intTypePromotion=1

Thông tư 129/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

1
63
lượt xem
4
download

Thông tư 129/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 129/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho chương trình tín dụng chuyên ngành của Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 129/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  S è  129  c /1999/TT/BT C   n g µ y 05 th¸ng 11 n¨ m   1999 H í ng d É n  c ¬  c h Õ  q u ¶ n  lý v è n vay ch o   h ­ c ¬ n g  tr× nh  Ý n  `d ô ng c h u yªn n g µ n h  c ñ a  T N g © n  h µ n g  H î p t¸c u è c  t Õ   h Ë t  ¶ n  (JBIC)  Q N b C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 90/CP  µy  11­ ng 7­ 1998  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban  µnh   h Qui  Õ   ch vay  µ    î níc ngoµi vµ  v tr¶ n       NghÞ   nh   ®Þ 87/CP  µy  8­ ng 5­ 1997  ña  c ChÝnh  ñ  ph ban  µnh  Ò     Õ   h v quich qu¶n  ývµ  ö  ông  ån  ç  î l  s d ngu h tr    iÓn  ph¸ttr chÝnh thøc ODA,   C¨n cø  vµo c¸c HiÖp  ®Þnh  tÝn dông ®∙ ký gi÷a ChÝnh  phñ  níc   CHXHCN   Öt Nam   íiQu Ü   îp    Vi   v  H t¸cPh¸t tr Ón Kinh  Õ   i   t H¶i  ¹iNhËt  ngo   b¶n  (OECF)  cho  ¬ng  ×nh  Ýn  ông  Ch tr T d chuyªn  µnh. Qu Ü   îp    ng   H t¸c Ph¸t tr Ón   i Kinh  Õ    ¹i®∙  îcs¸tnhËp  µo  ©n   µng  îp    èc  Õ  Ët    t H¶i ngo   ®     v Ng h H t¸cQu t Nh b¶n (sau ®©y  äit¾tlµJBIC),   g      Sau    Êy ý  Õn  ña    ¬  khil   ki c c¸cc quan  ªnquan,Bé  µichÝnh  íng dÉn  ¬  li     T  h  c chÕ  qu¶n  ý nguån  èn  l  v vay  ña  c JBIC cho  ¬ng  ×nh  Ýn   ông  ch tr T d chuyªn  ngµnh    nh sau: i­ ui  ® Þ n h  c h u n g:  q 1­  ¬ng  ×nh  Ch tr ph¸ttr Ón c¬  ë  ¹  Çng   i   s ht n«ng th«n  µ  ©ng  vn cao møc   sèng  ña  ©n    äit¾t lµ Ch ¬ng  ×nh  Ýn  ông  cd c (g       tr T d chuyªn  µnh) lµ ch¬ng  ng    tr×nh sö  ông  ån  èn   d ngu v vay  JBIC    Õn hµnh  ©y  ùng    ®Ó ti   xd c¸cc«ng  ×nh c¬  tr   së  ¹ tÇng    a  ¬ng  h  ë ®Þ ph trong ph¹m    níc,bao  å m     Ünh  ùc    vic¶    g c¸cl v theo    quy ®Þnh  ¹ HiÖp  nh. t i ®Þ 2­ Nguån  èn    v vay  éc Ch ¬ng  ×nh TÝn  ông  thu   tr   d chuyªn ngµnh  µ kho¶n    l  vay JBIC  ña  Ýnh  ñ  îcc©n  i vµo  ©n  c Ch ph ®   ®è   Ng s¸ch Nhµ   ícvµ  ïng ®Ó       n   d   chi ®Ç u    tXDCB   cho    c¸c tØnh  µng  h n¨m. C¸c  Ünh  ùc,dù    éc Ch ¬ng  ×nh   l v   ¸n thu   tr   TÝn  ông  d chuyªn ngµnh  ng  îc x¸c ®Þnh  ¬  Õ     nh ®     c ch cho  vay  ¹ sÏ thùc hiÖn  li       theo Qui  Õ   ch Cho  vay  ¹ ban  µnh  l i h theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 90/1998/N§­   µy  CP ng 7­ 1998  ña  Ýnh  ñ. Nguån  èn  µy  îc qu¶n  ý theo    nh  ña  11­ c Ch ph   v n ®  l  qui ®Þ c LuËt  ©n   Ng s¸ch  µ   íc vµ    Nh n   c¸c v¨n  b¶n  íng  Én  Ët,c¸c chÕ         h d Lu     ®é chitiªu hiÖn  µnh. Bé   µi chÝnh  ã  h   T  c tr¸chnhiÖ m     î cho  Ýa  íc ngoµikhi®Õ n     tr¶n   ph n     h¹n (bao  å m   gèc  µ  i .   g c¶  v l∙ ) 3­ Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   ®îcgiao lµChñ   ¬ng  ×nh)cã    K ho v§ t(      Ch tr   tr¸chnhiÖ m     chÝnh  trong viÖc  Ëp kÕ   ¹ch sö  ông  èn  Ýn  ông    l   ho   d vT d Chuyªn  µnh  ng cho    c¸c dù  bè  Ý ®ñ   èn  i  ¸n  tr   v ®è øng  ã  (c tham  kh¶o    Èn  ña  tiªuchu c JBIC);so¹n th¶o      c¸c v¨n    b¶n  íng  Én    ¬  h d c¸c c quan  qu¶n  ý®Þa   ¬ng  Ò   l  ph v c«ng    Õ   ¹ch t¸ck ho   ho¸ vµ  iÒu  µnh  ùc hiÖn    ù      a  ¬ng. Chñ   ¬ng  ×nh thµnh   ® h th   c¸c d ¸n ë ®Þ ph   Ch tr   lËp Ban  Qu¶n  ý ch¬ng  ×nh  l  tr chuyªn tr¸ch ®Ó   iÒu  µnh  µ    ® h v gi¸m    Öc  s¸tvi thùc hiÖn  ¬ng  ×nh.   ch tr 4­  ©n   µng  ¹ith ng  Öt Nam   Ng h Ngo   ¬ Vi   (Vietcombank) ® îc Bé   µi chÝnh      T  uû  Ö m   ùc  Ön    nhi th hi c¸c nghiÖp  ô  v thanh to¸n ®èi  ¹i  ã    ngo , tr¸chnhiÖ m   ý  c   k
 2. 2 tho¶  c Ng ©n   µng  íiphÝa  íc ngoµi trªn c¬  ë  ña  Öp  nh   í  h v  n      s c Hi ®Þ vay  èn  v JBIC. 5­ UBND     tØnh,thµnh  è  µ    ¬    ph v c¸cc quan  qu¶n  ýnhµ  íct¹ ®Þa  ¬ng  l  n  i   ph cã tr¸chnhiÖ m   chøc    tæ  qu¶n  ýviÖc  ö  ông  èn  ng  l  sd v ®ó chøc  n¨ng  ña  ×nh   cm theo  íng dÉn  ña  ñ   ¬ng  ×nh vµ  é   µi chÝnh, phï hîp NghÞ   nh  è  h  c Ch tr tr   B T       ®Þ s 52/1999/N§­   µy  7­ CP ng 8­ 1999  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v cam   Õt  k trong HiÖp  nh     ®Þ tÝn  ông  ∙  ý  íi d ® k v  JBIC.   ii­ é i d u n g  c ô  th Ó :  n 1­ Ph Ç n   èn    v vay  ña  c JBIC:chiÕm  õ 75%   n     t  ®Õ 85%     Þ c«ng  ×nh gi¸tr   tr   cho    éidung  c¸cn   sau: ­Ph Çn  ©n         Ên  ícngoµi.   ph bæ ®Ó thuªtv n   ­ Ph Çn  ©n      Ëp  Ët t hµng    ÕtbÞ     ph bæ ®Ó nh v    ho¸,thi   trong vµ  µiníc   ngo     cho   c«ng  ×nh. c¸c  tr ­ Ph Çn  ©n        ph bæ ®Ó thanh to¸n cho  èil ng      kh  î thic«ng  ©y  ùng  x d c«ng  tr×nh,thùc hiÖn  ¬ng  ×nh dù        ch tr   ¸n trong níc.   ­ PhÝ   ótvèn    r  vay  JBIC theo  û lÖ  t   0,1%    è  Òn rótvèn  JBIC    trªns ti     do  ghi nîkho¶n    vay ngay    ótvèn. khir   2­ Vèn  i    ®è øng  trong  íc: n  Vèn  i øng  ®è   trong níccã  Ó  ö  ông  ån  èn  ©n      th s d ngu v ng s¸ch ®Þa   ­   ph ¬ng,hoÆc     huy  ng  õ c¸c nguån  ®é t     kh¸c,b¶o  ¶m   ©n  i tiÕn ®é   ùc hiÖn    ® c ®è     th   vèn  ícngoµitrong m çi  êikú  Õ   ¹ch vña  ù    n      th   k ho   d ¸n.Møc  èn  µy  v n ph¶ibè  Ý   tr   kho¶ng  25%     Þc«ng  ×nh ®Ó   15­ gi¸tr   tr   thanh   to¸ncho:  ­Chi phÝ     trong níc®Ó         tr¶cho  êinhËp  Èu:phÝ  û    Ëp  Èu, Ng   kh   u th¸cnh kh   thuÕ  Ëp  Èu  µng    Õ    Þ gia t¨ng(nÕu  ã),chiphÝ  Õp nhËn, nh kh h ho¸,thu gi¸tr       c   ti     cung øng, vËn    chuyÓn  µng    õ c¶ng  n   h ho¸ t   ®Õ c«ng  ×nh (®èivíidù  cÇn  tr       ¸n  nhËp  Èu  µng  kh h ho¸). ­ Chi phÝ  n   ï gi¶iphãng  Æt      ®Ò b     m b»ng, th¨m  kh¶o    ÕtkÕ   ©y    dß  s¸tthi   x dùng  ù    µ  Ý  d ¸n v ph qu¶n  ý(®èivíi   ×nh thi l      tr     qu¸ c«ng  ù  d ¸n). ­PhÝ   Þch  ô  ©n  µng    d v ng h trongníc.   ­PhÝ     b¶o  Ó m   hi c«ng  ×nh. tr ­ Thanh to¸n tiÒn  ÷  ¹  ê    gi l ich thanh to¸n sau  êigian    th   b¶o  µnh, chê  h   quyÕt to¸n.   C¸c  a   ¬ng  ®Þ ph ph¶i tù ®¶m      b¶o  ån  èn  i  ngu v ®è øng  trong  íc.Vèn  n  ®èi øng  ph¶i ® îc tæng  îp     h trong    ©n  i  ©n  chi c ®è ng s¸ch  a   ¬ng  µng  ®Þ ph h n¨m. Nguyªn t¾c bè  trÝ vèn ®èi øng thùc hiÖn nh th«ng t ªn Þch sè   li  t 06/1998/TTLT­ BKH­BTC   Ò   ¬  Õ   v c ch qu¶n  ývèn  i øng  l  ®è   cho    ¬ng  ×nh c¸cch tr   dù    ö  ông  èn  ¸n s d v ODA. 3­ Ký   Õt  µ    k v th«ng  qua  îp  ng :ViÖc  ý  Õt  µ  h ®å   k k v th«ng qua  îp ®ång  h  ® îcthùc hiÖn      theo quy  nh  íi y:   ®Þ d  ®© 3.1­§èi víihîp  ng        ®å thuªt vÊn  µ  îp  ng     v h ®å mua   ¾ m   µng  s h ho¸,vËt t      thiÕtbÞ  Ëp  Èu:   nh kh
 3. 3 ­ Chñ   ¬ng  ×nh  ñ  ×tiÕn  µnh  chøc  u   Çu  µ  m     Ch tr ch tr   h tæ  ®Ê th v ®µ ph¸n  hîp ®ång    thuªtvÊn, hîp ®ång        mua   ¾ m   µng    Ët tthiÕtbÞ   s h ho¸,v      cho  ¬ng  ch tr×nh hoÆc     c«ng  ×nh  íic¸c nhµ  tr v    cung  øng  µng  h ho¸,dÞch  ô  îp  Ö    v h l theo  quy  nh  ña  Öp  nh. ®Þ c Hi ®Þ ­ Chñ   ¬ng  ×nh  ùa chän    n  Þ    û      Ch tr l  c¸c ®¬ v ®Ó u th¸cgiao  Þch, ký  Õt  d  k hîp ®ång  Ëp  Èu  µng    µm    ñ tôc tiÕp  Ën  µ    nh kh h ho¸,l c¸c th     nh v giao hµng  n     ®Õ ch©n  c«ng  ×nh (sau ®©y  äilµNhµ   Ëp  Èu).Chñ  ¬ng  ×nh trùctiÕp tr     g    nh kh   Ch tr       ký  Õt  îp ®ång     Ên  ícngoµicho  Ch ¬ng  ×nh. k h  thuªtv n     c¶  tr ­ Sau    ý  îp  ng, Ng êi ký  îp  ng  µm      khik h ®å     h ®å l haib¶n  sao  îp  ng  ∙  H ®å ® ký,m ét    b¶n  öi cho  g  JBIC  µ  ét  v m b¶n  öi cho  é   µi chÝnh    µm  ñ  ôc g  BT  ®Ó l th t   th«ng qua  îp ®ång. h  ­ Sau    Ën  îc Th«ng    khinh ®  b¸o  Êp  Ën  îp  ng  ña  ch thu h ®å c JBIC, Bé   µi   T  chÝnh  ô  µi chÝnh  èingo¹i) Ïxem   Ðt th«ng  (V T   §     s x  qua  îp ®ång  µ  h  v th«ng    b¸o cho  ñ   ¬ng  ×nh  µ  µ   Ëp  Èu  Õt ®Ó   Õn  µnh  ùc hiÖn  îp  Ch Ch tr v Nh nh kh bi   ti h th   H ®ång, ®ång  êith«ng  cho    th   b¸o  Vietcombank    µm  ñ tôc ®èi ngo¹ithanh  ®Ó l th         to¸ncho  µ     Nh cung  Êp  µng    ch ho¸ hoÆc   µ   Çu  ícngoµi(nÕu  ã). Nh th n     c 3.2­§èi víihîp  ng       ®å cho  Çn  èil ng    ph kh  î thic«ng  ©y  ùng, thùc  Ön  x d   hi ch¬ng  ×nh dù    nhµ  Çu  tr   ¸n do  th trongnícthùc hiÖn:      ­ Sau    îc giao  Õ   ¹ch  èn  khi ®   k ho v JBIC, c¸c chñ  u    tiÕn  µnh  u      ®Ç t h ®Ê thÇu  theo qui®Þnh  Ön  µnh  µ  ý  îp ®ång  íi   µ  Çu.    hi h vkh  v   nh th c¸c ­ Trêng  îp  Æc   Öt     h® bi   kh«ng  u   Çu, c¬  ®Ê th   quan  ñ  ch qu¶n  u     ®Ç t ph¶i  cã  Õt  nh  quy ®Þ chØ   nh  Çu  ®Þ th theo    nh  Ön  µnh  µ  qui ®Þ hi h v giao cho  ñ  ch ®Ç u    ý  îp ®ång  íi µ  Çu. tk h   v  nh th ­Hîp  ng  Çn    nh  Çn    Þ® îctµitrî ëivèn    ®å c qui®Þ ph gi¸tr           b vay  JBIC. ­ C¸c  îp ®ång    h  ph¶i® îcc¬      quan  ñ  ch qu¶n  u    ®Ç t phª  Öt  µ  öicho  duy v g   Së   Õ   ¹ch  Çu  (KH§T)  µ c¬  K ho § t l   quan  îc Chñ   ¬ng  ×nh  û  Òn    ®  Ch tr u quy tæ chøc,qu¶n  ý®iÒu  µnh    ù  sö  ông  èn    l  h c¸c d ¸n  d v JBIC  ¹  a   ¬ng    µm  ti®Þ ph ®Ó l thñ tôcth«ng     qua  îp ®ång  îcsö  ông  èn  h  ® d v vay JBIC. ­ C¸c  îp ®ång  ã  Þ gi¸díi30  û ®ång  ¬ng  ¬ng    û Yªn) ® îc Së    h  c tr       t   (t ® 0,3 t      KH§T  xem  Ðt vµ  a  µo  x   ® v danh  ôc  öicho  ñ  ¬ng  ×nh lµ®∙  îcth«ng  m g  Ch Ch tr     ®   qua. Chñ   ¬ng  ×nh ph¶igöic¸c danh  ôc  îp  ng  µy    Ch tr       m h ®å n cho  JBIC  µ  é   vB TµichÝnh    èihîp thùc hiÖn.   ®Ó ph       ­ C¸c  îp  ng  ã  Þ gi¸vîtqu¸  tû ®ång  h ®å c tr       30    (hoÆc  ¬ng  ¬ng  t ® 0,3  û t  Yªn)th× hîp ®ång      ph¶i® îcc¬      quan  ñ  ch qu¶n  u      Öt vµ  ®Ç tphª duy   ph¶igöiBé      TµichÝnh  µ    v JBIC ®Ó   µm  ñ tôcth«ng    l th     qua  îp ®ång  îcsö  ông  èn    h  ® d v vay JBIC. 4­ Ph ¬ng    thøc  ótvèn: r  ­ §èi víihîp  ng   Ên, mua   ¾ m   ÕtbÞ   íc ngoµi:Ph Çn         ®å tv   s thi   n     chi b»ng  ngo¹itÖ    trong hîp ®ång  îc¸p dông  ×nh     ®    h thøc rótvèn       Th cam   Õt  k hoÆc   µiT  kho¶n  Æc   Öt (TK§B)    ® bi   ®Ó thanh to¸n.Ph Çn      chib»ng  éitÖ  n   (VND)  îc ¸p ®    dông  ×nh  h thøc rótvèn     Chuy Ón  Òn hoÆc   µn      ti   Ho tr¶®Ó thanh  to¸n. ­  èi víic¸c Hîp  ng  ý  Õt    ùc  Ön  Öc  §     ®å k k ®Ó th hi vi mua   ¾ m   Õt bÞ   s thi   trong níc,thic«ng  ©y  ùng       xd trong nícsϸp dông  ×nh        h thøc rótvèn     TK§B    ®Ó thanh    to¸ntheo quitr×nh qui®Þnh  ¹ m ôc  I íi y.       t i II    d ®©
 4. 4 ­ Theo  ù  û  Öm   ña  é   µi chÝnh, Vietcombank  ë   s u nhi c BT    m TK§B   b»ng  tiÒn Yªn  µ   µi kho¶n  icña  µi kho¶n  Æc   Öt  ¹ Ng ©n   µng Tokyo­ v t  l∙  t  ® bi t i h Mitsubishido  é   µi  Ýnh  ô  µi  Ýnh  èi ngo¹i­    B T ch (V T ch §    TC§N)  µm  ñ  µi l ch t   kho¶n.Bé   µi chÝnh  ô    T  (V TC§N)  µm  ñ tôc rótvèn  Çn  u     µ  ótvèn  l th       l ®Ç tiªnv r   bæ  sung  µo  v TK§B  ãitrªntheo  n    quy  nh  ña  Öp  nh.  ú   ótvèn  u   ®Þ c Hi ®Þ K r  ®Ç tiªnkh«ng  Çn    c chøng  õkÌm  t  theo. ­ Trong  íc,Bé   µi  Ýnh    n  T ch ®Ò nghÞ  Vietcombank  ë   m c¸c  µikho¶n  t  chuyªn  ïng  i  d ®è øng  íiTK§B   µ  µi kho¶n  i ña  v  vT  l∙ c TK§B   øng    é   µi   ® tªn B T   chÝnh  ô  µi chÝnh  èi ngo¹i)®Ó   (V T   §    theo  âivµ  ¹ch    è  Òn  ∙  ótvèn  d  h to¸n s ti ® r   vµ  è  Òn l∙ph¸tsinhtrªnTK§B  òng    Öc    îsau  µy. s ti      i    c nh vi tr¶n   n III­Q ui tr× nh thanh to¸n c h o  c¸c n h µ  th Ç u    trong n í c 1­ §èit ng  îcthanh     î ®   to¸n: ­ C¸c    c«ng  ×nh  tr (sau  y   äi lµ dù    îc thanh  ®© g     ¸n)®   to¸n tõ Ch ¬ng  ×nh    tr   TÝn  ông  d chuyªn ngµnh  µ c¸c c«ng  ×nh n»m     l    tr   trong kÕ   ¹ch  ö  ông  èn    ho sd v JBIC  µng  h n¨m  Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   ©n    µ  th«ng  do  K ho v§ t ph bæ v   b¸o  n     ®Õ c¸c ®Þa  ¬ng. ph   ­Nhµ   Çu  îp lÖ  µc¸cnhµ  Çu  ã    th h   l     th c trong quyÕt ®Þnh  óng thÇu  ù        tr   d ¸n hoÆc   îc chØ   nh  Çu  ùc  Ön  ù  phï hîp  íiqui ®Þnh  Ön  µnh  ®  ®Þ th th hi d ¸n    v    hi h (sau ®©y  äilµnhµ  Çu).   g    th 2­ Hå   ¬    Þ    s ®Ò ngh thanh    µ    Çu  i víi é  å  ¬: to¸nv yªu c ®è     h s b C¸c  ñ  u        Þ  ch ®Ç tkhi®Ò ngh thanh    Çn  Èn  Þ   å  ¬  to¸nc chu b h s thanh    to¸n gå m: ­  µn  é  å  ¬    To b h s ®Ò nghÞ   thanh to¸n vèn    JBIC  îc lËp  ®  theo  ñ  ôc th t   thanh    ©y  ùng  ¬  to¸nx d c b¶n  trong níchiÖn  µnh.    h   ­  îp  ng  ý  ÷a  ñ   u    vµ  µ   Çu  H ®å k gi Ch ®Ç t Nh th (sao  õ  t b¶n  èc) ®∙  îc g  ®  th«ng qua  Ò   Öc  ö  ông  èn  v vi s d v JBIC. ­  Êy    Gi ®Ò nghÞ  thanh to¸n cña  µ   Çu    Nh th theo  É u   b¶n  èc) ® îc m (2  g   Chñ  u    Êp  Ën. ®Ç tch thu ­ B¶n    è  Òn ®∙  îcthanh      kª s ti   ®   to¸ntheo  îp ®ång  êng  îp 1  îp ®ång  h  (tr h  h   ® îcthanh    µnh  Òu  t).   to¸nth nhi ®î ­ B¶n  Èm   nh   èi l ng  th ®Þ kh  î XDCB   µn  µnh  ña  ¬  ho th c c quan  ùc tiÕp tr     qu¶n  ýcÊp  èn  u    Õtt¾t:CQQL§T),trong ®ã     â sè  Òn ®Ò   Þ  l  v ®Ç t(vi         ghir   ti   ngh thanh    to¸nb»ng  èn  v JBIC    (2 b¶n  èc). g 3­ Qui tr×nh thanh    µ  ótvèn         to¸nv r   bæ sung: a) Trêng  îp thanh    ¹m    h  to¸nt øng: Nhµ   Çu  îcthanh    ¹m    th ®   to¸nt øng  theo  møc  qui ®Þnh  trong NghÞ  ®Þnh  sè  52/1999/N§/CP ngµy 8­ 1999 cña  7­ ChÝnh  ñ  íi®iÒu  Ön  iÒu  ph v   ki ® kho¶n  ¹m  t øng  ph¶i ® îc qui ®Þnh   ô  Ó      c th trong Hîp  ng  µ    ®å v trong  å  ¬    Þ   h s ®Ò ngh thanh  to¸n ph¶i cã      thªm  Êy    Gi b¶o l∙nhtiÒn t¹m      øng  m ét  ©n  µng  ¬ng  ¹icña  µ   íchoÆc   ©n  µng  do  ng h th m  Nh n   ng h li   ªndoanh  ã  tÝn  Êp  Éu  Êy  c uy  c (m Gi b¶o    nh  Ìm).Qui tr×nh thanh    l∙nh®Ý k      to¸n t ng  ùm ôc    íi y. ¬ t  (b)d  ®©
 5. 5 b) Trêng  îp thanh    èil ng hoµn  µnh:   h  to¸nkh  î   th ­ Sau    µ  Çu  µn  µnh  èi l ng  ù    ñ  u    tËp  îp  é  khi nh th ho th kh  î d ¸n,ch ®Ç t hb chøng  õ göic¬  t     quan  ùctiÕp  tr   qu¶n  ýcÊp  èn  u    a   ¬ng    Óm   l  v ®Ç t ®Þ ph ®Ó ki trax¸c ®Þnh  èil ng XDCB   µn  µnh     kh  î   ho th theo    nh  Ön  µnh  Ò   u    qui®Þ hi h v ®Ç t XDCB.  Tæng   è  Òn    Þ   s ti ®Ò ngh thanh  to¸n ph¶ib»ng  Þ gi¸khèil ng      tr      î XDCB   hoµn  µnh  ∙  îcthÈm  nh  µ  th ®®   ®Þ v n»m   trong sè  Òn ® îctµitrî   ti         b»ng  èn  v JBIC  qui®Þnh    trong hîp ®ång.    ­Sau    ã  Õt    khic k qu¶  Èm  nh  ña  th ®Þ c CQQL§T,  ñ  u    Ëp  îp bé  å  Ch ®Ç tt h   h s¬      nh  ¹ m ôc  trªn®©y)  öiChñ  ¬ng  ×nh. (nh qui®Þ t i 2    g  Ch tr   ­Hai tuÇn/lÇn,Chñ  ¬ng  ×nh tËp  îp vµ  Èm      é  å  ¬  îp lÖ       Ch tr   h   th trac¸cb h s h   nhËn  îc,®èi chiÕu  íi Õ   ¹ch vèn  ∙  ©n    µ  ®   v   ho   k ® ph bæ v danh  ôc  îp ®ång    m h  do Së  KH§T   Ëp    öi Bé   µi chÝnh  ô  l ®Ó g   T   (V TC§N). Chøng  õ göi Bé   µi chÝnh    t    T   gå m   GiÊy    Þ  1  ®Ò ngh thanh    ña  µ  Çu  to¸n c nh th (b¶n  èc),b¶n    è  Òn  ∙  g   kª s ti ® ® îcthanh    Õu  ã),1    to¸n(n c   b¶n  Èm  nh  èil ng XDCB   µn  µnh  th ®Þ kh  î   ho th (b¶n  gèc),b¶n    tæng  îp c¸c®Ò   Þ  h   ngh thanh   to¸n(b¶n  èc)do  g   Gi¸m  c  ®è Ban  qu¶n  lýdù    Æt  ¹ Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu  ký.   ¸n ® t   K ho   § i t  ­ Trong  vßng  ngµy  7  sau    Ën  îc ®Çy     å  ¬  õ Chñ   ¬ng  khi nh ®  ®ñ h s t   Ch tr×nh, Bé   µi  Ýnh    T ch c¨n  vµo  è   trong  cø  sd TK§B,    ®Ò nghÞ   Vietcombank  trong vßng  ngµy    3  chuyÓn  Òn  ti cho    µ  Çu  c¸c nh th theo  è  µikho¶n  nhµ  s t  do  thÇu chØ  ®Þnh  trong GiÊy ®Ò  nghÞ  thanh to¸n. Sau  khi chuyÓn  tiÒn,  Vietcombank  öiBé   µi chÝnh    Êy  g  T  c¸c Gi b¸o  chuyÓn  Òn  Ìm  ti k theo  chøng  õ t  chuyÓn  Òn cña  ©n  µng  ti   ng h cho  õng nhµ  Çu    é  µichÝnh  µm  ñ tôc t  th ®Ó B T   l th     rótvèn      bæ sung  µo  v TK§B. c) ViÖc  Êp  ¹m    c t øng  kh¸c (khi®∙  ã  èil ng hoµn  µnh  ng  a  îc     c kh  î   th nh ch ®   thanh to¸n tõ nguån  èn     v JBIC) ® îc thùc hiÖn  õ nguån  èn  ña  a   ¬ng.      t  v c ®Þ ph   Khi lËp  å  ¬    Þ     h s ®Ò ngh thanh  to¸n,nhµ  Çu    Þ     th ®Ò ngh chuyÓn  Òn  µo  è  ti v s tµikho¶n  ña  ©n    c ng s¸ch ®Þa  ¬ng  Ìm    ph k theo GiÊy    Ën  ∙  Ën  Òn vµ    x¸cnh ® nh ti   b¶n sao  chøng  õthanh    ña  Çn  Êp  ¹m  t  to¸nc l c t øng      µn    èn  ∙  îc ®ã ®Ó ho tr¶v ® ®   t¹m øng cho  ©n  ng s¸ch ®Þa  ¬ng.   ph IV­ C¸c lo¹i h Ý  p h¸t  p  sinh 1­ PhÝ   © n   µng :G å m:   ng h   ­PhÝ   Þch  ô    d v thanh    to¸ntrong níc:Vietcombank    Ý     thu ph theo biÓu  Ý    ph dÞch  ô  µnh  vd cho    ¬ng  ×nh dù    ña  c¸c Ch tr   ¸n c JBIC  Tæng  do  gi¸m  c  ©n   ®è Ng hµng  ¹ith ng  Ngo   ¬ quy  nh.®Þ ­ PhÝ   Þch  ô    d v thanh    i ngo¹i  to¸n®è   :thanh    to¸ntheo  è  Òn thùc tÕ  µ   s ti    m ng©n  µng  ícngoµiyªu cÇu. h n     ViÖc    Ý  ô  Ó  îctiÕn hµnh    thu ph c th ®     nh sau: ­ §èivíiphÝ       chuyÓn  Òn khitr¶nî nícngoµi:Vietcombank  îctù ®éng  ti             ®    ghinîtµikho¶n  Òn göicña  ©n       ti     Ng s¸ch Nhµ   íc(më  ¹ Vietcombank).   n  t i ­ §èivíiphÝ  ªnquan  n   Öc  ë   µ       li   ®Õ vi m v thanh      Ëp  Èu  µng  to¸nL/c nh kh h ho¸,dÞch  ô   Ên: Vietcombank    Ý  õ ngêiuû    Ëp  Èu    v tv   thu ph t     th¸cnh kh hoÆc   õt  Tµikho¶n        l∙trªnTK§B  i trong tr ng  îp ngêim ë     µChñ  ¬ng  ×nh.Trêng   ê h     L/cl   Ch tr  
 6. 6 hîp tµikho¶n       l∙kh«ng      i ®ñ ®Ó thanh    Ý, Vietcombank  to¸nph   th«ng  cho  é  b¸o  B TµichÝnh    ×m  ån    ®Ó t ngu thanh    Ý. to¸nph ­ §èi víichuyÓn  Òn       ti cho  µ  Çu    nh th thic«ng trong níc:PhÝ   ©n  µng     ng h ® îctrÝch tõ sè  Òn thanh          ti   to¸ncho  µ  Çu.Tuú  éc vµo  îp ®ång  ý  íi nh th   thu   h  k v  Chñ   u  , Nhµ   Çu  ã  Ó  Þu  Ý   µy  ®Ç t  th c th ch ph n hoÆc   c¨n  vµo  Êy  cø  gi b¸o  Ò   v phÝ  ña  c Vietcombank    cÇu  ñ   u    ®Ó yªu  Ch ®Ç tthanh    ¹ tõ nguån  èn  i to¸nl     i v ®è   øng. 2­ PhÝ   ña  Nhµ   Ë p   Èu :   c c¸c  Nh kh ­ Nhµ   Ëp  Èu  Chñ   ¬ng  ×nh lùa chän  ã  Öm   ô  m     nh kh do  Ch tr     c nhi v ®µ ph¸n   ký  Õt  îp  ng  k H ®å mua   µng  íiC«ng    íc ngoµi tróng thÇu, thùc hiÖn  äi  h v  ty n           m thñ  ôc nhËp  Èu  µng  t  kh h ho¸  íisù  v   gi¸m    ña  ñ   ¬ng  ×nh,® îc hëng  s¸tc Ch Ch tr    phÝ   û    Ëp  Èu, phÝ   u th¸cnh kh   cung øng theo tho¶  Ën  íiChñ   ¬ng  ×nh thu v   Ch tr   vµ quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc.C¸c  Ý  µy  µ   Ëp  Èu    õ c¸c ®Þ hi h c Nh n   ph n Nh nh kh thu t     ®¬n  Þ  Ën  µng  µ  îctÝnh  µo  èn  i øng  ña  v nh h v®  v v ®è   c c«ng  ×nh. tr V­ H ¹ ch to¸n v µ o  N g © n  s¸ch N h µ  n í c 1­ Vèn    vay  JBIC  ïng ®Ó   Êp    d   c ph¸tcho    ù      a  ¬ng  u   c¸cd ¸n ë ®Þ ph ®Ò ph¶i   ® îch¹ch    y    Þp  êivµo  ©n    to¸n®Ç ®ñ k th   Ng s¸ch Nhµ   íc.Nguyªn  ¾c  ¹ch to¸n   n  th   qua  ©n  ng s¸ch lµ ghithu Ng ©n          s¸ch Trung  ng, ghichibæ     ¬       sung  ã  ôc    cm tiªu cho  ©n   Ng s¸ch ®Þa   ¬ng    ph (NS§P).  Öc  ¹ch      Vi h to¸nqua  ©n  ng s¸ch ® îc thùc      hiÖn  ô  Ó    c th nh sau: 1.1­ Ph © n       bæ chi  Ý   ph thuª    Ên  µ  Ý   ót vèn: Sau    Õt  óc tv v ph r     khi k th   qu¸ tr×nh rótvèn  ña  çi  Öp  nh,       c m Hi ®Þ trong vßng  th¸ng,Chñ   ¬ng  ×nh   1    Ch tr   tæng  îp  Ý    Ên  µ  Ý    Ên  ©n    h ph t v v ph t v ph bæ cho    a   ¬ng  c¸c ®Þ ph theo  û lÖ  t  ph©n    ö  ông  èn  bæ s d v JBIC cho  õng c«ng  ×nh ë  a  ¬ng,thèng  Êt víi t  tr   ®Þ ph   nh     Së  KH§T   µ  ã  b¶n  Ýnh  v c v¨n  ch thøc    Þ  é   µi chÝnh  µm  ñ  ôc ghi ®Ò ngh B T   l th t     thu ghiching©n      s¸ch.   1.2­§èivíitrÞ gi¸hµng          ho¸  Ëp  Èu: nh kh ­ Sau    Õt  óc rótvèn  i  íim çi  îp  ng    khik th     ®è v   h ®å mua   ¾ m,  ñ   ¬ng  s Ch Ch tr×nh  èi hîp  µ   Ëp  Èu,  µ   ph   Nh nh kh Nh cung  øng    ©n    Þ    µng  ®Ó ph bæ tr gi¸ h nhËp  Èu ¬ng  kh t øng  cho  õng  t c«ng  ×nh ë    a  ¬ng,thèng  Êt víi ë  tr   c¸c®Þ ph   nh    S KH§T   µ  ã    v c v¨n b¶n  Ýnh  ch thøc    Þ  é   µi chÝnh  µm  ñ  ôc ghithu ®Ò ngh B T   l th t       ghiching©n     s¸ch.   ­ Trêng  îp  ã  ù    h c s chªnh  Öch  ÷a kÕ   ¹ch  îc ph©n  èivíisè  µng  l gi   ho ®  ph     h thùc nhËn    (bao  å m   hao  ôt ®Þnh  g c¶  h  møc),c¸c ®Þa   ¬ng  µm  Öc  íic¸c    ph l vi v     ®¬n  Þ  îcuû  Òn  v ®   quy cung øng  µng        Ën  è  h ho¸ ®Ó x¸cnh s chªnh  Öch  µy  µ  l nv b¸o c¸o  ñ   ¬ng  ×nh    ö  ý theo  Ch Ch tr ®Ó x l   nguyªn  ¾c  t hao  ôt ë  ©u  éc h   kh thu   tr¸chnhiÖ m  ña  ¬    c c quan  µo  × c¬  n th   quan    ®ã ph¶ichÞu,cô  Ó        th nh sau: +  Hao  ôtngoµi®Þnh  h    møc  îcx¸c®Þnh  ®   trong qu¸ tr×nh nhËp  Èu  ×      kh th   nhµ  Ëp  Èu  nh kh ph¶ichÞu.   +  Hao  ôtngoµi®Þnh  h    møc  trong qu¸ tr×nh cung       øng  × ®¬n  Þ  îcuû  th   v®  quyÒn  cung  øng ph¶ichÞu.   + Hao  ôt ngoµi ®Þnh   h    møc   ®Þa   ¬ng  Ë m   Ô, tr× ho∙n  do  ph ch tr     trong  kh©u  Õp nhËn  µng    × ®Þa  ¬ng  ti   h ho¸ th   ph ph¶ichÞu.   C¸c  ích¹ch  b  to¸n m ô c     µ    1.1 v 1.2:
 7. 7 Së  KH§T th«ng  sè  Öu ®∙  îcthèng  Êt víi ñ   ¬ng  ×nh cho  b¸o  li   ®   nh     Ch Ch tr   Së  µichÝnh    èihîp theo dâi. T  ®Ó ph       NhËn  îcv¨n b¶n  Ýnh  ®   ch thøc cña  é    B KH§T, Bé  Tµi chÝnh ghi thu   vay  î JBIC, ghi chi bæ   n      sung  ã  ôc    cm tiªucho NS§P;  ë   µi chÝnh      ST  ghi thu ng©n  s¸ch  õ nguån  Êp    µ      ¹m  t  c trªnv ghi chit øng  cho CQQL§T;  CQQL§T     ghi thu nguån  ©n    ng s¸ch cÊp  µ        v ghichicho  ù    d ¸n,c«ng  ×nh. tr TrÞ            ña  ©n  gi¸ghithu ghichic Ng s¸ch b»ng  Þgi¸ngo¹itÖ    tr       (JPY) nh©n    víitØ    Vietcombank    gi¸do  c«ng  è  µo  êi®iÓ m   b v th   chuyÓn  Òn  ®èivíiviÖc  ti (     thanh    to¸ncho  µ  Çu  nh th trong níc)hoÆc   ûgi¸h¹ch to¸ndo  é  µichÝnh       t        BT  qui ®Þnh  ¹  êi®iÓ m   ¹ch    ®èivíiphÇn  Ý    Ên, phÝ   ótvèn,hµng    ti   th h to¸n(     ph t v   r    ho¸ nhËp  Èu).C¸c  ¹  kh   lo ichøng  õ thèng  Êt    ¹ch  t  nh ®Ó h to¸n ng©n    s¸ch theo    qui ®Þnh  chung  ña  é  µichÝnh. c BT  1.3­§èi víiph Ç n          thic«ng  ©y  ùng,  ùc  Ön  ¬ng  ×nh  ù     x d th hi ch tr d ¸n thanh  to¸n cho  µ  Çu    nh th trong  ícb»ng  n  VND: ­ Trong    vßng  ngµy  7  sau    Ën  îc th«ng  khinh ®  b¸o  Ò   Öc  v vi chuyÓn  Òn ti   cña NHNT,  é   µi chÝnh  µm  ñ  ôc ghi thu  èn  BT  l th t     v vay  JBIC        ghi chibæ sung  cã  ôc    ña  ©n  m tiªuc ng s¸ch trung  ng  ¬ cho  NS§P,  trong ®ã     nªu  â  è  Òn  ∙  r s ti ® thanh    to¸ncho  õng dù    t   ¸n. ­ Së  µichÝnh    Ët        ©n    T  ­ V gi¸ghithu ng s¸ch tõnguån  Êp     c trªn,     ¹m    chit ghi øng  cho  CQQL§T;  CQQL§T     ghi thu  ån  ©n  ngu ng s¸ch  Êp, ghi chicÊp    c     ph¸t vèn cho  c«ng  ×nh.Chøng  õ lµm  ¬  ë        µtheo  Önh    ña  ô   tr   t  c s ®Ó ghichil   L chic V Ng ©n  s¸ch Bé   µi chÝnh, kÌm    T    theo Th«ng  i ña  ô   tr c V TC§N   ã  è  Òn thanh  c s ti   to¸ncho  õng dù      t   ¸n. VI­ Tr¸ch n hi Ö m  c ñ a c¸c c ¬  q u a n  liªn u a n  q 1­ Chñ   ¬ng  ×nh: Ch tr   ­  ã   C tr¸ch nhiÖ m   íng  Én    h d c¸c  ¬  c quan  qu¶n  ý ®Þa   ¬ng  Ëp    l  ph l c¸c chøng  õtheo m É u   t    quy  nh  ña  ®Þ c JBIC  i víi õng ph¬ng  ®è     t  thøc rótvèn.    ­ Nh Ën  µ  Èm     å  ¬    v th trah s thanh to¸n cña  ñ   u  , ®èi  Õu  íikÕ     Ch ®Ç t  chi v   ho¹ch  èn  v JBIC  µ  îp ®ång, 2  Çn  lÇn  Ëp  îp göiBé   µi chÝnh      vh    tu 1  t h   T  ®Ó ®Ò nghÞ  thanh to¸n.Trêng  îp kh«ng  Êp  Ën  é  å  ¬,Chñ   ¬ng  ×nh cã    h  ch nh b h s   Ch tr   tr¸chnhiÖ m  ªnh Ö   íi ñ  ù      µn    li   v   ch d ¸n ®Ó ho chØnh  é  å  ¬. bhs ­  ùa  än  µ   Ëp  Èu,  L ch Nh nh kh cung øng;  ©n     Þ    µng  Ëp  Ph bæ tr gi¸ h nh khÈu,phÝ  ótvèn,phÝ   Ên    r    tv cho    a  ¬ng. c¸c®Þ ph ­ Cã     tr¸chnhiÖ m   ñ  ×cïng víi   Ên, Bé   µichÝnh  chøc  Óm      ch tr      v   T   t tæ  ki tra, gi¸m    Óm    ù  s¸t,ki to¸nd ¸n. ­  ã   C tr¸ch nhiÖ m     tæng  îp  h b¸o c¸o  Õn    ùc  Ön  ¬ng  ×nh  íi ti ®é th hi ch tr v  ChÝnh  ñ,Bé  µichÝnh,nhµ  µitrî ph   T     t  . 2­ Bé   µi chÝnh:   T  ­ Lµ m   ñ tôcchÊp  Ën    th     nh thanh    to¸nsau    Ën  îc®ñ   å  ¬  khinh ®   h s theo    qui ®Þnh.  êng  îp  Tr h kh«ng  Êp  Ën  ch nh thanh to¸n,Bé   µi chÝnh  ô  µi chÝnh    T  (V T   §èingo¹i) ã      tr¸chnhiÖm  c   th«ng    b¸o ngay cho  ñ  ¬ng  ×nh. Ch Ch tr
 8. 8 ­Lµ m   ñ tôcghithu ghichi®Ó   ë  µichÝnh  Ët    ë    th             S T   V gi¸(S TCVG)  ã  Ó  c th h¹ch to¸nvµo     NS§P. ­TiÕn  µnh  ótvèn      h r  bæ sung  Þp  êivµo  k th   TK§B. 3­ C¬     quan  ùc tiÕp  tr   qu¶n  ýcÊp  èn  u      a  ¬ng: l  v ®Ç të ®Þ ph ­ ThÈ m   nh  èil ng XDCB   µn  µnh  ña  ù      ®Þ kh  î   ho th c d ¸n theo qui®Þnh  Ön     hi hµnh  Ò   v qu¶n  ý®Ç u    ©y  ùng  ¬  l  tx d c b¶n, trong ®ã     nh  â  è  Òn  îc     x¸c ®Þ r s ti ®   tµitrî    b»ng  èn  v JBIC    µm  ¬  ë  ®Ó l c s cho  é  µichÝnh  BT  thanh    to¸ncho    µ  c¸c nh thÇu. ­ Th«ng    b¸o  Õn    èil ng c«ng  ×nh hoµn  µnh  ∙  Èm  nh  íi ti ®é kh  î   tr   th ® th ®Þ v  Së  TCVG     èihîp qu¶n  ý. ®Ó ph     l 4­ Së  Õ   ¹ch  Çu   tØnh, thµnh  è:   K ho § tc¸c    ph ­  µ   u   èi  L ®Ç m qu¶n  ý c¸c  ù   thùc  Ön    a   ¬ng  Þu  l  d ¸n  hi ë ®Þ ph ch tr¸ch  nhiÖ m  tæng  îp  õ  ©u  Ëp  Õ   ¹ch, thùc  Ön, b¸o  h t kh l k ho   hi   c¸o  íiChñ   ¬ng  v  Ch tr×nh. Thêng    xuyªn  èi hîp  µ  ph   v th«ng b¸o cho  ë   S TCVG   c¸c th«ng    ªn tin li   quan  n   ù      a  ¬ng. ®Õ d ¸n ë ®Þ ph ­ Cã     tr¸chnhiÖ m  ùc hiÖn    Ö m  ô  Chñ  ¬ng  ×nh uû  Òn    th   c¸cnhi v do  Ch tr   quy trong viÖc  ©y  ùng  Õ   ¹ch  èn    xd k ho v JBIC  tham  Õu    Èn  ña  chi tiªuchu c JBIC  µ  v cïng víi ë      TCVG   è  Ý®ñ   èn  i øng  S b tr   v ®è   cho    ù    ¹ ®Þa  ¬ng. c¸cd ¸n t   i ph ­ Cã     tr¸chnhiÖ m   Ëp    l danh  ôc    îp ®ång, phô  ôc hîp ®ång  îc tµi m c¸c h     l    ®   trî  b»ng  èn  v JBIC  ∙  îcc¬  ® ®   quan  ñ  ch qu¶n  u    ®Ç tphª  Öt  öiChñ   ¬ng  duy g   Ch tr×nh theo m É u   ®Ýnh  Ìm).     ( k 5­ Së  µi chÝnh  Ët    tØnh, thµnh  è:   T  V gi¸c¸c    ph ­ Thùc  Ön            hi ghithu ghichiNS§P   sau    Ën  îcchøng  õ ghithu ghi khinh ®   t        ching©n    s¸ch cña  é  µichÝnh.   BT  ­ Thùc  Ön  Êp    èn  i øng  Þp  êi, ïhîp víi Õn ®é     ©n     hi c ph¸tv ®è   k th         ph ti   gi¶ing vèn  ícngoµi. n  6­ Vietcombank:   ­  ùc  Ön  Th hi thanh  to¸n theo    c¸c  ¬ng  ph thøc  ót vèn    nh   ¹    r  qui ®Þ t ic¸c HiÖp  nh  ®Þ vay JBIC theo  cÇu  ña  é   µi chÝnh  µ  öic¸c lo¹  Êy    yªu  c BT  vg    i gi b¸o phïhîp víi õng h×nh       t  thøc thanh      to¸ncho  é  µichÝnh  µ  ñ  ¬ng  ×nh. BT  v Ch Ch tr ­ Theo  âivµ    d   th«ng  cho  é  µichÝnh  è    b¸o  BT  s d TK§B  sau  çi  Çn  m l thanh  to¸nvµ  ótvèn  µo    r  v TK§B. 7­ Chñ   u  : ®Ç t   ­ Cã     tr¸chnhiÖ m   Ëp    l nghiªncøu    kh¶  , ÕtkÕ   ü  Ët,..  thi thi   k thu   .theo  ñ  th tôc ®Ç u      tXDCB   µ  chøc  u   Çu  v tæ  ®Ê th hoÆc   chØ  nh  Çu  ®Þ th theo    nh   qui®Þ hiÖn  µnh. h   ­  ã   C tr¸ch nhiÖ m   ý  Õt  îp  ng  íi®¬n   Þ   óng  Çu    k k h ®å v  v tr th hoÆc  chØ   ®Þnh  Çu,trong ®ã     nh  â sè  Òn ® îctµitrî th     qui®Þ r   ti         b»ng  èn  v JBIC.Cã     tr¸ch  nhiÖ m   Óm     ki tra hoÆc  giao cho  ¬  c quan gi¸m    Óm     Êt îng  s¸tki tra ch l c«ng  tr×nh phï hîp víithiÕtkÕ   ü  Ëtvµ    Ën  µo  ¬n    Þ           k thu   x¸c nh v § ®Ò ngh thanh    to¸n cña  µ  Çu. nh th ­B¸o    Õn ®é   ótvèn    c¸o ti   r   b»ng  Ön  Ët,tiÒn tõnguån  èn  hi v      v vay JBIC    cho c¸cc¬    quan  qu¶n  ýli   l   ªnquan.
 9. 9 ­Bè  Ýhoµn        Ý  éc nguån  èn  i øng    tr   tr¶c¸cchiph thu   v ®è   trong níc.   ­ Theo  âi tiÕn    µn  µnh  ù      d  ®é ho th d ¸n,c¨n  vµo  cø  th«ng b¸o thanh    to¸n cho  µ  Çu  ña  é   µichÝnh    Õn hµnh  nh th c B T   ®Ó ti   thanh  Õt    îp ®ång  íi quy to¸nh   v  nhµ  Çu. th ­  ùc  Ön  Th hi quyÕt  to¸n c«ng  ×nh  µ  ¹ng  ôc     tr vh m c«ng  ×nh  tr theo    qui ®Þnh  Ò   Õt to¸nvèn  v quy     XDCB   Ön  µnh. hi h 8­ Nhµ   Çu: th   ­ Cã     tr¸chnhiÖ m  ùc hiÖn  îp ®ång    èil ng,chÊtl ng vµ  Õn ®é.   th   h  ®ñ kh  î    î   ti   ­ Cã     tr¸chnhiÖ m   ép  Õ, b¶o  µnh,hoµn    Òn vèn    n thu   h   tr¶ti   øng  íc..  tr   .theo  qui®Þnh  µ    v theo hîp ®ång  íi ñ  u  .    v  Ch ®Ç t ­ Cã     tr¸chnhiÖ m     thanh  Õt  quy to¸n,nghiÖ m     µn    thu,b giao,b¶o  µnh  ù    h d ¸n hoµn  µnh  íi ñ  u  .   th v  Ch ®Ç t Vii­ « n g  t¸c  c  ki Ó m  tra,  b¸o c¸o, u y Õ t to¸n:  q 1­ Hµng    n¨m  û   U ban  ©n   ©n  Nh d tØnh,Thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ vµ  ñ   ¬ng  ×nh  Ch Ch tr b¸o c¸o cho  é   µi chÝnh, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   vÒ   BT    K ho v§ t tiÕn ®é   ùc hiÖn  ¬ng  ×nh,t×nh  ×nh  Ën  µ  ö  ông  èn    th   Ch tr   h nh v s d v vay. 2­ Chñ   ¬ng  ×nh chñ  ×phèihîp víi é   µi chÝnh  chøc  Óm      Ch tr   tr        T  B tæ  ki tra ®Þnh  ú  µ  t  Êt t×nh  ×nh  k v ®é xu   h qu¶n  ývµ  ö  ông  èn  l  s d v vay  ña    a  ­ c c¸c ®Þ ph ¬ng. N Õ u     Ön  êng  îp sö  ông  èn    ph¸thi tr h  d v vay  kh«ng  ng  íiquy  nh  × ®ó v  ®Þ th   sÏ thu håisè  èn  ∙        v ® chuyÓn  hoÆc   ¹m  õng  t ng chuyÓn  èn    ã  Ön  v ®Ó c bi ph¸p  xö  ýthÝch  îp. l  h 3­  ñ   ¬ng  ×nh phèihîp víiChñ   Çu ,Së   Õ   ¹ch  Çu ,Së   µi Ch Ch tr        § t  K ho § t  T   chÝnh    Ët    ¬   ­ V gi¸, quan  C qu¶n  ý®Ç u    a  ¬ng  Õn hµnh  l  t®Þ ph ti   nghiÖ m    µ  thu v quyÕt    to¸nc«ng  ×nh ®∙  µn  µnh,tæng  îp  tr   ho th   h b¸o  Thñ íng  Ýnh  ñ  c¸o  t Ch ph vµ  ng  öi Bé   µi chÝnh. Phèi hîp  íi®oµn  ¸nh    ù  cña  ®å g  T      v  ® gi¸d ¸n  JBIC    ®Ó thÈm   nh  ¹ viÖc  ùc  Ön  ¬ng  ×nh  ®Þ li  th hi ch tr sau    Õt  óc  êikú  ótvèn  khi k th th   r   cña  Öp  nh. Hi ®Þ  4­  ñ   ¬ng  ×nh  Þu  Ch Ch tr ch tr¸ch nhiÖm   Ýnh    ch trong  Öc  vi cung  Êp  c th«ng    è  Öu  tin,s li cho    oµn  Óm     c¸c ® ki tra,thanh    Óm   tra,ki to¸n cña    JBIC  µ  v ChÝnh  ñ  Ötnam. ph Vi   vIII­hi Ö u  l ù c thi µ n h    h Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý  µ  tn c hi l   15  k t  k v thay thÕ    Th«ng  tsè  TC/TC§N  µy    89  ng 18/12/1997  ña  é  µichÝnh.Nh÷ng  éidung  c BT    n  kh«ng  ® îc nªu trong v¨n b¶n nµy ® îc ¸p dông theo Th«ng t 95  TC/§T ngµy  14/11/1994 vµ    Th«ng   TC/§TPT  µy  t18  ng 12/03/1996 cña  é  µichÝnh.   BT  Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön  Õu   ã  íng  ¾ c,    Þ     ¬  tr th hi n cv m ®Ò ngh c¸c c quan  ph¶n    Ò   é  µichÝnh    ã  Ön  ¸nh v B T   ®Ó c bi ph¸p xö  ýthÝch  îp.   l  h
 10. 10 M É u   Êy    Gi ®Ò nghÞ   thanh  to¸n C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n g h Ü a  Vi Ö t  a m n §éc  Ëp   ù   ­H¹nh  óc l ­T do   ph    ,ngµy   th¸ng  n¨m               Gi Ê y ® Ò  n g h Þ  thanh to¸n LÇn  thø: Tªn  ù  d ¸n:  Ý nh   ö :­  ñ   Çu     Nªu  â    ¬  g i  Ch § t (    K r tªn c quan  ñ  u    ch ®Ç t trong quyÕt  nh     ®Þ ®Ç u  ) t           ¬          ­C quan  ùctiÕp qu¶n  ýcÊp  èn  u   tØnh.. tr     l  v ®Ç t  . C«ng    ty (nªu râ    µ  Çu    tªn nh th trong hîp  ng)    ×nh    ®å ®Ö tr b¶n    Þ   ®Ò ngh thanh    íi éidung    to¸nv     n nh sau: 1­  ¬n  Þ   óng    ∙  ùc  Ön  îp  ng  è  § v ch t«i® th hi h ®å s XXX   µy  .th¸ng.. ng ..    . n¨m  . ..  2­ V¨n b¶n phª duyÖt  îp  ng  è  .  µy  .cña  . h ®å s ..  ng ..  .. (JBIC hoÆc   ¬    c quan  ñ  ch qu¶n  u  ) ®Ç t 3­ C«ng  Öc  ∙  µn  µnh:Nªu  â tªndù    èil ng,h¹ng  ôc c«ng    vi ® ho th   r     ¸n,kh  î   m   viÖc  ∙  µn  µnh ® ho th 4­ Thuéc  ån  èn    ngu v vay JBIC  Õ   ¹ch n¨m  . k ho   .. 5­ Sè  Òn luükÕ   ∙    ti     ® thanh    Õu  ã) to¸n(n c 6­ Sè  Òn ®Ò   Þ    ti   ngh thanh    ån  èn  to¸nngu v JBIC  cho  tnµy: ®î   (B»ng  ÷:  ch  ) 7­  è   µikho¶n  ô hëng: Ghi  â tªn®¬n  Þ  ô hëng, sè  µikho¶n,tªn S t  th     r    v th     t     ng©n  µng,®Þa  h   chØ  ©n  µng. ng h chÊp  Ën  nh thanh    ña  ñ  Çu  to¸nc Ch § t Tªn  µ   Çu Nh th Gi¸m  c ®è Ký    ng  Êu tªn,®ã d *    ý  GiÊy    Þ    u  : L ®Ò ngh thanh    Çn  îc ®¸nh  to¸n c ®  m¸y  â  µng,®Çy   ,  rr   ®ñ kh«ng  Õttay,kh«ng  Èy xo¸ vi     t 
 11. 11 MÉu   danh  ô c   îp  ng m h ®å C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n g h Ü a  Vi Ö t  a m n Uû   ban  ©n  ©n  Nh d tØnh Së  Õ   ¹ch vµ  Çu  K ho   § t §éc  Ëp   ù   ­H¹nh  óc l ­T do   ph Sè: ,ngµy        th¸ng  n¨m     D a n h  m ô c  h î p ® å n g  c¸c d ù  ¸n s ö  d ô n g  v è n J BI C N¨m  Õ   ¹ch: k ho K Ý nh   öi: g Bé   Õ   ¹ch vµ  Çu  k ho   § t   é   µichÝnh BT  Thùc  Ön  hi Th«ng   è   µy   ña  é  µichÝnh  íng dÉn  ¬  Õ   ts  ng  c B T   h  c ch qu¶n  lývèn    vay  JBIC  éc Ch ¬ng  ×nh TÝn  ông  thu   tr   d chuyªn ngµnh   Thùc  Ön  hi Th«ng   è   µy   ña  é  Õ   ¹ch vµ  Çu   íng dÉn  Öc  ts  ng  c B K ho   § th   vi lËp  Õ   ¹ch  ö  ông  èn  k ho sd v vay JBIC cho  ¬ng  ×nh  Ýn   ông  Ch tr T d chuyªn  ngµnh Së   Õ   ¹ch  µ  Çu   K ho v§ t tØnh  . .. th«ng b¸o danh  ôc    îp ®ång  éc  m c¸c h   thu c¸cdù    ö  ông  èn    ¸n s d v vay  JBIC  ña  c tØnh  .kÕ   ¹ch n¨m  .nh  ..   ho   , ..   sau: . STT Tªn  ù  d ¸n Tªn  ¬  c quan  Tªn  Sè, ngµy    Hîp  ng ®å chñ  u    ®Ç t Nhµ   cña  îp  H (Bªn A)   thÇu  ®ång (Bªn B)   hoÆc   ô  ph lôc Tæng    gi¸ Gi¸trÞhîp     trÞhîp    ®ång  îctµitrî ®      ®ång b»ng  èn  v JBIC Së   Õ   ¹ch  µ  Çu     Ën    îp ®ång  ãitrªn®∙  îcký  Õt  ëi K ho v§ tx¸c nh c¸c h   n    ®  k b  c¬ quan  ñ  u    ã    Èm  Òn  ch ®Ç tc ®ñ th quy theo  Õt  nh  u    íinhµ  Çu  quy ®Þ ®Ç t v   th hîp lÖ;®∙  îcc¬      ®   quan  ñ  ch qu¶n  u      Öt vµ  ã  ûlÖ    Þhîp ®ång  ®Ç tphª duy   c t   gi¸tr     ® îctµitrî      b»ng  èn  v JBIC  Õm  õ75­ chi t   85%  tæng    Þc«ng  ×nh. gi¸tr   tr Së  Õ   ¹ch vµ  Çu   ©n  äng th«ng  K ho   § ttr tr   b¸o. N¬i nhËn:   Gi¸m  c  ë   ®è S KH§T Ký    ng  Êu tªn,®ã d ­Nh     trªn ­Côc    §TPT ­Së  µichÝnh    T  VG ­Lu    VT
 12. 12
 13. 13 M É u   Êy  Gi b¶o    Òn  ¹m  l∙nh ti t øng C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n g h Ü a  Vi Ö t  a m n Ng © n  µng  . h .. . §Þa chØ: §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè  iÖn  ¹i ® tho : Sè fax .. . ., µy  . . . . ..  ng .. . .. th¸ng.. . . n   . .   . . . ¨m.. . Gi Ê y b ¶ o  l∙nh ti Ò n t¹ m ø n g Sè: K Ý nh   öi: Tªn  ñ  Çu  g Ch § t Theo  îp  ng  è  . ký  µy  . gi÷a  ñ   u    lµ (ghirâ    a   h ®å s ..   ng ..   . . Ch ®Ç t     tªn,®Þ chØ)  Ïthanh    s  to¸ncho  µ   Çu  µ(ghirâ tªn,®Þa  Nh th l         chØ)  ét  m kho¶n  Òn t¹m  ti   øng  µ ..x.  l    .VND   . (b»ng  ÷:. . . ch . ) Chóng    µ ng©n  µng    â    ©n  µng  t«il   h (ghir tªn ng h hoÆc     chi nh¸nh  ©n   ng hµng) sau      khixem   Ðt,chÊp  Ën  Êp  x  nh c cho  ñ   u      â tªn)GiÊy    Ch ®Ç t (ghir     b¶o l∙nhnµy  íi   Þlµ.x. VND   :   v   tr     . gi¸   ®Ó 1­ Trong  êigian cã  Öu  ùccña  Êy  µy,Chñ   u    ã  Ó    Çu    th     hi l   Gi n   ®Ç t c th yªu c chóng    t«ithanh to¸n sè  Òn      ti ghi trong  Êy  µy  Õu   µ   Çu  gi n n Nh th kh«ng  ùc th   hiÖn  îcc¸cnghÜa  ô  ∙    nh  ®   v ® qui®Þ trong hîp ®ång  ãitrªn.    n  2­ GiÊy    b¶o    µy  Ïh Õt  Öu  ùckhikho¶n  l∙nhn s   hi l     thanh    èicïng theo  to¸ncu     hîp ®ång  ãitrªn® îctr¶cho  µ   Çu    n       Nh th hoÆc   µo  µy    v ng  th¸ng    n¨m  Chñ   (do  ®Ç u    µ  µ   Çu  tv Nh th tho¶  Ën).M äi    Þ  thu   ®Ò ngh thanh    to¸ntheo  Êy  Gi b¶o    l∙nh nµy ph¶i® îcthùc hiÖn       kh«ng  én  ¬n  µy  ãitrªn. Õ u     êih¹n,giÊy  mu h ng n    N qu¸ th     b¶o    Ïkh«ng  l∙nhs   cßn    Þ. gi¸tr 3­  Êy  Gi b¶o    ã  Ó  îc gia h¹n  l∙nh c th ®     theo    Þ   ña  ñ   u     µ  ®Ò ngh c Ch ®Ç t v Nhµ   Çu. th Tr©n  äng kÝnh  µo tr   ch Gi¸m  c  ©n  µng ®è ng h (kýtªn, ng  Êu)    ®ã d    ý  Lu  : ­ GiÊy    B¶o    l∙nhph¶i® îchoµn    ¹ cho  ©n   µng    û  íchoÆc      tr¶l   i Ng h ®Ó hu tr   vµo  µy  Õt  ¹n. ng h h ­GiÊy    b¶o    îcNg ©n  µng  Êp    l∙nh®   h c ra theo ®Ò   Þ  ña  µ   Çu.   ngh c Nh th
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2