t Nam nư c ngoài c p. 8. Quy nh v h p pháp hoá lãnh s t i các i m A.2, C.2, D.4 và E.3 M c II c a Thông tư này không áp d ng i v i các gi y t c a cơ quan có thNm quy n c a nư c ã ký k t v i nhà nư c ta i u ư c qu c t , trong ó có quy nh v mi n h p pháp hoá lãnh s . III. M T S QUY NNH V GI Y T H P L THAY TH
 16. 1. Trong trư ng h p không có S h khNu gia ình theo quy nh t i các i u 23, 34, 36, 43, 46, 48, 49, 53, và 65 c a Ngh nh, thì Gi y ăng ký t m trú có th i h n ho c gi y xác nh n cư trú c a cơ quan Công an ư c coi là gi y t h p l thay th S h khNu gia ình. Riêng trong trư ng h p ăng ký k t hôn t i nơi thư ng trú c a cha, m bên nam ho c bên n theo quy nh t i i m B M c I c a Thông tư này, thì S h khNu gia ình c a cha, m ư c coi là gi y t h p l thay th S h khNu gia ình c a bên nam ho c bên n . 2. Trong trư ng h p không có H chi u theo quy nh t i các i u 69, 72, 80, 85, 87 và 90 c a Ngh nh, thì Gi y thông hành ư c coi là gi y t h p l thay th H chi u. IV. T CH C TH C HI N A. CÁN B H TNCH - TƯ PHÁP C P XÃ Vi c c cán b H t ch - Tư pháp giúp U ban nhân dân c p xã th c hi n nhi m v , quy n h n trong lĩnh v c qu n lý h t ch ph i theo úng các tiêu chuNn quy nh t i i u 13 c a Ngh nh. Riêng i v i tiêu chuNn ã t t nghi p ph thông trung h c tr lên, các xã mi n núi, vùng sâu, vùng xa, có khó khăn v ngu n cán b , thì có th t m th i c ngư i ã t t nghi p ph thông trung h c cơ s , nhưng ph i có k ho ch ào t o ti p, t trình văn hoá theo quy nh. B. BI U M U, S SÁCH H TNCH i v i bi u m u, s sách h t ch do B Tư pháp th ng nh t in và phát hành theo quy nh t i Quy t nh s 1203 Q /TP-HT ngày 26 tháng 12 năm 1998 c a B trư ng B Tư pháp, thì trư c ngày 15 tháng 10 hàng năm, S Tư pháp ph i g i d trù cho B Tư pháp v s lư ng các lo i bi u m u, s sách h t ch cho năm sau B Tư pháp có k ho ch in và cung c p k p th i. Các S Tư pháp, Phòng Tư pháp có trách nhi m phân ph i k p th i, áp ng y các yêu c u v bi u m u, s sách h t ch cho U ban nhân dân c p xã thu c t nh, huy n mình. i v i bi u m u, s sách h t ch B Tư pháp ch qu n lý v m t n i dung, thì các S Tư pháp căn c vào hư ng d n c a B tư pháp in và phát hành k p cho các cơ quan ăng ký h t ch trong t nh. Cán b h t ch c a S Tư pháp và U ban nhân dân c p xã khi ăng ký h t ch không ư c ti p nh n bi u m u do ương s t mang n. S Tư pháp, Phòng Tư pháp có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan h u quan th c hi n vi c ki m tra và x lý nghiêm minh i v i các cá nhân, t ch c lưu hành các bi u m u h t ch trái v i quy nh c a B Tư pháp. C. CH LƯU TR S SÁCH, H SƠ H TNCH 1. Lưu tr s sách h t ch
 17. a) S ăng ký h t ch là tài li u g c, là căn c pháp lý ph c v cho công tác tra c u, sao l c, c p gi y t ch ng nh n v tình tr ng nhân thân c a cá nhân khi c n thi t, do ó ph i ư c lưu tr , b o qu n lâu dài, tuy t i không ư c làm hư h ng, m t mát. b) V nguyên t c, vi c khoá s ăng ký h t ch ph i ư c th c hi n vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Căn c vào tình hình th c t s d ng s m i a phương, Giám c S Tư pháp có th cho phép vi c s d ng ti p cho năm sau i v i lo i s sách mà năm trư c chưa s d ng h t 1/2 s . Vi c s d ng ti p không ư c kéo dài quá m t năm. c) Vi c lưu tr s ăng ký h t ch ư c th c hi n như sau: - i v i s sách h t ch do U ban nhân dân c p xã ăng ký: Ngay sau ngày khoá s , U ban nhân dân c p xã ph i làm th t c ưa vào lưu tr 01 quy n t i cơ quan mình; quy n th hai chuy n cho U ban nhân dân c p huy n (qua phòng Tư pháp) trư c ngày 15 tháng 01 g i lưu t i S Tư pháp. U ban nhân dân c p huy n có trách nhi m ki m tra, t p h p y s ăng ký h t ch c a U ban nhân dân c p xã c a huy n mình chuy n v S Tư pháp trư c ngày 31 tháng 01. Ngay sau khi nh n ư c s ăng ký h t ch c a U ban nhân dân c p xã do U ban nhân dân c p huy n chuy n n, S Tư pháp ph i làm th t c ưa vào lưu tr . - i v i s sách h t ch do U ban nhân dân c p t nh ăng ký: Ngay sau khi khoá s , S Tư pháp ph i làm th t c ưa vào lưu tr t i cơ quan mình. 2. Lưu tr h sơ h t ch H sơ h t ch là toàn b nh ng gi y t ương s ã n p khi ăng ký h t ch. ph c v vi c tra c u, s d ng khi c n thi t, thì h sơ ăng ký h t ch ph i ư c lưu tr , b o qu n t i cơ quan ã ăng ký vi c h t ch ó trong th i h n 5 năm. Vi c lưu tr ti p theo sau th i h n 5 năm ư c th c hi n theo quy nh chung c a Nhà nư c v lưu tr . D. C P B N SAO CÁC GI Y T H TNCH T S G C 1. Vi c c p b n sao các gi y t v h t ch ph i căn c vào s g c; 2. Cơ quan nào c p b n chính gi y t v h t ch, thì cơ quan ó c p b n sao t s g c, tr trư ng h p ăng ký khai sinh cho tr em t i nơi sinh quy nh t i i m A.1 M c I c a Thông tư này. Trong trư ng h p U ban nhân dân c p xã không còn lưu tr ư c s g c ăng ký h t ch, thì U ban nhân dân c p t nh, nơi lưu tr s g c c p b n sao.
 18. 3. Khi c p b n sao gi y t h t ch t s g c, c n chú ý các i m sau ây: - N i dung ghi trong b n sao ph i theo m u c a b n sao hi n hành; - Nh ng n i dung b n sao hi n hành có, nhưng s g c không có, thì tr ng; nh ng n i dung s g c có, nhưng b n sao không có, thì không ghi. . CH THÔNG KÊ BÁO CÁO S li u th ng kê h t ch có ý nghĩa quan tr ng i v i vi c xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a Nhà nư c, cũng như c a a phương, là căn c ho ch nh chính sách phát tri n dân s và k ho ch hoá gia ình. Vi c th c hi n ch th ng kê báo cáo s li u h t ch nh kỳ 6 tháng và hàng năm theo quy nh c a Ngh nh là b t bu c i v i U ban nhân dân các c p. Cơ quan Tư pháp các c p có trách nhi m giúp U ban nhân dân th c hi n nhi m v này theo hư ng d n như sau: 1. N i dung báo cáo ph i th hi n y , th c ch t tình hình ăng ký h t ch, công tác qu n lý h t ch t i a phương mình, ng th i nêu rõ nh ng khó khăn, vư ng m c phát sinh và nh ng ki n ngh (n u có) i v i vi c b sung, s a i pháp lu t v ăng ký h t ch; Kèm theo báo cáo có bi u Báo cáo th ng kê s li u ăng ký h t ch (theo m u quy nh). S li u th ng kê kèm theo báo cáo 6 tháng ư c tính t ngày 01 tháng 01 n h t ngày 30 tháng 6; s li u th ng kê kèm theo báo cáo hàng năm ư c tính t ngày 01 tháng 01 n h t ngày 31 tháng 12 c a năm ó. S li u báo cáo ph i m b o là s th c, không l thu c vào ch tiêu, nh t là s li u ăng ký khai sinh. U ban nhân dân c p trên không i u ch nh s li u cho U ban nhân dân c p dư i báo cáo. 2. Th i h n g i báo cáo c a U ban nhân dân các c p ư c quy nh như sau: - i v i U ban nhân dân c p xã, báo cáo 6 tháng u năm ph i g i cho U ban nhân dân c p huy n (qua Phòng Tư pháp) trư c ngày 10 tháng 7; báo cáo hàng năm ph i g i trư c ngày 15 tháng 01 c a năm sau; - i v i U ban nhân dân c p huy n, báo cáo 6 tháng u năm ph i g i cho U ban nhân dân c p t nh (qua S Tư pháp) trư c ngày 31 tháng 7; báo cáo hàng năm ph i g i trư c ngày 31 tháng 01 năm sau; - i v i U ban nhân dân c p t nh, báo cáo 6 tháng u năm ph i g i cho B Tư pháp trư c ngày 31 tháng 8; báo cáo hàng năm ph i g i trư c ngày 01 tháng 3 c a năm sau: V. GI I QUY T KHI U N I, T CÁO Vi c gi i quy t khi u n i, t cáo nh m m c ích b o v quy n, l i ích chính áng c a công dân, cơ quan, t ch c, góp ph n tăng cư ng, c ng c ch t lư ng và phNm ch t c a i ngũ cán b làm công tác h t ch t Trung ương n cơ s . Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n có trách nhi m t o i u ki n công dân, cơ quan, t ch c th c hi n quy n khi u n i, t cáo c a h theo úng quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo.
 19. A. GI I QUY T KHI U N I Căn c kho n 1 i u 1 và kho n 3 i u 2 c a Lu t Khi u n i, t cáo, thì trong lĩnh v c h t ch, công dân, cơ quan, t ch c có quy n khi u n i quy t nh t ch i ăng ký h t ch, khi có căn c cho r ng quy t nh ó là trái pháp lu t, xâm ph m quy n, l i ích h p pháp c a mình. ThNm quy n và th i h n gi i quy t khi u n i ư c th c hi n như sau: 1. Ch t ch U ban nhân dân c p xã th lý và gi i quy t khi u n i c a công dân, t ch c i v i nh ng quy t nh t ch i ăng ký h t ch c a mình. Trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n ư c ơn khi u n i, Ch t ch U ban nhân dân c p xã ph i th lý gi i quy t và thông báo b ng văn b n cho ngư i khi u n i bi t; trong trư ng h p không th lý thì cũng ph i thông báo b ng văn b n và nêu rõ lý do. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày h t th i h n gi i quy t theo quy nh t i i u 36 c a Lu t Khi u n i, t cáo, mà khi u n i không ư c gi i quy t ho c k t ngày nh n ư c quy t nh gi i quy t khi u n i c a Ch t ch U ban nhân dân c p xã mà ngư i khi u n i không ng ý, thì ương s có quy n khi u n i lên Ch t ch U ban nhân dân c p huy n ho c kh i ki n hành chính t i Toà án theo quy nh c a pháp lu t. i v i khu v c mi n núi, vùng sâu, vùng xa, i u ki n i l i quá khó khăn, thì th i h n nói trên ư c kéo dài, nhưng không quá 45 ngày. 2. Ch t ch U ban nhân dân c p huy n th lý và gi i quy t khi u n i mà Ch t ch U ban nhân dân c p xã ã gi i quy t nhưng còn có khi u n i. Trong trư ng h p này, ngư i khi u n i ph i g i ơn kèm theo b n sao quy t nh gi i quy t khi u n i c a Ch t ch U ban nhân dân c p xã và các tài li u liên quan (n u có) cho Ch t ch U ban nhân dân c p huy n. Trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n ư c ơn khi u n i, Ch t ch U ban nhân dân c p huy n ph i th lý gi i quy t và thông báo b ng văn b n cho ngư i khi u n i và Ch t ch U ban nhân dân c p xã ã gi i quy t khi u n i trư c ó, trong trư ng h p không th lý gi i quy t thì cũng ph i thông báo b ng văn b n và nêu rõ lý do. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày h t th i h n gi i quy t theo quy nh t i i u 43 c a Lu t Khi u n i, t cáo mà khi u n i không ư c gi i quy t ho c k t ngày nh n ư c quy t nh gi i quy t khi u n i mà ngư i khi u n i không ng ý, thì có quy n ti p t c khi u n i n Ch t ch U ban nhân dân c p t nh. 3. Giám c S Tư pháp th lý và gi i quy t khi u n i c a công dân, t ch c v vi c cán b h t ch thu c S Tư pháp t ch i ăng ký h t ch. Th i h n thông báo cho ngư i khi u n i và gi i quy t khi u n i c a Giám c S Tư pháp ư c th c hi n như c a U ban nhân dân c p t nh. 4. Ch t ch U ban nhân dân c p t nh th lý và gi i quy t khi u n i trong các trư ng h p sau ây: a) i v i quy t nh t ch i ăng ký h t ch c a U ban nhân dân c p t nh;
 20. b) i v i quy t nh gi i quy t khi u n i v h t ch c a Giám c S Tư pháp nhưng còn khi u n i; quy t nh c a Ch t ch U ban nhân dân c p t nh là quy t nh cu i cùng; c) i v i quy t nh gi i quy t khi u n i v h t ch c a Ch t ch U ban nhân dân c p huy n nhưng còn có khi u n i; quy t nh c a Ch t ch U ban nhân dân c p t nh là quy t nh cu i cùng. Trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n ư c ơn khi u n i, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh ph i th lý gi i quy t và thông báo b ng văn b n cho ngư i khi u n i. i v i nh ng khi u n i ã ư c Ch t ch U ban nhân dân c p huy n gi i quy t, nhưng còn có khi u n i, thì ph i thông báo b ng văn b n v vi c khi u n i ti p theo cho Ch t ch U ban nhân dân c p huy n bi t. Trư ng h p không th lý gi i quy t, thì cũng ph i thông báo b ng văn b n và nêu rõ lý do. Th i h n gi i quy t khi u n i t i U ban nhân dân c p t nh không quá 30 ngày, k t ngày nh n ư c ơn khi u n i ( i v i khi u n i l n u) và không quá 45 ngày ( i v i khi u n i l n ti p theo). 5. B Tư pháp th lý và gi i quy t khi u n i i v i quy t nh gi i quy t khi u n i l n u c a Ch t ch U ban nhân dân c p t nh nhưng còn có khi u n i; quy t nh c a B trư ng B Tư pháp là quy t nh cu i cùng. B. GI I QUY T T CÁO Căn c kho n 2 i u 1 và kho n 5 i u 2 c a Lu t Khi u n i, t cáo, thì trong lĩnh v c h t ch, công dân có quy n t cáo v i cơ quan, t ch c, cá nhân có thNm quy n v hành vi trái pháp lu t c a cơ quan ăng ký h t ch ho c cán b h t ch gây thi t h i ho c e do gây thi t h i n l i ích h p pháp c a chính mình hay c a ngư i khác. ThNm quy n và th i h n gi i quy t t cáo ư c th c hi n như sau: Ngư i t cáo ph i g i ơn n cơ quan, t ch c, cá nhân có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. Trong ơn t cáo ph i ghi rõ h tên, a ch , n i dung t cáo. Trong trư ng h p ngư i t cáo n t cáo tr c ti p, thì ngư i có trách nhi m ti p nh n vi c t cáo và ph i ghi rõ n i dung t cáo, h tên, a ch c a ngư i t cáo; b n ghi n i dung t cáo ph i cho ngư i t cáo c l i, nghe l i và ký xác nh n. N u là ơn t cáo cán b h t ch có vi ph m pháp lu t trong vi c ăng ký h t ch, thì ngư i ng u cơ quan h t ch có trách nhi m gi i quy t. N u là ơn t cáo ngư i ng u cơ quan ăng ký h t ch có vi ph m pháp lu t trong vi c ăng ký h t ch, thì ngư i ng u cơ quan c p trên tr c ti p c a cơ quan ăng ký h t ch ó có trách nhi m gi i quy t. Ch m nh t là 10 ngày, k t ngày nh n ư c t cáo, cơ quan, t ch c, cá nhân ti p nh n t cáo ph i th lý gi i quy t; trong trư ng h p t cáo không thu c thNm quy n gi i quy t c a mình, thì ph i chuy n cho cơ quan, t ch c có thNm quy n gi i quy t và thông báo b ng văn b n cho ngư i t cáo bi t.
Đồng bộ tài khoản