Thông tư 123/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
104
lượt xem
8
download

Thông tư 123/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 123/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện ưu đãi về thuế đối với doanh nghiệp phần mềm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 123/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T¦ cña Bé TµI CHÝNH Sè 123/2004/TT-BTC ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2004 Híng dÉn thùc hiÖn u ®·i vÒ thuÕ ®èi víi doanh nghiÖp phÇn mÒm C¨n cø LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp sè 09/2003/QH11 ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2003; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 152/2004/N§-CP ngµy 6 th¸ng 8 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu NghÞ ®Þnh sè 164/2003/N§-CP ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp; C¨n cø NghÞ quyÕt sè 07/2000/NQ-CP ngµy 5 th¸ng 6 n¨m 2000 cña ChÝnh phñ vÒ x©y dùng vµ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp phÇn mÒm giai ®o¹n 2000 - 2005; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 128/2000/Q§-TTg ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 2000 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ mét sè chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p khuyÕn khÝch ®Çu t vµ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp phÇn mÒm; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§-CP ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n, c¬ cÊu tæ chøc Bé Tµi chÝnh; Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn u ®·i vÒ thuÕ ®èi víi doanh nghiÖp phÇn mÒm nh sau: A. §èI T¦îNG Vµ PH¹M VI ¸P DôNG 1. C¬ së kinh doanh thµnh lËp tõ dù ¸n ®Çu t vµo s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ lµm dÞch vô phÇn mÒm (sau ®©y gäi chung lµ doanh nghiÖp phÇn mÒm) theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 128/2000/Q§-TTg ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 2000 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ mét sè chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p khuyÕn khÝch ®Çu t vµ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp phÇn mÒm lµ ®èi tîng ®îc ¸p dông u ®·i vÒ thuÕ theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. 2. ¦u ®·i vÒ thuÕ theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy chØ ¸p dông ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ lµm dÞch vô phÇn mÒm. B. C¸C ¦U §·I VÒ THUÕ §èI VíI DOANH NGHIÖP PHÇN MÒM
  2. 2 I. ¦U §·I THUÕ THU NHËP DOANH NGHIÖP 1. Doanh nghiÖp phÇn mÒm míi thµnh lËp ®îc hëng thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 10% trong 15 n¨m, kÓ tõ khi doanh nghiÖp phÇn mÒm míi thµnh lËp b¾t ®Çu ho¹t ®éng kinh doanh. 2. Doanh nghiÖp phÇn mÒm míi thµnh lËp ®îc miÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 04 n¨m, kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ vµ ®îc gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép trong 09 n¨m tiÕp theo. 3. Doanh nghiÖp phÇn mÒm ®· ®îc cÊp GiÊy phÐp ®Çu t hoÆc GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t th× tiÕp tôc ®îc hëng u ®·i vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®· ghi trong GiÊy phÐp ®Çu t hoÆc GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t. Trêng hîp møc u ®·i vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (bao gåm c¶ thuÕ suÊt u ®·i vµ thêi gian miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ) ghi trong GiÊy phÐp ®Çu t, GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t thÊp h¬n møc u ®·i theo híng dÉn t¹i ®iÓm 1 vµ 2, Môc I, PhÇn B, Th«ng t nµy th× doanh nghiÖp phÇn mÒm cã quyÒn lùa chän hëng c¸c u ®·i vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp theo híng dÉn t¹i ®iÓm 1 vµ 2, Môc I, PhÇn B, Th«ng t nµy cho thêi gian u ®·i cßn l¹i. 4. §èi víi doanh nghiÖp phÇn mÒm cã s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô kh¸c nh: s¶n xuÊt l¾p r¸p m¸y vi tÝnh, thiÕt bÞ ®iÖn tö, kinh doanh m¸y mãc thiÕt bÞ..., doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc h¹ch to¸n riªng doanh thu, chi phÝ vµ thu nhËp cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ dÞch vô phÇn mÒm ®Ó x¸c ®Þnh sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®îc hëng u ®·i thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. Trêng hîp doanh nghiÖp kh«ng h¹ch to¸n riªng ®îc th× thu nhËp tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ dÞch vô phÇn mÒm ®îc x¸c ®Þnh theo tû lÖ gi÷a doanh thu ho¹t ®éng s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ dÞch vô phÇn mÒm so víi tæng doanh thu cña doanh nghiÖp. II. ¦U §·I THUÕ GI¸ TRÞ GIA T¡NG 1. S¶n phÈm phÇn mÒm vµ dÞch vô phÇn mÒm tiªu dïng t¹i ViÖt nam thuéc diÖn kh«ng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng; doanh nghiÖp phÇn mÒm khi cung cÊp s¶n phÈm, dÞch vô nªu trªn cho c¸c ®èi tîng ®Ó tiªu dïng t¹i ViÖt Nam th× kh«ng ph¶i tÝnh vµ nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ kh«ng ®îc khÊu trõ hoÆc hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®· nép ë ®Çu vµo cña hµng ho¸, dÞch vô dïng cho s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ dÞch vô phÇn mÒm tiªu dïng t¹i ViÖt Nam. Sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo kh«ng ®îc khÊu trõ ®îc tÝnh vµo chi phÝ hîp lý. 2. S¶n phÈm phÇn mÒm vµ dÞch vô phÇn mÒm xuÊt khÈu ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng 0%. Sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®· nép ë ®Çu vµo cña hµng ho¸, dÞch vô dïng ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm phÇn mÒm vµ cung cÊp dÞch vô phÇn mÒm xuÊt khÈu ®îc tÝnh khÊu trõ vµ hoµn thuÕ theo quy ®Þnh. Doanh nghiÖp phÇn mÒm ph¶i h¹ch to¸n riªng thuÕ ®Çu vµo cña hµng ho¸, dÞch vô dïng cho s¶n xuÊt, dÞch vô phÇn mÒm xuÊt khÈu vµ thuÕ ®Çu vµo cña hµng ho¸, dÞch vô dïng cho s¶n xuÊt, dÞch vô phÇn mÒm tiªu dïng t¹i ViÖt Nam. Trêng hîp doanh nghiÖp phÇn mÒm kh«ng h¹ch to¸n riªng ®îc
  3. 3 sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®· nép ë ®Çu vµo cña hµng ho¸, dÞch vô dïng ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm phÇn mÒm, dÞch vô phÇn mÒm xuÊt khÈu th× thuÕ ®Çu vµo ®îc tÝnh khÊu trõ theo tû lÖ doanh thu s¶n phÈm vµ dÞch vô phÇn mÒm xuÊt khÈu trªn tæng doanh thu s¶n phÈm vµ dÞch vô phÇn mÒm cña doanh nghiÖp. III. ¦U §·I THUÕ THU NHËP §èI VíI NG¦êI Cã THU NHËP CAO §iÒu 5, QuyÕt ®Þnh sè 128/ 2000/ Q§-TTg ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 2000 cña Thñ Tíng ChÝnh phñ vÒ mét sè chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p khuyÕn khÝch ®Çu t vµ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp phÇn mÒm quy ®Þnh: “Ngêi lao ®éng chuyªn nghiÖp lµ ngêi ViÖt nam trùc tiÕp tham gia c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ dÞch vô phÇn mÒm ®îc ¸p dông møc khëi ®iÓm chÞu thuÕ vµ møc lòy tiÕn nh quy ®Þnh ®èi víi ngêi níc ngoµi”. C¨n cø vµo quy ®Þnh nªu trªn, doanh nghiÖp tù lËp danh s¸ch x¸c ®Þnh nh÷ng ngêi lao ®éng chuyªn nghiÖp lµ ngêi ViÖt Nam trùc tiÕp tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ dÞch vô phÇn mÒm ®îc nép thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao theo BiÓu thuÕ lòy tiÕn tõng phÇn ¸p dông ®èi víi ngêi níc ngoµi c tró t¹i ViÖt Nam vµ c«ng d©n ViÖt Nam lao ®éng, c«ng t¸c ë níc ngoµi quy ®Þnh t¹i kho¶n 1.b, §iÒu 7, NghÞ ®Þnh sè 147/2004/N§-CP ngµy 23 th¸ng 7 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao vµ ®¨ng ký víi c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý doanh nghiÖp ®Ó thùc hiÖn. Ngoµi ®èi tîng lao ®éng chuyªn nghiÖp phÇn mÒm lµ ngêi ViÖt Nam, nh÷ng ngêi lao ®éng kh¸c t¹i doanh nghiÖp nÕu cã thu nhËp cao th× thùc hiÖn kª khai nép thuÕ thu nhËp theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao. Gi¸m ®èc doanh nghiÖp phÇn mÒm tù chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ tÝnh chÝnh x¸c, trung thùc cña danh s¸ch lao ®éng chuyªn nghiÖp phÇn mÒm ngêi ViÖt Nam ®îc ¸p dông thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao theo biÓu thuÕ quy ®Þnh ®èi víi ngêi níc ngoµi. IV. ¦U §·I THUÕ XUÊT KHÈU, THUÕ NHËP KHÈu 1. MiÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi nguyªn vËt liÖu nhËp khÈu phôc vô trùc tiÕp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt s¶n phÈm phÇn mÒm mµ trong níc cha s¶n xuÊt ®îc. §Ó ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt s¶n phÈm phÇn mÒm lo¹i trong níc cha s¶n xuÊt ®îc, doanh nghiÖp phÇn mÒm ph¶i cung cÊp cho c¬ quan H¶i quan c¸c hå s¬ kª khai hµng nhËp khÈu theo quy ®Þnh vµ danh môc nguyªn vËt liÖu nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm phÇn mÒm. Trong danh môc nguyªn vËt liÖu nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm phÇn mÒm ph¶i x¸c ®Þnh râ sè lîng, chñng lo¹i nguyªn vËt liÖu thuéc lo¹i trong níc cha s¶n xuÊt ®îc cÇn nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm phÇn
  4. 4 mÒm. Gi¸m ®èc doanh nghiÖp ký vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ danh môc nguyªn vËt liÖu nhËp khÈu nµy. C¬ quan H¶i quan c¨n cø vµo danh môc nguyªn vËt liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt s¶n phÈm phÇn mÒm mµ trong níc ®· s¶n xuÊt ®îc do Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ ban hµnh ®Ó x¸c ®Þnh lo¹i nguyªn vËt liÖu nhËp khÈu lo¹i trong níc cha s¶n xuÊt ®îc ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu. Trêng hîp Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ cha ban hµnh b¶n danh môc chung, nhng cã x¸c nhËn cô thÓ vµo b¶n kª khai nguyªn vËt liÖu nhËp khÈu cña doanh nghiÖp lo¹i trong níc cha s¶n xuÊt ®îc th× c¬ quan H¶i quan c¨n cø vµo b¶n x¸c nhËn nµy ®Ó thùc hiÖn miÔn thuÕ nhËp khÈu. §èi víi nguyªn vËt liÖu nhËp khÈu lo¹i trong níc cha s¶n xuÊt ®îc dïng ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm phÇn mÒm ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu th× còng ®îc miÔn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng kh©u nhËp khÈu. 2. S¶n phÈm phÇn mÒm xuÊt khÈu ®îc miÔn thuÕ xuÊt khÈu. V. ¦U §·I VÒ C¸C LO¹I THUÕ Vµ THU NG¢N S¸CH NHµ N¦íC KH¸C ¦u ®·i vÒ c¸c lo¹i thuÕ vµ thu ng©n s¸ch nhµ níc kh¸c thùc hiÖn theo c¸c v¨n b¶n ph¸p quy hiÖn hµnh. C Tæ CHøC THùC HIÖN 1. Nguyªn t¾c, thñ tôc ®Ó ®îc hëng u ®·i thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp theo quy ®Þnh t¹i Môc I, PhÇn B, Th«ng t nµy ®îc thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i Môc IV, PhÇn E, Th«ng t sè 128/2003/TT-BTC ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 164/2003/N§-CP ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµ theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 88/2004/TT-BTC ngµy 01 th¸ng 09 n¨m 2004 cña Bé Tµi chÝnh söa ®æi, bæ sung Th«ng t sè 128/2003/ TT-BTC. 2. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o vµ ¸p dông cho viÖc quyÕt to¸n thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao tõ n¨m 2004. C¸c u ®·i vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp híng dÉn t¹i ®iÓm 1, 2 vµ 3, Môc I, PhÇn B, Th«ng t nµy hÕt hiÖu lùc vµo thêi ®iÓm hÕt hiÖu lùc cña NghÞ quyÕt sè 07/2000/NQ-CP ngµy 5 th¸ng 6 n¨m 2000 cña ChÝnh phñ vÒ x©y dùng vµ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp phÇn mÒm giai ®o¹n 2000 – 2005. B·i bá Th«ng t sè 31/2001/TT-BTC ngµy 21 th¸ng 5 n¨m 2001 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn u ®·i vÒ thuÕ quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 128/ 2000/Q§- TTg ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 2000 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ mét sè chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p khuyÕn khÝch ®Çu t vµ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp phÇn mÒm.
  5. 5 Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu ph¸t sinh víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c ®¬n vÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản