intTypePromotion=1

Thông tư 121/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
123
lượt xem
4
download

Thông tư 121/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 121/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc thực hiện đấu thầu mua sắm đồ dùng, vật tư, trang thiết bị, phương tiện làm việc đối với các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, đoàn thể và doanh nghiệp nhà nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 121/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA th«ng    t c ñ a B é  t µi ch Ý n h  S è  121/2000/TT­B T C  n g µ y 29  th¸ng 12 n¨ m   2000 H í ng  d É n  th ù c hi Ö n  ® Ê u   Ç u  m u a  s ¾ m  ® å  d ï ng, v Ë t  ,  th t trang thi Õt b Þ , p h ­ ¬ n g  ti Ö n lµ m  vi Ö c ® è i víi c¸c  ¬   u a n  n h µ  n íc, ù c lî ng v ò  trang, cq  l   ® o µ n   Ó   µ  d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n íc s ö  d ô n g   g u å n  n g © n   th v n s¸ch n h µ  n íc C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 88/1999/N§­   µy  th¸ng 09  CP ng 01    n¨m  1999  ña  c ChÝnh  phñ  vÒ  viÖc ban  hµnh  Quy  chÕ  ®Êu  thÇu; NghÞ  ®Þnh  sè  14/2000/N§­   µy  CP ng 5/5/2000  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  öa  æi, bæ   c Ch ph v vi s ®   sung  m ét  è  iÒu  ña  s® c Quy   Õ   Êu  Çu  ch § th ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh   è  ®Þ s 88/1999/N§­   µy  CP ng 01/9/1999.   § Ó     êng  t¨ng c qu¶n  ý,sö  ông  l  d kinh phÝ   ©n     Ng s¸ch nhµ  íc tiÕtkiÖm,    n    cã  Öu  hi qu¶,Bé  µichÝnh  íng dÉn  ùc hiÖn  u  Çu    T  h  th   ®Ê th mua  ¾ m     ïng, s ®å d   vËtt   ,trang thiÕtbÞ, ph¬ng  Ön lµm  Öc  i víi   ¬       ti   vi ®è     c quan  µ  íc,lùcl ng  c¸c nh n    î vò trang,®oµn  Ó  µ    th v doanh  nghiÖp  µ   ícsö  ông  ån  ©n  Nh n   d ngu Ng s¸ch nhµ     nícnh    sau: I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g:  N 1. §èit ng ¸p dông:C¸c  ¬     î       c quan  µ   íc,®oµn  Ó,lùcl ng vò  Nh n   th    î   trang vµ    doanh nghiÖp  µ   íc(Sau  y   äit¾tlµc¸c c¬  Nh n   ®© g         quan,®¬n  Þ)  ã  ö  ông    v csd nguån  ©n   Ng s¸ch nhµ  ícvµ  ã  ån  èc  õ Ng ©n     n   c ngu g t   s¸ch nhµ  íc(gäichung    n    lµ nguån  ©n     Ng s¸ch  µ  íc)khithùc hiÖn  nh n       mua   ¾ m     ¹  µng    îc s c¸c lo ih ho¸,®   qui®Þnh  ¹ ®iÓ m   díi y,  ã  n      ti  2   ®© c ®¬ gi¸hoÆc   tæng    Þ tõ 100  ét tr¨m) gi¸tr     (m     tr Öu®ång  ëlªncho  ét  Çn  i  tr     m l mua  ¾ m   étgãithÇu)c¸clo¹ hµng    ïng s (m       i   ho¸ c   chñng  ¹  lo i hoÆc   ng  é, ®Ò u   ®å b  ph¶ithùc hiÖn  Öc      vi mua   ¾ m   s theo      c¸c quy ®Þnh  ¹ Th«ng   íng dÉn  µy. t i th   n  §èivíiviÖc     mua   ¾ m   µng    ã    Þ díi100  iÖu ®ång, thñ tr ng  s h ho¸ c gi¸tr     tr      ë c¸c c¬    quan, ®¬n  Þ  éc    v thu Trung  ng  Õt  nh  ùa chän  ×nh  ¬ quy ®Þ l  h thøc mua   s¾ m  cho  ïhîp,cã  Öu  ph     hi qu¶  ã thÓ    ông  ×nh  (c   ¸p d h thøc mua  ¾ m   ùctiÕp    s tr   hoÆc   chØ  nh  Çu  µ   ®Þ th m kh«ng  cÇu yªu  ph¶i®¸p    øng    iÒu  Ön  c¸c ® ki nªu  ¹  ti ®iÓ m     iÓ m   M ôc  Icña  2, ® 3  II  Th«ng   nµy) vµ  Þu  t   ch tr¸ch nhiÖ m   Ò   Õt    v quy ®Þnh  ña  × nh.  èivíi   ¬  cm §     c quan,®¬n  Þ  ®Þa  ¬ng  c¸c   v do  ph qu¶n  ýth× viÖc  l    mua   ¾ m   îc thùc hiÖn  s ®    theo    nh  ña  û   qui ®Þ c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh    phè  ùc thuéc  tr   Trung  ng  ¬ hoÆc   ¬ c quan  îc uû  Òn.  ®   quy KhuyÕn  Ých    kh c¸c c¬ quan,®¬n  Þ    ông      nh  ¹ Th«ng   µy.   v ¸p d c¸cqui®Þ t i tn 2.Ph¹m      vimua  ¾ m: s ­ V¨n    phßng  È m,    ç,®å     ph ®å g   v¶itrang bÞ     cho  Önh  Ön,trang phôc, b vi       ®ång  ôc  ña  µnh  ph c ng kh«ng  éc m Æt   µng  Æc   ñng. thu   h ® ch ­ Nguyªn  Öu,nhiªnliÖu,vËt liÖu;phô  ïngthay thÕ;Sinh  È m,  èc,   li          t      ph thu   ho¸ chÊtvµ    ¹ nguyªn liÖu,vËttkh¸c;     c¸clo i         ­ M¸y  ãc  ÕtbÞ   µn  é, ®ång  é    m thi   to b   b hoÆc   ÕtbÞ   Î thiÕtbÞ   thi   l   ,   phßng  ch¸y ch÷a    ch¸y;M¸y  Ýnh,m¸y    t   ph«    t«,m¸y      ¬ng  ×nh øng  ông    fax,c¸c ch tr   d tin
  2. 2 häc (bao  å m   l¾p  Æt,  ¹y  ö, b¶o  µnh...  µ  g c¶  ® ch th   h )v c¸c  ¹  Õt bÞ     lo ithi   v¨n phßng kh¸c; ­ Ph¬ng  Ön  Ën    ti v chuyÓn  : ¤    nh   t« con, «    , ång    t« t¶i xu ghe, xe    m¸y, xe    ®¹p... ­ Ho¹t®éng    n,    µnh    n  È m,      È m,      inÊ ph¸th c¸c Ê ph v¨n ho¸ ph s¸ch,b¸o,tµi      liÖu,phim    ¶nh..  .trong c«ng    t¸c tuyªn truyÒn, th«ng        tin,truyÒn th«ng, gi¸o    dôc. ­B¶n  Òn  ë  ÷u    quy s h c«ng nghiÖp,b¶n  Òn  ë  ÷u    quy s h c«ng  Ö; ngh ­C¸c  ¹ tµis¶n    lo     i kh¸cphôc  ô    v c«ng    t¸cchuyªn m«n;   ­ §å  ïng  µ  ¬ng  Ön  µm  Öc   d v ph ti l vi th«ng  êng  éc    ¹    ∙  Ó   th thu c¸c lo i ® k nh trªncña lùcl ng vò       î   trang. TÊt  c¸c lo¹    ïng,vËt t  c¶    i d ®å    ,trang thiÕtbÞ, ph¬ng  Ön lµm  Öc       ti   vi trong  ph¹m      vitrªnsau  y  äit¾tlµhµng  ®© g       ho¸. 3.Th«ng   µy    tn kh«ng    ông  ¸p d trongc¸ctr ng  îp sau:    ê h     ­Söa  ÷a,c¶it¹o, ë   éng  ôsë  µm  Öc,nhµ  ëng;   ch       r m tr   l vi   x   ­Mua  ¾ m     ¹ vËtt    s c¸clo i  ,trang thiÕtbÞ  ¾n  íi u    µ  ©y  ùng  ∙  ­      g v ®Ç tv x d ®® îcqui®Þnh     trong m ôc  cña    14  NghÞ   nh  ®Þ 12/2000/N§­   µy  CP ng 5/5/2000 söa    ® æi, bæ     sung  Òu  cña  §i 43  NghÞ   nh  ®Þ 52/1999/N§­   µy  CP ng 8/7/1999  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   ph v qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng; l  tv x d   ­ Mua   ¾ m   s trang  ÕtbÞ,  Ët  , ph¬ng  Ön, nguyªn  Öu,nhiªn liÖu thi   v t  ti   li       ® Æc   ïchuyªn dïng cho  èc  th      qu phßng  µ  ninh. v an  4. C¸c  ×nh    h thøc  ùa chän  µ  Çu: bao  å m   ×nh  l  nh th   g h thøc  u   Çu  µ  ®Ê th v c¸c h×nh    thøc mua   ¾ m   s kh«ng  ph¶i ®Êu   Çu. Trªn  ¬  ë  Õ   ¹ch    th   c s k ho mua   s ¾ m   µng    ∙  îccÊp  ã  Èm  Òn  h ho¸ ® ®   c th quy phª  Öt,thñ tr ng    ¬  duy     ë c¸c c quan,   ®¬n  Þ   ã  v c tr¸chnhiÖ m   è  Ý kinh phÝ   µ  dông    ×nh    b tr     v ¸p  c¸c h thøc  ùa chän  l  nhµ  Çu  th cho  ï hîp theo      nh    Õtt¹  ôc    µ  ôc  I íi®©y.  ph     c¸c qui®Þ chiti   iM IIv M II    d Nghiªm  Ê m   Öc  c vi chialÎ ãithÇu    ùc hiÖn  Öc       g ®Ó th   vi mua  ¾ m   s theo c¸ch×nh     thøc kh«ng    ph¶i®Êu  Çu.   th II. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  k hi th ù c hi Ö n  ® Ê u  th Ç u:  N C¸c  ãithÇu  g  mua   ¾ m   µng    ïng  ñng  ¹  s h ho¸ c ch lo i hoÆc   ng  é  ã    ®å b c gi¸ trÞ tõ 200  iÖu ®ång  ëlªn,n Õu     tr   tr     kh«ng  ¶m   ® b¶o  ét  m trong c¸c ®iÒu  Ön     ki ®Ó   ùc  Ön  Öc  th hi vi mua   ¾ m  s b»ng  ×nh  h thøc Mua   ¾ m   ùc tiÕp  µ  s tr   v ChØ   ®Þnh  Çu  îc qui ®Þnh  ô  Ó  ¹  iÓ m     M ôc  I ña  th ®     c th t i ® 2, 3  II c Th«ng   µy, th× tn     ph¶itæ    chøc  u   Çu    ùa chän  µ  Çu  ®Ê th ®Ó l   nh th cung  Êp  µng  ch ho¸ theo    c¸c qui®Þnh  íi y:   d  ®© 1.C¸c  ×nh    h thøc ®Êu  Çu:   th 1.1­§Êu  Çu  éng  i   th r r∙ : H×nh thøc  u   Çu  éng  i µ h×nh  ®Ê th r r∙    l thøc  ñ  Õu  îc ¸p  ông  ch y ® d trong  ®Êu   Çu  th mua   ¾ m   µng    è  îng  µ  Çu  èithiÓu  µ 5  µ  Çu    s h ho¸.S l nh th t   l   nh th ®ñ n¨ng  ùc.Trong  êng  îp  l  tr h kh«ng    è îng  µ  Çu  ®ñ s l nh th theo  yªu  Çu  ×    c th bªn
  3. 3 m êi  Çu  th ph¶i tr×nh  êi cã  Èm   Òn    ng   th quy hoÆc   Êp  ã  Èm   Òn  Õt c c th quy quy   ®Þnh.   1.2­§Êu  Çu  ¹n  Õ:  µ  ×nh    th h ch L h thøc  u   Çu  µ   ®Ê th m bªn  êi  Çu  êi  m th m m ét  è  µ  Çu  èi Óu  µ3) cã    s nh th (t   thi l     ®ñ n¨ng  ùctham  ù.Danh  l  d  s¸ch nhµ  Çu    th tham  ù  d ph¶i® îcngêicã  Èm  Òn       th quy hoÆc   Êp  ã  Èm  Òn  c c th quy phª  Öt. duy   H×nh  thøc nµy    chØ  îcxem  Ðt ¸p dông    ã  ét  ®  x    khic m trongc¸c®iÒu  Ön:    ki ChØ   ã  ét  è  µ  Çu  ¸p  c m s nh th ® øng  îcyªu cÇu  ña  ãithÇu; ®   c g  Theo    Çu  ña  tµi î ån  èn  ùc hiÖn  Öc  yªu c c bªn      tr ngu v th   vi mua  ¾ m; s Do  ×nh  ×nh  ô  Ó  ña  ãithÇu  µ   u  Çu  ¹n  Õ   ã  îthÕ. t h c th c g   m ®Ê th h ch c l   i 2.§iÒu  Ön  ùc hiÖn  u  Çu    ki th   ®Ê th mua  ¾ m   µng    s h ho¸:C¸c  ¬  c quan,®¬n     vÞ  ö  ông  ån  ©n  sd ngu ng s¸ch nhµ  ícchØ  îctæ    n  ®   chøc  u   Çu  ®Ê th mua   ¾ m   s hµng      ¶m   ho¸ khi® b¶o    iÒu  Ön  c¸c® ki sau: Cã   Õ   ¹ch mua  ¾ m   µng    k ho   s h ho¸ (bao  å m   kÕ   ¹ch vèn  ©n  g c¶  ho   Ng s¸ch  thùc hiÖn  Öc    vi mua  ¾ m   µng    îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt; s h ho¸)®   c th quy phª duy Hå   ¬  êi  Çu  ∙  îcngêicã  Èm  Òn  s m th ® ®     th quy hoÆc   Êp  ã  Èm  Òn   c c th quy phª duyÖt.   3. §iÒu  Ön    ki tham  ù  Çu: Nhµ   Çu  d th   th tham    ù  Çu  gia d th ph¶i®¶m       b¶o c¸c®iÒu  Ön    ki sau: ­  ã   Êy  ¨ng  ý  C gi ® k kinh  doanh  c¬  do  quan  ã  Èm   c th quyÒn   Êp,  ã  c c ngµnh  Ò   ngh kinh doanh  ï hîp  íingµnh  µng  u   Çu. §èi víi®Êu   Çu    ph   v   h ®Ê th       th mua   ¾ m   µng    s h ho¸ phøc  ¹p® îcqui®Þnh  t      trong hå  ¬  êi  Çu,ngoµigiÊy   s m th       ®¨ng  ý  k kinh doanh, ph¶icã  Êy  Ðp        gi ph b¸n  µng  éc  h thu b¶n  Òn  ña  µ  quy c nh s¶n  Êt. xu §èivíic¸c c¬        quan  nghiªncøu    khoa  äc    h khitham    ù  Çu  gia d th cung  Êp  c hµng  ho¸  íid¹ng  ¬ng  ×nh  d  ch tr øng  ông    äc..   Õu  d tinh .n , kh«ng  ã  Êy  ¨ng  c gi ® ký kinh doanh  ×    th ph¶icã    chøc  n¨ng  Ö m   ô    nhi v ghi trong quyÕt  nh  µnh    ®Þ th lËp phïhîp víi éidung  µ    Çu  ña  ãithÇu.          n v yªu c c g   ­ Cã       ®ñ n¨ng  ùcvÒ   l   chuyªn m«n  ü  Ët;   k thu  kh¶  n¨ng  cung  Êp,b¶o  µnh  c  h hµng    ®èivíi   ¹  µng    Çn  ho¸ (     lo i c¸c h ho¸ c b¶o  µnh) vµ  iÒu  Ön  Ò   µichÝnh  h  ® ki v t   ®¸p  øng    Çu  ña  ãithÇu; yªu c c g   ­Hå   ¬  ù  Çu    s d th ph¶i®¶m     b¶o  theo ®óng    nh  ña  å  ¬  êi  Çu.   qui®Þ c h s m th ­ ChØ   îctham    ét  n  ù  Çu    ®  gia m ®¬ d th trong m ét  ãithÇu,dï lµ®¬n  ­   g      ph ¬ng  hay  ªndanh  ù  Çu.Trêng  îp Tæng  li   d th   h  c«ng    øng    ù  Çu  × c¸c ty® tªnd th th     ®¬n  Þ  ùcthuéc (h¹chto¸nphô  éc)kh«ng  îcphÐp  v tr        thu   ®  tham  ù  íi   d v   c¸ch lµ t    nhµ  Çu  c  Ëp trong cïng m ét  ãithÇu. th ®é l       g  ­ Bªn  êi  Çu    m th kh«ng  îctham    íitc¸ch lµ nhµ  Çu  i  íic¸c gãi ®  gia v       th ®è v       thÇu  m × nh  chøc. do  tæ  ­ Nhµ    Ên    t v kh«ng  îc tham    u   Çu  ùc hiÖn    ãithÇu  ®  gia ®Ê th th   c¸c g   mua   s ¾ m   µng    m × nh  µm   Ên. h ho¸ do  l tv 4.Chi phÝ  chøc  u  Çu:    tæ  ®Ê th Bªn  êi  Çu  ã  Ó    å  ¬  êi  Çu  íi m th c th b¸n h s m th v   møc      ngêicã  Èm   gi¸b¸n do    th quyÒn  hoÆc   Êp  ã  Èm  Òn  Õt  nh. §èivíi u  Çu  c c th quy quy ®Þ      ®Ê th trong níc,gi¸      m ét  é  å  ¬  êi  Çu  b h s m th kh«ng    qu¸ 500.000  ng. §èi víi®Êu   Çu  èc  Õ, ®å      th qu t   thùc hiÖn    theo th«ng  Ö  èc  Õ.   l qu t
  4. 4 Chi phÝ   chøc  u   Çu  µ  Ðt  Çu  ña    tæ  ®Ê th v x th c Bªn  êi  Çu  îcsö  ông  m th ®   d tõ nguån    b¸n  å  ¬  êi  Çu  µ  îc qu¶n  ýchitiªutheo      nh  Ön  h s m th v ®   l      c¸c qui ®Þ hi hµnh. Trong  êng  îp  kh«ng      ×  ö  ông    tr h thu  ®ñ chith s d kinh phÝ   ña  ¬    c c quan,   ®¬n  Þ     ùc  Ön  µ  îc tÝnh  µo    Þ hµng  v ®Ó th hi v ®   v gi¸tr   ho¸ mua   ¾ m   ña  ãi s c g  thÇu.  5.ThÈ m   nh  Õt    ®Þ k qu¶  u  Çu: ®Ê th 5.1.Tr¸chnhiÖm  Èm  nh:     th ®Þ C¬  quan  ã  c tr¸chnhiÖm   Èm   nh  Õt    th ®Þ k qu¶  u   Çu  îc qui ®Þnh   ®Ê th ®     nh  sau:  ­ §èivíi Õt       k qu¶  u  Çu  ®Ê th mua  ¾ m   µng    ña    ¬  s h ho¸ c c¸c c quan,®¬n  Þ    v ë Trung  ng  Bé  ëng,Thñ  ëng  ¬  ¬ do  tr   tr c quan ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  thu   phñ,thñ tr ng  ¬      ë c quan  trung ¬ng  ña    oµn  Ó  Õt  nh  n  Þ  óp   c c¸c® th quy ®Þ ®¬ v gi   viÖc  µm  Ö m  ô  Èm  nh  Õt  l nhi v th ®Þ k qu¶  u  Çu. ®Ê th   Trong  êng  îp    Þ mua   ¾ m   íi500  iÖu ®ång  ×  Thñ  ëng  tr h gi¸tr   s d  tr   th do  tr ®¬n  Þ  ùctiÕp  v tr   mua   ¾ m,  îc uû  Òn  s ®   quy phª  Öt  Õt  duy k qu¶  u   Çu, tù ®Ê th     quyÕt ®Þnh  é  Ën  óp viÖc  µm  Ö m  ô  Èm  nh  Õt    b ph gi   l nhi v th ®Þ k qu¶  u  Çu. ®Ê th ­ §èivíinh÷ng  ãithÇu       g  mua   ¾ m   µng    ña    ¬  s h ho¸ c c¸c c quan,®¬n  Þ      vë ®Þa   ¬ng  Chñ   Þch  û   ph do  t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm     phª  Öt  Õt  duy k qu¶  u   Çu  ×  ®Ê th th giao  cho  ë  S TµichÝnh   Ët    Þu    ­V gi¸ch tr¸chnhiÖ m  Èm  nh  Õt    th ®Þ k qu¶  u  Çu. ®Ê th   §èi víinh÷ng  ãi thÇu     g  mua   ¾ m   µng  s h ho¸  îc Chñ   Þch  û   ®  t U ban  ©n  nh d©n    c¸c tØnh,thµnh  è  ©n  Êp, uû  Òn    ph ph c   quy cho  ñ tr ng    n  Þ  Êp  th   ë c¸c ®¬ v c díi   Öt kÕt    duy   phª qu¶  u  Çu,th× do  êi® îcuû  Òn  ùquyÕt ®Þnh  é  ®Ê th     ng     quy t    b phËn  óp viÖc  µm  Ö m  ô  Èm  nh  Õt  gi   l nhi v th ®Þ k qu¶  u  Çu. ®Ê th ­ Riªng  i  íikÕt  ®è v   qu¶  u   Çu  ®Ê th mua   ¾ m   µng  s h ho¸  ña    c c¸c doanh  nghiÖp  µ   íc do  êi cã  Èm   Nh n   ng   th quyÒn   ña  c doanh nghiÖp  µ   íc ® îc nh n     quyÒn  mua   ¾ m   Õt  nh  é  Ën  óp viÖc  µm  Ö m   ô  Èm  nh   s quy ®Þ b ph gi   l nhi v th ®Þ kÕt  qu¶  u  Çu. ®Ê th 5.2­Thêigian  Èm  nh:      th ®Þ Kh«ng    ngµy  Ó   õ ngµy  Ën    å  qu¸ 10  k t  nh ®ñ h s¬  îp lÖ. h  6.Phª  Öt kÕt    duy   qu¶  u  Çu ®Ê th 6.1.Tr¸chnhiÖm    Öt:     phª duy Bªn  êi  Çu  ã  m th c tr¸chnhiÖm   ×nh kÕt    tr   qu¶  u   Çu    êi cã  Èm   ®Ê th lªnng   th quyÒn  hoÆc   Êp  ã  Èm   c c th quyÒn    ®Ó xem   Ðt  x phª  duyÖt. Ng êi cã  Èm       th quyÒn  hoÆc   Êp  ã  Èm   Òn  ã  c c th quy c tr¸ch nhiÖ m     phª duyÖt  Õt  k qu¶  u   ®Ê thÇu b»ng  b¶n. Tr¸ch nhiÖ m   v¨n      phª  Öt  Õt  duy k qu¶  u   Çu    nh    ®Ê th qui ®Þ nh sau:  ­ §èivíi Õt       k qu¶  u  Çu  ®Ê th mua  ¾ m   µng    ña    ¬  s h ho¸ c c¸c c quan,®¬n  Þ    v ë Trung  ng  Bé  ëng,Thñ  ëng  ¬  ¬ do  tr   tr c quan ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  thu   phñ, thñ tr ng  ¬      ë c quan  trung  ng  ña    oµn  Ó  ¬ c c¸c ® th phª  Öt  Õt  duy k qu¶  u   ®Ê thÇu.  Trong  êng  îp    Þ mua   ¾ m   íi500  iÖu ®ång  ×  êi cã  tr h gi¸tr   s d  tr   th ng   tr¸ch   nhiÖ m  phª  Öt  ã  Ó  û  Òn  duy c th u quy b»ng    v¨n b¶n cho  ñ  ëng  n  Þ  ùc Th tr ®¬ v tr   tiÕp mua  ¾ m     Öt.   s phª duy
  5. 5 ­ §èivíi Õt       k qu¶  u  Çu  ®Ê th mua  ¾ m   µng    ña    ¬  s h ho¸ c c¸c c quan,®¬n  Þ    v do  a   ¬ng  ®Þ ph qu¶n  ýth×  ñ   Þch  û   l   Ch t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è    ph trùc thuéc Trung   ng chÞu tr¸ch ¬  nhiÖm  phª duyÖt hoÆc  ph©n  cÊp, uû  quyÒn   cho  ñ  ëng  th tr c¸c  n   Þ   Êp  íi(QuËn,  ®¬ v c d  huyÖn,  Þ    ë,  th x∙;S ban,   ngµnh..     Öt. . phª duy   ) ­ Riªng  i  íikÕt  ®è v   qu¶  u   Çu  ®Ê th mua   ¾ m   µng  s h ho¸  ña    c c¸c doanh  nghiÖp  µ   íc do  êi cã  Èm   Nh n   ng   th quyÒn   ña  c doanh nghiÖp  µ   íc ® îc nh n     quyÒn mua  ¾ m     Öt kÕt  s phª duy   qu¶  u  Çu. ®Ê th 6.2.Thêi gian      phª  Öt:Trõ  ÷ng  ãi thÇu  ã  íng  ¾ c   Çn  ö  ý, duy   nh g  cv m c x l  thêigian phª duyÖt kÕt         qu¶  u  Çu  ®Ê th kh«ng    ngµy  Ó   õngµy  Ën  îc qu¸ 5  k t  nh ®   b¸o c¸o cña  ¬     c quan  Èm  nh. th ®Þ   III.C¸c h × n h  thøc m u a  s ¾ m  k h « n g  p h ¶i ® Ê u  th Ç u:   ViÖc  ùc  Ön  th hi mua   ¾ m   µng  s h ho¸    ¶m   khi ® b¶o  c¸c  iÒu  Ön    ® ki qui ®Þnh  íi y  × kh«ng  ¾t  éc  chøc  u  Çu  µ   ã  Ó  ùachän    d  ®© th   b bu tæ  ®Ê th m c th l   c¸c h×nh thøc mua   ¾ m   : Chµo  µng  ¹nh  s nh   h c tranh,mua   ¾ m   ùctiÕp  µ    s tr   v chØ   ®Þnh  Çu. th 1.  µo  µng  ¹nh  Ch h c tranh:Lµ   ×nh   h thøc  ùa  än  µ  Çu  l ch nh th cung  Êp  c hµng      ¬  ë  µo  µng  ña    µ  Çu. ho¸ trªnc s ch h c c¸cnh th ­ §iÒu  Ön  dông: c¸c tr ng  îp mua   ¾ m   µng    ã    Þ tõ 100    ki ¸p     ê h   s h ho¸ c gi¸tr     tr Öu ®ång  n   íi200  iÖu ®ång  µ   i  ®Õ d   tr   m kh«ng    iÒu  Ön    dông  ®ñ ® ki ®Ó ¸p  h×nh  thøc chØ  nh  Çu    ®Þ th theo qui®Þnh  ¹ ®iÓ m   díi y.    t  i 3    ®© ­ M çi  ãi thÇu    g  ph¶icã  t  Êt 3  µo  µng  ña  nhµ  Çu    Ý nh   ch h c 3  th kh¸c nhau    trªnc¬  ë    Çu  µo  µng    s yªu c ch h cu¶  Bªn  êi  Çu.Trong  êng  îp kh«ng    è  m th   tr h  ®ñ s l ng nhµ  Çu  î  th theo  cÇu  × Bªn  êi  Çu  yªu  th   m th ph¶itr×nh ngêicã  Èm  Òn        th quy hoÆc   Êp  ã  Èm  Òn  Õt  nh.  Öc  öichµo  µng  ã  Ó  îcthùc c c th quy quy ®Þ Vi g   h c th ®     hiÖn  b»ng  c¸ch  öi trùctiÕp,b»ng    g      fax,b»ng  êng  u  iÖn  ® b® hoÆc  b»ng    c¸c ph¬ng  Ön kh¸c. ti     2. Mua   ¾ m   ùctiÕp:Lµ  ×nh    s tr    h thøc  än  ùctiÕp nhµ  Çu  ch tr     th cung  Êp  c hµng  ho¸    ¬  ë  Õt  trªn c s k qu¶  u   Çu  ∙  îc ®¬n   Þ   chøc  ùc  Ön  ®Ê th ® ®   v tæ  th hi trongn¨m.   H×nh thøc nµy  îc¸p dông  i víi   êng  îp ®¬n  Þ  ã    ®    ®è     tr c¸c h  v c nhu  Çu  c mua   s ¾ m   µng    êng  h ho¸ th xuyªn vµ    mua   ¾ m   µng      s h ho¸ bæ sung  nhu  Çu    do  c ph¸t sinhthªm    sau  y: ®© 2.1 ­Mua  ¾ m   ùctiÕp ® îc¸p dông  i víi   ¬     s tr        ®è     c quan,®¬n  Þ  ã    c¸c   v c nhu cÇu  mua   ¾ m   µng    Ët tphôc  ô  s h ho¸,v    v cho  ¹t®éng  êng  ho   th xuyªn trong n¨m      víisè îng vµ  ñng  ¹    nh  :thuèc ch÷a  Önh    l   ch lo i ®Þ æn nh     b trong c¸c c¬  ë      s kh¸m  ch÷a  Önh;    ïng,ph¬ng  Ön  b ®å d   ti gi¶ng  ¹y  d trong    êng  äc; c¸c lo¹  ô  c¸c tr h  i ph tïng m¸y    ph¸tthanh, truyÒn  ×nh; nguyªn      h   nhiªn vËt  Öu  ôc  ô    li ph v s¶n  Êt xu   trongc¸cdoanh     nghiÖp... Khi mua   ¾ m   ÷ng  µng    s nh h ho¸ nªu trªn,c¨n  vµo  Õt    cø  k qu¶  u   Çu  ®Ê th ®¬n  Þ  ùc hiÖn  t®Ç u     v th   ®î   tiªntrong n¨m  íigãithÇu    v    bao  å m     ñng  ¹  g c¸c ch lo i hµng    îcsö  ông  êng  ho¸ ®   d th xuyªn,®¬n  Þ  Ïthùc hiÖn  Öc    v s    vi mua   ¾ m   ùc s tr   tiÕp  µo    êi®iÓ m   ô  Ó  v c¸c th   c th trong n¨m,  ¶m     ® b¶o  n    µng    ®¬ gi¸h ho¸ kh«ng  ® îcvît®¬n       gi¸tronghîp ®ång  ∙  ý  íc®ã.     ® k tr  
  6. 6 2.2    ùc  Ön  Öc  ­ Th hi vi mua   ¾ m   ùc tiÕp  s tr   trong tr ng  îp      ê h bæ sung  îph  ®ång  ò  ∙  ùc  Ön  c ® th hi trong  n¨m hoÆc   îp  ng  ang  ùc  Ön  íi®iÒu  h ®å ® th hi v   kiÖn Bªn  êi  Çu  ã  m th c nhu  Çu    c t¨ng thªm  è îng hµng    µ   íc®ã   ∙  Õn sl   ho¸ m tr   ® ti   hµnh  u   Çu,nhng  ®Ê th   ph¶i®¶m     b¶o  n    µng    ®¬ gi¸h ho¸ kh«ng  îcvît®¬n    ®   gi¸ trong hîp ®ång  ∙  ý  íc®ã.  íckhiký  îp ®ång, nhµ  Çu     ® k tr   Tr     h     th ph¶ichøng    minh  cã    ®ñ n¨ng  ùc®Ó   ùc hiÖn  ãithÇu. l   th   g    Khi    thÞ  êng  ã  Õn  ng,  gi¸ c¶  tr c bi ®é kh«ng  ¶m   ® b¶o yªu  Çu  Ò     c v gi¸ hoÆc     ∙  ý  îp ®ång  gi¸® k h   kh«ng  cßn  îp lý®Ó   h     mua  ¾ m   ùctiÕp th× ®¬n  Þ  s tr      v ph¶itæ    chøc  u  Çu    ét  ãithÇu  íi. ®Ê th nh m g   m 3. ChØ   nh  Çu:Lµ  ×nh    ®Þ th   h thøc  än  ùctiÕp  µ  Çu  ¸p  ch tr   nh th ® øng   yªu cÇu  ña  ãithÇu.C¸c  iÒu  Ön    dông  ×nh  c g    ® ki ®Ó ¸p  h thøc chØ  nh  Çu  ô  ®Þ th c thÓ    nh sau:  3.1­§èi víinh÷ng  ãi thÇu  ã    Þ díi1  û ®ång  îc thùc hiÖn       g  c gi¸tr     t   ®    trong  nh÷ng  êng  îp sau: tr h  ­  êng  îp  Tr h mua   ¾ m   Èn  Êp  thiªntai  ch  ¹, sù  è, dÞch  s kh c do    ,®Þ ho   c   b Önh  Çn  ¾c  ôc  c kh ph ngay  µ    êng  îp  v c¸c tr h mua   ¾ m   Æc   Öt kh¸c (Mua  s ® bi     thuèc,ho¸  Êt  ôc  ô    ch ph v c«ng    t¸cphßng  èng  Þch  µ  ch d v thanh to¸n m ét  è    s b Önh    éivµ  Önh  Þch  x∙h   b d nguy  Ó m;  hi mua  ¹o,s¸ch vë,bµn  Õ... g     gh   cho  ïng v  lòlôt  . ;  ;) .. ­  ãi  Çu  G th theo  yªu  Çu  ña  ¬  c c c quan  µitrî do  êi cã  Èm   Òn  t   , ng   th   quy quyÕt  nh  ®Þ chØ  nh  Çu    ¬  ë  ã    Õn  ®Þ th trªnc s c ý ki b»ng   v¨n b¶n  ña  ¬  c c quan  tµitrî µ    ¬      c¸cc quan  ã  ªnquan  v c li   kh¸c; ­ Hµng    ho¸  doanh  do  nghiÖp trong  íc ®éc  Òn  n  quy s¶n  Êt vµ  ã    xu   c gi¸ b¸n thèng  Êt trong c¶  íc;   nh    n ­ Hµng    h∙ng    ho¸ do  (c«ng    ícngoµi®éc  Òn  ty)n     quy s¶n  Êt,®ång  êi xu   th   cã  c  Òn  ©n  èitiªuthô t¹ ViÖtnam. ®é quy ph ph         i   ­C¸c  ãithÇu  ã  Ýnh  Êt® Æc   Öt,lµhµng    ã  ªnquan    g  ct ch   bi     ho¸ c li   chÆt  Ï ch   tí c¸c hµng       i ho¸ kh¸c ®∙  îcm ét  µ  Çu   ®  nh th cung  Êp  µ  ã  c v c b»ng  chøng  chøng  minh  r»ng chØ   µ  Çu    íi cã  Ó  ùc  Ön  ãi thÇu  íichÊt l ng  èt nh th ®ã m   th th hi g   v   î t   nhÊt vµ    Ý  îp lýnhÊt.   chiph h     Khi thùc  Ön  Öc    hi vi chØ   nh  Çu  i  íinh÷ng  êng  îp  ®Þ th ®è v   tr h mua   ¾ m   s hµng  ho¸    y,  êi cã  Èm   Òn  trªn®© ng   th quy hoÆc   Êp  ã  Èm   Òn  Õt  c c th quy quy ®Þnh  chØ   nh  ®Þ ngay  µ  Çu    nh th ®ñ n¨ng  ùc ®Ó   ùc  Ön  l  th hi c«ng  Öc  Þp  vi k thêi  ng  êichÞu  , ®å th   tr¸chnhiÖ m  Ò   Õt ®Þnh  ña  × nh.   v quy   cm   3.2­Trêng  îp ® Æc   Ötgi¸trÞ gãithÇu  õ 1( m ét)tû ®ång  ëlªn, Õu     h  bi         t       tr     n thÊy  Çn  Õtph¶ichØ  nh  Çu  × c¸cBé, ngµnh,®Þa  ¬ng,c¸cTæng   c thi     ®Þ th th         ph    c«ng    ã    Õn  ty c ý ki b»ng  v¨n b¶n  öi Bé   µi chÝnh    Èm   nh,  g  T  ®Ó th ®Þ b¸o    c¸o Thñ íng Ch Ýnh  ñ  t  ph xem  Ðt,quyÕt ®Þnh. x      3.3­ Riªng    êng  îp    c¸c tr h sau  y   îc thùc  Ön  ×nh  ®© ®   hi h thøc chØ   nh   ®Þ thÇu  µ  v kh«ng  èng  Õ   Ò     ÞgãithÇu: kh ch v gi¸tr       Mua  µng  ù  ÷quèc    îcThñ íng ChÝnh  ñ  h d tr   gia ®   t  ph cho  Ðp  ph chØ  nh   ®Þ thÇu.   Mua  m«t«, «t«    s¶n  Êt,l¾p    xu   r¸p trong níc;thiÕtbÞ        s¶n  Êt trong níc xu      cã  ¨ng  ý  ® k b¶n  Òn  µ  ã    thèng  Êt trong c¶  íc. quy v c gi¸b¸n  nh    n
  7. 7 3.4­ Khi  ùc  Ön    th hi mua   ¾ m   ÷ng  ¹  µng  s nh lo ih ho¸    y,  Õu   ¬  trªn ®© n c quan,®¬n  Þ  Êy    v th kh«ng  Çn  Õtph¶ichØ  nh  Çu  × b¸o    êicã  c thi     ®Þ th th   c¸o ng   thÈm  Òn  quy cho  Ðp  Õn hµnh  chøc  u  Çu. ph ti   tæ  ®Ê th Trong  êng  îp  tr h chØ   nh  Çu  ®Þ th theo    éi dung  îc quy  nh    c¸c n   ®  ®Þ trªn ®©y,  Bªn  êi  Çu  m th ph¶ix¸c®Þnh  â nh÷ng  éidung     r  n  sau: ­Lý  chØ  nh  Çu;   do  ®Þ th ­ Kinh    nghiÖm   µ  v n¨ng  ùcvÒ   Æt   ü  Ët,tµichÝnh  ña  µ  Çu  ­ l  m k thu     c nh th ® îc®Ò   Þ    ngh chØ  nh  Çu; ®Þ th ­Gi¸trÞcña  ãithÇu      g  mua  ¾ m   µng    ∙  îcduyÖt. s h ho¸ ® ®     IV. æ  c h ø c th ù c hi Ö n  T 1­ Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh    tn c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý.Nh÷ng  15  k t  k  qui®Þnh  íc®©y    íi   tr   tr¸v   i Th«ng   µy  u     á. tn ®Ò b∙i b C¸c  éidung  n  kh¸ckh«ng    nh  ¹ th«ng   µy  × thùc hiÖn    qui®Þ ti  tn th     theo    qui ®Þnh   ¹    Õ   u   Çu  t iqui ch ®Ê th ban  µnh  h theo NghÞ   nh   è  ®Þ s 88/1999/N§­  CP ngµy 1/9/1999 vÒ  viÖc ban hµnh Quy  chÕ  ®Êu  thÇu; NghÞ  ®Þnh  sè  14/2000/N§­   µy  CP ng 5/5/2000  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  öa  æi, bæ   c Ch ph v vi s ®   sung  m ét  è  iÒu  ña  s® c Quy   Õ   Êu  Çu  ch § th ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh   è  ®Þ s 88/1999/N§­   µy  CP ng 01/9/1999;   M É u   íng  Én  å  ¬  êi  Çu  h d h s m th mua   ¾ m   µng  s h ho¸  ùc  Ön  th hi theo    qui ®Þnh  ¹  ô   ôc IITh«ng   è  ti Ph l     t s 04/2000/TT­ BKH   µy  ng 26/5/2000  ña  é   Õ   c BK ho¹ch vµ  Çu   Ò   Öc  íng dÉn  ùc hiÖn    Õ   u  Çu.  § tv vi h   th   quich ®Ê th   2­ Hµng    n¨m, c¸c Bé, c¬        quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  ñ, c¬  thu   ph   quan trung ¬ng  ña    oµn  Ó,Tæng    c c¸c® th   C«ng    µ   ícdo  ñ íng ChÝnh  tyNh n   Th t   phñ  µnh  Ëp,Uû   th l   ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ cã tr¸ch nhiÖ m     tæng  îp  µ  öi b¸o  h vg  c¸o  ×nh  ×nh  ùc  Ön  t h th hi c«ng    u   t¸c®Ê thÇu  Ò   é  µichÝnh  ícngµy  th¸ng12    vBT  tr   31    ®Ó tæng  îp b¸o c¸o Ch Ýnh  ñ. h      ph 3­ Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  ×  íng m ¾ c,    Þ    n  Þ    qu¸ tr     n cgv   ®Ò ngh c¸c®¬ v kÞp  êiph¶n    Ò   é  µichÝnh    th   ¸nh v B T   ®Ó xem  Ðt,gi¶i x     Õt. quy
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2