intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư 126/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:84

108
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 126/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 126/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quÌc hÐi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T ¦ c ñ a   b é   t µ i   c h Ý n h   S è   1 2 6 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   2 4   t h ¸ n g   1 2   n ¨ m  2004 Híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 187/2004/N§­CP  ngµy 16/11/2004 cña ChÝnh phñ vÒ chuyÓn  c«ng ty nhµ níc thµnh c«ng ty cæ phÇn  Thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 187/2004/N§­CP ngµy 16 th¸ng 11   n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  chuyÓn  c«ng ty nhµ  níc thµnh   c«ng   ty   cæ   phÇn   (sau   ®©y   viÕt   t¾t   lµ   NghÞ   ®Þnh   187/2004/N§­CP),   Bé   Tµi   chÝnh   híng   dÉn   nh÷ng   vÊn   ®Ò   vÒ   tµi chÝnh nh sau:  I. QUY §ÞNH CHUNG 1. Th«ng t  nµy ¸p dông  ®èi víi c«ng ty nhµ  níc thùc  hiÖn   cæ   phÇn   ho¸   theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   2   NghÞ   ®Þnh   187/2004/N§­CP   vµ   QuyÕt   ®Þnh   155/2004/Q§­TTg   ngµy  24/8/2004  cña  Thñ  tíng   ChÝnh  phñ  vÒ   ban   hµnh  tiªu   chÝ,  danh môc, ph©n lo¹i c«ng ty nhµ níc vµ c«ng ty thµnh viªn  h¹ch   to¸n   ®éc   lËp   thuéc   tæng   c«ng   ty   nhµ   níc   (sau   ®©y  viÕt t¾t lµ doanh nghiÖp). 2. Doanh nghiÖp cã   ®ñ   ®iÒu kiÖn cæ phÇn hãa ph¶i cßn  vèn nhµ  níc (cha bao gåm gi¸ trÞ  quyÒn sö  dông  ®Êt) sau  khi xö lý tµi chÝnh theo quy ®Þnh t¹i Môc II Th«ng t nµy. Trêng hîp doanh nghiÖp kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn cæ phÇn ho¸   th×  ¸p dông h×nh thøc s¾p xÕp kh¸c phï  hîp víi quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt; kh«ng cÊp thªm vèn nhµ níc ®Ó cæ phÇn hãa. 3. Tríc khi thùc hiÖn cæ phÇn hãa, doanh nghiÖp ph¶i  xö  lý  nh÷ng tån t¹i vÒ  tµi chÝnh theo quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt hiÖn hµnh. Trong qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸, doanh nghiÖp tiÕp tôc xö   lý  nh÷ng vÊn  ®Ò  tµi chÝnh cßn tån t¹i theo quy  ®Þnh t¹i  Môc II Th«ng t  nµy cho  ®Õn thêi  ®iÓm chÝnh  thøc chuyÓn  thµnh c«ng ty cæ phÇn. 4. C¬  quan quyÕt  ®Þnh cæ phÇn hãa quy  ®Þnh t¹i §iÒu  40 NghÞ ®Þnh 187/2004/N§­CP thµnh lËp Ban chØ ®¹o cæ phÇn   hãa  ®Ó  gióp c¬  quan quyÕt  ®Þnh cæ phÇn hãa chØ  ®¹o vµ  tæ   chøc thùc hiÖn cæ phÇn hãa. 5.   Doanh   nghiÖp   ®îc   lùa   chän   h×nh   thøc   cæ   phÇn   hãa   theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 3 NghÞ   ®Þnh 187/2004/N§­CP. Nh÷ng  doanh nghiÖp cã  nhu cÇu huy  ®éng thªm vèn  ®Ó   ®Çu t, ph¸t  triÓn ph¶i ph¸t hµnh thªm cæ phÇn.
 2. 2 6.   Thêi   ®iÓm   x¸c   ®Þnh   gi¸   trÞ   doanh   nghiÖp   lµ   thêi  ®iÓm khãa sæ kÕ  to¸n, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh  ®Ó  x¸c  ®Þnh  gi¸ trÞ doanh nghiÖp: ­ §èi víi trêng hîp ¸p dông ph¬ng ph¸p x¸c  ®Þnh gi¸  trÞ  doanh nghiÖp theo tµi s¶n lµ  thêi  ®iÓm kÕt thóc quý  gÇn   nhÊt   víi   thêi   ®iÓm   cã   quyÕt   ®Þnh   cæ   phÇn   hãa   nhng  kh«ng qu¸ 6 th¸ng so víi thêi  ®iÓm c«ng bè  gi¸ trÞ  doanh  nghiÖp. ­ §èi víi trêng hîp ¸p dông ph¬ng ph¸p x¸c  ®Þnh gi¸  trÞ  doanh nghiÖp theo chiÕt khÊu dßng tiÒn lµ  thêi  ®iÓm  kÕt thóc n¨m gÇn nhÊt víi thêi ®iÓm cã quyÕt ®Þnh cæ phÇn  hãa nhng kh«ng qu¸ 9 th¸ng so víi thêi  ®iÓm c«ng bè  gi¸  trÞ doanh nghiÖp. 7.  C¸c bíc  c«ng viÖc  liªn  quan  ®Õn cæ phÇn  hãa  ®îc  thùc hiÖn  theo  Quy tr×nh ban hµnh  kÌm  theo  Th«ng t  nµy  (Phô lôc sè 1)  II. Xö Lý TµI CHÝNH KHI Cæ PHÇN HO¸ A. KIÓM K£ Vµ PH¢N LO¹I TµI S¶N, C¤NG Nî Khi nhËn  ®îc quyÕt  ®Þnh thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ cña c¬  quan cã  thÈm quyÒn, doanh nghiÖp cã  tr¸ch nhiÖm tæ chøc  kiÓm kª, ph©n lo¹i tµi s¶n doanh nghiÖp  ®ang qu¶n lý, sö  dông t¹i thêi ®iÓm x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp theo quy   ®Þnh sau: 1. KiÓm kª ph©n lo¹i tµi s¶n: 1.1. KiÓm kª x¸c  ®Þnh  ®óng sè  lîng vµ  chÊt lîng cña  tµi s¶n thùc tÕ  hiÖn cã  do doanh nghiÖp  ®ang qu¶n lý  vµ  sö  dông; kiÓm quü  tiÒn mÆt,  ®èi chiÕu sè  d tiÒn göi ng©n  hµng   t¹i   thêi   ®iÓm   x¸c   ®Þnh   gi¸   trÞ   doanh   nghiÖp;   x¸c  ®Þnh tµi s¶n, tiÒn mÆt thõa thiÕu so víi sæ kÕ to¸n, ph©n  tÝch râ nguyªn nh©n thõa, thiÕu. 1.2. Ph©n lo¹i tµi s¶n ®∙ kiÓm kª theo c¸c nhãm sau: a. Tµi s¶n doanh nghiÖp cã nhu cÇu sö dông. b.   Tµi   s¶n   doanh   nghiÖp   kh«ng   cÇn   dïng,   tµi   s¶n   ø  ®äng, tµi s¶n chê  thanh lý  theo quyÕt  ®Þnh cña  ®¹i diÖn  chñ së h÷u vèn nhµ níc t¹i doanh nghiÖp.  c.   Tµi   s¶n   h×nh   thµnh   tõ   quü   khen   thëng,   phóc   lîi  (nÕu cã). d.  Tµi s¶n  thuª ngoµi,   vËt t  hµng ho¸  nhËn  gi÷  hé,  nhËn gia c«ng, nhËn ®¹i lý, nhËn ký göi.
 3. 3 2.   §èi   chiÕu,   x¸c   nhËn   vµ   ph©n   lo¹i   c¸c   kho¶n   c«ng  nî, lËp b¶ng kª chi tiÕt  ®èi víi tõng lo¹i c«ng nî  theo  quy ®Þnh sau: 2.1. Nî ph¶i tr¶: Ph©n tÝch râ  c¸c kho¶n nî  trong h¹n, nî  qu¸ h¹n, nî  gèc, nî l∙i, nî ph¶i tr¶ nhng kh«ng ph¶i thanh to¸n. Nî ph¶i tr¶ nhng kh«ng ph¶i thanh to¸n lµ kho¶n nî mµ  chñ  nî  kh«ng cßn tån t¹i (doanh nghiÖp  ®∙ gi¶i thÓ, ph¸  s¶n, chñ  nî   ®∙ chÕt) hoÆc chñ  nî  kh«ng  ®Õn  ®èi chiÕu  ®ßi  nî mÆc dï ®∙ qu¸ h¹n.  2.2. Nî ph¶i thu: a. Ph©n tÝch râ  nî  ph¶i thu cã  kh¶ n¨ng thu håi, nî  ph¶i thu kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi.  C¸c kho¶n nî  ph¶i thu kh«ng cã  kh¶ n¨ng thu håi ph¶i  cã   ®ñ  tµi liÖu chøng minh lµ  kh«ng thu håi  ®îc theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh cña nhµ níc vÒ xö lý nî tån ®äng.  b. Rµ so¸t c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®Ó x¸c ®Þnh c¸c kho¶n  ®∙ tr¶ tríc cho ngêi cung cÊp hµng ho¸ dÞch vô  nhng  ®∙  h¹ch to¸n hÕt vµo chi phÝ  kinh doanh nh: tiÒn thuª nhµ,  tiÒn thuª  ®Êt, tiÒn mua hµng, tiÒn mua b¶o hiÓm dµi h¹n,  tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng...  ®Ó  tÝnh vµo gi¸ trÞ  doanh nghiÖp  cæ   phÇn   ho¸   theo   kho¶n   3   §iÒu   11   cña   NghÞ   ®Þnh   187/2004/N§­CP. 3. Tæ chøc  ®¸nh gi¸ vµ  x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  tµi s¶n cña  doanh nghiÖp cã  nhu cÇu sö  dông theo quy  ®Þnh t¹i phÇn A  Môc III Th«ng t nµy. 4.   §èi   víi   c¸c   ng©n   hµng   th¬ng   m¹i   nhµ   níc,   ngoµi  viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh trªn ph¶i: 4.1. KiÓm kª,  ®èi chiÕu c¸c kho¶n tiÒn vay cña kh¸ch  hµng,  tiÒn   göi   cña   kh¸ch   hµng,   chøng   chØ   tiÒn  göi  (tÝn   phiÕu, kú phiÕu, tr¸i phiÕu) nh sau: a. KiÓm kª chi tiÕt tõng kho¶n trªn c¬ së sæ kÕ to¸n. b. §èi chiÕu x¸c nhËn sè d tiÒn göi víi kh¸ch hµng lµ  ph¸p nh©n;  ®èi chiÕu tõng hå  s¬  vay vèn vµ  x¸c nhËn víi  kh¸ch hµng cho vay vÒ sè tiÒn ng©n hµng cßn nî. c.   TiÒn   göi   tiÕt   kiÖm,   tiÒn   göi   c¸   nh©n,   chøng   chØ  tiÒn   göi   th×   kh«ng   thùc   hiÖn   ®èi   chiÕu   víi   kh¸ch   hµng,   nhng ph¶i  ®èi chiÕu víi thÎ  lu. §èi víi mét sè  trêng hîp  cô  thÓ  (cã  sè  d  tiÒn göi lín hoÆc cã  chªnh lÖch gi÷a sè  liÖu trªn sæ kÕ  to¸n víi thÎ  lu) th×  thùc hiÖn  ®èi chiÕu  trùc tiÕp víi kh¸ch hµng.  4.2. §èi chiÕu tµi s¶n lµ  d  nî  tÝn dông (kÓ  c¶ d  nî  ®îc theo dâi ngoµi b¶ng) nh sau:
 4. 4 a. C¨n cø hå s¬ tÝn dông cña tõng kh¸ch hµng t¹i ng©n  hµng th¬ng m¹i  ®Ó  lËp b¶ng kª danh s¸ch nh÷ng kh¸ch hµng   cßn   d  nî   tÝn   dông   vµ   sè   d  nî   tÝn   dông   cña   tõng   kh¸ch  hµng, chi tiÕt theo tõng hîp ®ång tÝn dông.  b.   §èi   chiÕu   gi÷a   sè   liÖu   x¸c   ®Þnh   theo   hå   s¬   tÝn  dông víi sè  liÖu h¹ch to¸n trªn sæ kÕ  to¸n cña ng©n hµng  th¬ng m¹i; ®èi chiÕu d nî tÝn dông víi tõng kh¸ch hµng ®Ó  cã x¸c nhËn cña kh¸ch hµng vÒ sè d nî tÝn dông. Trêng   hîp   cã   sù   chªnh   lÖch   sè   liÖu   gi÷a   hå   s¬   tÝn  dông víi  sæ kÕ  to¸n vµ  x¸c nhËn cña kh¸ch hµng th×  ng©n   hµng th¬ng m¹i ph¶i lµm râ  nguyªn nh©n chªnh lÖch vµ  x¸c   ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc, c¸ nh©n cã  liªn quan  ®Ó  xö  lý theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. 4.3. Ph©n lo¹i c¸c kho¶n nî ph¶i thu tån ®äng ®ñ ®iÒu   kiÖn  ®îc xö  lý  theo híng dÉn cña Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt  Nam. B. Xö Lý  TµI CHÝNH    1. Tríc khi x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp 1.1. Tµi s¶n C¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm kª, ph©n lo¹i tµi s¶n, doanh  nghiÖp xö  lý  tµi s¶n theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 10 cña NghÞ  ®Þnh 187/2004/N§­CP, trong ®ã: a. §èi víi tµi s¶n thõa, thiÕu, ph¶i ph©n tÝch lµm râ   nguyªn nh©n vµ xö lý nh sau: ­   Tµi   s¶n   thiÕu   ph¶i   x¸c   ®Þnh   tr¸ch   nhiÖm   cña   tæ   chøc,   c¸   nh©n   ®Ó   xö   lý   båi   thêng   tr¸ch   nhiÖm   vËt   chÊt  theo quy  ®Þnh  hiÖn  hµnh; gi¸ trÞ  tµi s¶n thiÕu  sau khi  trõ kho¶n båi thêng, h¹ch to¸n vµo kÕt qu¶ kinh doanh. ­ Tµi s¶n thõa, nÕu kh«ng x¸c ®Þnh ®îc nguyªn nh©n vµ  kh«ng t×m ®îc chñ së h÷u th× xö lý t¨ng vèn nhµ níc.  b.  §èi víi  nh÷ng  tµi s¶n  kh«ng  cÇn dïng,  tµi  s¶n ø  ®äng,  tµi  s¶n  chê  thanh  lý  sau khi  ®îc chÊp thuËn  b»ng  v¨n b¶n cña ®¹i diÖn chñ së vèn nhµ níc ®îc xö lý nh sau: ­   Thanh   lý   nhîng   b¸n:   Gi¸m   ®èc   doanh   nghiÖp   chÞu  tr¸ch nhiÖm chØ  ®¹o tæ chøc thanh lý, nhîng b¸n tµi s¶n  theo ph¸p luËt hiÖn hµnh. C¸c kho¶n thu vµ  chi phÝ  cho ho¹t  ®éng thanh lý, nh ­ îng b¸n tµi s¶n ®îc h¹ch to¸n vµo thu nhËp vµ chi phÝ cña  doanh nghiÖp. ­ §iÒu chuyÓn tµi s¶n cho ®¬n vÞ kh¸c theo quyÕt ®Þnh   cña  ®¹i diÖn chñ  së  h÷u vèn. Trêng  hîp   ®iÒu  chuyÓn  cho 
 5. 5 c¸c  ®¬n vÞ  ngoµi bé,  ®Þa ph¬ng, tæng c«ng ty ph¶i cã  sù  tho¶ thuËn cña ®¹i diÖn chñ së h÷u vèn bªn nhËn. C¨n cø Biªn b¶n giao nhËn tµi s¶n, doanh nghiÖp giao,   nhËn tµi s¶n h¹ch to¸n t¨ng, gi¶m vèn theo gi¸ trÞ  trªn  sæ kÕ  to¸n  cña bªn giao. Trêng  hîp  bªn  nhËn  kh«ng chÊp  nhËn gi¸ trªn sæ kÕ  to¸n cña bªn giao th×  hai bªn tho¶  thuËn gi¸ giao nhËn.  PhÇn chªnh lÖch so víi gi¸ ghi trªn   sæ   kÕ   to¸n   h¹ch   to¸n   vµo   kÕt   qu¶   kinh   doanh   cña   doanh  nghiÖp. ­ §Õn thêi  ®iÓm x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp, nh÷ng  tµi s¶n kh«ng cÇn dïng, tµi s¶n ø ®äng, tµi s¶n chê thanh  lý cha ®îc xö lý th× kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp.  Doanh nghiÖp tiÕp tôc xö  lý  sè  tµi s¶n nµy tríc khi cã  quyÕt  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp. §Õn thêi  ®iÓm cã  quyÕt   ®Þnh   gi¸   trÞ   doanh   nghiÖp,   nÕu   cßn   tµi   s¶n   cha   xö   lý,  doanh   nghiÖp   cã   tr¸ch   nhiÖm   b¶o   qu¶n,   chuyÓn   giao   cho  C«ng ty Mua b¸n nî  vµ  tµi s¶n tån  ®äng cña doanh nghiÖp  ®Ó  xö  lý  theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh. C«ng ty Mua b¸n nî  vµ  tµi s¶n tån  ®äng cña doanh nghiÖp kh«ng b¸n l¹i tµi s¶n  nµy cho doanh nghiÖp. c. Tµi s¶n lµ  c«ng tr×nh phóc lîi tríc  ®©y  ®îc  ®Çu t  b»ng nguån  quü  phóc lîi, khen  thëng   ®îc xö  lý  theo  quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3, §iÒu 10 NghÞ ®Þnh 187/2004/N§­CP. d. ViÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ vµ chia cæ phÇn cho ngêi lao  ®éng  ®èi víi tµi s¶n dïng trong s¶n xuÊt kinh doanh  ®Çu  t b»ng nguån Quü  khen thëng, Quü  phóc lîi  ®îc xö  lý  theo  quy  ®Þnh t¹i kho¶n 4, §iÒu 10 NghÞ   ®Þnh 187/2004/N§­CP.  Cæ phÇn chia cho ngêi lao  ®éng  ®îc x¸c  ®Þnh theo gi¸  ®Êu  thµnh c«ng b×nh qu©n. ®.   Tµi   s¶n   phóc   lîi   ®îc   ®Çu   t  b»ng   nguån   vèn   ng©n  s¸ch hoÆc cã  nguån gèc tõ  ng©n s¸ch, nÕu doanh nghiÖp cæ  phÇn   ho¸   tiÕp   tôc   sö   dông   ®îc   tÝnh   vµo   gi¸   trÞ   doanh  nghiÖp cæ phÇn ho¸. 1.2. Nî ph¶i thu. C¸c   kho¶n   nî   ph¶i   thu   ®îc   xö   lý   theo   quy   ®Þnh   t¹i  kho¶n 1, 2, 3 §iÒu 11 NghÞ ®Þnh 187/2004/N§­CP, trong ®ã: a.   §èi   víi   nh÷ng   kho¶n   nî   ph¶i   thu   cã   ®ñ   tµi   liÖu  chøng minh kh«ng cã  kh¶ n¨ng thu håi theo quy  ®Þnh hiÖn  hµnh   cña   Nhµ   níc   vÒ   xö   lý  nî   tån   ®äng  th×  x¸c   ®Þnh   râ  nguyªn  nh©n, tr¸ch  nhiÖm c¸ nh©n,  tæ chøc   ®Ó  xö  lý  båi  thêng   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   hiÖn   hµnh.   PhÇn   tæn  thÊt sau khi xö  lý  doanh nghiÖp  dïng nguån  dù  phßng  nî  ph¶i thu khã   ®ßi  ®Ó  bï   ®¾p, nÕu thiÕu th×  h¹ch to¸n vµo  chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp. b. §èi víi c¸c kho¶n nî  ph¶i thu qu¸ h¹n kh¸c doanh  nghiÖp ph¶i tiÕp tôc  ®ßi nî  hoÆc b¸n nî  cho C«ng ty Mua 
 6. 6 b¸n nî vµ tµi s¶n tån ®äng cña doanh nghiÖp theo gi¸ tho¶  thuËn, kh«ng ®îc trùc tiÕp b¸n nî cho kh¸ch nî. Kho¶n tæn   thÊt tõ viÖc b¸n nî ®îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ kinh doanh. c. §èi víi c¸c kho¶n doanh nghiÖp ®∙ tr¶ tr íc cho ng­ êi   cung   cÊp   hµng   ho¸,   dÞch   vô   nh:   tiÒn   thuª   nhµ,   tiÒn  thuª   ®Êt,  tiÒn   mua   hµng,   tiÒn  c«ng...  nÕu   ®∙   h¹ch  to¸n  hÕt vµo chi phÝ  kinh doanh, doanh nghiÖp  ®èi chiÕu  h¹ch  to¸n gi¶m chi phÝ t¬ng øng víi phÇn hµng ho¸, dÞch vô cha  ®îc cung  cÊp  hoÆc  thêi gian thuª  cha thùc hiÖn  vµ  h¹ch  to¸n t¨ng kho¶n chi phÝ  tr¶ tríc (hoÆc chi phÝ  chê  ph©n  bæ).  1.3. Nî ph¶i tr¶ Nguyªn t¾c xö  lý  nî  ph¶i tr¶ thùc hiÖn theo quy  ®Þnh  t¹i §iÒu 12 NghÞ ®Þnh 187/2004/N§­CP, trong ®ã: a.   §èi   víi   c¸c   kho¶n   nî   ph¶i   tr¶   nhng   kh«ng   ph¶i  thanh to¸n ®îc h¹ch to¸n t¨ng vèn nhµ níc. b.   §èi   víi   kho¶n   nî   tån   ®äng   vÒ   thuÕ   vµ   c¸c   kho¶n  ph¶i nép ng©n s¸ch nhµ níc ®îc xö lý nh sau: Trêng   hîp   bÞ   lç,   kh«ng   thanh   to¸n   ® îc   th×   doanh  nghiÖp lËp hå  s¬   ®Ò  nghÞ  gi∙n nî, hoÆc xo¸ nî  theo møc  tèi  ®a b»ng sè  lç  luü  kÕ   ®Õn thêi  ®iÓm x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp theo ph¸p luËt hiÖn hµnh. Doanh nghiÖp cã   ®ñ   ®iÒu kiÖn  ®îc xãa nî  vµ   ®∙ lµm  ®ñ  thñ   tôc,   nép   Hå   s¬   ®Ò   nghÞ   xo¸   nî,   nhng   ®Õn   thêi   ®iÓm  quyÕt   ®Þnh   gi¸   trÞ   doanh   nghiÖp   vÉn   cha   nhËn   ®îc   quyÕt  ®Þnh xo¸ nî  th×  c¬  quan cã  thÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp xem xÐt cho t¹m gi¶m trõ  nî, gi¶m lç   ®Ó  x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp cã  tr¸ch nhiÖm tiÕp tôc phèi hîp víi c¬  quan tµi chÝnh  ®Ó  xö  lý. Khi cã  quyÕt  ®Þnh xö  lý  cña Bé  Tµi chÝnh, nÕu cã chªnh lÖch so víi sè ®∙ t¹m gi¶m trõ nî   doanh   nghiÖp   h¹ch   to¸n   ®iÒu   chØnh   b¸o   c¸o   tµi   chÝnh   ë  thêi ®iÓm chÝnh thøc chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn. c. §èi víi c¸c kho¶n nî  tån  ®äng vay ng©n hµng th ¬ng  m¹i nhµ níc vµ Quü Hç trî ph¸t triÓn:  ­ Trêng hîp bÞ  lç, kh«ng thanh to¸n  ® îc c¸c kho¶n nî  qu¸ h¹n, doanh nghiÖp lµm thñ tôc ®Ò nghÞ khoanh nî, gi∙n   nî, xo¸ nî theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh.  §èi víi kho¶n nî  l∙i vay cha thanh to¸n (bao gåm c¶  l∙i  ®∙ nhËp gèc)  ®îc ng©n hµng th¬ng m¹i nhµ  níc, Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn xem xÐt, xo¸ nî  víi møc kh«ng vît qu¸ sè  lç  cßn l¹i (sau khi  ®∙ xö  lý  nî  tån  ®äng vÒ  thuÕ  vµ  c¸c  kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch nhµ níc). Trong  thêi  gian  tèi  ®a  20 ngµy  lµm viÖc  kÓ  tõ  ngµy  nhËn  ®îc hå  s¬  cña doanh nghiÖp, ng©n hµng th ¬ng m¹i cho 
 7. 7 vay vµ  Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn ph¶i cã   ý  kiÕn xö  lý  b»ng  v¨n   b¶n   th«ng  b¸o  cho  doanh   nghiÖp.   Trêng  hîp   ®Õn  thêi  ®iÓm c«ng bè  gi¸ trÞ  doanh nghiÖp mµ  vÉn cha nhËn  ®îc  ý  kiÕn   xö   lý   cña   bªn   cho   vay,   doanh   nghiÖp   ®îc   t¹m   lo¹i  kho¶n nî l∙i vay ®Ò nghÞ xo¸ khái gi¸ trÞ doanh nghiÖp ®Ó  cæ phÇn ho¸. Khi cã  quyÕt  ®Þnh xo¸ nî, nÕu cã  chªnh lÖch  so víi sè   ®∙ t¹m lo¹i ra khái gi¸ trÞ, doanh nghiÖp h¹ch  to¸n   ®iÒu   chØnh   b¸o   c¸o   tµi   chÝnh   tríc   khi   chÝnh   thøc  chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn. ­ Kho¶n nî gèc qu¸ h¹n kh«ng ®îc xãa xö lý nh sau: + Doanh nghiÖp lµm  ®Çy  ®ñ  thñ  tôc  ®Ó  chuyÓn giao cho  c«ng ty cæ phÇn kÕ thõa tr¶ nî.   +   Tho¶   thuËn   víi   ng©n   hµng   th¬ng   m¹i   cho   vay   ®Ó  chuyÓn nî thµnh vèn gãp cæ phÇn. + Phèi hîp víi ng©n hµng th¬ng m¹i cho vay vµ  Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn thùc hiÖn xö  lý  nî  theo ph¬ng thøc b¸n nî  cho   C«ng   ty   Mua   b¸n   nî   vµ   tµi   s¶n   tån   ®äng   cña   doanh   nghiÖp theo gi¸ tho¶ thuËn.  d. §èi víi c¸c kho¶n nî  vay níc ngoµi qu¸ h¹n cã  b¶o  l∙nh, doanh nghiÖp vµ ngêi b¶o l∙nh ph¶i ®µm ph¸n víi chñ  nî   ®Ó  cã  ph¬ng ¸n xö  lý  theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  qu¶n lý vay nî vµ tr¶ nî vay níc ngoµi. ®. §èi víi kho¶n nî  b¶o hiÓm x∙ héi, nî  c¸n bé  c«ng  nh©n   viªn,   doanh   nghiÖp   cã   tr¸ch   nhiÖm   thanh   to¸n   døt  ®iÓm   tríc   khi   chuyÓn   thµnh   c«ng   ty   cæ   phÇn   ®Ó   ®¶m   b¶o  quyÒn lîi cho ngêi lao ®éng. e.  ViÖc chuyÓn   nî  ph¶i  tr¶ (bao  gåm c¶  nî  ph¶i  tr¶  ngêi   lao   ®éng)   thµnh   vèn   gãp   cæ   phÇn   trong   c«ng   ty   cæ  phÇn ph¶i tu©n thñ  c¸c quy  ®Þnh cña Nhµ  níc vÒ  quyÒn mua  cæ phÇn lÇn ®Çu vµ quyÒn n¾m gi÷ cæ phÇn chi phèi cña Nhµ   níc t¹i doanh nghiÖp, gi¸ cæ phÇn ph¶i x¸c ®Þnh th«ng qua   ®Êu gi¸. 1.4. C¸c kho¶n dù phßng, lç vµ l∙i  C¸c kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho, dù phßng nî   ph¶i   thu   khã   ®ßi,  dù   phßng   gi¶m   gi¸   chøng  kho¸n,   chªnh   lÖch tû  gi¸, dù  phßng trî  cÊp mÊt viÖc lµm, dù  phßng tµi  chÝnh... vµ c¸c kho¶n lç, l∙i ®îc xö lý theo quy ®Þnh t¹i  §iÒu 13 NghÞ ®Þnh 187/2004/N§­CP,  trong ®ã: a. Sè  d  dù  phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho, dïng  ®Ó  bï  ®¾p kho¶n chªnh lÖch gi¶m gi¸ hµng tån kho (kÓ  c¶ kho¶n  gi¶m   gi¸   do   ®¸nh   gi¸   l¹i   hµng   tån   kho   ë   thêi   ®iÓm   x¸c  ®Þnh   gi¸   trÞ   doanh   nghiÖp),   phÇn   cßn   l¹i   hoµn  nhËp   vµo   kÕt qu¶ kinh doanh. 
 8. 8 b. Sè  d  dù  phßng nî  ph¶i thu khã   ®ßi dïng  ®Ó  bï   ®¾p   nî  ph¶i thu kh«ng cã  kh¶ n¨ng thu håi, phÇn cßn l¹i hoµn  nhËp vµo kÕt qu¶ kinh doanh. c. Sè d dù phßng chªnh lÖch gi¶m gi¸ chøng kho¸n dïng   ®Ó bï ®¾p phÇn gi¶m gi¸ chøng kho¸n thùc tÕ, phÇn cßn l¹i  hoµn nhËp vµo kÕt qu¶ kinh doanh. d. Sè  d   dù    phßng chªnh lÖch tû  gi¸  ® îc sö  dông  ®Ó  bï   ®¾p   chªnh   lÖch   tû   gi¸   ph¸t   sinh,   phÇn   cßn   l¹i   hoµn  nhËp vµo kÕt qu¶ kinh doanh. ®. Quü  dù  phßng trî  cÊp mÊt viÖc lµm (trÝch lËp  ®Çy  ®ñ  theo chÕ   ®é  quy  ®Þnh) dïng  ®Ó  thanh to¸n trî  cÊp cho  lao ®éng d«i d trong qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸. §Õn thêi ®iÓm  chÝnh thøc chuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn, nÕu cßn th×  hoµn  nhËp vµo kÕt qu¶ kinh doanh. e. Quü dù phßng rñi ro, dù phßng nghiÖp vô: ­ Sè  d  Quü  dù  phßng rñi ro cña c¸c ng©n hµng th¬ng  m¹i nhµ  níc xö  lý  theo híng dÉn cña Ng©n hµng Nhµ  níc vµ  Bé Tµi chÝnh. ­ Sè   d  Quü  dù  phßng  nghiÖp   vô  cña doanh  nghiÖp   b¶o  hiÓm xö lý theo híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh. g. Quü  dù  phßng tµi chÝnh  ®Ó  bï  lç  (nÕu cã), bï   ®¾p  c¸c kho¶n tæn thÊt vÒ tµi s¶n (bao gåm c¶ gi¸ trÞ theo sæ   kÕ  to¸n cña tµi s¶n kh«ng  cÇn  dïng,  chê  thanh  lý  kh«ng  tÝnh vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp), nî kh«ng thu håi ® îc, cßn  l¹i tÝnh vµo gi¸ trÞ phÇn vèn nhµ níc t¹i doanh nghiÖp. h. L∙i ph¸t sinh  ®Ó  bï  lç  c¸c n¨m tríc (nÕu cã), bï  ®¾p   c¸c   kho¶n   tæn   thÊt   vÒ   tµi   s¶n   (bao   gåm   c¶   gi¸   trÞ  theo sæ kÕ  to¸n cña tµi s¶n kh«ng cÇn dïng, chê  thanh lý  kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ  doanh nghiÖp), gi¶m gi¸ tµi s¶n,  nî  kh«ng cã  kh¶ n¨ng thu håi, cßn l¹i ph©n phèi theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh . i.   C¸c   kho¶n   lç   doanh   nghiÖp   dïng   quü   dù   phßng   tµi  chÝnh vµ  lîi nhuËn tríc thuÕ   ®Ó  bï   ®¾p. Trêng hîp thiÕu  thùc hiÖn biÖn ph¸p xo¸ nî  ng©n s¸ch nhµ  níc vµ  nî  ng©n  hµng th¬ng m¹i nhµ  níc theo quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 1.3 phÇn B  Môc II Th«ng t nµy. Sau khi ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p trªn mµ doanh nghiÖp cæ   phÇn   ho¸   vÉn   cßn   lç,   c¬   quan   quyÕt   ®Þnh   gi¸   trÞ   doanh  nghiÖp xem xÐt gi¶m vèn nhµ níc. 1.5. Vèn  ®Çu t  dµi h¹n vµo c¸c doanh nghiÖp kh¸c nh  gãp vèn liªn doanh,  liªn kÕt,  gãp  vèn  cæ phÇn,  gãp vèn  thµnh  lËp  c«ng  ty tr¸ch  nhiÖm  h÷u  h¹n  vµ  c¸c h×nh  thøc  ®Çu t  dµi h¹n kh¸c  ®îc xö  lý  theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 14  NghÞ ®Þnh 187/2004/N§­CP, trong ®ã:
 9. 9 a. Trêng hîp doanh nghiÖp cã kÕ thõa liªn doanh, ph¶i  tÝnh gi¸ trÞ  vèn gãp liªn doanh vµo gi¸ trÞ  doanh nghiÖp  theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 20 cña NghÞ ®Þnh 187/2004/N§­CP b.   Trêng   hîp   c¸c   doanh   nghiÖp   kh«ng   kÕ   thõa   liªn   doanh  th×  c¬  quan  cã  thÈm  quyÒn  quyÕt   ®Þnh  cæ phÇn  ho¸  xem xÐt, xö lý nh sau: ­ B¸n l¹i kho¶n vèn gãp cña doanh nghiÖp cho  ®èi t¸c  hoÆc nhµ   ®Çu t kh¸c. Gi¸ b¸n ph¶i s¸t víi gi¸ thÞ  trêng,  nhng kh«ng thÊp h¬n gi¸ trÞ phÇn vèn gãp theo b¸o c¸o tµi  chÝnh   ®∙  ®îc kiÓm  to¸n  t¹i thêi  ®iÓm gÇn nhÊt  víi  thêi  ®iÓm b¸n. ­ ChuyÓn giao cho doanh nghiÖp kh¸c lµm  ®èi t¸c sau   khi tháa thuËn, thèng nhÊt víi ®èi t¸c liªn doanh. ­ Trêng hîp doanh nghiÖp vµ   ®èi t¸c liªn doanh thèng  nhÊt chÊm  døt  hîp   ®ång  liªn doanh  xö  lý  theo ph¸p  luËt  hiÖn hµnh vÒ  xö  lý  tµi chÝnh  ®èi víi c«ng ty nhµ  n íc khi  doanh nghiÖp liªn doanh chÊm døt ho¹t ®éng. 1.6. Quü khen thëng vµ Quü phóc lîi: a. Sè  d b»ng tiÒn cña Quü  khen thëng vµ  Quü  phóc lîi  ®îc chia cho ngêi lao  ®éng cã  tªn trong danh s¸ch thêng  xuyªn cña doanh nghiÖp t¹i thêi  ®iÓm quyÕt  ®Þnh cæ phÇn  ho¸ ®Ó mua cæ phÇn. Gi¸m ®èc doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh viÖc   ph©n chia sau khi tho¶ thuËn víi tæ chøc c«ng ®oµn.  b. Trêng hîp doanh nghiÖp  ®∙ chi qu¸ nguån Quü  khen  thëng, phóc lîi  ®îc gi¶m trõ  vµo gi¸ trÞ  thùc tÕ  cña tµi  s¶n  ®ang sö  dông cho s¶n xuÊt kinh doanh  ®îc  ®Çu t  b»ng  nguån  quü  khen  thëng,  phóc lîi. NÕu cßn thiÕu  xö  lý  nh  sau:  ­ §èi víi kho¶n ®∙ chi trùc tiÕp cho ngêi lao ®éng cã  tªn   trong  danh   s¸ch   thêng   xuyªn  t¹i  thêi   ®iÓm   cã   quyÕt  ®Þnh cæ phÇn ho¸ th×  doanh nghiÖp ph¶i thu håi tríc khi  thùc hiÖn b¸n cæ phÇn u ®∙i. ­ §èi víi c¸c kho¶n cßn l¹i nh: kho¶n bÞ  xuÊt to¸n,  chi biÕu tÆng;  chi cho ngêi lao  ®éng   ®∙ nghØ  mÊt  viÖc,  th«i viÖc tríc thêi ®iÓm quyÕt ®Þnh cæ phÇn ho¸ th× doanh   nghiÖp b¸o c¸o c¬ quan quyÕt ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp xö   lý   nh  ®èi   víi   kho¶n   nî   ph¶i   thu   kh«ng   cã   kh¶   n¨ng   thu  håi. 2.   Tõ   thêi   ®iÓm   x¸c   ®Þnh   gi¸   trÞ   doanh   nghiÖp   ®Õn  thêi ®iÓm chÝnh thøc chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn.  2.1. Thêi gian ®îc xö lý tµi chÝnh gi÷a hai thêi ®iÓm   nµy kh«ng qu¸ 6 th¸ng kÓ  tõ  ngµy c«ng bè  gi¸ trÞ  doanh  nghiÖp. 2.2. Khi cã  quyÕt  ®Þnh c«ng bè  gi¸ trÞ, doanh nghiÖp  cã tr¸ch nhiÖm:
 10. 10 a. §iÒu chØnh sæ kÕ to¸n vµ b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n theo  chÕ ®é kÕ to¸n Nhµ níc quy ®Þnh. b. B¶o qu¶n vµ  bµn giao c¸c kho¶n nî  vµ  tµi s¶n  ®∙  lo¹i trõ  khi x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp (kÌm theo hå  s¬  cã  liªn quan) cho C«ng ty Mua b¸n nî  vµ  tµi s¶n tån  ®äng cña doanh nghiÖp trong thêi gian tèi ®a lµ 30 ngµy. c. H¹ch to¸n  ®Çy  ®ñ  c¸c kho¶n chi phÝ  liªn quan  ®Õn  viÖc thùc hiÖn cæ  phÇn ho¸ ph¸t sinh. 2.3.   Trong   thêi   gian   30   ngµy   sau   khi   chÝnh   thøc   chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn, doanh nghiÖp ph¶i lËp b¸o  c¸o tµi chÝnh  t¹i  thêi   ®iÓm  ®îc cÊp chøng nhËn   ®¨ng  ký  kinh doanh göi c¸c c¬ quan qu¶n lý theo quy ®Þnh cña ph¸p  luËt vÒ chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh doanh nghiÖp.  Trong thêi gian 30 ngµy sau khi nhËn  ®îc b¸o c¸o tµi  chÝnh,   c¬   quan   cã   thÈm   quyÒn   quyÕt   ®Þnh   gi¸   trÞ   doanh  nghiÖp thùc hiÖn kiÓm tra, xö  lý  nh÷ng vÊn  ®Ò  tµi chÝnh  ph¸t sinh gi÷a hai thêi  ®iÓm; x¸c  ®Þnh l¹i gi¸ trÞ  phÇn  vèn nhµ  níc, quyÕt  ®Þnh  ®iÒu chØnh vèn Nhµ  níc t¹i doanh  nghiÖp; tæ chøc bµn giao gi÷a doanh nghiÖp vµ  c«ng ty cæ  phÇn; göi kÕt qu¶ x¸c  ®Þnh l¹i gi¸ trÞ  doanh nghiÖp cho  Bé Tµi chÝnh. 2.4. Kho¶n chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ  thùc tÕ  phÇn vèn   nhµ níc t¹i thêi ®iÓm c«ng ty nhµ níc chuyÓn sang c«ng ty  cæ   phÇn   víi   gi¸   trÞ   thùc   tÕ   phÇn   vèn   nhµ   níc   t¹i   thêi  ®iÓm x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp  ®îc xö  lý  nh quy  ®Þnh  t¹i §iÒu 25 cña NghÞ   ®Þnh 187/2004/N§­CP. Trêng hîp ph¸t  sinh chªnh  lÖch gi¶m (bao  gåm  c¶ do kinh doanh  bÞ  thua  lç) ph¶i lµm râ nguyªn nh©n kh¸ch quan, chñ quan tr íc khi  xö lý, trong ®ã:  a. Chªnh lÖch gi¶m do nguyªn nh©n kh¸ch quan lµ  c¸c   kho¶n  tæn  thÊt  do thiªn  tai,  ®Þch  ho¹;  do Nhµ  níc thay  ®æi chÝnh  s¸ch  hoÆc do biÕn  ®éng cña thÞ  trêng  quèc  tÕ  vµ c¸c nguyªn nh©n bÊt kh¶ kh¸ng kh¸c.   b. C¸c trêng hîp cßn l¹i  ®îc x¸c  ®Þnh lµ  nguyªn nh©n  chñ  quan. C¬  quan quyÕt  ®Þnh cæ phÇn ho¸ kh«ng lùa chän  c¸c c¸ nh©n cã  tr¸ch nhiÖm  ®Õn kho¶n chªnh lÖch gi¶m lµm  ®¹i diÖn phÇn vèn Nhµ níc gãp t¹i c«ng ty cæ phÇn. 3. Bµn giao tµi s¶n, vèn. C¨n cø quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp t¹i   thêi   ®iÓm   ®¨ng   ký   kinh   doanh   chuyÓn   thµnh   c«ng   ty   cæ   phÇn, Ban chØ  ®¹o cæ phÇn ho¸ chØ  ®¹o doanh nghiÖp  ®iÒu  chØnh sæ kÕ  to¸n, lËp hå  s¬  bµn giao vµ  tæ chøc bµn giao   gi÷a doanh nghiÖp vµ c«ng ty cæ phÇn.  3.1. Hå s¬ bµn giao bao gåm:
 11. 11 a. Hå  s¬  x¸  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp vµ  quyÕt  ®Þnh  c«ng bè gi¸ trÞ doanh nghiÖp. b. B¸o c¸o tµi chÝnh vµ  b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ  t¹i  thêi ®iÓm chÝnh thøc chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn . c.   QuyÕt   ®Þnh   gi¸   trÞ   doanh   nghiÖp   t¹i   thêi   ®iÓm   chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. d.  Biªn b¶n  bµn giao  tµi  s¶n, tiÒn  vèn  ®îc lËp  t¹i  thêi ®iÓm bµn giao . 3.2. Thµnh phÇn bµn giao gåm: a.   §¹i   diÖn   Bé   qu¶n   lý   ngµnh   hoÆc   Uû   ban   nh©n   d©n  tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng vµ   ®¹i diÖn Bé  Tµi  chÝnh (trêng hîp cæ phÇn ho¸ toµn bé tæng c«ng ty). b. §¹i diÖn tæng c«ng ty, Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ  (trêng hîp cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp thµnh viªn tæng c«ng   ty), gi¸m ®èc, kÕ to¸n trëng c«ng ty nhµ níc ®¹i diÖn cho  bªn giao. c. Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ, gi¸m  ®èc, kÕ  to¸n tr ­ ëng   vµ   ®¹i   diÖn   tæ   chøc   c«ng   ®oµn   c«ng   ty   cæ   phÇn   ®¹i  diÖn cho bªn nhËn.  3.3.   Biªn   b¶n   bµn   giao   ph¶i   cã   ®Çy   ®ñ   ch÷   ký   cña  thµnh phÇn bµn giao vµ ph¶i ghi râ: a. T×nh h×nh tµi s¶n, tiÒn vèn, lao  ®éng cã  t¹i thêi  ®iÓm bµn giao. b. QuyÒn lîi vµ  nghÜa vô  c«ng ty cæ phÇn tiÕp tôc kÕ  thõa. c. Nh÷ng tån t¹i c«ng ty cæ phÇn cã  tr¸ch nhiÖm tiÕp  tôc   gi¶i   quyÕt. III. PH¦¥NG PH¸P X¸C §ÞNH  GI¸ TRÞ DOANH NGHIÖP A. PH¦¥NG PH¸P TµI S¶N 1. Ph¬ng ph¸p tµi s¶n lµ  ph¬ng ph¸p x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp trªn c¬  së   ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ  thùc tÕ  toµn bé  tµi s¶n hiÖn cã  cña doanh nghiÖp t¹i thêi  ®iÓm x¸c  ®Þnh  gi¸ trÞ doanh nghiÖp. 2. §èi tîng ¸p dông lµ  c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸,  trõ  nh÷ng doanh nghiÖp thuéc  ®èi tîng ph¶i ¸p dông ph¬ng  ph¸p dßng tiÒn chiÕt khÊu quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 2 phÇn B Môc  III Th«ng t nµy.
 12. 12 3.  Gi¸ trÞ  doanh nghiÖp theo sæ kÕ  to¸n lµ  tæng gi¸  trÞ tµi s¶n thÓ hiÖn trong B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña doanh  nghiÖp. Gi¸ trÞ  phÇn vèn nhµ  níc t¹i doanh nghiÖp theo sæ kÕ  to¸n b»ng  gi¸  trÞ  doanh  nghiÖp  theo sæ kÕ  to¸n  trõ  (­)  c¸c kho¶n nî  ph¶i tr¶, sè  d  Quü  phóc lîi, khen thëng vµ  sè d nguån kinh phÝ sù nghiÖp (nÕu cã). 4. Gi¸ trÞ  thùc tÕ  cña doanh nghiÖp lµ  gi¸ trÞ  thùc  tÕ toµn bé tµi s¶n hiÖn cã cña doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm  x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp cã  tÝnh  ®Õn kh¶ n¨ng sinh  lêi cña doanh nghiÖp. 4.1. Gi¸ trÞ thùc tÕ cña doanh nghiÖp kh«ng bao gåm: a.   Gi¸   trÞ   tµi   s¶n   thuª,   mîn,   nhËn   gãp   vèn   liªn  doanh, liªn kÕt; b. Gi¸ trÞ  tµi s¶n kh«ng cÇn dïng, ø  ®äng, chê  thanh  lý; c. C¸c kho¶n nî ph¶i thu kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi; d. Chi phÝ  x©y dùng c¬  b¶n dë  dang cña c«ng tr×nh  ®∙  bÞ ®×nh ho∙n tríc thêi ®iÓm x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp   theo quyÕt ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn; ®. C¸c kho¶n  ®Çu t dµi h¹n vµo doanh nghiÖp kh¸c  ®îc  chuyÓn  cho  ®èi t¸c kh¸c theo quyÕt   ®Þnh cña c¬  quan cã  thÈm quyÒn; e. Tµi s¶n thuéc c«ng tr×nh phóc lîi  ®îc  ®Çu t  b»ng  nguån  Quü  khen   thëng,   Quü   phóc   lîi   cña   doanh  nghiÖp   vµ  nhµ ë cña c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp. 4.2. C¨n cø x¸c ®Þnh gi¸ trÞ thùc tÕ cña doanh nghiÖp   t¹i thêi ®iÓm x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp: a. Sè liÖu trªn sæ  kÕ to¸n cña doanh nghiÖp; b.   Sè   lîng   vµ   chÊt   lîng   tµi   s¶n   theo   kiÓm   kª   ph©n  lo¹i thùc tÕ; c. TÝnh n¨ng kü thuËt cña tµi s¶n, nhu cÇu sö dông vµ  gi¸ thÞ trêng; d. Gi¸ trÞ  quyÒn sö  dông  ®Êt, kh¶ n¨ng sinh lêi cña  doanh nghiÖp (vÞ trÝ ®Þa lý, uy tÝn cña doanh nghiÖp, mÉu   m∙, th¬ng hiÖu,...). 5. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ thùc tÕ tµi s¶n:  Gi¸ trÞ  thùc tÕ  tµi s¶n  ®îc x¸c  ®Þnh b»ng  ®ång ViÖt  Nam. Tµi s¶n ®∙ h¹ch to¸n b»ng ngo¹i tÖ ®îc quy ®æi thµnh  ®ång ViÖt  Nam  theo  tû  gi¸  giao  dÞch b×nh qu©n  trªn  thÞ  trêng ngo¹i tÖ  liªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ  níc c«ng  bè t¹i thêi ®iÓm x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp.
 13. 13 5.1. §èi víi tµi s¶n lµ hiÖn vËt: a. ChØ  ®¸nh gi¸ l¹i nh÷ng tµi s¶n mµ  c«ng ty cæ phÇn  tiÕp tôc sö dông.  b. Gi¸ trÞ thùc tÕ cña tµi s¶n = Nguyªn gi¸ tÝnh theo  gi¸ thÞ  trêng nh©n (x) ChÊt lîng cßn l¹i cña tµi s¶n t¹i  thêi ®iÓm ®Þnh gi¸. Trong ®ã: ­ Gi¸ thÞ trêng lµ: + Gi¸  tµi s¶n  míi  ®ang  mua,  b¸n trªn  thÞ   trêng bao  gåm c¶ chi phÝ  vËn chuyÓn l¾p  ®Æt (nÕu cã). NÕu lµ  tµi  s¶n ®Æc thï kh«ng cã trªn thÞ trêng th× tÝnh theo gi¸ mua  míi   cña   tµi   s¶n   cïng   lo¹i,   cïng   níc   s¶n   xuÊt,   cã   cïng  c«ng   suÊt  hoÆc   tÝnh   n¨ng   t¬ng   ®¬ng.   Trêng   hîp   kh«ng  cã  tµi s¶n t¬ng  ®¬ng th×  tÝnh theo gi¸ tµi s¶n ghi trªn sæ  kÕ to¸n. + §¬n gi¸ x©y dùng c¬  b¶n, suÊt  ®Çu t   do c¬  quan cã  thÈm quyÒn quy  ®Þnh  ®èi víi tµi s¶n lµ  s¶n phÈm x©y dùng  c¬  b¶n. Trêng hîp cha cã  quy  ®Þnh th×  tÝnh theo gi¸ trÞ  quyÕt   to¸n   c«ng   tr×nh   ®îc   c¬   quan   cã   thÈm   quyÒn   phª  duyÖt.  Riªng ®èi víi c¸c c«ng tr×nh míi hoµn thµnh ®Çu t  x©y  dùng trong 03 n¨m tríc khi x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp:   sö  dông gi¸ trÞ  quyÕt to¸n c«ng tr×nh  ®∙  ®îc c¬  quan cã  thÈm quyÒn phª duyÖt. ­ ChÊt lîng cña tµi s¶n  ®îc x¸c  ®Þnh b»ng tû  lÖ  phÇn  tr¨m so víi chÊt lîng cña tµi s¶n cïng lo¹i mua s¾m míi  hoÆc ®Çu t x©y dùng míi, phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña Nhµ   níc vÒ ®iÒu kiÖn an toµn trong sö dông, vËn hµnh tµi s¶n;  chÊt lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt; vÖ  sinh m«i tr êng theo híng  dÉn cña c¸c Bé qu¶n lý ngµnh kinh tÕ kü thuËt. NÕu ch a cã  quy  ®Þnh cña Nhµ  níc th×  chÊt lîng tµi s¶n  ®îc  ®¸nh gi¸  kh«ng thÊp h¬n 20%.  c.  Tµi s¶n cè   ®Þnh  ®∙ khÊu hao thu håi  ®ñ  vèn; c«ng  cô  lao  ®éng, dông cô  qu¶n lý   ®∙ ph©n bæ hÕt gi¸ trÞ  vµo  chi phÝ  kinh doanh nhng c«ng ty cæ phÇn tiÕp tôc sö  dông  ph¶i  ®¸nh gi¸ l¹i  ®Ó  tÝnh vµo gi¸ trÞ  doanh nghiÖp theo  qui ®Þnh t¹i ®iÓm 5.1 b phÇn A Môc III Th«ng t nµy. 5.2. Tµi s¶n b»ng tiÒn gåm tiÒn mÆt, tiÒn göi vµ  c¸c  giÊy   tê   cã   gi¸   (tÝn   phiÕu,   tr¸i   phiÕu,...)   cña   doanh  nghiÖp ®îc x¸c ®Þnh nh sau: a. TiÒn mÆt ®îc x¸c ®Þnh theo biªn b¶n kiÓm quü. b. TiÒn göi  ®îc x¸c  ®Þnh theo sè  d  ®∙  ®èi chiÕu x¸c  nhËn víi ng©n hµng.
 14. 14 c. C¸c giÊy tê cã gi¸ th× x¸c ®Þnh theo gi¸ giao dÞch  trªn thÞ  trêng. NÕu kh«ng cã  giao dÞch th×  x¸c  ®Þnh theo   mÖnh gi¸ cña giÊy tê. 5.3.   C¸c   kho¶n   nî   ph¶i   thu   tÝnh   vµo   gi¸   trÞ   doanh   nghiÖp ®îc x¸c ®Þnh theo sè d thùc tÕ trªn sæ kÕ to¸n sau  khi xö  lý  nh quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 1.2 phÇn B Môc II Th«ng t  nµy.  5.4.  C¸c   kho¶n   chi   phÝ   dë   dang:   ®Çu   t  x©y   dùng   c¬  b¶n,   s¶n   xuÊt   kinh   doanh,   sù   nghiÖp   ®îc   x¸c   ®Þnh   theo  thùc tÕ ph¸t sinh h¹ch to¸n trªn sæ kÕ to¸n. 5.5. Gi¸ trÞ  tµi s¶n ký  cîc, ký  quü  ng¾n h¹n vµ  dµi  h¹n ®îc x¸c ®Þnh theo sè d thùc tÕ trªn sæ kÕ to¸n ®∙ ®îc  ®èi chiÕu x¸c nhËn. 5.6.  Gi¸  trÞ  tµi  s¶n v« h×nh  (nÕu  cã)  ®îc  x¸c  ®Þnh  theo   gi¸   trÞ   cßn   l¹i   ®ang   h¹ch   to¸n   trªn   sæ   kÕ   to¸n.  Riªng   gi¸   trÞ   quyÒn   sö   dông   ®Êt   ®îc   x¸c   ®Þnh   theo   quy  ®Þnh t¹i ®iÓm 6 phÇn A Môc III Th«ng t nµy. 5.7.  Gi¸ trÞ lîi thÕ kinh doanh  Gi¸   trÞ   lîi   thÕ   kinh   doanh   tÝnh   vµo   gi¸   trÞ   doanh   nghiÖp cæ phÇn ho¸ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 19 NghÞ  ®Þnh 187/2004/N§­CP, trong  ®ã  gi¸ trÞ  lîi thÕ  kinh doanh  cña doanh nghiÖp ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: L∙i suÊt tr¸i  Gi¸ trÞ  Tû suÊt lîi  phiÕu ChÝnh  Gi¸ trÞ  phÇn vèn  nhuËn sau thuÕ  phñ cã kú h¹n  lîi thÕ  nhµ níc  trªn vèn nhµ  10 n¨m trë  kinh  theo sæ  níc b×nh qu©n  lªn t¹i thêi  doanh  = x ­ kÕ to¸n  3 n¨m tríc  ®iÓm gÇn nhÊt  cña  t¹i thêi  thêi ®iÓm x¸c  víi thêi ®iÓm  doanh  ®iÓm ®Þnh  ®Þnh gi¸ trÞ  x¸c ®Þnh gi¸  nghiÖp gi¸ doanh nghiÖp trÞ doanh  nghiÖp Trong ®ã: Lîi nhuËn sau thuÕ b×nh qu©n  Tû suÊt lîi  3 n¨m liÒn kÒ tríc thêi ®iÓm  nhuËn sau thuÕ  x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh  trªn vèn nhµ n­ íc. B×nh qu©n 3  = x 100% nghiÖp n¨m tríc thêi  Vèn nhµ níc theo sæ kÕ to¸n  ®iÓm x¸c ®Þnh  b×nh qu©n 3 n¨m liÒn kÒ tríc  gi¸ trÞ doanh  thêi ®iÓm x¸c ®Þnh gi¸ trÞ  nghiÖp doanh nghiÖp
 15. 15 5.8. Gi¸ trÞ  vèn  ®Çu t  dµi h¹n cña doanh nghiÖp t¹i  c¸c doanh nghiÖp kh¸c ®îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu  20 NghÞ ®Þnh 187/2004/N§­CP. 6. Gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt. ViÖc tÝnh gi¸ trÞ  quyÒn sö  dông  ®Êt  ®Ó  tÝnh vµo gi¸  trÞ  doanh nghiÖp theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2 §iÒu  19 NghÞ ®Þnh 187/2004/N§­CP, trong ®ã:  6.1. Trêng hîp doanh nghiÖp thùc hiÖn h×nh thøc thuª  ®Êt: a. NÕu ®ang thuª th× kh«ng tÝnh gi¸ trÞ quyÒn sö dông   ®Êt vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp; c«ng ty cæ phÇn tiÕp tôc ký  hîp  ®ång thuª  ®Êt theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vµ  qu¶n lý  sö dông ®óng môc ®Ých, kh«ng ®îc nhîng b¸n. b. NÕu diÖn tÝch ®Êt ®∙ ®îc nhËn giao, ®∙ nép tiÒn sö  dông  ®Êt vµo ng©n s¸ch nhµ  níc, mua quyÒn sö  dôn  ®Êt cña  c¸c c¸ nh©n, ph¸p nh©n kh¸c nay chuyÓn sang thuª  ®Êt th×  chØ tÝnh vµo gi¸ trÞ  doanh nghiÖp c¸c kho¶n chi phÝ  lµm  t¨ng gi¸ trÞ  sö  dông  ®Êt vµ  gi¸ trÞ  tµi s¶n trªn  ®Êt nh :  chi phÝ ®Òn bï, gi¶i to¶, san lÊp mÆt b»ng.  6.2. Trêng hîp doanh nghiÖp thùc hiÖn h×nh thøc giao  ®Êt   cã   thu   tiÒn   sö   dông   ®Êt   th×   viÖc   x¸c   ®Þnh   gi¸   trÞ  quyÒn sö  dông  ®Êt  ®Ó  tÝnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp  ®îc thùc  hiÖn nh sau:  a. §èi víi diÖn tÝch  ®Êt doanh nghiÖp  ®ang thuª: gi¸  trÞ  quyÒn sö  dông  ®Êt tÝnh vµo gi¸ trÞ  doanh nghiÖp theo  gi¸ do Uû ban nh©n d©n tØnh quy ®Þnh nhng kh«ng tÝnh t¨ng  vèn nhµ  níc t¹i doanh nghiÖp mµ  h¹ch to¸n lµ  kho¶n ph¶i  nép ng©n s¸ch nhµ  níc. C«ng ty cæ phÇn ph¶i nép sè  tiÒn  nµy   cho   ng©n   s¸ch   nhµ   níc   ®Ó   ®îc   cÊp   giÊy   chøng   nhËn  quyÒn sö dông ®Êt. Tr×nh tù vµ thñ tôc giao ®Êt, nép tiÒn  sö dông ®Êt vµ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt thùc  hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i LuËt §Êt  ®ai vµ  c¸c v¨n b¶n híng  dÉn thi hµnh LuËt §Êt ®ai. b. §èi víi diÖn tÝch ®Êt doanh nghiÖp ®∙ ® îc giao, ®∙  nép tiÒn sö dông ®Êt cho ng©n s¸ch nhµ níc: ph¶i x¸c ®Þnh  l¹i gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt theo gi¸ do Uû ban nh©n d©n   tØnh   quy   ®Þnh.   Kho¶n   chªnh  lÖch   gi÷a   gi¸   trÞ   quyÒn   sö  dông  ®Êt x¸c  ®Þnh l¹i víi gi¸ trÞ  h¹ch to¸n trªn sæ kÕ  to¸n  ®îc tÝnh vµo gi¸ trÞ  thùc tÕ  phÇn vèn nhµ  níc t¹i  doanh nghiÖp. 7. Gi¸ trÞ thùc tÕ phÇn vèn Nhµ níc t¹i doanh nghiÖp: Gi¸   trÞ   thùc   tÕ   phÇn   vèn   Nhµ   níc   t¹i   doanh   nghiÖp  b»ng tæng  gi¸  trÞ  thùc  tÕ  cña  doanh  nghiÖp  trõ  (­) c¸c  kho¶n nî  thùc tÕ  ph¶i tr¶, sè  d Quü  phóc lîi, khen thëng 
 16. 16 vµ  sè  d  nguån kinh phÝ  sù  nghiÖp (nÕu cã). Trong  ®ã,  nî  thùc tÕ  ph¶i tr¶ lµ  tæng gi¸ trÞ  c¸c kho¶n nî  ph¶i tr¶  cña   doanh  nghiÖp   trõ   (­)  c¸c   kho¶n   nî  kh«ng   ph¶i   thanh   to¸n. 8. Gi¸ trÞ thùc tÕ cña tæng c«ng ty:  Trêng hîp  cæ phÇn  hãa toµn  bé  tæng  c«ng  ty nhµ   níc  ngoµi  viÖc   thùc   hiÖn   c¸c   quy   ®Þnh  chung   ph¶i   thùc  hiÖn   theo híng dÉn sau: 8.1. §èi víi tæng c«ng ty do Nhµ  níc quyÕt  ®Þnh  ®Çu  t vµ thµnh lËp: a. Gi¸ trÞ thùc tÕ toµn tæng c«ng ty gåm gi¸ trÞ thùc  tÕ  toµn bé  tµi s¶n cña V¨n phßng tæng c«ng ty (kÓ  c¶ c¸c   ®¬n vÞ  h¹ch to¸n phô  thuéc), c¸c c«ng ty thµnh viªn h¹ch  to¸n ®éc lËp, c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp (nÕu cã). b. Gi¸ trÞ thùc tÕ phÇn vèn nhµ níc toµn tæng c«ng ty  gåm gi¸ trÞ  thùc tÕ  phÇn vèn nhµ  níc cña V¨n phßng tæng  c«ng ty, c¸c c«ng  ty thµnh  viªn h¹ch to¸n   ®éc  lËp,  c¸c  ®¬n vÞ sù nghiÖp (nÕu cã). 8.2. §èi víi tæng c«ng ty do c¸c c«ng ty tù   ®Çu t  vµ  thµnh lËp: a. Gi¸ trÞ  thùc tÕ  toµn tæng c«ng ty  ®Ó  cæ phÇn ho¸  lµ  gi¸ trÞ  thùc tÕ  toµn bé  tµi s¶n hiÖn cã  cña c«ng ty  mÑ. b. Gi¸ trÞ thùc tÕ vèn nhµ níc lµ gi¸ trÞ thùc tÕ vèn  nhµ níc t¹i c«ng ty mÑ. 8.3. ViÖc x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  tæng c«ng ty nhµ  n íc ph¶i  thùc hiÖn theo  ®óng quy  ®Þnh t¹i phÇn A Môc III Th«ng t  nµy, trong ®ã lu ý mét sè ®iÓm sau: a. Vèn cña tæng c«ng ty t¹i c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u  h¹n 1 thµnh  viªn chuyÓn   ®æi tõ  c«ng ty thµnh viªn  tæng  c«ng ty hoÆc do tæng c«ng ty thµnh lËp  ®îc x¸c  ®Þnh nh  mét kho¶n  ®Çu t  dµi h¹n cña tæng c«ng ty theo quy  ®Þnh  t¹i §iÒu 20 NghÞ ®Þnh 187/2004/N§­CP. b.  Gi¸ trÞ   lîi thÕ   kinh doanh  cña  tæng  c«ng ty  gåm  gi¸ trÞ  lîi thÕ  kinh doanh cña V¨n phßng tæng c«ng ty vµ  c¸c c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp. Lîi nhuËn vµ vèn Nhµ níc ®Ó tÝnh tû suÊt lîi nhuËn ®­ îc   x¸c   ®Þnh   theo   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   199/2004/N§­CP  ngµy 7/12/2004 cña ChÝnh phñ ban hµnh Quy chÕ qu¶n lý tµi   chÝnh doanh nghiÖp vµ  qu¶n lý  phÇn vèn nhµ  níc  ®Çu t vµo  doanh nghiÖp kh¸c vµ v¨n b¶n híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh. 
 17. 17 B. PH¦¥NG PH¸P DßNG TIÒN CHIÕT KHÊU 1.   Ph¬ng   ph¸p   dßng   tiÒn   chiÕt   khÊu   (DCF)   lµ   ph¬ng  ph¸p x¸c  ®Þnh  gi¸  trÞ  doanh  nghiÖp  trªn c¬  së  kh¶  n¨ng  sinh lêi cña doanh nghiÖp trong t¬ng lai. 2. §èi tîng ¸p dông lµ c¸c doanh nghiÖp cã ngµnh nghÒ   kinh doanh chñ yÕu trong lÜnh vùc dÞch vô tµi chÝnh, ng©n   hµng,   th¬ng   m¹i,   t  vÊn,   thiÕt   kÕ   x©y   dùng,   tin   häc   vµ  chuyÓn giao c«ng nghÖ, cã tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn   vèn nhµ  níc b×nh qu©n 5 n¨m liÒn kÒ  tríc khi cæ phÇn ho¸  cao h¬n l∙i suÊt tr¶ tríc cña tr¸i phiÕu ChÝnh phñ  cã  kú  h¹n   tõ   10   n¨m   trë   lªn   t¹i   thêi   ®iÓm   gÇn   nhÊt   víi   thêi  ®iÓm x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp.   3. C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp: 3.1. B¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp trong 5 n¨m   liÒn kÒ tríc khi x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp. 3.2. Ph¬ng ¸n ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh  nghiÖp   cæ  phÇn   ho¸   tõ  3     n¨m   ®Õn   5   n¨m   sau   khi   chuyÓn  thµnh c«ng ty cæ phÇn. 3.3. L∙i suÊt tr¶ tríc cña tr¸i phiÕu ChÝnh phñ cã kú  h¹n tõ  10 n¨m trë  lªn  ë  thêi  ®iÓm gÇn nhÊt víi thêi  ®iÓm   x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh  nghiÖp  vµ  hÖ  sè  chiÕt khÊu  dßng  tiÒn cña doanh nghiÖp. 3.4. Gi¸ trÞ  quyÒn sö  dông  ®Êt  ®èi víi diÖn tÝch  ®Êt  ®îc giao. 4. Gi¸ trÞ  thùc tÕ  phÇn vèn Nhµ  n íc t¹i doanh nghiÖp  ®îc x¸c ®Þnh nh sau: Gi¸ trÞ  Chªnh lÖch  Di Pn ∑ thùc tÕ  vÒ gi¸ trÞ  (1 + K ) n (1 + K ) i = + ± i =1→ n phÇn vèn  quyÒn sö  Nhµ níc dông ®Êt ®∙  nhËn giao                           Trong ®ã: Chªnh lÖch vÒ  gi¸ trÞ  quyÒn sö  dông  ®Êt  ® îc x¸c  ®Þnh  theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 6.2b phÇn A Môc III Th«ng t nµy.            Di                         : lµ Gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña cæ tøc  n¨m thø i        (1+ K)i            Pn
 18. 18                        : lµ Gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña phÇn vèn   Nhµ níc n¨m thø n        (1+ K)n i: thø tù  c¸c n¨m kÕ  tiÕp kÓ  tõ  n¨m x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ   doanh nghiÖp (i:1 → n). Di:  Kho¶n lîi nhuËn sau thuÕ  dïng  ®Ó  chia cæ tøc n¨m  thø i. n: Lµ sè n¨m t¬ng lai ®îc lùa chän (3 ­ 5 n¨m). Pn: Gi¸ trÞ phÇn vèn nhµ níc n¨m thø n vµ ®îc x¸c ®Þnh  theo c«ng thøc: Dn+1 Pn = K ­ g     Dn+1: Kho¶n lîi nhuËn sau thuÕ  dïng  ®Ó  chia cæ tøc dù   kiÕn cña n¨m thø n+1 K: Tû  lÖ  chiÕt khÊu hay tû  lÖ  hoµn vèn cÇn thiÕt cña  c¸c nhµ   ®Çu t  khi mua cæ phÇn vµ   ®îc x¸c  ®Þnh theo c«ng  thøc: K         =       Rf      +       Rp Rf: Tû suÊt lîi nhuËn thu ®îc tõ c¸c kho¶n ®Çu t kh«ng  rñi   ro   ®îc   tÝnh   b»ng   l∙i   suÊt   tr¶   tríc   cña   tr¸i   phiÕu  ChÝnh  phñ  cã   kú   h¹n   tõ   10  n¨m  trë  lªn   ë   thêi   ®iÓm  gÇn  nhÊt víi thêi ®iÓm x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp.  Rp: Tû lÖ phô phÝ rñi ro khi ®Çu t mua cæ phÇn cña c¸c  c«ng ty  ë  ViÖt Nam  ®îc x¸c  ®Þnh theo b¶ng chØ sè  phô  phÝ   rñi ro chøng kho¸n quèc tÕ t¹i niªn gi¸m ®Þnh gi¸ hoÆc do  c¸c c«ng ty  ®Þnh gi¸ x¸c  ®Þnh cho tõng doanh nghiÖp nhng  kh«ng vît qu¸ tû  suÊt lîi nhuËn thu  ®îc tõ  c¸c kho¶n  ®Çu  t kh«ng rñi ro (Rf). g: tû  lÖ  t¨ng trëng hµng n¨m cña cæ tøc vµ   ®îc x¸c  ®Þnh nh sau                                          g  =  b  x   R Trong  ®ã:   b lµ  tû  lÖ  lîi nhuËn sau thuÕ   ®Ó  l¹i bæ  sung vèn. R lµ  tû  suÊt lîi nhuËn sau thuÕ  trªn vèn chñ  së  h÷u  b×nh qu©n cña c¸c n¨m t¬ng lai. 5.   Gi¸   trÞ   thùc   tÕ   cña   doanh   nghiÖp   t¹i   thêi   ®iÓm  ®Þnh gi¸ theo ph¬ng ph¸p DCF ®îc x¸c ®Þnh nh sau:
 19. 19 Gi¸ trÞ  Gi¸ trÞ  Nî  Sè d quü  Nguån  thùc tÕ  = thùc tÕ  + thùc  + khen th­ + kinh  doanh  phÇn vèn  tÕ  ëng, phóc  phÝ sù  nghiÖp nhµ níc ph¶i  lîi nghÞªp tr¶ Trong ®ã:  Nî   thùc   tÕ   ph¶i   tr¶   =   Tæng   nî   ph¶i   tr¶   trªn   sæ   kÕ  to¸n trõ  (­) Gi¸ trÞ  c¸c kho¶n nî  kh«ng ph¶i thanh to¸n  céng (+) Gi¸ trÞ  quyÒn sö  dông  ®Êt cña diÖn tÝch  ®Êt míi  ®îc giao (x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 6.2a phÇn A môc  III cña Th«ng t nµy)  6. Chªnh lÖch t¨ng cña vèn nhµ  níc gi÷a gi¸ trÞ  thùc  tÕ  vµ  gi¸ trÞ  ghi trªn sæ kÕ  to¸n  ®îc h¹ch to¸n nh  mét  kho¶n lîi thÕ  kinh doanh cña doanh nghiÖp,  ®îc x¸c  ®Þnh  lµ  tµi s¶n cè   ®Þnh v« h×nh,  ®îc khÊu hao theo quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. 7. §èi víi tæng c«ng ty, c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i  ®ñ  ®iÒu   kiÖn  thùc   hiÖn   x¸c   ®Þnh   gi¸   trÞ   doanh   nghiÖp  theo   ph¬ng ph¸p dßng tiÒn chiÕt khÊu th×  lîi nhuËn vµ  vèn Nhµ  níc ®îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh vÒ  qu¶n lý  tµi chÝnh  ®èi víi tæng c«ng ty, ng©n hµng th¬ng  m¹i nhµ níc.  (VÝ   dô   minh   häa   t¹i   Phô   lôc   sè   2   ®Ýnh   kÌm   Th«ng   t  nµy). C. PH¦¥NG PH¸P KH¸C:  Ngoµi 2 ph¬ng ph¸p x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp nªu  t¹i PhÇn A, B Môc III cña Th«ng t nµy, c¬ quan quyÕt ®Þnh  gi¸ trÞ  doanh nghiÖp vµ  tæ chøc  ®Þnh gi¸  ®îc ¸p dông c¸c  ph¬ng   ph¸p   ®Þnh   gi¸   kh¸c   sau   khi   cã   ý   kiÕn   tho¶   thuËn  b»ng v¨n b¶n cña Bé Tµi chÝnh. IV. Tæ CHøC X¸C §ÞNH GI¸ TRÞ DOANH NGHIÖP 1. Lùa chän ph¬ng thøc ®Þnh gi¸: Nguyªn t¾c lùa chän ph¬ng thøc tæ chøc x¸c  ®Þnh gi¸  trÞ doanh nghiÖp thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 23 NghÞ   ®Þnh 187/2004/N§­CP.
 20. 20 1.1. Doanh nghiÖp cã  gi¸ trÞ  tµi s¶n theo sæ kÕ  to¸n  díi 30 tû   ®ång, doanh nghiÖp tù  tæ chøc x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp hoÆc thuª tæ chøc t vÊn ®Þnh gi¸ ®Ó x¸c ®Þnh  gi¸ trÞ doanh nghiÖp.  Trong   trêng   hîp   doanh   nghiÖp   tù   x¸c   ®Þnh   gi¸   trÞ,   ph¶i thùc hiÖn theo  ®óng quy  ®Þnh t¹i Môc II, III Th«ng  t nµy.   1.2. §èi víi doanh nghiÖp cã  gi¸ trÞ  tµi s¶n theo sæ  kÕ   to¸n   tõ   30   tû   ®ång   trë   lªn,   V¨n   phßng   tæng   c«ng   ty  (nÕu cæ phÇn hãa toµn bé  tæng c«ng ty) ph¶i thuª tæ chøc  ®Þnh gi¸ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp.  2. Thuª tæ chøc ®Þnh gi¸ 2.1. Tæ chøc ®Þnh gi¸ gåm c¸c c«ng ty kiÓm to¸n, c«ng   ty chøng kho¸n, tæ chøc thÈm ®Þnh gi¸, ng©n hµng ®Çu t cã  chøc n¨ng vµ n¨ng lùc ®Þnh gi¸… 2.2. Tæ chøc  ®Þnh gi¸ ph¶i  ®¶m b¶o c¸c tiªu chuÈn vµ  ®iÒu kiÖn sau: a. Cã  chøc n¨ng  ®Þnh gi¸ trong giÊy chøng nhËn  ®¨ng   ký kinh doanh hoÆc giÊy phÐp ®Çu t. b. Tuú  theo ngµnh nghÒ  kinh doanh, ph¶i  ®¶m b¶o c¸c   ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. c.  Kh«ng  cïng chñ  së  h÷u,  kh«ng  cã  quan  hÖ  kinh  tÕ  víi doanh  nghiÖp   ®îc  ®Þnh  gi¸  nh  hïn vèn,  gãp  vèn  liªn  doanh, gãp vèn cæ phÇn. d. Kh«ng trùc tiÕp thùc hiÖn kiÓm to¸n cho c¸c doanh  nghiÖp ®îc ®Þnh gi¸. ®.   Trong   qu¸   tr×nh   ho¹t   ®éng   kh«ng   cã   vi   ph¹m   ph¸p  luËt vÒ nghÒ nghiÖp.  2.3.   Hµng   n¨m,   tríc   ngµy   31   th¸ng   12,   Bé   Tµi   chÝnh   c«ng bè  c«ng khai danh s¸ch c¸c tæ chøc  ®Þnh gi¸  ®ñ   ®iÒu  kiÖn, tiªu chuÈn  ®Þnh gi¸ doanh nghiÖp cña n¨m sau. Danh  s¸ch c¸c tæ chøc cã  chøc n¨ng vµ  n¨ng lùc  ®Þnh gi¸   n¨m  2005 ®îc c«ng bè t¹i Phô lôc sè 3 kÌm theo Th«ng t nµy.   Nh÷ng tæ chøc cã  chøc n¨ng  ®Þnh gi¸ nÕu vi ph¹m ph¸p  luËt sÏ  t¹m thêi bÞ   ®×nh chØ c«ng bè  vµ   ®îc bæ sung vµo  danh s¸ch khi ®∙ ®îc kh¾c phôc sai ph¹m.   2.4. C¨n cø danh s¸ch c¸c tæ chøc  ®Þnh gi¸  ®îc c«ng  bè  hµng n¨m, Ban chØ  ®¹o cæ phÇn ho¸ quyÕt  ®Þnh lùa chän  tæ chøc ®Þnh gi¸ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc lùa chän cña  m×nh. 2.5. C¨n cø quyÕt ®Þnh lùa chän cña Ban chØ ®¹o, Gi¸m   ®èc doanh nghiÖp ký hîp ®ång thuª tæ chøc ®Þnh gi¸. Trong   ®ã ph¶i cam kÕt cô thÓ c¸c néi dung sau:
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2