Thông tư 12/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
88
lượt xem
10
download

Thông tư 12/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 12/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 109/2002/TT-BTC ngày 6/12/2002 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí đường bộ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 12/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t c ña B é  T µi  h Ý n h  S è  12/2003/TT­B T C   g µy  18 th¸ng 2 n¨ m  2003 c n vÒ   viÖc H íng d É n  b æ  s u n g  T h « n g  t sè 109/2002/TT­B T C n g µy  6/12/2002  ña B é  T µi ch Ý n h  v Ò  viÖc  u y  ® Þ n h c q ch Õ   é  thu, né p  vµ q u ¶ n   ® lý s ö  d ô n g  p h Ý  sö  d ô n g  ® ên g  bé   C¨n cø Ph¸p lÖnh PhÝ  vµ lÖ phÝ  sè 38/2001/PL­ UBTVQH10  ngµy  28/8/2001  NghÞ  vµ  ®Þnh  57/2002/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 6  03    n¨m 2002 cña  ChÝnh  phñ quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  Ph¸p lÖnh phÝ  lÖ  vµ  phÝ; Sau    ý  khicã  kiÕn  cña  C«ng  Bé  An,  Tµi chÝnh    Bé    bæ sung  Th«ng   t sè  109/2002/TT­ BTC  ngµy 6/12/2002 cña  TµichÝnh  viÖc  Bé    vÒ  quy  ®Þnh chÕ   ®é    thu,nép  qu¶n    dông  vµ  lýsö  phÝ  dông  êng  ®èi víiph¬ng  sö  ® bé      tiÖn c¬  gií tham      i gia giao th«ng  êng  cña   îng  ® bé  lùc l c«ng  (d   an  íi®©y     gäichung    lµ xe        m« t«,«t« cña   îng c«ng    sau: lùcl   an) nh  1. Bæ     sung  ®èi îng  îc miÔn    t ®   thu phÝ  dông  êng  ®èi    sö  ® bé  víiph¬ng  tiÖn  gií tham    c¬    i gia giao th«ng  êng  (d     ® bé  íi®©y     gäichung    m«t«,«t«) lµ xe      chuyªn dïng    phôc  an  vô  ninh cña     îng C«ng  (Bé    c¸c lùcl   an  C«ng    an; C«ng an  tØnh,thµnh    phè;C«ng  quËn, huyÖn... quy    an    )  ®Þnh  i     t¹ tiÕte, ®iÓm       4, môc  II   I phÇn    Th«ng   109/2002/TT­ , I  t sè  BTC  ngµy 6/12/2002  cña  Tµi chÝnh  Bé    nh sau:   ­ Xe    m«t«,«t« tuÇn        trakiÓm    so¸tgiao th«ng    cña c¶nh    s¸tgiao th«ng    cã  ® Æc  ®iÓm: Trªn nãc  «t« cã    xe    ®Ìn  xoay  haibªn  vµ    th©n  m«       in xe  t«,«t« cã    dßng  ch÷:"c¶nh      s¸tgiao th«ng".   ­ Xe          m« t«,«t« c¶nh    s¸t113  cã    cã  indßng  ch÷:"c¶nh      s¸t113" ë      haibªn  th©n    xe. ­Xe    m«t«,«t« c¶nh    ®éng  indßng      s¸tc¬  cã    ch÷  "c¶nh    ®éng"  hai s¸tc¬  ë    bªn  th©n    xe. ­ Xe      cña   îng    m« t«,«t«  lùc l c«ng  ®ang    an  thihµnh nhiÖm   sö  vô  dông  mét trong c¸ctÝn      hiÖu  tiªntheo quy  u      ®Þnh  cña  ph¸p luËttrong tr       êng    hîp lµm  nhiÖm  khÈn  vô  cÊp.  ­ Xe      «t« vËn    mui  t¶icã  che  ® îcl¾p  vµ    ghÕ  ngåitrong thïngxe chë lùc             l   îng c«ng  lµm  an  nhiÖm vô. ­ Xe  Æc     ® chñng chë ph¹m nh©n,  cøu    xe  hé, cøu    tÐc    n¹n,xe  níc phôc  vô  ch÷a ch¸y   cña   îng c«ng  lùcl   an. 2. Ngoµi c¸c   chuyªn dïng       xe    phôc  an  vô  ninh quy    ®Þnh  i     t¹ tiÕte, ®iÓm     4, môc  IphÇn  Th«ng   109/2002/TT­   II   , I  tsè  BTC     vµ ®iÓm   Th«ng   1  tnµy,c¸c     ph¬ng  tiÖn c¬    êng  cßn      gií ® i bé  l¹cña   îng C«ng  ®Òu   i lùcl   an  thuéc diÖn    chÞu  phÝ  dông  êng  vµ  sö  ® bé  ph¶i mua   thu    vР phÝ  dông  êng  theo  sö  ® bé  quy  ®Þnh,    trõmét  xe lµm  sè    nhiÖm   nghiÖp  khÈn  vô  vô  cÊp, ® Æc     biÖt® îcmua      vР "PhÝ  êng  toµn  ® bé  quèc"theo quy      ®Þnh  sau ®©y:     a) ChØ       ¸p dông  "PhÝ  êng  toµn  vР ® bé  quèc" ®èi víimét  l         sè îng ph¬ng  tiÖn giao th«ng cña     îng C«ng  khithùc hiÖn    c¸c lùcl   an      c¸c nhiÖm   nghiÖp  vô  vô khÈn    cÊp,® Æc     biÖt.
  2. 2 C¨n  t×nh  cø  h×nh    ho¹t®éng thùc tÕ    cña    c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng,Bé        C«ng  tæng  an  hîp  göi Bé    vµ    Tµi chÝnh  (Tæng côc ThuÕ)  l xe  sè îng  thuéc   diÖn    ¸p dông  "PhÝ  êng  toµn  vР ® bé  quèc"trong toµn      ngµnh C«ng  ®Ó   an  Bé  TµichÝnh        in,ph¸thµnh    vÐ. §Þnh  hµng  kú  n¨m, Bé    C«ng  mua  "PhÝ  êng  toµn  an  vР ® bé  quèc"t¹ Bé      i TµichÝnh    (Tæng côc ThuÕ)    ®Ó cÊp   ph¸tcho    c¸c ®¬n  thuéc ngµnh  vÞ    C«ng  an trong  níc theo  c¶    thñ    quy  tôc nh  ®Þnh ®èi    víiph¬ng tiÖn cña  Quèc  Bé  phßng    t¹ ®iÓm     i 4,môc  IphÇn  III  Th«ng   109/2002/TT­ tsè  BTC.   b) Lo¹ivР     "PhÝ  êng  toµn  ® bé  quèc" ¸p dông      cña  C«ng      ®èi víixe  Bé  an  cã  chiÒu    dµi,nh©n    (x)chiÒu réng    x  cm   cã  lµ12  8  vµ  mµu  s¾c: nÒn  mµu    vР vµng  g¹ch  cã  mµu     ®á däc  theo th©n  ë  trÝ 1/3  tÝnh  tr¸ sang  vР vÞ    vР tõ  i   ph¶i,ch÷  sè     vµ  mµu   ®en, gåm   5  i t   lo¹ vР¬ng  øng    lo¹  víi5  i ph¬ng  tiÖn sau  ®©y:  TT Lo¹iph¬ng    tiÖn MÖnh     gi¸vР n¨m (®ång/vÐ/n¨m) 1 Xe    chç  díi7  ngåi 1.000.000 2 Xe      chç  «t« tõ7  ngåitrëlªn       1.500.000 3 Xe  chuyªn  «t«  dïng,gåm:  kh¸m    xe  nghiÖm  hiÖn  2.000.000 tr êng, xe    th«ng   tin,xe   ªnl¹c di ®éng  li       chuyªn   dïng  4 Xe  vËn    t¶i 3.000.000 5 Xe  m«t«    haib¸nh,xe    m«t«  b¸nh  ba  200.000 c)Ngêi®iÒu      khiÓn ph¬ng  tiÖn tham      giagiao th«ng  êng  thuéc diÖn    ® bé    ¸p dông  "PhÝ  êng  toµn  vР ® bé  quèc" cña     îng    c¸c lùc l C«ng    an, mçi lÇn ®i  qua tr¹m  phÝ  thu  ph¶ixuÊt tr×nh cho        ngêi kiÓm     "PhÝ  êng  toµn    so¸tvР ® bé  quèc"(lo¹vР ® Æc       cã  i ®iÓm   theo quy    ®Þnh      trªn®©y). t¹ tiÕta    i 3.Th«ng     tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõngµy  1/3/2003.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản