Thông tư 120/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
68
lượt xem
2
download

Thông tư 120/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 120/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu phí kiểm định phương tiện đo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 120/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t cña  é   µi c h Ý n h   B T sè 120/1998/TT­B T C  n g µy  27 th¸ng 8 n¨ m  1998 h íng d É n  c h Õ  ® é  thu lÖ p h Ý  kiÓ m  ® Þ n h  p h ¬ n g  tiÖn ® o ­C¨n  Ph¸p    cø  lÖnh  l   §o îng ngµy  th¸ng7  16    n¨m  1990; ­ C¨n  §iÒu    cø  20, §iÒu  NghÞ   21  ®Þnh   115/H§BT  sè  ngµy 13/4/1991  cña    Héi ®ång  tr Bé  ëng (nay    lµ ChÝnh phñ) ban    hµnh quy ®Þnh  viÖc    vÒ  thi hµnh Ph¸p lÖnh  l ®o êng; ­ C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh   276/CT  sè  ngµy  28/7/1992 cña Chñ  tÞch  Héi  ®ång  tr Bé  ëng (nay lµ Thñ íng ChÝnh      t   phñ) vÒ    viÖc  thèng nhÊt c¸c lo¹      i phÝ  vµ  phÝ; lÖ  Bé    Tµi chÝnh híng dÉn    chÕ      phÝ  ®é thu lÖ  kiÓm  ®Þnh ph¬ng tiÖn    ®o nh  sau: I. èi tîng n é p:  § Tæ  chøc, c¸ nh©n  ph¬ng      cã  tiÖn    ®o thuéc  danh môc  ph¬ng tiÖn ®o  ph¶ikiÓm     ®Þnh nhµ      îc c¬  níc;khi®   quan  qu¶n    lýnhµ    ®o  êng  níc vÒ  l kiÓm  ®Þnh ph¶inép  phÝ    lÖ  theo quy    ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy. II. ø c  thu lÖ p h Ý:  M 1. Møc  thu  phÝ  lÖ  kiÓm  ®Þnh  ph¬ng tiÖn    dông  ®o ¸p  theo phô    lôc ®Ýnh kÌm Th«ng   tnµy. 2. Khi gi¸c¶        thÞ  êng  tr biÕn ®éng (t¨nghoÆc     gi¶m) trªn20%     Tµi     th× Bé    chÝnh    sÏxem   xÐt ®iÒu chØnh cho        phïhîp víithùc tÕ.   III.T h ñ  tôc thu, é p  lÖ p h Ý:    n 1.C¬    quan  chøc  tæ  thu: C¬  quan qu¶n    lý nhµ       êng  níc vÒ ®o l quy ®Þnh   iNghÞ   t¹  ®Þnh   sè  115/H§BT  ngµy 13/4/1991  cña Héi ®ång  tr Bé  ëng  (nay    lµ ChÝnh phñ) ban  hµnh quy  ®Þnh  viÖc    vÒ  thihµnh Ph¸p lÖnh  l §o êng, thùc hiÖn  chøc        tæ  thu lÖ phÝ kiÓm  ®Þnh  ph¬ng  tiÖn    ®o quy ®Þnh   iTh«ng   nµy  íi®©y     t¹  t (d   gäi chung    quan  lµc¬  thu). 2.Thñ      qu¶n      tôcthu vµ  lýtiÒn thu lÖ      phÝ: a.Tæ     chøc,c¸nh©n      ph¶inép  phÝ    lÖ  kiÓm  ®Þnh  ph¬ng  tiÖn ®o  íckhi   tr     ® îc cÊp    giÊy chøng nhËn  ph¬ng tiÖn    ® îc kiÓm   ®o ®∙    ®Þnh theo møc     thu quy  ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy.
  2. 2 LÖ   phÝ  kiÓm  ®Þnh ph¬ng  tiÖn ®o      thu b»ng  ®ång  ViÖt Nam;        khithu lÖ  phÝ ph¶isö    dông  chøng    tiÒn  tõ thu  (biªnlaiphÝ,  phÝ)  Bé        lÖ  do  Tµi chÝnh  (Tæng côc  ThuÕ)    ph¸thµnh  ph¶ighi®óng  tiÒn ®∙    íckhigiao cho  vµ      sè    thu tr       ngêinép    tiÒn lÖ    phÝ; ngêinép  phÝ  tr¸chnhiÖm   cÇu      lÖ  cã    yªu  ngêithu tiÒn       lÖ  phÝ  giao chøng        tõthu tiÒn cho    m×nh  theo ®óng    quy ®Þnh. Tæ  chøc, c¸    nh©n  kh«ng nép    phÝ  ®ñ lÖ  theo møc  thu quy ®Þnh   i t¹  Th«ng   tnµy    th× kh«ng  îccÊp  ®   GiÊy  chøng nhËn  kiÓm  ®Þnh  ph¬ng tiÖn ®o.   b. TiÒn    thu  phÝ  lÖ  kiÓm  ®Þnh  ph¬ng tiÖn    ®o ph¶inép    ng©n s¸ch vµ  t¹m  dông  sö  theo quy    ®Þnh sau  ®©y: ­ C¬    quan    phÝ  îcmë     thu lÖ  ®   tµikho¶n  gi÷ ®Ó   t¹m    qu¶n    lýriªngtiÒn lÖ      phÝ  kiÓm  ®Þnh  ph¬ng  tiÖn ®o  i   t¹ Kho      b¹c Nhµ      quan    nícn¬ic¬  thu ®ãng    trô së.Trêng    quan    cã      hîp c¬  thu ®∙  tµikho¶n  gi÷®Ó   t¹m    theo      dâic¸ckho¶n  tiÒn  thu phÝ,  phÝ  lÖ  th× kh«ng  ph¶imë     mét   tµikho¶n  theo    dâi riªngtiÒn  lÖ    thu  phÝ  kiÓm  ®Þnh  ph¬ng  tiÖn ®o, nhng vÉn  ph¶imë     to¸n®Ó     sæ kÕ    theo    dâi riªngkho¶n  phÝ    lÖ  kiÓm  ®Þnh  ph¬ng tiÖn ®o    quy  ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy. ­ §Þnh  hµng    kú  ngµy,5    ngµy  hoÆc  chËm  nhÊt lµ 10      ngµy  mét lÇn    tuú theo  tiÒn lÖ  sè    phÝ    îcnhiÒu  thu ®   hay  mµ   quan    Ýt  c¬  thu thùc hiÖn    nép  tiÒn  lÖ  phÝ  kiÓm  ®Þnh  ph¬ng  tiÖn ®o  thu ® îcvµo      ®∙      tµikho¶n  gi÷më     t¹m    t¹ Kho  i b¹c Nhµ    níc. ­ C¬    quan    phÝ  thu lÖ  kiÓm  ®Þnh  ph¬ng tiÖn ®o  îct¹m    ®   trÝch 15%       trªn tæng  tiÒn lÖ  sè    phÝ  thu ® îctrong kú      ®∙        ®Ó chiphÝ  cho viÖc  chøc    tæ  thu lÖ  phÝ theo    néidung    chiquy  ®Þnh  i t¹  ®iÓm   môc  4  nµy,sè    cßn    l¹ ph¶inép  i   vµo  ng©n  s¸ch nhµ    níc. 3.Thñ      tôcnép  tiÒn vµo    ng©n  s¸ch nhµ    níc: ­ §Þnh  mçi    kú  th¸ng mét    quan    phÝ    lÇn,c¬  thu lÖ  ph¶inép      tê khaivÒ    sè  tiÒn  phÝ  thu  îc,sè  lÖ  ®∙  ®   tiÒn  phÝ  lÖ  ph¶i nép    ng©n s¸ch (85%  tæng sè  tiÒn ®∙    îc)cña    thu ®   th¸ng tr     íccho  quan  c¬  thuÕ    trùctiÕp qu¶n    ícngµy    lýtr   5  th¸ngtiÕp sau.     ­ NhËn  îc tê khaicña  quan  göi ®Õn,  quan    ®       c¬  thu    c¬  thuÕ  thùc hiÖn    kiÓm       tratê khai,®èi    chiÕu    chøng      ph¸thµnh  sö  víisè  tõ thu ®∙    vµ  dông    ®Ó x¸c ®Þnh  tiÒn ph¶inép    sè      ng©n  s¸ch trong kú  th«ng  cho  quan        vµ  b¸o  c¬  thu vÒ  tiÒn ph¶inép,thêih¹n  sè          nép,ch¬ng,lo¹       ikho¶n ¬ng  , t øng,môc    045,tiÓu     môc  Môc    04  lôc ng©n s¸ch nhµ      níc quy ®Þnh.  Th«ng  b¸o ph¶igöi ®Õn       cho  c¬ quan  lÖ  thu  phÝ  íc ba  tr   ngµy  víingµy  so    ph¶inép  phÝ        lÖ  ghi trªnth«ng  b¸o.Thêi h¹n  quan  ph¶inép  tiÒn  phÝ  thu      c¬  thu    sè  lÖ  ®∙  cña  th¸ng tr     íc vµo  ng©n  s¸ch nhµ          nícghitrªnth«ng   b¸o chËm  nhÊt kh«ng      qu¸ ngµy  cña  15  th¸ng   tiÕp theo.   ­ C¨n  vµo  cø  th«ng b¸o cña  quan  c¬  ThuÕ,  quan  c¬  thu lµm thñ    tôc chuyÓn  tiÒn tõ tµikho¶n  gi÷ nép        t¹m    vµo    tµikho¶n cña ng©n s¸ch nhµ        níct¹ i Kho    b¹c Nhµ      quan    nícn¬ic¬  thu ®ãng    trôsë. 4.Qu¶n    dông  tiÒn ® îct¹m    lýsö  sè      trÝch: C¬ quan    trùctiÕp thu lÖ      phÝ  îct¹m  ®   trÝch 15%     (mêil¨m    phÇn  tr¨m)sè    tiÒn  phÝ    îctrong kú      lÖ  thu ®     ®Ó chiphÝ cho viÖc  chøc    phÝ  tæ  thu lÖ  kiÓm   ®Þnh  ph¬ng tiÖn ®o    theo c¸cnéidung        chñ  yÕu  sau ®©y: ­ In (hoÆc      mua) mÉu  ®¬n,    tê khai,giÊy    chøng nhËn  c¸c hå  li   vµ    s¬  ªn quan    trùctiÕp ®Õn     viÖc    phÝ      thu lÖ  (trõchiphÝ  cho  viÖc  kiÓm ®Þnh).
  3. 3 ­ Chi th     ëng  cho    c«ng  c¸n bé  nh©n    viªncña  quan    c¬  trùctiÕp thu lÖ      phÝ  kiÓm  ®Þnh  ph¬ng tiÖn ®o,    møc  ëng    mét  th tèi®a  n¨m  kh«ng    th¸ngl qu¸ 3   ¬ng  thùc tÕ.   ­ C¸c    kho¶n    êng  chith xuyªn kh¸cphôc  viÖc  chøc    phÝ      vô  tæ  thu lÖ  kiÓm  ®Þnh ph¬ng tiÖn ®o        (trõchiphÝ  kiÓm  ®Þnh). Toµn  sè  bé  tiÒn  îc t¹m  ®   trÝch    i ®Ó l¹ (15%)  quan    c¬  thu ph¶i sö    dông  ®óng  môc ®Ých  theo  ®Þnh  møc    chicña  Nhµ   nícquy  ®Þnh, cã    chøng      tõ hîp lý.  HÕt  n¨m  ph¶iquyÕt      quan      to¸nvíi c¬  Tµi chÝnh  cÊp    c¬  trªnvµ  quan  ThuÕ   trùctiÕp qu¶n        lý,nÕu cha  dông  sö  hÕt  tiÒn ®∙  trÝch th×  sè    t¹m    ph¶inép    sè  tiÒn cßn  i l¹ vµo ng©n  s¸ch nhµ    níc theo thñ    tôc quy ®Þnh   i®iÓm   môc  t¹  3  nµy.Sè    tiÒn ®∙    thùc chi®óng      môc  ®Ých, ®óng    chÕ  vµ  chøng        ®é  cã  tõhîp lý th× ® îcgi¶i       quyÕt ghithu ­ghiching©n             s¸ch nhµ    níc. IV. æ  c h ø c thùc hi Ö n:  T 1.    C¬ quan thu  phÝ  lÖ  kiÓm  ®Þnh  ph¬ng tiÖn    nhiÖm   vµ  ®o cã  vô  quyÒn    h¹n sau  ®©y: a. Tæ     chøc    thu,th«ng  c«ng  b¸o  khaimøc          phÝ  i     thu,thñ tôc thu lÖ  t¹ n¬i tæ  chøc    phÝ  thu lÖ  theo ®óng    quy  ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy. b. Kª    khaithu,nép  phÝ        lÖ  víiCôc ThuÕ  tØnh, thµnh    phè    quan  n¬i c¬  thu ®ãng        trôsë;nép ®Çy ®ñ,  ®óng  sè  h¹n  tiÒn ph¶inép      vµo ng©n  s¸ch nhµ    níctheo th«ng        b¸o cña  quan  c¬  ThuÕ; c. Thùc    hiÖn chÕ      ®é sæ s¸ch,chøng      tõ,b¸o  kÕ    c¸o  to¸n theo    dâiviÖc  thu,nép    tiÒn lÖ    phÝ  theo ®óng    chÕ  kÕ  ®é  to¸n,   thèng    kª hiÖn  hµnh. 2. C¬     quan  ThuÕ,    quan  lÖ  n¬i c¬  thu  phÝ  ®ãng      tr¸chnhiÖm   trôsë, cã    cÊp        phÝ  biªnlaithu lÖ  theo  cÇu  yªu  cña  quan    c¬  thu,kiÓm     tra,®«n  ®èc c¬  quan    phÝ  thu lÖ  thùc hiÖn    chÕ  thu,nép,sö  ®é      dông  phÝ  lÖ  theo ®óng híng  dÉn    t¹ Th«ng   i tnµy,qu¶n    sö    lývµ  dông        biªnlai tiÒn;thùc hiÖn  thu     sæ, chøng  tõkÕ      to¸ntheo ®óng    chÕ  cña  TµichÝnh  ®é  Bé    quy ®Þnh. 3. Th«ng     tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh sau  ngµy  tõ ngµy    15  kÓ    ký.Mäi  quy  ®Þnh  íc®©y      tr   tr¸víi i Th«ng   tnµy ®Òu     b∙ibá. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  víng m ¾c,  cã    cÇn  ph¶n  ¶nh  kÞp    thêivÒ  Bé    TµichÝnh    ®Ó nghiªncøu      gi¶iquyÕt.
  4. 4 Bi Ó u  m ø c  thu lÖ p h Ý  ki Ó m  ® Þ n h  p h ¬ n g  tiÖn ® o (Ban  hµnh kÌm  theo Th«ng   120/1998/TT­   tsè  BTC ngµy  th¸ng8  27    n¨m  1998 cña  TµichÝnh) Bé      CÊp     PhÝ   K§  TT Tªn  PT§  Ph¹m     vi®o hoÆc   (®ång) ®é  chÝnh  x¸c  1      2  3     4        5    6 §é    dµi       1.1 Thícth¼ng       1.1.1   Thícth   ¬ng  nghiÖp  ®Õn     1500*  1000mm   1.1.2   Thícv¹ch       ®Õn     2000*  1000mm   1.1.3   Thícv¹ch     trªn1000mm       +  1000/1m  1.2 Thíccuén        1.2.1   Thíccuén      ®Õn  10m        5000*     1.2.2   Thíccuén    trªn10m       +  1000/1m  1.3  Ta    ximet     70000    Khèi îng  l     2.1 C©n   ph©n  tÝch,c©n  thuËt   kü  Møc  c©n    lín     nhÊt  2.1.1 C©n   ph©n  tÝch,c©n  thuËt   kü  ®Õn   200    g  1    30000  2.1.2   C©n   ph©n  tÝch,c©n  thuËt   kü    ®Õn   200    g  2    20000  2.1.3 C©n   ph©n  tÝch,c©n kü      thuËt   ®Õn   kg  5    1   40000    2.1.4   C©n   ph©n  tÝch,c©n kü      thuËt   ®Õn   kg  5  2    30000  2.1.5   C©n   ph©n  tÝch,c©n kü      thuËt   trªn5      kg  1      60000  2.1.6   C©n   ph©n  tÝch,c©n kü      thuËt   trªn5    kg  2    40000  2.2    C©n   th«ng  dông  Møc c©n    lín     nhÊt      2.2.1   C©n     treo ®Õn  10    kg  4    1000*  2.2.2   C©n     treo ®Õn   100  kg 4 2000*  2.2.3   C©n     treo trªn100    kg  4  3000*  2.2.4   C©n   ®ång  lßxo hå    ®Õn   kg  5  4    1500* 
  5. 5 2.2.5 C©n   ®ång  lßxo hå    ®Õn   kg 30  4    2500*  2.2.6   C©n   ®ång  lßxo hå    trªn30    kg  4    4000*  2.2.7   C©n   ®Üa   ®Õn   kg 20  3    3500*  2.2.8 C©n   ®Üa   trªn20    kg  3   5000*  2.2.9   C©n   bµn  ®Õn   500  kg  3    15000  2.2.10 C©n   bµn    ®Õn   1000  kg  3    30000  2.2.11 C©n   bµn trªn1000    kg  3    40000  2.3  C©n   t« «  Møc c©n    lín     nhÊt 2.3.1 C©n   t« «    ®Õn   tÊn 10  3    160  000  2.3.2   C©n   t« «    ®Õn   tÊn  30  3   200  000  2.3.3 C©n   t« «    ®Õn   tÊn  60  3    300  000  2.3.4 C©n   t« «  trªn60    tÊn  3 400  000  2.4 C©n     toa xe  Møc c©n    lín     nhÊt 2.4.1   C©n     tÜnh  toa xe  ®Õn   100  tÊn  3      500  000  2.4.2   C©n     tÜnh  toa xe  trªn100    tÊn  3      700  000  2.4.3   C©n     ®éng  toa xe  ®oµn  tÇu  0,5;1;2       3500  000  2.5  C©n       qu¸ t¶i Møc c©n    lín     nhÊt     2.5.1   C©n       qu¸ t¶i ®Õn   tÊn  10  4  130  000  2.5.2   C©n     qu¸ t¶i trªn10    tÊn 4    160  000  2.6  C©n   hµnh    lý  Møc c©n    lín     nhÊt     2.6.1 C©n   hµnh  lý ®Õn   100  kg 3   10000*  2.6.2   C©n   hµnh    lý ®Õn   500    kg  3  15000  2.6.3   C©n   hµnh  lý trªn500    kg 3    30000  2.7  C©n   chÝnh  bu  Møc  c©n    lín     nhÊt  2.7.1   C©n   chÝnh bu  ®Õn   100  g 3   3000*     2.7.2   C©n   chÝnh bu  trªn100    g  3      4000*  2.8  C©n   b¨ng    t¶i n¨ng  suÊt      c©n  2.8.1 C©n   b¨ng  t¶i ®Õn   100    t/h 0,5;1;2        300  000  2.8.2   C©n   b¨ng    t¶i  ®Õn   500    t/h 0,5;1;2       400  000  2.8.3 C©n   b¨ng    t¶i trªn500      t/h 0,5;1;2        600  000    ThÓ   tÝch     3.1  PT§  dung  tÝch  th«ng  dông    Dung  tÝch  (〉%)                  3.1.1 Cèc, ca    ®ong    ®Õn     2l 1      1000*  3.1.2   B×nh  ®ong  ®Õn     20l 1  2000* 
  6. 6 3.1.3   Thïng  ®ong, chum     ®ong  ®Õn     50l 1    5000  3.1.4   Thïng  ®ong, chum     ®ong    ®Õn   100l   1   8000  3.1.5   Thïng  ®ong, chum     ®ong  trªn100l     1  +    200/lÝt   3.2  BÓ   ®ong  Dung  tÝch     (〉%)                3.2.1   BÓ   ®ong  ®Þnh  cè  toµn  phÇn  ®Õn   m3   10  0,5    35000  3.2.2   BÓ   ®ong  ®Þnh  cè  toµn  phÇn  ®Õn   m3   30  0,5       45000  3.2.3   BÓ   ®ong  ®Þnh  cè  toµn phÇn    ®Õn   m3   50  0,5    60000  3.2.4 BÓ   ®ong  ®Þnh  cè  toµn  phÇn trªn50    m3 0,5  +  1000/ m3   3.2.5   BÓ  ®ong  ®Þnh   cè  tõng phÇn  ®Õn   m3   10  0,5      50000  kiÓu    trô®øng 3.2.6   BÓ  ®ong  ®Þnh   cè  tõng phÇn  ®Õn   m3   30  0,5        60000  kiÓu    trô®øng  3.2.7 BÓ  ®ong  ®Þnh   cè  tõng phÇn  ®Õn   m3   50  0,5     70000  kiÓu    trô®øng  3.2.8   BÓ  ®ong  ®Þnh  cè  tõng  phÇn  ®Õn     100    m3 0,5   100  000  kiÓu    trô®øng  3.2.9 BÓ  ®ong  ®Þnh   cè  tõng phÇn  ®Õn   400  m3 0,5   300  000  kiÓu    trô®øng  3.2.10 BÓ  ®ong  ®Þnh   cè  tõng phÇn  trªn400    m3 0,5 +  kiÓu    trô®øng  600/1m3  3.2.11 BÓ  ®ong  ®Þnh   cè  tõng phÇn  ®Õn   m3   10  0,5 50  000 kiÓu    trôngang  3.2.12 BÓ  ®ong  ®Þnh   cè  tõng phÇn  ®Õn   m3   20  0,5  60  000  kiÓu    trôngang 3.2.13 BÓ  ®ong  ®Þnh   cè  tõng phÇn  trªn20    m3 0,5 +1000/1m kiÓu    trôngang  3             3.3 Xi tÐc  t«   «  Dung  tÝch  (〉%)      3.3.1   Xi tÐc  t«   «    ®Õn   m3   5  0,5  30000  3.3.2     «  Xi tÐc  t« ®Õn   m3   10  0,5  40000  3.3.3   Xi tÐc  t«   «    ®Õn   m3 15  0,5  50000  3.3.4   Xi tÐc  t«   «    trªn15      m3 0,5  +1000/1m 3             3.4  Xµ    lanx¨ng dÇu   T¶iträng   (〉%)  3.4.1 Xµ    lanx¨ng dÇu   ®Õn   t  50   0,5  80000  3.4.2 Xµ    lanx¨ng dÇu    ®Õn   150   t   0,5     160000  3.4.3 Xµ    lanx¨ng dÇu    trªn150     t   0,5 +  1500/1t   3.5  Cét  x¨ng dÇu  ®o    Lu îng l    〉%)  ( 3.5.1   Cét  x¨ng dÇu  ®o    ®Õn   120l/ph       0,5 50000  3.5.2   Cét  x¨ng dÇu ®o    trªn120l/ph       0,5 60000  3.6  §ång hå ®o  níc cÊp ®o  l êng  §êng  kÝnh    〉%)   ( A&B (mm)
  7. 7 3.6.1 §ång  ®o    hå  níc 15­20    ®Õn   5  10000*  3.6.2   §ång  ®o  hå  níc 25­32   ®Õn   5 15000*  3.6.3   §ång  ®o    hå  níc 40­50   ®Õn   5 25000  3.6.4   §ång  ®o  hå  níc 80­100 ®Õn   5 35000  3.6.5 §ång  ®o  hå  níc trªn100    ®Õn   5 45000  3.7  §ång  ®o  hå  x¨ng dÇu    §êng kÝnh   〉%)   (                 (mm)   3.7.1   §ång  ®o  hå  x¨ng dÇu   15­   50      0,5 80000  3.7.2 §ång  ®o  hå  x¨ng dÇu   ®Õn   150      0,5 120000  3.7.3   §ång  ®o  hå  x¨ng dÇu    trªn150        0,5 150000  3.7.4   §ång  ®o  hå  x¨ng dÇu    15­50    0,2 120000  3.7.5 §ång  ®o  hå  x¨ng dÇu   ®Õn   150    0,2 180000  3.7.6   §ång  ®o  hå  x¨ng dÇu   trªn150     0,2 220000  3.8 Lu îng kÕ  chÊt láng l   ®o    §êng  kÝnh   〉%)   (     (mm)  3.8.1 Lu îng      l kÕ ®o chÊt láng kiÓu  ®Õn   50    0,5 100000  chªnh    ¸p 3.8.2   Lu îng      l kÕ ®o chÊt láng kiÓu  ®Õn   300   0,5 150000  chªnh  ¸p 3.8.3 Lu îng      l kÕ ®o chÊt láng kiÓu  trªn300     0,5 200000  chªnh  ¸p 3.9  Lu îng kÕ  chÊt khÝ l   ®o    §êng  kÝnh   〉%)   (                 (mm)  3.9.1 Lu îng      l kÕ ®o chÊt khÝ kiÓu  ®Õn   100    0,5 100000  chªnh  ¸p 3.9.2   Lu îng      l kÕ ®o chÊt khÝ kiÓu  ®Õn   500    0,5 150000  chªnh    ¸p 3.9.3   Lu îng      l kÕ ®o chÊt khÝ kiÓu  trªn500     0,5 200000  chªnh    ¸p   ¸ suÊt  p               4.1 ¸ kÕ  p        4.1.1 ¸ kÕ  xy p  «  (0­     60) bar 1,5­ 6  8000  4.1.2 ¸ kÕ  xy  p  «  (60­ 600) bar       6 1,5­ 10000  4.1.3 ¸ kÕ    p  lßxo  (0­   60) bar   6  1,5­ 6000  4.1.4   ¸ kÕ    p  lßxo  (60­ 600) bar     1,5­   6  7000  4.1.5   ¸ kÕ    p  lßxo  (600­ 2500)  1,5­ 6  8000  bar  4.1.6   ¸ kÕ  p  chÝnh    x¸c (0­     60) bar   0,16 ­  >  8000  1 4.1.7   ¸ kÕ  p  chÝnh  x¸c (60­ 600) bar     0,16 ­ 1   >  10000  4.1.8   ¸ kÕ  p  chÝnh    x¸c (600­ 2500)    0,16 ­  >  13000  bar 1  4.1.9 ¸ kÕ  p  chÝnh    xy x¸c«  (0­     60) bar 0,16 ­ 1  >  12000 
  8. 8 4.1.10 ¸ kÕ    p  chÝnh    xy x¸c«  (60­ 600)bar     0,16 ­  >  14000  1  4.1.11 ¸ kÕ    p  mµng, hép   (0­     40) bar    ­ 6 1,5  >  12000  4.1.12 ¸ kÕ    p  chÊt láng chøa níc         (0­     1,5)bar 1 >    ­ 2,5     20000  4.1.13 ¸ kÕ    p  chÊt láng thuû ng©n          (0­     1,5)bar   ­ 2,5 1 >    40000  4.1.14 Ch©n    kh«ng  lßxo  kÕ    (­ 0) bar 1­        >  1,5 ­ 4  10000  4.1.15 Ch©n  kh«ng  kÕ  (­ 2,5)bar 1­      >  1,5 ­ 4  10000  4.1.16 Vi ¸p kÕ        (0­ 1500)Pa      2    25000  4.1.17 Vi ¸p kÕ     (0­ 1500)Pa     1  30000  4.1.18 Vi ¸p kÕ        (0­ 2500)Pa       2      40000  4.1.19 Vi ¸p kÕ     (0­ 2500)Pa        1  50000  4.2  HuyÕt    ¸p kÕ      4.2.1 HuyÕt    thuû ng©n  ¸p kÕ    (0­ 300) tor       ­ 2,5 1 >  5000*  4.2.2   HuyÕt    lßxo  ¸p kÕ      (0­ 300) tor     1 >    ­ 2,5 5000*  4.2.3   HuyÕt    ®iÖn    ¸p kÕ  tö (0­ 300) tor       ­ 2,5 1 >    20000*    NhiÖt    ®é      5.1  NhiÖt kÕ    V¹ch            chia     5.1.1   NhiÖt kÕ    chÊt láng thuû tinh         (­ >5) oC 20­   0,1 oC     4000*  5.1.2   NhiÖt kÕ    chÊt láng thuû tinh         (­ >105)oC 5­      C   0,1 o 2500*  5.1.3   NhiÖt kÕ    chÊt láng thuû tinh         (100­ 300) C   o 0,1 C    o 3000*  5.1.4   NhiÖt kÕ    chÊt láng thuû tinh       (300­ 600)oC     0,1 oC     4000*  5.2 NhiÖt kÕ  häc    y  (35­ >42) C     o 0,1 C    o 600*    Ho¸    lý      6.1 Èm   kÕ      〉%)    (                6.1.1   Èm   ngò  kÕ  cèc  (10­ 100)%      0,5 30000  6.1.2   Èm   ngò  kÕ  cèc    tù®éng (10­ 100)%      0,5 40000  6.2  M¸y  PH   ®o  dïng trong   tÕ     y  (3­     10) PH 0,1­ 0.01  40000  6.3  M¸y  ph©n  tÝch  khÝ  CO,  CO2,  150000  SO3 6.4  M¸y    ®o hµm  îng  l chÊt   h¹i cã    200000  trong níc         §iÖn, ®iÖn      tõ      7.1  C«ng    t¬ ®iÖn  pha  1  C êng  dßng  ®é           7.1.1 C«ng    t¬ ®iÖn  pha 1  ®Õn   A  50    1  15000  7.1.2   C«ng    t¬ ®iÖn  pha  1  ®Õn   A 50    2  10000*  7.1.3   C«ng    t¬ ®iÖn  pha  1  trªn50    A    1  18000  7.1.4 C«ng    t¬ ®iÖn  pha 1  trªn50    A 2 12000*  7.2  C«ng    t¬ ®iÖn  pha 3  C êng  dßng  ®é      7.2.1 C«ng    t¬ ®iÖn  pha 3  ®Õn   A 50    0,5 80000 
  9. 9 7.2.2   C«ng    t¬ ®iÖn  pha  3  ®Õn   A  50  1 40000  7.2.3   C«ng    t¬ ®iÖn  pha 3  ®Õn   A 50   2    30000  7.2.4   C«ng    t¬ ®iÖn  pha  3  trªn50    A      0,5 90000  7.2.5 C«ng    t¬ ®iÖn  pha  3  trªn50    A 1  45000  7.2.6   C«ng    t¬ ®iÖn  pha  3  trªn50    A   2      40000  7.3 BiÕn  dßng  l ®o êng  (Ti) C êng  ®é    Mçi tû lÖ  dßng  sau  thu 7.3.1 BiÕn  dßng  l ®o êng  (Ti) ®Õn   kA 5  1  20000  b»ng  50% 7.3.2   BiÕn  dßng  l ®o êng  (Ti) ®Õn   kA 5  0,5  30000  tûlÖ    ®Çu 7.3.3   BiÕn  dßng  l ®o êng  (Ti) ®Õn   kA 5  0,1  40000  7.3.4 BiÕn  dßng  l ®o êng  (Ti) ®Õn   kA  5  0,05 50000  7.4  BiÕn    l ¸p ®o êng  (TU)  §iÖn    ¸p     Mçi    tûlÖ 7.4.1 BiÕn    l ¸p ®o êng  (TU)  ®Õn   kV 35  1 30000  sau  thu 7.4.2   BiÕn    l ¸p ®o êng  (TU) ®Õn   kV  35  0,5     35000  b»ng  50% 7.4.3   BiÕn    l ¸p ®o êng  (TU)  ®Õn   kV 35  0,1  40000  tûlÖ    ®Çu 7.4.4 BiÕn    l ¸p ®o êng  (TU) ®Õn   kV 35  0,05 50000  7.5 M¸y  ®o  ®iÖn  trë c¸ch ®iÖn  10   (103  ­9) ­ 0,15 15000  (Mªg«mÐt);  M¸y ®o  ®iÖn  trë   tiÕp ®Êt    (TeromÐt) 7.6 M¸y  ®iÖn    tim (1100) Hz    〉5% §Õn    60000  (2300) µV;   7.7 M¸y  ®iÖn    n∙o (1100) Hz    〉5% §Õn  70000  10.000/1   (2300) µV;    ® êng  dÉn 7.8 M¸y      tÕ  siªu©m y   〉%)    (               7.8.1   Nguån      siªu©m   §Õn  20  360000  7.8.2   M¸y      siªu©m (1­ 500) m W     §Õn  10 200000    Bøc    x¹       8.1  M¸y       x¹trÞ  〉15%   §Õn               8.1.1 M¸y      x¹trÞcobalt    §Õn  200000  1  yÕu  tè     〉15% ®o 8.1.2 M¸y        x¹trÞtiaX  〉15% §Õn  250000  1  yÕu  tè     ®o 8.1.3 M¸y  l     ®o  iÒu x¹trÞ 〉15%   §Õn  500000  1  gi¸ trÞ  n¨ng îng l 8.2  M¸y  quang  X    §Õn                 〉4%     8.2.1 M¸y  chôp  quang  X  chÈn ®o¸n      〉4% §Õn    150000  1  yÕu  tè     ®o 8.2.2   M¸y chôp,chiÕu  quang    X  chÈn  ®o¸n:    ­PhÇn    chôp  §Õn  150000  1  yÕu  tè     〉4% ®o
  10. 10     ­PhÇn    chiÕu  〉4% §Õn      250000  1  yÕu  tè     ®o Ghi  chó: 1. LÖ     phÝ      îc tÝnh  i kÓ trªn®   t¹ ®Þa  ®iÓm   ®Þnh  cè  hoÆc  u  l ®éng cña  quan  c¬  kiÓm  ®Þnh. 2. DÊu      * quy ®Þnh møc    thu b»ng 70%     phÝ  trªn,   gi¸lÖ  kÓ    dông    ¸p khikiÓm   ®Þnh  ban  ®Çu   cïng mét      lócnhiÒu  PT§ cïng lo¹   ph¹m    vµ    icã  , vi®o  cÊp  chÝnh    x¸cgièng nhau.  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản