intTypePromotion=1

Thông tư 12/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Lam Binh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:45

0
135
lượt xem
12
download

Thông tư 12/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 12/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 12/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. TH¤NG T¦ Cña Bé TµI CHÝNH sè 12/2005/TT-BTC ngµy 04 th¸ng 02 n¨m 2005 Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÓm cña Th«ng t sè 81/2004/TT-BTC ngµy 13/8/2004 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 147/2004/N§-CP ngµy 23/7/2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao C¨n cø Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao sè 35/2001/PL-UBTVQH10 ngµy 19/5/2001; Ph¸p lÖnh söa ®æi, bæ sung mét sè §iÒu cña Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao sè 14/2004/PL-UBTVQH11 ngµy 24/3/2004; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 147/2004/N§-CP ngµy 23/7/2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh ThuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§-CP ngµy 01/7/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n, c¬ cÊu tæ chøc Bé Tµi chÝnh; Bé Tµi chÝnh híng dÉn söa ®æi bæ sung Th«ng t sè 81/2004/TT-BTC ngµy 13/8/2004 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 147/N§- CP ngµy 23/7/2004 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao nh sau: I. Söa ®æi bæ sung mét sè ®iÓm cña Th«ng t sè 81/2004/TT-BTC ngµy 13/8/2004 cña Bé Tµi chÝnh 1. §iÓm 1.3 Môc I ®îc söa ®æi nh sau: "1.3. Ngêi níc ngoµi cã thu nhËp t¹i ViÖt Nam bao gåm: - Ngêi níc ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt Nam trong c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi, c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn, c¸c chi nh¸nh C«ng ty níc ngoµi t¹i ViÖt Nam; c¸c c¸ nh©n hµnh nghÒ ®éc lËp t¹i ViÖt Nam." 2. §iÓm 1.1.4 Môc II ®îc söa ®æi nh sau: "1.1.4. §èi víi ngêi níc ngoµi ®îc coi lµ kh«ng c tró t¹i ViÖt Nam, thu nhËp chÞu thuÕ lµ tæng thu nhËp ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam, kh«ng ph©n biÖt n¬i nhËn thu nhËp ë ViÖt Nam hay ë níc ngoµi. Ngêi níc ngoµi ®îc coi lµ c tró t¹i ViÖt Nam nÕu ë t¹i ViÖt Nam tõ 183 ngµy trë lªn tÝnh cho 12 th¸ng liªn tôc kÓ tõ khi ®Õn ViÖt Nam; ®îc coi lµ kh«ng c tró t¹i ViÖt Nam nÕu ë t¹i ViÖt Nam díi 183 ngµy." 3. §iÓm 3.2.2. Môc III ®îc söa ®æi bæ sung nh sau: "3.2.2. C¬ quan chi tr¶ thu nhËp kh«ng cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th× thùc hiÖn kª khai, nép thuÕ t¹i Côc thuÕ tØnh, thµnh phè trùc
 2. 2 thuéc Trung ¬ng. Trêng hîp c¬ quan chi tr¶ thu nhËp ®ãng t¹i ®Þa bµn cÊp huyÖn, thÞ x· th× kª khai nép thuÕ t¹i Chi côc thuÕ n¬i ®ãng trô së." 4. §iÓm 3.4 Môc III ®îc söa ®æi bæ sung nh sau: “3.4. Thêi h¹n kª khai, nép thuÕ: Thêi h¹n nép tê khai cho c¬ quan thuÕ chËm nhÊt lµ ngµy 10 vµ nép thuÕ vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc chËm nhÊt vµo ngµy 25 cña th¸ng tiÕp theo th¸ng ph¸t sinh thu nhËp. ViÖc x¸c ®Þnh ngµy nép thuÕ thu nhËp ®îc thùc hiÖn nh sau: §èi víi trêng hîp nép thuÕ b»ng chuyÓn kho¶n qua ng©n hµng th× ngµy nép thuÕ lµ ngµy Ng©n hµng, tæ chøc tÝn dông ký x¸c nhËn trªn giÊy nép tiÒn. §èi víi trêng hîp nép thuÕ b»ng tiÒn mÆt th× ngµy nép thuÕ lµ ngµy Kho b¹c Nhµ níc nhËn tiÒn thuÕ hoÆc ngµy c¬ quan thuÕ cÊp Biªn lai, cô thÓ: - Trêng hîp nép trùc tiÕp vµo Kho b¹c Nhµ níc: chøng tõ nép thuÕ lµ "GiÊy nép tiÒn vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc b»ng tiÒn mÆt", ngµy nép thuÕ lµ ngµy Kho b¹c Nhµ níc nhËn tiÒn vµ ghi trªn giÊy nép tiÒn. - Trêng hîp nép qua c¬ quan thuÕ: chøng tõ nép thuÕ lµ "Biªn lai thu thuÕ”; ngµy nép thuÕ lµ ngµy c¬ quan thuÕ nhËn tiÒn vµ cÊp Biªn lai thu thuÕ. 5. §o¹n g¹ch ®Çu dßng thø 4 cña ®iÓm 2.1. môc IV ®îc söa ®æi nh sau: “- CÊp biªn lai thuÕ thu nhËp cho c¸ nh©n cã nhu cÇu cÊp biªn lai vµ cÊp chøng tõ khÊu trõ thuÕ thu nhËp cho c¸ nh©n ®Ó x¸c nhËn sè tiÒn thuÕ thu nhËp mµ c¬ quan chi tr¶ ®· thùc hiÖn khÊu trõ. C¬ quan chi tr¶ thu nhËp lµm ®¬n göi c¬ quan thuÕ ®Ò nghÞ cÊp biªn lai thuÕ, chøng tõ khÊu trõ thuÕ theo mÉu sè 07/TNCN ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy; thùc hiÖn b¸o c¸o viÖc sö dông biªn lai, chøng tõ hµng th¸ng víi c¬ quan thuÕ theo chÕ ®é qui ®Þnh vÒ qu¶n lý biªn lai, Ên chØ thuÕ." 6. Söa ®æi, bæ sung c¸c mÉu tê khai ®Ýnh kÌm Th«ng t sè 81/2004/TT- BTC nh sau: C¸c mÉu tê khai ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 81/2004/TT-BTC ngµy 13/8/2004 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 147/2004/N§- CP ngµy 23/7/2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh ThuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao lµ c¸c MÉu sè 01/TNTX, MÉu sè 02a/TNTX, MÉu sè 02b/TNTX, MÉu sè 03a/TNTX, MÉu sè 03b/TNTX, MÉu sè 04/TNTX, MÉu 05/TNTX, MÉu sè 06/TNKTX, MÉu sè 08/TNTX, MÉu sè 10/TNTX, MÉu sè 11/TNTX vµ MÉu sè 15/TNTX ®îc thay thÕ b»ng c¸c mÉu vµ bæ sung néi dung híng dÉn c¸ch lËp c¸c MÉu ®Ýnh kÌm Th«ng t nµy nh sau: MÉu sè 01a/TNTX, MÉu sè 01b/TNTX, MÉu sè 02a/TNTX, MÉu sè 02b/ TNTX, MÉu sè 03a/TNTX, MÉu sè 03b/TNTX, MÉu sè 04/TNTX, MÉu 05/TNTX, MÉu sè 06/TNKTX, MÉu sè 08/TNTX, MÉu sè 10/TNTX, MÉu sè 11/TNTX vµ MÉu sè 15/TNTX; b·i bá MÉu sè 14/TNCN.
 3. 3 II. Tæ chøc thùc hiÖn: Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o, b·i bá c¸c quy ®Þnh tr¸i víi quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. C¬ quan thuÕ c¸c cÊp cã nhiÖm vô phæ biÕn, híng dÉn c¸c c¸ nh©n thuéc diÖn nép thuÕ thu nhËp vµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n chi tr¶ thu nhËp thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh trong Th«ng t nµy. MÉu sè 01a/TNTX TæNG CôC CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM THUÕ CôC THUÕ...... §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc B¶N GHI NHí V/v: Híng dÉn thuÕ thu nhËp c¸ nh©n (Dïng cho ®èi tîng nép thuÕ lµ ngêi ViÖt Nam) H«m nay, vµo lóc........ giê......... ngµy......... th¸ng........ n¨m......... T¹i Phßng .................. Côc ThuÕ ....................................., chóng t«i gåm cã: 1. ¤ng (Bµ) .......................... lµ viªn chøc thuéc Phßng ........................ §· tiÕp xóc lµm viÖc víi: 1. ¤ng (Bµ) ........................................................ 2. ¤ng (Bµ) ........................................................ lµ ngêi ®¹i diÖn ®îc uû quyÒn. NghÒ nghiÖp:..................................................................................................... Lµm viÖc t¹i: ..................................................................................................... §Þa chØ:............................................................................................................... NéI DUNG H¦íNG DÉN: C¨n cø vµo ®Ò nghÞ/th mêi cña Côc thuÕ, ¤ng (Bµ) ................................... ®· ®Õn Côc thuÕ .......................... ®Ó ®îc híng
 4. 4 dÉn viÖc kª khai, nép thuÕ thu nhËp c¸ nh©n. Néi dung híng dÉn chi tiÕt nh sau: I. Tr¸ch nhiÖm cña ngêi nép thuÕ: 1. C¸ nh©n cã thu nhËp chÞu thuÕ ph¶i tù gi¸c ®¨ng ký, kª khai thu nhËp chÞu thuÕ, nép thuÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. C¸ nh©n nép thuÕ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ tÝnh chÝnh x¸c, trung thùc cña c¸c sè liÖu ®· kª khai. 2. Th¸ng ®Çu tiªn khi cã thu nhËp, c¸ nh©n ph¶i nép tê khai thuÕ theo mÉu 04/TNTX. Trªn c¬ së sè liÖu kª khai cña c¸ nh©n, Côc thuÕ .................... ra Th«ng b¸o nép thuÕ cña th¸ng ®Çu tiªn. - Trêng hîp thu nhËp cña c¸ nh©n æn ®Þnh trong c¸c th¸ng tiÕp sau th× kh«ng ph¶i kª khai thªm tê khai hµng th¸ng, nhng cã tr¸ch nhiÖm chñ ®éng nép thuÕ thu nhËp ph¸t sinh tríc ngµy 25 cña th¸ng tiÕp theo th¸ng ph¸t sinh thu nhËp. - Trêng hîp cã sù thay ®æi vÒ thu nhËp hoÆc c¸c chØ tiªu trªn tê khai ®¨ng ký thuÕ. ¤ng (Bµ) cã tr¸ch nhiÖm Th«ng b¸o ngay víi c¬ quan thuÕ b»ng v¨n b¶n, chËm nhÊt ngµy 15 hµng th¸ng ®Ó cËp nhËt vµ ®iÒu chØnh kÞp thêi. 3. Cuèi n¨m hoÆc sau khi hÕt h¹n hîp ®ång, c¸ nh©n tæng hîp toµn bé thu nhËp c¸c th¸ng trong n¨m (kÓ c¶ th¸ng kh«ng cã thu nhËp), chia cho 12 th¸ng ®Ó tÝnh thu nhËp b×nh qu©n th¸ng lµm c¨n cø x¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép c¶ n¨m. Thêi h¹n hoµn tÊt kª khai quyÕt to¸n hµng n¨m chËm nhÊt kh«ng qu¸ ngµy 28/2 n¨m sau hoÆc chËm nhÊt lµ 30 ngµy kÓ tõ ngµy kÕt thóc hîp ®ång (®èi víi nh÷ng c¸ nh©n cã ho¹t ®éng kÕt thóc tríc ngµy 31/12 vµ kh«ng cßn c¸c kho¶n thu nhËp ph¸t sinh trong n¨m). Trªn c¬ së tê khai quyÕt to¸n thuÕ, c¸ nh©n ph¶i nép sè thuÕ cßn thiÕu tríc ngµy 10 th¸ng 3 n¨m sau hoÆc chËm nhÊt lµ 30 ngµy, kÓ tõ ngµy kÕt thóc hîp ®ång. Trêng hîp cã sè thuÕ nép thõa th× sÏ ®îc tho¸i tr¶. II. C¸c chøng tõ, tµi liÖu liªn quan hå s¬ ®¨ng ký thuÕ, nép thuÕ: 1. 01 Tê khai ®¨ng ký nép thuÕ (M·u sè 2a/TNTX) 2. 01 Tê khai ®¨ng ký thuÕ ®Ó ®îc cÊp m· sè thuÕ c¸ nh©n (MÉu sè 05 – §K-TCT) 3. 01 Tê khai nép thuÕ thu nhËp thêng xuyªn (MÉu sè 04/TNTX) 4. 02 b¶n sao Chøng minh nh©n d©n 5. 01 B¶n sao Tho¶ íc lao ®éng/Hîp ®ång lao ®éng
 5. 5 6. 01 B¶n sao hé khÈu hoÆc giÊy x¸c nhËn t¹m tró cña C«ng an. III. C¸c chøng tõ, tµi liÖu liªn quan hå s¬ quyÕt to¸n thuÕ: 1. Tê khai quyÕt to¸n thuÕ n¨m (MÉu sè 08/TNTX) thu nhËp thêng xuyªn. 2. B¶ng kª chi tiÕt sè thuÕ ®· nép hµng th¸ng vµ sè thuÕ c¬ quan chi tr¶ ®· khÊu trõ (kÌm b¶n sao y chøng tõ nép thuÕ vµ chøng tõ khÊu trõ thuÕ .) 3. Chøng tõ kh¸c: ................................................................................................................... ................................................................................................................... IV. C¸c chøng tõ liªn quan hå s¬ ®Ò nghÞ tho¸i tr¶ tiÒn thuÕ: 1. §¬n ®Ò nghÞ tho¸i tr¶ (mÉu sè 15/TNCN) 2. B¶n sao Chøng minh nh©n d©n 3. Tê khai quyÕt to¸n thuÕ (mÉu sè 08/TNTX) 4. B¶n chÝnh Biªn lai thuÕ thu nhËp, Chøng tõ khÊu trõ thuÕ thu nhËp V. ý kiÕn cña ¤ng (Bµ): T«i x¸c nhËn ®· ®îc Côc thuÕ híng dÉn ®Çy ®ñ thñ tôc vÒ viÖc kª khai, nép thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ. T«i ®· hiÓu râ vµ cam kÕt thùc hiÖn ®Çy ®ñ, ®óng theo Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao. B¶n ghi nhí kÕt thóc vµo lóc....... giê......... cïng ngµy, ®· ®îc ®äc l¹i cho c¸c bªn nghe râ, x¸c nhËn nh÷ng ®iÒu ghi trong B¶n ghi nhí lµ ®óng sù thËt, ®ång ý ký tªn. B¶n ghi nhí ®îc lËp thµnh 02 b¶n cã gi¸ trÞ nh nhau, mçi bªn gi÷ 01 b¶n. C¸ NH¢N C¤NG CHøC THUÕ (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) ……………………… ………………………………
 6. 6
 7. 7 MÉu sè 01b/TNTX TæNG CôC CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM THUÕ CôC THUÕ...... §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc B¶N GHI NHí V/v: Híng dÉn thuÕ thu nhËp c¸ nh©n (Dïng cho ®èi tîng nép thuÕ lµ ngêi níc ngoµi) H«m nay, vµo lóc........ giê......... ngµy......... th¸ng........ n¨m......... T¹i Phßng .................. Côc ThuÕ ....................................., chóng T«i gåm cã: 2. ¤ng (Bµ)............................ lµ viªn chøc thuéc Phßng ........................ §· tiÕp xóc lµm viÖc víi: 1. ¤ng (Bµ)........................................................ 2. ¤ng (Bµ)........................................................ lµ ngêi ®¹i diÖn ®îc uû quyÒn. NghÒ nghiÖp:..................................................................................................... Lµm viÖc t¹i: ..................................................................................................... §Þa chØ:............................................................................................................... NéI DUNG H¦íNG DÉN: C¨n cø vµo ®Ò nghÞ/th mêi cña Côc thuÕ, ¤ng (Bµ) ....................................... ®· ®Õn Côc thuÕ .......................... ®Ó ®îc híng dÉn viÖc kª khai, nép thuÕ thu nhËp c¸ nh©n. Néi dung híng dÉn chi tiÕt nh sau: I. Tr¸ch nhiÖm cña ngêi nép thuÕ: 1. C¸ nh©n cã thu nhËp chÞu thuÕ ph¶i tù gi¸c ®¨ng ký, kª khai thu nhËp chÞu thuÕ, nép thuÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. C¸ nh©n nép thuÕ chÞu
 8. 8 tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ tÝnh chÝnh x¸c, trung thùc cña c¸c sè liÖu ®· kª khai. 2. Th¸ng ®Çu tiªn khi cã thu nhËp, c¸ nh©n ph¶i nép tê khai thuÕ theo mÉu 04/TNTX. Trªn c¬ së sè liÖu kª khai cña c¸ nh©n, Côc thuÕ .................... ra Th«ng b¸o nép thuÕ cña th¸ng ®Çu tiªn. - Trêng hîp thu nhËp cña c¸ nh©n æn ®Þnh trong c¸c th¸ng tiÕp sau th× kh«ng ph¶i kª khai thªm tê khai hµng th¸ng, nhng cã tr¸ch nhiÖm chñ ®éng nép thuÕ thu nhËp ph¸t sinh tríc ngµy 25 cña th¸ng tiÕp theo th¸ng ph¸t sinh thu nhËp. - Trêng hîp cã sù thay ®æi vÒ thu nhËp hoÆc c¸c chØ tiªu trªn tê khai ®¨ng ký thuÕ. ¤ng (Bµ) cã tr¸ch nhiÖm Th«ng b¸o ngay víi c¬ quan thuÕ b»ng v¨n b¶n, chËm nhÊt ngµy 15 hµng th¸ng ®Ó cËp nhËt vµ ®iÒu chØnh kÞp thêi. 3. Cuèi n¨m hoÆc sau khi hÕt h¹n hîp ®ång c¸ nh©n cã tr¸ch nhiÖm lËp B¶ng kª sè ngµy c tró t¹i ViÖt Nam theo mÉu sè 13a/TNTX. Trêng hîp ®· x¸c ®Þnh lµ ®èi tîng c tró t¹i ViÖt Nam tõ 183 ngµy trë lªn th× c¸ nh©n cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn kª khai quyÕt to¸n thuÕ. Tæng thu nhËp chÞu thuÕ kª khai quyÕt to¸n thuÕ bao gåm: Thu nhËp ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam vµ thu nhËp ph¸t sinh ngoµi ViÖt Nam trong n¨m tÝnh thuÕ. NÕu cã chøng tõ chøng minh ®èi víi thu nhËp ph¸t sinh t¹i níc ngoµi th× ®îc trõ sè thuÕ ®· nép ë níc ngoµi t¬ng øng víi tû lÖ gi÷a thu nhËp chÞu thuÕ ph¸t sinh t¹i níc ngoµi so víi tæng thu nhËp chÞu thuÕ. Thêi h¹n hoµn tÊt kª khai quyÕt to¸n hµng n¨m chËm nhÊt kh«ng qu¸ ngµy 28/2 n¨m sau hoÆc chËm nhÊt lµ 30 ngµy kÓ tõ ngµy kÕt thóc hîp ®ång theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Trªn c¬ së tê khai quyÕt to¸n thuÕ, c¸ nh©n ph¶i nép sè thuÕ cßn thiÕu tríc ngµy 10 th¸ng 3 n¨m sau hoÆc chËm nhÊt lµ 30 ngµy, kÓ tõ ngµy kÕt thóc hîp ®ång. Trêng hîp cã sè thuÕ nép thõa th× sÏ ®îc tho¸i tr¶. II. C¸c chøng tõ, tµi liÖu liªn quan hå s¬ ®¨ng ký thuÕ, nép thuÕ: 1. GiÊy phÐp thµnh lËp VP§D do BTM/UBND tØnh, thµnh phè cÊp. 2. Tê khai ®¨ng ký nép thuÕ (MÉu sè 2b/TNTX) 3. Tê khai ®¨ng ký thuÕ ®Ó ®îc cÊp m· sè thuÕ c¸ nh©n (MÉu sè 05- §K-TCT) 4. Tê khai nép thuÕ thu nhËp thêng xuyªn (MÉu sè 04/TNTX) 5. B¶n sao hé chiÕu 6. Th bæ nhiÖm 7. Tho¶ íc lao ®éng/Hîp ®ång lao ®éng/X¸c nhËn thu nhËp.
 9. 9 III. C¸c chøng tõ, tµi liÖu liªn quan hå s¬ quyÕt to¸n thuÕ: 1. Tê khai quyÕt to¸n thuÕ n¨m (MÉu sè 08/TNTX) thu nhËp thêng xuyªn. 2. B¶ng kª tiÒn nhµ ®iÖn níc do C«ng ty tr¶ thay cho c¸ nh©n (®Ýnh kÌm b¶n sao y hîp ®ång thuª nhµ). 3. Th x¸c nhËn thu nhËp hµng n¨m cña C«ng ty chi tr¶ thu nhËp (b¶n chÝnh - MÉu sè 12/TNTX). 4. B¶ng kª chi tiÕt sè thuÕ ®· nép hµng th¸ng vµ sè thuÕ c¬ quan chi tr¶ ®· khÊu trõ (kÌm b¶n sao y chøng tõ nép thuÕ vµ chøng tõ khÊu trõ thuÕ .) 5. B¶ng kª sè ngµy c tró t¹i ViÖt Nam (mÉu sè 13a/TNTX). 6. Chøng tõ kh¸c: .................................................................................................................... ...... .................................................................................................................... ....... IV. C¸c chøng tõ liªn quan hå s¬ ®Ò nghÞ tho¸i tr¶ tiÒn thuÕ: 1. §¬n ®Ò nghÞ tho¸i tr¶ (mÉu sè 15/TNCN) 2. B¶n sao Chøng minh nh©n d©n 3. Tê khai quyÕt to¸n thuÕ (MÉu sè 08/TNTX) 4. B¶n chÝnh Biªn lai thuÕ thu nhËp, Chøng tõ khÊu trõ thuÕ thu nhËp V. ý kiÕn cña ¤ng (Bµ): T«i x¸c nhËn ®· ®îc Côc thuÕ híng dÉn ®Çy ®ñ thñ tôc vÒ viÖc kª khai, nép thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ. T«i ®· hiÓu râ vµ cam kÕt thùc hiÖn ®Çy ®ñ, ®óng theo Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao. B¶n ghi nhí kÕt thóc vµo lóc....... giê......... cïng ngµy, ®· ®îc ®äc l¹i cho c¸c bªn nghe râ, x¸c nhËn nh÷ng ®iÒu ghi trong B¶n ghi nhí lµ ®óng sù thËt, ®ång ý ký tªn. B¶n ghi nhí ®îc lËp thµnh 02 b¶n cã gi¸ trÞ nh nhau, mçi bªn gi÷ 01 b¶n. C¸ NH¢N C¤NG CHøC THUÕ (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn)
 10. 10 ……………………… ………………………………
 11. 11 CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM MÉu sè: § é c l Ë p - Tù d o - h ¹nh ph ó c 02a/TNTX Ngµy nhËn tê khai Do c¬ quan thuÕ ghi ........../.........../........ Tê khai ®¨ng ký nép thuÕ (Dïng cho c¸ nh©n ViÖt Nam nép thuÕ t¹i c¬ quan thuÕ) [01] M· sè thuÕ [02] Hä vµ [03] Chøng minh nh©n d©n hoÆc Hé tªn:...................................... chiÕu sè:.......................................................... Ngµy/th¸ng/n¨m sinh:....../......./.......... Ngµy cÊp:....../...../..... N¬i cÊp:.............. [04] §Þa chØ nhµ riªng: [05] §Þa chØ c¬ quan n¬i lµm viÖc cã thu nhËp. Sè nhµ, ®êng phè, th”n, x·: Sè nhµ, ®êng phè: QuËn/huyÖn: QuËn/huyÖn: TØnh/thµnh phè: TØnh/thµnh phè: §iÖn tho¹i: §iÖn tho¹i: Fax: Fax: E-Mail: E-Mail: N¨m........ t«i cã c¸c kho¶n thu nhËp chÞu thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao [06] Dù kiÕn thu nhËp hµng th¸ng: [07] Tµi liÖu chi tiÕt ®Ýnh kÌm: - ...................................................... - ...................................................... - ...................................................... - ......................................................
 12. 12 - ...................................................... - ...................................................... [08] Tµi kho¶n Ng©n hµng sè T¹i:......................................... T«i ®Ò nghÞ ®îc ®¨ng ký kª khai t¹m nép thuÕ hµng th¸ng t¹i Côc thuÕ.................................. Ngµy..... th¸ng..... n¨m 200..... Ngêi khai Ký, ghi râ hä tªn
 13. CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM MÉu sè: § é c l Ë p - Tù d o - h ¹nh ph ó c 02b/TNTX Ngµy nhËn tê khai Do c¬ quan thuÕ ghi ........../.........../........ Tê khai ®¨ng ký nép thuÕ (Dïng cho c¸ nh©n níc ngoµi nép thuÕ t¹i c¬ quan thuÕ) [01] M· sè thuÕ [02] Hä vµ tªn:....................................... [03] Hé chiÕu Ngµy/th¸ng/n¨m sinh:.../..../... Quèc sè:............................................... tÞch:.... Ngµy cÊp:..../..../...... N¬i cÊp:........................... [04] §Þa chØ liªn l¹c t¹i ViÖt Nam: [05] §Þa chØ liªn l¹c trô së chÝnh t¹i níc ngoµi: Sè nhµ, ®êng phè, th”n, x·: Sè nhµ, ®êng phè: QuËn/huyÖn: QuËn/huyÖn: TØnh/thµnh phè: TØnh/thµnh phè: §iÖn tho¹i: §iÖn tho¹i: Fax: Fax: E-Mail: E-Mail: [06] Ngµy ®Çu tiªn ®Õn ViÖt Nam: [07] Thêi gian dù kiÕn ë ViÖt Nam: ……………../……….…./………….. Díi 183 ngµy Tõ 183 ngµy trë lªn [08] Thu nhËp ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam [09] Thu nhËp ph¸t sinh ngoµi ViÖt Nam - L¬ng:....................................................... - L¬ng:....................................................... - Trî - Trî cÊp:...................................................... cÊp:...................................................... - Thëng:...................................................... - Thëng:...................................................... - Kh¸c:.......................................................... - Kh¸c:.......................................................... [10] TiÒn thuÕ thu nhËp ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam [11] TiÒn thuª nhµ ë t¹i ViÖt Nam * Do c¸ nh©n tù chi tr¶: * Do C«ng ty tr¶ thay: * Do c¸ nh©n tù chi tr¶: * Do C«ng ty tr¶ thay:
 14. 14 [12] Tµi kho¶n Ng©n hµng, kho b¹c: Sè..................................................... T¹i:............................................................................................................. [13] Nh÷ng n¬i lµm viÖc t¹i ViÖt Nam: STT Tªn Quèc §Þa chØ GiÊy phÐp GiÊy ®¨ng ký Thêi gian Cty/VP§ tÞch ho¹t ®éng lµm viÖc D Sè CÊp Sè CÊp Tõ §Õn ngµy ngµy T«i cam ®oan nh÷ng néi dung trong b¶n kª khai nµy lµ ®óng vµ hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ néi dung ®· kª khai. Ngµy.......... th¸ng...... n¨m 200... Ngµy ………th¸ng…….n¨m 200… Ngêi khai X¸c nhËn cña C«ng ty/VP§D
 15. CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM MÉu sè: § é c l Ë p - Tù d o - h ¹nh ph ó c 03a/TNTXkhai Ngµy nhËn tê Do c¬ quan thuÕ ghi ........../.........../........ Tê KHAI NéP THUÕ THU NHËP TH¦êNG XUY£N CñA C¸ NH¢N (Dïng cho c¬ quan chi tr¶ thu nhËp) TH¸NG ………… N¡M 200… [01] M· sè thuÕ c¬ quan chi tr¶ thu nhËp [02] Tªn c¬ quan chi tr¶ thu nhËp: [03] §Þa chØ trô së: [04] §iÖn tho¹i: [05] Fax: [06] Sè tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng: §¬n vÞ tÝnh: §ång STT ChØ tiªu Ngêi Sè tiÒn 1 Tæng sè lao ®éng trong th¸ng X Trong ®ã: Ngêi ViÖt Nam X Ngêi níc ngoµi X 2 Tæng sè ngêi thuéc diÖn nép thuÕ th¸ng nµy X Trong ®ã: Ngêi ViÖt Nam X Ngêi níc ngoµi X Tæng sè tiÒn chi tr¶ cho c¸ nh©n thuéc diÖn nép 3 thuÕ X Trong ®ã: Ngêi ViÖt Nam X Ngêi níc ngoµi X 4 Tæng sè thuÕ thu nhËp ®· khÊu trõ X Trong ®ã: Ngêi ViÖt Nam X Ngêi níc ngoµi X 5 TiÒn thï lao ®¬n vÞ ®îc hëng: {(4)x 0,5%} X 6 Sè thuÕ cßn ph¶i nép NSNN (th¸ng nµy): {(4) - (5)} X Trong ®ã: Ngêi ViÖt Nam X Ngêi níc ngoµi X ……... cam ®oan sè liÖu kª khai trªn lµ ®óng sù thËt vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ nh÷ng sè liÖu ®· kª khai. ......, ngày..... th¸ng.... năm..... Ngêi lËp biÓu Thñ trëng c¬ quan chi tr¶ thu nhËp
 16. 16 Ký, ghi râ hä tªn Ký tªn, ®ãng dÊu (ghi râ hä tªn vµ chøc vô) H¦íNG DÉN MéT Sè CHØ TI£U CñA MÉU 3a/TNTX §èi tîng kª khai: C¬ quan chi tr¶ thu nhËp. Yªu cÇu cña mÉu nµy: MÉu nµy ®îc lËp hµng th¸ng. C¬ quan chi tr¶ c¨n cø sè tiÒn chi tr¶ cho c¸ nh©n trong th¸ng ®Ó thùc hiÖn khÊu trõ thuÕ theo BiÓu luü tiÕn tõng phÇn ®èi víi c¸ nh©n ngêi ViÖt Nam cã møc thu nhËp chÞu thuÕ trªn 5 triÖu ®ång/th¸ng, ngêi níc ngoµi cã møc thu nhËp trªn 8 triÖu ®ång/th¸ng. Thêi h¹n nép tê khai: Nép cho c¬ quan thuÕ chËm nhÊt lµ ngµy 10 cña th¸ng tiÕp theo th¸ng ph¸t sinh thu nhËp. Thêi h¹n nép tiÒn thuÕ: ChËm nhÊt lµ vµo ngµy 25 cña th¸ng tiÕp theo th¸ng ph¸t sinh thu nhËp. Nép chËm tê khai, nép chËm tiÒn thuÕ sÏ bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ thuÕ theo quy ®Þnh. Híng dÉn néi dung kª khai: ChØ tiªu 1 Tæng sè lao ®éng trong th¸ng: Ghi tæng sè lao ®éng thêng xuyªn trong th¸ng (sè ngêi thùc tÕ tr¶ l¬ng). Sè lao ®éng ký hîp ®ång bao gåm cã thêi h¹n, kh«ng thêi h¹n, thêi vô ChØ tiªu 2 Tæng sè ngêi thuéc diÖn nép thuÕ (th¸ng nµy): Ghi tæng sè ngêi cã thu nhËp ®Õn møc chÞu thuÕ thu nhËp. ChØ tiªu 3 Tæng sè tiÒn chi tr¶ cho c¸ nh©n thuéc diÖn nép thuÕ: Bao gåm tiÒn l¬ng, tiÒn thëng vµ c¸c kho¶n thu nhËp chÞu thuÕ kh¸c mµ c¬ quan chi tr¶ thu nhËp ®· chi tr¶ cho sè lîng c¸ nh©n tÝnh t¹i chØ tiªu 2. ChØ tiªu 4 Tæng sè thuÕ thu nhËp ®· khÊu trõ: Tæng céng sè thuÕ thu nhËp ®· khÊu trõ cña tõng c¸ nh©n theo biÓu thuÕ luü tiÕn tõng phÇn.
 17. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM MÉu sè: § é c l Ë p - Tù d o - h ¹nh ph ó c 03b/TNTX Ngµy nhËn tê khai Do c¬ quan thuÕ ghi ........../.........../........ Tê KHAI NéP THUÕ ®èi víi thuÕ khÊu trõ 10% (Dïng cho c¬ quan chi tr¶ thu nhËp) TH¸NG ………… N¡M 200… [01] M· sè thuÕ c¬ quan chi tr¶ thu nhËp [02] Tªn c¬ quan chi tr¶ thu nhËp: [03] §Þa chØ trô së: [04] §iÖn tho¹i: [05] Fax: [06] Sè tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng: A. PhÇn tæng hîp §¬n vÞ tÝnh: §ång STT ChØ tiªu Lît Sè tiÒn 1 Tæng sè c¸ nh©n khÊu trõ thuÕ x ....... X 2 Tæng sè tiÒn chi tr¶ (tæng cét 6 phÇn B) X Trong ®ã: Ngêi ViÖt Nam X Ngêi níc ngoµi X 3 Tæng sè tiÒn thuÕ khÊu trõ (tæng cét 7 phÇn B) X Trong ®ã: Ngêi ViÖt Nam X Ngêi níc ngoµi X 4 TiÒn thï lao ®îc hëng {(3) x 0,5%} X ........ X Sè thuÕ ph¶i nép vµo tµi kho¶n t¹m thu cña c¬ quan 5 thuÕ {(3) – (4)} X Trong ®ã: Ngêi ViÖt Nam X Ngêi níc ngoµi X
 18. 18 B/ PHÇN CHI TIÕT STT Hä vµ tªn §Þa M· Lo¹i thu Sè Chøng tõ khÊu trõ (10%) chØ sè nhËp chi tiÒn Sè thuÕ Sè Ngµy, thu tr¶ chi chøng tõ th¸ng, n¨m Õ tr¶ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7=6x10% (8) (9) ) A. Ngêi ViÖt Nam B. Ngêi níc ngoµi Tæng céng ……... cam ®oan sè liÖu kª khai trªn lµ ®óng sù thËt vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ nh÷ng sè liÖu ®· kª khai. ......, ngày..... th¸ng.... năm..... Ngêi lËp biÓu Thñ trëng c¬ quan chi tr¶ thu nhËp Ký, ghi râ hä tªn Ký tªn, ®ãng dÊu (ghi râ hä tªn vµ chøc vô)
 19. 19 H¦íNG DÉN MéT Sè CHØ TI£U CñA MÉU 3b/TNTX §èi tîng kª khai: C¬ quan chi tr¶. Yªu cÇu cña mÉu nµy: C¸c ®èi tîng khÊu trõ thuÕ theo biÓu nµy lµ c¸ nh©n kh«ng thuéc diÖn ký hîp ®ång lao ®éng víi c¬ quan chi tr¶ thu nhËp cho nªn khi khÊu trõ ®ång thêi cÊp “chøng tõ khÊu trõ thuÕ thu nhËp” cho c¸ nh©n. MÉu nµy yªu cÇu chi tiÕt khÊu trõ cña tõng c¸ nh©n. Trêng hîp trong th¸ng cã nhiÒu ®èi tîng khÊu trõ vµ c¸ nh©n trong n¨m cã nhiÒu lÇn nhËn thu nhËp th× kª b¶ng chi tiÕt ®Ýnh kÌm, c¬ quan chi tr¶ ký vµ ®ãng dÊu. Thêi h¹n nép tê khai: Nép cho c¬ quan thuÕ chËm nhÊt lµ ngµy 10 cña th¸ng tiÕp theo th¸ng ph¸t sinh thu nhËp. Thêi h¹n nép tiÒn thuÕ: Nép chËm nhÊt lµ ngµy 25 cña th¸ng tiÕp theo th¸ng ph¸t sinh thu nhËp. Nép chËm tê khai, nép chËm tiÒn thuÕ sÏ bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ thuÕ theo quy ®Þnh. Híng dÉn néi dung kª khai: I. PhÇn tæng hîp: ChØ tiªu 1 Sè c¸ nh©n khÊu trõ thuÕ: Ghi tæng sè c¸ nh©n cã sè thuÕ khÊu trõ 10%. Trong th¸ng c¸ nh©n cã trªn 2 lît khÊu trõ th× chØ tÝnh lµ 1 lît. ChØ tiªu 2 Tæng sè tiÒn chi tr¶: Ghi tæng sè tiÒn ®¬n vÞ ®· chi tr¶ cho c¸c c¸ nh©n kh«ng thuéc ®èi tîng ký hîp ®ång lao ®éng t¹i ®¬n vÞ nh c¸ nh©n lµm ®¹i lý hëng hoa hång m«i giíi, tiÒn nhuËn bót, tiÒn gi¶ng d¹y, tiÒn b¶n quyÒn sö dông s¸ng chÕ, nh·n hiÖu, t¸c phÈm, tiÒn thï lao do tham gia dù ¸n, hiÖp héi kinh doanh.... vµ c¸c kho¶n tiÒn chi tr¶ kh¸c thuéc diÖn chÞu thuÕ. ChØ tiªu 3 Tæng sè tiÒn thuÕ khÊu trõ: Ghi tæng sè tiÒn thuÕ ®· khÊu trõ cña c¸c c¸ nh©n nªu trªn (khÊu trõ thuÕ 10% trªn tæng thu nhËp ®èi víi kho¶n chi tr¶ cho c¸ nh©n cã thu nhËp tõ 500.000® trë lªn). II. PhÇn chi tiÕt Cét 2 Hä vµ tªn: Ghi râ rµng, ®Çy ®ñ tªn cña c¸ nh©n ®¨ng ký trªn chøng minh th nh©n d©n hoÆc hé chiÕu. NÕu lµ ngêi níc ngoµi th× ph¶i phiªn ©m tªn sang tiÕng La Tinh vµ ghi c¸ch gi÷a hä, tªn ®Öm, tªn. Cét 3 §Þa chØ: Ghi râ sè nhµ, ®êng phè, th”n/Êp, phêng/x·, quËn/huyÖn, tØnh/thµnh phè n¬i ®¨ng ký hé khÈu thêng tró hoÆc t¹m tró, nÕu lµ ngêi níc ngoµi ghi râ n¬i c tró. Cét 4 M· sè thuÕ: Ghi râ m· sè thuÕ ®· ®îc c¬ quan thuÕ cÊp cho c¸ nh©n (nÕu cã). Cét 5 Lo¹i thu nhËp chi tr¶: Ghi râ ®· tr¶ cho c¸ nh©n vÒ c¸c ho¹t ®éng dÞch vô mµ c¸ nh©n ®· lµm cho ®¬n vÞ. Cét 6 Sè tiÒn chi tr¶: Ghi râ sè tiÒn ®· chi tr¶ cho c¸ nh©n vÒ ho¹t ®éng dÞch vô nªn trªn.
 20. 20 CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM MÉu sè: 04/TNTX § é c l Ë p - Tù d o - h ¹nh ph ó c Ngµy nhËn tê khai Do c¬ quan thuÕ ghi ........../.........../........ Tê KHAI NéP THUÕ THU NHËP TH¦êNG XUY£N CñA C¸ NH¢N (Dïng cho c¸ nh©n nép thuÕ t¹i c¬ quan thuÕ) TH¸NG ….…N¡M 20…….. [01] M· sè thuÕ c¸ nh©n [02] Hä vµ tªn: [03] Quèc tÞch: [04] §Þa chØ liªn hÖ: [05] §iÖn tho¹i nhµ riªng: [06] §iÖn tho¹i di ®éng: [07] Sè Tµi kho¶n c¸ nh©n: T¹i Ng©n hµng: §¬n vÞ tÝnh: §ång M· sè ChØ tiªu Sè tiÒn 1 Tæng thu nhËp chÞu thuÕ Trong ®ã: 1.a Thu nhËp ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam: L¬ng Thëng TiÒn nhµ Thu nhËp kh¸c 1.b Thu nhËp ph¸t sinh ngoµi ViÖt Nam (nÕu cã): 2 ThuÕ thu nhËp ph¶i nép Hµng th¸ng, T«i ®Òu cã sè thu nhËp æn ®Þnh nh trªn, T«i ®¨ng ký c¸c th¸ng sau kh«ng ph¶i nép tê khai thuÕ theo mÉu 04/TNTX mµ nép thuÕ hµng th¸ng tríc ngµy 25 cña th¸ng sau. NÕu cã thay ®æi vÒ thu nhËp chÞu thuÕ T«i sÏ kª khai l¹i tê khai nµy kÓ tõ th¸ng cã thay ®æi thu nhËp. Trêng hîp chuyÓn n¬i nép thuÕ, T«i sÏ Th«ng b¸o cho c¬ quan thuÕ, kª khai l¹i thu nhËp theo mÉu 2a/TNTX hoÆc mÉu 02b/TNTX vµ göi cho c¬ quan thuÕ n¬i ®Õn, n¬i ®i. T«i cam ®oan sè liÖu kª khai trªn lµ ®óng sù thËt vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ nh÷ng sè liÖu ®· kª khai. ............ , ngµy ......th¸ng .... ...n¨m ....
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2