intTypePromotion=1

Thông tư 121/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
90
lượt xem
3
download

Thông tư 121/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 121/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 36/1998/TT-BTC ngày 21/3/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 121/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA th«ng    t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  s è  121/1999/tt­ C btc n g µ y 12 th¸ng  10 n¨ m  1999 H í ng  d É n  b æ  s u n g, s ö a ® æ i   é t s è  ® i Ó m  c ñ a T h « n g  t  m s è 36/1998/TT­B T C  n g µ y 21­3­1998 c ñ a B é  T µi ch Ý n h  h í ng d É n  c h Õ  ® é   t µi ch Ý n h  ® è i víi  Trun g  t © m  q u ¶ n   ý b ay d © n  d ô n g  Vi Ö t N a m l ­ C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 04/1999/N§­   µy  01­ CP ng 30­ 1999  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Ý,lÖ  Ý  éc ng©n  v Ph ph thu   s¸ch nhµ  íc;   n ­ C¨n  Th«ng   sè  cø  t 54/1999/TT­ BTC   µy  05­ ng 10­ 1999  ña  é   µi  c BT chÝnh  íng  Én  ùc  Ön  h d th hi NghÞ   nh   è  ®Þ s 04/1999/N§­   ña  Ýnh  ñ   CP c Ch ph vÒ   Ý,  Ö  Ý  éc ng©n  Ph l ph thu   s¸ch nhµ  íc;   n  Bé  µichÝnh  íng dÉn, bæ   T  h    sung  öa  æi  ét  è  iÓ m     nh  s® m s® qui®Þ trong  Th«ng   è  ts 36/1998/TT­BTC   µy  3­ ng 21­ 1998  ña  é  µichÝnh  c BT  (sau  y  äi ®© g   t¾t lµTh«ng   è     ts 36/1998/TT­BTC     Ò   Õ     µichÝnh  i víiTrung  ©m   ) v ch ®é t   ®è     t qu¶n  ýbay  ©n  ông  ÖtNam     l  d d Vi   nh sau: 1­ Kho¶n    õ ®iÒu  µnh    thu t   h bay qua  Çu  êi µ  b tr   bay  v qua  ïng th«ng    v  b¸o bay  µ kho¶n  l  thu  Ý   ña  µ  íc ® îc qui ®Þnh   ph c nh n       trong danh  ôc   Ý     m ph ban hµnh  Ìm  k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 04/1999/N§­   µy  05­ CP ng 10­ 1999  ña  Ýnh   c Ch phñ.Trung  ©m    t qu¶n  ýbay  ©n  ông  Öt Nam   l  d d Vi   kh«ng  ph¶inép  Õ    Þ   thu gi¸tr   giat¨ng®èi víi        kho¶n    Ý  trªn. thu ph nªu  2­  Ò   V doanh thu  ¹t®éng  ho   c«ng  ch: qui ®Þnh   ¹  iÓ m     Õt1.1, Ý   t i® a, ti     kho¶n  ôc   Çn  cña  1,m Iph B  Th«ng   è  ts 36/TT­BTC   îcsöa  æi  ¹nh  ®  ® l   sau: i +  Ých  Tr 32%   ån    õ phÝ  iÒu  µnh  ngu thu t   ® h bay  qua  ïng trêi µ  v     bay    v qua vïng th«ng  bay.   b¸o  +  Thu  õdÞch  ô  iÒu  µnh  t  v® h m¸y  bay  trongvµ  µiníc®i  n     ©n    ngo     ®Õ c¸cs bay  ña  ÖtNam. c Vi   +  Thu  õc¸cdÞch  ô  t    v kh¸c. 3­ Söa  ® æi  tiÕt 2.1, kho¶n 2, m ôc  I, Çn  B  cña Th«ng  t è   ph  s 36/1998/TT­ BTC     nh sau: Kho¶n  chªnh  Öch      i víi ¹t®éng  l thu chi®è       ho c«ng  ch  îcxö  ýnh  Ý ®   l   sau: ­ TrÝch  Ü   ù    qu d phßng  µichÝnh  t  b»ng    è  5% s chªnh  Öch,nhng  è    èi l   s dt   ®a  ña  Ü   c qu kh«ng  ît   v   25%   víi èn  Òu  Ö  ùc cã  ña  qu¸ so   v §i l th   c doanh  nghiÖp. ­ TrÝch    Ü     hai qu khen  ëng  µ  óc  î tèi®a   th v ph l     kh«ng  i qu¸  th¸ng l ng  3   ¬ thùc hiÖn  n¨m    c¶  trong tr ng  îp sè  ép  ©n    ê h   n ng s¸ch nhµ  ícn¨m    n  b¸o      c¸o cao h¬n  n¨m  íc,hoÆc   tr   b»ng  th¸ng l ng  ùc hiÖn  Õu  è  ép  ©n  2   ¬ th   n s n ng s¸ch n¨m    b¸o c¸o thÊp  ¬n     h n¨m  íc. tr ­Sè    chªnh  Öch  l cßn  ¹® îcbæ   l     sung  µo  Ü   u      iÓn. i v qu ®Ç tph¸ttr   4­ Qui ®Þnh  ép  Ý  µo  ©n     n ph v ng s¸ch nhµ  íc:   n Sè     Ý  iÒu  µnh  thu ph ® h bay qua  ïng th«ng  bay  v  b¸o  cßn  ¹ (68%),Trung  l  i   t©m  qu¶n  ýbay  ©n  ông  Öt Nam   ã  l  d d Vi   c tr¸chnhiÖ m   ép  ©n    n ng s¸ch nhµ  íc.   n  Ch Õ       ép  îcthùc hiÖn  ®é thu n ®     theo qui®Þnh  Ön  µnh  ña  é  µichÝnh.    hi h c BT 
  2. 2 5­ Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  õ ngµy  1­ tn c hi l     t  1­ 2000. M äi    nh  ¹    qui®Þ ti Th«ng   sè  t 36/1998/TT­BTC   µy  3­ ng 21­ 1998  ña  é   µi chÝnh  íng  Én  c BT  "H d chÕ     µichÝnh  i víi ®é t   ®è    Trung  ©m  t qu¶n  ýbay  ©n  ông  Öt Nam"  l  d d Vi   kh«ng  tr¸víi éidung    nh  ¹ Th«ng   µy  Én  ã  Öu  ùcthi µnh.      in qui®Þ t i tn v c hi l     h Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  íng m ¾ c     Þ    n  Þ  qu¸ tr       cv   ®Ò ngh c¸c®¬ v ph¶n  ¸nh vÒ   é  µichÝnh    Þp  êinghiªncøu    Õt.   BT  ®Ó k th     gi¶i quy
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2