Thông tư 12/2004/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
54
lượt xem
2
download

Thông tư 12/2004/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 12/2004/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn tổ chức công tác dạy nghề tại các Trung tâm Chữa bênh, Giáo dục, Lao động xã hội do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 12/2004/TT-BLĐTBXH

  1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 12/2004/TT-BL TBXH Hà N i, ngày 02 tháng 11 năm 2004 THÔNG TƯ C A B LAO NG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 12/2004/TT-BL TBXH NGÀY 02 THÁNG 11 NĂM 2004 HƯ NG D N T CH C CÔNG TÁC D Y NGH T I CÁC TRUNG TÂM CH A B NH - GIÁO D C - LAO NG XÃ H I Th c hi n Ngh nh s 135/2004/N -CP ngày 10/6/2004 c a Chính ph quy nh ch áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh, t ch c ho t ng c a cơ s ch a b nh theo Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và ch áp d ng i v i ngư i chưa thành niên, ngư i t nguy n vào cơ s ch a b nh, B Lao ng, Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n t ch c công tác d y ngh t i Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i (sau ây g i t t là Trung tâm) quy nh t i Thông tư này là cơ s ư c thành l p, t ch c và ho t ng theo Ngh nh s 135/2004/N -CP ngày 10/6/2004 c a Chính ph quy nh ch áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh, t ch c ho t ng c a cơ s ch a b nh theo Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và ch áp d ng i v i ngư i chưa thành niên, ngư i t nguy n vào cơ s ch a b nh. 2. Trung tâm có nhi m v t ch c d y ngh cho ngư i bán dâm, ngư i nghi n ma tuý ang ch a tr , cai nghi n ph c h i (sau ây g i t t là h c viên) nh m giúp h có năng l c th c hành ngh t o cơ h i tìm vi c làm ho c t t o vi c làm, n nh cu c s ng, tái hoà nh p c ng ng. Khi t ch c d y ngh , Trung tâm ph i tuân th theo nh ng quy nh c a pháp lu t v d y ngh . 3. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào yêu c u th c t c a công tác ch a tr , cai nghi n cho h c viên t i các Trung tâm a phương u tư nhà xư ng, cơ s v t ch t, trang thi t b , kinh phí d y ngh cho Trung tâm. Nh ng các t nh, thành ph có các Trung tâm g n nhau có th thành l p Trung tâm d y ngh riêng t ch c d y ngh cho h c viên c a các Trung tâm ó.
  2. Trung tâm d y ngh dành riêng cho h c viên c a Trung tâm là ơn v tr c thu c S Lao ng, Thương binh và Xã h i n m trong h th ng cơ s d y ngh , ư c thành l p và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t v d y ngh . II. NH NG QUY NNH C TH 1. Ngư i h c ngh : H c viên ang ch a tr , cai nghi n ph c h i t i Trung tâm chưa có ngh ho c có nhu c u chuy n i ngh . H c viên ph i ăng ký h c ngh v i Trung tâm (m u ăng ký kèm theo Thông tư này) và óng góp chi phí h c ngh . M c óng góp chi phí và ch mi n, gi m i v i ngư i có hoàn c nh c bi t khó khăn, thu c di n gia ình chính sách ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ngh ào t o: S Lao ng, Thương binh và Xã h i căn c vào nhu c u c a th trư ng lao ng t i a phương, trình , s c kho , c i m c a h c viên và i u ki n cơ s v t ch t, cán b c a các Trung tâm quy t nh ngh ào t o trong t ng giai o n c th . 3. Hình th c t ch c d y ngh t i các Trung tâm: a) T ch c d y ngh ng n h n v i th i gian t 1 tháng n dư i 1 năm: - Trung tâm căn c vào i u ki n cơ s v t ch t, cán b , giáo viên và ăng kýc a h c viên t ch c các l p d y ngh . Th i gian d y ngh t i thi u c a m t khoá h c là 1 tháng. - Vi c t ch c l p d y ngh do Trung tâm th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 01/2002/TT-BL TBXH ngày 04 tháng 01 năm 2002 c a B Lao ng, Thương binh và Xã h i. - Chương trình d y ngh dành cho h c viên ph i ư c xây d ng, thNm nh và phê duy t theo quy nh t i Quy t nh s 212/2003/Q -BL TBXH ngày 27 tháng 02 năm 2003 c a B Lao ng, Thương binh và Xã h i v vi c ban hành nguyên t c xây d ng và t ch c th c hi n chương trình d y ngh . - H c viên h c xong chương trình d y ngh có i u ki n theo quy nh ư c d ki m tra và ánh giá, n u t yêu c u thì ư c c p ch ng ch ngh . ThNm quy n, th t c c p ch ng ch theo quy nhc a pháp lu t v d y ngh . b) T ch c d y ngh ng n h n v i th i gian dư i 1 tháng: - D y ngh ng n h n t ch c theo hình th c v a h c v a làm, k t h p v i lao ng tr li u, lao ng s n xu t nh m ph c h i ch c năng, ho c khai thác ti m năng s n có c a Trung tâm làm ra s n phNm ph c v sinh ho t cho h c viên. 4. i u ki n t ch c d y ngh : a) Các Trung tâm th c hi n ho t ng d y ngh khi có các i u ki n c n thi t v di n tích phòng h c, di n tích nhà xư ng, thi t b ào t o, i ngũ giáo viên, chương
  3. trình, giáo trình và ư c S Lao ng, Thương binh và Xã h i c p gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng d y ngh . Trư ng h p không m b o các i u ki n d y ngh nêu trên, Trung tâm ư c phép t ch c liên k t ào t o v i các trư ng d y ngh , các cơ s d y ngh khác t o a phương. Hình th c liên k t và n i dung d y ngh ph i m b o tuân th theo quy nh c a pháp lu t. b) Trung tâm ư c quy n ch ng trong vi c h p tác, liên k t v i các trư ng, cơ s d y ngh , cơ s s n xu t kinh doanh thu c các thành ph n kinh t Ny m nh và nâng cao hi u qu c a ho t ng d y ngh . c) Kinh phí cho công tác d y ngh g m: - Ngân sách a phương. - H tr c a ngân sách Trung ương. - óng góp chi phí h c ngh c a h c viên. - Các ngu n tài tr c a t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c. - Các kho n thu c a Trung tâm t ho t ng tư v n, s n xu t, d ch v . - Các ngu n khác. III. T CH C TH C HI N Hàng năm, các Trung tâm xây d ng k ho ch theo hư ng d n c a S Lao ng, Thương binh và Xã h i. S Lao ng, Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i S Tài chính - V t giá, S K ho ch và u tư t ng h p, trình U ban nhân dân t nh, thành ph phê duy t; ch o t ch c th c hi n k ho c sau khi ư c phê duy t. Các Trung tâm t ch c d y ngh theo úng i tư ng, n i dung k ho ch ư c giao; s d ng kinh phí úng m c ích, có hi u qu , ch u trách nhi m v vi c s d ng và quy t toán kinh phí ư c giao và báo cáo k t qu th c hi ntheo quy nh. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c ngh báo cáo v B Lao ng, Thương binh và Xã h i xem xét, gi i quy t./. àm H u c ( ã ký)
  4. PH L C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - Tư do - H nh phúc .........., ngày ..... tháng ..... năm .......... ƠN ĂNG KÝ H C NGH Kinh g i: Giám c Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng Xã h i ........................ Tên tôi là: Nam, n : Ngày, tháng, năm sinh: H khNu thư ng trú: Th i gian ch p hành quy t nh t i Trung tâm: Sau khi nghiên c u các n i dung v h c ngh t i Trung taam, tôi làm ơn này xin ăng ký tham gia khoá h c ngh ư c t ch c t i Trung tâm. Ngành ngh h c: Th i gian: Tôi xin cam k t: 1. Th c hi n nghiêm ch nh các n i quy, quy ch c a Trung tâm trong vi c h c ngh , tham gia y các bu i h c lý thuy t, th c hành theo quy nh c a kháo h c. 2. óng góp y chi phí h c ngh . N u vi ph m nh ng cam k t trên, tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m./. NGƯ I LÀM ƠN (Ký, ghi rõ h tên)
Đồng bộ tài khoản