Thông tư 12/2000/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:126

0
103
lượt xem
5
download

Thông tư 12/2000/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 12/2000/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 12/2000/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA th«ng t c ñ a b é  k Õ   o ¹ ch v µ  ® Ç u    S è  12/2000/TT­B K H   h t n g µ y 15  th¸ng 9 n¨ m  2000 H í ng d É n  h o ¹t ® é n g  ® Ç u  t  n íc n g o µ i t¹i Ö t  a m    Vi N ­ C¨n  LuËt §Çu   ícngoµit¹  Öt Nam   µy  th¸ng 11    cø    tn    i Vi   ng 12    n¨m  1996;  LuËt söa  æi, bæ     ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët §Çu   íc ngoµit¹  Öt Nam   m s® c Lu   tn    iVi   ngµy  th¸ng6  09    n¨m  2000  (sau ®©y  äichung  µLuËt §Çu   ícngoµi);   g  l    tn   ­ C¨n  NghÞ   nh   cø  ®Þ 24/2000/N§­   µy  th¸ng  n¨m  CP ng 31  7  2000  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh    Õtthihµnh  Ët §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam   ®Þ chiti     Lu   tn      i   (sau  ®©y  äilµNghÞ   nh  g    ®Þ 24/2000/N§­ CP);    ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 75/CP  µy  th¸ng11  ng 01    n¨m  1995  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh  ®Þ chøc  n¨ng,nhiÖ m  ô  µ  Òn  ¹n cña  é  Õ   ¹ch vµ  Çu ,   v v quy h   B K ho   § t Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   K ho v§ t ban  µnh  h Th«ng   µy  íng  Én  ùc hiÖn  ¹t tn h d th   ho   ®éng  u    ùctiÕp nícngoµit¹ ViÖtNam     ®Ç ttr        i   nh sau: C h ¬ n g  I x ó c ti Õ n ® Ç u  t v µ  l ù a c h ä n, H × n h  th µ nh d ù  ¸n  §i Ò u  1. X ©y  dùng, c«ng bè  Danh  m ôc  dù  ¸n vµ  c¸c biÖn ph¸p  khuyÕn  Ých  u    kh ®Ç t  1. C¨n  LuËt §Çu   ícngoµi,NghÞ   nh    cø    tn     ®Þ 24/2000/N§­   µ      CP v c¸c quy ®Þnh  ã  ªnquan, ñy  c li     ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng  (sau  y   äichung  µñy  ®© g   l   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh) ban  µnh    h quy  nh   ®Þ vÒ  qu¶n  ý nhµ  íc trªn®Þa   µn  i  íiho¹t®éng  u    níc ngoµi vµ    l  n    b ®è v     ®Ç t     c¸c biÖn  ph¸p  khuyÕn  Ých  u    íc ngoµi ë  a   ¬ng; c¸c Bé,  µnh    kh ®Ç t n     ®Þ ph    ng ban hµnh  quy  nh  íng dÉn  Ò   u    ícngoµitrong lÜnh  ùc  éc chøc  ®Þ h  v ®Ç tn       v thu   n¨ng  vµ  Èm   Òn  th quy qu¶n  ý cña  ×nh.  l  m C¸c  é,  µnh, Uû   B ng   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Çn    æi    Õn  íiBé   Õ   ¹ch vµ  Çu   íckhiban  µnh      c trao ® ý ki v   K ho   § ttr     h c¸c v¨n b¶n trªn.  2. C¨n  quy  ¹ch, ®Þnh   íng  cø  ho   h ph¸t tr Ón    i kinh  Õ­   éi ®∙  îc phª t x∙ h   ®     duyÖt  trong  õng  êikú, c¸c Bé,  µnh, ñy  t th       ng   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ©y  x dùng  Danh  ôc   ù  gäi vèn  u    níc ngoµi cña  µnh  µ  a   ¬ng  m d ¸n    ®Ç t     ng v ®Þ ph m × nh.  3. Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   ©y  ùng  µ  ×nh Thñ íng  Ýnh  ñ    K ho v§ tx d v tr   t Ch ph c«ng  bè Danh  ôc  ù    èc    äivèn  u    ícngoµi.C¸c  é, ngµnh,ñy    m d ¸n qu gia g   ®Ç tn     B    ban Nh ©n   ©n  Êp  d c tØnh  c«ng  è  b Danh  ôc  ù  gäi vèn  u    íc ngoµi cña  m d ¸n    ®Ç t n     ngµnh  µ  a  ¬ng  × nh  v ®Þ ph m sau    èng  Êt víi é  Õ   ¹ch vµ  Çu   khith nh     K ho   § B t. 4. Danh  ôc  ù    äivèn  u    ícngoµiph¶ikÌm    m d ¸n g   ®Ç tn       theo  ã m   ¾tdù    T t   ¸n gå m     c¸c th«ng    ¬  é  Ò   ôc    a   iÓ m,  tins b v m tiªu,®Þ ® th«ng  è  ü  Ëtchñ  Õu   s k thu   y vµ  ù  Õn  d ki Bªn  ÖtNam   Vi   tham    giatheo M É u   vµ  Phô  ôcITh«ng   µy.   1  2  l    tn  
 2. 2 5.ViÖc    c«ng  è  b Danh  ôc  ù    äivèn  u    ícngoµinh»m   ¹o®iÒu  m d ¸n g   ®Ç tn     t  kiÖn  Ën  îcho  µ  u    ícngoµilùa chän  ù    u    µ  µm  ¬  ë    thu l  i nh ®Ç tn      d ¸n ®Ç tv l c s ®Ó tæ chøc  Ën  ng, xóc  Õn ®Ç u  . v ®é   ti   t  6.V Ò     nguyªn t¾c,khiDanh  ôc  ù    äivèn  u    ícngoµi® îcc«ng       m d ¸n g   ®Ç tn      bè theo  õng  êikú,th×    ù  ® îcnªu  t th     c¸c d ¸n    trong Danh  ôc  îc coilµ ®∙  ï   m ®       ph   hîp víiquy  ¹ch     ho trong thêikú  .  èivíinh÷ng  ù        ®ã §     d ¸n kh«ng  éc c¸c Danh  thu     m ôc   ãi trªn do    n     c¸c Bªn  tham gia  u    chñ  ng    Êt,lùa  än, C¬   ®Ç t ®é ®Ò xu   ch   quan  Êp  Êy  Ðp  u    c gi ph ®Ç t tæng  îp    Õn    ¬  h ý ki c¸c c quan  ã  ªnquan, cho    c li     ý kiÕn  Ò   v quy  ¹ch  µ  ñ  ¬ng  thùc  Ön    ¹o®iÒu  Ön  Ën  î cho  ho v ch tr   hi ®Ó t   ki thu l   i c¸cBªn    tham    u    m   gia®Ç t®µ ph¸n,lËp hå  ¬    Êp  Êy  Ðp  u  .     s xinc Gi ph ®Ç t  7. C¸c  é, ngµnh,ñy    B    ban  ©n   ©n  Êp  Nh d c tØnh  êng  th xuyªn rµ    so¸t, Ëp   c nhËt ®Ó   Þp  êicã  ù  iÒu    k th   s ® chØnh  Danh  ôc  ù    äivèn  u    ícngoµi m d ¸n g   ®Ç tn     cho  ïhîp víi ph       quy  ¹ch vµ  ho   nhu  Çu  Ën  ng  u    c v ®é ®Ç ttrong tõng thêikú.      §i Ò u    óc  Õn ®Çu   2. X ti   t 1.C¸c  é, ngµnh,Uû     B    ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  chøc  tæ  tuyªntruyÒn,gií      i thiÖu Danh  ôc  ù    äivèn  u    ícngoµivµ  Ën  ng  u    m d ¸n g   ®Ç t n     v ®é ®Ç tcho  õng  t lÜnh  ùc,dù  díih×nh  v   ¸n    thøc  Õp  óc  ùctiÕp  íinhµ  u    íc ngoµi,tæ  ti x tr   v  ®Ç t n     chøc    éc  éi th¶o  c¸c cu h   hoÆc     ¹t®éng  óc  Õn  u     c¸c ho   x ti ®Ç t kh¸c ë    trong vµ    ngoµiníc.    2.C¸c  ¹t®éng  ãitrªncã  Ó  îcthùc hiÖn  íi ù  èihîp cña  é  Õ     ho   n     th ®     v   ph     s BK ho¹ch  µ  Çu , Phßng  ¬ng  ¹i vµ  v§ t  Th m   C«ng  nghiÖp  Öt Nam,  ¬   Vi   C quan  i ®¹   diÖn  ¹igiao,kinh tÕ, th ng  ¹i cña  Öt Nam     íc ngoµi hoÆc       ngo        ¬ m   Vi   ën     c¸c tæ chøc  óc  Õn,tvÊn  u      x ti    ®Ç të trongvµ  µiníc.   ngo   3. C¸c  é,  µnh, Uû   B ng   ban  ©n   ©n   Êp  nh d c tØnh  chØ   nh   u   èi  ®Þ ®Ç m chÞu  tr¸chnhiÖ m     cung  Êp  c th«ng    Ò   tinv quy  ¹ch,Danh  ôc  ù    äivèn  ho   m d ¸n g   ®Ç u    ícngoµi; í thiÖu  a  iÓ m,    tn      gi i ®Þ ® c¸cBªn tham    u    µ    gia®Ç tv c¸cth«ng    tin cÇn  Õtkh¸c phôc  ô  thi     v cho  Öc  ©y  ùng  µ  iÓn khaidù  theo  vi x d v tr     ¸n  yªu  Çu  c cña  ñ  u  . ch ®Ç t  4. Dù   ®Ç u    ã  Ó  í thiÖu    ¸n  t c th gi i  cho  Òu  i    nhi ®è t¸ckh¸c nhau    nh»m   ùa l  chän  îc nhµ  u    Ých  îp nhÊt,cã     ®  ®Ç tth h    ®ñ tc¸ch ph¸p  ý,n¨ng  ùc tµichÝnh    l  l   vµ kinh nghiÖm   ùc hiÖn  ù    Öc  ×m  Óu      th   d ¸n.Vi t hi c¸c th«ng    ãitrªnvÒ   µ  tinn     nh ®Ç u    ícngoµicã  Ó  îcthùc hiÖn  tn     th ®     qua  Õp xóc  ùctiÕp hoÆc   ti   tr     th«ng    qua C¬  quan  i diÖn  ¹igiao,th ng  ¹i,kinh tÕ  ña  Öt Nam     íc ngoµi, ®¹   ngo    ¬ m     c Vi   ën     c¸cng©n  µng,c«ng    Óm    h   tyki to¸n,  vÊn  u       t ®Ç ttrong vµ  µiníc.   ngo   §i Ò u  .Tæ   3   chøc  m   ®µ ph¸n 1. Bªn  Öt Nam   µ    Vi   v Bªn  ícngoµitæ  n    chøc  m   ®µ ph¸n trùctiÕp c¸cdù           ¸n ®Ç u    theo  ×nh  t h thøc  ªndoanh  li   hoÆc   îp  ng  îp    h ®å h t¸c kinh  doanh. V Ò     nguyªn  ¾c, Bªn  Öt Nam   m   t  Vi   ®µ ph¸n  íiBªn  íc ngoµi theo  ¬ng  ®µ m   v  n    ph ¸n  ph¸n  ∙  îc chuÈn  Þ,  ®®  b trong    ù  Õn  íc nh÷ng  ®ã d ki tr   yªu  Çu  Çn  t ® îc, c c ®¹     ® Æc   Öt lµ c¸c vÊn    ªnquan  n   ¬ng  bi       ®Ò li   ®Õ ph thøc,tû lÖ  ãp  èn, vay  èn     g v   v ®Ç u  , ph©n  t  chia lî nhuËn, thùc hiÖn  Üa  ô  µichÝnh  i  íiNhµ   íc.      i     ngh v t  ®è v   n. . §èi víic¸c  ù  ®Ç u    theo  ¬ng  ×nh  ña  Ýnh  ñ, c¸c  ù   träng    d ¸n  t ch tr c Ch ph   d ¸n    ®iÓ m   ña  é,  µnh, ®Þa   ¬ng, ph¬ng  ®µ m   c B ng   ph   ¸n  ph¸n  Çn  îc tr×nh  ¬   c ®  C quan  ã  Èm  Òn  c th quy th«ng  qua.  
 3. 3 Trong    ×nh ®µ m   qu¸ tr   ph¸n,n Õu    gÆp   íng  ¾ c,  v m Bªn  Öt Nam   ã  Ó  Vi   c th tham kh¶o    Õn  é   Õ   ¹ch  µ  Çu ,ñy  ý ki B K ho v§ t  ban  ©n   ©n  Êp  Nh d c tØnh  hoÆc   c¸cBé, ngµnh  ã  ªnquan.    c li   2.§èivíi ù    u          ¸n ®Ç ttheo  ×nh  d h thøc doanh    nghiÖp  100%   èn  u    íc v ®Ç tn   ngoµi,nhµ  u     íc ngoµi tho¶  Ën  íiñy    ®Ç t n     thu v   ban  ©n   ©n  Êp  Nh d c tØnh  Ò   v ®Þa   iÓ m,  ® møc   Òn  ti thuª ®Êt, ph¬ng  ®Ò n   ï,gi¶iphãng  Æt       ¸n  b    m b»ng,..  . theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h   3.  èi víidù  cã  §     ¸n  quy    ínhoÆc   ù  quan  äng  Ch Ýnh  ñ  m« l   d ¸n  tr do  ph quyÕt  nh,    ¶m   ®Þ ®Ó ® b¶o  cÇu  èihîp li   µnh, C¬   yªu  ph     ªnng   quan  µ   íccã  Nh n   thÈm  Òn  quy hoÆc  Bªn  Öt Nam   îcThñ íng Ch Ýnh  ñ  Vi   ®  t  ph giao tr¸chnhiÖ m     ®µ m  ph¸n  chøc  Öc  Êy    Õn  tæ  vi l ý ki hoÆc   êi  i diÖn    ¬  m ®¹   c¸c c quan  ã  ªn c li   quan  ïng tham    m   c  gia®µ ph¸n víi    Bªn  ícngoµi. n  §i Ò u  LËp  å  ¬  ù    4.  h s d ¸n Chñ   u    ã  Ó  ù m ×nh  Ëp  å  ¬  ®Ç tc th t   l h s hoÆc     chøc  Þch  ô   Ên  thuªtæ  d v tv ®Ç u    îcphÐp  ¹t®éng  ¹  Öt Nam   Ëp  å  ¬    Êp  Êy  Ðp  u    t®   ho   ti Vi   l h s xin c Gi ph ®Ç t theo quy  nh  ña  Ët §Çu   ícngoµi,NghÞ   nh  ®Þ c Lu   tn     ®Þ 24/2000/N§­   µ    CP v c¸c v¨n b¶n    quy  ¹m  ph ph¸p luËtcã  ªnquan.Trong  äi  êng  îp,chñ  u    Þu      li     m tr h  ®Ç tch tr¸chnhiÖ m  Ò   Ýnh  Ýnh      vt ch x¸c,trung thùc cña  å  ¬    Êp  Êy  Ðp  u       h s xinc Gi ph ®Ç t  . §i Ò u    ¹t®éng  Þch  ô   Ên  u    ícngoµi 5. Ho   d v tv ®Ç tn   1.Tæ     chøc  Þch  ô   Ên  u    îcphÐp  ¹t®éng  ¹ ViÖtNam   éc d v tv ®Ç t®   ho   t  i   thu   m äi  µnh  Çn  th ph kinh tÕ  ¨ng  ý  µnh  Ò    Ên  u     ® kh ngh tv ®Ç ttheo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËthiÖn  µnh. C¸c  é,  µnh, Uû   lu   h   B ng   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  th«ng    b¸o danh  s¸ch doanh nghiÖp  Öt  Vi Nam   ã  ¨ng  ý  c® k kinh doanh  Þch  ô   vÊn  d vt ®Ç u    ícngoµivíi é  Õ   ¹ch vµ  Çu   µ  ïng phèihîp trong viÖc  tn       K ho   § B tv c        qu¶n  ý, l  híng dÉn  ¹t®éng  ña      ho   c c¸c doanh  nghiÖp  µy    ¶m   n ®Ó ® b¶o  ùc hiÖn  ng  th   ®ó c¸c®Þnh  íng,m ôc      ót®Ç u    ícngoµi.   h   tiªuthu h   tn   2. Tæ     chøc  Þch  ô   vÊn  u    nªu  ¹  d vt ®Ç t tiKho¶n  §iÒu  µy  îc phÐp  1  n ®  cung  Êp    Þch  ô   Ên  ªnquan  n   Öc  ×nh  µnh  µ  iÓnkhaiho¹t c c¸cd v tv li   ®Õ vi h th v tr      ®éng  ña  ù  ®Ç u    ï hîp  íiquy  nh  ña  Ët §Çu   íc ngoµi,NghÞ   c d ¸n  t ph   v   ®Þ c Lu   tn     ®Þnh  24/2000/N§­   µ    CP v c¸c v¨n b¶n  quy  ¹m  ph ph¸p  Ët cã  ªnquan. Tæ   lu   li     chøc  Þch  ô   Ên  u    îc tháa  Ën  íichñ  u    vÒ   d v t v ®Ç t ®   thu v   ®Ç t   møc   Ý    Ên  ph t v trªnc¬  ë    s quy  m«,  Ýnh  Êt cña  ù    µ  éidung   Ên;tr ng  îp cung  Êp  t ch   d ¸n v n   tv   ê h   c dÞch  ô  µ   µ   íccã  v m Nh n   quy  nh  ®Þ khung    × thùc hiÖn  gi¸th     theo khung    .    gi¸®ã 3.Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu ,c¸cBé, ngµnh,ñy    K ho   § t        ban  ©n  ©n  Êp  Nh d c tØnh  ­ th êng xuyªn phæ   Õn    bi ph¸p  Ët,quy  ¹ch,c¬  Õ,  Ýnh  lu   ho   ch ch s¸ch vÒ   u    íc   ®Ç tn   ngoµi,phèihîp vµ  ç  î   chøc  Þch  ô   Ên  u    ùc hiÖn    ¹t       h tr  tæ  c¸c d v tv ®Ç tth   c¸c ho   ®éng  óc  Õn ®Ç u  . x ti   t 4. Tæ     chøc  Þch  ô   Ên  u    ¹t®éng  ï hîp  íiquy  nh  d v t v ®Ç t ho   ph   v   ®Þ trong   §¨ng  ý  k kinh doanh    hoÆc   Êy  Ðp  u    ®èivíidoanh  Gi ph ®Ç t (     nghiÖp  µnh  Ëp  th l theo  Ët  Çu   íc ngoµi)vµ    Lu § tn     c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   µnh  lu   h nghÒ     t vÊn. Tæ  chøc  Þch  ô   Ên  u    Þu  d v tv ®Ç t ch tr¸chnhiÖ m   íc ph¸p  Ëtvµ  ñ    tr   lu   ch ®Ç u    Ò   Ýnh  Ýnh    tv t ch x¸c,trung thùc cña  Þch  ô    Ên; tr ng  îp  ©y        d v tv   ê h g tæn
 4. 4 h¹i®Õ n   îÝch  ña  µ   ícViÖtNam     l  i c Nh n     hoÆc   ña  ñ  u    × tuú tÝnh  Êt c ch ®Ç tth     ch   vµ møc    ÏbÞ  ö  ýtheo quy  nh  ña  ®é s   x l     ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh.    h C h ¬ n g  II  th ñ t ô c c Ê p  Gi Ê y p h Ð p  ® Ç u  t, gi Ê y p h Ð p  ® i Ò u  c h Ø n h §i Ò u    å   ¬  ù      Êp  Êy  Ðp  u    6. H s d ¸n xinc Gi ph ®Ç t 1. ViÖc  Êp  Êy  Ðp  u    i víi   ù    u    ùctiÕp nícngoµi   c Gi ph ®Ç t®è     d ¸n ®Ç ttr   c¸c      ® îcthùc hiÖn      theo m ét    tronghaiquy  ×nh:    tr ­§¨ng  ý  Êp  Êy  Ðp  u      k c Gi ph ®Ç t ­ThÈ m   nh  Êp  Êy  Ðp  u     ®Þ c Gi ph ®Ç t 2.Hå   ¬  ù      Êp  Êy  Ðp  u      s d ¸n xinc Gi ph ®Ç tquy  nh    ®Þ nh sau: ­ Hå   ¬  ù    éc diÖn  ¨ng  ý  Êp  Êy  Ðp  u      s d ¸n thu   ® k c Gi ph ®Ç tbao  å m     µi g c¸ct   liÖu quy  nh   ¹  Òu  ®Þ t i§i 106  NghÞ   nh   ®Þ 24/2000/N§­ CP.  ¬n  ¨ng  ý  Êp  § ® kc GiÊy  Ðp  u    îclËp theo  É u   vµ    µiliÖu göikÌm  ph ®Ç t®     M 1  c¸ct       theo  ¬n  îclËp § ®   theo M É u         µ    ô  ôcII   2.b,3.b,3.cv 4.b Ph l     Th«ng   µy; tn ­Hå   ¬  ù    éc diÖn  Èm  nh  Êp  Êy  Ðp  u      s d ¸n thu   th ®Þ c Gi ph ®Ç tbao  å m     g c¸c tµiliÖu quy  nh  ¹ §iÒu     ®Þ ti  107 NghÞ   nh  ®Þ 24/2000/N§­ CP.  ¬n    Êp  Êy  § xinc Gi phÐp  u    µ    µiliÖu göikÌm  ®Ç t v c¸c t      theo  ¬n  îc lËp  § ®  theo    É u     vµ    c¸c M 2, 3  4 Phô  ôcII l    Th«ng   µy. tn 3. Tuú  õng  êng  îp  ô  Ó, phï hîp  íitÝnh  Êt cña  ù  xin cÊp    t tr h c th     v  ch   d ¸n    GiÊy  Ðp  u  ,C¬   ph ®Ç t  quan  Êp  Êy  Ðp  u    ã  Ó  cÇu  ñ  u    c Gi ph ®Ç tc th yªu  ch ®Ç t cung  Êp    c bæ sung  ét  è    m s v¨n b¶n,tµiliÖu li         ªnquan  : nh ­ C¸c  µiliÖu li     t     ªnquan  n   ¸nh      ng  ®Õ ® gi¸t¸c®é m«i  êng  ña  ù    Õu  tr c d ¸n (n dù    éc Danh  ôc    ù    ¸n thu   m c¸c d ¸n ph¶ilËp    B¸o    ¸nh      ng  c¸o ® gi¸t¸c®é m«i  êng  tr do  é  B Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  tr c«ng  è); b ­ V¨n    b¶n  ªnquan  n   Öc  ö  ông  t  ®èivíi   ù    ã  li   ®Õ vi s d ®Ê (     d ¸n c nhu  Çu  c¸c c sö  ông  t); d ®Ê ­ C¸c    tho¶  Ën, Hîp  ng  thu   ®å kinh  Õ  ã  ªnquan  n   ùc  Ön  ù    t c li   ®Õ th hi d ¸n ®Ç u    Ý  ô    Öc  t(v d nh vi thuªnhµ  ëng    ùc hiÖn  ù    chøc    x ®Ó th   d ¸n,tæ  cung    øng nguyªn liÖu,.. )     .; ­ ThiÕt kÕ   ¬  é  Ò   ¬ng  kiÕn  óc®èi  íic¸c dù    ã      s b v ph ¸n  tr   v     ¸n c c«ng  ×nh tr   x©y  ùng  µm ét  Çn  trongGi¶itr×nh kinhtÕ   ü  Ët. d l  ph nªu         ­k thu 4. Hå   ¬  ù  xin cÊp  Êy  Ðp  u    i  íi    ù  ® Æc   ï(dù    s d ¸n    Gi ph ®Ç t ®è v   c¸c d ¸n  th   ¸n ®Ç u      ttheo h×nh    thøc BOT,    BTO,  BT,  ù    éc lÜnh  ùc  ×m  Õm,  d ¸n thu   v t ki th¨m  dß  µ  v khaith¸cdÇu  Ý,..   îclËp theo     kh .®     ) quy  nh  ña      ®Þ c c¸cv¨n b¶n  quy  ¹m  ph ph¸p luËtcã  ªnquan.     li   §i Ò u    Õp  Ën  å  ¬  ù  7. Ti nh h s d ¸n 1. §èivíic¸c dù    Bé   Õ   ¹ch vµ  Çu   cÊp  Êy  Ðp  u  :hå          ¸n do  K ho   § t  Gi ph ®Ç t  s¬  ù    îcgöi  n   é  Õ   ¹ch vµ  Çu ; d ¸n ®    ®Õ B K ho   § t
 5. 5 §èivíic¸c dù    Uû         ¸n do  ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Êp  Êy  Ðp  u  : c Gi ph ®Ç t  hå  ¬  ù    îcgöi®Õ n   ë  Õ   ¹ch vµ  Çu ; s d ¸n ®     S K ho   § t §èi  íi   ù     v   d ¸n trong c¸cKhu  c¸c    c«ng  nghiÖp,Khu  Õ   Êtvµ    ch xu   Khu  C«ng  nghÖ  cao: hå  ¬  ù  ® îc göi ®Õ n     s d ¸n      Ban qu¶n  ýKhu  l  c«ng nghiÖp theo  ¬  c chÕ   û  Òn  ña  é  Õ   ¹ch vµ  Çu    u quy c B K ho   § t.  2. Khi tiÕp nhËn  å  ¬  ù      é  Õp nhËn  å  ¬  Óm    Ýnh  îp      h s d ¸n,c¸n b ti   h s ki trat h  lÖ  ña  å  ¬,® Æc   Ötlµc¸cvÊn    c hs  bi       ®Ò sau: ­ Sè  îng bé  å  ¬  ù    Çn    l   h s d ¸n c ph¶inép  µ  u   ôc  ÷ng      v ®Ç m nh v¨n b¶n  Çn  c ph¶icã    tronghå  ¬  ù      s d ¸n theo quy  nh.   ®Þ ­ TÝnh  îp  Ö  ña  å  ¬  ù      h l c h s d ¸n:C¸c  trang cña  ¬n    Êp  Êy  Ðp     § xin c Gi ph ®Ç u  ,Hîp  ng  ªndoanh  t  ®å li   hay  îp  ng  îp     H ®å h  t¸ckinh doanh,§iÒu  Ö      l doanh  nghiÖp  ph¶icã    ÷  ý  ña  idiÖn  ã  Èm  Òn  ña      c¸c ch k c ®¹   c th quy c c¸c Bªn  tham    gia ®Ç u  . t ­ V¨n    b¶n    Ën   x¸c nh tc¸ch ph¸p  ý,t×nh  ×nh  µichÝnh  ña    ñ  u     l  h t  c c¸c ch ®Ç t  ;C¸c  ñ  u    Þu  ch ®Ç tch tr¸chnhiÖm  Ò   Ýnh  îp ph¸p cña        vt h    c¸cv¨n b¶n    Ën  x¸cnh trªn. 3. Sau    ép  å  ¬  ù    ñ  u      khin h s d ¸n,ch ®Ç thoÆc   idiÖn  îcuû  Òn  îc ®¹   ®   quy ®  cÊp  Êy    Ën  Õp nhËn  å  ¬  ù  Gi biªnnh ti   h s d ¸n. §i Ò u    8. Quy  nh  ®Þ chung  Ò  xem  Ðt,thÈm  nh  ù    u    v  x  ®Þ d ¸n ®Ç t     èivíi ù    u    éc diÖn  ùc hiÖn  1. §     ¸n ®Ç tthu   d th   theo quy  ×nh ®¨ng  ý  Êp  tr   kc GiÊy  Ðp  u  :C¬   ph ®Ç t  quan  Êp  Êy  Ðp  u    c Gi ph ®Ç txem   Ðt tÝnh  îp lÖ  ña  å  x  h c h s¬  ù    d ¸n theo  quy  nh  ¹    Òu  ®Þ t i §i 105  µ  c¸c v 106 NghÞ   nh  ®Þ 24/2000/N§­   CP vµ    c¸cquy  nh  ¹   Òu  Th«ng   µy. ®Þ t  §i 9  i tn 2. §èi víidù  ®Ç u    éc  Ön  ùc hiÖn        ¸n  t thu di th   theo  quy  ×nh thÈm  nh   tr   ®Þ cÊp  Êy  Ðp  u  : C¬   Gi ph ®Ç t  quan  Êp  Êy  Ðp  u    c Gi ph ®Ç t xem   Ðt  Ýnh  îp  Ö  xt hl cña  å  ¬  ù    h s d ¸n theo  quy  nh  ¹  §iÒu  ®Þ ti  107 NghÞ   nh  ®Þ 24/2000/N§­   µ  CP v néidung  Èm  nh  ù    u      th ®Þ d ¸n ®Ç ttheo  Òu  §i 108  NghÞ   nh  ®Þ 24/2000/N§­   CP vµ  quy  nh  ¹ c¸c§iÒu      vµ  Th«ng   µy. ®Þ t    i 9,10,11  12  tn §i Ò u    È m   nh     9. Th ®Þ tc¸ch ph¸p lý, ×nh  ×nh  µichÝnh  ña       t h t  c c¸cbªn  1. C¬     quan  Êp  Êy  Ðp  u     c Gi ph ®Ç t xem   Ðt,thÈm   nh   x  ®Þ t c¸ch ph¸p  ý   l  cña  ñ  u    ch ®Ç t th«ng  qua  v¨n b¶n  µnh  Ëp  th l doanh  nghiÖp  ®èi víic¸c chñ  (      ®Ç u    µ doanh  tl   nghiÖp) hay  b¶n    v¨n  chøng minh    t c¸ch ph¸p  ý   ®èivíichñ    l  (     ®Ç u    ícngoµilµc¸nh©n); tn         2.  ¬   C quan  Êp  Êy  Ðp  u      c Gi ph ®Ç t xem   Ðt,thÈm   nh   x  ®Þ n¨ng  ùc tµi l   chÝnh cña  ñ  u      ch ®Ç tth«ng  qua  µi Öu sau: t   li ­ §èivíi ñ  u    µdoanh       ch ®Ç tl   nghiÖp  ang  ¹t®éng: xem   Ðt b¸o    µi ® ho     x   c¸o t   chÝnh  ∙  îckiÓm       ®®  to¸nhain¨m  Çn  Êt,trong ®ã   ó    g nh     ch ý doanh      Þ thu,gi¸tr   tµis¶n,lînhuËn  µng      i h n¨m; ­ §èivíichñ  u    µ doanh       ®Ç tl   nghiÖp  íi® îcthµnh  Ëp    ùc hiÖn  ù  m    l ®Ó th   d ¸n hoÆc   i  íichñ  u    µ c¸ nh©n  êi níc ngoµi:xem   Ðt  ®è v   ®Ç t l     ng       x kh¶ n¨ng    huy ®éng  èn  ña    ñ  u  ;chøng  Ën  ña  ©n  µng  Ò   µikho¶n  ña  v c c¸c ch ®Ç t  nh c ng h v t  c
 6. 6 c¸c chñ  u    ®èivíichñ  u    ícngoµilµc¸ nh©n);sù  ç  î ña    ®Ç t(     ®Ç tn         h tr  c C«ng    ty m Ñ   Õu  ã).  (n c   C¬  quan  Êp  Êy  Ðp  u    ã  Ó    Þ  ¬   c Gi ph ®Ç tc th ®Ò ngh C quan  idiÖn  ¹i ®¹   ngo   giao hoÆc   idiÖn  ¬ng  ¹i,kinh tÕ  ña  Öt Nam     íc ngoµi cung  Êp  ®¹   th m    c Vi   ën     c th«ng    Ò    tinv tc¸ch ph¸p  ý,n¨ng  ùctµichÝnh  ña  ñ  u    ícngoµitham    l  l   c ch ®Ç tn     gia®Ç u  .   t     èivíiDoanh  3. §     nghiÖp  Öt Nam   éc m äi  µnh  Çn  Vi   thu   th ph kinh tÕ    tham   giahîp t¸c®Ç u    íi ícngoµiph¶i®¸p       tv     n     øng    iÒu  Ön  c¸c® ki sau:  ­§îcthµnh  Ëp theo quy  nh  ña     l    ®Þ c ph¸p luËt;   ­ Cã   Òn  ë  ÷u  îp ph¸p  i  íitµis¶n  ãp  èn.Trêng  îp sö  ông    quy sh h  ®è v     gv  h  d tµis¶n  éc  ë  ÷u  ña  µ   íc (gåm  gi¸trÞ quyÒn  ö  ông  t) ®Ó     thu s h c Nh n   c¶      sd ®Ê   gãp  èn  v ph¶i® îcc¬      quan  µ   íccã  Èm  Òn  Nh n   th quy cho  Ðp; ph ­ Trêng  îp Bªn  Öt Nam   ãp  èn    h  Vi   g v b»ng    ÞquyÒn  ö  ông  t  Õu   gi¸tr   sd ®Ê n cã    Çu  n   ï,gi¶iphãng  Æt   yªu c ®Ò b     m b»ng,Bªn  ÖtNam     Vi   ph¶icã  ¬ng    µi   ph ¸n t   chÝnh    n   ï,gi¶i ãng  Æt   ®Ó ®Ò b     ph m b»ng  hoÆc   ã    c gi¶iph¸p thÝch  îp.   h §i Ò u 10. ThÈ m   nh  Ò     ®Þ v møc     ï hîp  ña  ù  ®Ç u     íiquy  ®é ph   c d ¸n  tv   ho¹ch vµ  îÝch    l  i kinhtÕ­   éi   x∙h   ­ Dù   ®Ç u      ¸n  t ph¶ithuéc  Ünh  ùc  µnh    l v ng nghÒ   phï hîp  íiquy  ¹ch.     v  ho   §èivíic¸c dù    éc nh÷ng  µnh  Ò         ¸n thu   ng ngh hoÆc   ¹t®éng  ¹    a  iÓ m   ho   t i ®Þ ® c¸c cha  â  r quy  ¹ch,C¬   ho   quan  Êp  Êy  Ðp  u    c Gi ph ®Ç t tham  kh¶o    Õn  ña  é  ý ki c B qu¶n  ýngµnh  µ  é  Õ   ¹ch vµ  Çu . l  v B K ho   § t ­ Xem   Ðt    x kh¶  n¨ng  ¹on¨ng  ùc s¶n  Êt míi,ngµnh  t  l  xu     nghÒ, s¶n  È m   ph míivµ  ë   éng  Þ  êng,xuÊtkhÈu   mr th tr     s¶n  È m. ph ­ Xem   Ðt kh¶    x  n¨ng  ¹oviÖc  µm  t  l cho  êilao ®éng, ® Æc   Ötc¸c dù    ng       bi     ¸n cã  ¬ng  ×nh  o   ¹o,thay  Õ  Çn  êi níc ngoµi b»ng  ch tr ®µ t   th d ng       lao  ng  Öt ®é Vi   Nam. ­  ©n   Ých  î Ých  Ph t l  i kinh  Õ  ña  ù      t c d ¸n,c¸c kho¶n  ép  n cho  ©n  ng s¸ch.   KhuyÕn  Ých    ù  cã  kh c¸c d ¸n  kh¶  n¨ng  ép  ©n  n ng s¸ch cao, cã    kh¶ n¨ng  Êt xu   khÈu  s¶n  È m   ph hoÆc   Þch  ô    ¹itÖ. d v thu ngo   §i Ò u    È m   nh  Ò  tr×nh ®é   ü  Ëtvµ  11. Th ®Þ v    k thu   c«ng  Ö     ông, ngh ¸p d   sö  ông  îp lývµ  d h     b¶o  Ö   µinguyªn,b¶o  Ö   v t    v m«i  êng  tr sinhth¸i    ­ ViÖc  Ëp  Èu  ÕtbÞ     nh kh thi   m¸y  ãc    ùc hiÖn  ù  ph¶i® îc thùc m ®Ó th   d ¸n       hiÖn  theo quy  nh  ¹ c¸c§iÒu    vµ  NghÞ   nh    ®Þ t    i 72,73  74  ®Þ 24/2000/N§­ CP.     ­ViÖc    chuyÓn  giao c«ng  Ö   µ  ãp  èn    ngh v g v b»ng  c«ng  Ö   ña    ñ  ngh c c¸cch ®Ç u    t ph¶iphï hîp      quy  nh  ¹    Òu  vµ  NghÞ   nh  ®Þ t i §i 80  81  c¸c ®Þ 24/2000/N§­ CP.  ­ §èi víidù  thuéc        ¸n  Danh  ôc    ù  ph¶i lËp  m c¸c d ¸n    B¸o c¸o  ¸nh      ® gi¸t¸c ®éng  m«i  êng, chñ  u    ph¶i gi¶itr×nh  tr   ®Ç t    trong  å  ¬    Êp  Êy  Ðp  h s xin c Gi ph ®Ç u      ¸nh      ng  tc¸c® gi¸t¸c®é m«i  êng  ña  ù    íi   éidung  tr c d ¸n v   n   c¸c theo  É u     m do Bé Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  tr ban  µnh. h ­ ý  Õn  ña    é    ki c c¸cB qu¶n  ýngµnh,Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu ,Uû   l    K ho   § t  ban  ©n  nh d©n  Êp  c tØnh  Ò     Ên    éc ph¹m    v c¸cv ®Ò thu   viqu¶n  ýcña    ¬  l  c¸cc quan  µy. n
 7. 7   §i Ò u 12.  È m   nh  Ò   tÝnh  îp  ýcña  Öc  ö  ông  t,®Þnh   Th ®Þ v  h l  vi s d ®Ê   gi¸tµis¶n  ãp  èn     g v cu¶  Bªn  ÖtNam   Vi   Trêng  îp Bªn  ÖtNam   ãp  èn  h  Vi   g v b»ng    ÞquyÒn  ö  ông  t  gi¸tr   sd ®Ê hoÆc   b»ng  µis¶n  éc  ë  ÷u  ña  µ   íc,viÖc  Èm   nh   ù   cÇn u    t  thu s h c Nh n   th ®Þ d ¸n  lý nh÷ng  Ên    v ®Ò sau: ­ Xem   Ðt  Ýnh  îp  ý cña  Öc  ö  ông  t  Ön  Ých, tiÕn    ö  xt h l  vi s d ®Ê (di t   ®é s dông) theo    cam   Õt cña    ñ  u    ¹ §¬n    Êp  Êy  Ðp  u  ,Hîp  k  c¸cch ®Ç tt i  xinc Gi ph ®Ç t  ®ång  îp t¸ckinh doanh,Hîp  ng  ªndoanh,§iÒu  Ö  h       ®å li     l doanh  nghiÖp  µ    v Gi¶i tr×nh kinh  Õ­ ü  Ët;Bªn  Öt Nam   ãp  èn  t k thu   Vi   g v b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  gi¸tr   sd ®Êt ph¶ihoµn  µnh  ñ tôc thuª®Êt  µ  ùc hiÖn  Üa  ô  i víiNhµ   íc   th th       v th   ngh v ®è     n  ViÖt Nam     theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët hiÖn  µnh, thùc  Ön  n   ï gi¶i lu   h   hi ®Ò b     phãng  Æt   m b»ng  theo quy  nh  ña  é   µi chÝnh, Uû   ®Þ c BT    ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  µ  Çn  vc tho¶  Ën  íc víiBªn  íc ngoµivÒ     Þ chiphÝ   n   ï gi¶i thu tr     n    gi¸tr     ®Ò b     to¶. ­ ViÖc    xem   Ðt  ¬ng  ®Ò n   ï,gi¶iphãng  Æt   x ph ¸n  b    m b»ng  ï hîp  íiquy  ph   v   ®Þnh  ¹  Òu  LuËt §Çu   íc ngoµi vµ  Òu  NghÞ   nh  ti §i 46    tn     §i 89  ®Þ 24/2000/N§­ CP.  µira,cã  Ó  Ngo     th xem   Ðt nh÷ng  êng  îp sau: x  tr h  +  êng  îp  y  Tr h ñ ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  kh«ng  xÕp  íc ® îc nguån  thu  tr     kinh phÝ  × cã  Ó    th   th tho¶ thuËn  íi ñ  u    ícngoµivÒ   Öc  ñ  u    ã    v  ch ®Ç tn     vi ch ®Ç tc thÓ øng  ícchiphÝ  Çn  Õt.   Ý   µy  îc tÝnh  µo  èn  u    ña  ù  tr     c thi   Chi ph n ®   v v ®Ç tc d ¸n. +  êng  îp  û   Tr h U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh thu  Õp  îc nguån  x ®  kinh phÝ    th× chiphÝ  n   ï,gi¶iphãng  Æt      ®Ò b     m b»ng hoÆc   îcchñ  u    µn    ®  ®Ç tho tr¶riªng   hoÆc   îctÝnh  ép  µo    ®  g v gi¸cho    t.  thuª®Ê   ­ Bªn  Öt Nam   ãp  èn    Vi   g v b»ng  µis¶n  éc së  ÷u  ña  µ   íc,th× tµi t  thu   h c Nh n       s¶n    ®ã ph¶i® îcc¬      quan  ã  Èm  Òn  c th quy qu¶n  ýBªn  Öt Nam   nh      l  Vi   ®Þ gi¸trªn c¬  ë    Þ  êng  ¹  êi®iÓ m   ãp  èn  µ  îcc¸c Bªn  Êp  Ën.Tµi s¶n  s gi¸th tr ti   th g v v®    ch thu     gãp  èn  Õu  éc  ån  èn  ©n  vn thu ngu v ng s¸ch hoÆc   ã  ån  èc  õ ng©n    c ngu g t   s¸ch  Nhµ   ícth× Bªn  ÖtNam   n    Vi   ph¶ithùc hiÖn  Üa  ô  µichÝnh  i víi µ   íc     ngh v t  ®è    Nh n   ViÖtNam     theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh.    h §i Ò u    13. Quy  ×nh xem   Ðt,  Èm  nh  ù    tr   x  th ®Þ d ¸n 1. Quy  ×nh xem   Ðt  i  íidù  thuéc  Ön  ¨ng  ý  Êp  Êy  Ðp    tr   x ®è v   ¸n  di ® k c Gi ph ®Ç u  :  t  ­ Trong  êih¹n  ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën  îc hå  ¬  îp  Ö    th   15  l vi k t   nh ®  sh l theo quy  nh  ¹ Kho¶n    Òu    ®Þ t i 3,§i 106  NghÞ   nh  ®Þ 24/2000/N§­ CP,  Òu  cña  §i 8  Th«ng   µy,n Õu  Êy  éidung  ù    ¸p  tn   th n   d ¸n ® øng  îcc¸cyªu  Çu, C¬   ®     c   quan  Êp  c GiÊy  Ðp  u    ph ®Ç tban  µnh  Êy  Ðp  u  . h Gi ph ®Ç t ­ N Õ u   ã    Çu      c yªu c bæ sung,söa  æi  å  ¬  ù      ® h s d ¸n,trong thêih¹n  ngµy      07  lµm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën  å  ¬, C¬   vi k t   nh h s   quan  Êp  Êy  Ðp  u    c Gi ph ®Ç t th«ng    b¸o cho  ñ  u    Ò     Çu  öa  æi,bæ   ch ®Ç tv yªu c s ®   sung  å  ¬  ù    h s d ¸n. 2. Quy  ×nh  tr xem   Ðt  i  íidù  thuéc  Ön  Èm   nh   Êp  Êy  x ®è v   ¸n  di th ®Þ c Gi phÐp  u  : ®Ç t
 8. 8 Q uy  ×nh thÈm  nh  ù   ®Ç u   do  é  Õ   äach  µ  Çu   Êp  Êy  tr   ®Þ d ¸n   t  B K h v§ tc Gi phÐp  u    ® îc quy  nh   ¹  Òu  ®Ç t   ®Þ t i§i 109 NghÞ   nh   ®Þ 24/2000/N§­CP. Quy  tr×nh thÈm  nh  i víi   ù    u    Uû     ®Þ ®è     d ¸n ®Ç tdo  ban  ©n  ©n  Êp  c¸c nh d c tØnh  Êp  c GiÊy  Ðp  u    îcquy  nh  ¹ §iÒu  ph ®Ç t®   ®Þ t i 110 NghÞ   nh    ®Þ 24/2000/N§­CP. 3. Thêih¹n  ñ  u    öiv¨n b¶n        ch ®Ç tg     bæ sung,söa  æi  å  ¬  ù  lµ 30    ® h s d ¸n    ngµy  µm  Öc  Ó   õ khinhËn  îc v¨n b¶n  cÇu  ña  ¬   l vi k t     ®   yªu  c C quan  Êy  Ðp   Gi ph ®Ç u  .N Õ u   Çn  Õt, ñ  u    µm  n      ¹n viÖc    t  c thi   ch ®Ç tl ®¬ xingia h   bæ sung,söa  æi    ® göi C¬     quan  Êp  Êy  Ðp  u    ®Ó   îc chÊp  Ën. H Õt  êih¹n  c Gi ph ®Ç t ®  thu   th   trªn,   n Õu  kh«ng  ã    êi  ¬   c tr¶l , quan  Êp  Êy  Ðp  u     öi v¨n  C c Gi ph ®Ç t g   b¶n  n   ñ  ®Õ ch ®Ç u    tth«ng  viÖc  ¬n    Êp  Êy  Ðp  u    ña  ñ  u    îccoilµ b¸o  § xinc Gi ph ®Ç tc ch ®Ç t®       h Õt    Þxem   Ðt. gi¸tr   x §i Ò u    Êy  Ðp  u    14. Gi ph ®Ç t 1. GiÊy  Ðp  u    îc lËp    ph ®Ç t ®   theo  É u   èng  Êt  Bé   Õ   ¹ch  µ  m th nh do  K ho v §Çu   tban  µnh  h cho  õng h×nh  t  thøc ®Ç u      tquy  nh  ¹ M É u     vµ  Phô  ôc ®Þ t  i 1,2  3  l  II  I Th«ng   µy. tn 2. Khi  ¹n  so th¶o  µ  v ban  µnh  Êy  Ðp  u   , C¬   h Gi ph ®Ç t   quan  Êp  Êy  c Gi phÐp  u   u    ét  è  iÓ m   ®Ç tl ý m s ® sau  y: ®© a.V Ò   ×nh   h thøc:   ­  Êy  Ðp  u    do  õng  ¬   Gi ph ®Ç t t C quan  Êp  Êy  Ðp  u    cÊp  îc c Gi ph ®Ç t ®  ®¸nh theo  è  tùli   ôctõsè  kÓ   õkhiC¬   s thø    ªnt     1  t     quan  µy  ¾t  u   ùc hiÖn  n b ®Ç th   viÖc  Êp  Êy  Ðp   u    theo  c Gi ph ®Ç t Quy Õt  nh   ©n   Êp  ña  Ýnh  ñ  ®Þ ph c c Ch ph hoÆc  Quy Õt  nh  y  Òn  ña  é  Õ   ¹ch vµ  Çu . ®Þ ñ quy c B K ho   § t ­Chuçiký  ùtiÕp sau  è  Êy  Ðp  u    îcquy  cnh      t    S Gi ph ®Ç t®   í   sau: /GP  i víi GiÊy  Ðp  u    Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   Êp. ®è       ph ®Ç tdo  K ho   § tc   (vÝ  ô:Sè  d   01/GP); /GP­ ký  Öu    ( hi tªn tØnh/thµnh  è) ®èi  íiGiÊy  Ðp  u    Uû     ph   v  ph ®Ç t do  ban nh©n  ©n  Êp  d c tØnh  Êp.(vÝ  ô:Sè  c   d   01/GP­ HN); /GP­ KCN­( ý  Öu    k hi tªntØnh/thµnh phè) ®èi víi Êy  Ðp  u    Ban         Gi ph ®Ç tdo  qu¶n  ýkhu  l  c«ng  nghiÖp  Êp  c tØnh  Êp.(vÝ  ô:Sè  c   d   01/GP­ KCN­HN). Ký  Öu    hi tªntØnh/thµnh phè    quy  nh  ¹ B¶ng  ô  ôcII Th«ng   µy. ®Þ t  i Ph l   I   tn b.V Ò   éidung:   n  ­ Tªn  µ  a    v ®Þ chØ  ña  ñ  u  :ghichÝnh    c ch ®Ç t    x¸c theo    Þ  ®Ò ngh trong hå    s¬    Êp  Êy  Ðp  u  ; xinc Gi ph ®Ç t ­ Trô  ë  ña    s c Doanh  nghiÖp  îcthµnh  Ëp:ghi®Þa  ®  l   chØ  ôsë  Ýnh  µ  tr   ch v trôsë      chinh¸nh  s¶n  Êt (kh«ng    ôsë  phßng  xu   ghi tr   v¨n  hoÆc     chinh¸nh giao  dÞch); ­ M ôc    µ  ¹m      tiªuv ph vikinh doanh:quy  nh        ®Þ c¸c s¶n  È m   ñ  Õu  ña  ph ch y c dù    èi víic¸c dù  s¶n  Êt c¸c s¶n  È m   Çn  èng  Õ   ¸n.§       ¸n  xu     ph c kh ch s¶n îng  × l th   quy  nh  ®Þ c«ng  Êt thiÕtkÕ   ña  õng  ¹  su    ct lo is¶n  È m.  èivíi ù    Çn  ã  û ph §     ¸n c c t   d lÖ  ÊtkhÈu  xu   s¶n  È m   èi Óu theo quy  nh  ph t  thi     ®Þ hoÆc   ã  c cam   Õt  ûlÖ  Êt k t   xu   khÈu s¶n  È m   µ   ph m theo    ù    îchëng  ®∙ith×  Çn  ®ã d ¸n ®   u    c quy  nh  â tû lÖ  ®Þ r    xuÊtkhÈu    s¶n  È m; ph
 9. 9 ­ Vèn  u    ¨ng  ý  µ  èn    ®Ç t® k v v ph¸p  nh  ¨ng  ý:ghitheo  ®Þ ® k    cam   Õt  k trong   hå  ¬    Êp  Êy  Ðp  u  .§èivíi èn  s xinc Gi ph ®Ç t      v ph¸p  nh  ®Þ hoÆc   èn  c¸c Bªn  v do    gãp    ùc hiÖn  îp ®ång  îp t¸ckinh doanh:quy  nh  â vèn  ãp  µ  ­ ®Ó th   h  h       ®Þ r  g v ph ¬ng thøc gãp  èn  ña  çi Bªn;   v c m  §èi víim ét  è  Ünh  ùc  Æc   ïnh  Çu  Ý, gi¸o dôc  o  ¹o,nghiªn    sl v® th   d kh     ®µ t     cøu  khoa  äc,y  Õ,v¨n hãa, dù    ùc hiÖn  h  t       ¸n th   theo  ×nh  h thøc BOT, BTO,    BT, c¸c dù    éc Danh  ôc  ù    Çn  Ëp    ¸n thu   m d ¸n c l B¸o    ¸nh      ng  c¸o ® gi¸t¸c®é m«i  êng  tr tr ckhix©y  ùng  í    d c«ng  ×nh..th× nh÷ng  tr    . quy  nh  Æc   ïnµy  Çn  îcquy  ®Þ ® th  c ®  ®Þnh  trongGiÊy  Ðp  u  .   ph ®Ç t §i Ò u    Òu  15. §i chØnh  Êy  Ðp  u   Gi ph ®Ç t Trong    ×nh  ¹t®éng, Doanh  qu¸ tr ho     nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi,c¸c c v ®Ç t n      Bªn  îp  h doanh  ã  Ó    Þ   iÒu  c th ®Ò ngh ® chØnh    iÒu  c¸c ® kho¶n  îc quy  nh   ®  ®Þ t¹ GiÊy  Ðp  u  .   i ph ®Ç t  C¬  quan cÊp GiÊy phÐp  ®Ç u  t Êp thuËn ®Ò  nghÞ  cña Doanh   ch nghiÖp  ã  èn  u     íc ngoµi,c¸c Bªn  îp  c v ®Ç t n      h doanh  íih×nh  d  thøc  Êp  Êy  c Gi phÐp  iÒu  ® chØnh hoÆc       ra v¨n b¶n  Êp  Ën  i víi êng  îp ®iÒu  ch thu ®è     tr h  chØnh  m ét  è  s quy  nh  ô  Ó  ®Þ c th . Uû   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh      ra v¨n b¶n  Êp  Ën  µ  ch thu v th«ng    b¸o cho  ¬   C quan  Êp  Êy  Ðp  u    m µ   ¬   c Gi ph ®Ç t   C quan  Êp  Êy  Ðp  u    c Gi ph ®Ç t kh«ng  Çn  c ph¶i®iÒu    chØnh  Êy  Ðp  u    i víi ÷ng  êng  îp sau: Gi ph ®Ç t®è     nh tr h  +  ë   M Chi  nh¸nh giao  Þch, V¨n  d   phßng giao  Þch; kho  µng; cöa  µng  d   h   h giíthiÖu s¶n  È m     i   ph (kh«ng mang  Ýnh  t s¶n  Êt)t¹ ®Þa  ¬ng; xu     i ph + Thay  æi  ®Þa   iÓ m   ôsë, ®Þa   iÓ m   u      ®   ® tr     ® ®Ç t trong ph¹m      vitØnh,   thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ¬iDoanh  ph tr     ¬ n  nghiÖp  Æt  ôsë  Ýnh. ® tr   ch §i Ò u    È m   Òn  iÒu  16. Th quy ® chØnh  Êy  Ðp  u    Gi ph ®Ç t ThÈ m  quyÒn   iÒu  ® chØnh  Êy  Ðp   Gi ph quy  nh   ¹  Òu  ®Þ t i§i 111 NghÞ   ®Þnh 24/2000/N§­CP.  Uû  ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh, Ban    Qu¶n  ýKhu  l  c«ng nghiÖp  Êp  c tØnh  quyÕt  nh   iÒu  ®Þ ® chØnh  Êy  Ðp  u    sau    ã    Õn  Êp  Ën  Gi ph ®Ç t khi c ý ki ch thu b»ng    v¨n b¶n  ña  é  Õ   ¹ch vµ  Çu   c B K ho   § ttrongnh÷ng  êng  îp sau:   tr h  +  ®iÒu  Do  chØnh  Êy  Ðp  u    µ   îtqu¸ h¹n  Gi ph ®Ç tm v     møc   èn  u    i v ®Ç t®è   víi ù    îcph©n  Êp,uû  Òn;   ¸n ®   d c   quy +  Thay  æi  ôc      ® m tiªu,bæ sung  ôc    éc Danh  ôc  Ünh  ùc  u   m tiªuthu   m l v ®Ç t cã  iÒu  Ön, gi¶m  û lÖ  ãp  èn  ña   ® ki   t   g v c Bªn  Öt Nam   Vi   tham    ªndoanh, gia li     gi¶m  û lÖ  Êt khÈu  èng  íimøc   t   xu   xu d  quy  nh  i  íic¸c s¶n  È m   ã    ®Þ ®è v     ph c quy ®Þnh  ûlÖ  ÊtkhÈu; t   xu   + Chuy Ón  æi  ×nh  ® h thøc ®Ç u    õ Doanh    tt   nghiÖp  ªndoanh,Hîp  ng  li     ®å hîp t¸ckinh doanh  µnh       th Doanh nghiÖp  100%   èn  u    ícngoµi. v ®Ç tn   §èivíi ÷ng  ù    éc diÖn  ∙  ©n  Êp, uû  Òn, do  iÒu     nh d ¸n thu   ® ph c   quy  ® chØnh  GiÊy  Ðp  u    µ   ë thµnh  ù  nhã m     ph ®Ç t m tr   d ¸n  A quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti§i 114  NghÞ   ®Þnh  24/2000/N§­ CP,  ¬   C quan  Êp  Êy  Ðp  u    c Gi ph ®Ç t chuyÓn  å  ¬  ù    h s d ¸n
 10. 10 ® Ó   é  Õ   ¹ch vµ  Çu   B K ho   § txem   Ðt viÖc  iÒu  x  ® chØnh  µ  ùc hiÖn  Öc  v th   vi qu¶n  lý. §i Ò u    å   ¬  iÒu  17. H s ® chØnh  Êy  Ðp  u   Gi ph ®Ç t 1.Hå   ¬  iÒu    s® chØnh  Êy  Ðp  u  ,bao  å m: Gi ph ®Ç t  g ­ §¬n    iÒu    xin ® chØnh  Êy  Ðp  u    Tæng  Gi ph ®Ç t do  Gi¸m  c  ®è hoÆc   ã  Ph Tæng Gi¸m  c  nhÊt ký; ®è thø    ­ NghÞ   Õt  ña  éi  ng  quy c H ®å qu¶n  Þ doanh  tr   nghiÖp  ªndoanh  li   hoÆc   Tháa  Ën  ña    thu c c¸c Bªn  îp doanh  h  hoÆc     Þ  ña  ñ  u    ícngoµi ®Ò ngh c ch ®Ç t n     (®èivíi    Doanh nghiÖp  100%   èn  ícngoµi)vÒ   Ên      iÒu  v n    v ®Ò xin® chØnh, bæ     sung  Êy  Ðp  u  ; Gi ph ®Ç t ­ B¸o    ×nh  ×nh  iÓnkhai, ùc hiÖn  ù    Ó   õngµy  îccÊp  Êy    c¸o t h tr    th   d ¸n k t   ®  Gi phÐp  u    n   êi®iÓ m     iÒu  ®Ç t®Õ th   xin® chØnh. 2. Ngoµi tµiliÖu nªu         trªn, ú néidung    Þ  iÒu      tu ®Ò ngh ® chØnh, bæ     sung  GiÊy  Ðp  u  ,Doanh  ph ®Ç t  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi,c¸c Bªn  îp doanh  c v ®Ç t n      h  cÇn    bæ sung      c¸cv¨n b¶n  sau: 2.1.Trêng  îp    h chuyÓn  æi  ×nh  ® h thøc  u   , chuyÓn  îng  èn, bæ   ®Ç t   nh v  sung    µiliÖu quy  nh  ¹ Kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  c¸ct     ®Þ t  i 2  33  ®Þ 24/2000/N§­ CP; 2.2.Trêng  îp    h thay ® æi, bæ       sung  ôc    ¹t®éng, bæ   m tiªuho     sung    µi c¸c t   liÖu: ­ B¶n    ×nh  Öc  iÒu    gi¶itr vi ® chØnh  ôc    ¹t®éng, trong ®ã   m tiªuho       nªu  â r  c¸cgi¶i    ph¸p ®Ó   ùc hiÖn  ôc    íinh  Þ  êng,vèn,c«ng  Ö,..   th   m tiªum   th tr     ngh . ­ ý  Õn  ña  é     ki c B qu¶n  ýngµnh  i víic¸c dù    l  ®è       ¸n s¶n  Êt c¸c s¶n  È m   xu     ph cÇn  èng  Õ   kh ch s¶n îng m µ   l   trong GiÊy  Ðp  u    ∙    ph ®Ç t ® quy  nh  ®Þ c«ng  Êt su   thiÕtkÕ   ña  õng lo¹ s¶n  È m.  ct  i   ph 2.3.Trêng  îp m ë       h   Chi nh¸nh  µm  ¬  ë  l c s s¶n  Êt,bæ   xu   sung    µi Öu: c¸ct  li ­ B¶n    ×nh  Öc  ë     gi¶itr vi m Chi  nh¸nh  µm  ¬  ë  l c s s¶n  Êt (néidung, quy  xu       m«   ¹t®éng  ña    ho   c Chi nh¸nh,vèn  u  ,tiªuthô s¶n  È m   . ;   ®Ç t      ph .. ) ­ ý  Õn  ña  û     ki c U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Ò   a   iÓ m,  v ®Þ ® møc  Òn thuª ti     ®Êt  Õu  ã)®èi víi a  iÓ m   ù  nh  Æt    (n c       ®Þ ® d ®Þ ® chinh¸nh  µm  ¬  ë  l c s s¶n  Êt; xu ­ ý  Õn  ña  é     ki c B qu¶n  ýngµnh  i víic¸c dù    l  ®è       ¸n s¶n  Êt c¸c s¶n  È m   xu     ph cÇn  èng  Õ   kh ch s¶n îng m µ   l   trong GiÊy  Ðp  u    ∙    ph ®Ç t ® quy  nh  ®Þ c«ng  Êt su   thiÕtkÕ   ña  õng lo¹ s¶n  È m.  ct  i   ph 2.4.Trêng  îp    h chia,t¸ch,s¸p  Ëp,  îp  Êt      nh h nh Doanh  nghiÖp, bæ     sung  c¸c tµiliÖu theo       quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh  ®Þ ti§i 31  ®Þ 24/2000/N§­   Ìm  CP k theo   Quy Õt  nh   ®Þ chia,t¸ch,Hîp  ng  îp  Êt, s¸p  Ëp      ®å h nh   nh Doanh nghiÖp    quy ®Þnh  ¹ c¸c§iÒu      vµ  Th«ng   µy; t    i 41,42,43  44  tn 2.5.Trêng  îp c¬  Êu  ¹ vèn  u  ,cÇn  ã        h   c l  i ®Ç t  c c¸cv¨n b¶n,tµiliÖu sau         gi¶i tr×nh lýdo:    +    ×nh kinh tÕ   ü  Ëtbæ   Gi¶itr     ­k thu   sung; +  C¸c  iÒu  Ön  µichÝnh  ¶m   ® ki t   ® b¶o  cho  Öc  iÒu  vi ® chØnh  èn  u  ; v ®Ç t  +  Danh  ôc  m m¸y  ãc, thiÕtbÞ    m     bæ sung  Õu  ã). (n c
 11. 11 3.  è   é   å   ¬: Doanh  Sbhs  nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi,c¸c  c v ®Ç t     Bªn  îp h  doanh  ép  bé  å  ¬,trong ®ã   ã  t  Êt m ét  é  èc. n 03  h s     c Ý nh   bg Hå   ¬  iÒu  s® chØnh  Êy  Ðp  u    îc in Ên  µ  ng  ×a      Gi ph ®Ç t ®     v ®ã b ®Ó b¶o qu¶n  theo quy  Õ  u  ÷.   ch l tr Trong  ét  è  êng  îp cÇn  Õt, ¬   m s tr h  thi   quan  Êp  Êy  Ðp  u    ã  Ó  C c Gi ph ®Ç tc th yªu cÇu  ép      n bæ sung  µisè  é  å  ¬  ngo   b h s quy  nh ®Þ trªn. §i Ò u    êih¹n  iÒu  18. Th   ® chØnh  Êy  Ðp  u   Gi ph ®Ç t C¬  quan  Êp  Êy  Ðp  u    ùc hiÖn  Öc  iÒu  c Gi ph ®Ç tth   vi ® chØnh  Êy  Ðp  Gi ph ®Ç u    t trong thêih¹n     quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti §i 111  NghÞ   nh  è  ®Þ s 24/2000/N§­   CP. Thêi h¹n      trªnkh«ng  Ó   êigian  k th   Doanh nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi,c¸c c v ®Ç t n      Bªn  îp doanh    ×nh bæ   h  gi¶itr   sung  å  ¬. hs §i Ò u    Êy  Ðp  iÒu  19. Gi ph ® chØnh GiÊy  Ðp  iÒu  ph ® chØnh  îclËp theo  É u   èng  Êt theo  ®   m th nh   quy  nh  ¹  ®Þ ti M É u   Phô  ôcII  4  l  I Th«ng   µy  µ  ùc hiÖn  tn v th   theo c¸cquy  csau:    í  1.Sè  ña  Êy  Ðp  iÒu    c Gi ph ® chØnh  å m   phÇn: g 2    ­Sè  Êy  Ðp  iÒu    Gi ph ® chØnh: gi÷nguyªn nh  è  Êy  Ðp  u    èc;      s Gi ph ®Ç tg ­Chuçiký  ùtiÕp theo sau  è  Êy  Ðp  u        t      S Gi ph ®Ç tquy  cnh  í   sau: /GP§C   µ  è  v s thø  ù lÇn  iÒu  t  ® chØnh  Êy  Ðp  u      i  íiGiÊy  Gi ph ®Ç t ®è v   phÐp  iÒu  ® chØnh  Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   Êp.(vÝ  ô:Sè  do  K ho   § tc   d   01/GP§C1); /GP§C   µ  è  v s thø  ù lÇn  iÒu  t  ® chØnh  Êy  Ðp  u     ( ý  Öu    Gi ph ®Ç t ­  k hi tªn tØnh/thµnh  è) ®èi  íiGiÊy  Ðp  iÒu  ph   v  ph ® chØnh  Uû   do  ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Êp.(vÝ  ô:Sè  c   d   01/GP§C1­HN); /GP§C  µ  è  tù lÇn  iÒu  v s thø    ® chØnh  Êy  Ðp  u    KCN     ký  Öu  Gi ph ®Ç t ­ ­ ( hi tªntØnh/thµnh phè) ®èi víi Êy  Ðp  iÒu           Gi ph ® chØnh  Ban  do  qu¶n  ýKhu  l  c«ng  nghiÖp  Êp.(vÝ  ô:Sè  c   d   01/GP§C1­KCN­HN) 2. §èivíiGiÊy  Ðp  u    Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   Êp  íc®©y,         ph ®Ç t do  K ho v§ tc tr   nay ®∙  µn  b giao cho  û     U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  µ    ph v Ban  qu¶n  ýKhu  l  c«ng  nghiÖp  qu¶n  ýth× sè  Êy  Ðp  u    Én  ÷ nguyªn nh  Êy  Ðp  u    l     Gi ph ®Ç tv gi     Gi ph ®Ç t gèc,chuçiký  ùtiÕp theo sau  è  Êy  Ðp  u        t      S Gi ph ®Ç tquy  cnh  í   sau: /GP§C  µ  è  tù lÇn  iÒu  v s thø    ® chØnh  Êy  Ðp  u      Gi ph ®Ç t­ BKH     ký  Öu  ­ ( hi tªn tØnh/thµnh  è) ®èi  íi  Êy  Ðp  iÒu    ph   v   Gi ph ® chØnh  Uû   do  ban  ©n  ©n   nh d cÊp  tØnh  Êp.(vÝ  ô:Sè  c   d   01/GP§C1­BKH­HN); /GP§C  µ  è  tù lÇn  iÒu  v s thø    ® chØnh  Êy  Ðp  u    BKH­  Gi ph ®Ç t­ KCN     ký  ­( hiÖu    tªntØnh/thµnh phè) ®èi víi Êy  Ðp  iÒu         Gi ph ® chØnh  Ban  do  qu¶n  ýKhu  l  c«ng nghiÖp  Êp.(vÝ  ô:Sè  c   d   01/GP§C1­BKH­KCN­HN). C h ¬ n g  III T æ  c h ø c, ® i Ò u  h µ n h  D o a n h  n g hi Ö p
 12. 12 §i Ò u    20. Ban  iÒu  èiHîp  ng  îp t¸ckinhdoanh ® ph   ®å h       C¸c Bªn  îp  h doanh  ã  Ó  µnh  Ëp  c th th l Ban  iÒu  èi®Ó   ùc hiÖn  îp  ® ph   th   H ®ång  hîp t¸c kinh doanh  theo quy ®Þnh  t¹ §iÒu  8  NghÞ  ®Þnh  sè  i 24/2000/N§­   µ  ¨ng  ý  ¹ Së   Õ   ¹ch  µ  Çu   CP v ® k t i K ho   v§ thoÆc   Ban  Qu¶n  ýKhu  l  c«ng nghiÖp  Êp  c tØnh.Ban  iÒu  èikh«ng  ã     ® ph   c tc¸ch ph¸p  ©n, kh«ng  ã    nh   c con  Êu. d §i Ò u    phßng  iÒu  µnh  ña  hîp doanh  ícngoµi 21. V¨n  ® h c Bªn    n  Bªn  îp  h doanh  íc ngoµi   ã  Ó  µnh  Ëp  n    c th th l V¨n phßng  iÒu  µnh    ® h ®Ó thùc hiÖn  îp  ng  îp t¸ckinh doanh    H ®å h       theo  quy  nh  ¹   Òu  NghÞ   nh   ®Þ t i§i 9    ®Þ sè 24/2000/N§­CP. 1. V¨n    phßng  iÒu  µnh  ña  ® h c Bªn  îp  h doanh  íc ngoµi cã  Ó  îc ®Ò   n    th ®   nghÞ  µnh  Ëp theo m ét  th l    trong haiquy  ×nh sau:    tr   ­ §ång  êivíiviÖc  ép  ¬n    Êp  Êy  Ðp  u   , n Õu   Êy  Çn    th     n § xin c Gi ph ®Ç t   th c thiÕt,  Bªn  îp doanh  íc ngoµi®Ò   Þ  µnh  Ëp  h  n    ngh th l V¨n  phßng  iÒu  µnh  íi ® h v  C¬  quan  Êp  Êy  Ðp  u    vµ  Õu  îc chÊp  Ën  ×  Öc  µnh  Ëp  c Gi ph ®Ç t   n ®  thu th vi th l V¨n phßng  iÒu  µnh  Ï® îcquy  nh  ¹ GiÊy  Ðp  u  ; ® h s    ®Þ t  i ph ®Ç t ­ Sau  ét    m qu¸  ×nh  iÓn khaiHîp  ng  îp    tr tr     ®å h t¸ckinh doanh, n Õu  Êy      th cÇn  Õt, thi   Bªn  îp doanh  ícngoµi®Ò   Þ  ¬   h  n    ngh C quan  Êp  Êy  Ðp  u   c Gi ph ®Ç t vÒ   Öc  µnh  Ëp  vi th l V¨n  phßng  iÒu  µnh  µ  Õu   îc chÊp  Ën  ×  Öc  ® h vn ®  thu th vi thµnh  Ëp V¨n  l  phßng  iÒu  µnh  Ï® îcquy  nh  ¹ GiÊy  Ðp  iÒu  ® h s    ®Þ t i ph ® chØnh. 2. §èivíi ù    îp  ng  îp t¸ckinh doanh,cã  Ó  ng  êithùc hiÖn        ¸n H ®å h     d     th ®å th     viÖc    c¸c Bªn  îp doanh    Þ  µnh  Ëp  h  ®Ò ngh th l Ban  iÒu  èivµ  ® ph   Bªn  îp doanh  h  níc ngoµi ®Ò   Þ   µnh  Ëp      ngh th l V¨n  phßng  iÒu  µnh    ùc hiÖn    ¹t ® h ®Ó th   c¸c ho   ®éng  ï hîp  íic¸c quyÒn  µ  Üa  ô  ph   v     v ngh v quy  nh  ¹  îp  ng  îp    ®Þ ti H ®å h t¸ckinh   doanh. 3. Sau    îc C¬     khi®   quan  Êp  Êy  Ðp  u    Êp  Ën  Öc  µnh  c Gi ph ®Ç t ch thu vi th lËp V¨n  phßng  iÒu  µnh, Bªn  îp  ® h   h doanh  íc ngoµi thùc  Ön    ñ  ôc n    hi c¸c th t   ®¨ng  ý  k theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h   Bªn  îp doanh  íc ngoµi®¨ng  ý  ©n  ù  h  n    k nh s V¨n  phßng  iÒu  µnh  ¹  ë  ® h ti S K Õ   ¹ch  µ  Çu   ho v§ thoÆc   ¹  tiBan  qu¶n  ýKhu  l  c«ng  nghiÖp;thùc hiÖn    ñ     c¸c th   tôchµnh  Ýnh  ªnquan    ch li   quy  nh  ¹ §iÒu  Th«ng   µy. ®Þ t i 30  tn §i Ò u    éi ®ång  22. H   qu¶n  ÞDoanh  tr   nghiÖp  ªndoanh li   1. Trong  êigian  ngµy  Ó   õ ngµy  îc cÊp  Êy  Ðp  u  , c¸c   th   30  k t  ®  Gi ph ®Ç t    Bªn  ªndoanh  li   th«ng  cho  b¸o  nhau b»ng    v¨n b¶n danh s¸ch nh÷ng  êitham    ng   giaHéi ®ång     qu¶n  Þvµ  ö  êigi÷chøc  ñ  Þch,Phã  ñ  Þch  éi ®ång  tr   c ng     Ch t   Ch t H  qu¶n  Þ theo  tr   quy  nh  ¹    Òu  vµ  LuËt §Çu    ícngoµi,§iÒu    ®Þ t i §i 11  12  c¸c   tn     17 NghÞ   nh  ®Þ 24/2000/N§­ CP,  ï hîp  íitho¶  Ën  ∙  îc quy  nh  ¹  îp  ph   v  thu ® ®   ®Þ tiH ®ång  ªndoanh  µ  Òu  Ö  li   v §i l Doanh  nghiÖp  ªndoanh. li     2. ViÖc  ö    c hoÆc  thay thÕ  µnh    éi ®ång    th viªnH   qu¶n  Þ   ña  tr   c Bªn  Öt Vi   Nam   ªndoanh  li   quy  nh    ®Þ nh sau: ­ §èi víiBªn  Öt Nam   µ Doanh       Vi   l  nghiÖp  µ   íc,Doanh  Nh n   nghiÖp  éc thu   tæ chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙ héi,viÖc  ö  êi tham    éi ch tr         c ng   gia H  
 13. 13 ®ång qu¶n  Þph¶i® îcc¬  tr       quan qu¶n  ýcÊp    ùctiÕp cña  l  trªntr     Doanh  nghiÖp  th«ng  qua; §èivíi  ét  è  ù  quan  äng,viÖc  ö  êi tham    éi ®ång      m s d ¸n  tr   c ng   gia H   qu¶n  trÞDoanh    nghiÖp  ªndoanh  ã  Ó  Thñ íng ChÝnh  ñ  li   c th do  t  ph hoÆc   ñ  ëng  Th tr c¬ quan  ã  Èm  Òn  Õt ®Þnh. c th quy quy   ­  èi víiBªn  Öt  §   Vi Nam   µnh  Ëp  th l theo  Ët  îp      Ët  Lu H t¸c x∙, Lu Doanh  nghiÖp, viÖc  ö  êi tham    éi  ng    c ng   gia H ®å qu¶n  Þ ph¶i ® îc Héi  ng  tr      ®å qu¶n  trÞ,Héi ®ång  µnh     th viªn, ñ   Ch doanh  nghiÖp th«ng  qua. §i Ò u  23. Tr¸ch  Öm   ña  µnh  nhi c th viªn Héi  ng    ®å qu¶n  Þ  tr Doanh  nghiÖp  ªndoanh li   Héi  ng  ®å qu¶n  Þ Doanh  tr   nghiÖp  ªndoanh  µ c¬  li   l   quan    o  ña  l∙nh ®¹ c Doanh  nghiÖp  ªndoanh, gå m   idiÖn  ña    li     ®¹   c c¸c Bªn  tham    ªndoanh. §¹i gia li      diÖn  ña  çi   cm bªn  trong  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ lµ ®¹i diÖn  µn  tr       to quyÒn,  Þu  ch tr¸chnhiÖ m  ícHéi ®ång    tr     qu¶n  Þvµ    tr   c¸cBªn  µ   ä  idiÖn. m h ®¹   Tõng  µnh    éi  ng  th viªnH ®å qu¶n  Þ chÞu  tr   tr¸chnhiÖ m     ©n  íc Héi   c¸ nh tr     ®ång qu¶n  ÞvÒ   tr   c«ng  Öc  îcph©n  vi ®   c«ng. §i Ò u    24. Tr¸chnhiÖm  ña    liªndoanh   c c¸cBªn    C¸c Bªn  ªndoanh  li   tham  gia  Öc  vi qu¶n  ý Doanh  l  nghiÖp  ªndoanh  li   th«ng qua  µnh    ña  ×nh  th viªnc m trong Héi ®ång     qu¶n  Þ Doanh  tr   nghiÖp  ªn li   doanh, kh«ng trùc tiÕp can thiÖp vµo viÖc qu¶n lý, ®iÒu  hµnh Doanh    nghiÖp. §i Ò u   Häp  éi ®ång  25.   H  qu¶n  ÞDoanh  tr   nghiÖp  ªndoanh li   1.  éi  ng   H ®å qu¶n  Þ  tr Doanh nghiÖp  ªn doanh  ùc  Ön  Öc    li   th hi vi bæ nhiÖ m,  Ôn  Ö m   ©n  ù  µ  chøc    éc  äp  mi nhi nh s v tæ  c¸c cu h theo quy  nh   ¹  ®Þ ti §iÒu  LuËt §Çu   ícngoµi,   Òu  vµ  NghÞ   nh  13    tn     §i 18  25  c¸c ®Þ 24/2000/N§­ CP. 2. Biªn b¶n  äp  éi  ng      h H ®å qu¶n  Þ ph¶i ® îc Héi  ng  tr      ®å qu¶n  Þ th«ng  tr   qua  ngay  íckhib Õ   ¹c  çi  tr     m m phiªnhäp  µ    v ph¶icã    éidung  ñ  Õu      c¸c n   ch y sau ®©y: ­Thêigian vµ  a  iÓ m   äp;       ®Þ ® h ­ Tæng  è  µnh    ù  äp,c¸c thµnh    ña  éi ®ång    s th viªnd h     viªnc H   qu¶n  Þ ® îc tr     ñy  Òn  ña  µnh    quy c th viªnkh¸cdù    phiªnhäp    ; ­Ch ¬ng  ×nh,néidung  µm  Öc;   tr    l vi ­Tã m   ¾tý  Õn    Óu  ¹ cuéc  äp;   t   ki ph¸tbi t   i h ­ C¸c  Ên    Óu  Õt,kÕt    v ®Ò bi quy   qu¶  Óu  Õt  i víitõng  Ên    µ  bi quy ®è     v ®Ò v c¸cquyÕt ®Þnh  ∙  îcth«ng      ®®   qua; Biªnb¶n  äp  éi ®ång    h H  qu¶n  Þph¶ibao  å m   y    ä    µ  ÷  ý  tr     g ®Ç ®ñ h tªnv ch k cña  ñ  ¹vµ    ý  éc  äp. ch to   thk cu h 3. C¨n  Biªn b¶n  éc  äp, Héi  ng    cø    cu h   ®å qu¶n  Þ cã  Ó  tr   th ban  µnh    h c¸c NghÞ   Õt,Quy Õt  nh  ña  éi  ng  quy   ®Þ c H ®å qu¶n  Þ vÒ   õng  Ên    ô  Ó. tr   t v ®Ò c th  
 14. 14 NghÞ   Õt,Quy Õt  nh  ña  éi ®ång  quy   ®Þ c H  qu¶n  Þ ph¶ibao  å m   y    ä  tr     g ®Ç ®ñ h tªn,  chøc  danh  µ  ÷  ý  ña  Êtc¶    µnh    ù  äp. v ch k c t   c¸cth viªnd h 4. C¸c  µnh    ña  éi ®ång    th viªnc H   qu¶n  Þcã  Ó  y  Òn  tr   th ñ quy cho  êikh¸c ng     ®Õ n   ù    d c¸c phiªnhäp  ña  éi ®ång    c H  qu¶n  Þ vµ  Óu  Õt  tr   bi quy thay trong ph¹m      vi® îc ñy  Òn.  Êy  y  Òn      quy Gi ñ quy ph¶icã  ÷  ý  ∙  îc ®¨ng  ý  ña  êi ñy    ch k ® ®   k c ng   quyÒn, néidung  y  Òn     ñ quy kh«ng  îtqu¸ nh÷ng  Òn  µ   êiñy  Òn  ã. v    quy m ng   quy c §i Ò u  26. ¬   Õ    C ch th«ng qua quyÕt  nh   ña  éi  ng  ®Þ c H ®å qu¶n  Þ tr   Doanh  nghiÖp  ªndoanh li   ­ Héi  ng    ®å qu¶n  Þ thùc  Ön  Öc  tr   hi vi qu¶n  ý Doanh  l  nghiÖp th«ng    qua NghÞ   Õt  ña  éi ®ång  quy c H   qu¶n  Þtheo  tr   quy  nh  ¹ §iÒu  LuËt §Çu   íc ®Þ t i 14    tn   ngoµi, Òu  NghÞ   nh   §i 18  ®Þ 24/2000/N§­ CP.  Trong  êng  îp nh÷ng  Ên    tr h  v ®Ò ph¶ith«ng    qua  theo nguyªn t¾c  Êt trÝ     nh     (ngoµic¸cvÊn       ®Ò ph¶i® îcth«ng     qua theo nguyªn t¾c  Êt trÝquy  nh  ¹    nh     ®Þ ti LuËt §Çu   ícngoµi)m µ     tn     kh«ng  t ® îcsù  Êt trÝ trong c¸c thµnh    ña  ®¹     nh        viªnc Héi  ng  ®å qu¶n  Þ vµ  ®ã   tr   do  ¶nh  ëng  Êt  î ®Õ n   ¹t ®éng  ña  h b li   ho   c Doanh  nghiÖp, th×  éi  ng    H ®å qu¶n  Þ cã  Ó  ®Ò   Þ   ¬   tr   th   ngh C quan  Êp  Êy  Ðp   c Gi ph ®Ç u    øng    µm  t® ra l trung gian hoµ      gi¶i  êng  îp viÖc  µ    .Tr h  ho gi¶ikh«ng  µnh  th th× thùc hiÖn c¸c bíc tiÕp theo quy ®Þnh  t¹ §iÒu 122  NghÞ  ®Þnh   i 24/2000/N§­ CP. ­ Trong  êigian  th¸ng tr c khih Õt  Öm   ú, Héi ®ång    th   6    í    nhi k    qu¶n  Þ häp  tr   tæng  Õt  ¹t®éng  ña  éi ®ång  k ho   c H  trong nhiÖ m  ú;c¸cBªn  ªndoanh  ö  êi   k    li   c ng   tham    éi ®ång  giaH   qu¶n  ÞnhiÖ m  ú  íi; Õn hµnh  µn  tr   km   ti   b giao c«ng  Öc  ÷a   vi gi   Héi ®ång    qu¶n  ÞnhiÖ m  ú  ò  µ  éi ®ång  tr   kcvH  qu¶n  ÞnhiÖ m  ú  íi. tr   km ­ Khi kÕt  óc thêih¹n  ¹t®éng     th     ho   hoÆc     Ó  gi¶ith Doanh  nghiÖp  ícthêi tr     h¹n,Héi  ng    ®å qu¶n  Þ cã  tr   tr¸chnhiÖ m   µnh  Ëp    th l Ban  thanh  ý vµ  l   chØ   o  ®¹ ho¹t®éng  ña    c Ban  thanh  ýtheo  l  quy  nh  ¹ c¸c §iÒu  vµ  NghÞ   nh   ®Þ ti     39  40  ®Þ 24/2000/N§­   µ  Òu  Th«ng   µy. CP v §i 47  tn §i Ò u   Bé  27.   m¸y  iÒu  µnh  ® h Doanh  nghiÖp  ªndoanh li   1. Héi ®ång     qu¶n  Þ bæ   Ö m   tr   nhi Tæng  Gi¸m  c, c¸c Phã   ®è     Tæng  Gi¸m  ®èc  µ  Õ     ëng  v K to¸ntr (hoÆc  Gi¸m  c  µichÝnh) theo quy  nh  ¹ §iÒu    ®è t       ®Þ ti   25 NghÞ   nh  ®Þ 24/2000/N§­CP.  2. Trêng  îp Hîp  ng  ªndoanh,§iÒu  Ö    h  ®å li     l Doanh nghiÖp  ªndoanh    li   qui ®Þnh  Òn  ña  çi  quy c m Bªn  îc®Ò   ö  êigi÷ chøc  ô  ®  c ng     v Tæng  Gi¸m  c, Phã  ®è   Tæng Gi¸m  c  nhÊt th× ngêicña  ®è thø       Bªn  µo  Bªn    ã  Òn  n do  ®ã c quy thay thÕ    khicÇn  Õtvíi®iÒu  Ön    thi     ki kh«ng  µm  l ¶nh  ëng  n   ¹t®éng  ña  h ®Õ ho   c Doanh  nghiÖp. ViÖc    ö  îcth«ng  ®Ò c ®   b¸o b»ng    v¨n b¶n cho    c¸c Bªn kh¸c Ýt  Êt lµ 30    nh     ngµy  íckhithay thÕ.Héi ®ång  tr          qu¶n  Þ cã  Òn  cÇu    tr   quy yªu  c¸c Bªn  ö ngêi c    thay thÕ  êikh¸ckhikh«ng  ¸p    ng      ® øng    Çu. yªu c
 15. 15 §i Ò u  28. Quy Òn  h¹n vµ tr¸ch nhiÖm  cña Tæng  Gi¸m ®èc, Phã       Tæng  Gi¸m  c  nhÊt ®è thø    Quy Òn   ¹n  µ  h v tr¸chnhiÖ m   ña    c Tæng   Gi¸m  c,  ã   ®è Ph Tæng  Gi¸m  c  ®è thø  Êt  nh Doanh  nghiÖp  ªndoanh  îc quy  nh   ¹  Òu  NghÞ   nh   li   ®  ®Þ t i§i 20  ®Þ 24/2000/N§­ CP.  Trêng  îp  ñ   Þch  éi  ng   h Ch t H ®å qu¶n  Þ  tr kiªm chøc  Tæng   Gi¸m  c  ®è Doanh  nghiÖp  ×  th ph¶i ph©n  Öt hai chøc    bi     n¨ng kh¸c nhau    iÒu  µnh    khi ® h Doanh nghiÖp;c¨n cø vµo  Ýnh  Êt,néidung  õng        t ch     t v¨n b¶n    Õt ®Þnh   ®Ó quy   ký    ng  Êu  íi ¬ng  Þ  Ých  îp. tªn,®ã d v   c v th h Trêng  îp  h Tæng   Gi¸m  c,  ã   ®è Ph Tæng   Gi¸m  c  ®è thø  Êt  ña  nh c Doanh  nghiÖp kh«ng ph¶ilµthµnh    éi ®ång     viªnH   qu¶n  Þth× Tæng  tr     Gi¸m  c, Phã  ®è   Tæng  Gi¸m  c  nhÊt   îctham  ù    ®è thø   ®   d c¸c phiªnhäp  ña  éi ®ång    c H  qu¶n  Þ, tr   nhng kh«ng  îcphÐp  Óu  Õt c¸cvÊn    ña  éi ®ång  ®  bi quy     ®Ò c H   qu¶n  Þ. tr Tæng  Gi¸m  c,  ã   ®è Ph Tæng   Gi¸m  c  ®è thø  Êt  ã  nh c tr¸ch nhiÖ m   ùc   th   hiÖn    Õt  nh  ña  éi ®ång  c¸cquy ®Þ c H  qu¶n  Þ.Trêng  îp quyÕt  nh  ña  éi tr   h  ®Þ c H  ®ång  qu¶n  Þkh«ng  ïhîp víi ×nh  ×nh  ùc tÕ,tuú tõng tr ng  îp cô  Ó, tr   ph       t h th         ê h   th   n Õu  Êy  Çn  Õt,Tæng   th c thi   Gi¸m  c, Phã  ®è   Tæng  Gi¸m  c  ®è thø  Êt cã  Ó  nh   th ®Ò   Þ Chñ   Þch  éi ®ång  ngh   t H  qu¶n  Þ tr Öu tËp  éc  äp  Êt th ng  ña  éi tr   i   cu h b   ê c H   ®ång  qu¶n  Þ®Ó   tr   xem   Ðt,gi¶i x     Õt. quy Tæng  Gi¸m  c, Phã  ®è   Tæng  Gi¸m  c  ®è thø  Êt cã  Òn  õ chèichÊp  nh   quy t    hµnh    Õt  nh  ña    ©n    µnh    éi  ng  c¸c quy ®Þ c c¸ nh c¸c th viªnH ®å qu¶n  Þ hoÆc   tr   c¸cquyÕt nghÞ        tr¸ph¸p luËtcña  éi ®ång  i    H  qu¶n  Þ. tr Tæng   Gi¸m  c,  ã   ®è Ph Tæng   Gi¸m  c   ý  îp  ng  ®è k H ®å lao  ng  íi®¹i ®é v    diÖn  ña  Héi  ng  c  ®å qu¶n  Þ phï hîp  íiquy  nh  ña  tr     v  ®Þ c ph¸p  Ëtlao ®éng  lu     hiÖn  µnh. h §i Ò u    µnh  Ëp  éi ®ång  29. Th lH  qu¶n  ÞDoanh  tr   nghiÖp  100%   èn  íc v n  ngoµi Doanh  nghiÖp  100%   èn  ícngoµicã  Ó  µnh  Ëp  éi ®ång  v n    th th lH  qu¶n  Þ tr   Doanh  nghiÖp  ïhîp víi Òu  Ö  ña  ph       §i l c Doanh  nghiÖp.   C h ¬ n g  iv  C¸c c « n g  vi Ö c th ù c hi Ö n  s a u k hi  ® î c c Ê p   Gi Ê y p h Ð p  ® Ç u  t  §i Ò u    thñ tôchµnh  Ýnh 30. C¸c      ch Sau    îcbæ   Ö m,  khi®   nhi Tæng  Gi¸m  c  ®è Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ­ c v ®Ç tn ícngoµivµ  ¹idiÖn        §  c¸c Bªn  îp doanh  ùc hiÖn    ñ tôc hµnh  Ýnh    h  th   c¸c th     ch bao gå m: 1. §¨ng  è    b c¸o  µnh  Ëp  th l Doanh  nghiÖp    trªnb¸o Trung  ng  ¬ hoÆc     b¸o ®Þa  ¬ng  ph theo quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh    ®Þ t i 27  ®Þ 24/2000/N§­CP. 2. §¨ng  ý  ô së    k tr   doanh  nghiÖp, ®¨ng  ý  ©n  ù  ¹  ë   Õ   ¹ch  µ    k nh s t i K ho S v §Çu ,hoÆc   t  Ban qu¶n  ýKhu  l  c«ng nghiÖp  Êp  c tØnh  ¬iDoanh  n  nghiÖp  Æt   ® trôsë  Ýnh;   ch  
 16. 16 3. Kh ¾c   µ  ¨ng  ý    v® k con  Êu  ¹  d ti C«ng  cÊp  an  tØnh  ¬i Doanh  n  nghiÖp  ® Æt  ôsë  Ýnh; tr   ch 4.M ë   µi   t  kho¶n  ña  c Doanh  nghiÖp  ¹ ng©n  µng; t  i h 5. N Õ u   ã    c nhu  Çu  dông  Õ     Õ   c ¸p  ch ®é k to¸n níc ngoµi th×  µm  ñ  ôc      l th t   ®¨ng  ý    ông  Õ     Õ     ícngoµivíi é  µichÝnh; k ¸p d ch ®é k to¸nn      T  B 6.Lµ m   ñ tôcxinGiÊy  Ðp    ng    th       ph lao®é cho  êinícngoµi; ng     7. Thùc  Ön  Öc  ¨ng  ý    ñ tôc xuÊt nhËp    hi vi ® k c¸c th       c¶nh,c  ó.     tr .cho  êi . ng   níc ngoµi; ®¨ng ký hµnh nghÒ  (theo quy ®Þnh  t¹ §iÒu 28 NghÞ  ®Þnh     i 24/2000/N§­ CP); ®¨ng  ý  ö  ông    ¬ng  Ön    ksd c¸c ph ti th«ng    ªnl¹c;®¨ng  ý  tinli     k chÊtl ng,nh∙n hiÖu  µng   î     h ho¸,. . .; 8.C¸c  ñ tôchµnh  Ýnh    th     ch kh¸ctheo quy  nh.     ®Þ   §i Ò u    c«ng  Öc  ùc hiÖn  khicã  Êy  Ðp  u   31. C¸c  vi th   sau    Gi ph ®Ç t Sau    ã  Êy  Ðp  u    vµ  khi c Gi ph ®Ç t Doanh  nghiÖp  îc thµnh  Ëp, Tæng   ®  l  Gi¸m  c  ®è Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi vµ  i diÖn  c v ®Ç t     ®¹   c¸c Bªn  îp h  doanh  ùc hiÖn    th   c¸cc«ng  Öc  vi bao  å m: g 1. Lµ m   ñ tôc xincÊp  Êy    th       Gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ¹ Uû     nh quy sd ®Ê t i ban   nh©n  ©n  Êp  d c tØnh; §èi víiDoanh     nghiÖp Khu  c«ng nghiÖp, Khu  Õ   Êt  µ    ch xu v Khu  C«ng  nghÖ  cao  × thùc hiÖn  Öc  ý  îp ®ång    ¹®Êt  µ  ö  ông    Ön Ých  th     vi k h   thuªl  i vsd c¸cti   c«ng  éng  c trong Khu    c«ng nghiÖp,Khu  Õ   Êt vµ    ch xu   Khu  C«ng  Ö   ngh cao  íi v  Doanh  nghiÖp  ©y  ùng  µ  xd v kinh doanh  ¬  ë  ¹ tÇng    c s h  Khu c«ng  nghiÖp,Khu    chÕ   Êtvµ  xu   Khu  C«ng  Ö   ngh cao. 2.§¨ng  ý  Õ   ¹ch nhËp  Èu  ¹ Së  ¬ng  ¹i®Þa  ¬ng;   k k ho   kh t   Th i m  ph 3.Lµ m   ñ tôcduyÖt thiÕtkÕ   ü  Ëtc«ng  ×nh x©y  ùng;   th         k thu   tr   d 4. Thùc  Ön  Öc  u  Çu    hi vi ®Ê th hoÆc   Ón  än   Ên,thiÕtkÕ;  chøc  tuy ch tv     tæ  ®Êu   Çu  th mua   ¾ m   µng  s h ho¸.. theo    . quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËthiÖn  µnh  Ò   lu   h v ®Êu  Çu; th 5.Ký  îp ®ång    h  cung  øng    ng; lao®é 6.C¸c    c«ng  Öc  vi kh¸ctheo quy  nh.     ®Þ §i Ò u    ë     32. M Chi nh¸nh,V¨n    phßng  idiÖn    ícngoµi ®¹   ën   ViÖc  ë     m Chi nh¸nh,V¨n    phßng  idiÖn    ícngoµicña  ®¹   ën     Doanh  nghiÖp  cã  èn  u   níc ngoµi quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh    v ®Ç t     ®Þ ti§i 29  ®Þ 24/ 2000/N§­   CP thùc hiÖn      nh sau: 1. Trong  êng  îp cÇn  Õt,   tr h  thi  Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµicã  c v ®Ç tn     thÓ  îcm ë     ®   Chi nh¸nh,V¨n    phßng giao dÞch    ícngoµivíi iÒu  Ön    ën      ® ki sau: ­ Doanh    nghiÖp  ∙  iÓn khaiho¹t®éng  ® tr      s¶n  Êt,kinh doanh,kh«ng    xu       vi ph¹m  ph¸p luËt;   ­ ViÖc  ë       m Chi nh¸nh hoÆc  V¨n phßng  idiÖn    íc ngoµinh»m   ôc   ®¹   ën     m ®Ých  ùc  Ön    ¹t®éng  th hi c¸c ho   giao  Þch, tiÕp  Þ, tiªuthô  d   th     s¶n  È m   ña  ph c Doanh nghiÖp,® Æc   Ötlµ®Ó   óc ®Èy    ¹t®éng  ÊtkhÈu.   bi     th   c¸cho   xu  
 17. 17 2.Khicã      nhu  Çu  ë     c m Chi nh¸nh,V¨n   phßng  idiÖn    ícngoµi, ®¹   ën    Doanh  nghiÖp  ã  èn  u   níc ngoµi göi hå  ¬  n   é   Õ   ¹ch  µ  Çu      c v ®Ç t       s ®Õ B K ho v§ t bao gå m: ­§¬n    ë       xinm Chi nh¸nh,V¨n    phßng  idiÖn    ícngoµi; ®¹   ën   ­ Gi¶itr×nh  ôc  ch,  Ýnh  îp  ýcña  Öc  ë       m ®Ý t h l  vi m Chi  nh¸nh,V¨n    phßng  ®¹i diÖn    íc ngoµi;ph¬ng    ën     thøc  ¹t®éng,  ho   chuyÓn  èn, qu¶n  ýlî nhuËn  v  l   i thu ® îctõChi nh¸nh,V¨n           phßng  idiÖn    ícngoµi. ®¹   ën   3. Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu     K ho v§ t xem   Ðt,quyÕt  nh  Öc  x  ®Þ vi cho  Ðp  ph Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi® îc m ë     c v ®Ç t n       Chi nh¸nh,V¨n    phßng  idiÖn    íc ®¹   ën   ngoµi;Trong  êng  îp  Çn  Õt,Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu     tr hc thi   K ho v§ t tham kh¶o    Õn  ý ki cña    ¬  c¸cc quan  qu¶n  ýNhµ   íccã  ªnquan  íckhira quyÕt ®Þnh. l  n   li   tr         4. Trong  êi h¹n  ngµy  Ó   õ  µy  îc phÐp   ë   th   60  k t ng ®   m Chi  nh¸nh, V¨n    phßng  idiÖn    ícngoµi,Doanh  ®¹   ën     nghiÖp ph¶ib¸o    íi ¬     c¸o v   quan  idiÖn  C ®¹   níc CHXHCN   Öt Nam   ¹  íc së  ¹  Ò   Öc  ë     Vi   t i   t i vi m Chi  n v nh¸nh, V¨n    phßng  i ®¹   diÖn. 5. M äi    giao dÞch    chuyÓn  Òn tõ ViÖt Nam     ícngoµivµ  õ nícngoµi ti       ra n     t      vµo  Öt Nam   ªnquan  n   ¹t®éng  ña  Vi   li   ®Õ ho   c Chi  nh¸nh,V¨n    phßng  idiÖn  ®¹   ph¶ithùc hiÖn      th«ng qua  µikho¶n  ña  t  c Doanh  nghiÖp  µ  ©n  v tu theo      c¸c quy ®Þnh  Ò   v qu¶n  ýngo¹ihèi. l    Lîi   Ën  µ    nhu v c¸ckho¶n    Ëp  Õu  ã)cña    thu nh (n c   Chi nh¸nh,V¨n    phßng  i ®¹   diÖn    ícngoµiph¶i® îcchuyÓn  Ò   Öt Nam   ën        v Vi   trong thêigian chË m   Êt lµ      nh     6 th¸ng kÓ   õ khikÕt  óc n¨m  µichÝnh  ña  ícsë  ¹   êng  îp qu¸ thêih¹n    t    th   t  c n   t iTr . h      nªu    µ   a  ùc hiÖn  îcth×  trªnm ch th   ®   ph¶ib¸o    â  ýdo    c¸o r l   cho  ©n   µng  µ   Ng h Nh nícViÖtNam.     §i Ò u    33. Thuª    Tæ chøc  qu¶n  ý l  ViÖc thuªTæ     chøc qu¶n  ýthùc hiÖn  l    theo quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   ®Þ ti §i 30  ®Þnh  24/2000/N§­   µ  CP v theo quy  nh  ña  ªnbé  é  Õ   ¹ch vµ  Çu   µ    ®Þ c li   B K ho   § tv Bé  µichÝnh  Ò       T  v thuªTæ chøc  qu¶n  ý. l  M äi tranh chÊp  ÷a Tæ     gi   chøc qu¶n  ývíiDoanh  l    nghiÖp  µ  v tranh chÊp    gi÷a    Tæ chøc  qu¶n  ývíic¸c tæ  l       chøc  kinh tÕ  Öt nam     Vi   kh¸c ® îc gi¶iquyÕt       theo quy  nh   ¹  Òu  LuËt  Çu   níc ngoµi vµ  Òu  ®Þ t i§i 24  § t     §i 122  NghÞ   nh   ®Þ 24/2000/N§­ CP. §i Ò u    c¸o  Õt    34. B¸o  quy to¸nc«ng  ×nh,b¸o    ùc hiÖn  èn  u   tr   c¸o th   v ®Ç t   1. Trong  êih¹n  th¸ng kÓ   õ ngµy  µn  µnh  ©y  ùng,   a    th   6    t  ho th x d   ® c«ng  tr×nh vµo    khaith¸csö  ông, Doanh    d   nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi,c¸c Bªn  c v ®Ç t n      hîp doanh    ph¶ihoµn  ÊtB¸o    Õt to¸nc«ng  ×nh vµ  ¨ng  ý  ¹ C¬     t  c¸o quy     tr   ® k t   quan  i cÊp  Êy  Ðp  u  .§èivíidù    ã  Òu  ¹ng  ôc  Gi ph ®Ç t      ¸n c nhi h m c«ng  ×nh ® îcph©n  tr     kú  u    ®Ç ttheo tõng giai®o¹n,khihoµn  µnh  Õu  c  Ëp vËn  µnh          th n ®é l   h khaith¸c    sö  ông  µ  Ðt  Êy  Çn  Õtth×  òng  ã  Ó  îc quyÕt  d v x th c thi   c c th ®   to¸n.Trong  êng    tr hîp  µy, sau    µn  µnh  ©y  ùng  µn  é  ù    n  khiho th xd to b d ¸n,Doanh  nghiÖp  ã  èn  cv ®Ç u    ícngoµi,c¸cBªn  îp doanh  tn      h  ph¶ihoµn  Êttæng  Õt    µn  é  ù    t  quy to¸nto b d ¸n.
 18. 18 Chi phÝ   îc quyÕt    µ toµn  é    Ý   îp    ®  to¸n l   b chiph h ph¸p  ∙  ùc hiÖn  ® th   trong  qu¸  ×nh  u    ®Ó   a  ù  vµo  tr ®Ç t ® d ¸n  khai th¸c sö  ông. Toµn  é    Ý       d   b chi ph nªu trong B¸o  quyÕt      c¸o  to¸nc«ng  ×nh lµ m ét  Çn  ña  tr     ph c B¸o  thùc hiÖn  èn  c¸o    v ®Ç u    t. 2. Trong  êi h¹n  th¸ng  Ó   õ  µy  Ýnh  th   6  k t ng ch thøc  ¹t ®éng,  ho   Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi,c¸cBªn  îp doanh  µn  ÊtB¸o    ùc hiÖn  c v ®Ç tn      h  ho t   c¸o th   vèn  u    ®Ç t. §i Ò u 35. å   ¬   H s B¸o c¸o  Õt  quy to¸n c«ng  ×nh,B¸o    tr   c¸o  ùc  Ön  th hi vèn  u    ®Ç t 1.Hå   ¬      Õt to¸nc«ng  ×nh,b¸o c¸o thùc hiÖn  èn  u        s b¸o c¸o quy     tr       v ®Ç tbao gå m   B¸o    Õt    c¸o quy to¸nc«ng  ×nh,B¸o    ùc hiÖn  èn  u  ,Chøng  tr   c¸o th   v ®Ç t  chØ   gi¸m  nh  ®Þ m¸y  ãc, thiÕtbÞ   Ëp  Èu, B¸o    Õt  m     nh kh   c¸o k qu¶  Óm      Ý  ki to¸nchiph x©y  ùng.  d   B¸o  c¸o  Õt  quy to¸n c«ng  ×nh,B¸o    tr   c¸o  ùc  Ön  èn  u      îc lËp th hi v ®Ç t ®     theo M É u   vµ  Phô  ôcIV Th«ng   µy.   1  2  l   tn B¸o c¸o  Õt  quy to¸n c«ng  ×nh,B¸o    tr   c¸o  ùc  Ön  èn  u      th hi v ®Ç t ph¶i do    Tæng  Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp hoÆc   ®¹idiÖn  ã  Èm  Òn  ña         c th quy c c¸c Bªn hîp doanh  ý; trong  êng  îp  k  tr h Doanh  nghiÖp  ªndoanh  li   ph¶i ® îc Héi  ng     ®å qu¶n  ÞnhÊt trÝth«ng  tr      qua. 2. B¸o c¸o  Õt  quy to¸n c«ng  ×nh    tr bao  å m     éi dung  ñ  Õu    g c¸c n   ch y sau ®©y: a.Chi phÝ  ©y  ùng     xd c«ng  ×nh,bao  å m: tr   g ­ Chi  Ý   ph cho c¸c c«ng  Öc  íim Æt   t  vi d   ®Ê (ph¸ dì,m ãng,     c«ng  ×nh tr   ngÇ m);  ­Chi phÝ  Çn  ©n  µ  µn  Ön c«ng  ×nh x©y  ùng;    ph th v ho thi   tr   d   ­Chi phÝ  Ò      v trangthiÕtbÞ  trongc«ng  ×nh;     bªn    tr   ­ Chi phÝ  x©y dùng c¶nh quan (t ng rµo, ©n  ch¬i, ên hoa, c©y  ê  s  v c¶nh,. .  .); ­ Chi  Ý   Ò   ph v b¶o  Ö   v m«i  êng,  tr phßng  èng  ch ch¸y; b¶o  Ó m   ©y    hi x dùng.... b.Chi phÝ  Ò      v m¸y  ãc, thiÕtbÞ, bao  å m: m      g ­Chi phÝ     mua  ¾ m; s ­Chi phÝ  Ën     v chuyÓn; ­Chi phÝ     b¶o  Ó m; hi ­Chi phÝ  ¾p  Æt,  Öu     l® hi chØnh. c. Chi  Ý     ph kh¸c bao  å m     Ý   Èn  Þ   u  ; ®Ò n   ï gi¶iphãng    g chiph chu b ®Ç t  b    m Æt   b»ng,gi¸trÞ quyÒn  ö  ông  t  Bªn  Öt Nam   ãp  èn,l∙tiÒn vay      sd ®Ê do  Vi   g v    i   trong qu¸ tr×nh x©y  ùng,chiphÝ  o  ¹o,chiphÝ  Óm       d    ®µ t     ki to¸n,gi¸m  nh  µ    ®Þ v c¸cchiphÝ  îp lýkh¸cph¸tsinh trongqu¸ tr×nh thùc hiÖn  ù    u  .    h                d ¸n ®Ç t C¸c kho¶n  ép  ¹t do  çicña  n ph   l   Doanh nghiÖp hoÆc   ña  c c¸c Bªn  îp h  doanh  kh«ng  îctÝnh  µo    Ý. ®  v chiph
 19. 19 3.B¸o    ùc hiÖn  èn  u  ,bao  å m:   c¸o th   v ®Ç t  g a.Toµn  é      Ý  trong B¸o    Õt to¸nc«ng  ×nh;   b c¸cchiph nªu    c¸o quy     tr b.Vèn u  ng  ùc hiÖn  Õu  ã);   l ®é th   (n c c. Trong    B¸o    ùc hiÖn  èn  u  ,c¸c kho¶n  ∙  ùc hiÖn  Çn  îc c¸o th   v ®Ç t    ® th   c ®  chia theo  õng    t n¨m  õ giai®o¹n  Èn  Þ   u    n     Õt  óc x©y  ùng  t    chu b ®Ç t ®Õ khik th   d vµ  a  ù    µo  ® d ¸n v khaith¸csö  ông;chiatheo nguån  èn  ãp  µ  èn     d       v g v v vay. 4. §èi víidù  ®Ç u    µ         ¸n  t m trong GiÊy  Ðp  u       ph ®Ç t quy  nh  Öc  ©y  ®Þ vi x dùng  µ  v khaith¸ckinh doanh       chiathµnh  Òu    o¹n,B¸o    Õt      nhi giai®   c¸o quy to¸n c«ng  ×nh,B¸o  thùc hiÖn  èn  u    îc lËp  tr   c¸o    v ®Ç t ®   theo  õng    o¹n  ∙  îc t giai® ®®  quy  nh. ®Þ §i Ò u    Ó m       Ý  ©y  ùng  36. Ki to¸nchiph x d c«ng  ×nh tr Chi  Ý   ©y  ùng  ph x d c«ng  ×nh  tr nªu trong B¸o  quyÕt    c¸o  to¸n c«ng  ×nh   tr   ph¶i® îckiÓm     to¸n.   Sau    ùc hiÖn  Óm   khith   ki to¸n,Tæ     chøc  Óm   ki to¸n cÊp    B¸o  kÕt    c¸o  qu¶ kiÓm   cho  ñ  u  .  to¸n  ch ®Ç t  §i Ò u    37. Gi¸m  nh  ®Þ m¸y  ãc, thiÕtbÞ  Ëp  Èu m     nh kh 1.  Õt bÞ,  Thi   m¸y  ãc    Ëp  Èu    ùc  Ön  ù  ph¶i ® îc gi¸m  m nh kh ®Ó th hi d ¸n     ®Þnh theo qui®Þnh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  è     t i 73  ®Þ s 24/2000/N§­ CP. 2.PhÝ     gi¸m  nh  îctÝnh  µo    Ý  u    ña  ù  ®Þ ®  v chiph ®Ç tc d ¸n. 3. Sau    ùc  Ön    khi th hi gi¸m  nh,  chøc  ®Þ tæ  gi¸m  nh  Êp  ®Þ c Chøng chØ   gi¸m  nh. Chøng  ®Þ   chØ  gi¸m  nh  å m     éidung  ®Þ g c¸cn   sau:    ­Tªn  chøc    tæ  gi¸m  nh; ®Þ ­§Þa  iÓ m,  êigian thùc hiÖn    ® th       gi¸m  nh; ®Þ ­ Tªn,ký  hiÖu, quy      m∙    c¸ch,n¨m    s¶n  Êt,níc s¶n  Êt,nhµ  xu     xu   s¶n  Êt, xu   sè îng,t×nh  ¹ngkü  Ët, l  tr   thu   c«ng  Êt,chÊtl ng,®¬n      Þcña  ÕtbÞ, su    î   gi¸, tr   gi¸ thi     m¸y  ãc; m ­K Õt  Ën  Ò     Þ,chÊtl ng cña  ÕtbÞ, m¸y  ãc;   lu v gi¸tr    î   thi     m ­X¸c  Ën    nh tr¸chnhiÖ m    ph¸p lýcña  chøc     tæ  gi¸m  nh: dÊu, ch÷  ý ®Þ     k §i Ò u      38. T¸igi¸m  nh  ®Þ m¸y  ãc, thiÕtbÞ  Ëp  Èu m     nh kh 1. Trong  êng  îp cÇn  Õt, ¬     tr h  thi   quan  Êp  Êy  Ðp  u    ã  Ó    C c Gi ph ®Ç tc th yªu cÇu  ét  chøc  m tæ  gi¸m  nh  ®Þ kh¸c thùc hiÖn  Öc  i     vi t¸ gi¸m  nh  ÕtbÞ, m¸y  ®Þ thi     m ãc nhËp  Èu    ùc hiÖn  ù      kh ®Ó th   d ¸n. 2. Doanh    nghiÖp  ã  Òn    Çu  îcgi¶ithÝch,®èi chÊt víi Õt    c quy yªu c ®           k qu¶ t¸  igi¸m  nh,  ng  ®Þ nh ph¶i chÊp  µnh    h quyÕt  nh   ña  ¬   ®Þ c C quan  Êp  Êy  c Gi phÐp  u  .M äi  Õu  ¹i, ®Ç t  khi n   tranh chÊp  Ò     v gi¸m  nh, t¸ gi¸m  nh  îcxö  ý ®Þ  i  ®Þ ®   l  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.  
 20. 20 §i Ò u 39. X¸c  Ën  ¨ng  ý  c¸o  Õt      nh ® k b¸o  quy to¸n c«ng  ×nh,b¸o    tr   c¸o thùc hiÖn  èn  u      v ®Ç t Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ khinhËn  å  ¬  Õt    th   30  k t    h s quy to¸nc«ng  ×nh,hå  ¬  tr   s b¸o    ùc hiÖn  èn  u    y    µ  îp lÖ,C¬   c¸o th   v ®Ç t®Ç ®ñ v h     quan  Êp  Êy  Ðp  u    c Gi ph ®Ç t cÊp  Êy    Ën  ¨ng  ý  c¸o quyÕt to¸nc«ng  ×nh,GiÊy    Ën  ¨ng  Gi x¸cnh ® k B¸o       tr   x¸c nh ® ký  c¸othùchiÖn  èn  u   cho  B¸o      v ®Ç t  Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi,c¸c c v ®Ç tn      Bªn  îp doanh  h  theo M Éu   vµ  Phô  ôcIV Th«ng   µy.   3  4  l   tn Trong  êng  îp  Çn  Õt  ¬   tr hc thi ,C quan  Êp  Êy  Ðp  u    cã  Ó  Èm   c Gi ph ®Ç t th th ®Þnh B¸o    Õt      c¸o quy to¸nc«ng  ×nh,B¸o    ùc hiÖn  èn  u    µ    Çu  tr   c¸o th   v ®Ç tv yªu c Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi,   c v ®Ç tn     Bªn  îp doanh  iÒu  c¸c h  ® chØnh  èn  u   v ®Ç ttheo ®óng    Ý  îplý.     chiph h   C¬   quan  Êp  Êy  Ðp  u    Êp  Êy    Ën  ¨ng  ý  c¸o quyÕt  c Gi ph ®Ç tc Gi x¸c nh ® k B¸o    to¸nc«ng  ×nh,GiÊy    Ën  ¨ng  ý  c¸o thùc hiÖn  èn  u    µm  ¬  ë    tr   x¸c nh ® k B¸o      v ®Ç tl c s ®Ó  Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi,c¸c Bªn  îp doanh  ùc hiÖn    ñ c v ®Ç tn      h  th   c¸cth   tôc thanh    kho¶n  i  í  ®è v im¸y  ãc,  ÕtbÞ,  m thi   nguyªn  Ët l Öu ®∙  Ëp  Èu  v   i   nh kh theo  quy  nh  ¹§iÒu  ®Þ t   i 102  Þ   nh  Ngh ®Þ 24/2000/N§­ CP. C h ¬ n g  V   T æ  c h ø c  l¹i o a n h  n g hi Ö p  D §i Ò u    40. Chia,t¸ch,s¸p nhËp,hîp nhÊt doanh            nghiÖp 1. Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi cã  Ó  c v ®Ç t n     th chia thµnh      hai hoÆc   m ét  è  s Doanh  nghiÖp  ¹t ®éng  ho   theo  Ët  Çu   níc ngoµi.Sau    Lu § t     khi chia  thµnh    c¸cDoanh nghiÖp  íi, m  Doanh nghiÖp  Þ  b chiachÊ m     ån t¹ .   døt t   i 2. Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµicã  Ó    c v ®Ç tn     th t¸chb»ng  c¸ch chuyÓn    m ét  Çn  µis¶n  ña  ph t  c Doanh  nghiÖp  Ön  ã  äilµ Doanh  hi c (g     nghiÖp  Þ   b t¸ch)   ®Ó   µnh  Ëp m ét hoÆc   ét  è  th l    m s Doanh  nghiÖp  íiho¹t®éng  m    theo  Ët §Çu   Lu   t íc ngoµi (gäi lµ Doanh   n        nghiÖp  îc t¸ch);chuyÓn  ét  Çn   ®    m ph quyÒn   µ v nghÜa  ô  ña  v c Doanh  nghiÖp  Þ     b t¸ch sang Doanh  nghiÖp  îc t¸ch m µ   Én  ®    v duy  ×sù  ån t¹ cña  tr   t     i Doanh nghiÖp  Þ  b t¸ch. 3. Hai hoÆc   Òu     nhi Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi(gäilµDoanh  c v ®Ç tn        nghiÖp  Þ   îp  Êt) cã  Ó  îp  Êt  µnh  ét  b h nh   th h nh th m Doanh  nghiÖp  íi (gäilµ m      Doanh  nghiÖp  îp nhÊt)b»ng  h    c¸ch chuyÓn  µn  é  µis¶n,quyÒn, nghÜa  ô    to b t       v vµ  î Ých  îp ph¸p  l i h  sang Doanh  nghiÖp  îp  Êt,®ång  êichÊ m     ån  ¹ h nh   th   døt t t i   cña    c¸cDoanh  nghiÖp  Þ  îp nhÊt. bh  4.M ét    hoÆc   Òu  nhi Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi(gäilµDoanh  c v ®Ç tn        nghiÖp  Þ     Ëp)  ã  Ó    Ëp  µo  ét  b s¸p nh c th s¸p nh v m Doanh  nghiÖp  ã  èn  u   c v ®Ç t nícngoµikh¸c(gäilµDoanh           nghiÖp  Ën    Ëp) b»ng c¸ch chuyÓn  µn  nh s¸p nh       to bé  µis¶n,quyÒn, nghÜa  ô  µ  îÝch  îp ph¸p sang  t      v v l  i h    Doanh  nghiÖp  Ën    nh s¸p nhËp  ng  êichÊ m     ån t¹ cña    ®å th   døt t     i c¸cDoanh  nghiÖp  Þ    Ëp. b s¸p nh   §èivíi   ù    éc diÖn  ©n  Êp, uû  Òn, trong nh÷ng  êng  îp     d ¸n thu   c¸c ph c   quy     tr h  do  chøc  ¹ doanh  tæ  li  nghiÖp  µ   ëthµnh  ù  nhã m   quy  nh  ¹  Òu  m tr   d ¸n  A  ®Þ ti§i 114 NghÞ   nh  ®Þ 24/2000/N§­ CP,  ¬   C quan  Êp  Êy  Ðp  u    c Gi ph ®Ç tchuyÓn  å  h s¬    é  Õ   ¹ch vµ  Çu   ®Ó B K ho   § txem  Ðt,quyÕt ®Þnh  µ  chøc  Öc  x    v tæ  vi qu¶n  ý. l

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản