intTypePromotion=1

Thông tư 13/1998/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
77
lượt xem
3
download

Thông tư 13/1998/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 13/1998/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn quản lý về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với loại hình nhập khẩu nguyên liệu vật liệu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 13/1998/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Tæng Côc H¶i quan sè 13/1998/TT-TCHQ ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 1998 Híng dÉn qu¶n lý vÒ thuÕ nhËp khÈu vµ thuÕ GTGT ®èi víi lo¹i h×nh nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt hµng ho¸ xuÊt khÈu - C¨n cø ®iÓm 3 §iÒu 4 NghÞ ®Þnh sè 94/1998/N§-CP ngµy 17/11/1998 quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu. - C¨n cø ®iÓm 2 §iÒu 14 LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. - C¨n cø ®iÓm 21 §iÒu 4 NghÞ ®Þnh sè 28/1998/N§-CP ngµy 18/11/1998 quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. §Ó thùc hiÖn thèng nhÊt viÖc qu¶n lý thuÕ nhËp khÈu vµ thuÕ GTGT ®èi víi lo¹i h×nh nhËp khÈu vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, Tæng côc H¶i quan híng dÉn thùc hiÖn nh sau: I. Ph¹m vi ¸p dông 1. Lo¹i h×nh nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu lµ h×nh thøc mua ®øt b¸n ®o¹n, chñ së h÷u nguyªn vËt liÖu nhËp khÈu lµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, kinh doanh trong níc ViÖt Nam (bao gåm c¶ c¸c xÝ nghiÖp ®Çu t, liªn doanh) tù ®¨ng ký, tù x©y dùng mÉu, ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu vµ chÞu tr¸ch nhiÖm s¶n xuÊt ra s¶n phÈm th× c¸c doanh nghiÖp nµy tù t×m thÞ trêng ®Ó xuÊt khÈu. 2. Nguyªn vËt liÖu nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu ®îc xÐt hoµn thuÕ nhËp khÈu vµ xÐt hoµn thuÕ GTGT bao gåm: VËt t, nguyªn liÖu trùc tiÕp cÊu thµnh thùc thÓ s¶n phÈm xuÊt khÈu vµ c¸c lo¹i vËt t, nguyªn liÖu tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hµng ho¸ xuÊt khÈu nhng kh«ng trùc tiÕp cÊu thµnh thùc thÓ s¶n phÈm xuÊt khÈu, giÊy, phÊn, bót vÏ, bót g¹ch dÊu, ®inh ghim quÇn ¸o, mùc s¬n in, bµn ch¶i, keo, chæi quÐt keo, khung in líi, kÕp tÈy, dÇu ®¸nh bãng... mµ ®· ®îc doanh nghiÖp x©y dùng thµnh ®Þnh møc tiªu hao cho ®¬n vÞ s¶n phÈm. 3. §èi víi c«ng cô lao ®éng nhËp khÈu ®Ó phôc vô s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu nh thít chÆt, khu«n mÉu, kÒm, kÐo, kim m¸y, tµi liÖu kü thuËt, vËt t cña m¸y mãc thiÕt bÞ (phô tïng, dông cô)... th× kh«ng thuéc diÖn ®îc xÐt hoµn thuÕ nhËp khÈu vµ hoµn thuÕ GTGT theo quy ®Þnh trªn. II. ChÕ ®é qu¶n lý thuÕ nhËp khÈu vµ thuÕ GTGT 1. Nguyªn vËt liÖu nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu lµ ®èi tîng chÞu thuÕ nhËp khÈu vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ ®îc hoµn thuÕ nhËp khÈu
  2. 2 vµ thuÕ GTGT t¬ng øng víi tû lÖ s¶n phÈm xuÊt khÈu trªn c¬ së ®Þnh møc sö dông nguyªn vËt liÖu. 2. Thêi gian Ên h¹n nép thuÕ nhËp khÈu vµ nép thuÕ GTGT ®èi víi nguyªn liÖu nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu lµ 9 th¸ng (275 ngµy) kÓ tõ ngµy ®èi tîng nép thuÕ nhËn ®îc th«ng b¸o thuÕ chÝnh thøc cña c¬ quan h¶i quan vÒ sè thuÕ ph¶i nép. a. Trong thêi gian ©n h¹n 275 ngµy nÕu doanh nghiÖp ®· thùc xuÊt khÈu sè s¶n phÈm th× doanh nghiÖp kh«ng ph¶i nép thuÕ nhËp khÈu, thuÕ GTGT ®èi víi nguyªn vËt liÖu ®· nhËp khÈu t¬ng øng víi sè s¶n phÈm ®· thùc xuÊt trªn c¬ së ®Þnh møc sö dông nguyªn vËt liÖu. b. NÕu ngoµi thêi gian ©n h¹n 275 ngµy mµ doanh nghiÖp cha thùc xuÊt khÈu s¶n phÈm hoÆc cha xuÊt khÈu hÕt sè s¶n phÈm t¬ng øng ph¶i xuÊt khÈu th× doanh nghiÖp ph¶i nép thuÕ nhËp khÈu, thuÕ GTGT ®èi víi sè nguyªn vËt liÖu t¬ng øng víi sè s¶n phÈm cha xuÊt khÈu. Sè thuÕ nép nµy chuyÓn vµo tµi kho¶n t¹m thu - thùc chÊt lµ treo ®Ó theo dâi t¹o thuËn lîi cho viÖc hoµn thuÕ. §Õn khi cã s¶n phÈm thùc xuÊt khÈu th× doanh nghiÖp sÏ ®îc hoµn thuÕ nhËp khÈu vµ thuÕ GTGT ®· nép. Trêng hîp doanh nghiÖp cha nép thuÕ nhËp khÈu, thuÕ GTGT cho phÇn nguyªn liÖu t¬ng øng kÐo dµi 275 ngµy kÓ tõ ngµy thø 276, mçi ngµy chËm nép thuÕ sÏ bÞ ph¹t 0,1% (mét phÇn ngh×n) cho tíi ngµy thùc xuÊt khÈu sè s¶n phÈm t¬ng øng s¶n xuÊt tõ nguyªn vËt liÖu nhËp khÈu. c. PhÇn nguyªn vËt liÖu ®îc phÐp tiªu thô néi ®Þa th× doanh nghiÖp ph¶i nép thuÕ nhËp khÈu vµ thuÕ GTGT vµo ng©n s¸ch Nhµ níc theo quy ®Þnh. 3. Thñ tôc vµ thÈm quyÒn xÐt hoµn thuÕ nhËp khÈu, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ xÐt kh«ng thu thuÕ nhËp khÈu, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. a. Hå s¬ hoµn thuÕ (kh«ng thu thuÕ) nhËp khÈu, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng bao gåm: - C«ng v¨n ®Ò nghÞ hoµn l¹i thuÕ (kh«ng thu thuÕ) nhËp khÈu, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®· nép cña doanh nghiÖp, trong ®ã cã ph¬ng ¸n gi¶i tr×nh cô thÓ vÒ sè lîng hµng xuÊt khÈu, møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu nhËp khÈu, sè thuÕ nhËp khÈu, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®· nép, sè thuÕ nhËp khÈu, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng xin hoµn; - Hîp ®ång xuÊt khÈu hµng ho¸ ký kÕt víi níc ngoµi (trong ®ã cã ghi râ sè lîng, quy c¸ch, phÈm chÊt, chñng lo¹i... hµng xuÊt khÈu) vµ hîp ®ång nhËp khÈu nguyªn liÖu, vËt t ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu. - Tê khai h¶i quan hµng nhËp khÈu nguyªn liÖu, vËt t ®· thanh to¸n kho¶n h¶i quan. - Tê khai h¶i quan hµng xuÊt khÈu cã x¸c nhËn thùc xuÊt cña H¶i quan cöa khÈu. - Biªn lai nép thuÕ (giÊy th«ng b¸o thuÕ); - Hîp ®ång uû th¸c xuÊt khÈu, nhËp khÈu (nÕu lµ xuÊt nhËp khÈu uû th¸c). §Þnh møc tiªu hao nguyªn liÖu, vËt t sö dông vµo s¶n xuÊt s¶n phÈm xuÊt khÈu do doanh nghiÖp x©y dùng vµ Gi¸m ®èc doanh nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¬ së ph¸p lý, tÝnh chÝnh x¸c ®óng ®¾n cña ®Þnh møc ®¨ng ký
  3. 3 víi c¬ quan h¶i quan (n¬i lµm thñ tôc xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu s¶n phÈm sau nµy). ViÖc ®¨ng ký ®Þnh møc víi c¬ quan h¶i quan ph¶i ®îc tiÕn hµnh tríc khi lµm thñ tôc nhËp khÈu. Trêng hîp ®¨ng ký ®Þnh møc kh«ng ®óng víi møc tiªu hao s¶n xuÊt thùc tÕ th× doanh nghiÖp ph¶i b¸o c¸o ngay víi c¬ quan h¶i quan n¬i ®· ®¨ng ký ®Þnh møc ®Ó lµm c¨n cø thanh kho¶n, hoµn thuÕ cho l« hµng ®· ®¨ng ký. b. C¬ quan h¶i quan thu thuÕ ®îc göi vµo mét tµi kho¶n riªng cña Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè t¹i Kho b¹c. Khi ®èi tîng ®îc hoµn l¹i thuÕ nép hå s¬ ®Ò nghÞ xÐt hoµn thuÕ th× Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè c¨n cø vµo hå s¬ quy ®Þnh ®Ó kiÓm tra, xem xÐt vµ ký quyÕt ®Þnh hoµn thuÕ, kh«ng thu thuÕ vµ thùc hiÖn viÖc hoµn l¹i thuÕ cho ®èi tîng ®îc hoµn thuÕ tõ tµi kho¶n t¹m thu tiÒn göi nãi trªn t¹i kho b¹c. III. Tæ chøc thùc hiÖn 1. Thñ tôc h¶i quan ®èi víi lo¹i h×nh nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu (theo h×nh thøc mua ®øt b¸n ®o¹n) ®îc thùc hiÖn t¬ng tù nh nh÷ng l« hµng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Doanh nghiÖp nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu ph¶i khai b¸o tÝnh thuÕ, ®¨ng ký lµm thñ tôc theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. C¬ quan h¶i quan lµm thñ tôc kiÓm tra, x¸c ®Þnh sè thuÕ nhËp khÈu, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép, ra th«ng b¸o thuÕ nhËp khÈu, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng víi kú h¹n lµ 275 ngµy vµ theo dâi, qu¶n lý thanhkho¶n cho tõng l« hµng xuÊt nhËp khÈu theo quy ®Þnh. 2. Thñ tôc gi¸m s¸t vµ qu¶n lý nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu thùc hiÖn theo Quy chÕ sè 126-TCHQ/GSQL ngµy 08-04-1995 cña Tæng côc H¶i quan (phÇn gi¸m s¸t, qu¶n lý nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu) vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Bé Tµi chÝnh, Bé Th¬ng m¹i vµ Tæng côc H¶i quan. 3. Do ®Æc ®iÓm lo¹i h×nh nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu víi thêi gian ©n h¹n nép thuÕ 275 ngµy, ®Ó c«ng t¸c qu¶n lý, theo dâi chÆt chÏ, cã hiÖu qu¶ ng¨n ngõa nh÷ng trêng hîp lîi dông thêi gian ©n h¹n nép thuÕ 275 ngµy ®Ó nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu nhng kh«ng sö dông ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu hoÆc chØ sö dông mét phÇn nguyªn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, sè cßn l¹i tiªu thô trong níc th× ph¶i ®îc phÐp cña Bé Th¬ng m¹i (nÕu nguyªn vËt liÖu nhËp khÈu thuéc diÖn qu¶n lý theo h¹n ng¹ch), trong trêng hîp nµy doanh nghiÖp ph¶i khai b¸o nép thuÕ cho c¬ quan h¶i quan n¬i doanh nghiÖp ®· ®¨ng ký tê khai nhËp khÈu trong thêi h¹n hai (02) ngµy kÓ tõ ngµy thay ®æi môc ®Ých sö dông. NÕu doanh nghiÖp lîi dông viÖc sö dông nguyªn vËt liÖu nhËp khÈu ®em tiªu thô néi ®Þa th× ngoµi viÖc bÞ xö lý thu thuÕ, ph¹t chËm nép thuÕ nhËp khÈu, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, doanh nghiÖp cßn ph¶i bÞ xö lý vi ph¹m ph¸p luËt vÒ thuÕ. 4. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy 01/01/1999. C¸c v¨n b¶n híng dÉn tríc ®©y tr¸i víi Th«ng t nµy ®Òu b·i bá.
  4. 4 Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè tæ chøc triÓn khai qu¸n triÖt thùc hiÖn, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã vÊn ®Ò g× víng m¾c th× b¸o c¸o lªn Tæng côc H¶i quan ®Ó kÞp thêi chØ ®¹o híng dÉn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2