Thông tư 128/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:109

0
474
lượt xem
63
download

Thông tư 128/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 128/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 128/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T¦ C ñ a   B é   T µ i   c h Ý n h   s è   1 2 8 / 2 0 0 3 / T T ­ B T C   n g µ y   2 2   t h ¸ n g   1 2   n ¨ m  2003 Híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 164/2003/N§­CP  ngµy 22  th¸ng 12  n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh  chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp C¨n cø LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®îc Quèc héi  kho¸ XI th«ng qua ngµy 17 th¸ng 06 n¨m 2003; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 164/2003/N§­CP ngµy 22 th¸ng 12  n¨m 2003   cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt   thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp;  C¨n cø vµo NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 01/07/2003   cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n,   c¬ cÊu tæ chøc Bé Tµi chÝnh; Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn nh sau: A­ Ph¹m vi ¸p dông thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp I. §èi tîng nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp Tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch  vô (gäi chung lµ c¬ së kinh doanh) díi ®©y cã thu nhËp  chÞu thuÕ ph¶i nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp: 1.   C¸c   tæ   chøc   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh   hµng   ho¸,   dÞch  vô: 1.1­ Doanh nghiÖp Nhµ níc ®îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng  theo LuËt doanh nghiÖp Nhµ níc. 1.2­   Doanh   nghiÖp   ®îc   thµnh   lËp   vµ   ho¹t   ®éng   theo  LuËt doanh nghiÖp. 1.3­ Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t  níc ngoµi vµ Bªn níc  ngoµi tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh theo LuËt ®Çu  t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. 1.4­  C«ng  ty ë níc  ngoµi  vµ tæ chøc  níc  ngoµi  ho¹t  ®éng   kinh   doanh   ë   ViÖt   Nam   kh«ng   theo   LuËt   ®Çu   t  níc  ngoµi t¹i ViÖt Nam. 1.5­ Tæ chøc kinh tÕ cña tæ chøc chÝnh trÞ, chÝnh trÞ  ­ x∙ héi, tæ chøc x∙ héi, tæ chøc x∙ héi ­ nghÒ nghiÖp,  ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n; c¬ quan hµnh chÝnh, ®¬n vÞ sù  nghiÖp cã tæ chøc s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô. 1.6­ Hîp t¸c x∙, tæ hîp t¸c.
 2. 2 1.7­   C¸c   tæ   chøc   kh¸c   cã   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh   hµng  ho¸, dÞch vô. 2. C¸ nh©n trong níc s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸,  dÞch vô bao gåm: 2.1­ C¸ nh©n vµ nhãm  c¸ nh©n kinh doanh. 2.2­ Hé kinh doanh c¸ thÓ. 2.3­ C¸ nh©n hµnh nghÒ ®éc lËp cã hoÆc kh«ng cã v¨n  phßng,   ®Þa   ®iÓm   hµnh   nghÒ   cè   ®Þnh   thuéc   ®èi   tîng   kinh  doanh (trõ ngêi lµm c«ng ¨n l¬ng) ph¶i ®¨ng ký nép thuÕ  thu nhËp doanh nghiÖp víi c¬ quan thuÕ nh: b¸c sü, luËt  s, kÕ to¸n, kiÓm to¸n, ho¹ sü, kiÕn tróc s, nh¹c sü vµ  nh÷ng ngêi hµnh nghÒ ®éc lËp kh¸c. 2.4­ C¸ nh©n cho thuª tµi s¶n nh nhµ, ®Êt, ph¬ng tiÖn  vËn t¶i, m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c¸c lo¹i tµi s¶n kh¸c. 3. C¸ nh©n níc ngoµi kinh doanh t¹i ViÖt Nam hoÆc cã  thu   nhËp   ph¸t   sinh   t¹i   ViÖt   Nam,   kh«ng   ph©n   biÖt   ho¹t  ®éng kinh  doanh  ®îc thùc  hiÖn  t¹i ViÖt Nam hay t¹i níc  ngoµi nh: cho thuª tµi s¶n, cho vay vèn, chuyÓn giao c«ng  nghÖ, ho¹t ®éng t vÊn, tiÕp thÞ, qu¶ng c¸o...  4. C«ng ty ë níc ngoµi ho¹t ®éng kinh doanh th«ng qua  c¬ së thêng tró t¹i ViÖt Nam. C¬ së thêng tró lµ c¬ së kinh doanh mµ th«ng qua c¬  së nµy c«ng ty ë níc ngoµi thùc hiÖn mét phÇn hay toµn bé  ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh t¹i ViÖt Nam mang l¹i thu  nhËp. C¬ së thêng tró cña c«ng ty ë níc ngoµi chñ yÕu bao  gåm  c¸c h×nh thøc sau: 4.1­   Chi   nh¸nh,   v¨n   phßng   ®iÒu   hµnh,   nhµ   m¸y,   xëng  s¶n xuÊt, kho giao nhËn hµng hãa, ph¬ng tiÖn vËn t¶i, hÇm  má, má dÇu hoÆc khÝ ®èt, ®Þa ®iÓm th¨m dß hoÆc khai th¸c  tµi nguyªn thiªn nhiªn hay c¸c thiÕt bÞ ph¬ng tiÖn phôc  vô cho viÖc th¨m dß tµi nguyªn thiªn nhiªn; 4.2­ §Þa ®iÓm x©y dùng; c«ng tr×nh x©y dùng, l¾p ®Æt,  l¾p r¸p; c¸c ho¹t ®éng gi¸m s¸t x©y dùng, c«ng tr×nh x©y  dùng, l¾p ®Æt, l¾p r¸p; 4.3­ C¬ së cung cÊp c¸c dÞch vô bao gåm c¶ dÞch vô t  vÊn   th«ng   qua   ngêi   lµm   c«ng   cho   m×nh   hay   mét   ®èi   tîng  kh¸c; 4.4­ §¹i lý cho c«ng ty ë níc ngoµi; 4.5­ §¹i diÖn ë ViÖt Nam trong c¸c trêng hîp: ­ Cã thÈm  quyÒn ký kÕt c¸c hîp ®ång ®øng tªn c«ng ty  ë níc ngoµi;
 3. 3 ­ Kh«ng  cã  thÈm quyÒn  ký  kÕt c¸c  hîp ®ång  ®øng  tªn  c«ng   ty   níc   ngoµi   nhng   thêng   xuyªn  thùc   hiÖn   viÖc   giao  hµng hãa hoÆc cung øng dÞch vô t¹i ViÖt Nam. Trong trêng hîp HiÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn mµ  Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam   ký kÕt cã quy ®Þnh  kh¸c vÒ c¬ së thêng tró th× thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña  HiÖp ®Þnh ®ã. II. §èi tîng kh«ng thuéc diÖn nép thuÕ  thu nhËp doanh nghiÖp C¸c trêng hîp sau ®©y kh«ng thuéc diÖn nép thuÕ thu  nhËp doanh nghiÖp: 1. Hîp t¸c x∙, tæ hîp t¸c s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cã thu  nhËp tõ  s¶n phÈm trång trät, ch¨n nu«i, nu«i trång thuû  s¶n. 2. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n n«ng d©n s¶n xuÊt n«ng nghiÖp  cã   thu   nhËp   tõ     s¶n   phÈm     trång   trät,   ch¨n   nu«i,   nu«i  trång thuû s¶n, trõ hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n n«ng d©n s¶n  xuÊt   hµng   ho¸   lín,   cã   thu   nhËp   cao   tõ   s¶n   phÈm   trång  trät, ch¨n nu«i, nu«i trång thuû s¶n. T ¹ m   t h ê i   c h a   t h u   t h u Õ   thu nhËp doanh nghiÖp ®èi  víi hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n n«ng d©n   s¶n xuÊt hµng ho¸  lín,   cã   thu   nhËp   cao   tõ   c¸c   s¶n   phÈm   trång   trät,   ch¨n  nu«i,   nu«i   trång   thuû   s¶n   cho   ®Õn   khi   cã   quy   ®Þnh   cña  ChÝnh phñ. B­ C¨n cø tÝnh thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp C¨n   cø   tÝnh   thuÕ   thu   nhËp   doanh   nghiÖp   lµ   thu   nhËp  chÞu thuÕ trong kú tÝnh thuÕ vµ thuÕ suÊt. I. Thu nhËp chÞu thuÕ Thu   nhËp   chÞu   thuÕ   trong   kú   tÝnh   thuÕ   bao   gåm   thu  nhËp chÞu thuÕ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch  vô vµ thu nhËp chÞu thuÕ kh¸c, kÓ c¶ thu nhËp chÞu thuÕ  tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô ë níc ngoµi. Kú tÝnh thuÕ ®îc x¸c ®Þnh theo n¨m d¬ng lÞch. Trêng  hîp c¬ së kinh doanh ¸p dông n¨m tµi chÝnh kh¸c víi n¨m  d¬ng lÞch th× kú tÝnh thuÕ x¸c ®Þnh theo n¨m tµi chÝnh ¸p  dông. Kú tÝnh thuÕ ®Çu tiªn ®èi víi c¬ së kinh doanh míi  thµnh lËp vµ kú tÝnh thuÕ cuèi cïng ®èi víi c¬ së kinh  doanh chuyÓn ®æi lo¹i h×nh doanh nghiÖp, chuyÓn ®æi h×nh 
 4. 4 thøc së h÷u, s¸p nhËp, chia t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n ®îc  x¸c ®Þnh phï hîp víi kú kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p  luËt vÒ kÕ to¸n.  Thu   nhËp   chÞu   thuÕ   trong   kú   tÝnh   thuÕ   ®îc   x¸c   ®Þnh  theo c«ng thøc sau: Thu nhËp  Doanh thu ®Ó  Chi phÝ  Thu  nhËp  chÞu thuÕ  = tÝnh thu nhËp  ­ hîp lý  + chÞu thuÕ  trong kú  chÞu thuÕ  trong kú  kh¸c trong  tÝnh thuÕ trong kú tÝnh  tÝnh  kú tÝnh  thuÕ thuÕ thuÕ Sau   khi   x¸c   ®Þnh   thu   nhËp   chÞu   thuÕ   theo   c«ng   thøc  trªn,  c¬   së   kinh   doanh   ®îc   trõ    sè   lç   cña   c¸c   kú   tÝnh  thuÕ tríc chuyÓn sang tríc khi x¸c ®Þnh sè thuÕ thu nhËp  doanh nghiÖp ph¶i nép theo quy ®Þnh. Trong trêng hîp  HiÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn mµ  Céng   hoµ   x∙   héi   chñ   nghÜa   ViÖt   Nam   ký   kÕt   cã   quy   ®Þnh  kh¸c vÒ ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ ®èi víi c¬  së thêng  tró  th×  thùc  hiÖn theo quy ®Þnh  cña  hiÖp  ®Þnh  ®ã. II.  Doanh thu ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ 1. Doanh thu ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ ®îc x¸c ®Þnh  nh sau: Doanh thu ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ lµ toµn bé tiÒn  b¸n hµng, tiÒn cung cÊp dÞch vô bao gåm c¶ trî gi¸, phô  thu,   phô   tréi   mµ   c¬   së   kinh   doanh   ®îc   hëng   kh«ng   ph©n  biÖt ®∙ thu ®îc tiÒn hay cha thu ®îc tiÒn.  Doanh thu ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ ®îc x¸c ®Þnh cô  thÓ ®èi víi c¬ së kinh doanh nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng  theo c¸c ph¬ng ph¸p kh¸c nhau nh sau: 1.1­  §èi  víi c¬ së  kinh doanh  nép  thuÕ  gi¸ trÞ  gia  t¨ng theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ lµ doanh thu cha bao  gåm thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. VÝ dô:  C¬ së kinh doanh A lµ ®èi tîng nép thuÕ gi¸  trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ. Ho¸ ®¬n gi¸  trÞ gia t¨ng gåm c¸c chØ tiªu nh sau: Gi¸ b¸n:  100.000 ®ång. ThuÕ GTGT (10%):10.000 ®ång. Gi¸ thanh to¸n: 110.000 ®ång.
 5. 5 Doanh thu ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ lµ 100.000 ®ång. 1.2­  §èi  víi c¬ së  kinh doanh  nép  thuÕ  gi¸ trÞ  gia  t¨ng theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp trªn gi¸ trÞ gia t¨ng lµ  doanh thu bao gåm  c¶ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. VÝ dô:  C¬ së kinh doanh B lµ ®èi tîng nép thuÕ gi¸  trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp trªn gi¸ trÞ gia  t¨ng.  Ho¸  ®¬n  b¸n  hµng  chØ ghi gi¸ b¸n lµ 110.000  ®ång  (gi¸ ®∙ cã thuÕ).  Doanh thu ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ lµ 110.000 ®ång. 2.   Thêi   ®iÓm     x¸c   ®Þnh   doanh   thu   ®Ó   tÝnh   thu   nhËp  chÞu thuÕ ®îc x¸c ®Þnh nh sau: 2.1­ §èi víi hµng ho¸ lµ thêi ®iÓm chuyÓn giao quyÒn  së h÷u hµng ho¸ hoÆc xuÊt ho¸ ®¬n b¸n hµng. 2.2­ §èi víi dÞch vô lµ thêi ®iÓm dÞch vô hoµn thµnh  hoÆc xuÊt ho¸ ®¬n b¸n hµng. 3. Doanh thu ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ trong mét sè  trêng hîp ®îc x¸c ®Þnh nh sau: 3.1­ §èi víi hµng ho¸ b¸n theo ph¬ng thøc tr¶ gãp ®îc  x¸c ®Þnh theo  gi¸  b¸n  hµng  ho¸ tr¶ tiÒn mét lÇn, kh«ng  bao gåm tiÒn l∙i tr¶ chËm. Trêng hîp viÖc thanh to¸n theo hîp ®ång mua b¸n tr¶  gãp kÐo dµi nhiÒu kú tÝnh thuÕ th× doanh thu lµ sè tiÒn  ph¶i thu cña ngêi mua trong kú tÝnh thuÕ  kh«ng  bao gåm  l∙i tr¶ chËm theo thêi h¹n quy ®Þnh trong hîp ®ång. ViÖc  x¸c  ®Þnh chi  phÝ ®èi  víi hµng  ho¸  mua b¸n  tr¶  gãp thùc hiÖn theo nguyªn t¾c phï hîp víi doanh thu. 3.2­  §èi  víi hµng  ho¸,  dÞch vô  do c¬ së kinh  doanh  lµm ra dïng ®Ó trao ®æi; biÕu, tÆng; trang bÞ, thëng cho  ngêi lao ®éng ®îc x¸c ®Þnh theo gi¸ b¸n cña   hµng ho¸,  dÞch vô cïng lo¹i hoÆc t¬ng ®¬ng trªn thÞ trêng t¹i thêi  ®iÓm trao ®æi; biÕu, tÆng; trang bÞ, thëng cho ngêi lao  ®éng. 3.3­  §èi  víi hµng  ho¸,  dÞch vô  do c¬ së kinh  doanh  lµm ra tù   dïng ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh  doanh nh: ®iÖn tù dïng, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra dïng lµm tµi  s¶n cè ®Þnh, s¶n phÈm x©y dùng c¬ b¶n tù lµm lµ chi phÝ  s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ®ã. 3.4­ §èi víi ho¹t ®éng gia c«ng hµng ho¸ lµ tiÒn thu  vÒ gia c«ng bao gåm c¶ tiÒn c«ng, nhiªn liÖu, ®éng lùc,  vËt liÖu phô vµ chi phÝ kh¸c phôc vô cho viÖc gia c«ng  hµng ho¸.  3.5­ §èi víi c¬ së kinh doanh nhËn lµm ®¹i lý, ký göi  b¸n hµng ®óng gi¸ quy ®Þnh cña c¬ së kinh doanh giao ®¹i  lý, ký göi lµ tiÒn hoa hång ®îc hëng.
 6. 6 3.6­  §èi  víi ho¹t  ®éng  cho thuª  tµi s¶n  lµ sè tiÒn  thu tõng kú theo hîp ®ång.  Trêng   hîp   bªn   thuª   tr¶   tiÒn   tríc   cho   nhiÒu   n¨m   th×  doanh thu ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ ®îc x¸c ®Þnh phï hîp  víi viÖc x¸c ®Þnh chi phÝ cña c¬ së kinh doanh.  Tuú theo ®iÒu kiÖn vÒ viÖc x¸c ®Þnh chi phÝ hîp lý,  c¬ së kinh doanh cã thÓ lùa chän mét trong hai ph¬ng ph¸p  x¸c ®Þnh doanh thu ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ nh sau: ­ Sè tiÒn thuª x¸c ®Þnh theo tõng n¨m b»ng (=) doanh  thu tr¶ tiÒn tríc chia (:) cho sè n¨m tr¶ tiÒn tríc.  ­ Sè tiÒn thuª tr¶ tríc cho nhiÒu n¨m.  Riªng c¬ së kinh doanh vµ c¸ nh©n cha thùc hiÖn chÕ  ®é   kÕ   to¸n,   ho¸   ®¬n   chøng   tõ   theo   chÕ   ®é   quy   ®Þnh,   cã  ho¹t ®éng cho thuª tµi s¶n mµ bªn thuª tr¶ tiÒn thuª tríc  cho nhiÒu n¨m th× doanh thu ®Ó tÝnh thu nhËp   chÞu thuÕ  lµ toµn bé sè tiÒn thuª thu ®îc. Trêng hîp c¬ së kinh doanh trong thêi gian u ®∙i thuÕ  lùa chän ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh doanh thu ®Ó tÝnh thu nhËp  chÞu thuÕ lµ toµn bé sè tiÒn thuª bªn thuª tr¶ tríc cho  nhiÒu n¨m th× thu nhËp chÞu thuÕ ®îc miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ  b»ng (=) tæng thu nhËp chÞu thuÕ chia (:) cho sè n¨m bªn  thuª   tr¶   tiÒn   tríc   nh©n   (x)   víi   sè   n¨m   ®îc   miÔn   thuÕ,  gi¶m thuÕ.  3.7­ §èi víi ho¹t ®éng cho vay, thu l∙i tiÒn göi, thu  nghiÖp vô cho thuª tµi chÝnh lµ sè l∙i ph¶i thu trong kú  ®îc x¸c ®Þnh nh sau: ­ Sè l∙i ph¶i thu cña c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n kh«ng ®a  vµo doanh thu. Tæ chøc tÝn dông ph¶i theo dâi sè l∙i nµy  ngoµi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, khi thu ®îc th× h¹ch to¸n vµo  thu nghiÖp vô. ­ Sè l∙i ph¶i thu cña c¸c kho¶n cho vay trong h¹n ®∙  ®a vµo doanh thu nhng sau 90 ngµy mµ kh¸ch hµng cha tr¶  hoÆc cha ®Õn 90 ngµy nhng ®∙ x¸c ®Þnh lµ kh«ng thu ®îc sè  l∙i th× ®îc lo¹i trõ khái doanh thu ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu  thuÕ. Kho¶n doanh thu ®îc gi¶m nµy tæ chøc tÝn dông theo  dâi ngoµi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, khi thu ®îc th× h¹ch to¸n  vµo thu nghiÖp vô. 3.8­ §èi víi vËn t¶i hµng kh«ng lµ toµn bé sè tiÒn ®­ îc hëng tõ viÖc vËn chuyÓn hµnh kh¸ch, hµnh lý, hµng ho¸,  kh«ng   ph©n   biÖt   ®∙   thu   ®îc   tiÒn   hay   cha   thu   ®îc   tiÒn.  Thêi ®iÓm x¸c ®Þnh doanh thu ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ  lµ thêi ®iÓm hoµn thµnh dÞch vô vËn chuyÓn. 3.9­ §èi víi ho¹t ®éng b¸n ®iÖn lµ sè tiÒn ghi trªn  ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng. Thêi ®iÓm x¸c ®Þnh doanh thu ®Ó 
 7. 7 tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ lµ ngµy cuèi cïng ghi chØ sè c«ng  t¬ ®iÖn thÓ hiÖn trªn ho¸ ®¬n tÝnh tiÒn ®iÖn.  VÝ dô: Ho¸ ®¬n tiÒn ®iÖn ghi chØ sè c«ng t¬ tõ ngµy  5/12 ®Õn ngµy 5/1. Doanh thu cña ho¸ ®¬n nµy ®îc tÝnh vµo  th¸ng 1. §èi víi ho¹t ®éng kh¸c nh  cíc ®iÖn tho¹i, kinh doanh  níc s¹ch...doanh thu ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ ®îc x¸c  ®Þnh t¬ng tù nh ho¹t ®éng b¸n ®iÖn. 3.10­   §èi   víi   ho¹t   ®éng   kinh   doanh   b¶o   hiÓm   vµ   t¸i  b¶o hiÓm lµ sè tiÒn ph¶i thu vÒ phÝ b¶o hiÓm gèc, phÝ ®¹i  lý gi¸m ®Þnh, phÝ nhËn t¸i b¶o hiÓm, thu hoa hång t¸i b¶o  hiÓm vµ c¸c kho¶n thu kh¸c. 3.11­ §èi víi hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh theo h×nh  thøc chia s¶n phÈm, doanh thu ®Ó tÝnh thuÕ thu nhËp doanh  nghiÖp ®îc x¸c ®Þnh nh sau:  ­ Gi¸ b¸n hµng ho¸ ghi trong ho¸ ®¬n b¸n hµng ®èi víi  hµng ho¸ b¸n t¹i thÞ trêng ViÖt Nam. ­ Gi¸ F0B t¹i c¸c cöa khÈu xuÊt khÈu hµng ho¸ ®èi víi  hµng ho¸ xuÊt khÈu. III. C¸c kho¶n chi phÝ hîp lý ®îc trõ ®Ó tÝnh  thu nhËp chÞu thuÕ C¸c kho¶n chi phÝ hîp lý liªn quan ®Õn thu nhËp chÞu  thuÕ trong kú tÝnh thuÕ ®îc x¸c ®Þnh nh sau: 1. Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh sö dông cho ho¹t  ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô. 1.1­ Tµi s¶n cè ®Þnh ®îc trÝch khÊu hao vµo chi phÝ  hîp lý ph¶i ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn sau: a­ Tµi s¶n cè ®Þnh sö dông vµo s¶n xuÊt, kinh doanh.  b­ Tµi s¶n cè ®Þnh ph¶i cã ®Çy ®ñ hãa ®¬n, chøng tõ  vµ c¸c giÊy tê hîp ph¸p kh¸c chøng minh tµi s¶n cè ®Þnh  thuéc quyÒn së h÷u cña c¬ së kinh doanh. c­ Tµi s¶n cè ®Þnh ph¶i ®îc qu¶n lý, theo dâi, h¹ch  to¸n trong sæ s¸ch kÕ to¸n cña c¬ së kinh doanh theo chÕ  ®é qu¶n lý vµ h¹ch to¸n kÕ to¸n hiÖn hµnh. 1.2­ Møc trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ®îc tÝnh vµo  chi phÝ hîp lý theo quyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh  vÒ chÕ ®é qu¶n lý, sö dông vµ trÝch khÊu hao tµi s¶n cè  ®Þnh.
 8. 8 C¬ së kinh doanh ¸p dông ph¬ng ph¸p khÊu hao theo ®­ êng th¼ng cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao ®îc khÊu hao nhanh nhng  tèi ®a kh«ng qu¸ 02 lÇn møc khÊu hao theo ph¬ng ph¸p ®êng  th¼ng ®Ó nhanh chãng ®æi míi c«ng nghÖ. Tµi s¶n cè ®Þnh  tham   gia   vµo   ho¹t   ®éng   kinh   doanh   ®îc   trÝch   khÊu   hao  nhanh lµ m¸y mãc, thiÕt bÞ; dông cô ®o lêng, thÝ nghiÖm;  thiÕt bÞ vµ ph¬ng tiÖn vËn t¶i; dông cô qu¶n lý; sóc vËt,  vên c©y l©u n¨m. Khi thùc hiÖn khÊu hao nhanh c¬ së kinh  doanh ph¶i ®¶m b¶o cã l∙i.  1.3­ Tµi s¶n cè ®Þnh ®∙ khÊu hao hÕt gi¸ trÞ nhng vÉn  tiÕp tôc ®îc s¶n xuÊt kinh doanh th× kh«ng ®îc trÝch khÊu  hao. 2. Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu, nhiªn liÖu, n¨ng l­ îng, hµng ho¸ sö dông vµo s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸,  dÞch   vô   liªn   quan   ®Õn   doanh   thu   vµ   thu   nhËp   chÞu   thuÕ  trong kú ®îc tÝnh theo ®Þnh møc tiªu hao vËt t hîp lý vµ  gi¸ thùc tÕ xuÊt kho. 2.1­ Møc tiªu hao vËt t  hîp lý do gi¸m ®èc hoÆc chñ  c¬ së kinh doanh x©y dùng vµ quyÕt ®Þnh. §èi víi c¬ së  kinh   doanh   cã   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   th×   Tæng   gi¸m   ®èc   x©y  dùng ®Þnh møc tiªu hao vËt t  ®Ó tr×nh Héi ®ång qu¶n trÞ  phª duyÖt. KÕt thóc n¨m, c¬ së kinh doanh ph¶i thùc hiÖn  quyÕt to¸n vËt t, ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn ®Þnh møc  tiªu hao vËt t vµ ph¶i b¸o c¸o khi cã yªu cÇu cña c¬ quan  thuÕ.  Mäi trêng hîp tæn thÊt vËt t, hµng ho¸ ®Òu kh«ng ®îc  tÝnh gi¸ trÞ vËt t, hµng ho¸ tæn thÊt vµo chi phÝ hîp lý.  2.2­ Gi¸ vËt t, hµng ho¸ thùc tÕ xuÊt kho. Gi¸ vËt t, hµng ho¸ thùc tÕ xuÊt kho ®èi víi c¬ së  kinh doanh nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p khÊu  trõ lµ gi¸ kh«ng cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña vËt t, hµng  ho¸ mua ngoµi vµ c¸c dÞch vô liªn quan ®Õn vËt t, hµng  ho¸ mua ngoµi; cßn ®èi víi c¬ së kinh doanh nép thuÕ gi¸  trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp hoÆc ®èi víi ho¹t  ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô kh«ng thuéc  ®èi tîng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, gi¸ vËt t, hµng ho¸  thùc tÕ xuÊt kho bao gåm c¶ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña vËt  t, hµng ho¸ mua ngoµi vµ c¸c dÞch vô liªn quan ®Õn vËt t,  hµng ho¸ mua ngoµi. Gi¸ vËt t, hµng ho¸ thùc tÕ xuÊt kho gåm: a­ §èi víi vËt t, hµng ho¸ mua ngoµi: ­ Gi¸ mua vËt t, hµng ho¸ trong níc gåm: gi¸ mua ghi  trªn ho¸ ®¬n cña ngêi b¸n hµng, céng (+) chi phÝ thu mua,  chi phÝ vËn chuyÓn, bèc xÕp, b¶o qu¶n, phÝ b¶o hiÓm, tiÒn  thuª kho b∙i, phÝ chän läc, t¸i chÕ.
 9. 9 ­   Gi¸   mua   vËt   t,   hµng   ho¸   nhËp   khÈu   lµ   gi¸   thanh  to¸n,  céng   (+)   thuÕ   nhËp   khÈu,   thuÕ   tiªu   thô   ®Æc   biÖt,  c¸c   kho¶n   phô   thu   theo   quy   ®Þnh   cña   Nhµ   níc   (nÕu   cã),  céng (+) chi phÝ vËn chuyÓn, bèc xÕp, b¶o qu¶n, thuª kho  b∙i. Gi¸ thanh to¸n ®èi víi vËt t, hµng ho¸ nhËp khÈu ®îc  x¸c ®Þnh: + Theo  gi¸  thùc thanh  to¸n  nÕu  c¬ së kinh  doanh  kª  khai gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu theo gi¸ hîp ®ång ngo¹i th­ ¬ng cao h¬n gi¸ thùc thanh to¸n . + Theo gi¸ kª khai tÝnh thuÕ nhËp khÈu nÕu c¬ së kinh  doanh kª khai gi¸  tÝnh thuÕ nhËp khÈu theo gi¸ hîp ®ång  ngo¹i th¬ng thÊp h¬n gi¸ thùc thanh to¸n. b­ §èi víi vËt t tù chÕ lµ gi¸ vËt t thùc tÕ xuÊt kho  céng   víi   chi   phÝ   thùc   tÕ   ph¸t   sinh   trong   qu¸   tr×nh   tù  chÕ. c­ §èi víi vËt t thuª ngoµi gia c«ng, chÕ biÕn lµ gi¸  vËt t thùc tÕ xuÊt kho giao gia c«ng céng (+) víi chi phÝ  gia c«ng, chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì. C¬ së kinh doanh mua hµng ho¸, vËt t; thuª ngoµi gia  c«ng chÕ biÕn vËt t, hµng ho¸; thuª vËn chuyÓn, bèc xÕp,  b¶o qu¶n vËt t, hµng ho¸ ph¶i cã ho¸ ®¬n, chøng tõ theo  chÕ ®é quy ®Þnh. Trêng hîp c¬ së kinh doanh mua s¶n phÈm lµm b»ng m©y,  tre, cãi,  dõa,  cä… cña ngêi n«ng  d©n  trùc  tiÕp lµm ra;  mua   s¶n   phÈm   thñ   c«ng   mü   nghÖ   cña   c¸c   nghÖ   nh©n   kh«ng  kinh doanh;  mua ®Êt, ®¸, c¸t,  sái  cña  ngêi d©n tù khai  th¸c; mua phÕ liÖu cña ngêi trùc tiÕp thu nhÆt vµ mét sè  dÞch vô cña c¸ nh©n kh«ng kinh doanh, kh«ng cã ho¸ ®¬n,  chøng tõ theo chÕ ®é quy ®Þnh th× ®îc lËp b¶ng kª trªn c¬  së chøng tõ thanh  to¸n  cña ngêi b¸n hµng ho¸, cung  cÊp  dÞch vô (mÉu sè 01/TNDN kÌm theo Th«ng t  nµy). Gi¸m ®èc  doanh nghiÖp duyÖt chi theo b¶ng kª vµ chÞu tr¸ch nhiÖm  tríc ph¸p luËt vÒ tÝnh chÝnh x¸c, trung thùc cña b¶ng kª. 3. Chi phÝ tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp;  tiÒn ¨n gi÷a ca theo quy ®Þnh cña Bé LuËt lao ®éng. 3.1­ Chi phÝ tiÒn l¬ng cña c¬ së kinh doanh bao gåm  c¸c   kho¶n  tiÒn   l¬ng,   tiÒn  c«ng,   c¸c   kho¶n  phô  cÊp  ph¶i  tr¶ cho ngêi lao ®éng theo quy ®Þnh cña Bé LuËt lao ®éng.  Chi phÝ tiÒn l¬ng ®îc x¸c ®Þnh theo tõng lo¹i c¬ së kinh  doanh nh sau: a­   §èi   víi   doanh   nghiÖp   nhµ   níc:   Chi   phÝ   tiÒn   l¬ng  ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng ®îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo c¸c  v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt hiÖn hµnh híng dÉn vÒ chÕ ®é  tiÒn  l¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp theo quy ®Þnh  cña Bé LuËt lao ®éng.
 10. 10 b­ §èi víi c¬ së kinh doanh kh¸c: Chi phÝ tiÒn l¬ng  ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng c¨n cø vµo hîp ®ång lao ®éng  hoÆc tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ. Hµng n¨m, c¬ së kinh doanh ph¶i ®¨ng ký víi c¬ quan  thuÕ vÒ tæng quü l¬ng ph¶i tr¶ trong n¨m, c¨n cø vµ ph¬ng  ph¸p   x©y   dùng   tæng   quü   l¬ng   cïng   víi   viÖc   nép   tê   khai  thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (mÉu sè 02A/TNDN ban hµnh kÌm  theo Th«ng t nµy) 3.2­  Chi phÝ tiÒn ¨n gi÷a ca do gi¸m ®èc hoÆc chñ c¬  së kinh doanh quyÕt ®Þnh phï hîp víi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt,  kinh doanh, nhng ph¶i ®¶m b¶o møc chi hµng th¸ng cho mçi  ngêi lao ®éng kh«ng vît qu¸ møc l¬ng tèi thiÓu do Nhµ níc  quy ®Þnh ®èi víi c«ng chøc nhµ níc. Riªng chi phÝ ¨n ®Þnh  lîng cho ngêi lao ®éng ®èi víi mét sè ngµnh nghÒ ®Æc biÖt  theo v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh Bé LuËt lao ®éng. 4. Chi phÝ nghiªn cøu khoa häc, c«ng nghÖ (trõ phÇn  kinh   phÝ   do   Nhµ   níc   hoÆc   c¬   quan   qu¶n   lý   cÊp   trªn   hç  trî); chi thëng s¸ng kiÕn, c¶i tiÕn mµ s¸ng kiÕn nµy mang  l¹i   hiÖu   qu¶   kinh   doanh;   chi   phÝ   cho   ®µo   t¹o   lao   ®éng  theo   chÕ   ®é   quy   ®Þnh;  chi  cho  y   tÕ   trong   néi   bé   c¬   së  kinh doanh; chi hç trî cho c¸c trêng häc ®îc Nhµ níc cho  phÐp thµnh lËp vµ khi chi ph¶i cã ho¸ ®¬n, chøng tõ theo  chÕ ®é quy ®Þnh. 5. Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: 5.1­ §iÖn; níc; ®iÖn tho¹i; v¨n phßng phÈm; tiÒn thuª  kiÓm to¸n; tiÒn thuª dÞch vô ph¸p lý; tiÒn mua b¶o hiÓm  tµi s¶n, b¶o hiÓm tai n¹n con ngêi; tiÒn thuª thiÕt kÕ,  x¸c lËp vµ b¶o vÖ nh∙n hiÖu hµng ho¸. 5.2­ Chi phÝ thuª söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh.  §èi víi nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh ®Æc thï, viÖc söa ch÷a  cã tÝnh chu kú th× c¬ së kinh doanh ®îc trÝch tríc chi  phÝ   söa   ch÷a   theo   dù   to¸n   vµo   chi   phÝ   s¶n   xuÊt,   kinh  doanh. NÕu sè thùc chi söa ch÷a lín h¬n sè trÝch theo dù  to¸n   th×   c¬   së   kinh   doanh   ®îc   h¹ch   to¸n   thªm   sè   chªnh  lÖch vµo chi phÝ, nÕu sè thùc chi nhá h¬n sè trÝch theo  dù to¸n th× h¹ch to¸n gi¶m chi phÝ trong n¨m. 5.3­ C¸c kho¶n chi phÝ ®Ó cã c¸c tµi s¶n kh«ng thuéc  tµi s¶n cè ®Þnh nh chi vÒ mua vµ sö dông c¸c tµi liÖu kü  thuËt,   b»ng   s¸ng   chÕ,   giÊy   phÐp   chuyÓn   giao   c«ng   nghÖ,  nh∙n hiÖu th¬ng m¹i... ®îc ph©n bæ dÇn vµo chi phÝ kinh  doanh. 5.4­   TiÒn   thuª   tµi   s¶n   cè   ®Þnh   ho¹t   ®éng   theo   hîp  ®ång thuª.  Trêng  hîp  tr¶  tiÒn  thuª tµi s¶n cè ®Þnh mét  lÇn cho nhiÒu n¨m  th× tiÒn thuª ®îc ph©n bæ dÇn vµo chi  phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh theo sè n¨m sö dông tµi s¶n cè  ®Þnh. 
 11. 11 5.5­   Chi   phÝ   dÞch   vô   mua   ngoµi   cña   nhµ   thÇu   chÝnh,  bao gåm c¶ chi phÝ tr¶ cho nhµ thÇu phô (nÕu cã).  5.6­ C«ng t¸c phÝ bao gåm: chi phÝ ®i l¹i, tiÒn thuª  chç ë, tiÒn lu tró. 5.7­ Phô cÊp tµu xe ®i nghØ phÐp theo quy ®Þnh cña Bé  LuËt lao ®éng. 5.8­ Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, thuª ngoµi kh¸c phôc  vô trùc tiÕp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸,  dÞch vô cã chøng tõ, ho¸ ®¬n theo chÕ ®é quy ®Þnh 6. C¸c kho¶n chi: 6.1­ C¸c kho¶n chi  cho lao ®éng n÷, bao gåm: a­ Chi cho ®µo t¹o l¹i nghÒ cho lao ®éng n÷ trong tr­ êng hîp nghÒ cò kh«ng  cßn  phï  hîp  ph¶i  chuyÓn  ®æi  sang  nghÒ kh¸c theo quy ho¹ch ph¸t triÓn cña c¬ së kinh doanh. Kho¶n chi nµy bao gåm: häc phÝ (nÕu cã) + chªnh lÖch  tiÒn l¬ng ng¹ch bËc (®¶m b¶o 100% l¬ng cho ngêi ®i häc). b­   Chi   phÝ   tiÒn   l¬ng   vµ   phô   cÊp   (nÕu   cã)   cho   gi¸o  viªn d¹y ë nhµ trÎ, mÉu gi¸o do c¬ së kinh doanh tæ chøc  vµ qu¶n lý. Sè lîng gi¸o viªn ®îc x¸c ®Þnh theo ®Þnh møc  do hÖ thèng gi¸o dôc ®µo t¹o quy ®Þnh. c­ Chi phÝ tæ chøc kh¸m søc khoΠthªm 1 lÇn trong n¨m  nh  kh¸m bÖnh nghÒ nghiÖp, m∙n tÝnh hoÆc phô khoa cho n÷  c«ng nh©n viªn. d­ Chi båi dìng cho lao ®éng n÷ sau khi sinh con lÇn  thø nhÊt hoÆc lÇn thø hai: Møc chi kh«ng qu¸ 300.000 ®ång  ®èi víi c¬ së kinh doanh ®ãng trªn ®Þa bµn   thµnh phè,  thÞ trÊn, thÞ x∙ vµ kh«ng qu¸ 500.000 ®ång ®èi víi c¬ së  kinh doanh ®ãng trªn ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ­x∙ héi  khã kh¨n vµ ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ­x∙ héi ®Æc biÖt  khã   kh¨n   quy   ®Þnh   t¹i   Phô   lôc   kÌm   theo   NghÞ   ®Þnh   sè  164/2003/N§­CP ngµy 22/12/2003 cña ChÝnh phñ ®Ó gióp ®ì  lao ®éng n÷ kh¾c phôc mét phÇn khã kh¨n do sinh ®Î. ®­ Phô cÊp lµm thªm giê cho lao ®éng n÷ trong trêng  hîp v× lý do kh¸ch quan ngêi lao ®éng n÷ kh«ng nghØ cho  con bó theo chÕ ®é quy ®Þnh mµ ë l¹i lµm viÖc cho c¬ së  kinh doanh ®îc tr¶ theo chÕ ®é hiÖn hµnh. §èi   víi   c¬   së   kinh   doanh   ho¹t   ®éng   s¶n   xuÊt,   x©y  dùng,  vËn  t¶i  sö dông  nhiÒu  lao ®éng n÷, nÕu h¹ch  to¸n  theo dâi riªng ®îc c¸c kho¶n thùc chi cho lao ®éng n÷ nªu  trªn   ®îc   gi¶m  thuÕ   thu   nhËp   doanh  nghiÖp   theo  híng   dÉn  t¹i ®iÓm 7.3, Môc III, PhÇn E Th«ng t nµy. 6.2­ Chi b¶o hé lao ®éng hoÆc chi trang phôc.
 12. 12 Chi   b¶o   hé   lao   ®éng   theo   sè   thùc   chi.   Chi   mua   s¾m  trang phôc thay cho quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng theo sè thùc  chi nhng kh«ng qu¸ 500.000 ®ång/ngêi/ n¨m.  6.3­ Chi b¶o vÖ c¬ së kinh doanh. 6.4­  TrÝch  nép  quÜ b¶o  hiÓm x∙  héi, b¶o  hiÓm  y  tÕ,  kinh phÝ c«ng ®oµn; chi phÝ hç trî kinh phÝ cho ho¹t ®éng  cña   §¶ng,   ®oµn   thÓ   t¹i   c¬   së   kinh   doanh;   chi   ®ãng   gãp  h×nh thµnh nguån chi phÝ qu¶n lý cho cÊp trªn vµ ®ãng gãp  vµo c¸c quü cña hiÖp héi theo chÕ ®é quy ®Þnh. 7. Chi tr¶ l∙i tiÒn vay vèn s¶n xuÊt, kinh doanh hµng  ho¸, dÞch vô cña ng©n hµng, c¸c tæ chøc tÝn dông, c¸c tæ  chøc kinh tÕ theo l∙i suÊt thùc tÕ c¨n cø vµo hîp ®ång  vay. Chi tr¶ l∙i tiÒn vay cña c¸c ®èi tîng kh¸c theo l∙i  suÊt thùc tÕ khi ký hîp ®ång vay, nhng tèi ®a kh«ng qu¸  1,2 lÇn møc l∙i suÊt cho vay cïng thêi ®iÓm cña ng©n hµng  th¬ng m¹i cã quan hÖ giao dÞch víi c¬ së kinh doanh.  C¸c  kho¶n  chi phÝ  tr¶ l∙i  tiÒn  vay ®Ó gãp  vèn ph¸p  ®Þnh,  vèn  ®iÒu  lÖ, c¬ së kinh  doanh  kh«ng  ®îc tÝnh  vµo  chi phÝ hîp lý ®Ó x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ. 8. TrÝch c¸c kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho, dù  phßng   c«ng   nî   khã   ®ßi,   dù   phßng   gi¶m   gi¸   chøng   kho¸n,  trÝch lËp quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm theo híng dÉn  cña Bé Tµi chÝnh. 9.  Trî cÊp  th«i viÖc  cho  ngêi lao  ®éng theo  chÕ  ®é  hiÖn hµnh. 10.  Chi vÒ  tiªu thô  hµng  ho¸, dÞch  vô bao  gåm:  chi  phÝ   b¶o   qu¶n,   ®ãng   gãi,   vËn   chuyÓn,   bèc   xÕp,   thuª   kho  b∙i, b¶o hµnh s¶n phÈm, hµng ho¸. 11.   Chi   phÝ   qu¶ng   c¸o,   tiÕp   thÞ,   khuyÕn   m¹i,   tiÕp  t©n,   kh¸nh   tiÕt,   chi   phÝ   giao  dÞch,   ®èi   ngo¹i,   chi   hoa  hång m«i giíi, chi phÝ héi nghÞ vµ c¸c lo¹i chi phÝ kh¸c  theo sè thùc chi nhng tèi ®a kh«ng qu¸ 10% tæng sè c¸c  kho¶n chi phÝ hîp lý tõ kho¶n 1 ®Õn kho¶n 10 cña môc nµy.  §èi víi ho¹t ®éng kinh doanh th¬ng nghiÖp  chi phÝ hîp lý  ®Ó x¸c ®Þnh møc khèng chÕ kh«ng bao gåm gi¸ vèn cña hµng  ho¸ b¸n ra.  12.   C¸c   kho¶n   thuÕ,   phÝ,   tiÒn   thuª   ®Êt   ph¶i   nép   cã  liªn   quan  ®Õn  ho¹t   ®éng   s¶n   xuÊt,  kinh   doanh   hµng  ho¸,  dÞch vô (trõ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp) bao gåm: 12.1­ ThuÕ xuÊt khÈu. 12.2­   ThuÕ   gi¸   trÞ   gia   t¨ng   ®Çu   vµo   cña   hµng   ho¸,  dÞch vô xuÊt khÈu kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®îc khÊu trõ vµ hoµn  thuÕ   theo   quy   ®Þnh.   ThuÕ   gi¸   trÞ   gia   t¨ng   ®Çu   vµo   qu¸  thêi h¹n ®îc kª khai, khÊu trõ thuÕ theo quy ®Þnh.
 13. 13 12.3­ ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi hµng ho¸, dÞch  vô trong níc thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. 12.4­ ThuÕ m«n bµi. 12.5­ ThuÕ tµi nguyªn. 12.6­ ThuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp; thuÕ nhµ, ®Êt. 12.7­ TiÒn thuª ®Êt.  12.8­ C¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ mµ c¬ së kinh doanh thùc  nép vµo ng©n s¸ch Nhµ níc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  phÝ, lÖ phÝ. 13. Chi phÝ qu¶n lý kinh doanh do c«ng ty ë níc ngoµi  ph©n bæ cho c¬ së thêng tró t¹i ViÖt Nam theo tû lÖ gi÷a  doanh thu cña c¬ së thêng tró t¹i ViÖt Nam vµ tæng doanh  thu chung cña c«ng ty ë níc ngoµi bao gåm c¶ doanh thu  cña c¬ së thêng tró ë c¸c níc kh¸c. C«ng thøc ph©n bæ nh  sau: Chi phÝ qu¶n  Tæng doanh thu cña c¬ së  Tæng sè  lý kinh doanh  thêng tró t¹i ViÖt Nam  chi phÝ  do c«ng ty ë  = trong kú tÝnh thuÕ x qu¶n lý  níc ngoµi ph©n  kinh  bæ cho c¬ së  Tæng doanh thu cña c«ng  doanh cña  thêng tró t¹i  ty ë níc ngoµi, bao gåm  c«ng ty ë  ViÖt Nam trong  c¶ doanh thu cña c¸c c¬  níc ngoµi  kú tÝnh thuÕ së thêng tró ë c¸c níc  trong kú  kh¸c trong kú tÝnh thuÕ tÝnh  thuÕ. C¬ së thêng tró cña c«ng ty ë níc ngoµi t¹i ViÖt Nam  cha thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n, ho¸ ®¬n, chøng tõ, nép thuÕ  theo ph¬ng ph¸p kª khai th× kh«ng  ®îc tÝnh  vµo  chi  phÝ  hîp lý kho¶n chi phÝ qu¶n lý kinh doanh do c«ng ty ë níc  ngoµi ph©n bæ. 14. Chi phÝ hîp lý cña ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm,  kinh   doanh   xæ  sè   kiÕn  thiÕt,   kinh  doanh   chøng  kho¸n   vµ  mét sè ho¹t ®éng kinh doanh ®Æc thï kh¸c theo v¨n b¶n h­ íng dÉn riªng cña Bé Tµi chÝnh. IV. C¸c kho¶n  kh«ng ®îc tÝnh vµo chi phÝ hîp lý: 1.   TiÒn   l¬ng,   tiÒn   c«ng   do   c¬   së   kinh   doanh   kh«ng  thùc hiÖn ®óng chÕ ®é hîp ®ång lao ®éng theo quy ®Þnh cña  ph¸p luËt  vÒ lao ®éng,  trõ trêng hîp thuª mín lao ®éng  theo vô viÖc.
 14. 14 2. TiÒn l¬ng, tiÒn c«ng cña chñ doanh nghiÖp t nh©n,  thµnh viªn hîp danh cña c«ng ty hîp danh, chñ hé c¸ thÓ,  c¸ nh©n kinh doanh.  Thï lao tr¶ cho c¸c s¸ng lËp viªn,  thµnh  viªn  cña héi ®ång qu¶n trÞ cña c¸c c«ng  ty tr¸ch  nhiÖm  h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn kh«ng trùc tiÕp tham gia  ®iÒu hµnh s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô. 3. C¸c kho¶n trÝch tríc vµo chi phÝ mµ thùc tÕ kh«ng  chi   hÕt   nh:   chi   phÝ   söa   ch÷a   tµi   s¶n   cè   ®Þnh;   phÝ   b¶o  hµnh s¶n phÈm hµng ho¸, c«ng tr×nh x©y dùng vµ c¸c kho¶n  trÝch tríc kh¸c. 4. C¸c kho¶n chi kh«ng cã ho¸ ®¬n, chøng tõ theo chÕ  ®é quy ®Þnh hoÆc chøng tõ kh«ng hîp ph¸p. 5. C¸c kho¶n tiÒn ph¹t vi ph¹m luËt giao th«ng, ph¹t  vi ph¹m chÕ ®é ®¨ng ký kinh doanh, ph¹t vay nî qu¸ h¹n,  ph¹t vi ph¹m chÕ ®é kÕ to¸n thèng kª, ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh vÒ thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¹t kh¸c.  6. C¸c kho¶n chi kh«ng liªn quan ®Õn doanh thu vµ thu  nhËp chÞu thuÕ nh: chi vÒ ®Çu t  x©y dùng c¬ b¶n; chi ñng  hé c¸c ®oµn thÓ, tæ chøc x∙ héi vµ ñng hé ®Þa ph¬ng; chi  tõ thiÖn vµ c¸c kho¶n chi kh¸c kh«ng liªn quan ®Õn doanh  thu, thu nhËp chÞu thuÕ. 7. C¸c kho¶n chi do nguån kinh phÝ kh¸c ®µi thä: 7.1­ Chi sù nghiÖp. 7.2­ Chi èm ®au, thai s¶n. 7.3­ Chi trî cÊp khã kh¨n thêng xuyªn, khã kh¨n ®ét  xuÊt. 7.4­   C¸c   kho¶n   chi   kh¸c   do   nguån   kinh   phÝ   kh¸c   ®µi  thä. 8. Chi phÝ kh«ng hîp lý kh¸c. V. C¸c kho¶n thu nhËp chÞu thuÕ kh¸c: C¸c kho¶n thu nhËp chÞu thuÕ kh¸c trong kú tÝnh thuÕ  bao gåm: 1. Chªnh lÖch vÒ mua, b¸n chøng kho¸n. 2. Thu nhËp tõ ho¹t ®éng liªn quan ®Õn quyÒn së h÷u  c«ng nghiÖp, quyÒn t¸c gi¶. 3. Thu nhËp kh¸c vÒ quyÒn së h÷u, quyÒn sö dông tµi  s¶n. 4.   Thu   nhËp   tõ   chuyÓn   nhîng   tµi   s¶n,   thanh   lý   tµi  s¶n. Kho¶n thu nhËp nµy ®îc x¸c ®Þnh b»ng (=) doanh thu 
 15. 15 thu ®îc do chuyÓn nhîng tµi s¶n, thanh lý tµi s¶n trõ (­)  ®i gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n chuyÓn nhîng, thanh lý vµ  c¸c   kho¶n  chi  phÝ  liªn   quan   ®Õn   chuyÓn   nhîng,   thanh   lý  tµi s¶n. 5. Thu nhËp tõ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn  thuª ®Êt.  C¸ch   x¸c   ®Þnh   thu   nhËp   vµ   thuÕ   thu   nhËp   tõ   chuyÓn  quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt ®îc híng dÉn t¹i  PhÇn C Th«ng t nµy. 6. L∙i tiÒn göi, l∙i tiÒn cho vay, l∙i b¸n hµng tr¶  chËm.  7. L∙i do b¸n ngo¹i tÖ, l∙i vÒ chªnh lÖch tû gi¸ hèi  ®o¸i.  8.  KÕt d  cuèi  n¨m c¸c  kho¶n  dù phßng  gi¶m  gi¸ hµng  tån   kho,   dù   phßng   c«ng   nî   khã   ®ßi,   dù   phßng   gi¶m   gi¸  chøng kho¸n.  9. Thu c¸c kho¶n nî khã ®ßi ®∙ xo¸ sæ kÕ to¸n nay ®ßi  ®îc. 10. Thu c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ kh«ng x¸c ®Þnh ®îc chñ  nî. 11. Thu vÒ tiÒn ph¹t vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ sau khi  ®∙ trõ tiÒn bÞ ph¹t vi ph¹m  hîp ®ång kinh tÕ. 12.   C¸c   kho¶n   thu   nhËp   tõ   ho¹t   ®éng   s¶n   xuÊt,   kinh  doanh hµng ho¸, dÞch vô cña nh÷ng n¨m tríc bÞ bá sãt míi  ph¸t hiÖn ra. 13.   Thu   nhËp   nhËn   ®îc   tõ   ho¹t   ®éng   s¶n   xuÊt,   kinh  doanh hµng ho¸, dÞch vô ë níc ngoµi.  ViÖc   x¸c   ®Þnh   thu   nhËp   nhËn   ®îc   tõ   ho¹t   ®éng   s¶n  xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô ë níc ngoµi ph¶i chÞu  thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp c¨n cø vµo HiÖp ®Þnh quèc tÕ  vÒ tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn mµ Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa  ViÖt Nam ®∙ ký kÕt.  §èi   víi   kho¶n   thu   nhËp   nhËn   ®îc   tõ   ho¹t   ®éng   s¶n  xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô t¹i níc ngoµi mµ Céng  hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam cha ký HiÖp ®Þnh quèc tÕ vÒ  tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn th× thu nhËp chÞu thuÕ lµ kho¶n  thu nhËp tríc khi nép thuÕ thu nhËp ë níc ngoµi. Sau khi  ®∙ x¸c ®Þnh sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép theo  LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp th× ®îc trõ sè thuÕ thu  nhËp ®∙ nép ë níc ngoµi ®Ó nép vµo ng©n s¸ch Nhµ níc. Sè  thuÕ ®∙ nép ë níc ngoµi ®îc trõ kh«ng vît qu¸ sè thuÕ thu  nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép theo LuËt thuÕ thu nhËp doanh  nghiÖp.
 16. 16 VÝ dô 1: C¬ së kinh doanh A nhËn ®îc kho¶n thu nhËp  800 triÖu  ®ång  tõ níc ngoµi.  Kho¶n  thu nhËp nµy lµ thu  nhËp cßn l¹i sau khi ®∙ nép thuÕ thu nhËp theo luËt níc  ngoµi: 200 triÖu ®ång. PhÇn   thu   nhËp   c¬   së   kinh   doanh   A   nhËn   ®îc   tõ   níc  ngoµi ®îc tÝnh thuÕ theo LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp  cña ViÖt Nam  nh sau: [(800 triÖu ®ång + 200 triÖu ®ång) x 28%] = 280 triÖu  ®ång. V×   c¬   së   kinh   doanh   A   ®∙   nép   thuÕ   thu   nhËp   ë   níc  ngoµi 200 triÖu ®ång nªn chØ ph¶i nép: 280 triÖu ®ång ­ 200 triÖu ®ång = 80 triÖu ®ång. VÝ dô 2:  C¬ së kinh doanh B nhËn ®îc kho¶n thu nhËp  798 triÖu ®ång tõ níc ngoµi. Nhng kho¶n thu nhËp nµy lµ  thu nhËp cßn l¹i sau khi ®∙ nép thuÕ thu nhËp theo luËt  níc ngoµi lµ 342 triÖu ®ång. Sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cho kho¶n thu nhËp ë n­ íc   ngoµi   ®îc   tÝnh   thuÕ   theo   LuËt   thuÕ   thu   nhËp   doanh  nghiÖp nh sau: (798 triÖu ®ång + 342 triÖu ®ång) x 28% = 319,2 triÖu  ®ång. Khi x¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép cho kho¶n thu nhËp ë n­ íc ngoµi, c¬ së kinh doanh B chØ ®îc trõ sè thuÕ ®∙ nép ë  níc ngoµi t¬ng ®¬ng víi sè thuÕ tÝnh theo LuËt thuÕ thu  nhËp doanh nghiÖp lµ 319,2 triÖu ®ång. Nãi mét c¸ch kh¸c  lµ c¬ së kinh doanh B kh«ng ph¶i nép thuÕ thu nhËp doanh  nghiÖp cho kho¶n thu nhËp nhËn ®îc ë níc ngoµi nªu trªn. 14.   C¸c   kho¶n   thu   nhËp   liªn   quan   ®Õn   viÖc   tiªu   thô  hµng ho¸, cung cÊp dÞch vô kh«ng tÝnh trong doanh thu nh:  thëng   gi¶i   phãng   tµu   nhanh,   tiÒn   thëng   phôc   vô   trong  ngµnh ¨n uèng, kh¸ch s¹n sau khi ®∙ trõ c¸c kho¶n chi phÝ  ®Ó t¹o ra kho¶n thu nhËp ®ã. 15.  C¸c kho¶n  thu  nhËp  tõ c¸c ho¹t  ®éng  gãp vèn  cæ  phÇn, liªn doanh, liªn kÕt kinh tÕ trong níc. Trêng hîp  kho¶n thu nhËp nhËn ®îc lµ thu nhËp ®îc chia tõ thu nhËp  sau thuÕ cña ho¹t ®éng gãp vèn cæ phÇn, liªn doanh, liªn  kÕt kinh tÕ th× c¬ së kinh doanh nhËn ®îc kho¶n thu nhËp  kh«ng ph¶i nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. 16. Thu nhËp vÒ tiªu thô phÕ liÖu, phÕ phÈm sau khi  ®∙ trõ chi phÝ thu håi vµ chi phÝ tiªu thô.  17. Quµ biÕu, quµ tÆng b»ng hiÖn vËt, b»ng tiÒn. 18. C¸c kho¶n thu nhËp kh¸c. C¬  së kinh  doanh  cã doanh  thu,  chi phÝ  vµ thu nhËp  chÞu thuÕ b»ng ngo¹i tÖ th× ph¶i quy ®æi ngo¹i tÖ ra ®ång 
 17. 17 ViÖt Nam theo tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ trêng  ngo¹i   tÖ   liªn   ng©n   hµng   do   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam  c«ng bè t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh doanh thu, chi phÝ vµ thu  nhËp chÞu thuÕ, trõ trêng hîp ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c.  §èi víi lo¹i ngo¹i tÖ kh«ng cã tû gi¸ hèi ®o¸i víi ®ång  ViÖt Nam th× ph¶i quy ®æi th«ng qua mét lo¹i ngo¹i tÖ cã  tû gi¸ hèi ®o¸i víi ®ång ViÖt Nam. VI. ThuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ThuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp nh sau: 1. ThuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ¸p dông ®èi  víi c¬ së kinh doanh lµ 28%. Ho¹t   ®éng   kinh   doanh   xæ   sè   kiÕn   thiÕt   nép   thuÕ   thu  nhËp doanh nghiÖp theo thuÕ suÊt 28%, phÇn thu nhËp cßn  l¹i   ph¶i   nép   vµo   ng©n  s¸ch   Nhµ   níc   sau   khi    trõ  ®i   sè  tiÒn ®îc trÝch, lËp vµo c¸c quü  theo quy ®Þnh cña Bé Tµi  chÝnh. 2.  ThuÕ suÊt  ¸p dông  ®èi  víi tõng  c¬ së kinh  doanh  tiÕn   hµnh   t×m   kiÕm,   th¨m   dß,   khai   th¸c   dÇu   khÝ   vµ   tµi  nguyªn quý hiÕm kh¸c tõ  28% ®Õn 50% phï hîp víi tõng dù  ¸n ®Çu t, tõng c¬ së kinh doanh.  C¬ së kinh doanh cã dù ¸n ®Çu t  t×m kiÕm, th¨m dß,  khai th¸c dÇu khÝ vµ tµi nguyªn quý hiÕm kh¸c ph¶i göi hå  s¬ dù ¸n ®Çu t ®Õn Bé Tµi chÝnh ®Ó Bé Tµi chÝnh xem xÐt,  tham kh¶o ý kiÕn cña c¸c Bé, ngµnh liªn quan tr×nh Thñ t­ íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh møc thuÕ suÊt cô thÓ cho tõng dù  ¸n.  C. X¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ vµ thuÕ thu nhËp  tõ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt    Thu nhËp chÞu thuÕ vµ thuÕ thu nhËp tõ chuyÓn quyÒn  sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt ®îc x¸c ®Þnh nh sau: I­ §èi tîng chÞu thuÕ: Thu nhËp tõ ho¹t ®éng  chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt cña  t æ   c h ø c   k i n h   d o a n h   h µ n g   h o ¸ ,   d Þ c h   v ô   ( g ä i   t ¾ t   l µ   t æ   c h ø c  k i n h   d o a n h )   t r o n g   c ¸ c   t r ê n g   h î p   d í i   ® © y   p h ¶ i   c h Þ u   t h u Õ   t h u  nhËp tõ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt,  chuyÓn quyÒn thuª ®Êt: 1. C¸c trêng hîp chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt:
 18. 18 1.1­ ChuyÓn quyÒn sö dông ®Êt cha cã kÕt cÊu h¹ tÇng,  c«ng tr×nh kiÕn tróc trªn ®Êt. 1.2­   ChuyÓn   quyÒn   sö   dông   ®Êt   cïng   víi   kÕt   cÊu   h¹  tÇng trªn ®Êt. 1.3­   ChuyÓn   quyÒn   sö   dông   ®Êt   cïng   víi   c«ng   tr×nh  kiÕn tróc trªn ®Êt. 1.4­   ChuyÓn   quyÒn   sö   dông   ®Êt   cïng   víi   kÕt   cÊu   h¹  tÇng trªn ®Êt, c«ng tr×nh kiÕn tróc trªn ®Êt. 2. C¸c trêng hîp chuyÓn quyÒn thuª ®Êt: 2.1­   ChuyÓn   quyÒn   thuª   ®Êt   cha   cã   kÕt   cÊu   h¹   tÇng,  c«ng tr×nh kiÕn tróc trªn ®Êt. 2.2­ ChuyÓn quyÒn thuª ®Êt cïng víi kÕt cÊu h¹ tÇng  trªn ®Êt. 2.3­ ChuyÓn quyÒn thuª ®Êt cïng víi c«ng tr×nh kiÕn  tróc trªn ®Êt. 2.4­ ChuyÓn quyÒn thuª ®Êt cïng víi kÕt cÊu h¹ tÇng  trªn ®Êt, c«ng tr×nh kiÕn tróc trªn ®Êt. II.  Nh÷ng trêng hîp chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt,  chuyÓn quyÒn thuª ®Êt kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ  thu nhËp tõ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt,  chuyÓn quyÒn thuª ®Êt 1. C¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn giao ®Êt, cho thuª  ®Êt ®èi víi tæ chøc kinh doanh theo quy ®Þnh cña LuËt ®Êt  ®ai. 2. Tæ chøc kinh doanh tr¶ l¹i ®Êt cho Nhµ níc hoÆc do  Nhµ níc thu håi ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3.   Tæ   chøc   kinh   doanh   b¸n   nhµ   xëng   cïng   víi   chuyÓn  quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt ®Ó di chuyÓn ®Þa  ®iÓm theo quy ho¹ch. 4. Tæ chøc kinh doanh gãp vèn b»ng quyÒn sö dông ®Êt  ®Ó hîp t¸c s¶n xuÊt kinh doanh víi tæ chøc, c¸ nh©n trong  níc vµ níc ngoµi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 5.   Tæ   chøc   kinh   doanh   chuyÓn   quyÒn   sö   dông   ®Êt,  chuyÓn quyÒn thuª ®Êt do chia, t¸ch, s¸p nhËp, ph¸ s¶n. 6. Chñ doanh nghiÖp t  nh©n chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt  trong  trêng hîp thõa kÕ, ly h«n theo quy ®Þnh  cña  ph¸p  luËt;  chuyÓn   quyÒn   sö  dông   ®Êt   gi÷a   chång  víi  vî,  gi÷a  cha mÑ víi con c¸i, gi÷a «ng bµ víi ch¸u néi, ch¸u ngo¹i,  gi÷a anh chÞ em ruét víi nhau. 7. Tæ chøc kinh doanh hiÕn quyÒn sö dông ®Êt cho Nhµ  níc hoÆc cho c¸c tæ chøc ®Ó x©y dùng c¸c c«ng tr×nh v¨n 
 19. 19 ho¸, y tÕ, thÓ dôc, thÓ thao;  chuyÓn  quyÒn  sö dông  ®Êt  lµm tõ thiÖn cho ®èi tîng ®îc hëng chÝnh s¸ch x∙ héi. III. §èi tîng nép thuÕ  §èi tîng nép thuÕ lµ tæ chøc kinh doanh cã  thu nhËp  tõ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n kinh doanh cã thu nhËp tõ chuyÓn  quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt kh«ng nép thuÕ  thu nhËp tõ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª  ®Êt theo híng dÉn t¹i Th«ng t  nµy mµ nép thuÕ thu nhËp  ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao. IV. Thu nhËp chÞu thuÕ   Thu  nhËp chÞu  thuÕ  ®îc  x¸c ®Þnh  b»ng  doanh  thu ®Ó  tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ trõ chi phÝ chuyÓn quyÒn sö dông  ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt. 1.  Doanh  thu ®Ó tÝnh  thu  nhËp   chÞu  thuÕ  tõ chuyÓn  quyÒn   sö   dông   ®Êt,   chuyÓn   quyÒn   thuª   ®Êt   ®îc   x¸c   ®Þnh  theo   gi¸   thùc   tÕ   chuyÓn   nhîng   gi÷a   tæ   chøc   kinh   doanh  chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt víi bªn  nhËn quyÒn sö dông ®Êt t¹i thêi ®iÓm chuyÓn quyÒn sö dông  ®Êt. 1.1­ Gi¸ thùc tÕ chuyÓn nhîng ®îc x¸c ®Þnh nh sau: a­ Theo gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n. Trêng hîp gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n thÊp h¬n sè tiÒn thùc  tÕ mµ bªn chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt  nhËn   ®îc   th×   gi¸   thùc   tÕ   chuyÓn   nhîng   lµ   sè   tiÒn   bªn  chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt nhËn ®îc. Trêng hîp gi¸ ghi trªn hãa ®¬n hoÆc sè tiÒn thùc tÕ  nhËn ®îc thÊp h¬n gi¸ do Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc   thuéc   Trung  ¬ng  quy  ®Þnh   th×   gi¸   chuyÓn  nhîng   ®îc  x¸c ®Þnh theo gi¸ do ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc  thuéc Trung ¬ng quy ®Þnh. b­   Theo   gi¸   tróng   ®Êu   gi¸   trong   trêng   hîp   ®Êu   gi¸  quyÒn sö dông ®Êt, quyÒn thuª ®Êt. 1.2­ Doanh thu ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ trong mét  sè trêng hîp ®îc x¸c ®Þnh nh sau: a­ §èi víi trêng hîp chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn  quyÒn thuª ®Êt cïng víi kÕt cÊu h¹ tÇng trªn ®Êt lµ toµn  bé sè tiÒn thu ®îc, kÓ c¶ sè tiÒn chuyÓn quyÒn së h÷u kÕt  cÊu h¹ tÇng vµ cho thuª kÕt cÊu h¹ tÇng trªn ®Êt.
 20. 20 b­ §èi víi trêng hîp chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn  quyÒn thuª ®Êt cïng víi kÕt cÊu h¹ tÇng, c«ng tr×nh kiÕn  tróc trªn ®Êt lµ sè tiÒn thu ®îc kh«ng bao gåm sè tiÒn  nhîng b¸n c«ng tr×nh kiÕn tróc trªn ®Êt. NÕu tæ chøc kinh  doanh kh«ng t¸ch riªng ®îc sè tiÒn nhîng b¸n c«ng tr×nh  kiÕn tróc  trªn  ®Êt th× doanh thu ®Ó tÝnh thu nhËp  chÞu  thuÕ bao gåm c¶ sè tiÒn nhîng b¸n c«ng tr×nh  kiÕn tróc  trªn ®Êt.  2.   Chi   phÝ   chuyÓn   quyÒn   sö   dông   ®Êt,   chuyÓn   quyÒn  thuª ®Êt: 2.1­ Chi phÝ ®Ó cã quyÒn sö dông ®Êt, quyÒn thuª ®Êt  bao gåm: a­ Gi¸ vèn cña ®Êt chuyÓn quyÒn ®îc x¸c ®Þnh nh sau:  ­ §èi víi ®Êt Nhµ níc giao cã thu tiÒn sö dông ®Êt,  thu tiÒn cho thuª ®Êt lµ sè tiÒn trªn chøng tõ thu tiÒn  sö dông ®Êt, thu tiÒn cho thuª ®Êt cña Nhµ níc. ­ §èi víi ®Êt nhËn quyÒn sö dông cña tæ chøc, c¸ nh©n  kh¸c hoÆc do tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c chuyÓn quyÒn thuª ®Êt  lµ gi¸ ghi trªn hîp ®ång vµ chøng tõ hîp ph¸p tr¶ tiÒn  khi nhËn quyÒn sö dông ®Êt. ­ §èi víi tæ chøc kinh doanh ®æi c«ng tr×nh lÊy ®Êt  cña Nhµ níc lµ gi¸ trÞ c«ng tr×nh ®∙ ®æi. ­ §èi víi tæ chøc kinh doanh cã quyÒn sö dông ®Êt do  tróng ®Êu gi¸ lµ gi¸ tróng ®Êu gi¸. ­ §èi víi trêng hîp ®Êt cña c¸c c«ng ty tr¸ch nhiÖm  h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt,  chuyÓn quyÒn cho thuª ®Êt mµ ®Êt ®ã cã nguån gèc do gãp  vèn liªn doanh lµ gi¸ trÞ theo biªn b¶n gãp vèn cña Héi  ®ång qu¶n trÞ. ­ §èi víi ®Êt cña tæ chøc kinh doanh cã nguån gèc do  nhËn quyÒn sö dông ®Êt kh«ng cã giÊy tê hîp ph¸p; do ®îc  thõa kÕ theo ph¸p luËt d©n sù; do ®îc cho, biÕu, tÆng mµ  kh«ng x¸c ®Þnh ®îc gi¸ vèn cña ®Êt th× gi¸ vèn ®îc x¸c  ®Þnh theo gi¸ c¸c lo¹i ®Êt do Uû ban nh©n d©n tØnh thµnh  phè trùc thuéc Trung ¬ng quyÕt ®Þnh c¨n cø vµo B¶ng khung  gi¸ c¸c lo¹i ®Êt do ChÝnh phñ quy ®Þnh t¹i thêi ®iÓm nhËn  quyÒn sö dông ®Êt. Trêng hîp tæ chøc kinh doanh chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt  cã nguån gèc do nhËn quyÒn sö dông ®Êt kh«ng cã giÊy tê  hîp ph¸p; do ®îc thõa kÕ theo ph¸p luËt d©n sù; do ®îc  cho, biÕu,  tÆng tríc n¨m 1994  th×  gi¸  vèn  ®îc x¸c ®Þnh  theo gi¸ c¸c lo¹i ®Êt do ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc  Trung  ¬ng  quy  ®Þnh  n¨m 1994 c¨n cø vµo B¶ng  khung   gi¸   c¸c   lo¹i   ®Êt   do   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ  ®Þnh sè 87/CP ngµy 17/8/1994.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản