Thông tư 123/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
119
lượt xem
20
download

Thông tư 123/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 123/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sử dụng kinh phí có mục đích, chi hỗ trợ đời sống, khen thưởng trong hệ thống kho bạc Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 123/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t c ña B é  T µi  h Ý n h  sè 123/1998/TT­B T C  n g µ y 4 th¸ng 9 n¨ m  1998 c h íng d É n   ö  d ô n g  kinh p h Ý  cã m ô c  ® Ý c h, chi h ç     s trî ® êi  n g, k he n  thë n g  trong h Ö   sè thèng K h o  b¹c N h µ  n íc C¨n  v¨n b¶n  141/TB­ cø    sè  VPCP  ngµy  15/8/1998 cña    V¨n  phßng  ChÝnh   phñ  viÖc  vÒ  th«ng  ý  b¸o  kiÕn  kÕt luËn cña Phã Thñ íng NguyÔn  t   TÊn Dòng  trongbuæi    lµm viÖc    víiKho    b¹c Nhµ    nícngµy 01/8/1998; C¨n  ® Æc   cø  ®iÓm     ho¹t®éng  cña  Kho    b¹c Nhµ  níc; TiÕp  theo Th«ng   15  tsè  TC/TVQT   ngµy 27/02/1996 cña  Tµi chÝnh  Bé    "quy ®Þnh  chÕ     ®é qu¶n      lýtµichÝnh  ®èi      víihÖ thèng  Kho    b¹c Nhµ    níc"vµ  Th«ng   22  t sè  TC/TVQT   ngµy  8/5/1997 híng dÉn söa  æi    ® bæ sung Th«ng  t 15 TC/TVQT  ngµy  27/02/1996 cña  TµichÝnh;   Bé    Bé    TµichÝnh  híng dÉn  dông      sö  c¸c kho¶n kinh phÝ    Kho    b¹c Nhµ    ­ níc® îc hëng    theo quy ®Þnh   thùc  do  hiÖn    c¸c ch¬ng tr×nh Nhµ     níc giao      (gäilµ kinh phÝ  môc  cã  ®Ých);kho¶n  trîthªm    hç    ®êi sèng  quü  vµ  khen  ëng  th tõ  kho¶n chªnh  lÖch  vµ    thu  chiph¸tsinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn                c¸c nghiÖp  vô giao dÞch    thanh    to¸ncña    hÖ thèng Kho    b¹c Nhµ    sau: nícnh  I.  Kin h p h Ý  c ã m ô c  ® Ý c h: 1.Kinh    phÝ  môc  cã  ®Ých  cña  thèng  hÖ  Kho    b¹c Nhµ    nícbao  gåm: 1.1. Kinh    phÝ  môc   cã  ®Ých  ph¸t hµnh  i do    tr¸ phiÕu    ChÝnh phñ quy  ®Þnh    t¹ Th«ng   TC/KBNN   i t75  ngµy  14/9/1994 cña  TµichÝnh.   Bé    1.2.Kinh    phÝ  nghiÖp  sù  qu¶n    lýCh¬ng tr×nh 327, Ch¬ng      tr×nh 5  iÖu   tr   ha  rõng. 1.3.L∙icho      vay    gi¶iquyÕt  viÖc  lµm  (Ch¬ng  tr×nh 120),phÇn          ®Ó l¹ cho  i Kho  b¹c Nhµ  níc quy ®Þnh  t¹ QuyÕt ®Þnh  sè  950  TC/HCSN  ngµy  i 19/10/1996 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh. Bé    1.4.PhÝ          thu ph¹tviph¹m  toµn  an  giao th«ng    quy  ®Þnh    t¹ Th«ng   09  i tsè  TC/CSTC   ngµy  02/02/1996 cña  TµichÝnh.   Bé    1.5.C¸c  i   lo¹ kinhphÝ  môc      cã  ®Ých  kh¸ctheo quy      ®Þnh. 2. C¸c    kho¶n kinh phÝ  môc    cã  ®Ých  îcsö  ®   dông cho      c¸c néidung sau  ®©y: 2.1.Sö    dông  60%     chicho    ho¹t®éng  nghiÖp    vô:Bao  gåm     c¸c kho¶n    chi phÝ  phôc  cho    vô  ho¹t®éng nghiÖp  theo néidung    vô      t¹ ®iÓm   nªu  i 1  trªn: ­InÊn, tµiliÖu,sæ             s¸ch,Ên    chØ. ­TËp    huÊn  nghiÖp    vô,tuyªntruyÒn,s¬      kÕt,tæng    kÕt. ­ Mua     s¾m  trang thiÕtbÞ,      ph¬ng tiÖn lµm viÖc,ph¬ng    tiÖn kho quü,   ®iÒu  hoµ vèn.
  2. 2 ­ X©y    dùng,söa    ch÷a,thuª®Þa       ®iÓm  giao dÞch    phôc  cho    vô  c¸c c«ng  t¸ctrªn.   ­C«ng      t¸cqu¶n  lý. ­C¸c    kho¶n    chinghiÖp  kh¸c. vô  2.2.Sö    dông  40%     chicho    tham      c¸n bé  gia trùctiÕp vµ      gi¸ntiÕp vµo      c¸c ho¹t ®éng  nghiÖp vô nãi trªn. Møc  chi b×nh qu©n  kh«ng qu¸ 150. 000  ®ång/ngêi/ th¸ng. 3. C¸c    kho¶n phÝ  môc  cã  ®Ých  cña tõng ch¬ng tr×nh ph¶i® îcqu¶n          lý, chitiªu®óng        néidung môc  ®Ých cña  ch¬ng tr×nh ®ã,    h¹ch to¸n,quyÕt      to¸n theo ®óng  c¸c quy ®Þnh  phï hîp    víiyªu cÇu  qu¶n    lý cña tõng  ih×nh  lo¹  nghiÖp  vô. II. h o ¶ n  c hªnh lÖch thu v µ c hi p h¸t  K  sinh trong  q u¸ tr×nh thùc hi Ö n  c¸c n g hi Ö p  v ô  giao d Þ c h   thanh to¸n c ñ a K B N N Néi dung        chitiªukho¶n chªnh  lÖch  vµ      thu  chiph¸tsinh trong qu¸ tr×nh         thùc hiÖn      c¸cnghiÖp  giao dÞch  vô    thanh    to¸ncña  Kho    b¹c Nhµ    nícthùc hiÖn    theo ®óng  quy ®Þnh  i t¹ Th«ng   15  tsè  TC/TVQT   ngµy 27/2/1996  cña  Tµi Bé    chÝnh  quy ®Þnh chÕ  qu¶n      ®é  lýtµichÝnh        ®èi víi thèng  hÖ Kho    b¹c Nhµ    níc vµ Th«ng   22  tsè  TC/TVQT   ngµy 08/5/1997  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn    söa  ®æi,bæ     sung  Th«ng   15  tsè  TC/TVQT  ngµy  27/2/1996 cña  TµichÝnh.   Bé    Riªng ®èi    víikho¶n 50%  (trong phÇn    90%   îc sö  ®   dông    chicho mét sè  ho¹t®éng    cña Kho    b¹c Nhµ    nícmang  tÝnh  Æc     bæ   ® thïvµ  sung  cho mét sè  kho¶n      chimµ Ng©n   s¸ch Nhµ      níc kh«ng cÊp  ®ñ)  îc ph©n  ®   phèivµ  dông    sö  nh sau: ­ 20%       bæ sung    chiphÝ  qu¶n        lýc¸cho¹t®éng  nghiÖp      vô:ho¹t®éng  b¶o  vÖ   toµn  an  kho quü, kiÓm   m,    ®Õ b¶o  qu¶n, vËn    chuyÓn, bèc    xÕp tiÒn,chi     tuyªn truyÒn        c¸c ho¹t®éng  nghiÖp  Kho        vô  b¹c,chibæ sung  cho nghiªncøu    khoa häc  ®µo          vµ  t¹oc¸n bé,ho¹t®éng  thanh    tra,kiÓm      tra, häc,c«ng   u  tin   t¸cl ®éng. ­20%   trî   hç   thªm    ®êi sèng        c¸n bé,viªnchøc  ngµnh  Kho    b¹c Nhµ  níc. ­ 10%     lËp quü khen  ëng  Kho    th do  b¹c Nhµ    níc Trung  ¬ng trÝch lËp    vµ  ph©n phèi. III.Q u ü  k h e n  thë n g:   1. Quü    khen  ëng  th cña  Kho    b¹c Nhµ    îctrÝch lËp,ph©n  níc®       phèivµ    sö  dông  trong toµn      hÖ thèng  Kho    b¹c Nhµ        níctõc¸cnguån: ­ 10%     kho¶n chªnh lÖch  vµ    thu  chiph¸tsinh trong qu¸        tr×nh thùc hiÖn      c¸c nghiÖp  giao dÞch  thanh    vô    vµ  to¸n,do    Kho    b¹c Nhµ    nícTrung  ¬ng trÝch  lËp vµ    ph©n  phèinªu      t¹ phÇn    i IItrªn. ­Nguån    kh¸ctheo chÕ  quy      ®é  ®Þnh.
  3. 3 2. Mäi    tËp  thÓ, c¸ nh©n      trong vµ    ngoµihÖ     thèng  Kho    b¹c Nhµ    níchoµn  thµnh nhiÖm   ® îcgiao hoÆc   ®ãng  vô      cã  gãp    t¹o®iÒu kiÖn cho Kho    b¹c Nhµ  níchoµn    thµnh nhiÖm  ®Òu   îcxÐt khen  ëng  vô  ®     th theo c¸ch×nh      thøc sau:   2.1.Thëng  êng    th xuyªn: §èi víitËp      thÓ, c¸ nh©n      trong    hÖ thèng Kho b¹c Nhµ    níc:C¨n  vµo  cø  chÊt l    îng c«ng    t¸ccña tËp thÓ, c¸ nh©n  b×nh      vµ  bÇu cña C«ng  ®oµn hoÆc   xÐt duyÖt cña        Héi ®ång    thi®ua    c¸ccÊp. 2.2.Thëng    ®ét  xuÊt: Trêng hîp tËp thÓ, c¸ nh©n      trong vµ    ngoµi ngµnh    Kho b¹c Nhµ    níc cã  thµnh tÝch xuÊt  s¾c  ®ét  xuÊt gióp ngµnh Kho b¹c Nhµ     níc hoµn thµnh  nhiÖm      quü  vô,c¨n cø  tiÒn th   ëng  hiÖn  vµ  cã  thµnh tÝch  cña  thÓ,c¸nh©n  tËp      ®ã, thñ  ëng  tr Kho  b¹c Nhµ      níc c¸c cÊp  quyÕt  ra  ®Þnh  khen  ëng  th theo    c¸c møc  sau: ­ Tæng   gi¸m ®èc  Kho  b¹c Nhµ     quyÕt  níc ra  ®Þnh   ëng  th kh«ng    qu¸ 10.000.000 ®ång    (Mêitr     iÖu ®ång)      ®èi víimét  tËp thÓ, kh«ng      qu¸ 2.000.000  ®ång (Haitr     iÖu®ång) ®èi víi         nh©n. c¸ ­ Gi¸m    ®èc  Kho  b¹c Nhµ    níc tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung ¬ng    ra quyÕt  ®Þnh  ëng  th kh«ng    qu¸ 5.000.000  ®ång (N¨m  iÖu ®ång)  tr   ®èi    víimét  tËp  thÓ,kh«ng      qu¸ 1.000.000 ®ång    (méttr     iÖu®ång) ®èi víi         nh©n. c¸ ­ Gi¸m    ®èc Kho    b¹c Nhµ    nícquËn, huyÖn, thÞ          x∙ ra quyÕt ®Þnh  ëng  th kh«ng    qu¸ 1.000.000 ®ång  (Mét tr     iÖu ®ång)  ®èi    víimét  tËp thÓ, kh«ng    qu¸  300.000 ®ång (Ba    tr¨m ngµn ®ång) ®èi víi         nh©n. c¸ Mçi tËp  thÓ,c¸ nh©n      kh«ng  îcxÐt th ®     ëng  ®ét  xuÊt qu¸ 2  trong mét      lÇn    n¨m, trõtr     êng    Æc   hîp ® biÖtph¶icã  ®ång  cña      sù  ý  Kho    b¹c Nhµ    níccÊp    trªn b»ng    v¨n b¶n. 3. Quü  tiÒn  ëng  th trong    hÖ thèng Kho b¹c Nhµ    níc ph¶i ® îc qu¶n        lý, h¹ch to¸nvµ          b¸o c¸o quyÕt to¸ntheo ®óng          c¸cchÕ  hiÖn  ®é  hµnh. Th«ng  t nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh    tõ ngµy 01/1/1998.Giao    Tæng  gi¸m  ®èc  Kho    b¹c Nhµ    níchíng dÉn        chitiÕtviÖc  dông  sö  kinh phÝ  môc    cã  ®Ých,   møc  trî hç   thªm    ®êi sèng,møc    khen  ëng, tæ  th   chøc  kiÓm   traviÖc thùc hiÖn    c¸c chÕ       ®é hiÖn  hµnh  nh÷ng  vµ  quy  ®Þnh   iTh«ng   nµy  t¹  t trong toµn    hÖ thèng Kho    b¹c Nhµ  níc.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản