Thông tư 128/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:53

0
210
lượt xem
37
download

Thông tư 128/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 128/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư số 127/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/09/2004 của Bộ Tài chính về mẫu tờ khai tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và hướng dẫn lập tờ khai tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 128/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. TH¤NG T¦ cña Bé TµI CHÝNH Sè 128/2004/TT-BTC ngµy 27 th¸ng 12 n¨m 2004 Söa ®æi Th«ng t sè 127/2003/TT-BTC ngµy 22/12/2003 vµ Th«ng t sè 88/2004/TT-BTC ngµy 01/09/2004 cña Bé Tµi chÝnh vÒ mÉu tê khai tù quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµ híng dÉn lËp tê khai tù quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp C¨n cø LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®îc Quèc héi kho¸ XI th«ng qua ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2003; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 164/2003/N§-CP ngµy 22/12/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµ NghÞ ®Þnh sè 152/2004/N§-CP ngµy 6/8/2004 cña ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 164/2003/N§-CP ngµy 22/12/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§-CP ngµy 1/7/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh. Bé Tµi chÝnh ban hµnh mÉu tê khai tù quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµ viÖc lËp tê khai tù quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp kÌm theo Th«ng t nµy thay thÕ cho mÉu tê khai quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµ híng dÉn lËp tê khai quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 88/2004/TT-BTC ngµy 1/9/2004 söa ®æi, bæ sung Th«ng t sè 128/2003/TT-BTC ngµy 22/12/2003 híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 164/2003/N§-CP ngµy 22/12/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp; mÉu tê khai thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµ híng dÉn lËp tê khai thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 127/2003/TT-BTC ngµy 22/12/2003 híng dÉn thi hµnh QuyÕt ®Þnh sè 197/2003/Q§-TTg ngµy 23/9/2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc thÝ ®iÓm thùc hiÖn c¬ chÕ c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh tù khai, tù nép thuÕ. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ c¸c c¬ së kinh doanh ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó ®îc gi¶i thÝch hoÆc híng dÉn bæ sung.
 2. Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam MÉu sè: 04/TNDN §éc lËp- Tù do- H¹nh phóc Tê KHAI Tù QUYÕT TO¸N Ngµy nép tê khai THUÕ THU NHËP DOANH NGHIÖP (Do c¬ quan thuÕ [01] Kú tÝnh thuÕ:..... tõ........ ®Õn............. ghi) [02] M· sè thuÕ: [03] Tªn c¬ së kinh doanh: [04] §Þa chØ trô së: [05] QuËn/HuyÖn: [06] TØnh/Thµnh phè: [07] §iÖn tho¹i [08] Fax: [09] E-mail: [10] Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh : §¬n vÞ tiÒn: ®ång ViÖt Nam STT ChØ tiªu M· sè Sè tiÒn (1) (2) (3) (4) A KÕt qu¶ kinh doanh ghi nhËn theo b¸o c¸o tµi chÝnh 1 Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô A1 Trong ®ã: - Doanh thu b¸n hµng ho¸, dÞch vô xuÊt khÈu A2 2 C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu (A3=A4+A5+A6+A7) A3 a ChiÕt khÊu th¬ng m¹i A4 b Gi¶m gi¸ hµng b¸n A5 c Gi¸ trÞ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i A6 d ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ gi¸ trÞ gia A7 t¨ng theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp ph¶i nép 3 Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh A8 4 Chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô A9 (A9=A10+A11+A12) a Gi¸ vèn hµng b¸n A10 b Chi phÝ b¸n hµng A11 c Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp A12 5 Chi phÝ tµi chÝnh A13 Trong ®ã: Chi phÝ l·i tiÒn vay dïng cho s¶n xuÊt, kinh A14 doanh 6 Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh A15 (A15=A1-A3+A8-A9-A13) 2
 3. 7 Thu nhËp kh¸c A16 8 Chi phÝ kh¸c A17 9 Lîi nhuËn kh¸c (A18=A16-A17) A18 10 Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp A19 (A19=A15+A18) B X¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ theo LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp §iÒu chØnh t¨ng tæng lîi nhuËn tríc thuÕ thu nhËp B1 1 doanh nghiÖp (B1= B2+B3+...+B18) a C¸c kho¶n ®iÒu chØnh t¨ng doanh thu B2 b Chi phÝ cña phÇn doanh thu ®iÒu chØnh gi¶m B3 c ThuÕ thu nhËp ®· nép cho phÇn thu nhËp nhËn ®îc ë n- B4 íc ngoµi d Chi phÝ khÊu hao TSC§ kh«ng ®óng quy ®Þnh B5 e Chi phÝ l·i tiÒn vay vît møc khèng chÕ theo quy ®Þnh B6 g Chi phÝ kh«ng cã ho¸ ®¬n, chøng tõ theo chÕ ®é quy B7 ®Þnh h C¸c kho¶n thuÕ bÞ truy thu vµ tiÒn ph¹t vÒ vi ph¹m hµnh B8 chÝnh ®· tÝnh vµo chi phÝ i Chi phÝ kh«ng liªn quan ®Õn doanh thu, thu nhËp chÞu B9 thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp k Chi phÝ tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng cña chñ doanh nghiÖp t B10 nh©n, thµnh viªn hîp danh, chñ hé c¸ thÓ, c¸ nh©n kinh doanh vµ tiÒn thï lao tr¶ cho s¸ng lËp viªn, thµnh viªn héi ®ång qu¶n trÞ cña c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n kh«ng trùc tiÕp tham gia ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh l TiÒn l¬ng, tiÒn c«ng kh«ng ®îc tÝnh vµo chi phÝ hîp lý B11 do vi ph¹m chÕ ®é hîp ®ång lao ®éng m Chi phÝ tiÒn ¨n gi÷a ca vît møc quy ®Þnh B12 n Chi trang phôc vît møc quy ®Þnh B13 o Chi cho lao ®éng n÷ vît møc quy ®Þnh B14 p Chi phÝ qu¶n lý kinh doanh do c«ng ty ë níc ngoµi ph©n B15 bæ vît møc quy ®Þnh q Lç chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i do ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n nî B16 ph¶i thu, nî ph¶i tr¶ mµ thêi gian nî tõ 12 th¸ng trë xuèng cã nguån gèc ngo¹i tÖ t¹i thêi ®iÓm cuèi n¨m tµi chÝnh r Chi phÝ qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ, khuyÕn m¹i, tiÕp t©n kh¸nh B17 tiÕt, chi phÝ giao dÞch ®èi ngo¹i, chi hoa hång m«i giíi, chi phÝ héi nghÞ vµ c¸c lo¹i chi phÝ kh¸c vît møc quy ®Þnh s C¸c kho¶n ®iÒu chØnh lµm t¨ng lîi nhuËn tríc thuÕ kh¸c B18 2 §iÒu chØnh gi¶m tæng lîi nhuËn tríc thuÕ thu nhËp B19 3
 4. doanh nghiÖp (B19=B20+B21+B22+B23+B24) a Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ thu B20 nhËp doanh nghiÖp b Gi¶m trõ c¸c kho¶n doanh thu ®· tÝnh thuÕ n¨m tríc B21 c Chi phÝ cña phÇn doanh thu ®iÒu chØnh t¨ng B22 d L·i chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i do ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n nî B23 ph¶i thu, nî ph¶i tr¶ mµ thêi gian nî tõ 12 th¸ng trë xuèng cã nguån gèc ngo¹i tÖ t¹i thêi ®iÓm cuèi n¨m tµi chÝnh e C¸c kho¶n ®iÒu chØnh lµm gi¶m lîi nhuËn tríc thuÕ kh¸c B24 3 Tæng thu nhËp chÞu thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp B25 cha trõ chuyÓn lç (B25=A19+B1-B19) 3.1 Thu nhËp tõ ho¹t ®éng SXKD (trõ thu nhËp tõ chuyÓn B26 quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt) 3.2 Thu nhËp tõ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn B27 thuª ®Êt 4 Lç tõ c¸c n¨m tríc chuyÓn sang (B28=B29+B30) B28 Lç tõ ho¹t ®éng SXKD (trõ lç tõ chuyÓn quyÒn sö dông 4.1 B29 ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt) Lç tõ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª 4.2 B30 ®Êt 5 Tæng thu nhËp chÞu thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp B31 (®· trõ chuyÓn lç) (B31=B32+B33) 5.1 Thu nhËp tõ ho¹t ®éng SXKD (trõ thu nhËp tõ ho¹t ®éng B32 chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt) (B32=B26 –B29) 5.2 Thu nhËp tõ ho¹t ®éng chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, B33 chuyÓn quyÒn thuª ®Êt (B33=B27 –B30) X¸c ®Þnh sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép C trong kú tÝnh thuÕ ThuÕ TNDN tÝnh theo thuÕ suÊt phæ th«ng 1 C1 (=B31x28%) Trong ®ã: ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®èi víi thu nhËp tõ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn C2 thuª ®Êt (C2=B33x28%) ThuÕ thu nhËp bæ sung tõ thu nhËp chuyÓn quyÒn 2 C3 sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt ThuÕ TNDN chªnh lÖch do DN hëng thuÕ suÊt kh¸c 3 C4 møc thuÕ suÊt 28% ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®îc miÔn, gi¶m trong 4 C5 kú tÝnh thuÕ Sè thuÕ thu nhËp ®· nép ë níc ngoµi ®îc trõ trong kú 5 C6 tÝnh thuÕ ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¸t sinh ph¶i nép 6 C7 trong kú tÝnh thuÕ (C7=C1+C3-C4-C5- C6) 4
 5. D. Ngoµi c¸c Phô lôc cña tê khai nµy, chóng t«i göi kÌm theo c¸c tµi liÖu sau: Biªn lai hoÆc chøng tõ chøng minh ®· nép thuÕ thu nhËp t¹i níc 1 1 ngoµi B¶n ®¨ng ký thêi gian miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ theo híng dÉn t¹i 2 2 ®iÓm 3.4, môc II, phÇn E Th«ng t sè 128/2003/TT-BTC ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2003 V¨n b¶n ph©n bæ chi phÝ qu¶n lý kinh doanh cña C«ng ty ë níc 3 3 ngoµi cho c¬ së thêng tró t¹i VN V¨n b¶n tho¶ thuËn cña Bé Tµi chÝnh vÒ kho¶n chi phÝ trÝch tríc 4 4 tÝnh vµo chi phÝ hîp lý. V¨n b¶n cña ChÝnh phñ cho tÝnh vµo chi phÝ hîp lý c¸c kho¶n chi 5 5 tõ thiÖn, tµi trî cho c¸c ®oµn thÓ, tæ chøc x· héi vµ ñng hé c¸c ®Þa ph¬ng. C¸c v¨n b¶n kh¸c liªn quan ®Õn viÖc x¸c ®Þnh doanh thu, chi phÝ 6 6 vµ thu nhËp chÞu thuÕ trong kú tÝnh thuÕ. T«i cam ®oan lµ c¸c sè liÖu ®iÒn vµo tê khai thuÕ nµy lµ chÝnh x¸c vµ chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ sè liÖu ®· kª khai. ....., ngµy...... th¸ng.... n¨m 200..... §¹i diÖn theo ph¸p luËt cña c¬ së kinh doanh (Ký tªn, ®ãng dÊu, ghi râ hä tªn vµ chøc vô) Ghi chó: C¸c chØ tiªu B29, B30, C3, C4, C5, C6 nÕu cã sè liÖu kª khai Doanh nghiÖp ph¶i cã Phô lôc kÌm theo tê khai nµy. 5
 6. PHô LôC Ban hµnh kÌm theo Tê khai tù quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp Phô lôc sè 1 (KÌm theo Tê khai tù quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp n¨m.......) VÒ viÖc chuyÓn lç theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 46 NghÞ ®Þnh sè 164/2003/N§- CP ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp Tªn c¬ së kinh doanh:.................................................................................... M· sè thuÕ:.................................................................................................... I. KÕ ho¹ch chuyÓn lç ph¸t sinh c¸c kú tÝnh thuÕ tríc: §¬n vÞ tiÒn: ®ång ViÖt Nam N¨m Sè lç Sè lç Sè lç Sè lç Sè lç chuyÓn Sè lç ph¸t sinh chuyÓn chuyÓn chuyÓn sang n¨m chuyÓn sang n¨m sang n¨m sang n¨m 20... sang n¨m 2... 20... 20... 20... (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 20.. 20.. II. X¸c ®Þnh sè lç ®îc chuyÓn trong kú tÝnh thuÕ: N¨m ph¸t Sè lç Sç lç ®· chuyÓn Sè lç ®îc chuyÓn Sè lç cßn ®îc sinh lç ph¸t sinh trong c¸c kú tÝnh trong kú tÝnh thuÕ chuyÓn sang c¸c thuÕ tríc nµy kú tÝnh thuÕ sau (1) (2) (3) (4) (5) 20.. 20... 20... 20... Tæng céng: Chó ý: - C¬ së kinh doanh chuyªn kinh doanh nhµ ë, kÕt cÊu h¹ tÇng, c«ng tr×nh kiÕn tróc cã sè lç tõ ho¹t ®éng chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt ph¶i lËp b¶ng kÕ ho¹ch chuyÓn lç vµ chØ ®îc chuyÓn vµo 6
 7. thu nhËp tõ ho¹t ®éng chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt cña c¸c kú tÝnh thuÕ sau. - Dßng tæng céng cña cét (4) B¶ng x¸c ®Þnh sè lç ®îc chuyÓn trong kú tÝnh thuÕ lµ sè liÖu ®Ó ghi vµo chØ tiªu m· sè B29 hoÆc m· sè B30 (nÕu lµ b¶ng x¸c ®Þnh sè lç ®îc chuyÓn trong kú tÝnh thuÕ cña ho¹t ®éng chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt) cña Tê khai tù quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. Phô lôc sè 2 (KÌm theo Tê khai tù quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp n¨m ....) Sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép tõ ho¹t ®éng chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt trong kú tÝnh thuÕ Tªn c¬ së kinh doanh:................................................................................. M· sè thuÕ:................................................................................................. §¬n vÞ tiÒn: ®ång ViÖt Nam STT ChØ tiªu Sè tiÒn Doanh thu tõ ho¹t ®éng chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn 1 quyÒn thuª ®Êt Chi phÝ tõ ho¹t ®éng chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn 2 quyÒn thuª ®Êt Thu nhËp tõ ho¹t ®éng chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn 3 quyÒn thuª ®Êt (3)=(1)-(2) Sè lç tõ ho¹t ®éng chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn 4 thuª ®Êt tõ nh÷ng n¨m tríc ®îc chuyÓn Thu nhËp chÞu thuÕ TNDN tõ ho¹t ®éng chuyÓn quyÒn sö 5 dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt (5)=(3)-(4) ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép tõ ho¹t ®éng chuyÓn 6 quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt theo thuÕ suÊt 28% (6)=(5)x28% 7 Thu nhËp cßn l¹i sau khi nép thuÕ TNDN (7)=(5)-(6) 8 Tû suÊt thu nhËp cßn l¹i trªn chi phÝ (tû lÖ %) (8)=(7): (2) ThuÕ thu nhËp bæ sung tõ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, 9 chuyÓn quyÒn thuª ®Êt theo biÓu thuÕ suÊt luü tiÕn tõng phÇn (Chi tiÕt) Tæng sè thuÕ TNDN ph¶i nép tõ ho¹t ®éng chuyÓn quyÒn 10 sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt (10)=(6)+(9) Ghi chó: - Doanh nghiÖp c¨n cø vµo c¸c Tê khai thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp tõ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt trong n¨m (nÕu cã) ®Ó kª khai vµo nh÷ng chØ tiªu trªn phô lôc nµy. Nh÷ng cét chØ tiªu nµo kh«ng cã sè liÖu th× bá trèng kh«ng ghi. 7
 8. - Sè liÖu ë dßng (9) “ThuÕ thu nhËp bæ sung tõ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt theo biÓu thuÕ suÊt luü tiÕn tõng phÇn” ®îc ghi vµo chØ tiªu m· sè C3 t¹i Tê khai tù quyÕt to¸n thuÕ Thu nhËp doanh nghiÖp 8
 9. Phô lôc sè 3 (KÌm theo Tê khai tù quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp n¨m ....) ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®îc miÔn, gi¶m ®èi víi c¬ së kinh doanh míi thµnh lËp tõ dù ¸n ®Çu t vµ c¬ së kinh doanh di chuyÓn ®Þa ®iÓm theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 36 NghÞ ®Þnh sè 164/2003/N§-CP Tªn c¬ së kinh doanh:.................................................................................... M· sè thuÕ:.................................................................................................... A. X¸c ®Þnh ®iÒu kiÖn vµ møc ®é u ®·i thuÕ 1. §iÒu kiÖn u ®·i:  Míi thµnh lËp:  C¬ së s¶n xuÊt míi thµnh lËp ngoµi Khu c«ng nghiÖp (KCN), Khu chÕ xuÊt (KCX)  Dù ¸n ®Çu t thùc hiÖn t¹i Khu c«ng nghiÖp, Khu chÕ xuÊt:  C¬ së kinh doanh ph¸t triÓn h¹ tÇng  C¬ së dÞch vô trong KCX  C¬ së s¶n xuÊt trong KCN  C¬ së dÞch vô trong KCN  Doanh nghiÖp chÕ xuÊt trong lÜnh vùc s¶n xuÊt:  Dù ¸n ®Çu t theo h×nh thøc BOT, h×nh thøc BTO, h×nh thøc BT  Ngµnh nghÒ thuéc Danh môc A  §Þa bµn thuéc Danh môc B  §Þa bµn thuéc Danh môc C  §Þa bµn thuéc ®« thÞ lo¹i ®Æc biÖt vµ lo¹i 1  §Þa bµn kh¸c  Sè lao ®éng sö dông b×nh qu©n trong n¨m: ...........ngêi/n¨m  Sè lao ®éng lµ ngêi d©n téc thiÓu sè:..........ngêi , chiÕm: .....% tæng sè lao ®éng cña c¬ së kinh doanh  Di chuyÓn ®Þa ®iÓm theo quy ho¹ch  §Õn ®Þa bµn thuéc Danh môc B  §Õn ®Þa bµn thuéc Danh môc C 9
 10.  §Õn ®Þa bµn kh¸c 2. Møc ®é u ®·i thuÕ: - ThuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp u ®·i:.......% - Thêi h¹n ¸p dông thuÕ suÊt u ®·i...... n¨m, kÓ tõ n¨m....... (n¨m b¾t ®Çu ho¹t ®éng SXKD) - Thêi gian miÔn thuÕ.... n¨m, kÓ tõ n¨m.... (n¨m b¾t ®Çu cã thu nhËp chÞu thuÕ) - Thêi gian gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép: .........n¨m, kÓ tõ n¨m....... B. X¸c ®Þnh sè thuÕ ®îc u ®·i §¬n vÞ tiÒn: ®ång ViÖt Nam ChØ tiªu Sè tiÒn 3. X¸c ®Þnh sè thuÕ TNDN chªnh lÖch do c¬ së kinh doanh hëng thuÕ suÊt u ®·i 3.1.Tæng thu nhËp chÞu thuÕ ®îc hëng thuÕ suÊt u ®·i 3.2. ThuÕ TNDN tÝnh theo thuÕ suÊt u ®·i 3.3. ThuÕ TNDN tÝnh theo thuÕ suÊt phæ th«ng (28%) 3.4. ThuÕ TNDN chªnh lÖch (ChØ tiªu 3.4 = chØ tiªu 3.3 – chØ tiªu 3.2) 4. X¸c ®Þnh sè thuÕ ®îc miÔn, gi¶m trong kú tÝnh thuÕ: 4.1. Tæng thu nhËp chÞu thuÕ ®îc miÔn thuÕ hoÆc gi¶m thuÕ 4.2. ThuÕ suÊt thuÕ TNDN ®ang ¸p dông (%) 4.3. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép 4.4. Tû lÖ thuÕ TNDN ®îc miÔn hoÆc gi¶m (%) 4.5. ThuÕ Thu nhËp doanh nghiÖp ®îc miÔn, gi¶m Chó ý: - T¹i phÇn "§iÒu kiÖn u ®·i" nÕu c¬ së kinh doanh thuéc trêng hîp nµo th× ®¸nh dÊu (x) vµo « ; nh÷ng ®iÒu kiÖn kh«ng ®¸p øng th× bá trèng kh«ng ghi. - ChØ tiªu 3.4. “ThuÕ TNDN chªnh lÖch” t¹i Phô lôc nµy ®îc tËp hîp ®Ó ghi vµo chØ tiªu “ThuÕ TNDN chªnh lÖch do DN hëng thuÕ suÊt kh¸c møc thuÕ suÊt 28%” (M· sè C4) cña Tê khai tù quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. NÕu sè liÖu ë chØ tiªu nµy lµ sè ©m (nhá h¬n 0) th× ghi trong ngoÆc (). 10
 11. - ChØ tiªu 4.5. "ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®îc miÔn, gi¶m” t¹i Phô lôc nµy ®îc tËp hîp ®Ó ghi vµo chØ tiªu “ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®îc miÔn, gi¶m trong kú tÝnh thuÕ” (M· sè C5) cña Tê khai tù quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. 11
 12. Phô lôc sè 4 (KÌm theo Tê khai tù quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp n¨m .... ) ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®îc miÔn, gi¶m ®èi víi c¸c c¬ së kinh doanh ho¹t ®éng trong c¸c khu kinh tÕ; c¬ së kinh doanh míi thµnh lËp tõ dù ¸n ®Æc biÖt khuyÕn khÝch ®Çu t; c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh, gi¸o dôc, ®µo t¹o vµ nghiªn cøu khoa häc cã vèn ®Çu t níc ngoµi míi thµnh lËp theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 37 NghÞ ®Þnh sè 164/2003/N§-CP Tªn c¬ së kinh doanh:............................................................................. M· sè thuÕ:.............................................................................................. A. X¸c ®Þnh ®iÒu kiÖn vµ møc ®é u ®·i thuÕ 1. §iÒu kiÖn u ®·i: - QuyÕt ®Þnh sè ..... ngµy... ..th¸ng ... .n¨m.... cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc thµnh lËp vµ quy ®Þnh møc u ®·i vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®èi víi:  Khu kinh tÕ: .........................................................................  C¬ së kinh doanh míi thµnh lËp tõ dù ¸n ®Æc biÖt khuyÕn khÝch ®Çu t  C¬ së kh¸m ch÷a bÖnh, gi¸o dôc, ®µo t¹o vµ nghiªn cøu khoa häc cã vèn ®Çu t níc ngoµi míi thµnh lËp. 2. Møc ®é u ®·i thuÕ: - ThuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp u ®·i:.......% - Thêi h¹n ¸p dông thuÕ suÊt u ®·i:...... n¨m, kÓ tõ n¨m...... - Thêi gian miÔn thuÕ: ........ n¨m, kÓ tõ n¨m........ - Thêi gian gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép: ........ n¨m, kÓ tõ n¨m ...... B. X¸c ®Þnh sè thuÕ ®îc u ®·i §¬n vÞ tiÒn: ®ång ViÖt Nam ChØ tiªu Sè tiÒn 3. X¸c ®Þnh sè thuÕ TNDN chªnh lÖch do c¬ së kinh doanh hëng thuÕ suÊt u ®·i 3.1.Tæng thu nhËp chÞu thuÕ ®îc hëng thuÕ suÊt u ®·i 3.2. ThuÕ TNDN tÝnh theo thuÕ suÊt u ®·i 3.3. ThuÕ TNDN tÝnh theo thuÕ suÊt phæ th«ng (28%) 12
 13. 3.4. ThuÕ TNDN chªnh lÖch (ChØ tiªu 3.4 = chØ tiªu 3.3 – chØ tiªu 3.2) 4. X¸c ®Þnh sè thuÕ ®îc miÔn, gi¶m trong kú tÝnh thuÕ: 4.1. Tæng nguyªn gi¸ TSC§ dïng cho s¶n xuÊt, kinh doanh trong kú tÝnh thuÕ 4.2. Tæng gi¸ trÞ TSC§ ®Çu t míi ®· ®a vµo s¶n xuÊt kinh doanh 4.3. Tæng thu nhËp chÞu thuÕ trong n¨m 4.4. Tæng thu nhËp chÞu thuÕ ®îc miÔn thuÕ hoÆc gi¶m thuÕ 4.5. ThuÕ suÊt thuÕ TNDN ®ang ¸p dông (%) 4.6. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép 4.7. Tû lÖ thuÕ TNDN ®îc miÔn hoÆc gi¶m (%) 4.8. ThuÕ Thu nhËp doanh nghiÖp ®îc miÔn, gi¶m Chó ý: - T¹i phÇn "§iÒu kiÖn u ®·i" nÕu c¬ së kinh doanh thuéc trêng hîp nµo th× ®¸nh dÊu (x) vµo « ; nh÷ng ®iÒu kiÖn kh«ng cã th× bá trèng kh«ng ghi. - ChØ tiªu 3.4. “ThuÕ TNDN chªnh lÖch” t¹i Phô lôc nµy ®îc tËp hîp ®Ó ghi vµo chØ tiªu “ThuÕ TNDN chªnh lÖch do DN hëng thuÕ suÊt kh¸c møc thuÕ suÊt 28%” (M· sè C4) cña Tê khai tù quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. NÕu sè liÖu ë chØ tiªu nµy lµ sè ©m (nhá h¬n 0) th× ghi trong ngoÆc (). - ChØ tiªu 4.8. “ThuÕ Thu nhËp doanh nghiÖp ®îc miÔn, gi¶m” t¹i Phô lôc nµy ®îc tËp hîp ®Ó ghi vµo chØ tiªu "ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®îc miÔn, gi¶m trong kú tÝnh thuÕ (M· sè C5) cña Tê khai tù quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. 13
 14. Phô lôc sè 5 (KÌm theo Tê khai tù quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp n¨m ....) ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®îc miÔn, gi¶m ®èi víi c¬ së kinh doanh ®Çu t x©y dùng d©y chuyÒn s¶n xuÊt míi, më réng quy m«, ®æi míi c«ng nghÖ, c¶i thiÖn m«i trêng sinh th¸i, n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 38 NghÞ ®Þnh sè 164/2003/N§-CP Tªn c¬ së kinh doanh:..................................................................................... M· sè thuÕ:...................................................................................................... A. X¸c ®Þnh ®iÒu kiÖn vµ møc ®é u ®·i thuÕ 1. §iÒu kiÖn u ®·i: - Ngµnh nghÒ, ®Þa bµn ®Çu t:  Ngµnh nghÒ thuéc Danh môc A.  §Þa bµn thuéc Danh môc B  §Þa bµn thuéc Danh môc C  §Þa bµn kh¸c - Dù ¸n ®Çu t:  L¾p ®Æt d©y chuyÒn s¶n xuÊt míi  §Çu t më réng quy m«, ®æi míi c«ng nghÖ, c¶i thiÖn m«i trêng sinh th¸i, n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt Trong ®ã, dù ¸n ®Çu t bao gåm c¸c h¹ng môc ®Çu t: - H¹ng môc ®Çu t : .......................................... - H¹ng môc ®Çu t:............................................ - H¹ng môc ®Çu t:............................................ - Thêi gian ®¨ng ký b¾t ®Çu thùc hiÖn miÔn, gi¶m thuÕ:.................... 2. Møc ®é u ®·i thuÕ: - ThuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp u ®·i:.......% - Thêi h¹n ¸p dông thuÕ suÊt u ®·i:...... n¨m, kÓ tõ n¨m...... - Thêi gian miÔn thuÕ: ........ n¨m, kÓ tõ n¨m........ - Thêi gian gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép: ........ n¨m, kÓ tõ n¨m ...... 14
 15. B. X¸c ®Þnh sè thuÕ ®îc u ®·i §¬n vÞ tiÒn: ®ång ViÖt Nam ChØ tiªu Sè tiÒn 3. X¸c ®Þnh sè thuÕ TNDN chªnh lÖch do c¬ së kinh doanh hëng thuÕ suÊt u ®·i 3.1.Tæng thu nhËp chÞu thuÕ ®îc hëng thuÕ suÊt u ®·i 3.2. ThuÕ TNDN tÝnh theo thuÕ suÊt u ®·i 3.3. ThuÕ TNDN tÝnh theo thuÕ suÊt phæ th«ng (28%) 3.4. ThuÕ TNDN chªnh lÖch (ChØ tiªu 3.4 = chØ tiªu 3.3 – chØ tiªu 3.2) 4. X¸c ®Þnh sè thuÕ ®îc miÔn, gi¶m trong kú tÝnh thuÕ: 4.1. Tæng nguyªn gi¸ TSC§ dïng cho s¶n xuÊt, kinh doanh trong kú tÝnh thuÕ 4.2. Tæng gi¸ trÞ TSC§ ®Çu t míi ®· ®a vµo s¶n xuÊt kinh doanh 4.3. Tæng thu nhËp chÞu thuÕ trong n¨m 4.4. Thu nhËp t¨ng thªm do ®Çu t mang l¹i ®îc miÔn hoÆc gi¶m 4.5. ThuÕ suÊt thuÕ TNDN ®ang ¸p dông (%) 4.6. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép 4.7. Tû lÖ thuÕ TNDN ®îc miÔn hoÆc gi¶m (%) 4.8. ThuÕ Thu nhËp doanh nghiÖp ®îc miÔn, gi¶m Chó ý: - T¹i phÇn "§iÒu kiÖn u ®·i" nÕu c¬ së kinh doanh thuéc trêng hîp nµo th× ®¸nh dÊu (x) vµo « ; nh÷ng ®iÒu kiÖn kh«ng cã th× bá trèng kh«ng ghi. - ChØ tiªu 3.4. “ThuÕ TNDN chªnh lÖch” t¹i Phô lôc nµy ®îc tËp hîp ®Ó ghi vµo chØ tiªu “ThuÕ TNDN chªnh lÖch do DN hëng thuÕ suÊt kh¸c møc thuÕ suÊt 28%” (M· sè C4) cña Tê khai tù quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. NÕu sè liÖu ë chØ tiªu nµy lµ sè ©m (nhá h¬n 0) th× ghi trong ngoÆc (). - ChØ tiªu 4.8. “ThuÕ Thu nhËp doanh nghiÖp ®îc miÔn, gi¶m” t¹i Phô lôc nµy ®îc tËp hîp ®Ó ghi vµo chØ tiªu "ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®îc miÔn, gi¶m trong kú tÝnh thuÕ” (M· sè C5) cña Tê khai tù quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. 15
 16. Phô lôc sè 6 (KÌm theo Tê khai tù quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp n¨m ....) ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®îc miÔn, gi¶m ®èi víi c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh hµng xuÊt khÈu theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 39 NghÞ ®Þnh sè 164/2003/N§-CP Tªn c¬ së kinh doanh:............................................................................... M· sè thuÕ:................................................................................................ A. X¸c ®Þnh ®iÒu kiÖn vµ møc ®é u ®·i thuÕ 1. §iÒu kiÖn u ®·i:  N¨m ®Çu thùc hiÖn xuÊt khÈu trùc tiÕp  XuÊt khÈu mÆt hµng míi cã tÝnh n¨ng kinh tÕ-kü thuËt, tÝnh n¨ng sö dông kh¸c víi mÆt hµng tríc ®©y.  XuÊt khÈu ra thÞ trêng mét quèc gia míi cã doanh thu xuÊt khÈu ®¹t trªn 50% tæng doanh thu.  Duy tr× thÞ trêng xuÊt khÈu æn ®Þnh vÒ sè lîng hoÆc gi¸ trÞ hµng ho¸ xuÊt khÈu trong 3 n¨m liªn tôc..  §Çu t vµo ®Þa bµn thuéc Danh môc B  §Çu t vµo ®Þa bµn thuéc Danh môc C 2. Møc miÔn, gi¶m thuÕ:  MiÔn thuÕ ®èi víi phÇn thu nhËp cã ®îc do xuÊt khÈu  Gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép ®èi víi phÇn thu nhËp cã ®îc do xuÊt khÈu  Gi¶m 25% sè thuÕ ph¶i nép ®èi víi phÇn thu nhËp cã ®îc do xuÊt khÈu  Gi¶m 20% sè thuÕ ph¶i nép ®èi víi phÇn thu nhËp cã ®îc do xuÊt khÈu B. X¸c ®Þnh sè thuÕ ®îc miÔn gi¶m §¬n vÞ tiÒn: ®ång ViÖt Nam ChØ tiªu Sè tiÒn 3. X¸c ®Þnh sè thuÕ TNDN ®îc miÔn, gi¶m trong kú tÝnh thuÕ: 16
 17. 3.1.Thu nhËp chÞu thuÕ cã ®îc do xuÊt khÈu 3.2.ThuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 3.3.ThuÕ TNDN ph¶i nép cña phÇn thu nhËp cã ®îc do xuÊt khÈu 3.4. Tû lÖ thuÕ TNDN ®îc miÔn hoÆc gi¶m (%) 3.5. ThuÕ TNDN ®îc miÔn, gi¶m 17
 18. Chó ý: - T¹i phÇn "§iÒu kiÖn u ®·i" vµ "Møc miÔn, gi¶m thuÕ" nÕu c¬ së kinh doanh thuéc trêng hîp nµo th× ®¸nh dÊu (x) vµo « ; trêng hîp kh«ng cã th× bá trèng kh«ng ghi. - ChØ tiªu 3.5.“ThuÕ TNDN ®îc miÔn, gi¶m” t¹i Phô lôc nµy ®îc tËp hîp ®Ó ghi vµo chØ tiªu "ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®îc miÔn, gi¶m trong kú tÝnh thuÕ” (M· sè C5) cña Tê khai tù quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. 18
 19. Phô lôc sè 7 (KÌm theo Tê khai tù quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp n¨m ....) ThuÕ TNDN ®îc miÔn ®èi víi phÇn thu nhËp tõ ho¹t ®éng nghiªn cøu khoa häc vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ; dÞch vô th«ng tin khoa häc vµ c«ng nghÖ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, §iÒu 40 NghÞ ®Þnh sè 164/2003/N§-CP Tªn c¬ së kinh doanh:............................................................................... M· sè thuÕ:................................................................................................ A. X¸c ®Þnh ®iÒu kiÖn vµ møc ®é u ®·i thuÕ 1. §iÒu kiÖn u ®·i: - Chøng nhËn ®¨ng ký ho¹t ®éng nghiªn cøu khoa häc sè..........ngµy..................... - GiÊy phÐp kinh doanh sè............ ngµy............................................... - C¬ quan quan qu¶n lý Nhµ níc vÒ khoa häc cã thÈm quyÒn x¸c nhËn: sè........ ngµy.................. Ngêi ký:............................................ Chøc vô:............................... 2. Néi dung miÔn thuÕ:  MiÔn thuÕ ®èi víi phÇn thu nhËp tõ c¸c hîp ®ång nghiªn cøu khoa häc  MiÔn thuÕ ®èi víi phÇn thu nhËp tõ hîp ®ång dÞch vô khoa häc vµ c«ng nghÖ B. X¸c ®Þnh sè thuÕ ®îc miÔn §¬n vÞ tiÒn: ®ång ViÖt Nam ChØ tiªu Sè tiÒn 3. X¸c ®Þnh sè thuÕ TNDN ®îc miÔn trong kú tÝnh thuÕ: 3.1. PhÇn Thu nhËp tõ c¸c hîp ®ång nghiªn cøu khoa häc 3.2. PhÇn thu nhËp tõ c¸c hîp ®ång dÞch vô khoa häc vµ c«ng nghÖ 3.3. ThuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 3.4. ThuÕ TNDN ®îc miÔn Tµi liÖu kÌm theo: - Cã b¶n liÖt kª c¸c Hîp ®ång nghiªn cøu khoa häc - Cã b¶n liÖt kª c¸c Hîp ®ång dÞch vô th«ng tin khoa häc vµ c«ng nghÖ 19
 20. Chó ý: - T¹i phÇn "Néi dung miÔn thuÕ" nÕu c¬ së kinh doanh thuéc trêng hîp nµo th× ®¸nh dÊu (x) vµo « ; nh÷ng trêng hîp kh«ng cã th× bá trèng kh«ng ghi. - ChØ tiªu 3.4. “ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®îc miÔn” t¹i Phô lôc nµy ®îc tËp hîp ®Ó ghi vµo chØ tiªu "ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®îc miÔn, gi¶m trong kú tÝnh thuÕ” (M· sè C5) cña Tê khai tù quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản