intTypePromotion=1

Thông tư 121/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
169
lượt xem
18
download

Thông tư 121/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 121/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác lập dự toán, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 121/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T ¦   c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   1 2 1 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   1 6   t h ¸ n g   1 2   n ¨ m  2004 Híng dÉn c«ng t¸c lËp dù to¸n, qu¶n lý, cÊp ph¸t,  t h a n h   t o ¸ n ,   q u y Õ t   t o ¸ n   n g u å n   v è n   n g © n   s ¸ c h   n h µ   n í c   t h ù c  hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 134/2004/Q§­TTg ngµy 20/7/2004  cña Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 60/2003/N§­CP ngµy 06 th¸ng 6 n¨m   2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh   LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  77/2003/N§­CP ngµy 01 th¸ng 7 n¨m   2003 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n   vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  134/2004/Q§­TTg ngµy 20 th¸ng 7   n¨m 2004 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  mét sè  chÝnh s¸ch hç   trî   ®Êt s¶n xuÊt,  ®Êt  ë, nhµ   ë  vµ  níc sinh ho¹t cho hé   ®ång bµo d©n téc thiÓu sè nghÌo, ®êi sèng khã kh¨n; Bé  Tµi chÝnh híng dÉn c«ng t¸c lËp dù  to¸n, qu¶n lý,   cÊp ph¸t, thanh to¸n, quyÕt to¸n nguån vèn ng©n s¸ch nhµ n­ íc thùc hiÖn QuyÕt  ®Þnh sè  134/2004/Q§­TTg ngµy 20/7/2004   cña Thñ tíng ChÝnh phñ nh sau: I. NH÷NG QUY §ÞNH CHUNG 1. Th«ng t  nµy ¸p dông  ®Ó  lËp dù  to¸n, qu¶n lý, cÊp  ph¸t, thanh to¸n, quyÕt to¸n nguån vèn ng©n s¸ch nhµ  níc  thùc hiÖn chÝnh s¸ch hç  trî   ®Êt s¶n xuÊt,  ®Êt  ë, nhµ   ë  vµ  níc sinh ho¹t cho ®ång bµo d©n téc thiÓu sè nghÌo, ®êi sèng  khã  kh¨n theo quy  ®Þnh t¹i QuyÕt  ®Þnh sè  134/2004/Q§­TTg   ngµy 20/7/2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ  (sau ®©y gäi t¾t lµ  QuyÕt ®Þnh sè 134/2004/Q§­TTg). 2. §èi tîng  ®îc hëng, ph¹m vi ¸p dông, nguyªn t¾c hç  trî   vµ   møc   hç   trî   thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  liªn   tÞch   sè   819/2004/TTLT/UBDT­KH§T­TC­XD­NNPTNT   ngµy  10/11/2004 cña Liªn Bé  Uû  ban D©n téc ­ KÕ  ho¹ch vµ  §Çu  t ­ Tµi chÝnh ­ X©y dùng ­ N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng   th«n. 3. Møc hç  trî   ®Êt s¶n xuÊt,  ®Êt  ë, nhµ   ë  vµ  n íc sinh  ho¹t cho hé ®ång bµo d©n téc thiÓu sè nghÌo, ®êi sèng khã  kh¨n theo quy  ®Þnh t¹i QuyÕt  ®Þnh sè  134/2004/Q§­TTg lµ  møc tèi thiÓu; c¨n cø t×nh h×nh thùc tÕ t¹i ®Þa ph¬ng, Uû  ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc   trung   ¬ng  (sau  ®©y gäi lµ Uû ban nh©n d©n tØnh) quyÕt ®Þnh møc hç trî cô  
  2. 2 thÓ  cho tõng chÝnh s¸ch, nhng  ®¶m b¶o kh«ng thÊp h¬n møc  ng©n s¸ch trung ¬ng hç trî. 4. ViÖc lËp dù  to¸n, qu¶n lý, cÊp ph¸t, thanh to¸n,   quyÕt  to¸n  nguån kinh  phÝ  ng©n  s¸ch nhµ  níc hç  trî   ®îc  thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ  níc, NghÞ  ®Þnh sè 60/2003/N§­CP ngµy 06/6/2003 cña ChÝnh phñ, Th«ng  t  sè   59/2003/TT­BTC   ngµy   23/6/2003   cña   Bé   Tµi   chÝnh   vµ  c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 5.   C¨n   cø   møc   dù   to¸n   bæ   sung   cã   môc   tiªu   tõ   ng©n  s¸ch cÊp trªn  cho  ng©n  s¸ch cÊp díi  ®Ó  thùc  hiÖn QuyÕt  ®Þnh   sè   134/2004/Q§­TTg   ®∙   ®îc   cÊp   cã   thÈm   quyÒn   giao,  hµng quý  c¬  quan tµi chÝnh cÊp trªn thùc hiÖn bæ sung cã  môc tiªu cho ng©n s¸ch cÊp díi theo tiÕn ®é thùc hiÖn. 6. Kho b¹c nhµ níc híng dÉn Uû ban nh©n d©n x∙ më tµi  kho¶n tiÒn göi t¹i Kho b¹c nhµ níc huyÖn n¬i giao dÞch  ®Ó  nhËn   nguån   kinh   phÝ   ng©n   s¸ch   nhµ   níc   hç   trî   thùc   hiÖn  QuyÕt   ®Þnh   sè   134/2004/Q§­TTg  ®Ó   thanh   to¸n   cho   c¸c   hé  d©n. II. NH÷NG QUY §ÞNH Cô THÓ 1. LËp dù to¸n vµ ph©n bæ kinh phÝ: 1.1. C¨n cø sè hé d©n téc thiÓu sè nghÌo thuéc ®èi t­ îng   ®îc   hç   trî   theo   quy   ®Þnh   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè  134/2004/Q§­TTg ®∙ ®îc b×nh xÐt ®Ò nghÞ tõ c¬ së; sè th«n   b¶n   thuéc   ®èi  tîng   ®îc   hç   trî   vµ   dù  ¸n   ®Çu   t  c¸c   c«ng  tr×nh cÊp níc sinh ho¹t tËp trung ®∙ ®îc cÊp cã thÈm quyÒn  quyÕt  ®Þnh,  Së  Tµi chÝnh, Së  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  phèi hîp  víi c¸c c¬ quan cã liªn quan kh¸c x©y dùng dù to¸n kinh phÝ  thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 134/2004/Q§­TTg  ë ®Þa ph¬ng vµ x©y  dùng dù to¸n ng©n s¸ch ®Ò nghÞ ng©n s¸ch trung ¬ng hç trî  theo tõng chÝnh s¸ch; trong  ®ã  x¸c  ®Þnh râ  c¸c nguån vèn  thùc   hiÖn:   nguån   hç   trî   tõ   ng©n   s¸ch   trung  ¬ng,   nguån  ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng ®¶m b¶o tèi thiÓu b»ng 20% møc hç trî  cña ng©n s¸ch Trung  ¬ng vµ  c¸c nguån huy  ®éng kh¸c theo  chÕ ®é quy ®Þnh. Dù to¸n ng©n s¸ch vµ c¸c nguån tµi chÝnh  thùc hiÖn nhiÖm vô  theo QuyÕt  ®Þnh sè  134/2004/Q§­TTg   ®îc  ph©n kú  thùc hiÖn  theo  kÕ  ho¹ch  tæ chøc cña  ®Þa ph¬ng,  ®¶m b¶o tÝnh kh¶ thi, phï  hîp thùc tÕ   ë   ®Þa ph¬ng; b¸o  c¸o Uû ban nh©n d©n tØnh göi Bé Tµi chÝnh, Bé KÕ ho¹ch vµ   §Çu t tæng hîp tr×nh ChÝnh phñ  tr×nh Quèc héi quyÕt  ®Þnh   bæ sung cã môc tiªu cho tõng tØnh trong dù to¸n ng©n s¸ch  hµng n¨m.  1.2. Trªn c¬ së dù to¸n sè bæ sung cã môc tiªu ®îc Thñ  tíng ChÝnh phñ giao, nguån ng©n s¸ch ®Þa ph ¬ng vµ nguån huy 
  3. 3 ®éng kh¸c  ®Ó  thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch theo quy  ®Þnh t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè   134/2004/Q§­TTg   ë   ®Þa   ph¬ng,   Së   Tµi   chÝnh  phèi hîp víi c¸c  ®¬n vÞ  liªn quan lËp ph ¬ng ¸n ph©n bæ dù  to¸n   ng©n   s¸ch,   chi   tiÕt   theo   tõng   nhiÖm   vô,   theo   tõng  quËn, huyÖn, thÞ  x∙, thµnh phè  thuéc tØnh (sau  ®©y gäi lµ  huyÖn) tr×nh Uû  ban nh©n d©n tØnh tr×nh Héi  ®ång nh©n d©n  tØnh quyÕt ®Þnh trong dù to¸n ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng hµng n¨m. 1.3. C¨n cø NghÞ  quyÕt cña Héi  ®ång nh©n d©n tØnh, Uû  ban   nh©n   d©n   tØnh   giao   dù   to¸n   cho   c¸c   huyÖn   (chi   tiÕt   theo tõng nhiÖm vô). C¨n cø møc kinh phÝ   ®îc Uû  ban nh©n  d©n tØnh giao, Uû ban nh©n d©n huyÖn quyÕt ®Þnh ph©n bæ vµ   th«ng b¸o cho tõng x∙, phêng, thÞ trÊn (sau ®©y gäi lµ x∙)  chi tiÕt theo tõng nhiÖm vô  vµ  tõng hé  d©n  ®îc hëng theo  danh s¸ch ®∙ ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. 1.4. C¨n cø quyÕt  ®Þnh cña Uû  ban nh©n d©n huyÖn, Uû  ban nh©n d©n x∙ th«ng b¸o c«ng khai møc hç  trî   ®Õn tõng  th«n b¶n, tõng hé d©n theo tõng chÝnh s¸ch, chÕ ®é ®îc hç  trî. 2. Qu¶n lý, cÊp ph¸t, thanh to¸n: ViÖc   cÊp   ph¸t,   thanh   to¸n  kinh   phÝ   ®Ó   thùc   hiÖn  c¸c   chÝnh s¸ch theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 134/2004/Q§­TTg  cho c¸c  ®¬n vÞ  vµ  cho tõng hé  d©n ph¶i chÆt chÏ,  ®¶m b¶o   ®óng môc tiªu,  ®óng  ®èi tîng nhÊt lµ   ®èi víi nh÷ng kho¶n  thanh to¸n trùc tiÕp b»ng tiÒn mÆt (hoÆc hiÖn vËt) cho c¸c  hé  d©n, Uû  ban nh©n d©n x∙ ph¶i lËp danh s¸ch cho tõng hé  d©n ký nhËn vµ thùc hiÖn  ®Çy ®ñ thñ tôc, chøng tõ theo chÕ  ®é quy ®Þnh. Cô thÓ: 2.1. VÒ thùc hiÖn chÕ ®é hç trî nhµ ë: 2.1.1. §èi víi c¸c hé  d©n  ®îc hç  trî  nhµ   ë  theo quy   ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 134/2004/Q§­TTg: ­ Trêng hîp c¸c hé  d©n tù  lµm nhng cã  nhu cÇu t¹m øng  kinh phÝ ®Ó mua vËt liÖu, Uû ban nh©n d©n x∙ tæng hîp danh  s¸ch c¸c hé   ®Ò  nghÞ  t¹m øng göi phßng Tµi chÝnh huyÖn lµm   c¨n cø t¹m øng. C¨n cø danh s¸ch c¸c hé ®Ò nghÞ t¹m øng vµ  ®Ò  nghÞ  cña Uû  ban nh©n d©n x∙, phßng Tµi chÝnh huyÖn lµm   thñ tôc t¹m øng cho Uû ban nh©n d©n x∙ qua Kho b¹c nhµ níc  ®Ó Uû  ban nh©n d©n x∙ t¹m øng cho c¸c hé  d©n. Møc t¹m øng  tèi  ®a b»ng 60% møc ng©n s¸ch nhµ  níc hç  trî  cho tõng hé  d©n. Khi c«ng tr×nh hoµn thµnh, c¨n cø kÕt qu¶ nghiÖm thu  ®èi víi tõng hé  d©n cã  x¸c nhËn cña Uû  ban nh©n d©n x∙,   phßng Tµi chÝnh huyÖn cÊp ph¸t b»ng lÖnh chi tiÒn qua Kho  b¹c nhµ níc cho Uû ban nh©n d©n x∙ ®Ó thanh to¸n cho c¸c hé  d©n; ®ång thêi lµm thñ tôc thu håi sè ®∙ t¹m øng (nÕu cã). Møc thanh to¸n tèi ®a cho c¸c hé d©n kh«ng qu¸ møc quy  ®Þnh hç  trî  cña Nhµ  níc  ®èi víi tõng hé  d©n  ®îc cÊp cã 
  4. 4 thÈm quyÒn phª duyÖt (Ng©n s¸ch nhµ níc hç trî tèi thiÓu 6  triÖu ®ång, gåm: ng©n s¸ch trung ¬ng hç  trî  5 triÖu ®ång;  ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng hç trî tèi thiÓu 1 triÖu ®ång vµ nguån  huy ®éng kh¸c). ­ Trêng hîp c¸c hé d©n cã nhu cÇu cung øng vËt liÖu vµ  ®îc sù   ®ång  ý  cña c¬  quan cã  thÈm quyÒn, Uû  ban nh©n d©n  x∙ tæng hîp ®¨ng ký nhu cÇu vËt liÖu cña c¸c hé d©n (ph©n  lo¹i tõng lo¹i vËt liÖu chi tiÕt theo tõng hé) göi Uû ban   nh©n d©n huyÖn xem xÐt tæng hîp. C¨n cø sè  lîng vËt liÖu  c¸c hé d©n ë c¸c x∙ ®∙ ®¨ng ký, ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng  x∙ trªn ®Þa bµn, Uû ban nh©n d©n huyÖn (hoÆc ®¬n vÞ ®îc Uû  ban nh©n d©n huyÖn giao nhiÖm vô) ký hîp  ®ång víi c¸c ®¬n   vÞ  cung øng vËt liÖu,  ®¬n vÞ  nµy thùc hiÖn viÖc cung øng   cho c¸c hé d©n t¹i th«n b¶n.  C¨n cø khèi lîng vËt liÖu thùc tÕ  cÊp cho c¸c hé  d©n  theo biªn b¶n bµn giao gi÷a ®¬n vÞ cung øng vµ tõng hé d©n  (cã  ký  nhËn cña chñ  hé, x¸c nhËn cña Uû  ban nh©n d©n x∙)  vµ   ®Ò  nghÞ  cña Uû  ban nh©n d©n x∙; phßng Tµi chÝnh huyÖn   lËp lÖnh chi tiÒn göi Kho b¹c nhµ  níc  ®Ó  thanh to¸n cho  c¸c  ®¬n vÞ  cung øng vËt liÖu theo chÕ   ®é  hiÖn hµnh. Møc  thanh to¸n tèi ®a kh«ng qu¸ møc quy ®Þnh hç trî cña Nhµ n­ íc cho tõng hé d©n ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. ­ §èi víi c¸c  ®Þa ph¬ng cã  rõng vµ   ®îc sù   ®ång  ý  cña  c¬ quan cã thÈm quyÒn vÒ viÖc thùc hiÖn hç trî b»ng gç cho  c¸c hé d©n lµm nhµ: Phßng Tµi chÝnh huyÖn phèi hîp víi c¸c   ®¬n vÞ  liªn quan c¨n cø khèi lîng gç  cung cÊp cho c¸c hé  d©n ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ khèi lîng gç ®Ó ph¶n ¸nh vµo ng©n  s¸ch theo híng dÉn t¹i kho¶n 3 ­ phÇn II ­ Th«ng t   nµy.  Gi¸ trÞ khèi lîng gç hç trî cho c¸c hé d©n ®îc x¸c ®Þnh lµ  phÇn ng©n s¸ch  ®Þa ph¬ng hç  trî  c¸c hé  d©n. Chi phÝ  khai  kh¸c, vËn chuyÓn gç  (nÕu cã) do ng©n s¸ch  ®Þa ph ¬ng  ®¶m  b¶o. 2.1.2. §èi víi c¸c hé d©n ®∙ ®îc vay tr¶ chËm lµm nhµ   theo   quy   ®Þnh   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè   105/2002/Q§­TTg   ngµy   02/8/2002   hoÆc   QuyÕt   ®Þnh   sè   154/2002/Q§­TTg   ngµy   12/11/2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ: ­   C¨n   cø   danh   s¸ch   c¸c   hé   d©n   ®îc   hç   trî   vÒ   nhµ   ë  theo   quy   ®Þnh   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè   134/2004/Q§­TTg   ®∙   ®îc  cÊp cã  thÈm quyÒn phª duyÖt vµ  danh s¸ch c¸c hé  d©n  ®∙  vay tiÒn lµm nhµ tr¶ chËm theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè  105/2002/Q§­TTg hoÆc QuyÕt ®Þnh sè 154/2002/Q§­TTg  cña Thñ  tíng ChÝnh phñ, Uû ban nh©n d©n x∙ lËp danh s¸ch c¸c hé d©n  ®∙ vay tiÒn thuéc x∙ b¸o c¸o phßng Tµi chÝnh huyÖn. Phßng  Tµi chÝnh huyÖn gióp Uû ban nh©n d©n huyÖn xem xÐt tæng hîp   ®Ò  nghÞ  Ng©n hµng chÝnh s¸ch x∙ héi x¸c nhËn sè  d  nî  vay  ®Õn thêi  ®iÓm  lËp danh s¸ch (chi tiÕt tõng hé, sè  tiÒn d  nî gèc, sè tiÒn l∙i). Trªn c¬ së ®ã, phßng Tµi chÝnh huyÖn   xem xÐt tæng hîp phÇn kinh phÝ  ph¶i thanh to¸n cho Ng©n  
  5. 5 hµng chÝnh s¸ch x∙ héi tr×nh Uû  ban nh©n d©n huyÖn quyÕt  ®Þnh. ­ C¨n cø quyÕt  ®Þnh cña Uû  ban nh©n d©n huyÖn, phßng  Tµi   chÝnh   huyÖn   lËp   lÖnh   chi   tiÒn   göi   Kho   b¹c   nhµ   níc  thanh to¸n cho Ng©n hµng chÝnh s¸ch, ®ång thêi cã v¨n b¶n   th«ng b¸o cho Uû ban nh©n d©n x∙ kÌm danh s¸ch ®∙ chi tr¶   nî  Ng©n hµng chÝnh s¸ch x∙ héi cña tõng hé  d©n; Uû  ban  nh©n d©n x∙ th«ng b¸o cho tõng hé d©n b»ng v¨n b¶n ®Ó lµm   thñ  tôc thanh lý  khÕ  íc (®èi víi trêng hîp tr¶ hÕt nî)  hoÆc   thanh   to¸n   gi¶m   sè   tiÒn   vay   tr¶   chËm   theo   khÕ  íc  (®èi víi trêng hîp cha tr¶ hÕt nî) víi Ng©n hµng  chÝnh  s¸ch x∙ héi. Møc thanh to¸n cho Ng©n hµng chÝnh s¸ch x∙ héi tèi ®a   kh«ng vît qu¸ sè d nî vay (c¶ gèc vµ l∙i) cña tõng hé d©n  ®Õn thêi ®iÓm thanh to¸n vµ kh«ng vît qu¸ møc quy ®Þnh hç  trî cña Nhµ níc cho tõng hé d©n ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª  duyÖt. Trêng hîp møc hç trî cña ng©n s¸ch nhµ níc lín h¬n sè  d  nî  vay cßn l¹i (c¶ gèc vµ  l∙i) cña tõng hé  d©n, phÇn  chªnh lÖch cßn l¹i  ®îc cÊp b»ng tiÒn cho c¸c hé  d©n. C¨n  cø   hå   s¬   ®∙   ®îc   Ng©n   hµng   chÝnh   s¸ch   x∙   héi   x¸c   nhËn,  phßng Tµi chÝnh huyÖn kiÓm tra, x¸c ®Þnh sè kinh phÝ ph¶i   cÊp cho tõng hé  d©n vµ  thùc hiÖn cÊp ph¸t b»ng lÖnh chi  tiÒn qua Kho b¹c nhµ  níc cho Uû  ban nh©n d©n x∙  ®Ó  cÊp  cho c¸c hé d©n. 2.2. VÒ thùc hiÖn chÕ ®é hç trî níc sinh ho¹t: C¨n cø danh s¸ch c¸c hé  d©n  ®îc hç  trî  níc sinh ho¹t  ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt, ®¨ng ký cña c¸c hé d©n vÒ  ph¬ng thøc thùc hiÖn; Uû ban nh©n d©n x∙ tæng hîp nhu cÇu  vµ  ph©n lo¹i theo tõng ph¬ng thøc thùc hiÖn (c¸c hé  d©n  nhËn lu, stÐc chøa níc; tù  lµm bÓ  chøa níc; tù   ®µo giÕng  hoÆc tù  t¹o nguån níc kh¸c) göi phßng Tµi chÝnh huyÖn lµm  c¨n   cø   kiÓm   tra,   kiÓm   so¸t,   cÊp   ph¸t   kinh   phÝ   ®Ó   thùc   hiÖn. Møc cÊp ph¸t thanh to¸n kh«ng vît qu¸ møc quy  ®Þnh  hç  trî  cña nhµ  níc cho tõng hé  d©n  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn  phª duyÖt. ViÖc cÊp ph¸t, thanh to¸n cho c¸c ®èi t îng theo  c¸c ph¬ng thøc thùc hiÖn nh sau: 2.2.1. §èi víi c¸c hé d©n ®îc cÊp lu, stÐc chøa níc: C¨n cø danh s¸ch ®¨ng ký cña c¸c hé d©n, hîp ®ång cung   øng gi÷a ®¬n vÞ ®îc cÊp cã thÈm quyÒn giao nhiÖm vô víi ®¬n   vÞ cung øng lu, stÐc chøa níc; khèi lîng lu, stÐc chøa níc  thùc tÕ cÊp cho c¸c hé d©n theo biªn b¶n bµn giao gi÷a ®¬n  vÞ cung øng vµ tõng hé d©n (cã ký nhËn cña chñ hé, x¸c nhËn   cña Uû ban nh©n d©n x∙) vµ ®Ò nghÞ cña Uû ban nh©n d©n x∙,   Phßng Tµi chÝnh huyÖn kiÓm tra, lËp lÖnh chi tiÒn göi Kho  b¹c nhµ níc ®Ó thanh to¸n cho c¸c ®¬n vÞ cung cÊp lu, stÐc  chøa níc.
  6. 6 2.2.2. §èi víi c¸c hé d©n tù lµm bÓ chøa níc: ­ C¨n cø danh s¸ch ®¨ng ký cña c¸c hé d©n, ®¬n vÞ ®îc  c¬  quan cã  thÈm quyÒn giao cung øng xi m¨ng t¹i th«n b¶n   cho tõng hé d©n theo ®óng sè lîng ®∙ hîp ®ång. Khi giao xi  m¨ng cho tõng hé  d©n ph¶i lËp b¶ng kª khèi lîng xi m¨ng  giao cho tõng hé d©n ®Ó c¸c hé ký nhËn, Uû ban nh©n d©n x∙  x¸c nhËn göi phßng Tµi chÝnh huyÖn lµm c¨n cø thanh to¸n. ­ C¨n cø b¶ng kª khèi lîng xi m¨ng thùc tÕ  cung øng  cho c¸c hé d©n, gi¸ b¸n ®Õn th«n b¶n ®∙ ký kÕt vµ ®Ò nghÞ  cña Uû  ban nh©n d©n x∙; phßng  Tµi  chÝnh  huyÖn  lËp  lÖnh  chi tiÒn göi Kho b¹c nhµ  níc thanh to¸n cho  ®¬n vÞ  cung  øng xi m¨ng theo chÕ ®é hiÖn hµnh. 2.2.3.   §èi   víi   c¸c   hé   d©n   tù   ®µo   giÕng   hoÆc   tù   t¹o   nguån níc kh¸c: ­   C¨n   cø   danh   s¸ch   ®¨ng   ký   cña   c¸c   hé   d©n,   Uû   ban  nh©n d©n x∙ chØ  ®¹o c¸c héi  ®oµn thÓ  t¹i  ®Þa ph¬ng phèi  hîp víi céng  ®ång d©n c híng dÉn gióp  ®ì  c¸c hé  d©n thùc   hiÖn. ­ Phßng Tµi chÝnh huyÖn c¨n cø kÕt qu¶ nghiÖm thu cña   x∙, thÈm  ®Þnh  vµ  thùc  hiÖn  cÊp ph¸t b»ng lÖnh  chi  tiÒn  qua Kho b¹c nhµ  níc cho Uû  ban nh©n d©n x∙  ®Ó  thanh to¸n   cho c¸c hé d©n. 2.3. VÒ  thùc hiÖn chÕ   ®é  hç  trî   ®Êt s¶n xuÊt vµ   ®Êt   ë: C¨n cø ph¬ng ¸n gi¶i quyÕt vÒ   ®Êt  ë  vµ   ®Êt s¶n xuÊt  cho c¸c hé  d©n téc thiÓu sè  nghÌo thiÕu  ®Êt  ë,  ®Êt s¶n  xuÊt; tuú theo ph¬ng thøc thùc hiÖn ®Ó cã c¬ chÕ cÊp ph¸t  thanh  to¸n  cho phï  hîp. Møc thanh  to¸n  t¬ng øng víi sè  diÖn tÝch thùc tÕ   ®∙ khai hoang (hoÆc giao, hoÆc chuyÓn   nhîng) vµ  tèi  ®a kh«ng vît qu¸ møc quy  ®Þnh hç  trî  cña  nhµ  níc cho tõng hé  d©n  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn phª duyÖt.  ViÖc thanh to¸n ph¶i ®¶m b¶o c¸c nguyªn t¾c sau ®©y: 2.3.1. §èi víi ®Êt d©n tù khai hoang: ­ Uû  ban nh©n d©n huyÖn chØ  ®¹o Uû  ban nh©n d©n x∙  phèi hîp víi c¬  quan chuyªn m«n cña huyÖn  ® îc giao nhiÖm  vô híng dÉn c¸c hé ®ång bµo d©n téc thiÓu sè tæ chøc khai   hoang theo  ®óng quy ho¹ch sö  dông  ®Êt cña tõng x∙ vµ  phï  hîp tËp qu¸n canh t¸c cña ®ång bµo. ­ C¨n cø kÕt qu¶ khai hoang cña c¸c hé  d©n, Uû  ban  nh©n   d©n   x∙   vµ   c¬   quan   chuyªn   m«n   ®îc   Uû   ban   nh©n   d©n  giao   nhiÖm   vô  thùc   hiÖn   nghiÖm   thu   khèi   lîng,   lËp   biªn  b¶n nghiÖm thu. ­ C¨n cø danh s¸ch c¸c hé  d©n tù  tæ chøc khai hoang,  biªn b¶n nghiÖm thu diÖn tÝch khai hoang, giÊy ®Ò nghÞ cña  Uû  ban nh©n d©n x∙; phßng Tµi chÝnh huyÖn kiÓm tra vµ   cÊp 
  7. 7 ph¸t b»ng lÖnh chi tiÒn qua Kho b¹c nhµ  níc cho Uû  ban  nh©n d©n x∙ ®Ó thanh to¸n cho c¸c hé d©n. 2.3.2. §èi víi  c¸c n«ng, l©m trêng  ®îc giao nhiÖm vô   tæ chøc cho c¸c hé ®ång bµo d©n téc thiÓu sè s¶n xuÊt: ­ Uû ban nh©n d©n huyÖn chØ ®¹o Uû ban nh©n d©n x∙ phèi  hîp víi c¸c n«ng, l©m trêng tæ chøc khai hoang hoÆc tæ chøc  cho c¸c hé   ®ång bµo d©n téc thiÓu sè  s¶n xuÊt phï  hîp víi  tËp qu¸n canh t¸c cña ®ång bµo. ­ C¨n cø kÕt qu¶ tæ chøc cho c¸c hé  d©n s¶n xuÊt cña   n«ng, l©m trêng, Uû ban nh©n d©n x∙ vµ c¬ quan chuyªn m«n  (nÕu  ®îc Uû  ban nh©n d©n huyÖn giao nhiÖm vô) thùc hiÖn  nghiÖm   thu   khèi   lîng,   lËp   biªn   b¶n   nghiÖm   thu   vµ   danh  s¸ch c¸c hé  d©n  ®îc c¸c n«ng, l©m trêng tæ chøc s¶n xuÊt  (cã ký nhËn cña c¸c hé) göi phßng Tµi chÝnh huyÖn lµm c¨n  cø thanh to¸n. ­ C¨n cø danh s¸ch c¸c hé  d©n  ®îc c¸c n«ng, l©m trêng  tæ chøc s¶n xuÊt, biªn b¶n nghiÖm thu diÖn tÝch tæ chøc cho   c¸c   hé   d©n   s¶n   xuÊt,   giÊy   ®Ò   nghÞ   cña   n«ng,   l©m   trêng;  phßng Tµi chÝnh huyÖn kiÓm tra, lËp lÖnh chi tiÒn göi Kho  b¹c nhµ níc thanh to¸n trùc tiÕp cho c¸c n«ng, l©m trêng. 2.3.3. §èi víi ®Êt nhËn chuyÓn nhîng: ­ Uû   ban nh©n  d©n huyÖn  giao  mét  ®¬n vÞ  chuyªn   m«n  phèi hîp víi Uû  ban nh©n d©n x∙, cïng víi c¸c hé  d©n x¸c   ®Þnh diÖn tÝch  ®Êt chuyÓn nhîng cña c¸c hé, lËp biªn b¶n  bµn giao (cã x¸c nhËn cña c¸c bªn liªn quan). ­ C¨n cø chÕ  ®é, ®Þnh møc chi, danh s¸ch vµ diÖn tÝch   ®Êt chuyÓn nhîng cña c¸c hé d©n, biªn b¶n bµn giao; phßng  Tµi chÝnh huyÖn kiÓm tra vµ  cÊp ph¸t b»ng lÖnh chi tiÒn   qua Kho b¹c nhµ níc cho Uû ban nh©n d©n x∙ ®Ó thanh to¸n,  chi tr¶ cho c¸c hé d©n cã ®Êt chuyÓn nhîng. 2.4. §èi víi c¸c c«ng tr×nh khai hoang tËp trung hoÆc   c«ng tr×nh cÊp níc sinh ho¹t tËp trung t¹i c¸c th«n b¶n: ViÖc t¹m øng, thanh to¸n vèn cho c¸c c«ng tr×nh khai  hoang   tËp   trung   hoÆc   c«ng   tr×nh   cÊp   níc   sinh   ho¹t   tËp  trung  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh  ®èi víi c¸c c«ng tr×nh   c¬  së  h¹  tÇng c¸c x∙ thuéc ch¬ng  tr×nh 135 (quy  ®Þnh t¹i  Th«ng t  sè  47/1999/TT­BTC ngµy 05/5/1999 cña Bé  Tµi chÝnh   vµ Th«ng t liªn tÞch sè 666/2001/TTLT/BKH­UBDTMN­TC­XD ngµy  23/8/2001 híng dÉn  qu¶n lý   ®Çu t  vµ  x©y dùng c«ng tr×nh  h¹ tÇng thuéc Ch¬ng tr×nh 135). 2.5 §èi víi quü   ®Êt thu håi cña c¸c n«ng, l©m tr êng,   c¸c doanh nghiÖp: Thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh 3. VÒ b¸o c¸o kÕ to¸n vµ quyÕt to¸n: ­ Sè   kinh phÝ  ng©n  s¸ch trung  ¬ng hç   trî  thùc  hÞªn  c¸c chÝnh  s¸ch  hç  trî   ®ång  bµo d©n téc thiÓu sè  nghÌo, 
  8. 8 ®êi   sèng   khã   kh¨n   theo   quy   ®Þnh   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè  134/2004/Q§­TTg  ®îc h¹ch to¸n, quyÕt to¸n thu, chi ng©n  s¸ch ®Þa ph¬ng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Uû  ban nh©n d©n huyÖn, Uû  ban nh©n d©n x∙, Phßng Tµi  chÝnh huyÖn cã  tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Kho b¹c nhµ  níc  vµ c¸c c¬ quan liªn quan tæ chøc theo dâi t×nh h×nh  thùc   hiÖn   viÖc   cÊp   ph¸t   thùc   hiÖn     chÝnh   s¸ch   quy   ®Þnh   t¹i  QuyÕt ®Þnh sè 134/2004/Q§­TTg; hµng th¸ng Uû ban nh©n d©n  x∙, phßng Tµi chÝnh huyÖn b¸o c¸o Uû  ban nh©n d©n huyÖn  vµ Së Tµi chÝnh vÒ kÕt qu¶ thùc hiÖn ch¬ng tr×nh, tiÕn ®é  thanh to¸n vèn, Së Tµi chÝnh tæng hîp b¸o c¸o Uû ban nh©n  d©n tØnh. Hµng quý, Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  b¸o c¸o   t×nh h×nh tiÕn  ®é  thùc hiÖn vµ  kÕt thóc n¨m b¸o c¸o quyÕt   to¸n riªng ng©n s¸ch vµ  c¸c nguån tµi chÝnh huy  ®éng kh¸c  theo chÕ   ®é  quy  ®Þnh thùc hiÖn QuyÕt  ®Þnh sè  134/2004/Q§­ TTg   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   göi   Uû   ban   D©n   téc,   Bé   Tµi  chÝnh, Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  ®Ó  tæng hîp b¸o c¸o ChÝnh phñ  vµ Quèc héi. III. §IÒU KHO¶N THI HµNH Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ  tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã v íng  m¾c,  ®Ò  nghÞ  ph¶n ¸nh vÒ  Bé  Tµi chÝnh  ®Ó  kÞp thêi híng  dÉn, gi¶i quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2