Thông tư 13/1999/TT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
77
lượt xem
3
download

Thông tư 13/1999/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 13/1999/TT-BYT về việc thực hiện Pháp lệnh hành nghề Y dược tư nhân thuộc lĩnh vực hành nghề y, dược cổ truyền

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 13/1999/TT-BYT

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 13/1999/TT-BYT Hà N i , ngày 06 tháng 7 năm 1999 THÔNG TƯ C A B Y T S 13/1999/TT-BYT NGÀY 6 THÁNG 7 NĂM 1999 HƯ NG D N TH C HI N PHÁP L NH HÀNH NGH Y DƯ C TƯ NHÂN THU C LĨNH V C HÀNH NGH Y, DƯ C C TRUY N Căn c Pháp l nh hành ngh y dư c tư nhân ngày 13/10/1993; Căn c Ngh nh 06/CP ngày 29/01/1994 c a Chính ph v c th hoá m t s i u trong Pháp l nh hành ngh y dư c tư nhân. Căn c Ngh nh s 02/CP ngày 5/1/1995 c a Chính ph quy nh v hàng hoá, d ch v c m kinh doanh thương m i và hàng hoá, d ch v kinh doanh có i u ki n th trư ng trong nư c. Thông tư này hư ng d n c th v hành ngh y, dư c c truy n tư nhân. Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ch c danh nh ng ngư i hành ngh y, dư c c truy n tư nhân hư ng d n trong thông tư này ư c hi u như sau: 1. Lương y a khoa: Là ngư i có trình chuyên môn v y dư c h c c truy n khám ch a b nh a khoa, ư c B Y t c p gi y ch ng nh n lương y a khoa. 2. Lương y chuyên khoa: Là ngư i có trình chuyên môn v y dư c h c c truy n chNn oán và i u tr b ng y h c c truy n i v i các b nh thu c chuyên khoa (n i, ngo i, ph , nhi, châm c u xoâ bóp day n huy t...), ư c B Y t c p gi y ch ng nh n. 3. Ngư i hành ngh b ng bài thu c gia truy n: Là ngư i ư c gia ình truy n cho nh ng bài thu c gia truy n chuyên ch a m t lo i b nh t k t qu cao. Ngư i hành ngh b ng bài thu c gia truy n ph i n m ư c thành ph n bài thu c, cách gia gi m, cách bào ch , cách dùng (li u dùng, ch nh và ch ng ch nh), cách nh b nh và ph i ư c S Y t ho c B Y t c p gi y ch ng nh n "Ngư i hành ngh khám ch a b nh b ng bài thu c gia truy n" sau khi có ý ki n c a H i YHCT t nh, thành ph tr c thu c trung ương. 4. Lương dư c là ngư i có hi u bi t v lý lu n dư c h c c truy n, dư c lý, dư c tính, tính năng tác d ng, k thu t ch bi n và bào ch các v thu c, d ng thu c y h c c truy n ư c B Y t c p gi y ch ng nh n lương dư c.
 2. 5. Ngư i mua bán, bào ch thu c phi n và thu c y h c c truy n: Là ngư i có trình v lý lu n dư c h c c truy n, n m ư c tính năng tác d ng và các phương pháp bào ch thu c s ng (dư c li u m i qua sơ ch ) thành thu c phi n, ư c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p gi y ch ng nh n trình kinh doanh và bào ch thu c phi n. 6. Ngư i mua bán thu c s ng: Là ngư i có kh năng nh n bi t và phân lo i ư c các lo i dư c li u, ư c S Y t t nh, thành ph tr c thu c trung ương c p gi y ch ng nh n trình kinh doanh thu c s ng. 7. Ngư i i lý thu c c truy n: Là ngư i n m ư c tính năng tác d ng c a các d ng thu c y h c c truy n ư c S Y t t nh, thành ph tr c thu c trung ương c p gi y ch ng nh n trình m i lý thu c y h c c truy n. 8. Ngư i giúp vi c cho lương y, y s , bác s YHCT: Là ngư i có hi u bi t v YHCT nh ng chưa tiêu chuNn và i u ki n thành l p cơ s hành ngh y dư c c truy n tư nhân g m: - Y s , bác s YHCT, lương y, lương dư c chưa thâm niên ăng ký hành ngh . - Y s , bác s YHCT ã h c YHCT trong chương trình ào t o. - Ngư i ang theo h c các l p v YHCT do Ngành Y t ph i h p v i t nh, thành H i YHCT t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c, ư c lương y, lương dư c nh n hư ng d n kèm c p truy n th . - Dư c tá, dư c s trung h c có hi u bi t v YHCT nhưng chưa tiêu chuNn và i u ki n thành l p cơ s hành ngh y dư c c truy n tư nhân. Nh ng i tư ng trên ph i ư c S Y t t nh, thành ph tr c thu c trung ương xét duy t c p gi y ch ng nh n "Ngư i giúp vi c". i u 2. Thông tư này áp d ng cho các lo i hình hành ngh y dư c c truy n tư nhân sau: - B nh vi n YHCT tư nhân. - Phòng chNn tr YHCT tư nhân. - Cơ s d ch v i u tr , i u dư ng, ph c h i ch c năng b ng phương pháp châm c u; xoâ bóp day n huy t; dư ng sinh; khí công; xông hơi thu c c a YHCT. Cơ s s n xu t, kinh doanh thu c y h c c truy n có v n th p hơn v n pháp nh g m: - Cơ s s n xu t kinh doanh thu c cao, ơn, hoàn, tán (g i t t là thành phNm YHCT). - Cơ s kinh doanh thu c phi n, thành phNm YHCT. - Cơ s kinh doanh thu c s ng (dư c li u chưa bào ch ).
 3. - Cơ s i lý thành phNm YHCT. i u 3. M i ngư i ch ư c ăng ký hành ngh m t a i m và ch ư c hành ngh trong ph m vi quy nh c a gi y phép. i u 4. Vi c qu ng cáo v khám ch a b nh và thu c y h c c truy n trên m i phương ti n truy n thông i chúng ph i ư c B Y t ho c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương duy t cho phép theo quy nh. i u 5. Trong quá trình hành ngh , ngư i hành ngh ph i ti p t c h c t p nâng cao trình chuyên môn, n m v ng các quy ch c a ngành, pháp lu t c a Nhà nư c. Căn c nhu c u c a các a phương, B Y t s ph i h p v i Trung ương H i YHCT Vi t Nam nghiên c u, hư ng d n vi c phân h ng cho các lương y, lương dư c. Chương 2: XÁC NNH TRÌNH CHUYÊN MÔN i u 6. B Y t c p gi y ch ng nh n lương y a khoa, lương y chuyên khoa, lương dư c. Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p gi y ch ng nh n cho các ch c danh khác quy nh t i i u 1 c a Thông tư này. i u 7. Ngư i ư c c p gi y ch ng nh n lương y a khoa, lương y chuyên khoa, lương dư c theo Thông tư này ư c ăng ký hành ngh trong ph m vi toàn qu c. Nh ng gi y ch ng nh n trình chuyên môn ã ư c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p theo hư ng d n t i các Thông tư s 11/BYT-TT ngày 23/4/1991. Thông tư 05/BYT-TT ngày 15/5/1993; Thông tư 08/BYT-TT ngày 2/5/1994 c a B Y t có giá tr ăng ký hành ngh t i a phương; n u ngư i ư c c p gi y ch ng nh n theo các Thông tư nêu trên mu n i gi y ch ng nh n theo Thông tư này thì ph i làm ơn xin i gi y ch ng nh n và sơ y u lý l ch, b n t ánh giá quá trình hành ngh g i S Y t . S Y t t nh, thành ph l p danh sách và lý l ch trích ngang nh ng ngư i xin i gi y ch ng nh n g i v B Y t (V YHCT) ư c xem xét và gi i quy t. i u 8. Nh ng ngư i ư c c p gi y ch ng nh n lương y a khoa, lương y chuyên khoa, lương dư c theo Thông tư này ph i t k t qu kỳ thi sát h ch do B Y t t ch c. Nh ng ngư i ư c c p gi y ch ng nh n khác quy nh trong Thông tư này ph i t k t qu kỳ thi sát h ch do s Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c. Ngư i xin d thi ph i có nh ng tiêu chuNn và i u ki n sau: 1. V trình văn hoá: Ngư i xin ăng ký hành ngh kinh doanh thu c s ng ph i có gi y ch ng nh n t t nghi p ph thông cơ s , các i tư ng khác ph i có b ng t t nghi p ph thông trung h c ho c tương ương. 2. V chuyên môn: Ph i có các ch ng ch v các môn h c theo chương trình và tài li u c a B Y t ph i h p v i Trung ương H i Y h c c truy n Vi t Nam ban hành, do Trư ng trung h c Y t ph i h p v i B nh vi n YHCT và H i YHCT t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ào t o.
 4. a- Tiêu chuNn ư c xét d thi lương y a khoa: - Ch ng ch v lý lu n cơ b n c a y h c c truy n. - Ch ng ch v b nh h c và i u tr các b nh n i khoa. - Ch ng ch v b nh h c và i u tr các b nh ngo i khoa. - Ch ng ch b nh h c và i u tr các b nh Nhi khoa. - Ch ng ch v b nh h c và i u tr các b nh ph khoa. - Ch ng ch v b nh h c và i u tr các b nh ngũ quan. - Ch ng ch i u tr b ng nh ng phương pháp không dùng thu c. - Ch ng ch dư c li u h c. - Ch ng ch v bào ch h c. - Ch ng ch v các bài thu c c phương. b- Tiêu chuNn d thi lương y chuyên khoa: - Ch ng ch v lý lu n cơ b n c a y h c c truy n. - Ch ng ch b nh h c và i u tr chuyên khoa xin ăng ký thi. - Ch ng ch dư c li u h c. - Ch ng ch v bào ch h c. - Ch ng ch v các bài thu c c phương. c- Tiêu chuNn d thi lương dư c: - Ch ng ch v lý lu n cơ b n c a dư c h c c truy n. - Ch ng ch dư c li u h c (dư c lý, dư c tính và cách s d ng c a t ng v thu c). - Ch ng ch v bào ch h c. - Ch ng ch v các bài thu c c phương. - Ch ng ch k thu t ki m nh ch t lư ng dư c li u và thu c c truy n. d- Tiêu chuNn d thi kinh doanh thu c phi n. - Ch ng ch v lý lu n cơ b n c a y dư c h c c truy n.
 5. - Ch ng ch dư c li u h c. - Ch ng ch v bào ch h c. - Ch ng ch v các bài thu c c phương. - Ch ng ch v cách b o qu n thu c y h c c truy n. - Tiêu chuNn ngư i d thi m i lý thu c y h c c truy n: - Ch ng ch v lý lu n cơ b n c a dư c h c c truy n. - Ch ng ch v các bài thu c c phương. - Ch ng ch v cách b o qu n thu c y h c c truy n. e- Tiêu chuNn ngư i d thi m cơ s kinh doanh thu c s ng: Có ch ng ch ãh cv dư c li u (phân lo i, cách sơ ch , b o qu n,...) th i gian 3 tháng tr lên. i u 9. Ngư i ăng ký d thi ph i làm h sơ xin d thi, h sơ g i S Y t t nh, thành ph tr c thu c trung ương, h sơ g m: - ơn xin d thi công nh n trình chuyên môn. - Sơ y u lý l ch cá nhân. - B n sao b ng t t nghi p ph thông trung h c ho c tương ương (có công ch ng). - B n sao các ch ng ch h c ph n v chuyên môn tương ng v i t ng lo i ch c danh theo quy nh. - Hai phong bì có dán tem và hai nh c 4x6. Nh ng ch c danh do B Y t c p gi y ch ng nh n thì S Y t s thNm nh h sơ, l p danh sách và lý l ch trích ngang g i kèm h sơ v B Y t (V YHCT). i u 10. H i ng thi 1. Thành l p H i ng thi: Sau khi trao i th ng nh t v i H i YHCT cùng c p, B Y t ho c S Y t ra quy t nh thành l p H i ng thi. 2. H i ng thi có nhi m v : - Xét duy t h sơ, l p danh sách và thông báo nh ng ngư i tiêu chuNn d thi. - T ch c thi: + M i năm s t ch c thi t 1 n 2 l n. + Thông báo ngày gi thi.
 6. + T ch c thi và coi thi theo úng quy ch . - Môn thi: Thi vi t (lý thuy t) và thi th c hành (lâm sàng). thi lương y a khoa, lương y chuyên khoa, lương dư c do H i ng thi B Y t ra, các i tư ng khác do H i ng thi S Y t t nh, thành ph tr c thu c trung ương ra. - T ch c ch m thi, l p biên b n ghi rõ i m t ng môn thi c a t ng ngư i. - Báo cáo B trư ng B Y t ho c Giám c S Y t danh sách nh ng ngư i trúng tuy n và danh sách nh ng ngư i thi không t yêu c u (n u có). - B trư ng B Y t ho c Giám c S Y t s c p gi y ch ng nh n cho nh ng ngư i thi t yêu c u. Chương 3: TIÊU CHU N, I U KI N THÀNH L P VÀ PH M VI HÀNH NGH C A CÁC CƠ S HÀNH NGH Y DƯ C C TRUY N TƯ NHÂN: i u 11. Tiêu chuNn và i u ki n thành l p, ph m vi hành ngh c a B nh vi n YHCTDT tư nhân: 1. Ngư i xin thành l p B nh vi n YHCT tư nhân ph i là bác s YHCT ho c lương y ã có th i gian th c hành t i cơ s YHCT t 5 năm tr lên và không thu c i tư ng b c m theo quy nh c a pháp lu t. 2. T ch c, nh m c lao ông, trang thi t b c a b nh vi n YHCT tư nân th c hi n theo quy nh ch c năng nhi m v và t ch c b máy c a b nh vi n YHCT thu c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ban hành kèm theo Quy t nh s 1529/1999/Q -BYT c a B trư ng B Y t . 3. B nh vi n YHCT tư nhân t i thi u ph i có các khoa, phòng sau: + Khoa khám và i u tr ngo i trú. + Khoa i u tr n i trú. + Khoa dư c và trang thi t b + Phòng Y v - Hành chính - Tài v - V t tư. 4. Thi t k B nh vi n YHCT tư nhân th c hi n theo "Nhi m v thi t k i n hình B nh vi n y h c c truy n tuy n t nh" ban hành kèm theo Quy t nh s 165/BXD/VTC ngày 3 tháng 7 năm 1995 c a B trư ng B Xây d ng. 5. Có ngu n nư c s ch ph c v sinh ho t cho nhân viên và b nh nhân. 6. Ph m vi ho t ng:
 7. - Khám b nh, ch a b nh, i u dư ng và ph c h i ch c năng cho b nh nhân n i trú, ngo i trú b ng các phương pháp c a YHCT và k t h p YHCT v i YHH . - Bào ch s n xu t thu c c truy n i u tr tr c ti p cho b nh nhân n i, ngo i trú. i u 12. Tiêu chuNn, i u ki n và ph m vi hành ngh c a phòng chNn tr YHCT: - Ch cơ s ph i là y, bác s YHCT ho c lương y ( a khoa, chuyên khoa) ã có th i gian th c hành t 2 năm tr lên; có s c kho và nh ng tiêu chuNn khác theo quy nh c a pháp lu t. - Phòng khám b nh ph i b trí riêng bi t (không chung v i sinh ho t gia ình ho c ho t ng kinh doanh khác). Phòng khám b nh có di n tích t i thi u là 10 mét vuông. - N u có bán thu c thang và bào ch m t s d ng cao, ơn, hoàn, tán ph c v tr c ti p cho b nh nhân thì ph i có cơ s và phương ti n bào ch s n xu t, có trang thi t b bào ch và s n xu t, ư c S Y t thNm nh xác nh n. + Có t thu c chia ô ho c chai l ng thu c có n p y trên giá k , có nhãn rõ ràng, nơi thoáng mát và m b o v sinh. - Ph m vi hành ngh : + Khám, ch a b nh ngo i trú theo úng trình chuyên môn ghi trong gi y phép (không ư c kê giư ng lưu). + Bào ch thu c phi n ph c v tr c ti p cho b nh nhân. + Trư ng h p có s n xu t d ng thu c cao, ơn, hoàn, tán thì ph i ăng ký công th c bài thu c, quy trình s n xu t (gi i trình cơ s và trang thi t b kèm theo), công d ng, li u dùng và ch ng ch nh v i S Y t . S Y t s xem xét n u i u ki n thì m i ư c phép s n xu t và thu c này ch ph c v tr c ti p cho b nh nhân c a mình, không lưu hành trên th trư ng. + Ngư i hành ngh b ng môn thu c gia truy n ch ư c khám, ch a b nh b ng bài thu c gia truy n. + Y, bác s YHCT ư c k t h p s d ng nh ng phương ti n c a YHH nâng cao ch t lư ng chNn oán. + Ch cơ s hành ngh ph i ch u hoàn toàn trách nhi m v tính an toàn, hi u l c c a thu c trư c pháp lu t. i u 13. Tiêu chuNn, i u ki n và ph m vi hành ngh c a cơ s d ch v i u tr , i u dư ng, ph c h i s c kho b ng châm c u, xoa bóp day n huy t, dư ng sinh, khí công, xông hơi thu c YHCT. 1. Ch cơ s ph i là bác s YHCT, lương y a khoa ho c lương y chuyên khoa châm c u, xoa bóp day n huy t, có thâm niên công tác t 2 năm tr lên, có s c kho và nh ng tiêu chuNn khác theo quy nh c a pháp lu t.
 8. 2. Có cơ s nhà c a và trang thi t b phù h p v i n i dung xin hành ngh . Có phòng châm c u, xoa bóp day n huy t riêng; cao ráo; s ch s ; thoáng mát; bình quân m i giư ng ph i có 4 mét vuông xây d ng. Giư ng châm c u, xoa bóp day n huy t cao 70 cm, r ng t i thi u 70 cm, dài 2 mét. D ng c châm c u: n i h p kim, khay ng kim vô khuNn; khau ng kim h u khuNn; H p ng bông s ch và h p ng bông bNn; m i b nh nhân có m t b kim riêng; k p Kose, máy châm c u (n u có). Bu ng xông hơi thu c và h th ng t o hơi thu c (n u có ăng ký m d ch v xông hơi thu c YHCT). 3. Ph m vi hành ngh : ư c phép s d ng nh ng phương pháp c a YHCT phù h p v i trình chuyên môn và trang b k thu t ã u tư i u tr và nâng cao s c kho cho m i ngư i. i u 14. Tiêu chuNn và i u ki n ph m vi hành ngh kinh doanh thu c s ng (dư c li u m i qua sơ ch ): - Ch cơ s ph i là ngư i có hi u bi t v dư c li u ư c B Y t ho c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương công nh n. - Có a ch kinh doanh rõ ràng, di n tích kinh doanh (c a hàng) ít nh t ph i mb o 10 mét vuông, thoáng mát, h p v sinh, i u ki n b o qu n dư c li u. - Có kho ch a dư c li u. - Ph m vi hành ngh : chuyên kinh doanh dư c li u s ng. i u 15. Tiêu chuNn, i u ki n và ph m vi ăng ký hành ngh kinh doanh thu c, thu c phi n, thu c thành phNm YHCT (không có s n xu t thu c thành phNm YHCT). - Ch cơ s ph i có trình dư c s trung h c tr lên có ch ng ch ã h c v dư c h c c truy n ho c là ngư i ã ư c B Y t hay S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p gi y ch ng nh n trình kinh doanh thu c y h c c truy n; có s c kho và nh ng tiêu chuNn khác theo pháp lu t quy nh. - Có a ch kinh doanh rõ ràng, di n tích kinh doanh ít nh t ph i 10 mét vuông, s ch s , thoáng mát, m b o v sinh, có t thu c chia ô ho c chai l có n p ng thu c t trên giá, k . Trên ô ho c chai l ph i ghi rõ tên thu c. - Có khu v c và trang thi t b bào ch dư c li u thành thu c phi n. - Ph m vi hành ngh ư c bào ch dư c li u thành thu c phi n và bán các lo i ch phNm c a thu c c truy n ã ư c B Y t c p s ăng ký cho s n xu t lưu hành. i u 16. Tiêu chuNn, i u ki n và ph m vi hành ngh c a cơ s kinh doanh (bào ch , s n xu t và buôn bán) thu c thành phNm YHCT.
 9. 1. Ch cơ s ph i có trình dư c s i h c, bác s y h c c truy n ho c là lương y, lương dư c; có s c kho và nh ng tiêu chuNn khác theo quy nh c a Pháp lu t. 2. Cơ s bào ch , s n xu t và kinh doanh ph i có các b ph n sau: - Kho nguyên li u (dư c li u và bán thành phNm): ph i thoáng, có k kê tránh m c, m t, ghi rõ tên nguyên li u tránh nh m l n. - Khu v c bào ch s n xu t: + Ph i có khu v c sơ ch và ki m tra tiêu chuNn dư c li u trư c khi ưa vào s n xu t. + Phòng sơ ch , bào ch và s n xu t. + Phòng ki m tra ch t lư ng thành phNm. + Phòng óng gói. + Kho thành phNm. - Phòng gi i thi u và bán thành phNm thu c c a cơ c mình. Khu v c bào ch s n xu t ph i b trí theo nguyên t c m t chi u, thoáng nhưng kín trách ư c các lo i côn trùng và b i. Phòng bào ch và s n xu t, phòng óng gói và phòng ki m tra ch t lư ng thành phNm, tư ng ph i p g ch men tr ng cao 2 mét tr lên, n n lát g ch men, tr n nhà sơn tr ng. Kho thành phNm ph i r ng, kín tránh ư c côn trùng, thoáng, s ch có giá k không thu c ti p xúc v i n n nhà và tư ng tránh thu c b m c, m i, m t. - Có h th ng nư c s ch t tiêu chuNn v sinh, ư c ki m tra ch t lư ng thư ng xuyên ph c v vi c s n xu t thu c. - Có trang thi t b phù h p theo h sơ xin ăng ký s n xu t thu c ã ư c c p s ăng ký. - Có h th ng phòng cháy, ch a cháy theo quy nh. Ph m vi hành ngh : ư c s n xu t, m c a hàng kinh doanh các lo i thu c thành phNm y h c c truy n c a cơ s mình ã ư c B Y t c p s ăng ký cho phép s n xu t lưu hành; ư c ký h p ng cung c p cho nh ng ơn v có nhu c u s d ng ho c có ch c năng kinh doanh; ư c xu t khNu sang các nư c có nhu c u. i u 17. Tiêu chuNn, i u ki n và ph m vi hành ngh c a cơ s i lý thu c c truy n. - Ch cơ s ph i có gi y ch ng nh n trình chuyên môn m cơ s i lý thu c YHCT do Giám c s y t t nh thành ph tr c thu c Trung ương c p, có s c kho và các tiêu chuNn khác theo quy nh c a pháp lu t.
 10. - Có a i m rõ ràng, di n tích kinh doanh ít nh t 10 mét vuông; có d ng c trình b y và b o qu n thu c. - Ph m vi hành ngh : ư c ký h p ng nh n bán buôn, bán l các thành phNm thu c y h c c truy n ã ư c B Y t c p s ăng ký cho s n xu t lưu hành. Chương 4: TH T C VÀ TH M QUY N XÉT DUY T C P GI Y CH NG NH N TIÊU CHU N VÀ I U KI N THÀNH L P CƠ S HÀNH NGH Y, DƯ C C TRUY N TƯ NHÂN (g i t t là gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh ) i u 18. Ngư i xin thành l p b nh vi n tư ph i làm h sơ xin thành l p, h sơ g m: + ơn xin thành l p b nh vi n YHCT tư nhân. + Danh sách và lý l ch trích ngang c a t ng thành viên Ban Giám c (hay ban i u hành). + Phi u khám s c kho có ch ng nh n tiêu chuNn s c kho . + Gi y ch ng nh n không có ti n án, ti n s c a t ng thành viên Ban Giám c. + i u l ho t ng c a b nh vi n. + Lu n ch ng kinh t . i u 19. Các lo i hình hành ngh YDCT tư nhân khác, h sơ g m: - ơn xin thành l p cơ s hành ngh y dư c c truy n tư nhân. N u là cán b công nhân viên ch c ang công tác thì ch ư c ăng ký hành ngh ngoài gi qu n lý c a cơ quan và ph i có ý ki n c a Th trư ng cơ quan. ơn ph i ghi rõ lo i hình hành ngh xin thành l p, n i dung xin hành ngh , a i m xin hành ngh . - Sơ y u lý l ch có dán nh và có xác nh n c a UBND phư ng xã nơi ương s cư trú ho c c a Th trư ng ơn v nơi ương s ương công tác. - B n sao các văn b ng, ch ng nh n trình chuyên môn (có công ch ng). - B n kê khai v cơ s v t ch t, trang thi t b k thu t, v n u tư. - án ho t ng. - Gi y xác nh n th i gian th c hành. - Lý l ch trích ngang và b n sao ch ng nh n trình chuyên môn (có công ch ng) c a nh ng ngư i cùng tham gia, nh ng ngư i giúp vi c (n u có).
 11. - Phi u khám s c kho có ch ng nh n tiêu chuNn s c kho c a ương s , ngư i cùng tham gia, ngư i giúp vi c. - B n t ki m cá nhân v quá trình hành ngh có ý ki n c a Th trư ng ơn v ho c c a Giám c trung tâm y t hay Ch t ch H i YHCT huy n, qu n, th xã. i u 20. H sơ xin thành l p b nh vi n YHCT tư nhân và h sơ xin thành l p cơ s bào ch s n xu t và buôn bán thu c thành phNm y h c c truy n ư c g i S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. S Y t thNm nh và có ý ki n b ng văn b n g i kèm h sơ v B Y t (V YHCT). Riêng h sơ xin thành l p B nh vi n YHCT tư nhân, trư c khi trình B Y t , S Y t ph i trình U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xin ý ki n và ph i ư c U ban nhân dân cho phép thành l p b ng văn b n. i u 21. ThNm quy n c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh . 1. B trư ng B Y t s c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh i v i b nh vi n YHCT tư nhân, cơ s s n xu t và kinh doanh thu c thành phNm YHCT tư nhân. B Y t thành l p H i ng tư v n giúp B trư ng trong vi c xem xét c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh cho b nh vi n y h c c truy n tư nhân, cơ s s n xu t và kinh doanh thu c thành phNm YHCT tư nhân. Thành ph n H i ng có: Ông Th trư ng ph trách lĩnh v c YDHCT - Ch t ch H i ng. Ông V trư ng V YHCT - Phó Ch t ch thư ng tr c H i ng. i di n lãnh oV i u tr - U viên. i di n lãnh o V Pháp ch - U viên. i di n lãnh o V Tài chính K toán - U viên. i di n lãnh o V T ch c cán b - U viên. i di n lãnh o C c qu n lý dư c Vi t Nam - U viên. i di n lãnh o V Trang thi t b - Công trình Y t - U viên. i di n Trung ương H i YHCT Vi t Nam - U viên. M t chuyên viên V YHCT - Thư ký H i ng. 2. Giám c S y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh cho các cơ s hành ngh y dư c c truy n tư nhân khác theo quy nh t i i u 2 c a Thông tư này.
 12. S Y t thành l p H i ng tư v n giúp Giám c S y t trong vi c xem xét c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh cho các cơ s hành ngh y dư c c truy n tư nhân khác theo quy nh t i i u 2 c a Thông tư này. Thành ph n H i ng g m i di n các phòng ban có liên quan c a S y t , i di n H i YHCT t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, i di n Ban Giám c b nh vi n YHCT do Phó Giám c S y t ph trách công tác YHCT làm Ch t ch H i ng. 3. Sau khi có gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh , Ch cơ s ph i ti n hành các th t c xin phép thành l p và ăng ký kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t. i u 22. Sau ba năm k t ngày ư c c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh , n u B nh vi n không ho t ng thì B Y t s thu h i gi y ch ng nh n này. i u 23. Gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh i v i B nh vi n y h c c truy n tư nhân có giá tr 5 năm (năm năm) k t ngày ư c c p. Trư c khi h t h n 6 tháng, n u có yêu c u ti p t c ho t ng thì ch cơ s ph i làm h sơ ăng ký l i thông qua S Y t g i B y t xin thNm nh, xem xét c p gi y ch ng nh n ti p. Gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh i v i cơ s bào ch , s n xu t và buôn bán thu c thành phNm YHCT có giá tr 3 năm (ba năm) k t ngày ư c c p. Trư c khi h t h n 3 tháng, n u có yêu c u ti p t c ho t ng thì ch cơ s ph i làm h sơ xin c p ti p thông qua S Y t g i B y t xin thNm nh. Gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n thành l p c a các lo i hình hành ngh y dư c c truy n khác quy nh t i i u 2 c a Thông tư này có giá tr 3 năm (ba năm) k t ngày ư c c p. Trư c khi h t h n 3 tháng, n u có yêu c u ti p t c ho t ng, ch cơ s ph i làm h sơ g i S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xin thNm nh xem xét c p gi y ch ng nh n ti p. i u 24. i v i nh ng th y thu c là ngư i dân t c ít ngư i xin ăng ký hành ngh khám, ch a b nh b ng YHCT nh ng xã mi n núi, h i o, S y t căn c vào: - ơn xin phép hành ngh , - Trình chuyên môn, b n kê khai quá trình hành ngh ư c H i YHCT t nh, thành ph xác nh n, - Phi u khám s c kho có xác nh n tiêu chuNn s c kho , xét c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n thành l p cơ s hành ngh khám ch a b nh b ng YHCT cho ương s . Ngư i ư c c p gi y ch ng nh n này ch ư c phép hành ngh trong ph m vi xã mi n núi, h i o nơi ăng ký hành ngh . Chương 5: M TS QUY NNH V CHUYÊN MÔN
 13. i u 25. B nh vi n YHCT tư nhân, các cơ s hành ngh y dư c c truy n tư nhân thành l p theo Lu t doanh nghi p ư c ký h p ng thuê chuyên gia ho c th y thu c nư c ngoài vào hành ngh b ng y dư c c truy n t i cơ s mình theo quy nh c a B lu t Lao ng Vi t Nam và ph i ư c B Y t Vi t Nam cho phép hành ngh b ng văn b n. i u 26. i v i ngư i hành ngh khám ch a b nh b ng YHCT tư nhân: 1. Ngư i hành ngh khám ch a b nh b ng YHCT tư nhân ph i th c hi n nghiêm ch nh nh ng quy ch chuyên môn do B Y t ban hành và ch ư c s d ng nh ng phương pháp, phương ti n khám ch a b nh c a YHCT ã ư c B Y t cho phép. Y s , bác s YHCT có th s d ng phương pháp k t h p YHCT v i YHH nâng cao ch t lư ng chNn oán và i u tr . Th c hi n nghiêm quy ch vô khuNn, sát khuNn c a B Y t tránh lây chéo và nhi m trùng do i u tr . 2. ơn thu c ghi cho b nh nhân ph i theo m u quy nh. 3. Cân thu c ph i cân theo th t ghi trong ơn. Cân v thu c nào ánh d u v thu c ó. Có th cân s lư ng chung c a t ng v thu c r i chia u cho t ng thang. i v i v thu c c b ng A, b ng B thì ph i cân theo t ng thang và ghi 2 hoá ơn. M t hoá ơn lưu t i c a hàng ít nh t m t năm, m t hoá ơn giao cho b nh nhân. 4. Thu c ph i ư c b o qu n trong t chia ô, trong l có n p y, bên ngoài ghi rõ tên v thu c. Các v thu c c ph i ư c b o qu n theo úng quy ch thu c c c a B Y t . Không ư c bán thu c gi , thu c không m b o ch t lư ng (m c, m i, m t...) cho b nh nhân. Nghiêm c m vi c bán thu c rong. - Bào ch thu c s ng (dư c li u s ng) thành thu c chín (thu c phi n) ph i theo úng phương pháp bào ch c a YHCT. - S n xu t các d ng thu c cao, ơn, hoàn, tán ph c v tr c ti p cho b nh nhân (không lưu hành trên th trư ng) ph i theo úng quy trình ư c S Y t duy t. 5. Các cơ s hành ngh y dư c tư nhân ph i có y s sách theo dõi ho t ng và ghi chép y hàng ngày, hàng tháng. Hàng quý ph i t ng k t báo cáo v i S y t và S Y t t ng h p báo cáo B Y t (v YHCT). i u 27. 1. Các cơ s hành ngh y dư c c truy n tư nhân ch u s qu n lý nhà nư c c a B Y t , S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và ch u s ki m tra, thanh tra c a các cơ quan ch c năng theo quy nh c a pháp lu t. 2. B Y t giao cho S y t t nh, thành ph tr c th c Trung ương ch u trách nhi m qu n lý tr c ti p các cơ s hành ngh y, dư c c truy n tư nhân t i a phương. i u 28. i v i các cơ s s n xu t, kinh doanh thu c c truy n:
 14. 1. D ng c , trang thi t b dùng trong s n xu t ph i phù h p v i t ng lo i m t hàng, không dùng chung v i d ng c gia ình, không làm nh hư ng n ch t lư ng thu c. 2. Bào ch thu c s ng (dư c li u s ng) thành thu c chín (thu c phi n) ph i theo úng phương pháp bào ch c a YHCT. 3. S n xu t các d ng thu c cao, ơn, hoàn, tán ph i theo úng quy trình s n xu t và m b o tiêu chuNn ch t lư ng ã ư c B Y t duy t c p s ăng ký cho s n xu t lưu hành. 4. Ph i có s sách theo dõi s n xu t, ch t lư ng thu c và k t qu ho t ng: + S xu t, nh p nguyên li u. + S quy trình bào ch s n xu t. + S tiêu chuNn ch t lư ng. + S ki m tra ch t lư ng nguyên li u và thành phNm. + S xu t nh p thành phNm. + S theo dõi mua bán. Các s ph i ư c ghi chép y , rõ ràng. 5. Ch ư c ưa ra th trư ng, mua bán nh ng dư c li u m b o ch t lư ng và các thu c thành phNm YHCT m b o tiêu chuNn ch t lư ng ã ư c B Y t duy t c p s ăng ký cho s n xu t, lưu hành t i Vi t Nam. i u 29. V bi n hi u: N i dung: th ng nh t ghi như sau: + Dòng th 1: Tên lo i hình hành ngh (ghi b ng ch in) theo quy nh t i i u 2 trong Thông tư này. + Dòng th 2: ghi tên hi u (n u có). + Dòng th 3: Tên ngư i ăng ký hành ngh . + Dòng th 4: Ph m vi hành ngh (ghi úng như trong gi y phép). + Dòng th 5: a ch nơi hành ngh . S i n tho i (n u có). + Dòng th 6: S gi y phép - gi hành ngh . (Có m u bi n hi u kèm theo). Chương 6:
 15. THANH TRA, KI M TRA i u 30: Các cơ quan qu n lý, thanh tra nhà nư c v y t có trách nhi m ph i h p v i các ngành h u quan thư ng xuyên t ch c ki m tra, thanh tra và hư ng d n các cơ s hành ngh y, dư c c truy n tư nhân th c hi n úng nh ng quy nh c a Thông tư này và các quy nh khác c a pháp lu t. i u 31. Các cơ s hành ngh y, dư c c truy n tư nhân có trách nhi m th c hi n nh ng yêu c u và t o i u ki n cho các cơ quan qu n lý, thanh tra, ki m tra hoàn thành nhi m v và nghiêm ch nh th c hi n nh ng quy t nh c a cơ quan có thNm quy n. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 32. Thông tư này áp d ng cho các cơ s hành ngh y, dư c c truy n tư nhân. i u 33. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành, và thay th các Thông tư s 11/BYT-TT ngày 23/4/1991, Thông tư 05/BYT-TT ngày 15/5/1993. Thông tư 08/BYT-TT ngày 2/5/1994 c a B Y t . i u 34. B Y t giao cho V trư ng V Y h c c truy n ph i h p v i các V , C c có liên quan hư ng d n, theo dõi, ki m tra vi c tri n khai th c hi n Thông tư này. i u 35. Giám c S y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các ơn v tr c thu c ch u trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n Thông tư này và nh kỳ báo cáo k t qu v B (V YHCT). Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn yêu c u báo cáo b ng văn b n v B (V YHCT) nghiên c u gi i quy t. M U BI N HI U PHÒNG CH N TRN Y H C C TRUY N LƯƠNG Y:.......................................................... Khám, ch a b nh a khoa b ng y h c c truy n a ch hành ngh :............................ i n tho i:......................... S gi y phép:..................................... Gi làm vi c:..................... Lê Văn Truy n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản