Thông tư 126/2004/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:67

0
56
lượt xem
6
download

Thông tư 126/2004/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 126/2004/TT-BTC về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 126/2004/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 126/2004/TT-BTC Hà N i, ngày 24 tháng 12 năm 2004 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 126/2004/TT-BTC NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2004 HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 187/2004/N -CP NGÀY 16/11/2004 C A CHÍNH PH V CHUY N CÔNG TY NHÀ NƯ C THÀNH CÔNG TY C PH N Thi hành Ngh nh s 187/2004/N -CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph v chuy n công ty nhà nư c thành công ty c ph n (sau ây vi t t t là Ngh nh 187/2004/N -CP), B Tài chính hư ng d n nh ng v n v tài chính như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Thông tư này áp d ng i v i công ty nhà nư c th c hi n c ph n hoá theo quy nh t i i u 2 Ngh nh 187/2004/N -CP và Quy t nh 155/2004/Q -TTg ngày 24/8/2004 c a Th tư ng Chính ph v ban hành tiêu chí, danh m c, phân lo i công ty nhà nư c và công ty thành viên h ch toán c l p thu c t ng công ty nhà nư c (sau ây vi t t t là doanh nghi p). 2. Doanh nghi p có i u ki n c ph n hóa ph i còn v n nhà nư c (chưa bao g m giá tr quy n s d ng t) sau khi x lý tài chính theo quy nh t i M c II Thông tư này. Trư ng h p doanh nghi p không i u ki n c ph n hoá thì áp d ng hình th c s p x p khác phù h p v i quy nh c a pháp lu t; không c p thêm v n nhà nư c c ph n hóa. 3. Trư c khi th c hi n c ph n hóa, doanh nghi p ph i x lý nh ng t n t i v tài chính theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. Trong quá trình c ph n hoá, doanh nghi p ti p t c x lý nh ng v n tài chính còn t n t i theo quy nh t i M c II Thông tư này cho n th i i m chính th c chuy n thành công ty c ph n. 4. Cơ quan quy t nh c ph n hóa quy nh t i i u 40 Ngh nh 187/2004/N -CP thành l p Ban ch o c ph n hóa giúp cơ quan quy t nh c ph n hóa ch o và t ch c th c hi n c ph n hóa. 5. Doanh nghi p ư c l a ch n hình th c c ph n hóa theo quy nh t i i u 3 Ngh nh 187/2004/N -CP. Nh ng doanh nghi p có nhu c u huy ng thêm v n u tư, phát tri n ph i phát hành thêm c ph n.
 2. 6. Th i i m xác nh giá tr doanh nghi p là th i i m khóa s k toán, l p báo cáo tài chính xác nh giá tr doanh nghi p: - i v i trư ng h p áp d ng phương pháp xác nh giá tr doanh nghi p theo tài s n là th i i m k t thúc quý g n nh t v i th i i m có quy t nh c ph n hóa nhưng không quá 6 tháng so v i th i i m công b giá tr doanh nghi p. - i v i trư ng h p áp d ng phương pháp xác nh giá tr doanh nghi p theo chi t kh u dòng ti n là th i i m k t thúc năm g n nh t v i th i i m có quy t nh c ph n hóa nhưng không quá 9 tháng so v i th i i m công b giá tr doanh nghi p. 7. Các bư c công vi c liên quan n c ph n hóa ư c th c hi n theo Quy trình ban hành kèm theo Thông tư này (Ph l c s 1) II. X LÝ TÀI CHÍNH KHI C PH N HOÁ A. KI M KÊ VÀ PHÂN LO I TÀI S N, CÔNG N Khi nh n ư c quy t nh th c hi n c ph n hoá c a cơ quan có thNm quy n, doanh nghi p có trách nhi m t ch c ki m kê, phân lo i tài s n doanh nghi p ang qu n lý, s d ng t i th i i m xác nh giá tr doanh nghi p theo quy nh sau: 1. Ki m kê phân lo i tài s n: 1.1. Ki m kê xác nh úng s lư ng và ch t lư ng c a tài s n th c t hi n có do doanh nghi p ang qu n lý và s d ng; ki m qu ti n m t, i chi u s dư ti n g i ngân hàng t i th i i m xác nh giá tr doanh nghi p; xác nh tài s n, ti n m t th a thi u so v i s k toán, phân tích rõ nguyên nhân th a, thi u. 1.2. Phân lo i tài s n ã ki m kê theo các nhóm sau: a. Tài s n doanh nghi p có nhu c u s d ng. b. Tài s n doanh nghi p không c n dùng, tài s n ng, tài s n ch thanh lý theo quy t nh c a i di n ch s h u v n nhà nư c t i doanh nghi p. c. Tài s n hình thành t qu khen thư ng, phúc l i (n u có). d. Tài s n thuê ngoài, v t tư hàng hoá nh n gi h , nh n gia công, nh n i lý, nh n ký g i. 2. i chi u, xác nh n và phân lo i các kho n công n , l p b ng kê chi ti t iv i t ng lo i công n theo quy nh sau: 2.1. N ph i tr : Phân tích rõ các kho n n trong h n, n quá h n, n g c, n lãi, n ph i tr nhưng không ph i thanh toán.
 3. N ph i tr nhưng không ph i thanh toán là kho n n mà ch n không còn t n t i (doanh nghi p ã gi i th , phá s n, ch n ã ch t) ho c ch n không n i chi u òi n m c dù ã quá h n. 2.2. N ph i thu: a. Phân tích rõ n ph i thu có kh năng thu h i, n ph i thu không có kh năng thu h i. Các kho n n ph i thu không có kh năng thu h i ph i có tài li u ch ng minh là không thu h i ư c theo quy nh hi n hành c a nhà nư c v x lý n t n ng. b. Rà soát các h p ng kinh t xác nh các kho n ã tr trư c cho ngư i cung c p hàng hoá d ch v nhưng ã h ch toán h t vào chi phí kinh doanh như: ti n thuê nhà, ti n thuê t, ti n mua hàng, ti n mua b o hi m dài h n, ti n lương, ti n công... tính vào giá tr doanh nghi p c ph n hoá theo kho n 3 i u 11 c a Ngh nh 187/2004/N -CP. 3. T ch c ánh giá và xác nh giá tr tài s n c a doanh nghi p có nhu c u s d ng theo quy nh t i ph n A M c III Thông tư này. 4. i v i các ngân hàng thương m i nhà nư c, ngoài vi c th c hi n các quy nh trên ph i: 4.1. Ki m kê, i chi u các kho n ti n vay c a khách hàng, ti n g i c a khách hàng, ch ng ch ti n g i (tín phi u, kỳ phi u, trái phi u) như sau: a. Ki m kê chi ti t t ng kho n trên cơ s s k toán. b. i chi u xác nh n s dư ti n g i v i khách hàng là pháp nhân; i chi u t ng h sơ vay v n và xác nh n v i khách hàng cho vay v s ti n ngân hàng còn n . c. Ti n g i ti t ki m, ti n g i cá nhân, ch ng ch ti n g i thì không th c hi n i chi u v i khách hàng, nhưng ph i i chi u v i th lưu. i v i m t s trư ng h p c th (có s dư ti n g i l n ho c có chênh l ch gi a s li u trên s k toán v i th lưu) thì th c hi n i chi u tr c ti p v i khách hàng. 4.2. i chi u tài s n là dư n tín d ng (k c dư n ư c theo dõi ngoài b ng) như sau: a. Căn c h sơ tín d ng c a t ng khách hàng t i ngân hàng thương m i l p b ng kê danh sách nh ng khách hàng còn dư n tín d ng và s dư n tín d ng c a t ng khách hàng, chi ti t theo t ng h p ng tín d ng. b. i chi u gi a s li u xác nh theo h sơ tín d ng v i s li u h ch toán trên s k toán c a ngân hàng thương m i; i chi u dư n tín d ng v i t ng khách hàng có xác nh n c a khách hàng v s dư n tín d ng. Trư ng h p có s chênh l ch s li u gi a h sơ tín d ng v i s k toán và xác nh n c a khách hàng thì ngân hàng thương m i ph i làm rõ nguyên nhân chênh l ch và xác
 4. nh trách nhi m c a t ch c, cá nhân có liên quan x lý theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 4.3. Phân lo i các kho n n ph i thu t n ng i u ki n ư c x lý theo hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. B. X LÝ TÀI CHÍNH 1. Trư c khi xác nh giá tr doanh nghi p 1.1. Tài s n Căn c vào k t qu ki m kê, phân lo i tài s n, doanh nghi p x lý tài s n theo quy nh t i i u 10 c a Ngh nh 187/2004/N -CP, trong ó: a. i v i tài s n th a, thi u, ph i phân tích làm rõ nguyên nhân và x lý như sau: - Tài s n thi u ph i xác nh trách nhi m c a t ch c, cá nhân x lý b i thư ng trách nhi m v t ch t theo quy nh hi n hành; giá tr tài s n thi u sau khi tr kho n b i thư ng, h ch toán vào k t qu kinh doanh. - Tài s n th a, n u không xác nh ư c nguyên nhân và không tìm ư c ch s h u thì x lý tăng v n nhà nư c. b. i v i nh ng tài s n không c n dùng, tài s n ng, tài s n ch thanh lý sau khi ư c ch p thu n b ng văn b n c a i di n ch s v n nhà nư c ư c x lý như sau: - Thanh lý như ng bán: Giám c doanh nghi p ch u trách nhi m ch o t ch c thanh lý, như ng bán tài s n theo pháp lu t hi n hành. Các kho n thu và chi phí cho ho t ng thanh lý, như ng bán tài s n ư c h ch toán vào thu nh p và chi phí c a doanh nghi p. - i u chuy n tài s n cho ơn v khác theo quy t nh c a i di n ch s h u v n. Trư ng h p i u chuy n cho các ơn v ngoài b , a phương, t ng công ty ph i có s tho thu n c a i di n ch s h u v n bên nh n. Căn c Biên b n giao nh n tài s n, doanh nghi p giao, nh n tài s n h ch toán tăng, gi m v n theo giá tr trên s k toán c a bên giao. Trư ng h p bên nh n không ch p nh n giá trên s k toán c a bên giao thì hai bên tho thu n giá giao nh n. Ph n chênh l ch so v i giá ghi trên s k toán h ch toán vào k t qu kinh doanh c a doanh nghi p. - n th i i m xác nh giá tr doanh nghi p, nh ng tài s n không c n dùng, tài s n ng, tài s n ch thanh lý chưa ư c x lý thì không tính vào giá tr doanh nghi p. Doanh nghi p ti p t c x lý s tài s n này trư c khi có quy t nh giá tr doanh nghi p. n th i i m có quy t nh giá tr doanh nghi p, n u còn tài s n chưa x lý, doanh nghi p có trách nhi m b o qu n, chuy n giao cho Công ty Mua bán n và tài s n t n ng c a doanh nghi p x lý theo quy nh hi n hành. Công ty Mua bán n và tài s n t n ng c a doanh nghi p không bán l i tài s n này cho doanh nghi p.
 5. c. Tài s n là công trình phúc l i trư c ây ư c u tư b ng ngu n qu phúc l i, khen thư ng ư c x lý theo quy nh t i kho n 3, i u 10 Ngh nh 187/2004/N -CP. d. Vi c xác nh giá tr và chia c ph n cho ngư i lao ng i v i tài s n dùng trong s n xu t kinh doanh u tư b ng ngu n Qu khen thư ng, Qu phúc l i ư c x lý theo quy nh t i kho n 4, i u 10 Ngh nh 187/2004/N -CP. C ph n chia cho ngư i lao ng ư c xác nh theo giá u thành công bình quân. . Tài s n phúc l i ư c u tư b ng ngu n v n ngân sách ho c có ngu n g c t ngân sách, n u doanh nghi p c ph n hoá ti p t c s d ng ư c tính vào giá tr doanh nghi p c ph n hoá. 1.2. N ph i thu. Các kho n n ph i thu ư c x lý theo quy nh t i kho n 1, 2, 3 i u 11 Ngh nh 187/2004/N -CP, trong ó: a. i v i nh ng kho n n ph i thu có tài li u ch ng minh không có kh năng thu h i theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c v x lý n t n ng thì xác nh rõ nguyên nhân, trách nhi m cá nhân, t ch c x lý b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. Ph n t n th t sau khi x lý doanh nghi p dùng ngu n d phòng n ph i thu khó òi bù p, n u thi u thì h ch toán vào chi phí kinh doanh c a doanh nghi p. b. i v i các kho n n ph i thu quá h n khác doanh nghi p ph i ti p t c òi n ho c bán n cho Công ty Mua bán n và tài s n t n ng c a doanh nghi p theo giá tho thu n, không ư c tr c ti p bán n cho khách n . Kho n t n th t t vi c bán n ư c h ch toán vào chi phí kinh doanh. c. i v i các kho n doanh nghi p ã tr trư c cho ngư i cung c p hàng hoá, d ch v như: ti n thuê nhà, ti n thuê t, ti n mua hàng, ti n công... n u ã h ch toán h t vào chi phí kinh doanh, doanh nghi p i chi u h ch toán gi m chi phí tương ng v i ph n hàng hoá, d ch v chưa ư c cung c p ho c th i gian thuê chưa th c hi n và h ch toán tăng kho n chi phí tr trư c (ho c chi phí ch phân b ). 1.3. N ph i tr Nguyên t c x lý n ph i tr th c hi n theo quy nh t i i u 12 Ngh nh 187/2004/N -CP, trong ó: a. i v i các kho n n ph i tr nhưng không ph i thanh toán ư c h ch toán tăng v n nhà nư c. b. i v i kho n n t n ng v thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c ư c x lý như sau: Trư ng h p b l , không thanh toán ư c thì doanh nghi p l p h sơ ngh giãn n , ho c xoá n theo m c t i a b ng s l lu k n th i i m xác nh giá tr doanh nghi p theo pháp lu t hi n hành.
 6. Doanh nghi p có i u ki n ư c xóa n và ã làm th t c, n p H sơ ngh xoá n , nhưng n th i i m quy t nh giá tr doanh nghi p v n chưa nh n ư c quy t nh xoá n thì cơ quan có thNm quy n quy t nh giá tr doanh nghi p xem xét cho t m gi m tr n , gi m l xác nh giá tr doanh nghi p. Doanh nghi p có trách nhi m ti p t c ph i h p v i cơ quan tài chính x lý. Khi có quy t nh x lý c a B Tài chính, n u có chênh l ch so v i s ã t m gi m tr n doanh nghi p h ch toán i u ch nh báo cáo tài chính th i i m chính th c chuy n thành công ty c ph n. c. i v i các kho n n t n ng vay ngân hàng thương m i nhà nư c và Qu H tr phát tri n: - Trư ng h p b l , không thanh toán ư c các kho n n quá h n, doanh nghi p làm th t c ngh khoanh n , giãn n , xoá n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. i v i kho n n lãi vay chưa thanh toán (bao g m c lãi ã nh p g c) ư c ngân hàng thương m i nhà nư c, Qu H tr phát tri n xem xét, xoá n v i m c không vư t quá s l còn l i (sau khi ã x lý n t n ng v thu và các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c). Trong th i gian t i a 20 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ c a doanh nghi p, ngân hàng thương m i cho vay và Qu H tr phát tri n ph i có ý ki n x lý b ng văn b n thông báo cho doanh nghi p. Trư ng h p n th i i m công b giá tr doanh nghi p mà v n chưa nh n ư c ý ki n x lý c a bên cho vay, doanh nghi p ư c t m lo i kho n n lãi vay ngh xoá kh i giá tr doanh nghi p c ph n hoá. Khi có quy t nh xoá n , n u có chênh l ch so v i s ã t m lo i ra kh i giá tr , doanh nghi p h ch toán i u ch nh báo cáo tài chính trư c khi chính th c chuy n thành công ty c ph n. - Kho n n g c quá h n không ư c xóa x lý như sau: + Doanh nghi p làm y th t c chuy n giao cho công ty c ph n k th a tr n . + Tho thu n v i ngân hàng thương m i cho vay chuy n n thành v n góp c ph n. + Ph i h p v i ngân hàng thương m i cho vay và Qu H tr phát tri n th c hi n x lý n theo phương th c bán n cho Công ty Mua bán n và tài s n t n ng c a doanh nghi p theo giá tho thu n. d. i v i các kho n n vay nư c ngoài quá h n có b o lãnh, doanh nghi p và ngư i b o lãnh ph i àm phán v i ch n có phương án x lý theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý vay n và tr n vay nư c ngoài. . i v i kho n n b o hi m xã h i, n cán b công nhân viên, doanh nghi p có trách nhi m thanh toán d t i m trư c khi chuy n thành công ty c ph n mb o quy n l i cho ngư i lao ng.
 7. e. Vi c chuy n n ph i tr (bao g m c n ph i tr ngư i lao ng) thành v n góp c ph n trong công ty c ph n ph i tuân th các quy nh c a Nhà nư c v quy n mua c ph n l n u và quy n n m gi c ph n chi ph i c a Nhà nư c t i doanh nghi p, giá c ph n ph i xác nh thông qua u giá. 1.4. Các kho n d phòng, l và lãi Các kho n d phòng gi m giá hàng t n kho, d phòng n ph i thu khó òi, d phòng gi m giá ch ng khoán, chênh l ch t giá, d phòng tr c p m t vi c làm, d phòng tài chính... và các kho n l , lãi ư c x lý theo quy nh t i i u 13 Ngh nh 187/2004/N -CP, trong ó: a. S dư d phòng gi m giá hàng t n kho, dùng bù p kho n chênh l ch gi m giá hàng t n kho (k c kho n gi m giá do ánh giá l i hàng t n kho th i i m xác nh giá tr doanh nghi p), ph n còn l i hoàn nh p vào k t qu kinh doanh. b. S dư d phòng n ph i thu khó òi dùng bù p n ph i thu không có kh năng thu h i, ph n còn l i hoàn nh p vào k t qu kinh doanh. c. S dư d phòng chênh l ch gi m giá ch ng khoán dùng bù p ph n gi m giá ch ng khoán th c t , ph n còn l i hoàn nh p vào k t qu kinh doanh. d. S dư d phòng chênh l ch t giá ư c s d ng bù p chênh l ch t giá phát sinh, ph n còn l i hoàn nh p vào k t qu kinh doanh. . Qu d phòng tr c p m t vi c làm (trích l p y theo ch quy nh) dùng thanh toán tr c p cho lao ng dôi dư trong quá trình c ph n hoá. n th i i m chính th c chuy n sang công ty c ph n, n u còn thì hoàn nh p vào k t qu kinh doanh. e. Qu d phòng r i ro, d phòng nghi p v : - S dư Qu d phòng r i ro c a các ngân hàng thương m i nhà nư c x lý theo hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c và B Tài chính. - S dư Qu d phòng nghi p v c a doanh nghi p b o hi m x lý theo hư ng d n c a B Tài chính. g. Qu d phòng tài chính bù l (n u có), bù p các kho n t n th t v tài s n (bao g m c giá tr theo s k toán c a tài s n không c n dùng, ch thanh lý không tính vào giá tr doanh nghi p), n không thu h i ư c, còn l i tính vào giá tr ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p. h. Lãi phát sinh bù l các năm trư c (n u có), bù p các kho n t n th t v tài s n (bao g m c giá tr theo s k toán c a tài s n không c n dùng, ch thanh lý không tính vào giá tr doanh nghi p), gi m giá tài s n, n không có kh năng thu h i, còn l i phân ph i theo quy nh hi n hành .
 8. i. Các kho n l doanh nghi p dùng qu d phòng tài chính và l i nhu n trư c thu bù p. Trư ng h p thi u th c hi n bi n pháp xoá n ngân sách nhà nư c và n ngân hàng thương m i nhà nư c theo quy nh t i i m 1.3 ph n B M c II Thông tư này. Sau khi áp d ng các gi i pháp trên mà doanh nghi p c ph n hoá v n còn l , cơ quan quy t nh giá tr doanh nghi p xem xét gi m v n nhà nư c. 1.5. V n u tư dài h n vào các doanh nghi p khác như góp v n liên doanh, liên k t, góp v n c ph n, góp v n thành l p công ty trách nhi m h u h n và các hình th c u tư dài h n khác ư c x lý theo quy nh t i i u 14 Ngh nh 187/2004/N -CP, trong ó: a. Trư ng h p doanh nghi p có k th a liên doanh, ph i tính giá tr v n góp liên doanh vào giá tr doanh nghi p theo quy nh t i i u 20 c a Ngh nh 187/2004/N -CP b. Trư ng h p các doanh nghi p không k th a liên doanh thì cơ quan có thNm quy n quy t nh c ph n hoá xem xét, x lý như sau: - Bán l i kho n v n góp c a doanh nghi p cho i tác ho c nhà u tư khác. Giá bán ph i sát v i giá th trư ng, nhưng không th p hơn giá tr ph n v n góp theo báo cáo tài chính ã ư c ki m toán t i th i i m g n nh t v i th i i m bán. - Chuy n giao cho doanh nghi p khác làm i tác sau khi th a thu n, th ng nh t v i i tác liên doanh. - Trư ng h p doanh nghi p và i tác liên doanh th ng nh t ch m d t h p ng liên doanh x lý theo pháp lu t hi n hành v x lý tài chính i v i công ty nhà nư c khi doanh nghi p liên doanh ch m d t ho t ng. 1.6. Qu khen thư ng và Qu phúc l i: a. S dư b ng ti n c a Qu khen thư ng và Qu phúc l i ư c chia cho ngư i lao ng có tên trong danh sách thư ng xuyên c a doanh nghi p t i th i i m quy t nh c ph n hoá mua c ph n. Giám c doanh nghi p quy t nh vi c phân chia sau khi tho thu n v i t ch c công oàn. b. Trư ng h p doanh nghi p ã chi quá ngu n Qu khen thư ng, phúc l i ư c gi m tr vào giá tr th c t c a tài s n ang s d ng cho s n xu t kinh doanh ư c u tư b ng ngu n qu khen thư ng, phúc l i. N u còn thi u x lý như sau: - i v i kho n ã chi tr c ti p cho ngư i lao ng có tên trong danh sách thư ng xuyên t i th i i m có quy t nh c ph n hoá thì doanh nghi p ph i thu h i trư c khi th c hi n bán c ph n ưu ãi. - i v i các kho n còn l i như: kho n b xu t toán, chi bi u t ng; chi cho ngư i lao ng ã ngh m t vi c, thôi vi c trư c th i i m quy t nh c ph n hoá thì doanh nghi p báo cáo cơ quan quy t nh giá tr doanh nghi p x lý như i v i kho n n ph i thu không có kh năng thu h i.
 9. 2. T th i i m xác nh giá tr doanh nghi p n th i i m chính th c chuy n thành công ty c ph n. 2.1. Th i gian ư c x lý tài chính gi a hai th i i m này không quá 6 tháng k t ngày công b giá tr doanh nghi p. 2.2. Khi có quy t nh công b giá tr , doanh nghi p có trách nhi m: a. i u ch nh s k toán và b ng cân i k toán theo ch k toán Nhà nư c quy nh. b. B o qu n và bàn giao các kho n n và tài s n ã lo i tr khi xác nh giá tr doanh nghi p (kèm theo h sơ có liên quan) cho Công ty Mua bán n và tài s n t n ng c a doanh nghi p trong th i gian t i a là 30 ngày. c. H ch toán y các kho n chi phí liên quan n vi c th c hi n c ph n hoá phát sinh. 2.3. Trong th i gian 30 ngày sau khi chính th c chuy n thành công ty c ph n, doanh nghi p ph i l p báo cáo tài chính t i th i i m ư c c p ch ng nh n ăng ký kinh doanh g i các cơ quan qu n lý theo quy nh c a pháp lu t v ch qu n lý tài chính doanh nghi p. Trong th i gian 30 ngày sau khi nh n ư c báo cáo tài chính, cơ quan có thNm quy n quy t nh giá tr doanh nghi p th c hi n ki m tra, x lý nh ng v n tài chính phát sinh gi a hai th i i m; xác nh l i giá tr ph n v n nhà nư c, quy t nh i u ch nh v n Nhà nư c t i doanh nghi p; t ch c bàn giao gi a doanh nghi p và công ty c ph n; g i k t qu xác nh l i giá tr doanh nghi p cho B Tài chính. 2.4. Kho n chênh l ch gi a giá tr th c t ph n v n nhà nư c t i th i i m công ty nhà nư c chuy n sang công ty c ph n v i giá tr th c t ph n v n nhà nư c t i th i i m xác nh giá tr doanh nghi p ư c x lý như quy nh t i i u 25 c a Ngh nh 187/2004/N -CP. Trư ng h p phát sinh chênh l ch gi m (bao g m c do kinh doanh b thua l ) ph i làm rõ nguyên nhân khách quan, ch quan trư c khi x lý, trong ó: a. Chênh l ch gi m do nguyên nhân khách quan là các kho n t n th t do thiên tai, ch ho ; do Nhà nư c thay i chính sách ho c do bi n ng c a th trư ng qu c t và các nguyên nhân b t kh kháng khác. b. Các trư ng h p còn l i ư c xác nh là nguyên nhân ch quan. Cơ quan quy t nh c ph n hoá không l a ch n các cá nhân có trách nhi m n kho n chênh l ch gi m làm i di n ph n v n Nhà nư c góp t i công ty c ph n. 3. Bàn giao tài s n, v n. Căn c quy t nh i u ch nh giá tr doanh nghi p t i th i i m ăng ký kinh doanh chuy n thành công ty c ph n, Ban ch o c ph n hoá ch o doanh nghi p i u ch nh s k toán, l p h sơ bàn giao và t ch c bàn giao gi a doanh nghi p và công ty c ph n.
 10. 3.1. H sơ bàn giao bao g m: a. H sơ xá nh giá tr doanh nghi p và quy t nh công b giá tr doanh nghi p. b. Báo cáo tài chính và báo cáo quy t toán thu t i th i i m chính th c chuy n thành công ty c ph n . c. Quy t nh giá tr doanh nghi p t i th i i m chuy n thành công ty c ph n c a cơ quan có thNm quy n. d. Biên b n bàn giao tài s n, ti n v n ư c l p t i th i i m bàn giao . 3.2. Thành ph n bàn giao g m: a. i di n B qu n lý ngành ho c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và i di n B Tài chính (trư ng h p c ph n hoá toàn b t ng công ty). b. i di n t ng công ty, Ch t ch H i ng qu n tr (trư ng h p c ph n hoá doanh nghi p thành viên t ng công ty), giám c, k toán trư ng công ty nhà nư c i di n cho bên giao. c. Ch t ch H i ng qu n tr , giám c, k toán trư ng và i di n t ch c công oàn công ty c ph n i di n cho bên nh n. 3.3. Biên b n bàn giao ph i có y ch ký c a thành ph n bàn giao và ph i ghi rõ: a. Tình hình tài s n, ti n v n, lao ng có t i th i i m bàn giao. b. Quy n l i và nghĩa v công ty c ph n ti p t c k th a. c. Nh ng t n t i công ty c ph n có trách nhi m ti p t c gi i quy t. III. PHƯƠNG PHÁP XÁC NNH GIÁ TRN DOANH NGHI P A. PHƯƠNG PHÁP TÀI S N 1. Phương pháp tài s n là phương pháp xác nh giá tr doanh nghi p trên cơ s ánh giá giá tr th c t toàn b tài s n hi n có c a doanh nghi p t i th i i m xác nh giá tr doanh nghi p. 2. i tư ng áp d ng là các doanh nghi p c ph n hoá, tr nh ng doanh nghi p thu c i tư ng ph i áp d ng phương pháp dòng ti n chi t kh u quy nh t i i m 2 ph n B M c III Thông tư này. 3. Giá tr doanh nghi p theo s k toán là t ng giá tr tài s n th hi n trong B ng cân i k toán c a doanh nghi p. Giá tr ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p theo s k toán b ng giá tr doanh nghi p theo s k toán tr (-) các kho n n ph i tr , s dư Qu phúc l i, khen thư ng và s dư ngu n kinh phí s nghi p (n u có).
 11. 4. Giá tr th c t c a doanh nghi p là giá tr th c t toàn b tài s n hi n có c a doanh nghi p t i th i i m xác nh giá tr doanh nghi p có tính n kh năng sinh l i c a doanh nghi p. 4.1. Giá tr th c t c a doanh nghi p không bao g m: a. Giá tr tài s n thuê, mư n, nh n góp v n liên doanh, liên k t; b. Giá tr tài s n không c n dùng, ng, ch thanh lý; c. Các kho n n ph i thu không có kh năng thu h i; d. Chi phí xây d ng cơ b n d dang c a công trình ã b ình hoãn trư c th i i m xác nh giá tr doanh nghi p theo quy t nh c a c p có thNm quy n; . Các kho n u tư dài h n vào doanh nghi p khác ư c chuy n cho i tác khác theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n; e. Tài s n thu c công trình phúc l i ư c u tư b ng ngu n Qu khen thư ng, Qu phúc l i c a doanh nghi p và nhà c a cán b , công nhân viên trong doanh nghi p. 4.2. Căn c xác nh giá tr th c t c a doanh nghi p t i th i i m xác nh giá tr doanh nghi p: a. S li u trên s k toán c a doanh nghi p; b. S lư ng và ch t lư ng tài s n theo ki m kê phân lo i th c t ; c. Tính năng k thu t c a tài s n, nhu c u s d ng và giá th trư ng; d. Giá tr quy n s d ng t, kh năng sinh l i c a doanh nghi p (v trí a lý, uy tín c a doanh nghi p, m u mã, thương hi u,...). 5. Xác nh giá tr th c t tài s n: Giá tr th c t tài s n ư c xác nh b ng ng Vi t Nam. Tài s n ã h ch toán b ng ngo i t ư c quy i thành ng Vi t Nam theo t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c công b t i th i i m xác nh giá tr doanh nghi p. 5.1. i v i tài s n là hi n v t: a. Ch ánh giá l i nh ng tài s n mà công ty c ph n ti p t c s d ng. b. Giá tr th c t c a tài s n = Nguyên giá tính theo giá th trư ng nhân (x) Ch t lư ng còn l i c a tài s n t i th i i m nh giá. Trong ó: - Giá th trư ng là:
 12. + Giá tài s n m i ang mua, bán trên th trư ng bao g m c chi phí v n chuy n l p t (n u có). N u là tài s n c thù không có trên th trư ng thì tính theo giá mua m i c a tài s n cùng lo i, cùng nư c s n xu t, có cùng công su t ho c tính năng tương ương. Trư ng h p không có tài s n tương ương thì tính theo giá tài s n ghi trên s k toán. + ơn giá xây d ng cơ b n, su t u tư do cơ quan có thNm quy n quy nh i v i tài s n là s n phNm xây d ng cơ b n. Trư ng h p chưa có quy nh thì tính theo giá tr quy t toán công trình ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. Riêng i v i các công trình m i hoàn thành u tư xây d ng trong 03 năm trư c khi xác nh giá tr doanh nghi p: s d ng giá tr quy t toán công trình ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. - Ch t lư ng c a tài s n ư c xác nh b ng t l ph n trăm so v i ch t lư ng c a tài s n cùng lo i mua s m m i ho c u tư xây d ng m i, phù h p v i các quy nh c a Nhà nư c v i u ki n an toàn trong s d ng, v n hành tài s n; ch t lư ng s n phNm s n xu t; v sinh môi trư ng theo hư ng d n c a các B qu n lý ngành kinh t k thu t. N u chưa có quy nh c a Nhà nư c thì ch t lư ng tài s n ư c ánh giá không th p hơn 20%. c. Tài s n c nh ã kh u hao thu h i v n; công c lao ng, d ng c qu n lý ã phân b h t giá tr vào chi phí kinh doanh nhưng công ty c ph n ti p t c s d ng ph i ánh giá l i tính vào giá tr doanh nghi p theo qui nh t i i m 5.1 b ph n A M c III Thông tư này. 5.2. Tài s n b ng ti n g m ti n m t, ti n g i và các gi y t có giá (tín phi u, trái phi u,...) c a doanh nghi p ư c xác nh như sau: a. Ti n m t ư c xác nh theo biên b n ki m qu . b. Ti n g i ư c xác nh theo s dư ã i chi u xác nh n v i ngân hàng. c. Các gi y t có giá thì xác nh theo giá giao d ch trên th trư ng. N u không có giao d ch thì xác nh theo m nh giá c a gi y t . 5.3. Các kho n n ph i thu tính vào giá tr doanh nghi p ư c xác nh theo s dư th c t trên s k toán sau khi x lý như quy nh t i i m 1.2 ph n B M c II Thông tư này. 5.4. Các kho n chi phí d dang: u tư xây d ng cơ b n, s n xu t kinh doanh, s nghi p ư c xác nh theo th c t phát sinh h ch toán trên s k toán. 5.5. Giá tr tài s n ký cư c, ký qu ng n h n và dài h n ư c xác nh theo s dư th c t trên s k toán ã ư c i chi u xác nh n. 5.6. Giá tr tài s n vô hình (n u có) ư c xác nh theo giá tr còn l i ang h ch toán trên s k toán. Riêng giá tr quy n s d ng t ư c xác nh theo quy nh t i i m 6 ph n A M c III Thông tư này.
 13. 5.7. Giá tr l i th kinh doanh Giá tr l i th kinh doanh tính vào giá tr doanh nghi p c ph n hoá theo quy nh t i kho n 3 i u 19 Ngh nh 187/2004/N -CP, trong ó giá tr l i th kinh doanh c a doanh nghi p ư c xác nh theo công th c sau: Right Brace: Left Bra ce: Lãi su t trái phi u T su t l i nhu n Giá tr ph n Chính ph có kỳ sau thu trên v n v n nhà nư c h n 10 năm tr lên nhà nư c bình quân = theo s k x - t i th i i m g n 3 năm trư c th i toán t i th i nh t v i th i i m Giá tr l i i m xác nh giá tr i m nh giá xác nh giá tr th kinh doanh nghi p doanh nghi p doanh c a doanh nghi p Trong ó: L i nhu n sau thu bình quân 3 năm li n T su t l i nhu n sau k trư c th i i m xác nh giá tr doanh thu trên v n nhà nư c. nghi p Bình quân 3 năm trư c th i i m xác nh giá = V n nhà nư c theo s k toán bình quân 3 x 100% tr doanh nghi p năm li n k trư c th i i m xác nh giá tr doanh nghi p 5.8. Giá tr v n u tư dài h n c a doanh nghi p t i các doanh nghi p khác ư c xác nh theo quy nh t i i u 20 Ngh nh 187/2004/N -CP. 6. Giá tr quy n s d ng t. Vi c tính giá tr quy n s d ng t tính vào giá tr doanh nghi p theo quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u 19 Ngh nh 187/2004/N -CP, trong ó: 6.1. Trư ng h p doanh nghi p th c hi n hình th c thuê t: a. N u ang thuê thì không tính giá tr quy n s d ng t vào giá tr doanh nghi p; công ty c ph n ti p t c ký h p ng thuê t theo quy nh c a pháp lu t và qu n lý s d ng úng m c ích, không ư c như ng bán. b. N u di n tích t ã ư c nh n giao, ã n p ti n s d ng t vào ngân sách nhà nư c, mua quy n s d n t c a các cá nhân, pháp nhân khác nay chuy n sang thuê t thì ch tính vào giá tr doanh nghi p các kho n chi phí làm tăng giá tr s d ng t và giá tr tài s n trên t như: chi phí n bù, gi i to , san l p m t b ng.
 14. 6.2. Trư ng h p doanh nghi p th c hi n hình th c giao t có thu ti n s d ng t thì vi c xác nh giá tr quy n s d ng t tính giá tr doanh nghi p ư c th c hi n như sau: a. i v i di n tích t doanh nghi p ang thuê: giá tr quy n s d ng t tính vào giá tr doanh nghi p theo giá do U ban nhân dân t nh quy nh nhưng không tính tăng v n nhà nư c t i doanh nghi p mà h ch toán là kho n ph i n p ngân sách nhà nư c. Công ty c ph n ph i n p s ti n này cho ngân sách nhà nư c ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. Trình t và th t c giao t, n p ti n s d ng t và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t th c hi n theo quy nh t i Lu t t ai và các văn b n hư ng d n thi hành Lu t t ai. b. i v i di n tích t doanh nghi p ã ư c giao, ã n p ti n s d ng t cho ngân sách nhà nư c: ph i xác nh l i giá tr quy n s d ng t theo giá do U ban nhân dân t nh quy nh. Kho n chênh l ch gi a giá tr quy n s d ng t xác nh l i v i giá tr h ch toán trên s k toán ư c tính vào giá tr th c t ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p. 7. Giá tr th c t ph n v n Nhà nư c t i doanh nghi p: Giá tr th c t ph n v n Nhà nư c t i doanh nghi p b ng t ng giá tr th c t c a doanh nghi p tr (-) các kho n n th c t ph i tr , s dư Qu phúc l i, khen thư ng và s dư ngu n kinh phí s nghi p (n u có). Trong ó, n th c t ph i tr là t ng giá tr các kho n n ph i tr c a doanh nghi p tr (-) các kho n n không ph i thanh toán. 8. Giá tr th c t c a t ng công ty: Trư ng h p c ph n hóa toàn b t ng công ty nhà nư c ngoài vi c th c hi n các quy nh chung ph i th c hi n theo hư ng d n sau: 8.1. i v i t ng công ty do Nhà nư c quy t nh u tư và thành l p: a. Giá tr th c t toàn t ng công ty g m giá tr th c t toàn b tài s n c a Văn phòng t ng công ty (k c các ơn v h ch toán ph thu c), các công ty thành viên h ch toán c l p, các ơn v s nghi p (n u có). b. Giá tr th c t ph n v n nhà nư c toàn t ng công ty g m giá tr th c t ph n v n nhà nư c c a Văn phòng t ng công ty, các công ty thành viên h ch toán c l p, các ơn v s nghi p (n u có). 8.2. i v i t ng công ty do các công ty t u tư và thành l p: a. Giá tr th c t toàn t ng công ty c ph n hoá là giá tr th c t toàn b tài s n hi n có c a công ty m . b. Giá tr th c t v n nhà nư c là giá tr th c t v n nhà nư c t i công ty m . 8.3. Vi c xác nh giá tr t ng công ty nhà nư c ph i th c hi n theo úng quy nh t i ph n A M c III Thông tư này, trong ó lưu ý m t s i m sau:
 15. a. V n c a t ng công ty t i công ty trách nhi m h u h n 1 thành viên chuy n i t công ty thành viên t ng công ty ho c do t ng công ty thành l p ư c xác nh như m t kho n u tư dài h n c a t ng công ty theo quy nh t i i u 20 Ngh nh 187/2004/N -CP. b. Giá tr l i th kinh doanh c a t ng công ty g m giá tr l i th kinh doanh c a Văn phòng t ng công ty và các công ty thành viên h ch toán c l p. L i nhu n và v n Nhà nư c tính t su t l i nhu n ư c xác nh theo quy nh t i Ngh nh 199/2004/N -CP ngày 7/12/2004 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý tài chính doanh nghi p và qu n lý ph n v n nhà nư c u tư vào doanh nghi p khác và văn b n hư ng d n c a B Tài chính. B. PHƯƠNG PHÁP DÒNG TI N CHI T KH U 1. Phương pháp dòng ti n chi t kh u (DCF) là phương pháp xác nh giá tr doanh nghi p trên cơ s kh năng sinh l i c a doanh nghi p trong tương lai. 2. i tư ng áp d ng là các doanh nghi p có ngành ngh kinh doanh ch y u trong lĩnh v c d ch v tài chính, ngân hàng, thương m i, tư v n, thi t k xây d ng, tin h c và chuy n giao công ngh , có t su t l i nhu n sau thu trên v n nhà nư c bình quân 5 năm li n k trư c khi c ph n hoá cao hơn lãi su t tr trư c c a trái phi u Chính ph có kỳ h n t 10 năm tr lên t i th i i m g n nh t v i th i i m xác nh giá tr doanh nghi p. 3. Căn c xác nh giá tr doanh nghi p: 3.1. Báo cáo tài chính c a doanh nghi p trong 5 năm li n k trư c khi xác nh giá tr doanh nghi p. 3.2. Phương án ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p c ph n hoá t 3 năm n 5 năm sau khi chuy n thành công ty c ph n. 3.3. Lãi su t tr trư c c a trái phi u Chính ph có kỳ h n t 10 năm tr lên th i i m g n nh t v i th i i m xác nh giá tr doanh nghi p và h s chi t kh u dòng ti n c a doanh nghi p. 3.4. Giá tr quy n s d ng t i v i di n tích t ư c giao. 4. Giá tr th c t ph n v n Nhà nư c t i doanh nghi p ư c xác nh như sau: Giá tr th c t Chênh l ch v ph n v n Nhà giá tr quy n s nư c = + ± d ng t ã nh n giao Trong ó:
 16. Chênh l ch v giá tr quy n s d ng t ư c xác nh theo quy nh t i i m 6.2b ph n A M c III Thông tư này. Di : là Giá tr hi n t i c a c t c năm th i (1+ K)i Pn : là Giá tr hi n t i c a ph n v n Nhà nư c năm th n (1+ K)n i: th t các năm k ti p k t năm xác nh giá tr doanh nghi p (i:1n). Di: Kho n l i nhu n sau thu dùng chia c t c năm th i. n: Là s năm tương lai ư c l a ch n (3 - 5 năm). Pn: Giá tr ph n v n nhà nư c năm th n và ư c xác nh theo công th c: Dn+1 Pn = K-g Dn+1: Kho n l i nhu n sau thu dùng chia c t c d ki n c a năm th n+1 K: T l chi t kh u hay t l hoàn v n c n thi t c a các nhà u tư khi mua c ph n và ư c xác nh theo công th c: K = Rf + Rp Rf: T su t l i nhu n thu ư c t các kho n u tư không r i ro ư c tính b ng lãi su t tr trư c c a trái phi u Chính ph có kỳ h n t 10 năm tr lên th i i m g n nh t v i th i i m xác nh giá tr doanh nghi p. Rp: T l ph phí r i ro khi u tư mua c ph n c a các công ty Vi t Nam ư c xác nh theo b ng ch s ph phí r i ro ch ng khoán qu c t t i niên giám nh giá ho c do các công ty nh giá xác nh cho t ng doanh nghi p nhưng không vư t quá t su t l i nhu n thu ư c t các kho n u tư không r i ro (Rf). g: t l tăng trư ng hàng năm c a c t c và ư c xác nh như sau g=bxR
 17. Trong ó: b là t l l i nhu n sau thu l i b sung v n. R là t su t l i nhu n sau thu trên v n ch s h u bình quân c a các năm tương lai. 5. Giá tr th c t c a doanh nghi p t i th i i m nh giá theo phương pháp DCF ư c xác nh như sau: Giá tr th c Giá tr th c N S dư qu Ngu n t doanh = t ph n v n + th c t + khen thư ng, + kinh phí nghi p nhà nư c ph i tr phúc l i s ngh êp Trong ó: N th c t ph i tr = T ng n ph i tr trên s k toán tr (-) Giá tr các kho n n không ph i thanh toán c ng (+) Giá tr quy n s d ng t c a di n tích t m i ư c giao (xác nh theo quy nh t i i m 6.2a ph n A m c III c a Thông tư này) 6. Chênh l ch tăng c a v n nhà nư c gi a giá tr th c t và giá tr ghi trên s k toán ư c h ch toán như m t kho n l i th kinh doanh c a doanh nghi p, ư c xác nh là tài s n c nh vô hình, ư c kh u hao theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 7. i v i t ng công ty, các ngân hàng thương m i i u ki n th c hi n xác nh giá tr doanh nghi p theo phương pháp dòng ti n chi t kh u thì l i nhu n và v n Nhà nư c ư c xác nh theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v qu n lý tài chính i v i t ng công ty, ngân hàng thương m i nhà nư c. (Ví d minh h a t i Ph l c s 2 ính kèm Thông tư này). C. PHƯƠNG PHÁP KHÁC: Ngoài 2 phương pháp xác nh giá tr doanh nghi p nêu t i Ph n A, B M c III c a Thông tư này, cơ quan quy t nh giá tr doanh nghi p và t ch c nh giá ư c áp d ng các phương pháp nh giá khác sau khi có ý ki n tho thu n b ng văn b n c a B Tài chính. IV. T CH C XÁC NNH GIÁ TRN DOANH NGHI P 1. L a ch n phương th c nh giá: Nguyên t c l a ch n phương th c t ch c xác nh giá tr doanh nghi p th c hi n theo quy nh t i i u 23 Ngh nh 187/2004/N -CP. 1.1. Doanh nghi p có giá tr tài s n theo s k toán dư i 30 t ng, doanh nghi p t t ch c xác nh giá tr doanh nghi p ho c thuê t ch c tư v n nh giá xác nh giá tr doanh nghi p. Trong trư ng h p doanh nghi p t xác nh giá tr , ph i th c hi n theo úng quy nh t i M c II, III Thông tư này.
 18. 1.2. i v i doanh nghi p có giá tr tài s n theo s k toán t 30 t ng tr lên, Văn phòng t ng công ty (n u c ph n hóa toàn b t ng công ty) ph i thuê t ch c nh giá xác nh giá tr doanh nghi p. 2. Thuê t ch c nh giá 2.1. T ch c nh giá g m các công ty ki m toán, công ty ch ng khoán, t ch c thNm nh giá, ngân hàng u tư có ch c năng và năng l c nh giá… 2.2. T ch c nh giá ph i m b o các tiêu chuNn và i u ki n sau: a. Có ch c năng nh giá trong gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c gi y phép u tư. b. Tuỳ theo ngành ngh kinh doanh, ph i m b o các i u ki n, tiêu chuNn c a pháp lu t hi n hành. c. Không cùng ch s h u, không có quan h kinh t v i doanh nghi p ư c nh giá như hùn v n, góp v n liên doanh, góp v n c ph n. d. Không tr c ti p th c hi n ki m toán cho các doanh nghi p ư c nh giá. . Trong quá trình ho t ng không có vi ph m pháp lu t v ngh nghi p. 2.3. Hàng năm, trư c ngày 31 tháng 12, B Tài chính công b công khai danh sách các t ch c nh giá i u ki n, tiêu chuNn nh giá doanh nghi p c a năm sau. Danh sách các t ch c có ch c năng và năng l c nh giá năm 2005 ư c công b t i Ph l c s 3 kèm theo Thông tư này. Nh ng t ch c có ch c năng nh giá n u vi ph m pháp lu t s t m th i b ình ch công b và ư c b sung vào danh sách khi ã ư c kh c ph c sai ph m. 2.4. Căn c danh sách các t ch c nh giá ư c công b hàng năm, Ban ch o c ph n hoá quy t nh l a ch n t ch c nh giá và ch u trách nhi m v vi c l a ch n c a mình. 2.5. Căn c quy t nh l a ch n c a Ban ch o, Giám c doanh nghi p ký h p ng thuê t ch c nh giá. Trong ó ph i cam k t c th các n i dung sau: a. Phương pháp nh giá b. Th i gian hoàn thành: T i a không quá 60 ngày i v i c ph n hóa toàn b t ng công ty; không quá 30 ngày i v i các trư ng h p còn l i. c. Trách nhi m c a doanh nghi p trong vi c th c hi n các công vi c có liên quan n vi c nh giá như: ki m kê, phân lo i tài s n, x lý tài chính, l p phương án s n xu t kinh doanh, cung c p tài li u có liên quan... và ch u trách nhi m v s li u và tài li u cung c p.
 19. d. Trách nhi m c a t ch c nh giá trong vi c th c hi n úng các quy nh v nh giá; hoàn thành úng th i h n theo h p ng ã ký và k t qu nh giá theo quy nh c a pháp lu t. e. Vi c thanh toán chi phí nh giá ư c th c hi n sau khi có quy t nh công b giá tr doanh nghi p. 2.6. Trong quá trình th c hi n phương án c ph n hóa, t ch c nh giá có trách nhi m ph i h p v i doanh nghi p gi i trình các n i dung có liên quan n vi c nh giá. 3. H sơ xác nh giá tr doanh nghi p 3.1. T ch c xác nh giá tr doanh nghi p cùng v i doanh nghi p l p h sơ xác nh giá tr doanh nghi p, bao g m: a. Báo cáo tài chính và báo cáo quy t toán thu c a doanh nghi p t i th i i m nh giá. b. Báo cáo k t qu ki m kê và xác nh giá tr tài s n c a doanh nghi p. c. Biên b n xác nh giá tr doanh nghi p (Ph l c s 4, 5). d. B n sao H sơ chi ti t c a nh ng v n vư ng m c ngh ư c x lý khi xác nh giá tr doanh nghi p. . Các tài li u c n thi t khác (tuỳ theo vi c áp d ng các phương pháp khác nhau khi xác nh giá tr doanh nghi p). 3.2. Ban ch o c ph n hoá có trách nhi m thNm tra k t qu nh giá, báo cáo cơ quan quy t nh giá tr doanh nghi p và B Tài chính. 4. Quy t nh và công b giá tr doanh nghi p: 4.1 Trong th i gian không quá 5 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c báo cáo thNm nh và h sơ xác nh giá tr doanh nghi p, cơ quan quy t nh giá tr doanh nghi p ra quy t nh và công b giá tr doanh nghi p (Ph l c s 6a). 4.2. n th i i m doanh nghi p chính th c chuy n thành công ty c ph n, cơ quan quy t nh giá tr doanh nghi p ph i x lý d t i m các v n v tài chính theo quy nh t i i m 2 ph n B M c II Thông tư này và ra quy t nh i u ch nh giá tr doanh nghi p. V. BÁN C PH N L N U A. I TƯ NG MUA VÀ C门 C U C PH N 1. i tư ng mua c ph n:
 20. 1.1. Ngư i lao ng có tên trong danh sách thư ng xuyên t i th i i m quy t nh th c hi n c ph n hoá. 1.2. Nhà u tư chi n lư c theo quy nh t i kho n 2 i u 26 Ngh nh 187/2004/N -CP do cơ quan quy t nh c ph n hóa phê duy t. 1.3. Các nhà u tư khác trong nư c và nư c ngoài tham d u giá công khai theo i u 4 Ngh nh 187/2004/N -CP. 2. Cơ c u c ph n l n u: 2.1. S c ph n nhà nư c n m gi ư c xác nh theo phương án c ph n hóa và ư c i u ch nh theo k t qu bán c ph n vào th i i m trư c khi chính th c chuy n thành công ty c ph n do cơ quan quy t nh c ph n hóa quy t nh. 2.2. S c ph n bán ưu ãi ư c quy nh c th như sau: a. Bán cho ngư i lao ng trong doanh nghi p theo m c t i a là 100 c ph n/năm công tác trong khu v c nhà nư c v i giá gi m 40% so v i giá u thành công bình quân. b. Bán cho nhà u tư chi n lư c m c t i a là 20% s c ph n bán ra v i giá gi m 20% so v i giá u thành công bình quân. c. T ng giá tr ưu ãi gi m giá cho ngư i lao ng và nhà u tư chi n lư c (xác nh theo m nh giá) không vư t quá s v n nhà nư c t i doanh nghi p sau khi tr giá tr c ph n nhà nư c n m gi và chi phí c ph n hoá theo nh m c. 2.3. S c ph n bán u giá công khai cho các nhà u tư (k c nhà u tư chi n lư c và ngư i lao ng n u mua thêm) là s c ph n còn l i sau khi bán c ph n ưu ãi nhưng không th p hơn 20% v n i u l . Trư ng h p không 20% v n i u l thì x lý như sau: a. Phát hành thêm c ph n tăng v n i u l theo m c tương ng. b. i u ch nh gi m c ph n nhà nư c n m gi theo m c tương ng. c. i u ch nh c ph n bán ưu ãi theo m c tương ng. 2.4. T ng s c ph n phát hành l n u b ng v n i u l c a doanh nghi p chia (:) m nh giá 1 c ph n (10.000 ng) a. S c ph n bán ra b ng t ng s c ph n phát hành l n u tr (-) s c ph n nhà nư c n m gi . b. S c ph n bán u giá công khai b ng s c ph n bán ra tr (-) s c ph n bán ưu ãi cho ngư i lao ng và nhà u tư chi n lư c. B. T CH C BÁN U GIÁ C PH N

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản