Thông tư 127/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:66

0
67
lượt xem
5
download

Thông tư 127/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 127/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 197/2003/QĐ-TTg ngày 23/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện cơ chế cơ sở sản xuất, kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 127/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi                                c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t c ñ a   B é   T µ i   c h Ý n h   s è   1 2 7 / 2 0 0 3 / T T ­ B T C   n g µ y   2 2   t h ¸ n g   1 2   n ¨ m  2003 vÒ viÖc Híng dÉn thi hµnh QuyÕt ®Þnh sè 197/2003/Q§­ T T g   n g µ y   2 3 / 9 / 2 0 0 3   c ñ a   T h ñ   t í n g   C h Ý n h   p h ñ   v Ò   v i Ö c   t h Ý   ® i Ó m  thùc hiÖn c¬ chÕ c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh tù kª khai,  tù nép thuÕ ­   C¨n   cø   LuËt   thuÕ   gi¸   trÞ   gia   t¨ng   (GTGT)   sè   02/1997/QH9 ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 1997, LuËt söa ®æi vµ bæ   sung   mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   thuÕ   gi¸   trÞ   gia   t¨ng   sè   07/2003/QH11 ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2003; ­  C¨n   cø  LuËt   thuÕ   thu  nhËp   doanh   nghiÖp   (TNDN)  sè   09/2003/QH11 ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2003; ­ C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 197/2003/Q§­TTg ngµy 23/9/2003   cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc thÝ ®iÓm thùc hiÖn c¬ chÕ   c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh tù kª khai, tù nép thuÕ  Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc thÝ ®iÓm thùc hiÖn c¬ chÕ   c¬   së   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh   tù   kª   khai,   tù   nép   thuÕ   nh  sau: I. Ph¹m vi ¸p dông 1. §èi tîng ¸p dông thÝ ®iÓm c¬ chÕ tù kª khai, tù  nép thuÕ ®îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 2  §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh sè  197/2003/Q§­TTg ngµy 23/9/2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ lµ  c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh (gäi chung lµ c¬ së kinh  doanh)   kª  khai,   nép   thuÕ   GTGT  theo   ph¬ng   ph¸p   khÊu  trõ  thuÕ,  thùc  hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n,  ho¸ ®¬n, chøng  tõ theo  qui ®Þnh.  2. Ph¹m vi c¸c lo¹i thuÕ ¸p dông thÝ ®iÓm c¬ chÕ tù  kª   khai,   tù   nép   thuÕ   theo   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   3   §iÒu   1  QuyÕt ®Þnh sè 197/2003/Q§­TTg ngµy 23/9/2003 cña Thñ tíng  ChÝnh phñ lµ thuÕ GTGT (trõ thuÕ GTGT kª khai vµ nép t¹i  kh©u nhËp khÈu) vµ thuÕ TNDN.  3. Thêi gian vµ ®Þa ph¬ng ¸p dông thÝ ®iÓm c¬ chÕ tù  kª   khai,   tù   nép   thuÕ   theo   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   4   §iÒu   1  QuyÕt ®Þnh sè 197/2003/Q§­TTg ngµy 23/9/2003 cña Thñ tíng  ChÝnh phñ nh sau: Tõ ngµy 1/1/2004, thÝ ®iÓm ¸p dông c¬ chÕ tù kª khai,  tù nép thuÕ ®èi víi mét sè c¬ së kinh doanh ®¨ng ký kª  khai, nép thuÕ t¹i Côc thuÕ thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ Côc  thuÕ tØnh Qu¶ng Ninh. 
 2. 2 Tæng côc ThuÕ lùa chän vµ quyÕt ®Þnh danh s¸ch c¸c c¬  së kinh doanh thùc hiÖn thÝ ®iÓm c¬ chÕ tù kª khai, tù  nép thuÕ. II. §¨ng ký thuÕ, kª khai thuÕ, nép thuÕ 1. §¨ng ký thuÕ: C¬   së   kinh   doanh   thùc   hiÖn   thÝ   ®iÓm  c¬   chÕ   tù   kª  khai, tù nép thuÕ tiÕp  tôc sö dông m∙ sè thuÕ ®∙ ®îc c¬  quan thuÕ  cÊp,  kh«ng ph¶i  ®¨ng  ký thuÕ  l¹i víi c¬ quan  thuÕ. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn thÝ ®iÓm, nÕu c¬ së kinh  doanh cã sù thay ®æi néi dung c¸c th«ng tin vÒ ®¨ng ký  thuÕ, c¬ së kinh doanh ph¶i thùc hiÖn kª khai bæ sung víi  c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý theo c¸c qui ®Þnh vÒ ®¨ng  ký thuÕ hiÖn hµnh. 2. Kª khai, nép thuÕ GTGT: a) Kª khai thuÕ GTGT: ­   ThuÕ   GTGT   ®îc   tÝnh   vµ   kª   khai   hµng   th¸ng.   C¬   së  kinh   doanh   thÝ   ®iÓm   ¸p   dông   c¬   chÕ   tù   kª   khai,   tù   nép  thuÕ thùc hiÖn nghÜa vô kª khai thuÕ GTGT hµng th¸ng ®Çy  ®ñ theo mÉu tê khai do Bé Tµi chÝnh qui ®Þnh (mÉu sè 01­ GTGT­TKTN ban hµnh kÌm theo Th«ng t  nµy) kh«ng kÌm theo  c¸c b¶ng kª hµng ho¸, dÞch vô mua vµo, b¸n ra. Trêng hîp  c¬ së kinh doanh kh«ng ph¸t sinh doanh sè b¸n hµng ho¸,  dÞch vô, thuÕ ®Çu vµo, ®Çu ra, c¬ së kinh doanh vÉn ph¶i  kª khai vµ nép tê khai cho c¬ quan thuÕ.  ­ C¬ së kinh doanh ph¶i kª khai m∙ sè thuÕ, tªn, ®Þa  chØ vµ c¸c th«ng tin cã liªn quan kh¸c nh ®∙ ®¨ng ký thuÕ  víi   c¬   quan   thuÕ.   Trêng   hîp   c¬   së   kinh   doanh   kh«ng   kª  khai ®Çy ®ñ theo ®óng mÉu qui ®Þnh hoÆc c¬ së kinh doanh  cha x¸c nhËn tÝnh ph¸p lý cña viÖc kª khai (ký tªn, ®ãng  dÊu) th× c¬ së kinh doanh ®îc coi nh cha nép tê khai cho  c¬ quan thuÕ.  ­   Thêi   h¹n   nép   tê   khai   thuÕ   GTGT   cña   th¸ng   cho   c¬  quan thuÕ chËm nhÊt lµ ngµ  y 25 cña th¸ng tiÕp theo. C¬  së kinh doanh nép tê khai qua bu ®iÖn hoÆc nép trùc tiÕp  t¹i c¬ quan thuÕ. Ngµy nép tê khai ®îc x¸c ®Þnh lµ ngµy  bu ®iÖn ®ãng dÊu göi ®i (®èi víi trêng hîp göi tê khai  qua bu ®iÖn) hoÆc lµ ngµy c¬ së kinh doanh nép tê khai  trùc tiÕp t¹i c¬ quan thuÕ.  ­ C¬ së kinh doanh chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ  tÝnh   trung   thùc,   chÝnh   x¸c  cña   viÖc   kª   khai   thuÕ   GTGT  hµng   th¸ng.   Trêng   hîp   c¬   quan   thuÕ   khi   kiÓm  tra,   thanh  tra   ph¸t   hiÖn   c¸c   sè   liÖu   trªn   tê   khai   lµ   kh«ng   trung  thùc,   kh«ng   chÝnh   x¸c,   c¬   së   kinh   doanh   sÏ   bÞ   xö   ph¹t  theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. b)  Kª khai ®iÒu chØnh thuÕ GTGT: 
 3. 3 ­ Sau khi ®∙ nép tê khai cho c¬ quan thuÕ, nÕu c¬ së  kinh doanh cã sù sai sãt, nhÇm lÉn vÒ sè liÖu ®∙ kª khai  (do c¬ së kinh doanh tù ph¸t hiÖn hoÆc do c¬ quan thuÕ  th«ng b¸o), c¬ së kinh doanh cã tr¸ch nhiÖm kª khai ®iÒu  chØnh víi c¬ quan thuÕ: + NÕu cßn trong thêi h¹n kª khai theo qui ®Þnh th× c¬  së kinh doanh ®îc lËp vµ nép tê khai thay thÕ cho tê khai  cò ®∙ göi c¬ quan thuÕ. Tê khai thay thÕ ph¶i ghi râ thay  thÕ cho tê khai ®∙ göi c¬ quan thuÕ ngµy th¸ng n¨m nµo; + NÕu qu¸ thêi h¹n kª khai theo qui ®Þnh th× c¬ së  kinh   doanh   ®iÒu   chØnh   t¹i   c¸c   dßng   kª   khai   ®iÒu   chØnh  trªn tê khai thuÕ cña kú ph¸t hiÖn sai sãt (c¬ së kinh  doanh  nép  tê khai  kÌm  theo  B¶n gi¶i tr×nh  kª khai  ®iÒu  chØnh   thuÕ   GTGT   theo   mÉu   sè   02­GTGT­TKTN   ban   hµnh   kÌm  theo Th«ng t nµy). Trêng hîp c¬ quan thuÕ ®∙ ra th«ng b¸o  vÒ quyÕt ®Þnh thanh tra, kiÓm tra, th× c¬ së kinh doanh  kh«ng ®îc kª khai ®iÒu chØnh.  ­ C¬ së kinh doanh thùc hiÖn thÝ ®iÓm kh«ng ph¶i thùc  hiÖn quyÕt to¸n thuÕ hµng n¨m víi c¬ quan thuÕ, nhng hµng  th¸ng, c¬ së kinh doanh ph¶i rµ so¸t ho¸ ®¬n, chøng tõ,  sæ   s¸ch   kÕ   to¸n   cña   th¸ng   tríc   ®Ó   kÞp   thêi   ph¸t   hiÖn  nh÷ng kho¶n thuÕ cßn ®Ó sãt cha kª khai hoÆc sè thuÕ nép  cha ®óng víi sè thuÕ ph¶i nép ®Ó kÞp thêi kª khai ®iÒu  chØnh, bæ sung vµo tê khai cña th¸ng tiÕp theo. ­ Trêng hîp c¬ së kinh doanh kh«ng h¹ch to¸n riªng ®­ îc thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ ®èi víi hµng ho¸, dÞch  vô   sö   dông   cho   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh   hµng   ho¸,   dÞch   vô  chÞu thuÕ vµ kh«ng chÞu thuÕ GTGT, th× thuÕ ®Çu vµo ®îc  tÝnh   khÊu   trõ   theo   tû   lÖ   (%)   doanh   sè   b¸n   ra   cña   hµng  ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT so víi tæng doanh sè cña hµng  hãa, dÞch vô b¸n ra. C¬ së kinh doanh khÊu trõ thuÕ ®Çu vµo theo tû lÖ t¹m  tÝnh hµng th¸ng. Khi lËp tê khai cña th¸ng thø 12, c¬ së  kinh doanh tÝnh l¹i sè thuÕ ®Çu vµo ®îc khÊu trõ theo tû  lÖ doanh sè cña 12 th¸ng.  Trêng  hîp  cã ph¸t  sinh  chªnh  lÖch gi÷a doanh sè b¸n ra theo tê khai GTGT cña c¸c th¸ng  trong n¨m vµ doanh sè cña n¨m theo b¸o c¸o tµi chÝnh, th×  c¬ së kinh doanh ®îc kª khai ®iÒu chØnh sè thuÕ GTGT ®Çu  vµo ®îc khÊu trõ trong thêi h¹n 90 ngµy kÓ tõ ngµy kÕt  thóc n¨m d¬ng lÞch hoÆc n¨m tµi chÝnh.  c) Nép thuÕ GTGT:  Hµng th¸ng, c¬ së kinh doanh nép tiÒn thuÕ GTGT vµo  ng©n s¸ch Nhµ níc theo sè thuÕ ®∙ kª khai. Thêi h¹n nép  thuÕ GTGT chËm nhÊt kh«ng qu¸ thêi h¹n nép tê khai thuÕ  cña   th¸ng   kª   khai.   §èi   víi   nh÷ng   c¬   së   kinh   doanh   nép  thuÕ   b»ng  chuyÓn   kho¶n   qua   ng©n   hµng,  tæ   chøc  tÝn  dông 
 4. 4 kh¸c th× ngµy nép thuÕ vµo ng©n s¸ch nhµ níc ®îc x¸c ®Þnh  lµ   ngµy   ng©n   hµng,   tæ   chøc   tÝn   dông   kh¸c   ký   nhËn   trªn  giÊy nép tiÒn vµo ng©n s¸ch nhµ níc; ®èi víi c¬ së kinh  doanh nép thuÕ b»ng tiÒn mÆt th× ngµy nép thuÕ vµo ng©n  s¸ch nhµ níc ®îc x¸c ®Þnh lµ ngµy c¬ quan kho b¹c nhËn  tiÒn thuÕ. C¬  së kinh  doanh  ghi ®Çy  ®ñ c¸c chØ  tiªu  trªn giÊy  nép tiÒn theo híng dÉn cña c¬ quan thuÕ vµ c¬ quan kho  b¹c nhµ níc. C¬ së kinh doanh ph¶i ghi râ trªn giÊy nép  tiÒn sè tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t nép t¬ng øng víi tõng lo¹i  thuÕ, tõng kú tÝnh thuÕ. Trêng hîp c¬ së kinh doanh võa  cã sè tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t ph¶i nép trong kú, võa cã sè  tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t cßn nî cña c¸c kú tríc, nhng kh«ng  ghi lµ nép cho kú tÝnh thuÕ nµo, c¬ quan thuÕ sÏ trõ cho  sè tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t cßn nî tríc khi trõ cho sè tiÒn  thuÕ, tiÒn ph¹t ph¶i nép trong kú. d)   Trong   c¸c   trêng   hîp   s¸p   nhËp,   hîp   nhÊt,   chia,  t¸ch,  gi¶i   thÓ,   ph¸   s¶n,   chuyÓn   ®æi   së   h÷u;   giao,  b¸n,  kho¸n,   cho   thuª   doanh  nghiÖp   nhµ   níc,   c¬   së  kinh   doanh  ph¶i thùc  hiÖn  kª khai  sè thuÕ  ph¸t sinh ®Õn thêi  ®iÓm  s¸p nhËp, hîp nhÊt, chia, t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n, chuyÓn  ®æi   së   h÷u,   giao,   b¸n,   kho¸n,   cho   thuª   (kÓ   c¶   kª   khai  ®iÒu chØnh sè liÖu c¸c kú tríc nÕu ph¸t hiÖn sai sãt). C¬  së kinh doanh ph¶i nép tê khai thuÕ vµ nép hÕt sè thuÕ  GTGT   cßn   thiÕu   vµo   ng©n   s¸ch   nhµ   níc   chËm   nhÊt   sau   45  ngµy kÓ tõ ngµy cã quyÕt ®Þnh s¸p nhËp, hîp nhÊt, chia,  t¸ch,  gi¶i   thÓ,   ph¸   s¶n,   chuyÓn   ®æi   së   h÷u;   giao,  b¸n,  kho¸n,   cho   thuª   doanh   nghiÖp   nhµ   níc.   Trêng   hîp   cã   sè  thuÕ nép thõa hoÆc cha khÊu trõ hÕt, c¬ së kinh doanh sÏ  ®îc c¬ quan thuÕ hoµn tr¶ theo c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh.  3. Kª khai, nép thuÕ TNDN: a) Kª khai, t¹m nép thuÕ TNDN hµng quÝ:  ­ C¬ së kinh doanh tù x¸c ®Þnh sè thuÕ TNDN t¹m nép  hµng   quÝ   theo   mÉu   sè   03­TNDN­TKTN   (ban   hµnh   kÌm   theo  Th«ng t  nµy). C¬ së kinh doanh nép B¶n x¸c ®Þnh sè thuÕ  TNDN nép theo  quÝ  cho  c¬ quan  thuÕ,  ®ång thêi  nép  tiÒn  thuÕ vµo ng©n  s¸ch  nhµ níc chËm  nhÊt  kh«ng qu¸ ngµy  25  cña th¸ng ®Çu quÝ sau.  ­ ThuÕ TNDN t¹m nép hµng quÝ ®îc x¸c ®Þnh nh sau: Sè thuÕ  = Doanh  x Tû lÖ thu  x ThuÕ suÊt  TNDN  t¹m  thu cña  nhËp chÞu  thuÕ TNDN nép quý thuÕ trªn  doanh thu
 5. 5 Trong ®ã: +   Doanh   thu   ®Ó   tÝnh   thu   nhËp   chÞu   thuÕ   cña   quÝ   lµ  tæng doanh thu cha cã thuÕ GTGT cña hµng ho¸, dÞch vô b¸n  ra cña 3 th¸ng trong quÝ (c¨n cø theo c¸c tê khai thuÕ  GTGT cña c¸c th¸ng trong quÝ).  + Tû lÖ thu nhËp chÞu thuÕ trªn doanh thu (tû lÖ t¹m  nép) lµ tû lÖ thu nhËp chÞu thuÕ trªn doanh thu cña n¨m  tríc c¨n cø theo tê khai thuÕ TNDN n¨m tríc. Trêng hîp c¬  së   kinh   doanh   ®∙   ®îc   thanh   tra,   kiÓm   tra   vµ   tû   lÖ   thu  nhËp   chÞu   thuÕ   trªn   doanh   thu   theo   kÕt   qu¶   thanh   tra,  kiÓm tra cña c¬ quan thuÕ kh¸c víi tû lÖ c¬ së kinh doanh  ®∙ kª khai, th× x¸c ®Þnh theo kÕt qu¶ thanh tra, kiÓm tra  cña c¬ quan thuÕ. ­ Trêng hîp  kh«ng  x¸c ®Þnh  ®îc tû lÖ  thu nhËp  chÞu  thuÕ trªn doanh thu cña n¨m tríc (c¬ së kinh doanh bÞ lç  hoÆc c¬ së kinh doanh  míi  thµnh  lËp),  c¬ së kinh doanh  c¨n cø vµo t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh thùc tÕ cña quÝ  vµ dù kiÕn cña n¨m ®Ó x¸c ®Þnh tû lÖ t¹m nép (sau khi ®∙  bï lç n¨m tríc theo qui ®Þnh cña LuËt thuÕ).  ­   Trêng   hîp   kÕt   qu¶   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh   hµng   ho¸  dÞch vô trong 6 th¸ng ®Çu n¨m cã sù thay ®æi lín dÉn ®Õn  tû lÖ thu nhËp chÞu thuÕ trªn doanh thu biÕn ®éng t¨ng tõ  20% trë lªn so víi tû lÖ thu nhËp chÞu thuÕ trªn doanh  thu cña n¨m tríc th× c¬ së kinh doanh ph¶i ®iÒu chØnh tû  lÖ t¹m nép thuÕ TNDN cña 2 quÝ cuèi n¨m; trêng hîp kÕt  qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸ dÞch vô trong 6 th¸ng  ®Çu n¨m cã sù thay ®æi lín dÉn ®Õn tû lÖ thu nhËp chÞu  thuÕ trªn  doanh  thu cña n¨m tríc biÕn ®éng gi¶m  tõ 20%  trë lªn th× c¬ së kinh doanh ®îc ®iÒu chØnh tû lÖ t¹m nép  thuÕ   TNDN   cña   2   quÝ   cuèi   n¨m   vµ   ph¶i   cã   v¨n   b¶n   gi¶i  tr×nh nªu râ nguyªn nh©n, lý do göi c¬ quan thuÕ kÌm theo  c¸c   tµi   liÖu   thuyÕt   minh   viÖc  biÕn   ®éng   s¶n   xuÊt,  kinh  doanh.   Trêng  hîp  c¬   quan  thuÕ   kiÓm   tra,   ph¸t  hiÖn   viÖc  ®iÒu chØnh lµ kh«ng hîp lý, c¬ quan thuÕ cã quyÒn Ên ®Þnh  tû lÖ t¹m nép. VÝ dô: Trong n¨m 2001, tû lÖ thu nhËp chÞu thuÕ trªn  doanh thu ®îc x¸c ®Þnh t¹i tê khai thuÕ TNDN cña c¬ së  kinh doanh lµ 10%. Do vËy, c¬ së t¹m nép thuÕ TNDN trong  quÝ 1 vµ quÝ 2 víi tû lÖ 10%. Sau 6 th¸ng ®Çu n¨m 2002,  t×nh h×nh kinh doanh cña c¬ së suy gi¶m, lµm gi¶m tû lÖ  thu nhËp chÞu thuÕ trªn doanh thu: +   Trêng   hîp   1:   lµm   gi¶m   tû   lÖ   cßn   8%.   C¬   së   kinh  doanh ®îc ®iÒu chØnh tû lÖ t¹m nép trong quÝ 3 vµ quÝ 4  lµ   8%   (do   møc   biÕn   ®éng   tû   lÖ   thu   nhËp   chÞu   thuÕ   trªn  doanh thu lµ: (10­8)/10= 20%)
 6. 6 +   Trêng   hîp   2:   lµm   gi¶m   tû   lÖ   cßn   9%.   C¬   së   kinh  doanh kh«ng ®îc ®iÒu chØnh tû lÖ t¹m nép trong quÝ 3 vµ  quÝ 4 vµ vÉn nép víi tû lÖ 10% (do møc biÕn ®éng tû lÖ  thu nhËp chÞu thuÕ trªn doanh thu lµ: (10­9)/10= 10%) b)  Kª khai, nép thuÕ TNDN n¨m:  ­  KÕt  thóc  n¨m d¬ng  lÞch  hoÆc n¨m  tµi  chÝnh,  c¬ së  kinh doanh kª khai thuÕ TNDN n¨m theo mÉu sè 04­TNDN­TKTN  ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy.  ­ Thêi  h¹n  nép tê khai  thuÕ  chËm  nhÊt kh«ng  qu¸  90  ngµy   kÓ   tõ   ngµy   kÕt   thóc   n¨m   d¬ng   lÞch   hoÆc   n¨m   tµi  chÝnh. C¸ch x¸c ®Þnh ngµy nép tê khai t¬ng tù nh ®èi víi  thuÕ GTGT. ­   C¨n   cø   sè   thuÕ   ph¶i   nép   ®∙   kª   khai   trªn   tê   khai  thuÕ TNDN n¨m, c¬ së kinh doanh nép ®Çy ®ñ sè thuÕ cßn  thiÕu vµo ng©n s¸ch nhµ níc trong thêi h¹n 90 ngµy kÓ tõ  ngµy kÕt thóc n¨m d¬ng lÞch hoÆc n¨m tµi chÝnh; nÕu nép  thõa th× ®îc trõ vµo sè thuÕ ph¶i nép cña kú kª khai t¹m  nép thuÕ tiÕp theo. C¸ch x¸c ®Þnh ngµy nép thuÕ vµ thø tù  u tiªn nép tiÒn thuÕ TNDN t¬ng tù nh ®èi víi thuÕ GTGT. ­ C¬ së kinh doanh chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ  tÝnh trung thùc, chÝnh x¸c cña viÖc kª khai. Trêng hîp c¬  quan thuÕ khi kiÓm tra, thanh tra ph¸t hiÖn c¸c sè liÖu  trªn tê khai lµ kh«ng trung thùc, kh«ng chÝnh x¸c, c¬ së  kinh doanh sÏ bÞ xö ph¹t theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. ­ C¬ së kinh doanh thùc hiÖn quyÕt to¸n thuÕ TNDN n¨m  2003 theo mÉu QuyÕt to¸n TNDN ban hµnh kÌm theo Th«ng t  sè 18/2002/TT­BTC ngµy 20/2/2002. KÓ tõ khi kÕt thóc n¨m  2004, c¬ së kinh doanh kª khai thuÕ TNDN n¨m theo mÉu tê  khai (mÉu sè 04­TNDN­TKTN) ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy. c) MiÔn gi¶m thuÕ TNDN C¬ së kinh doanh tù x¸c ®Þnh u ®∙i thuÕ mµ c¬ së kinh  doanh   thuéc   diÖn   ®îc   hëng   trong   n¨m   (thuÕ   suÊt   TNDN  u  ®∙i, møc miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ TNDN) theo chÕ ®é qui ®Þnh,  sè thuÕ TNDN ®îc miÔn, gi¶m trõ khi tÝnh sè thuÕ TNDN t¹m  nép hµng quÝ.  KÕt thóc n¨m d¬ng lÞch hoÆc n¨m tµi chÝnh, c¬ së kinh  doanh tÝnh l¹i sè thuÕ TNDN ®îc u ®∙i, miÔn, gi¶m vµ gi¶i  tr×nh râ c¨n cø x¸c ®Þnh göi cho c¬ quan thuÕ kÌm theo tê  khai thuÕ TNDN n¨m. d) Kª khai ®iÒu chØnh thuÕ TNDN n¨m:  ­ Sau khi ®∙ nép tê khai cho c¬ quan thuÕ, nÕu c¬ së  kinh doanh cã sù sai sãt, nhÇm lÉn vÒ sè liÖu ®∙ kª khai  (do c¬ së kinh doanh tù ph¸t hiÖn hoÆc do c¬ quan thuÕ  th«ng b¸o), c¬ së kinh doanh cã tr¸ch nhiÖm kª khai ®iÒu  chØnh víi c¬ quan thuÕ:
 7. 7 + NÕu  cßn trong  thêi  h¹n  nép tê khai  theo  qui ®Þnh  th×   c¬   së   kinh   doanh   ®îc   nép   tê   khai   ®∙   ®iÒu   chØnh   ®Ó  thay thÕ tê khai cò ®∙ göi c¬ quan thuÕ. Tê khai thay thÕ  ph¶i ghi râ thay thÕ cho tê khai ®∙ göi c¬ quan thuÕ ngµy  th¸ng n¨m nµo; + NÕu qu¸ thêi h¹n nép tê khai theo qui ®Þnh, c¬ së  kinh doanh nép B¶n kª khai bæ sung, söa ®æi c¸c chØ tiªu  ®∙ ®iÒu chØnh, trong ®ã nªu râ kú ®iÒu chØnh, néi dung vµ  m∙ chØ tiªu ®iÒu chØnh, sè liÖu ®∙ kª khai, sè ®Ò nghÞ  ®iÒu chØnh,  lý do ®iÒu  chØnh vµ sè thuÕ TNDN t¨ng  thªm  (hay gi¶m ®i) do ®iÒu chØnh, cã ký tªn, ®ãng dÊu. Trêng  hîp c¬ quan thuÕ ra th«ng  b¸o  vÒ quyÕt  ®Þnh thanh  tra,  kiÓm   tra,   th×   c¬   së   kinh   doanh   kh«ng   ®îc   kª   khai   ®iÒu  chØnh.  e)   Trong   c¸c   trêng   hîp   s¸p   nhËp,   hîp   nhÊt,   chia,  t¸ch,   gi¶i   thÓ,   ph¸   s¶n,   chuyÓn   ®æi   lo¹i   h×nh   doanh  nghiÖp,   chuyÓn   ®æi   h×nh   thøc   së   h÷u,   c¬   së   kinh   doanh  ph¶i thùc  hiÖn  kª khai  thuÕ TNDN n¨m ®Õn thêi  ®iÓm  s¸p  nhËp, hîp nhÊt, chia, t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n, chuyÓn ®æi  lo¹i h×nh doanh nghiÖp. C¬ së kinh doanh nép tê khai thuÕ  vµ nép hÕt sè thuÕ TNDN cßn thiÕu vµo ng©n s¸ch nhµ níc  chËm nhÊt sau 45 ngµy kÓ tõ ngµy cã quyÕt ®Þnh chuyÓn ®æi  lo¹i h×nh doanh nghiÖp, chuyÓn ®æi h×nh thøc së h÷u, s¸p  nhËp, hîp nhÊt, chia, t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n, chuyÓn ®æi  lo¹i h×nh doanh nghiÖp. Trêng hîp cã sè thuÕ nép thõa, c¬  së kinh doanh sÏ ®îc c¬ quan thuÕ hoµn tr¶ theo c¸c qui  ®Þnh hiÖn hµnh.  III. nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm  cña c¬ quan thuÕ  Ngoµi   nh÷ng   nhiÖm   vô,   quyÒn   h¹n   vµ   tr¸ch   nhiÖm   ®îc  quy ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ thuÕ vµ c¸c v¨n b¶n  ph¸p luËt cã liªn quan, c¬ quan thuÕ qu¶n lý c¬ së kinh  doanh thùc hiÖn thùc hiÖn thÝ ®iÓm c¬ chÕ tù kª khai, tù  nép thuÕ thùc hiÖn thÝ ®iÓm cã tr¸ch nhiÖm: 1.   Tuyªn   truyÒn,   phæ   biÕn,   híng   dÉn,   gi¶i   ®¸p   th¾c  m¾c cña c¬ së kinh doanh vÒ chÝnh s¸ch thuÕ, thñ tôc kª  khai, nép thuÕ ®Ó c¬ së kinh doanh hiÓu vµ thùc hiÖn ®óng  c¸c qui ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thuÕ vµ c¬ chÕ tù kª khai  thuÕ, tù nép thuÕ.  2. Theo dâi viÖc thùc hiÖn nghÜa vô kª khai, nép thuÕ  cña c¬ së kinh doanh: ­   Qu¸   c¸c   thêi   h¹n   kª   khai   theo   qui   ®Þnh,   c¬   quan  thuÕ   göi   th«ng   b¸o   nh¾c   nép   tê   khai   ®èi   víi   c¸c   c¬   së 
 8. 8 kinh doanh cha nép tê khai thuÕ vµ xö ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. Trêng hîp sau khi ®∙ th«ng  b¸o nh¾c nép tê khai vµ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh, c¬ së  kinh doanh vÉn kh«ng nép tê khai thuÕ, c¬ quan thuÕ sÏ Ên  ®Þnh sè thuÕ t¹m nép theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thuÕ. ­ Qu¸  c¸c thêi  h¹n  nép thuÕ  theo  qui ®Þnh,  c¬ quan  thuÕ göi th«ng b¸o nh¾c nép thuÕ ®èi víi c¸c c¬ së kinh  doanh  cha nép  hoÆc  nép cha ®ñ tiÒn thuÕ ®ång  thêi  tÝnh  ph¹t nép chËm ®èi víi sè thuÕ cßn nî ng©n s¸ch nhµ níc  theo quy ®Þnh. 3.   TiÕn   hµnh   kiÓm   tra,   thanh   tra   viÖc   kª   khai,   nép  thuÕ cña c¬ së kinh doanh. 4. ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cìng chÕ ®Ó thu nî thuÕ, thu  ph¹t. §èi   víi   c¸c   c¬   së   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh   kh«ng   nép  thuÕ, nép ph¹t theo th«ng b¸o nh¾c hoÆc quyÕt ®Þnh xö lý  vÒ thuÕ, c¬ quan thuÕ sÏ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p sau ®©y: ­ Yªu cÇu ng©n hµng, tæ chøc tÝn dông kh¸c, kho b¹c  trÝch   tiÒn   göi   cña   c¬   së   kinh   doanh   t¹i   ng©n   hµng,   tæ  chøc tÝn dông, kho b¹c ®Ó nép thuÕ, nép ph¹t. ­ Gi÷ hµng ho¸, tang vËt ®Ó b¶o ®¶m thu ®ñ sè thuÕ,  sè tiÒn ph¹t. ­ Kª biªn tµi s¶n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó b¶o  ®¶m thu ®ñ sè thuÕ, sã tiÒn ph¹t cßn thiÕu. 5. §¶m b¶o gi÷ bÝ mËt ®èi víi c¸c th«ng tin ®îc cung  cÊp vÒ c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh thÝ ®iÓm theo quy ®Þnh IV. Tæ chøc thùc hiÖn: 1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o. ViÖc thÝ ®iÓm thùc hiÖn c¬ chÕ c¬ së  kinh   doanh   tù   kª   khai,   tù   nép   thuÕ   theo   qui   ®Þnh   t¹i  Th«ng t nµy ®îc thùc hiÖn tõ ngµy 1 th¸ng 1 n¨m 2004. 2. Ngoµi c¸c néi dung quy ®Þnh t¹i Th«ng t  nµy, c¸c  quy ®Þnh vÒ c¨n cø tÝnh thuÕ, ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ, thuÕ  suÊt, miÔn gi¶m thuÕ, hoµn thuÕ, xö lý vi ph¹m, khen th­ ëng vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i  c¸c LuËt thuÕ GTGT vµ LuËt thuÕ TNDN. 3. Tæng côc ThuÕ chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn  thÝ   ®iÓm   qu¶n   lý   thuÕ   theo   c¬   chÕ   tù   kª   khai,   tù   nép  thuÕ. 4.   Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn,   nÕu   cã   khã   kh¨n   víng  m¾c, ®Ò nghÞ c¸c ®¬n vÞ, c¬ quan, c¬ së kinh doanh ph¶n 
 9. 9 ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu híng dÉn bæ  sung. 
 10. 10 MÉu sè 01­GTGT­TKTN Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc Ngµy nép  T ê   k h a i   t h u Õ   g i ¸   t r Þ   g i a   t ¨ n g  tê khai  (GTGT) thuÕ [01] Kú kª khai:…………… (th¸ng)………. (n¨m) …./…../ [02] M∙ sè thuÕ   §¬n vÞ tiÒn: §ång ViÖt Nam [03] Tªn c¬ së kinh doanh: [04] §Þa chØ trô së: [05] QuËn/huyÖn [06] TØnh/Thµnh phè: [07] §iÖn tho¹i: [08] Fax [09] E­Mail: Kh«ng cã ho¹t ®éng mua, b¸n ph¸t sinh trong  [10] kú (®¸nh dÊu “X”) ThuÕ   GTGT   cßn   ®îc   khÊu   trõ   kú   tríc  [11] chuyÓn sang Gi¸ trÞ hµng  ThuÕ GTGT hãa dÞch vô  (cha cã thuÕ  GTGT) Hµng hãa dÞch vô (HHDV) mua vµo trong  [12] [21] kú Trong ®ã:  + NhËp khÈu [13] [22]                   + Tµi s¶n cè ®Þnh [14] [23] Hµng   hãa   dÞch   vô   mua   vµo   chÞu   thuÕ  [15] [24] GTGT trong kú ThuÕ   GTGT   cña   hµng   hãa   dÞch   vô   mua  [25] vµo khÊu trõ trong kú §iÒu   chØnh   t¨ng   thuÕ   GTGT   ®îc   khÊu  [26] trõ c¸c kú tríc §iÒu   chØnh   gi¶m   thuÕ   GTGT   ®îc   khÊu  [27] trõ c¸c kú tríc Tæng sè thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ  [28] = [11] + [25] +  [28] [26] ­ [27] Hµng hãa dÞch vô b¸n ra trong kú [16]  [16] [29] = [17] + [18] + [19] + [20]; [29] =  [30] + [31] Hµng   hãa   dÞch   vô   b¸n   ra   kh«ng   chÞu  [17] thuÕ GTGT Hµng hãa dÞch vô xuÊt khÈu 0% [18] Hµng hãa dÞch vô b¸n ra thuÕ suÊt 5% [19] [30] Hµng hãa dÞch vô b¸n ra thuÕ suÊt 10% [20] [31] §iÒu chØnh t¨ng thuÕ GTGT HHDV b¸n ra  [32]   P h Ç n   d µ n h   c h o   c ¬   q u a n  T«i xin cam ®oan sè liÖu kª khai trªn  thuÕ lµ ®óng vµ xin chÞu hoµn toµn tr¸ch  nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ sè liÖu ®∙ kª  khai ..........., ngµy...... th¸ng........  n¨m 200...... Ký tªn, ®ãng dÊu (ghi râ hä tªn vµ 
 11. 11 MÉu sè 02­GTGT­TKTN B¶n gi¶i tr×nh kª khai ®iÒu chØnh thuÕ  Gi¸ trÞ gia t¨ng Kú kª khai: th¸ng.......... n¨m........ M∙ sè thuÕ: Tªn c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh: §Þa chØ : §iÖn   tho¹i:  Fax:                                  E­mail: Chóng t«i ®Ò nghÞ c¬ quan thuÕ cho ®iÒu chØnh kª khai  thuÕ GTGT c¸c kú kª khai tríc. Cô thÓ nh sau: §¬n vÞ tiÒn: §ång ViÖt  Nam Néi  M∙ chØ  Kú kª  Sè liÖu Sè liÖu Sè liÖu Sè thuÕ Lý do  dung  tiªu  khai ®Ò  ®∙ kª  ®Ò nghÞ  chªnh  chªnh  ®iÒu  chØ  trªn tê  nghÞ  khai kú  ®iÒu  lÖch do lÖch do chØnh tiªu  khai  ®iÒu  tríc chØnh  ®iÒu  ®iÒu  ®iÒu  thuÕ chØnh kú nµy chØnh chØnh chØnh 1 2 3 4 5 6=5­4 7 8  I/§iÒu chØnh t¨ng thuÕ GTGT  ®îc khÊu trõ c¸c  [26] kú tríc  1/ … 2/ ….   II/ §iÒu chØnh gi¶m thuÕ GTGT   ®îc khÊu trõ  [27] c¸c kú tríc  1/ … 2/ …. III/   §iÒu   chØnh   t¨ng   thuÕ   GTGT   HHDV   b¸n     ra  [32] c¸c kú tríc  1/ … 2/ …. IV/  §iÒu chØnh gi¶m thuÕ GTGT HHDV b¸n ra c¸c  [33] kú tríc  1/ … 2/ …. Chóng   t«i   cam   ®oan   sè   liÖu   ®iÒu   chØnh   trªn   ®©y   lµ  ®óng, chóng t«i xin hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sè liÖu  ®∙ kª khai.
 12. 12 Ngµy........, th¸ng........, n¨m  ......... (Ký tªn, ®ãng dÊu)
 13. 13 MÉu sè 03­TNDN­TKTN Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc B¶n x¸c ®Þnh sè thuÕ thu nhËp  Ngµy nép tê  doanh nghiÖp nép theo quÝ khai QuÝ...... n¨m........ M∙ sè thuÕ:  Tªn c¬ së kinh doanh: §Þa chØ trô së: QuËn/huyÖn: TØnh/Thµnh phè: §iÖn tho¹i: Fax: E­Mail: §¬n vÞ tiÒn: §ång  ViÖt Nam 1 Doanh thu trong quÝ (1=a+b+c) a Th¸ng thø nhÊt b Th¸ng thø hai c Th¸ng thø ba 2   Tû   lÖ   thu   nhËp   chÞu   thuÕ   trªn   doanh  thu 3 ThuÕ suÊt 4   ThuÕ   thu   nhËp   doanh   nghiÖp   ph¶i   nép  trong quÝ (4=1x2x3) 5   Sè   thuÕ   thu   nhËp   doanh   nghiÖp   miÔn,  ......., ngµy.........  th¸ng.......... n¨m 200........... Ký tªn, ®ãng dÊu (ghi râ hä tªn vµ  chøc vô) Ghi chó: (*) §Ò nghÞ c¬ së kinh doanh gi¶i tr×nh râ lo¹i miÔn, gi¶m  thuÕ  thu  nhËp  doanh  nghiÖp  ®Ó x¸c  ®Þnh  sè thuª  ®îc miÔn,  gi¶m  trõ t¹i chØ tiªu nµy
 14. 14 Híng dÉn lËp tê khai thuÕ   Gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) A/ Mét sè qui ®Þnh khi lËp tê khai thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng: 1.   C¸c   tõ   viÕt   t¾t :   “GTGT”   ­   “gi¸   trÞ   gia   t¨ng” ;  “CSKD” ­ “c¬ së kinh doanh”, “HHDV”­ “hµng ho¸ dÞch vô”. 2. Sè tiÒn ghi trªn tê khai lµm trßn ®Õn ®¬n vÞ tÝnh  lµ   ®ång   ViÖt   Nam.   Kh«ng   ghi   sè   thËp   ph©n   trªn   tê   khai  thuÕ GTGT. 3. C¸c sè liÖu ghi trªn tê khai kh«ng ®îc ghi sè ©m  (cã dÊu ­ ®»ng tríc).   B/  Híng dÉn lËp tê khai thuÕ GTGT: 1. Tõ chØ tiªu [01] ®Õn chØ tiªu [09]:  CSKD ghi ®óng  kú kª khai thuÕ vµ c¸c th«ng tin ®∙ ®¨ng ký thuÕ víi c¬  quan thuÕ. NÕu cã thay ®æi c¸c th«ng tin tõ chØ tiªu [02]  ®Õn chØ tiªu [09],  CSKD ph¶i thùc  hiÖn  ®¨ng ký thuÕ bæ  sung víi c¬ quan thuÕ theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. 2.   ChØ   tiªu   [10]   "Kh«ng   cã   ho¹t   ®éng   mua,   b¸n   HHDV  ph¸t sinh trong kú":  NÕu CSKD trong kú kª khai kh«ng cã  c¸c ho¹t ®éng mua, b¸n  hµng ho¸ dÞch vô th× ®¸nh dÊu “X”  vµo « sè 10 nµy, ®ång thêi kh«ng ph¶i ®iÒn sè liÖu cho  c¸c   chØ   tiªu   trong   kú   (c¸c   chØ   tiªu   [12],   [13],   [14],  [15],   [16],   [17],   [18],   [19],   [20],   [21],   [22],   [23],  [24], [29],  [30], [31]). 3. ChØ tiªu [11] "ThuÕ GTGT cßn ®îc khÊu trõ kú tríc  chuyÓn sang": Gi¸ trÞ cña chØ tiªu nµy b»ng « sè [38] cña  tê khai kú tríc. 4. ChØ tiªu [12] "Hµng ho¸ dÞch vô mua vµo trong kú":  Lµ gi¸ trÞ (cha cã thuÕ GTGT) cña hµng ho¸ dÞch vô mua  vµo trong kú vµ t¬ng øng lµ « sè [21] ­ ThuÕ Gi¸ trÞ gia  t¨ng cña hµng hãa, dÞch vô mua vµo trong kú (bao gåm c¶  thuÕ GTGT ®îc tÝnh khÊu trõ vµ kh«ng ®îc tÝnh khÊu trõ). 5. ChØ tiªu [13] "NhËp khÈu", [14] "Tµi s¶n cè ®Þnh":  Lµ   c¸c   kª   khai   chi   tiÕt   cho   c¸c   gi¸   trÞ   (cha   cã   thuÕ  GTGT) cu¶ hµng hãa nhËp khÈu, tµi s¶n cè ®Þnh (kÓ c¶ tµi  s¶n cè ®Þnh     nhËp khÈu) vµ chØ tiªu  [22], [23] ­  thuÕ  GTGT   cña   hµng   hãa   nhËp   khÈu,   tµi   s¶n   cè   ®Þnh.   CSKD   bá  trèng   c¸c chØ tiªu nµy nÕu kh«ng cã c¸c lo¹i hµng hãa,  dÞch vô mua vµo nh trªn ph¸t sinh trong kú kª khai.
 15. 15 6. ChØ tiªu [15] "Hµng ho¸, dÞch vô mua vµo chÞu thuÕ  GTGT":  Lµ gi¸ trÞ (cha cã thuÕ GTGT) cña hµng ho¸, dÞch  vô mua vµo trong kú thuéc diÖn chÞu thuÕ GTGT vµ t¬ng øng  lµ «  [24] ­  ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña hµng hãa, dÞch vô  mua   vµo   chÞu   thuÕ   GTGT   (bao   gåm   c¶   thuÕ   GTGT   ®îc   tÝnh  khÊu trõ vµ kh«ng ®îc tÝnh khÊu trõ). 7. ChØ tiªu [25]: "ThuÕ GTGT cña hµng ho¸, dÞch vô mua  vµo khÊu trõ trong kú": Trêng hîp CSKD võa s¶n xuÊt, kinh doanh mÆt hµng chÞu  thuÕ GTGT, võa s¶n xuÊt, kinh doanh mÆt hµng kh«ng chÞu  thuÕ   GTGT   th×   ph¶i   h¹ch   to¸n   riªng   thuÕ   GTGT   cña   hµng  hãa,   dÞch   vô   mua   vµo   dïng   cho   s¶n   xuÊt   kinh   doanh   mÆt  hµng   chÞu   thuÕ   vµ   mÆt   hµng   kh«ng   chÞu   thuÕ.   Trêng   hîp  kh«ng h¹ch to¸n ®îc riªng th× tÝnh   ph©n bæ theo tû lÖ  doanh sè cña hµng hãa, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT so víi tæng  doanh sè cña hµng hãa, dÞch vô b¸n ra. 8. ChØ tiªu [26] "§iÒu chØnh t¨ng thuÕ GTGT ®îc khÊu  trõ c¸c kú tríc" vµ chØ tiªu [27] "§iÒu chØnh gi¶m thuÕ  GTGT ®îc khÊu trõ c¸c kú tríc": Lµ c¸c kª khai ®iÒu chØnh  t¨ng hoÆc gi¶m thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ cho c¸c kú kª khai  tríc bÞ sai sãt. NÕu CSKD cã kª khai ®iÒu chØnh t¹i c¸c «  nµy, CSKD ph¶i kª khai B¶n gi¶i tr×nh kª khai ®iÒu chØnh  thuÕ GTGT theo mÉu göi  kÌm tê khai thuÕ GTGT cho c¬ quan  thuÕ.  9.   ChØ   tiªu   [28]   "Tæng   sè   thuÕ   GTGT   ®îc   khÊu   trõ":  [28] = [11]+ [25] + [26] ­ [27] 10. ChØ tiªu [16] "Hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra trong kú":  [16] = [17]+ [18]+ [19]+[20]  vµ  [29]  thuÕ GTGT  cña  HHDV  b¸n ra trong kú ®îc tÝnh b»ng c«ng thøc:  [29] =   [30]+  [31] 11. ChØ tiªu [17] "Hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra kh«ng chÞu  thuÕ   GTGT":  Gi¸   trÞ   hµng   ho¸   dÞch   vô   b¸n   ra   trong   kú  kh«ng chÞu thuÕ GTGT  12.   ChØ   tiªu   [18],   [19],   [20]:     "Gi¸   trÞ   hµng   ho¸,  dÞch   vô   b¸n   ra   trong   kú   cha   cã   thuÕ   GTGT"  vµ   chØ   tiªu  [30],   [31]:  thuÕ   GTGT   HHDV   b¸n   ra   theo   tõng   nhãm   thuÕ  suÊt thuÕ GTGT  13. ChØ tiªu [32]: "§iÒu chØnh t¨ng thuÕ GTGT HHDV b¸n  ra c¸c kú tríc" vµ chØ tiªu [33]: "§iÒu chØnh gi¶m thuÕ  GTGT HHDV b¸n ra c¸c kú tríc" : lµ c¸c kª khai ®iÒu chØnh  t¨ng hoÆc gi¶m thuÕ GTGT cña HHDV b¸n ra cña c¸c kú kª  khai tríc bÞ sai sãt. NÕu CSKD cã kª khai ®iÒu chØnh t¹i  c¸c « nµy, CSKD ph¶i kª khai B¶n gi¶i tr×nh kª khai ®iÒu  chØnh thuÕ GTGT theo mÉu göi   kÌm tê khai thuÕ GTGT cho  c¬ quan thuÕ. 
 16. 16 Lu ý: ­   C¸c   chØ   tiªu  [12],   [13],   [14],   [15],   [21],   [22],  [23],  [24],   [16],   [17],   [18],   [19],   [20],   [28],   [29],  [30],   [31]    bao   gåm   c¶   c¸c   hãa   ®¬n,   chøng   tõ   cña   thuÕ  GTGT   ®îc   khÊu   trõ   ®îc   phÐp   kª   khai   chËm   trong   vßng   3  th¸ng theo qui ®Þnh cña LuËt thuÕ vµ c¸c hãa ®¬n chøng tõ  cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, gi¶m gi¸ hµng b¸n… (nÕu cã) 14.   ChØ   tiªu   [34]:   "Tæng   sè   thuÕ   GTGT   HHDV   b¸n   ra"  [34] =  [29]+ [32] ­ [33] TÝnh kÕt qu¶ thuÕ GTGT trong kú:  15. ChØ tiªu [35] ThuÕ GTGT ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ  níc trong kú:  [35] = [34]  ­ [28] >0 16. ChØ tiªu [36] ThuÕ GTGT cha khÊu trõ hÕt kú nµy:  [36] = [34]­[28] 
 17. 17 MÉu sè 04­TNDN­ TKTN  Céng hoµ x∙  héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp­ Tù do­ H¹nh phóc Tê khai thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp Ngµy nép tê  [01] Kú tÝnh thuÕ:……………….. khai [02] M∙ sè thuÕ: [03] Tªn c¬ së kinh doanh: [04] §Þa chØ trô së: [05] Qu©n/HuyÖn: [06]   TØnh/Thµnh  phè: [07] §iÖn tho¹i: [08] Fax: [09] E­mail: [10] Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh: §¬n vÞ tÝnh: ®ång ViÖt Nam STT ChØ tiªu M∙  Sè tiÒn sè (1) (2) (3) (4) A KÕt  qu¶  kinh doanh ghi nhËn theo b¸o  c¸o tµi chÝnh 1 Doanh  thu  b¸n hµng  ho¸  vµ cung  A1 cÊp dÞch vô Trong  ®ã:  ­ Doanh  thu b¸n  hµng  A2 ho¸   kh«ng   thuéc   diÖn   nép   thuÕ  thu nhËp doanh nghiÖp ­ Doanh  thu  b¸n hµng  ho¸,  dÞch  A3 vô xuÊt khÈu ­   Doanh   thu   chuyÓn   quyÒn   sö  A4 dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt 2 C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu A5 a ChiÕt khÊu th¬ng m¹i A6 b Gi¶m gi¸ hµng b¸n A7 c Gi¸ trÞ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i A8 d ThuÕ   tiªu   thô   ®Æc   biÖt,   thuÕ  A9 xuÊt   khÈu,   thuÕ   gi¸   trÞ   gia  t¨ng   theo   ph¬ng   ph¸p   trùc   tiÕp  ph¶i nép 3 Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh  A10 Trong   ®ã:   ­   L∙i   tiÒn   göi,   l∙i  A11 cho   vay   vèn,   l∙i   b¸n   hµng   tr¶  chËm
 18. 18                 ­ Chªnh lÖch do  A12 b¸n  ngo¹i  tÖ vµ l∙i  chªnh  lÖch  tû gi¸ hèi ®o¸i                                  ­ L∙i chªnh  A13 lÖch   tû   gi¸   hèi   ®o¸i   cha   thùc  hiÖn 4 Chi   phÝ   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh  A14 hµng ho¸, dÞch vô a Gi¸ vèn hµng b¸n A15 Trong   ®ã:     ­   Chi   phÝ   nguyªn  A16 liÖu,   vËt   liÖu,   nhiªn   liÖu   vµ  hµng   ho¸   mua   cña   tæ   chøc,   c¸  nh©n   kh«ng   kinh   doanh   ®îc   lËp  b¶ng kª theo quy ®Þnh.                   ­ Gi¸ vèn cña  A17 ®Êt chuyÓn quyÒn b Chi phÝ b¸n hµng A18 Trong  ®ã:  ­ Chi phÝ  qu¶ng  c¸o,  A19 tiÕp   thÞ,   khuyÕn   m¹i,   hoa   hång  m«i giíi                  ­ Chi phÝ cho  A20 chuyÓn   quyÒn   sö   dông   ®Êt,  chuyÓn quyÒn thuª ®Êt  c Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp A21 Trong   ®ã:­   Chi   phÝ   tiÕp   t©n,  A22 kh¸nh   tiÕt,   héi   häp,   giao   dÞch  ®èi ngo¹i                  ­ Chi cho lao  A23 ®éng n÷                 ­ Chi phÝ qu¶n  A24 lý kinh doanh do c«ng ty ë níc  ngoµi ph©n bæ                   ­ Chi phÝ cho  A25 chuyÓn   quyÒn   sö   dông   ®Êt,  chuyÓn quyÒn thuª ®Êt 5 Chi phÝ tµi chÝnh A26 Trong   ®ã:   ­   Chi   phÝ   l∙i   tiÒn  A27 vay   dïng   cho   s¶n   xuÊt,   kinh  doanh                  ­ Chi phÝ cho  A28 chuyÓn   quyÒn   sö   dông   ®Êt,  chuyÓn quyÒn thuª ®Êt                                  ­ Lç chªnh  A29 lÖch   tû   gi¸   hèi   ®o¸i   cha   thùc  hiÖn 6 Lîi   nhuËn   thuÇn   tõ   ho¹t   ®éng  A30 kinh doanh Trong   ®ã:   Lîi   nhuËn   tõ   chuyÓn  A31
 19. 19 quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn  thuª ®Êt 7 Thu nhËp kh¸c A32 Trong ®ã: a Thu  tõ nhîng b¸n,  thanh  lý tµi  A33 s¶n b Thu   nhËp   tõ   c¸c   kho¶n   nî   ph¶i  A34 tr¶ kh«ng x¸c ®Þnh ®îc chñ nî c Thu  c¸c kho¶n  ph¶i  thu  khã ®ßi  A35 ®∙ xö lý xo¸ sæ nay ®ßi ®îc d C¸c   kho¶n   thuÕ   ®îc   h¹ch   to¸n  A36 vµo   chi   phÝ   hîp   lý   ®∙   nép   vµo  ng©n  s¸ch  nhµ níc nay  ®îc ng©n  s¸ch nhµ níc hoµn l¹i ® Thu   nhËp   tõ   kinh   doanh   cña  A37 nh÷ng   n¨m   tríc   bÞ   bá   sãt   míi  ph¸t hiÖn ra e Thu  nhËp  nhËn ®îc tõ ho¹t  ®éng  A38 s¶n   xuÊt,   kinh   doanh   ë   níc  ngoµi g KÕt  d  cuèi  n¨m c¸c  kho¶n  trÝch  A39 tríc chi kh«ng hÕt  8 Chi phÝ kh¸c A40 Trong ®ã: Chi phÝ chuyÓn nhîng,  A41 thanh lý tµi s¶n 9 Lîi nhuËn kh¸c A42 10 Tæng   lîi   nhuËn   tríc   thuÕ   thu  A43 nhËp doanh nghiÖp Trong   ®ã:   Lîi   nhuËn   tõ   ho¹t  A44 ®éng   kh«ng   thuéc   diÖn   nép   thuÕ  thu nhËp doanh nghiÖp B X¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ theo LuËt thuÕ thu nhËp  doanh nghiÖp 1 §iÒu   chØnh   t¨ng   tæng   lîi   nhuËn  B1 tríc thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp a Chªnh   lÖnh   ®iÒu   chØnh   t¨ng  B2 doanh thu b Thu nhËp liªn quan ®Õn tiªu thô  B3 hµng   ho¸,   dÞch   vô   kh«ng   tÝnh  trong doanh thu c Chi   phÝ   khÊu   hao   TSC§   vît   møc  B4 khÊu   hao   theo   quy   ®Þnh   hoÆc  kh«ng   ®îc   trÝch   khÊu   hao   theo  LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp d Chi     phÝ   nguyªn   liÖu   vît   møc  B5 tiªu hao hîp lý ® Chi   phÝ   l∙i   tiÒn   vay   vît   møc  B6 khèng chÕ theo quy ®Þnh
 20. 20 e Chi qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ, khuyÕn  B7 m¹i… vît møc khèng chÕ theo quy  ®Þnh g C¸c   kho¶n   trÝch   tríc   vµo   chi  B8 phÝ nhng thùc tÕ kh«ng chi hÕt h Chi phÝ kh«ng cã ho¸ ®¬n, chøng  B9 tõ theo chÕ ®é quy ®Þnh  Trong   ®ã:   Chi   phÝ   chuyÓn   quyÒn  B10 sö   dông   ®Êt,   chuyÓn   quyÒn   thuª  ®Êt i C¸c   kho¶n   ph¹t   vi   ph¹m   chÕ   ®é  B11 qu¶n lý Nhµ níc  k Chi   phÝ   kh«ng   liªn   quan   ®Õn  B12 doanh   thu,   thu   nhËp   chÞu   thuÕ  thu nhËp doanh nghiÖp l Chi   tiÒn   l¬ng,   tiÒn   c«ng   cña  B13 chñ   doanh   nghiÖp   t  nh©n,   thµnh  viªn hîp danh chñ hé c¸ thÓ, c¸  nh©n kinh doanh vµ tiÒn thu lao  tr¶   cho   s¸ng   lËp   viªn,   thµnh  viªn héi ®ång qu¶n trÞ cña c«ng  ty cæ phÇn, c«ng ty TNHH m TiÒn l¬ng , tiÒn c«ng kh«ng ®îc  B14 tÝnh vµo chi phÝ hîp lý do tèc  ®é t¨ng tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng v­ ît   tèc   ®é   t¨ng   thu   nhËp   chÞu  thuÕ n Chi phÝ tiÒn ¨n gi÷a ca vît møc  B15 quy ®Þnh 0 C¸c kho¶n chi do nguån kinh phÝ  B16 kh¸c tµi trî p Chi trang phôc vît møc quy ®Þnh B17 q Chi   cho   lao   ®éng   n÷     vît   møc  B18 quy ®Þnh r Chi  qu¶n  lý kinh  doanh  do c«ng  B19 ty ë níc ngoµi ph©n bæ  vît møc  quy ®Þnh s Sè   cha   hoµn   nhËp   c¸c   kho¶n   dù  B20 phßng theo chÕ ®é quy ®Þnh t Lç   chªnh   lÖch   tû   gi¸   hèi   ®o¸i  B21 cha thùc hiÖn v C¸c   kho¶n   ®iÒu   chØnh   lµm   t¨ng  B22 lîi   nhuËn   tríc   thuÕ   thu   nhËp  doanh nghiÖp kh¸c 2 §iÒu   chØnh   gi¶m   tæng   lîi   nhuËn  B23 tríc thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp a C¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ ®∙ xo¸ sæ  B24 tÝnh   vµo   thu   nhËp   chÞu   thuÕ,  nay ph¶i tr¶ do  ®∙ x¸c ®Þnh ®­

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản