Thông tư 128/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
116
lượt xem
5
download

Thông tư 128/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 128/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 45-TC/TCT ngày 1/8/1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 22/CP ngày 17/4/1996 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 128/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t B é  T µi C h Ý n h  sè 128/1998/TT­B T C  n g µ y 22  th¸ng 9 n¨ m  1998 söa  æ i, b æ  s u n g  T h « n g  t sè 45  C/T C T   ® T n g µ y 1 th¸ng  n¨ m  1996 h íng d É n  thùc  Ö n   8  hi N g h Þ  ® Þ n h  sè  22/CP n g µ y 17 th¸ng  n¨ m  1996 cña C h Ý n h   h ñ   4  p v Ò  viÖc x ö  p h¹t  vi p h¹ m  h µ n h  ch Ý n h  trong lÜnh vùc thu Õ Thi hµnh    NghÞ  ®Þnh  22/CP  sè  ngµy  th¸ng 4  17    n¨m 1996 cña ChÝnh   phñ  xö      vÒ  ph¹tviph¹m  hµnh  chÝnh  trong lÜnh    vùc  thuÕ, Bé      Tµi chÝnh  híng  dÉn  thÓ  sau: cô  nh  I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N 1. Hµnh        vi vi ph¹m hµnh  chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ    lµ hµnh    tæ  vi do  chøc, c¸ nh©n        vi ph¹m  nh÷ng  quy ®Þnh  cña    c¸c LuËt thuÕ, Ph¸p lÖnh  vÒ  thuÕ, nh÷ng    quy ®Þnh  lËp  vÒ  chøng    tõ mua  hµng      ghisæ   b¸n  ho¸,më vµ    kÕ  to¸n,nh÷ng    quy ®Þnh  c¸c kho¶n  phÝ, lÖ  vÒ    thu    phÝ  c¸c quy  vµ    ®Þnh  hiÖn  hµnh  c¸c kho¶n    vÒ    thu kh¸c cña    Ng©n  s¸ch Nhµ      nícnhng  cha ®Õn   møc   truy cøu tr¸chnhiÖm    h×nh    sù,ph¶ibÞ  ph¹thµnh    xö    chÝnh. 2.§èit   xö         îng bÞ  ph¹tviph¹m  hµnh  chÝnh  trong lÜnh    vùc  thuÕ: 2.1) Mäi  chøc, c¸    tæ    nh©n  ViÖt Nam  nÕu   hµnh      cã  vi vi ph¹m hµnh  chÝnh  trong lÜnh    vùc  thuÕ. 2.2)Tæ     chøc, c¸ nh©n        níc ngoµi nÕu  hµnh        cã  viviph¹m hµnh chÝnh  trong lÜnh    vùc thuÕ. Trêng  ®iÒu      hîp  íc quèc  mµ   tÕ  ViÖt Nam   kÕt    ký  hoÆc   tham    quy  giacã  ®Þnh  kh¸cth× thùc hiÖn        theo ®iÒu    ký.   íc®∙  3.    C¬ quan thu thuÕ  theo quy ®Þnh   iNghÞ   t¹  ®Þnh   22/CP  sè  ngµy  17/4/1996 bao gåm   quan  c¬  thuÕ  c¬  vµ  quan  H¶i quan    ( ®èi    víithuÕ  xuÊt  khÈu, thuÕ    nhËp khÈu, thuÕ    tiªuthô  Æc   ® biÖt vµ    thuÕ      gi¸trÞ gia t¨ng ë    kh©u  nhËp khÈu). 4. Nguyªn    t¾c h×nh thøc  ph¹tvi ph¹m  xö      hµnh chÝnh trong lÜnh vùc  thuÕ: 4.1)Nguyªn    t¾c  ph¹tviph¹m  xö      hµnh chÝnh trong lÜnh    vùc thuÕ  îc ®   thùc hiÖn    theo §iÒu  Ph¸p    3  lÖnh  lýviph¹m  xö      hµnh  chÝnh  ngµy 6/7/1995. 4.2)H×nh    thøc xö      ph¹tchÝnh:  ­C¶nh    c¸o. ­Ph¹ttiÒn.     Trêng  hîp  dông  ¸p  h×nh  thøc ph¹t tiÒn    ®èi    chøc, c¸  víitæ    nh©n   cã  nhiÒu  hµnh      vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong  lÜnh vùc thuÕ trong mét lÇn ph¸t   hiÖn,kiÓm      ph¹tvÒ    trath× xö    tõng  hµnh      viviph¹m, sau  tæng        ®ã  hîp c¸cmøc  ph¹tb»ng    tiÒn. Ngoµi viÖc  dông    ¸p  mét trong    hai h×nh thøc  ph¹tchÝnh, tuú  xö      theo  tÝnh  chÊt,møc  viph¹m  chøc,c¸ nh©n      ®é    tæ      viph¹m hµnh  chÝnh  trong lÜnh   
 2. 2 vùc  thuÕ  thÓ  ¸p dông  cã  bÞ    h×nh  thøc  ph¹tbæ   xö    sung    lµtÞch    thu tang    vËt, ph¬ng  tiÖn ® îcsö      dông      ®Ó vipham   hµnh  chÝnh. 5.C¸c    t×nh    tiÕtgi¶m  nhÑ    ph¹tviph¹m  khixö      hµnh  chÝnh  tronglÜnh    vùc  thuÕ: Tæ  chøc, c¸ nh©n        viph¹m hµnh chÝnh  ng¨n  ®∙  chÆn  lµm gi¶m      bítt¸c h¹icña      viph¹m  hoÆc     tùnguyÖn söa ch÷a,båith     êng  thiÖth¹i   . 6. C¸c    t×nh    tiÕtt¨ng nÆng     ph¹tviph¹m    khixö      hµnh chÝnh trong lÜnh    vùc  thuÕ: 6.1)T¸iph¹m      hoÆc     viph¹m  nhiÒu  lÇn. 6.2)Lîidông      chøc    vô,quyÒn  hoÆc   h¹n  hoµn  c¶nh  thiªntai dÞch    ,   bÖnh,  ®Þch        ho¹ ®Ó viph¹m. 6.3)Vi ph¹m      trong thêigian      ®ang  chÊp hµnh quyÕt ®Þnh  ph¹t. xö      6.4) Sau      khiviph¹m  cã  ®∙  hµnh      vitrèntr¸nh,  che  dÊu    viph¹m. 7. Nh÷ng  êng    tr hîp kh«ng  ph¹tvi ph¹m  xö      hµnh chÝnh trong lÜnh vùc  thuÕ: 7.1)HÕt      thêihiÖu  ph¹tviph¹m  xö      hµnh  chÝnh: ­ Hµnh        viviph¹m  hµnh  chÝnh  trong lÜnh    vùc thuÕ  ph¸thiÖn  qu¸ bÞ    ®∙    thêihiÖu  ph¹tquy    xö    ®Þnh   t¹ §iÒu  cña  i 12  NghÞ ®Þnh  22/CP  sè  (®îctÝnh      lµ 2 n¨m    tr   tõ ngµy  trëvÒ  íc,kÓ    hµnh      viviph¹m  ph¸thiÖn).Riªng ®èi víic¸c bÞ              hµnh    vikhaiman,      i   trèn c¸c lo¹ thuÕ  thêihiÖu  ph¹t® îc x¸c ®Þnh  th×    xö        theo  quy ®Þnh      t¹ c¸cLuËt thuÕ,Ph¸p  i     lÖnh thuÕ. ­ Qu¸      thêih¹n  th¸ng,kÓ     3    tõ ngµy  quyÕt  cã  ®Þnh  ®×nh  chØ  ®iÒu    tra hoÆc  ®×nh  chØ  ¸n        vô  ®èi víic¸ nh©n  hµnh      cã  viviph¹m  hµnh  chÝnh trong  lÜnh vùc thuÕ  khëitè,truytè hoÆc   cã  bÞ          ®∙  quyÕt  ®Þnh  a  ¸n ra xÐt xö  ® vô        theo        thñ tôc tè tông h×nh  mµ     quan  sù  c¸c c¬  tiÕn hµnh    tè tông quyÕt ®Þnh  ®×nh  chØ  ®iÒu    trahoÆc   ®×nh  chØ  ¸n. vô  Trong    thêihiÖu  ph¹t, xö   nÕu  chøc,c¸ nh©n  viph¹m    tæ      cã    míihoÆc  cè  t×nh    trèntr¸nh,c¶n      trëviÖc  ph¹tth× kh«ng    xö      ¸p dông      c¸cthêihiÖu    sÏ trªnvµ    bÞ  ph¹t®èi    xö    víimäi hµnh      viviph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh    vùc thuÕ bÞ  ph¸thiÖn.   7.2)Vi    ph¹m hµnh chÝnh  trong lÜnh    vùc thuÕ    mµ theo quy ®Þnh cña  Ph¸p    dÊu  luËtcã  hiÖu cña    téiph¹m  c¬  vµ  quan  thuÕ  chuyÓn  s¬  ®∙  hå  ®Õn   c¬  quan  thÈm  cã  quyÒn    gi¶iquyÕt. 7.3) Ngêi cha        ®ñ tuæi thµnh    niªn cã    hµnh      vi vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ  thuÕ    dông  sÏ ¸p  theo ®iÒu  Ph¸p  6  lÖnh  lý vi ph¹m  xö      hµnh chÝnh ngµy 6  th¸ng7    n¨m  1995. 7.4)Ngêicã      hµnh      viviph¹m  hµnh chÝnh  thuÕ  vÒ  trong khi®ang  ¾c       m bÖnh  t©m  thÇn hoÆc     c¸c bÖnh kh¸c lµm    mÊt kh¶ n¨ng nhËn  thøc hay kh¶  n¨ng  ®iÒu  khiÓn hµnh    vicña m×nh. II. h ÷ n g  h µ n h  vi vi p h¹ m, m ø c  x ö  p h¹t:  N
 3. 3 C¨n  quy  cø  ®Þnh  it¹ ®iÒu          ch¬ng    1, 2, 3, 4, 5  I NghÞ  ®Þnh  22/CP  sè  ngµy  th¸ng  n¨m   17  4  1996  cña ChÝnh  phñ,  nh÷ng  hµnh      vi vi ph¹m  hµnh  chÝnh trong lÜnh    vùc  thuÕ,h×nh    thøc vµ    møc    thÓ  sau: ph¹tcô  nh  1. Hµnh        viviph¹m  thñ tôc®¨ng  kinh doanh,®¨ng  nép  vÒ      ký      ký  thuÕ, kª     khailËp    to¸nvµ      sæ kÕ    gi÷ chøng     tõ ho¸ ®¬n  ªnquan  li   ®Õn  viÖc tÝnh thuÕ,  thu thuÕ,nép      thuÕ. 1.1.Vi ph¹m      lÇn ®Çu     ph¹tc¶nh    c¸o,nÕu    viph¹m  lÇn  th×    2  ph¹ttiÒn    tõ 20.000 ®ång ®Õn  200.000 ®ång. NÕu   t×nh        cã  tiÕtt¨ng nÆng   ph¹ttiÒn th×      ®Õn   1.000.000 ®ång        ®èi víimét trong nh÷ng    hµnh    visau: a) Vi ph¹m      quy ®Þnh  ®¨ng  kinh doanh;®¨ng  nép  vÒ  ký      ký  thuÕ, kª khai       víi quan   c¬  thuÕ      quy  qu¸ thêih¹n  ®Þnh  trong c¸cv¨n b¶n        hiÖn  hµnh híng dÉn    thùc hiÖn        c¸c luËtthuÕ, ph¸p    lÖnh thuÕ, lÖ    phÝ  c¸c kho¶n  nép  vµ    thu  kh¸c  cña Ng©n  s¸ch Nhµ    níc. b) Khai kh«ng        ®ñ c¸c kho¶n môc quy ®Þnh trong c¸c tê khainép          thuÕ  hay  trongc¸ctµiliÖu kÕ            to¸ncung  cÊp  cho  quan  c¬  thuÕ. 1.2.Ph¹t tiÒn        tõ 40.000 ®ång  ®Õn  200.000 ®ång ®èi      víivi ph¹m lÇn  ®Çu.  NÕu     viph¹m  2      lÇn  th× ph¹ttiÒn tõ 600.000      ®ång ®Õn  1.000.000 ®ång    ®èi víi     mét trongnh÷ng    hµnh    visau: ­ Thùc    hiÖn kh«ng  ®Çy  chÕ  qu¶n    dông    ®ñ  ®é  lý,sö  ho¸ ®¬n  hµng  b¸n  theo quy    ®Þnh cña  Nhµ níc. ­ Ghi    kh«ng ®Çy  c¸c yÕu    ®ñ    tè theo  quy ®Þnh cña tõng mÉu     ho¸ ®¬n,  biªnlai c¸c mÉu   chØ      vµ    Ên  thuÕ    khixuÊt hµng    hoÆc   cung øng dÞch  cho  vô  kh¸ch hµng.   1.3.Ph¹ttiÒn tõ 100.000          ®ång  ®Õn  1.000.000 ®ång          ®èi víi ph¹m  vi lÇn  ®Çu;  nÕu    viph¹m  lÇn  ph¹ttõ 2.000.000  2      ®ång ®Õn  4.000.000 ®ång, nÕu    cã  t×nh      1  tiÕtt¨ngnÆng   thÓ    cã  ph¹t®Õn   6.000.000 ®ång, nÕu  tõ 2      cã    t×nh  tiÕtt¨ng nÆng       thÓ      trë lªn cã  ph¹t tiÒn    ®Õn  10.000.000 ®ång  ®èi    víimét  trongc¸chµnh        visau: a) Kh«ng    xuÊt tr×nh sæ   to¸n,chøng        li       kÕ    tõ,tµiliÖu cã  ªnquan  theo  yªu  cÇu  cña  quan  c¬  thuÕ. b) Kh«ng  nép    tê khainép    thuÕ, b¸o  kÕ     c¸o  to¸n cho  quan  thuÕ    c¬  thu  trong thêih¹n      quy  ®Þnh  cña      c¸c v¨n b¶n  hiÖn  hµnh híng dÉn    thùc hiÖn    ph¸p  luËtvÒ    thuÕ  c¸cv¨n b¶n  vµ      ph¸p luËtvÒ        c¸ckho¶n    thu Ng©n s¸ch Nhµ    níc. c) Thùc hiÖn kh«ng ®Çy     ®ñ hoÆc  kh«ng thùc hiÖn chÕ       ®é kÕ to¸n  theo quy    ®Þnh cña Ph¸p  lÖnh  to¸nthèng  kÕ    kª. d) VËn  chuyÓn  hµng  ho¸ kh«ng kÌm  theo    s¬    c¸c hå  vÒ quy  ®Þnh  cho  tõng ®èi îng  t kinh doanh    (sæ mua  hµng, chøng      tõ,giÊy    lÖ  tê hîp  kh¸c)1.4.     Ph¹ttiÒn tõ 1.000.000 ®ång          ®Õn  10.000.000 ®ång          ®èi víiviph¹m lÇn ®Çu,  nÕu     vi ph¹m lÇn  ph¹ttiÒn  2    ®Õn  13.000.000  ®ång,  nÕu   t×nh    cã  tiÕtt¨ng  nÆng  thÓ    cã  ph¹t®Õn   20.000.000 ®ång        ®èi víimét  trongc¸chµnh        visau: ­ Cè   kh«ng    ý  nép      c¸c tê khainép    thuÕ, b¸o    c¸o    kÕ to¸n vµ      c¸c giÊy    tê kh¸ccho  quan      c¬  thu thuÕ  theo quy    ®Þnh cña Ph¸p luËt. Hµnh    ý    vi cè  lµ sau    khi hÕt h¹n nép    igiÊy    c¸c lo¹  tê trªn,c¬    quan  thu  thuÕ    göigiÊy  lÇn  nhÊt yªu  b¸o  thø    cÇu  nép nh÷ng    tµiliÖu trªn.    Qu¸  ngµy  10  kÓ     tõ ngµy    göi th«ng b¸o lÇn thø nhÊt nÕu  së  c¬  vÉn  kh«ng  nép, c¬    quan 
 4. 4 thuÕ    göi th«ng b¸o lÇn thø    2. NÕu  sau  ngµy  së  10  c¬  vÉn  kh«ng nép, c¬    quan    thu thuÕ  îc¸p dông    ®     c¸cmøc    ph¹tquy ®Þnh    t¹ ®iÓm   i nµy. ­ B¸n    hµng  kh«ng  ho¸ ®¬n  lËp    giao cho    kh¸ch hµng    theo quy ®Þnh cña  Nhµ  níc. ­ Tæ     chøc    c¸nh©n mua,  dông    i   sö  c¸clo¹ ho¸ ®¬n, biªnlai         kh«ng  ph¶ido    Bé    TµichÝnh    ph¸thµnh  hoÆc  kh«ng  cho phÐp  dông. sö  ­ Lµm     mÊt hoÆc     ®Ó ngêi kh¸c lî dông       i ho¸ ®¬n cña m×nh    ®Ó lµm    ¨n phiph¸p,trènthuÕ.       1.5.Ph¹t tiÒn        tõ 2.000.000 ®ång  ®Õn  10.000.000 ®ång  nÕu     vi ph¹m  lÇn ®Çu; nÕu    viph¹m  lÇn  ph¹t®Õn   2    15.000.000 ®ång, nÕu  1    cã  t×nh   tiÕt t¨ng nÆng   thÓ    cã  ph¹t®Õn     20.000.000 ®ång  ®èi    víimét trong c¸c hµnh        vi sau: + Huû  chøng    bá  tõ,sæ,  b¸o    to¸nli   c¸o kÕ    ªnquan ®Õn  viÖc tÝnh thuÕ,  thu thuÕ      khicha hÕt      thêih¹n b¶o qu¶n  l gi÷theo quy  vµ u      ®Þnh. +  Lµm   háng  h  chøng    tõ,sæ, b¸o c¸o    kÕ to¸n li     ªnquan ®Õn  viÖc tÝnh  thuÕ, thu thuÕ      ®Õn  møc  kh«ng phôc  chÕ    îc(kh«ng  l¹ ®   i ®äc  îc,kh«ng  ®   sao  chôp    îc). l¹® i 2.Hµnh      vikhaiman      trènthuÕ: Tæ  chøc,c¸ nh©n  hµnh        cã  vikhaiman,      trèn thuÕ  îcquy  ®   ®Þnh  i   t¹ c¸c LuËt thuÕ  hiÖn hµnh  Ph¸p  vµ  lÖnh thuÕ    tµinguyªn  (söa ®æi),ngoµi viÖc      ph¶inép  sè    ®ñ  tiÒn do    khaiman,      trènthuÕ cßn  ph¹ttiÒn theo  lÇn    bÞ      sè  mµ tõng LuËt thuÕ,Ph¸p        lÖnh thuÕ    tµinguyªn (söa ® æi) ®∙        quy  ®Þnh. Tæ   chøc,c¸ nh©n  hµnh        cã  vikhaiman,      i   trènc¸clo¹ thuÕ kh¸cngoµic¸c       lo¹  ithuÕ    trªnph¶i nép    thuÕ    ®ñ sè  khai man,    trèn thuÕ  bÞ  ph¹ttiÒn    vµ  xö    theo sè  thuÕ  khaiman,      lÇn  ®∙    trènthuÕ theo    c¸cmøc  quy ®Þnh    díi®©y, nh­ ng møc      kh«ng    ph¹ttèi ®a  qu¸ 100.000.000 ®ång:   2.1.Ph¹tb»ng  tiÒn thuÕ      sè    trèn,nÕu  t×nh        cã  tiÕtt¨ng nÆng     êng  (trõtr hîp ®∙  xö    hµnh        bÞ  lývÒ  vitrènthuÕ    mµ cßn    viph¹m)  bÞ    th×  ph¹t®Õn   lÇn  2  sè tiÒn thuÕ          trèn®èi víimét trong c¸chµnh        visau: a) Kª    khaisaic¨n cø        tÝnh  thuÕ  theo quy    ®Þnh  cña  tõng lo¹ thuÕ.   i   b) LËp    to¸n,     sæ kÕ    ®¬n  ho¸ chøng        tõsaivíithùc tÕ      ph¸tsinh. c) §Ó     ngoµisæ   liÖu kÕ      sè    to¸n hoÆc  h¹ch to¸n kh«ng    ®óng    tµikho¶n  quy  ®Þnh  lµm  cho  viÖc    x¸c®Þnh    tÝnh  c¨n cø  thuÕ    sailÖch    víithùc tÕ.   d) Xin  nghØ    t¹m  kinh doanh    îcgi¶m, miÔn    ®Ó ®     thuÕ  nhng  thùc tÕ    vÉn  kinhdoanh.   Trêng  tæ  hîp  chøc, c¸ nh©n  c¸c hµnh          cã    viviph¹m  quy ®Þnh  it¹ ®iÓm   2.1 nµy, nÕu   ph¸thiÖn  íc thêi®iÓm     bÞ    tr     ®èi îng    t vi ph¹m  ph¶i quyÕt      to¸n thuÕ hoÆc   ph¶i nép      ®ñ thuÕ  theo quy ®Þnh   cña ph¸p luËt th×    kh«ng   ¸p dông    c¸c møc   ph¹tquy  xö    ®Þnh  i t¹ ®iÓm   nµy    2.1  mµ chuyÓn  sang  sông  ¸p  c¸c møc     ph¹tquy    ®Þnh  i t¹ kho¶n  §iÒu  cña  2  2  NghÞ  ®Þnh  22/CP  sè  ngµy  17/4/1996. 2.2.Ph¹ttiÒn  lÇn  tiÒn      2  sè  thuÕ      trèn lËu,nÕu  t×nh      cã  tiÕtt¨ng nÆng  (trõtr   êng    bÞ  lývÒ  hîp ®∙  xö    hµnh     vitrèn thuÕ    mµ cßn    viph¹m)  bÞ  th×  ph¹t   ®Õn   lÇn  thuÕ        3  sè  trèn®èi víihµnh      viviph¹m  sau:
 5. 5 a) Hµng    ho¸ vËn chuyÓn kh«ng  ®Çy    s¬  cã  ®ñ hå  chøng  minh hµng ®∙  nép thuÕ  hoÆc  hµng  ® îc c¬  ®∙    quan  thuÕ qu¶n    lýtheo quy ®Þnh cho tõng  ®èi t    îng kinhdoanh.   Hµnh      viviph¹m  t¹ ®iÓm   nªu  i   nµy  chØ      coilµhµnh    vikhaiman      trènthuÕ,   nÕu  sau    quan  khic¬  thuÕ qua kiÓm    trathÊy cßn  nghivÊn  cho    vµ  phÐp    ®èi t   hµnh      îng cã  viviph¹m  mét    thêih¹n  l¹ ®Ó     ®i   i thu thËp ®Çy  hå  hîp lÖ  ®ñ  s¬    chøng  minh    l«hµng  nép  ®∙  thuÕ (®èivíihµng        ho¸ mua       b¸n,trao ®æi) hoÆc     ®∙  îcc¬  ®   quan    thu thuÕ qu¶n    lý(®èivíi     hµng    ho¸ chuyÓn  kho trong cïng mét      ®¬n    vÞ),nhng   îng viph¹m  ®èi t     vÉn kh«ng  xuÊttr×nh ®Çy  hå  hîp lÖ.     ®ñ  s¬    Trêng hîp trong    thêih¹n  quan  c¬  thuÕ cho phÐp,  ®èi  îng    t vi ph¹m ®∙  tr×nh ®Çy  hå  hîp lÖ    quan    ®ñ  s¬    th× c¬  thuÕ  thÈm  cã  quyÒn  ph¹tchØ  xö    cã  thÓ    ra quyÕt ®Þnh  ph¹ttheo  xö    quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm     b, kho¶n  §iÒu  NghÞ  2  2  ®Þnh  22/CP  sè  ngµy 17/4/1996. Trêng  hîp chñ hµng  kh«ng  chÊp  hµnh  quyÕt ®Þnh  lý cña  quan  xö    c¬  thuÕ  hoÆc       mét  qu¸ thêih¹n  ngµy      ®èi víihµng    lµthùc phÈm  ¬isèng,5    t     ngµy  ®èi víic¸c hµng          ho¸ kh¸c kÓ      quyÕt    tõ khicã  ®Þnh  lýmµ   xö    chñ  hµng kh«ng  ®Õn  nép  thuÕ, nép    ph¹t®Ó     nhËn  i l¹ hµng, c¬    quan  thuÕ chuyÓn  sang c¬  quan    tµichÝnh  ®ång  cÊp, tõ cÊp      huyÖn        trëlªn®Ó thµnh lËp    héi ®ång b¸n  ®Êu    hµng    gi÷®Ó   gi¸sè  ho¸ t¹m    thùc hiÖn    cìng chÕ.   b) Kinh    doanh  kh«ng    kª khai,  ®¨ng  víi quan  ký   c¬  thuÕ. c) Gi¶ m¹o ho¸ ®¬n  b¸n hµng, chøng  thu    tõ  tiÒn, biªn laithuÕ,        giÊy  trÝch vËn    chuyÓn hµng    c¸cchøng    ho¸ vµ    tõ kh¸c cã  ªnquan    li   ®Õn  viÖc  tÝnh  thuÕ. 2.3.§èi víic¸c tæ          chøc, c¸ nh©n      ho¹t®éng    s¶n xuÊt kinh    doanh xuÊt  nhËp  khÈu, nÕu      viph¹m    c¸c ®iÓm  quy ®Þnh  i t¹  ®iÓm       2.1,2.2 môc    IITh«ng  tnµy      êng        th× tuú tr hîp viph¹m, mµ       ph¹ttiÒn tõ 2      ®Õn   lÇn  thuÕ    5  sè  trènlËu  theo luËt®Þnh.     2.4.Trêng        hîp trèn thuÕ    l     víisè îng línhoÆc   bÞ  ph¹thµnh  ®∙  xö    chÝnh  vÒ  hµnh    vi trèn thuÕ      mµ cßn   vi ph¹m th×  quan  c¬  thu thuÕ chuyÓn  s¬  hå  cho  ViÖn  kiÓm     s¸tnh©n  d©n cïng cÊp    ®Ò nghÞ    truycøu  tr¸chnhiÖm     h×nh  sù theo quy    ®Þnh  cña Ph¸p  luËt. 3.Hµnh        viviph¹m  chÕ  thu nép  ®é    tiÒn thuÕ,tiÒn ph¹t:       3.1. Ph¹t tiÒn  100.000      tõ  ®ång  ®Õn   500.000 ®ång nÕu     vi ph¹m  lÇn  ®Çu;  nÕu    viph¹m  lÇn  ph¹ttiÒn tõ 500.000  2        ®ång ®Õn  800.000 ®ång, nÕu    cã  t×nh      1  tiÕtt¨ngnÆng   thÓ    cã  ph¹t®Õn   3.000.000 ®ång, nÕu        viph¹m    tõ 2  t×nh      tiÕtt¨ngnÆng      thÓ    trëlªncã  ph¹ttiÒn ®Õn     5.000.000 ®ång        ®èi víihµnh  visau:   ­ Kh«ng    nhËn  th«ng      b¸o thu thuÕ,lÖnh      thu thuÕ,quyÕt ®Þnh  ph¹tvi     xö      ph¹m  hµnh  chÝnh  thuÕ  vÒ  trong tr   êng    quan  hîp c¬  thuÕ    trùctiÕp giao.   Khi c¸n  thu    bé  thuÕ    trùc tiÕp giao th«ng b¸o nép thuÕ, lÖnh    thu thuÕ  hoÆc  quyÕt ®Þnh  ph¹tvÒ  xö    thuÕ  cho   îng nép  ®èi t   thuÕ hoÆc   chøc,c¸ tæ      nh©n     vi ph¹m     ¬ng  kh«ng  mµ ® sù  nhËn, th×  quan  c¬  thuÕ  mêi ngêi lµm    chøng  lËp  vµ  biªn b¶n      vi ph¹m  hµnh  chÝnh, ghi râ    ®Ó       lý do  lµm c¨n  xö  cø  ph¹t. 3.2. Ph¹t tiÒn  200.000      tõ  ®ång ®Õn  500.000 ®ång nÕu     vi ph¹m lÇn  ®Çu; nÕu    viph¹m  lÇn  ph¹ttõ 500.000  2      ®ång ®Õn  1.000.000 ®ång, nÕu      cã 
 6. 6 1 t×nh    tiÕtt¨ng nÆng   thÓ    cã  ph¹t®Õn     5.000.000 ®ång, nÕu     vi ph¹m    tõ 2  t×nh      tiÕtt¨ngnÆng      thÓ    trëlªncã  ph¹ttiÒn ®Õn     10.000.000 ®ång        ®èi víimét  trongc¸chµnh        visau: ­ Nép chËm  tiÒn thuÕ hoÆc  tiÒn ph¹tghi trong      th«ng b¸o nép thuÕ  hoÆc     ghitrong quyÕt ®Þnh  lýviph¹m  thuÕ      xö      vÒ  cña  quan  c¬  thuÕ. Nh÷ng    thuÕ, nh÷ng  chøc  c¸n bé    tæ  hoÆc     ® îcuû  c¸n bé    nhiÖm       thu,c¸n bé ng©n  hµng hoÆc     cña    chøc  dông  c¸n bé  c¸ctæ  tÝn  kh¸cdo    thiÕu tinhthÇn      tr¸ch nhiÖm       mµ chËm  nép  tiÒn thuÕ vµo Kho b¹c  còng  ph¹tnép  bÞ    chËm   theo quy    ®Þnh  nµy. Khi c¸c doanh      nghiÖp  nép thuÕ b»ng  chuyÓn  kho¶n qua ng©n  hµng  hoÆc     chøc  dông  c¸ctæ  tÝn  kh¸c vµ        trªntµikho¶n  cña    c¸cdoanh nghiÖp nµy  cã  d  ®Ó   sè  ®ñ  nép thuÕ, nhng  quan    c¬  ng©n  hµng hoÆc   chøc  tæ  tÝn dông  kh¸c chËm     trÝch chuyÓn    tiÒn nép thuÕ      tõ tµikho¶n cña doanh nghiÖp vµo  tµikho¶n    kho b¹c th×  quan  c¬  ng©n hµng hoÆc   chøc  tæ  tÝn dông  ph¹t bÞ    nép chËm  theo quy    ®Þnh  nµy. ­D©y  nép    da  thuÕ,nép    ph¹t: Coi    lµ d©y  nép  da  thuÕ, nép    ph¹tlµ nh÷ng  êng      tr hîp chËm  nép thuÕ,  nép        quy  ph¹tqu¸ thêih¹n  ®Þnh    trªnth«ng  nép  b¸o  thuÕ, quyÕt    ®Þnh  ph¹t xö    trªn30    ngµy. 3.3.Tæ     chøc, c¸    nh©n    vi ph¹m nh÷ng quy ®Þnh   i®iÓm   t¹  3.2 môc     II Th«ng  t nµy th× ngoµi viÖc  ph¹ttheo    xö    quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm  3.2 môc    IInªu  trªncßn  ph¹tmçi ngµy    bÞ      0,1%  tiÒn chËm   sè    nép. 4. Hµnh        vi vi ph¹m  chÕ     ®é kiÓm     tra hµng ho¸,niªm    phong hµng  ho¸:  4.1.Ph¹t tiÒn        tõ 100.000  ®ång  ®Õn  400.000  ®ång  nÕu     vi ph¹m lÇn ®Çu;  nÕu    viph¹m  lÇn  th×    2  ph¹ttiÒn    tõ 500.000  ®Õn  1.000.000 ®ång, nÕu  1    cã  t×nh      tiÕtt¨ngnÆng       th× ph¹t®Õn  3.000.000 ®ång, nÕu  tõ 2      cã    t×nh      tiÕtt¨ng nÆng      thÓ    trëlªncã  ph¹t®Õn  5.000.000 ®ång        ®èi víihµnh    visau: Kh«ng cho c¬ quan thuÕ  kiÓm  tra hµng ho¸ ®ang  trªn êng vËn   ® chuyÓn, kiÓm      trakho  hµng    ho¸,nguyªn liÖu t¹ n¬is¶n         i xuÊtkinhdoanh.     4.2. Ph¹t tiÒn  200.000      tõ  ®ång  ®Õn  500.000 ®ång  nÕu     vi ph¹m lÇn  ®Çu,  nÕu    viph¹m  2      lÇn  th× ph¹ttiÒn tõ600.000      ®ång ®Õn  1.200.000 ®ång,     nÕu  1  cã  t×nh      tiÕtt¨ng nÆng       thÓ    trëlªncã  ph¹t®Õn  10.000.000  ®ång    ®èi víi  hµnh    visau: Tù  ph¸  ý  niªm phong kho hµng, kho    nguyªn liÖu,m¸y    mãc, nhµ xëng  trongthêih¹n      niªm  phong cña  quan  c¬  thuÕ. III.T h È m  q u y Ò n  ­ thñ tôc xö  p h¹t vi p h¹ m  h µ n h   h Ý n h   c trong lÜnh v ùc thu Õ 1.ThÈm     quyÒn  ph¹tviph¹m  xö      hµnh  chÝnh  tronglÜnh    vùc  thuÕ: 1.1)C¸n  thuÕ    bé  ®ang    thihµnh c«ng  ® îc quyÒn    vô    ph¹tc¶nh      c¸o,ph¹t tiÒn ®Õn  100.000 ®ång ®èi      víic¸c hµnh      viviph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh    vùc thuÕ    trªn®Þa bµn qu¶n    lýcña m×nh.
 7. 7 Trëng  tr¹m thuÕ, ®éi tr     ëng    ®éi thuÕ  îcquyÒn    ®   ph¹tc¶nh      c¸o,ph¹ttiÒn  ®Õn  200.000  ®ång  ®èi      víic¸c hµnh      vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc  thuÕ    trªn®Þa  bµn qu¶n    lýcña m×nh. 1.2)Chi côc  ëng        tr Chi côc  ThuÕ   îcquyÒn: ®   ­ Ph¹t c¶nh    c¸o,ph¹ttiÒn      ®Õn  2.000.000 ®ång ®èi      víic¸c hµnh      vi vi ph¹m hµnh  chÝnh  trong lÜnh vùc  thuÕ quy ®Þnh   ic¸c  t¹  §iÒu  4,  cña  2,  5  NghÞ  ®Þnh   22/CP  sè  ngµy  17/4/1996 cña ChÝnh  phñ    ph¹tvi ph¹m  vÒ xö      hµnh chÝnh trong lÜnh    vùc thuÕ. ­Ph¹ttiÒn b»ng  tiÒn thuÕ              sè    trèn®èi víihµnh    vikhaiman,      trènthuÕ. ­ TÞch    thu tang vËt,ph¬ng    tiÖn  îc sö  ®   dông      ®Ó viph¹m hµnh chÝnh  tronglÜnh    vùc thuÕ      gi¸trÞ®Õn   10.000.000 ®ång.   1.3)Côc  ëng    tr Côc  ThuÕ   îcquyÒn: ®   ­ Ph¹tc¶nh        c¸o,ph¹ttiÒn    ®Õn  20.000.000 ®ång  ®èi      víic¸c hµnh      vi vi ph¹m hµnh chÝnh    trªn®Þa  bµn qu¶n    lýcña m×nh  trong lÜnh    vùc  thuÕ quy  ®Þnh  i   t¹  §iÒu    vµ  cña  c¸c 2, 4  5  NghÞ  ®Þnh  22/CP  sè  ngµy  17/4/1996  cña  ChÝnh phñ  xö      vÒ  ph¹tviph¹m  hµnh chÝnh trong lÜnh    vùc thuÕ. ­ Ph¹t®Õn   lÇn  tiÒn      5  sè  thuÕ trèn ®èi        víic¸c hµnh    vi khai man,    trèn  thuÕ  theo ®óng    quy ®Þnh  cña  tõng LuËt thuÕ,Ph¸p        lÖnh thuÕ  hiÖn hµnh. ­ TÞch    thu tang vËt,ph¬ng    tiÖn  îc sö  ®   dông      ®Ó viph¹m hµnh chÝnh  tronglÜnh    vùc thuÕ. C¬ quan    thu thuÕ    c¸c cÊp    quan  thÈm  lµ c¬  cã  quyÒn  ph¹tmäi  xö    hµnh  vi vi ph¹m      hµnh  chÝnh  trong  lÜnh vùc thuÕ  trong ph¹m    vi quyÒn  h¹n cña  m×nh.  NÕu  thÊy  viÖc      vô  vîtqu¸ thÈm  quyÒn  cña m×nh    th× ph¶ichuyÓn    cho  cÊp  thÈm   cã  quyÒn   gi¶iquyÕt.NÕu   viÖc    vô  kh«ng  thuéc thÈm  quyÒn    gi¶i quyÕt  cña ngµnh  thuÕ th×  tr thñ  ëng  quan  c¬  thuÕ chuyÓn  s¬  hå  sang  cho  c¬  quan  thÈm  cã  quyÒn    gi¶iquyÕt,nhng    ph¶icã  kiÕn      ý  ®Ò nghÞ  b»ng    v¨n b¶n  râ h×nh  nªu    thøc ph¹t,     møc  ph¹t. §éi tr   ëng    c¸c ®éi thuÕ    x∙,phêng  i     ªnphêng) ® îc thµnh  (l ªnx∙,li       lËp theo  Th«ng   64  t sè  TC/TCCB   ngµy  29/10/1992  cña  Tµi chÝnh  Bé    còng  thÈm  cã  quyÒn  ph¹tvi ph¹m  xö      hµnh chÝnh  trong  lÜnh vùc thuÕ  tr¹m  ëng  nh  tr tr¹m  thuÕ  theo quy ®Þnh  t¹ kho¶n 1  §iÒu 7  NghÞ  ®Þnh  sè 22/CP  ngµy  i 17/4/1996. C¸c  quan  c¬  kh¸c nh: Qu¶n        lý thÞ  êng, C«ng    tr   an, Biªn phßng, KiÓm       l©m,  quan  c¬  Thanh    tra Nhµ     níc chuyªn ngµnh  trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  chøc n¨ng cña  m×nh nÕu   ph¸thiÖn hµnh      viviph¹m  hµnh  chÝnh trong lÜnh    vùc  thuÕ    th× chuyÓn cho  quan  c¬  thuÕ ®ång  cÊp  lý. xö  2.Thñ    ph¹tviph¹m    tôcxö      hµnh  chÝnh  trong lÜnh    vùc  thuÕ: 2.1) C¶nh    c¸o  îc ¸p  ®   dông ®èi      víivi ph¹m lÇn ®Çu   îc quy  ®   ®Þnh     t¹i ®iÓm     1.1 môc    IITh«ng   tnµy. ViÖc quyÕt  ®Þnh  ph¹tc¶nh    c¸o  îc thùc  ®   hiÖn b»ng v¨n b¶n, khi xÐt       thÊy  cÇn  thiÕt, quan  thÈm   c¬  cã  quyÒn    göiquyÕt  ®Þnh  ph¹t®Õn   xö    chÝnh  quyÒn  ®Þa ph¬ng    n¬ingêiviph¹m  tróhoÆc   quan     c    c¬  qu¶n    lýngêiviph¹m.    ViÖc quyÕt  ®Þnh  ph¹tc¶nh    c¸o  îc thùc  ®   hiÖn b»ng v¨n b¶n, khi xÐt       thÊy  cÇn  thiÕt, quan  thÈm   c¬  cã  quyÒn    göiquyÕt  ®Þnh  ph¹t®Õn   xö    chÝnh  quyÒn  ®Þa ph¬ng    n¬ingêiviph¹m  tróhoÆc   quan     c    c¬  qu¶n    lýngêiviph¹m.   
 8. 8 2.2)Ph¹ttiÒn:     ­ NÕu       ph¹ttiÒn ®Õn     20.000 ®ång    th× ngêicã    thÈm  quyÒn  lýph¶ira xö        quyÕt  ®Þnh  ph¹tt¹  xö    ichç  ghi biªn laithu  vµ        tiÒn.Trong    quyÕt ®Þnh  ph¹t   tiÒn ph¶ighirâ hä, tªn,®Þa              chØ ngêicã    hµnh      viviph¹m, møc    tiÒn ph¹t,      n¬i nép    hä,tªnngêira quyÕt  ph¹tvµ          ®Þnh  ph¹t; xö   Biªnlai       tiÒn ph¹tph¶i® îc thu         giao cho    ngêiviph¹m   ªn    lli . ­ NÕu       ph¹ttiÒn trªn20.000      ®ång    quan  th× c¬  (ngêi)cã    thÈm  quyÒn xö  ph¹tph¶ilËp        biªnb¶n   viph¹m  hµnh chÝnh  (theo mÉu     ®Ýnh kÌm).Trong      thêi h¹n  ngµy  tõ ngµy      15  kÓ    lËp biªnb¶n,c¬    quan  thÈm  cã  quyÒn  ph¹tph¶ira  xö      quyÕt ®Þnh  ph¹t(theo mÉu     xö      ®Ýnh kÌm). ­ Trong  êng  tr hîp quyÕt ®Þnh   ph¹ttiÒn  2.000.000  xö    tõ  ®ång      trë lªn ph¶i® îcgöicho        ViÖn kiÓm    s¸tnh©n d©n  cïng cÊp  b¶n.   1  2.3)ViÖc    cìng chÕ     thihµnh QuyÕt  ®Þnh  ph¹tviph¹m  xö      hµnh chÝnh  trong lÜnh    vùc thuÕ  îc thùc hiÖn  ®     theo §iÒu  cña  11  NghÞ  ®Þnh  22/CP  sè  ngµy 17/4/1996.Nay    híng dÉn    thªm  sau: nh  ­ QuyÕt    ®Þnh  ph¹tph¶igöicho  xö        ngêihoÆc   chøc  xö      tæ  bÞ  ph¹tchËm   nhÊt trong thêih¹n  ngµy          3  kÓ tõ ngµy  quyÕt  ra  ®Þnh  ph¹t.Tæ   xö    chøc, c¸     nh©n     ph¹t vi ph¹m  bÞ xö      hµnh  chÝnh  trong lÜnh vùc thuÕ ph¶i thihµnh      quyÕt  ®Þnh  ph¹ttrong thêih¹n  ngµy,kÓ    xö        5    tõ ngµy  îc giao  ®   quyÕt ®Þnh  xö  ph¹t. ­ Sau    5    thêih¹n  ngµy  tõ ngµy  kÓ    nhËn  îcquyÕt  ®   ®Þnh  ph¹t, xö    nÕu tæ  chøc, c¸ nh©n  xö        bÞ  ph¹tkh«ng        tù gi¸cthihµnh th×  tr thñ  ëng  quan  c¬  thuÕ  ®∙    ra quyÕt ®Þnh  ph¹t® îcquyÒn:   xö      +  Yªu cÇu Ng©n  hµng, Kho  Nhµ      b¹c  níc hoÆc   chøc  tæ  tÝn dông kh¸c  trÝch tiÒn tõtµikho¶n          cña  chøc,c¸nh©n    tæ      ®Ó nép  thuÕ,nép    ph¹t. C¬   quan thuÕ    göic«ng    v¨n kÌm theo quyÕt ®Þnh  lý®Ó   xö    ng©n hµng  hoÆc   Kho  b¹c nhµ    níc,hoÆc     chøc  c¸c tæ  tÝn dông  kh¸c lµm    c¨n  trÝch cø    tiÒn tõtµikho¶n        cña  së    c¬  ®Ó nép  thuÕ,nép    ph¹t.  C¸c  chøc  dông    tæ  tÝn  trªn cã tr¸chnhiÖm    thùc hiÖn    chÕ  u    ®é  tiªntrÝch nép    tiÒn thuÕ,tiÒn ph¹t.       + T¹m    gi÷ hµng    ho¸,tang      vËt ®Ó b¶o ®¶m     tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t. thu ®ñ          BiÖn ph¸p nµy    chØ    ¸p dông      êng      ®èi víitr hîp mµ kh«ng  gi÷hµng    t¹m    ho¸,tang  vËtth× kh«ng    îctiÒn thuÕ,tiÒn ph¹t.     thu ®         Mäi  êng  t¹m    tr hîp  gi÷ hµng    ho¸,tang    vËt ph¶icã    quyÕt  ®Þnh  b»ng    v¨n b¶n cña    ëng  quan    thñ tr c¬  thu thuÕ cÊp  huyªn (hoÆc ¬ng  ¬ng) trëlªn.     t ®       Khi thùc hiÖn    quyÕt  ®Þnh  gi÷ hµng    t¹m    ho¸,tang    vËt ph¶ilËp      biªnb¶n  nhËn  t¹m  gi÷ hµng    ho¸ (mÉu  CTT30).Trêng    hîp cÇn  niªm phong, th×    ph¶i tiÕn    hµnh  ngay  íc m Æt   tr   ngêi chñ    hµng hoÆc     ®¹i diÖn  së  c¬  kinh  doanh. Hµng    ho¸,  tang    vËt t¹m    gi÷ ph¶i ® îc lµm      thñ    tôc giao nhËn  gi÷a    c¸c c¸n  thuÕ, ngêi bé      b¶o qu¶n  ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm    nÕu  sù  cã  ®¸nh   tr¸o,mÊt    háng. m¸t,h  +  biªntµis¶n      Kª      ®Ó b¸n ®Êu  gi¸. Trêng    hîp cÇn  lýkª biªntµis¶n,c¬  xö            quan  thuÕ    ra quyÕt  ®Þnh  ph¹t xö    ph¶ib¸o      kiÕn    c¸o xiný  UBND  cïng cÊp  c¬    vµ  quan    thu thuÕ cÊp  trªn.  Sau    khi ® îc UBND     cïng  cÊp  quyÕt  ký  ®Þnh,  quan  c¬  thuÕ phèihîp     îng    víilùc l c«ng  an, ViÖn    kiÓm     s¸tnh©n  d©n  tiÕn  hµnh  viÖc  biªn tµis¶n  gi¸trÞ t kª      cã      ¬ng  øng    tiÒn  víisè  ph¹t,  tiÒn thuÕ    ®Ó b¸n  ®Êu     gi¸theo    luËt®Þnh.  TiÒn  vÒ  thu  b¸n ®Êu      gi¸hµng    ho¸,tang      vËt viph¹m  hµnh  chÝnh  thuÕ    vÒ  mµ chñ  hµng  bá 
 9. 9 hoÆc  kh«ng  biÕt râ    cña    îc gi¶iquyÕt  ai ®     theo thø      tù:chi cho      c¸c chi phÝ  ®iÒu      tra, minh,vËn  x¸c   chuyÓn, bèc    xÕp, b¸n    hµng..  .(nÕu    cã),nhng  ph¶icã    chøng        îctrÝch th tõ hîp lÖ;®     ëng theo quy ®Þnh    tiÒn thuÕ    bÞ  trªnsè    trèn ®∙  ph¸thiÖn.Sè      tiÒn cßn      l¹ph¶inép  i   toµn  vµo  bé  Ng©n  s¸ch Nhµ    níc. ­ Mäi  êng        tr hîp viph¹m  hµnh  chÝnh    ¸p dông h×nh thøc ph¹ttiÒn,khithu           tiÒn ph¹t, quan         c¬  thu ph¹tph¶isö    dông        biªnlai tiÒn do  TµichÝnh    thu   Bé    ph¸t hµnh. TiÒn    ph¹tthu  îc ph¶i nép    ®     vµo NSNN   theo ®óng  ch¬ng, lo¹     i kho¶n, ,   h¹ng,môc    theo quy  ®Þnh  cña  Môc    lôc Ng©n  s¸ch Nhµ      níc.ChÕ     ®é qu¶n   lý biªn laithu      tiÒn  nguyªn  vµ  t¾c  trÝch  ëng  th tiÒn ph¹tthùc thu  îc thùc hiÖn      ®     theo c¸cv¨n b¶n        hiÖn  hµnh  cña Nhµ  níc. ViÖc  lýtang    xö    vËt,ph¬ng tiÖn viph¹m      hµnh chÝnh  thùc hiÖn    theo  quy  ®Þnh    t¹ §iÒu  cña  i 52  Ph¸p lÖnh  lýviph¹m  xö      hµnh  chÝnh. QuyÕt ®Þnh  tÞch  tang    thu  vËt,ph¬ng tiÖn    viph¹m hµnh chÝnh  gi¸ cã    trÞtõ5.000.000 ®ång            trëlªnph¶igöingay      cho ViÖn kiÓm    s¸tnh©n d©n cïng  cÊp mét b¶n. 3.KhiÕu        viÖc      n¹i, c¸o vµ  tè gi¶iquyÕt khiÕu        n¹itèc¸o: Tr×nh    tù khiÕu    gi¶iquyÕt  n¹ivµ    khiÕu    n¹iquyÕt  ®Þnh  ph¹tviph¹m  xö      hµnh  chÝnh trong  lÜnh vùc  thuÕ; tr×nh  gi¶iquyÕt  c¸o  tù    tè  hµnh    vi l¹m  quyÒn  hoÆc     tr¸ ph¸p    i luËtkh¸c cña  quan  thuÕ, ngêi cã    c¬  thu      thÈm  quyÒn  xö      ph¹tviph¹m  hµnh chÝnh  trong lÜnh    vùc thuÕ thùc hiÖn    theo  quy ®Þnh  i t¹  §iÒu  NghÞ  13  ®Þnh  22/CP  sè  ngµy  17/4/1996. IV. ë  tµi h o ¶ n  v µ thu n é p  tiÒn p h¹t  M  k C¬  quan  thuÕ    c¸c cÊp  bao gåm:  Tæng  côc thuÕ,  Côc  thuÕ, Chi côc  thuÕ  îcmë     ®   tµikho¶n  gi÷ t¹  t¹m    i Kho    b¹c Nhµ    níccïng cÊp      thanh    ®Ó göivµ  to¸n sè    tiÒn  thuÕ trèn,tiÒn    ph¹tdo  quan    c¬  thuÕ trùc tiÕp    kiÓm     tra,ph¸t   hiÖn,kÓ  c¸ctr   c¶    êng    hîp tiÕp nhËn  ph¹ttõc¸cc¬    xö        quan:qu¶n    tr   lýthÞ  êng,  c«ng    an, biªn phßng, kiÓm       l©m,  quan  c¬  thanh    tra Nhµ     níc chuyªn  ngµnh  chuyÓn  sang. Côc   H¶i quan tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung ¬ng  îc më     ®   tµikho¶n  t¹m    gi÷ riªngcho    ngµnh m×nh  it¹ Kho      b¹c Nhµ    níctØnh,thµnh    phè      ®Ó göivµ  thanh    tiÒn thuÕ  to¸nsè    trèn,tiÒn ph¹tdo  quan          c¬  H¶i quan    trùctiÕp kiÓm      tra ®∙    ph¸thiÖn  îc. ® a) §èivíi       hµng    ho¸,tang vËttÞch      thu: Khi b¸n    hµng    ho¸,tang    tÞch  ph¶isö  vËt bÞ  thu    dông      Bé    biªnlaido  Tµi chÝnh ph¸thµnh    (CTT11).Toµn  sè    bé  tiÒn thu  îc ph¶i nép  ®     vµo    tµikho¶n  t¹m        gi÷më t¹ Kho    i b¹c Nhµ níc. Hå   hµng  s¬  ho¸, tang    vËt  tÞch  bÞ  thu bao  gåm: GiÊy  biªn nhËn      gi÷ hµng ho¸,quyÕt    ®Þnh  lý cña  quan  thÈm   xö    c¬  cã  quyÒn, biªn laithu      tiÒn  (CTT11),phiÕu    xuÊthµng      ho¸,tang vËtbÞ      tÞch    thu,giÊy nép    tiÒn vµo    Ng©n  s¸ch,biªn b¶n      b¸n ®Êu     gi¸,quyÕt  ®Þnh  trÝch lËp quü, c¸c chøng            tõ vÒ chi phÝ kh¸c (nÕu    chiphÝ    cã) nh    ®iÒu    tra,bèc    dì,vËn  chuyÓn, b¶o    qu¶n,kiÓm     nghiÖm,  gi¸m  ®Þnh, chiphÝ  chøc        tæ  b¸n ®Êu    gi¸.
 10. 10 b)      §èi víikho¶n  tiÒn thuÕ trèn vµ      c¸c kho¶n tiÒn ph¹t(trõkho¶n      tiÒn  ph¹tnép    chËm  tiÒn thuÕ):   ­ §èivíikho¶n        tiÒn ph¹t,   vµo      cø  c¨n quyÕt ®Þnh  ph¹tvµ  xö    cÊp     biªnlai thu tiÒn (CTT11) cho  ®èi  îng  xö  t bÞ  ph¹t,nép      c¸c kho¶n tiÒn ph¹tvµo      tµi kho¶n  gi÷t¹ Kho    t¹m     i b¹c Nhµ níc. ­ §èivíi       kho¶n tiÒn thuÕ    trèn,c¨n cø      vµo    biªnb¶n kiÓm    quan  tra,c¬  cã  thÈm   quyÒn  quyÕt  ra  ®Þnh  lý truy thu  tiÒn  xö      sè  thuÕ trèn,®ång        thêigöi quyÕt  ®Þnh    ®ã cho ®èi îng  xö      t bÞ  ph¹t®Ó yªu  cÇu  nép ngay  tiÒn  sè  thuÕ  trènvµo      tµikho¶n  gi÷t¹ Khoa    t¹m      i b¹c Nhµ níc. TiÒn  thuÕ trèn ®∙    ph¸thiÖn  truy thu  îc lµ sè    vµ    ®     tiÒn  thuÕ  îc ph¸t ®     hiÖn  thªm ngoµitê khaitÝnh        thuÕ, ngoµib¸o        c¸o quyÕt    kÕt  to¸nvÒ  qu¶  kinh  doanh  quý, n¨m    cña doanh nghiÖp, ngoµi sè      tiÒn  thuÕ  ghi trong sæ   ®∙      bé  hµng  th¸ng cña  quan    c¬  thuÕ. Kh«ng  îc tÝnh  thuÕ  ®   sè  thu    vÒ ho¹t®éng    bu«n  chuyÕn  trong kh©u u  l th«ng    êng  (trõtr hîp    truy thu thuÕ  cïng      víiph¹t trènthuÕ    doanh    thu,thuÕ      lîtøc trong kh©u u  i   l th«ng         îng kinh ®èi víi ®èi t   c¸c   doanh  bu«n  chuyÕn  kh«ng nép  thuÕ  doanh thu, thuÕ  itøc  íc khi vËn    lî  tr     chuyÓn  hµng  ho¸). ­ TiÒn    thuÕ trèn vµ    tiÒn  ph¹tph¸tsinh t¹        i ®Þa  ph¬ng nµo th× nép vµo  tµikho¶n  gi÷ t¹    t¹m    i ®Þa  ph¬ng ®ã. Nghiªm cÊm  viÖc ®iÒu chuyÓn  gi÷a c¸c     ®Þa ph¬ng. V. K h e n  thë n g  ­ x ö  lý vi p h¹ m §îc trÝch  ëng    tiÒn    th trªnsè  thuÕ trèn ®∙    ph¸thiÖn  îc sau      ®   khi quyÕt  ®Þnh  ph¹thoÆc   xö    quyÕt ®Þnh    khiÕu    hiÖu      n¹icã  lùcthihµnh. Møc  trÝch th   ëng  thùc hiÖn  sau:   nh  ­ 2%       (haiphÇn tr¨m)®èi víivô        viÖc    ph¸thiÖn    trèn thuÕ  khu  ë  vùc kinh  tÕ  quèc doanh. ­ 5%     (n¨m  phÇn  tr¨m)®èi víi viÖc          vô  ph¸thiÖn    trènthuÕ  khu  ë  vùc  kinh  tÕ  ngoµiquèc    doanh,®Çu        tnícngoµi,   chøc    tæ  c¸c kinh tÕ    kh¸c. ­ 30%  (ba  ¬i phÇn  m   tr¨m) trªnsè      tiÒn ph¹tvi ph¹m      hµnh chÝnh trong  lÜnh  vùc thuÕ. C¬  quan  îc më     ®   tµikho¶n  i t¹ Kho  b¹c nhµ      níc ®Ó theo    dâi viÖc trÝch  lËp  sö  vµ  dông  quü chèng  hµnh    vikhaiman      trènthuÕ bao gåm: Qu¶n    lýthÞ  tr êng, C«ng        an, H¶i quan, thuÕ, Biªn phßng, KiÓm           l©m, Thanh    traNhµ   níc chuyªn ngµnh.   C¸c  quan  îctrÝch lËp  c¬  ®     quü  ph¶itu©n      thñ theo nguyªn t¾c    sau:ChØ     ® îc trÝch    lËp quü sau    cã  khi®∙  quyÕt  ®Þnh  lýcña  quan  xö    c¬  Nhµ    níc cã  thÈm  quyÒn  kh«ng  khiÕu    vµ  cã  n¹itrong thêigian ph¸p luËtquy            ®Þnh. Trêng    hîp cã    khiÕu      n¹ith× chØ sau      khigi¶iquyÕt  xong viÖc khiÕu      îctrÝch n¹imíi®     lËp quü.   Quü  khen  ëng  îcph©n  th ®   phèi: ­TrÝch    30%     lËp quü  ëng  th cña  ®¬n  vÞ.
 11. 11 ­ TrÝch    60%   quü    lËp  bæ sung kinh phÝ      ho¹t®éng chèng    trènthuÕ cña  ®¬n    vÞ. Trêng    hîp nhiÒu  quan  c¬  cïng phèihîp kiÓm      quan        trath× c¬  chñ    tr× ® îcgi÷l¹®Ó           lËp quü. i ­ TrÝch    10%  nép  quan  c¬  cÊp      trªntrùc tiÕp cña ®¬n  xö      vÞ  lý®Ó lËp  quü chèng    c¸c hµnh    vikhaiman     trèn thuÕ    ëng    ®Ó th cho  phËn  bé  phèihîp.     Trêng    hîp kh«ng  c¬  cã  quan  cÊp      trªntrùctiÕp th× ® îc®Ó           l¹®¬n  bæ   i vÞ  sung  kinhphÝ      ho¹t®éng. C¨n  vµo  tiÒn ®∙  cø  sè    nép  vµo    tµikho¶n  gi÷ theo  t¹m    giÊy  cña  b¸o  Kho  b¹c Nhµ    hå  cã  ªnquan, C¬     níc vµ  s¬  li     quan  ThuÕ, Côc    H¶i quan    lµ chñ    tµi kho¶n t¹m          gi÷ chitr¶c¸c kho¶n    chiphÝ  (nÕu    quyÕt  cã),ra  ®Þnh  trÝch quü  cho ®¬n  theo tûlÖ  vÞ      quy  ®Þnh. ViÖc    trÝch quü    theo vô    viÖc  ® îcxö  ®∙    lý. ­ LËp    chøng      tõ göikho    b¹c Nhµ          nícn¬imë tµikho¶n  ®Ó   t¹m  chuyÓn  sè  tiÒn trÝch tõ tµikho¶n  gi÷ vµo            t¹m    tµikho¶n  quü cña ®¬n  kiÓm    vÞ  tra,§ång  thêilµm    ngay  thñ    tôc nép toµn  sè  bé  tiÒn  cßn  i l¹ sau      khi trÝch      tr¶ chi phÝ  (nÕu    trÝch th cã) vµ    ëng  vµo môc  051 (®èivíikho¶n      tiÒn      ph¹tviph¹m  hµnh  chÝnh), môc     052  (®èi víikho¶n      tÞch  thu) theo    tiÓu môc  cña ch¬ng,  ilo¹   , kho¶n ¬ng  t øng  cña Môc    lôcNg©n  s¸ch Nhµ    níc. Trêng hîp ®èi  îng  kiÓm     t bÞ  tra cïng mét    lóc võa ph¶i nép    tiÒn thuÕ  chËm  nép, võa    ph¶i nép    tiÒn thuÕ  trèn,võa    ph¶i nép    tiÒn ph¹tth×    ®¬n  vÞ  kiÓm     traph¶ighi râ      tõng  i lo¹ ph¶inép    trong biªn b¶n      kiÓm     tra,trong quyÕt    ®Þnh  lý®Ó   xö    tr¸nhnhÇm         lÉn khitrÝch lËp quü.     NÕu  ®¬n  kiÓm     t×nh  vÞ  tracè  lµm    saichÕ  ®Ó   îctrÝch th ®é  ®     ëng, th×     ngoµiviÖc    ph¶itruyhoµn  tiÒn ®∙      sè    trÝch cßn  xö    luËt, ph¹thµnh    bÞ  lýkû    xö    chÝnh hoÆc     truycøu  tr¸chnhiÖm    h×nh  sù. Trêng  nhiÒu  quan  hîp  c¬  cïng  phèi hîp    kiÓm    tramét  viÖc,c¬  vô    quan  nµo chñ    tr×viÖc  chøc  tæ  kiÓm     quan    tr¸chnhiÖm   tra,c¬  ®ã cã    xem  xÐt    chi tr¶chiphÝ      chÞu tr¸chnhiÖm   ëng    th cho    c¸c ®¬n  cïng  vÞ  phèi hîp    mét c¸ch  c«ng khai,  d©n chñ,hîp lýtheo hiÖu         qu¶ phèihîp.   Sö dông  quü: thñ  ëng  quan  îc lËp    tr c¬  ®   quü  tr¸chnhiÖm   cã    xÐt  ëng  th cho  nh©n   c¸  trùc tiÕp  gi¸n tiÕp    vµ    tham  gia chèng hµnh    vi khai man     trèn  thuÕ.Møc    ëng      xÐt th c¸nh©n  cao nhÊt kh«ng      qu¸ 300.000 ®ång/vô vµ    kh«ng  qu¸ 900.000    ®ång/th¸ng/ng   êng    Æc   êi,tr hîp ® biÖtthñ tr     ëng  ®¬n  cã  vÞ  quyÒn  quyÕt ®Þnh  îctrÝch cao    ®     h¬n 900.000 ®ång/th¸ng/ng   chÞu  êivµ  tr¸chnhiÖm    vÒ quyÕt ®Þnh    nµy. Trêng  hîp  tiÒn  ëng  îc trÝch  sè  th ®   lËp quü  ëng  th cña  ®¬n   kh«ng  vÞ  nhiÒu, do      ®ã møc   trÝch  ëng  th cho    c¸ nh©n  qu¸ nhá, thñ  ëng    tr ®¬n  ® îc vÞ    trÝch tõ "Quü        bæ sung kinh phÝ      ho¹t®éng chèng    trènthuÕ  cña ®¬n  vÞ"    ®Ó thëng  cho nh÷ng ngêi cã    thµnh  tÝch tham    gia chèng hµnh    vikhaiman     trèn  thuÕ. Trêng  mét  kiÓm     hîp  vô  trakÐo    dµi trong nhiÒu    th¸ng th×  th¸ng ® îc   sè      xÐt trÝch  ëng  th tÝnh b»ng  th¸ng  sè  kiÓm       tra ghi trong biªn b¶n    kiÓm     tra. Nghiªm  cÊm  viÖc chia mét  línthµnh    vô    nhiÒu  nhá    îc trÝch  ëng. vô  ®Ó ®   th   TrÝch  ëng  th ph¶i® îcthùc hiÖn          døt®iÓm  theo tõng vô      viÖc. §èivíi   ngoµingµnh      bé  c¸n   cïng phèihîp kiÓm            tratrùctiÕp ® îcth     ëng nh  c¸n bé    trong ngµnh.  
 12. 12 §èivíi   gi¸ntiÕp (c¸nbé      bé    c¸n     lµm  c«ng    t¸cchØ  ®¹o,tæng      hîp,phôc    vô) nÕu   îc c¸c ®¬n  kiÓm       ®     vÞ  tra ®Ò nghÞ  xÐt  ëng  th th×  îc hëng  ®   kh«ng    qu¸ 150.000  ®ång/vô  kh«ng  vµ  qu¸ 500.000 ®ång/th¸ng/ng   êi. Trêng  hîp  Æc   ® biÖtthñ tr     ëng  ®¬n  cã  vÞ  thÓ quyÕt ®Þnh  trÝch th   ëng møc  cao h¬n  500.000  ®ång/th¸ng/ng êi. §Ó  ph¸thuy      t¸cdông  tÝch  cùc trong khen  ëng, thñ  ëng  th   tr ®¬n  cã  vÞ  quyÒn  quyÕt  ®Þnh trÝch th   ëng. ViÖc    quyÕt  ®Þnh  trÝch th   ëng,kÓ  c¸c tr   c¶    ­ êng  cã  hîp  quyÕt  ®Þnh  møc   trÝch cao    h¬n, thñ  ëng    tr ®¬n  ph¶ixem     vÞ    xÐt tÝnh chÝnh    chÞu  x¸cvµ  tr¸chnhiÖm  quyÕt ®Þnh    vÒ    cña m×nh. Sè  tiÒn cßn      l¹ sau    i khitrÝch th   ëng  îcgi÷l¹ quü  ëng    dông  ®       i th ®Ó sö  vµo  viÖc  trÝch th   ëng cho    cã  c¸n bé  thµnh  tÝch  trong viÖc    thùc hiÖn      c¸cnhiÖm vô  kiÓm    tratrong n¨m.   * Quü     bæ sung kinh phÝ    ho¹t®éng    chèng trèn thuÕ  îc sö    ®   dông vµo  c¸cmôc    ®Ých  sau: ­Bæ     sung    chiphÝ  mua  s¾m   ph¬ng  tiÖn lµm    viÖc. ­Chi phÝ      tæng  kÕt    thi®ua. ­Bæ     sung    chicho  c«ng    t¸ctuyÒn  truyÒn. ­ Chi  ëng    th cho    c¸c ®¬n  phèi hîp,c¸n  gi¸n tiÕp  vÞ      bé    tham    gia chèng  hµnh    vikinhdoanh      trènthuÕ. ­ Trong  êng      tr hîp quü khen  ëng  th kh«ng nhiÒu,® îctrÝch tõ nguån          nµy  ®Ó       chibæ sung. ­ Bæ     sung cho nh÷ng ®Þa  ph¬ng  khã  cã  kh¨n vÒ    kinh phÝ    nh»m  ®Èy  m¹nh  c«ng    t¸cchèng      trènlËu thuÕ. * Quü    ngµnh  îcsö  ®   dông  vµo  môc  ®Ých  sau: ­Bæ     sung    chicho  c«ng    t¸ctuyªntruyÒn.   ­Bæ     sung  mua  s¾m   ph¬ng  tiÖn lµm    viÖc ­    Bæ sung  ëng    th thi®ua, tæng kÕt c«ng    t¸cngµnh  th vµ  ëng cho    c¸c ngµnh phèihîp tham        giachèng    trènthuÕ. Thñ  ëng  quan  tr c¬  thuÕ    c¸c cÊp  îc trÝch lËp  ®     quü  khen  ëng  tr¸ch th cã    nhiÖm  xÐt  ëng  th cho    c¸ nh©n    trùc tiÕp hoÆc     gi¸n tiÕp tham    gia chèng    c¸c hµnh    vikinhdoanh      trènthuÕ. Xö      lýviph¹m  hµnh chÝnh  trong lÜnh    vùc thuÕ  îcthùc hiÖn  ®     theo §iÒu  91,§iÒu  cña    92  Ph¸p lÖnh  lýviph¹m  Xö      hµnh chÝnh  ngµy 6/7/1995;§iÒu    14  cña NghÞ  ®Þnh  22/CP  sè  ngµy 17/4/1996.Trêng    ph¹tsai,   hîp xö      tiÒn ph¹t®∙      nép vµo    tµikho¶n  gi÷ t¹ Kho      t¹m    i   b¹c,th× ngêira quyÕt      ®Þnh  ph¹tph¶ira xö        quyÕt  ®Þnh  huû  quyÕt  bá  ®Þnh  ph¹tsai®ã,  xö      ®ång    thêiyªu  cÇu  Kho    b¹c Nhµ    níctho¸i   tiÒn ®∙    sè  tr¶   nép    ph¹tsai. VI. æ  c h ø c thùc hi Ö n  T 1.C¨n  vµo    cø  híng dÉn    trong Th«ng     tnµy,Bé  ëng        ëng      tr c¸cBé, thñ tr c¸c c¬ quan  ngang    quan  bé, c¬  thuéc ChÝnh phñ, Chñ    tÞch UBND     c¸c cÊp cã 
 13. 13 tr¸chnhiÖm   chøc,chØ    tæ    ®¹o  kiÓm    vµ  traviÖc  thùc hiÖn    NghÞ  ®Þnh  22/ sè  CP  ngµy  17/4/1996. Tæ  chøc qu¸n  iÖt  tr , phæ  biÕn  réng  i   r∙  dung  b¶n      néi c¬  c¸c v¨n b¶n    trªn tí  ic¸c cÊp    l∙nh ®¹o, c¸c c¸n  lµm      bé  c«ng    t¸c qu¶n    lý,thu nép thuÕ,  i   tí c¸c ngµnh, c¸c c¬  s¶n      së  xuÊt kinh doanh  tuyªn truyÒn      vµ    s©u réng  trong quÇn    chóng  nh©n  d©n     iÓn  ®Ó tr khai thùc    hiÖn  nghiªm  chØnh  NghÞ   ®Þnh   sè  22/CP  ngµy 17/4/1996 vµ    Th«ng   tnµy. 2. Tæng   côc H¶i quan  tr¸ch nhiÖm   chøc  cã    tæ  thu thuÕ  xuÊt  khÈu,  thuÕ nhËp  khÈu, thuÕ      tiªuthô  Æc   ® biÖt vµ    thuÕ      gi¸trÞ t¨ng ë    kh©u  nhËp  khÈu. C¬     quan  H¶i quan    quan  thÈm   lµ c¬  cã  quyÒn  ph¹tvi ph¹m  xö      hµnh  chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ  ®èi    víinh÷ng hµnh      vi vi ph¹m thuÕ  xuÊt khÈu,     thuÕ nhËp  khÈu, thuÕ    tiªuthô  Æc   ® biÖt vµ    thuÕ    gia  gi¸trÞ  t¨ng ë    kh©u  nhËp khÈu. 3.Th«ng     tnµy  hiÖu    cã  lùcsau  ngµy  tõngµy      Th«ng   15  kÓ    ký,b∙ibá  tsè  45  TC/TCT ngµy 01/8/1996.   C ô c  thu Õ   C é n g  h o µ  x∙ héi ch ñ  n g h Ü a  Vi Öt  a m N C hi côc  thu Õ §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Sè:            /Q§   . .. ngµy.. th¸ng.. . . ¨m19..     . ..n   .               Q u y Õ t ® Þ n h  x ö  p h¹t vi p h¹ m  h µ n h  c h Ý n h trong lÜn h v ù c thu Õ ­C¨n  LuËt thuÕ,Ph¸p    cø      lÖnh  thuÕ; ­C¨n  Ph¸p    cø  lÖnh  lýviph¹m  xö      hµnh  chÝnh  ngµy  6/7/1995; ­ C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh  22/CP  sè  ngµy 17/4/1996 cña    ChÝnh  phñ  viÖc  vÒ  quy  ®Þnh  lýviph¹m  xö      hµnh  chÝnh  trong lÜnh    vùc thuÕ. ­ C¨n  Th«ng   38    cø  t sè  TC/TCT  ngµy 25/8/1990 cña  Tµi chÝnh    Bé    qui ®Þnh    vÒ chøc  n¨ng, nhiÖm   vµ  chøc  m¸y    vô  tæ  bé  cña    hÖ thèng thu thuÕ  Nhµ  níc. ­C¨n  biªnb¶n      cø    viph¹m  hµnh  chÝnh  sè.. ngµy.. th¸ng.. ¨m199..   .   . .n   XÐt  tÝnh  chÊt,møc  viph¹m    ®é    cña.. . . . .. Côc  ëng  tr côc  ThuÕ: Chi côc  ëng      tr Chi côc  ThuÕ: Trëng    tr¹m thuÕ;§éitr     ëng    ®éi thuÕ: Nh©n    viªnthuÕ: Q u y Õ t ® Þ n h
 14. 14 §iÒu 1: ­ Ph¹tviph¹m        hµnh chÝnh  thuÕ      vÒ  ®èi víi¤ng (Bµ)..    .­ §Þa  . ®iÓm   kinh  doanh  .ngµnh  ..   . nghÒ kinh doanh.. .         . .­§∙viph¹m... . .................. . . . .................. H×nh  thøc ph¹t:   1.H×nh    thøc ph¹tchÝnh      thøc: ­Ph¹ttheo ®iÓm...        . Kho¶n..   .§iÒu.. . . . . ­Ph¹ttheo ®iÓm...        . Kho¶n..   .§iÒu.. . . .. .. . ... . . .. 2.H×nh    thøc xö        ph¹tbæ sung: Tæng  céng  tiÒn:. . ...  sè  . . ...®ång  . . (viÕtb»ng    ch÷).. . .. . ..  §èivíi     ¤ng  (Bµ): . . ................... . . .................. . §Þa  chØ:.. . ....................... . . ....................... §iÒu  2: ¤ng  (Bµ).. . ......   . ......®¹i diÖn.. . .  tr¸ch nhiÖm     . . .cã  .   nép    c¸c kho¶n tiÒn ph¹tghi ë      §iÒu  vµo  1  Ng©n  s¸ch Nhµ    i .  níc t¹ . .trong    . thêih¹n 5  ngµy      kÓ tõ ngµy nhËn  îc QuyÕt  ®   ®Þnh. ¤ng  (Bµ) cã    tr¸chnhiÖm       thihµnh  QuyÕt ®Þnh  nµy,nÕu    kh«ng      tù gi¸cthùc hiÖn,c¬      quan  thuÕ      sϸp dông    c¸c biÖn  ph¸p cìng chÕ      theo ph¸p luËthiÖn        hµnh. §iÒu    3: QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu    tõ ngµy    quan  cã  lùckÓ    ký.C¬  thuÕ,  nh©n    viªnthuÕ    trùctiÕp xö    tr¸chnhiÖm      ph¹tcã    thihµnh  QuyÕt ®Þnh  nµy. ¤ng (Bµ)cã    quyÒn  khiÕu    quyÕt  n¹ivÒ  ®Þnh  ph¹tnµy,trong thêih¹n xö            10  ngµy,kÓ      tõngµy nhËn  îcquyÕt ®Þnh  i . ... ®     t¹ . ... N¬i nhËn:   ­Nh    §iÒu  2, ­Lu:   Hä,    tªn,chøc  ngêira quyÕt ®Þnh vô        (kýtªn)    
 15. 15 C ô c  thu Õ   C é n g  h o µ  x∙ héi ch ñ  n g h Ü a  Vi Öt  a m N C hi côc  thu Õ §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Sè:            /Q§   . .. ngµy.. th¸ng.. . . ¨m19..     . ..n   . Biªn b ¶ n  vi p h¹ m  h µ n h  c h Ý n h H«m   nay,vµo    lóc. .  . .giê..  . .ngµy.. th¸ng..  .   . .n¨m... . . t¹i Chóng    t«igåm: 1.Chøc    vô: thuéc 2. thuéc 3. thuéc TiÕn hµnh lËp biªn b¶n      vi ph¹m  hµnh chÝnh x¶y  ngµy..  ra  .th¸ng..  . n¨m.... §Þa  ®iÓm     viph¹m: Cã  chøng  sù  kiÕn  cña  «ng  (bµ) §Þa  chØ: Sè  giÊy CMND....ngµy.. .        . ... cÊp N¬i Hä    tªnngêiviph¹m     (hoÆc    ®¹idiÖn  chøc    tæ  viph¹m)  hµnh  chÝnh: §Þa  chØ: Néi dung      viph¹m: Lêikhaicña      ngêiviph¹m:    Biªnb¶n  îclËp thµnh  b¶n,giao cho  ¬ng  1    ®     2      ® sù  b¶n. Trong    qu¸ tr×nh kiÓm    kiÓm      tra,tæ  trakh«ng  lµm  háng,mÊt  h    tµi s¶n  cña  së. g×  c¬  Biªnb¶n  îc®äc    ®   cho  mäi  ngêicïng nghe  nhÊt trÝký      vµ      tªn. Ngêiviph¹m     (hoÆc    ®¹i Ngêichøng    kiÕn  NgêilËp biªnb¶n        diÖn  chøc    tæ  viph¹m) (nÕu cã) (ghirâ hä,tªn)      
 16. C ô c  thu Õ   C é n g  h o µ  x∙ héi ch ñ  n g h Ü a  Vi Öt  a m N C hi côc  thu Õ §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Sè:            /Q§   . .. ngµy.. th¸ng.. . . ¨m19..     . ..n   . B¸o c¸o t×nh h × n h  thu c hi tµi h o ¶ n  t¹m gi÷  k KÝnh    TµichÝnh   göi:Bé    ­Tæng  côc  ThuÕ §¬n  tÝnh:TriÖu  vÞ    ®ång Vô viÖc  Ngµy,th¸ng,n¨m  Ngµy,th¸ng, Sè          tiÕn thu TiÒn  TiÒn      thuÕ    trèn QuyÕt  ®Þnh trÝch Tæng    sè  Ghi  kiÓm tra lËp biªnb¶n      n¨m  quyÕt vÒ  hµng  ph¹t lËu ph¸thiÖn  îc   b¸n      ® quÜ chiphÝ  ­ chó   ® kiÓm tra ®Þnh  lý xö  tÞch thu îctrõ   Quèc  Khu  vùc  Sè Ngµy,  Sè  doanh kh¸c th¸ng,n¨m tiÒn   Ngµy...   th¸ng..n¨m    . 199... Thñ  ëng  tr ®¬n  vÞ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản