Thông tư 13/2001/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
48
lượt xem
2
download

Thông tư 13/2001/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 13/2001/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 13/2001/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 13/2001/TT-BTC Hà N i, ngày 08 tháng 3 năm 2001 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 13/2001/TT-BTC NGÀY 8 THÁNG 3 NĂM 2001 HƯ NG D N TH C HI N QUY NNH V THU I V I CÁC HÌNH TH C U TƯ THEO LU T U TƯ NƯ C NGOÀI T I VI T NAM Căn c Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông qua ngày 12/11/1996; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông qua ngày 9/6/2000; Căn c các Lu t, Pháp l nh thu hi n hành c a nư c C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam; căn c các Ngh nh c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành các Lu t, Pháp l nh thu ; Căn c Ngh nh s 24/2000/N - CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t nam; Căn c Ngh nh s 36/CP ngày 24/4/1997 c a Chính ph v ban hành quy ch khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao; Căn c Ngh nh 62/CP ngày 15/8/1998 c a Chính ph ban hành Quy ch u tư theo H p ng xây d ng - kinh doanh - chuy n giao, H p ng xây d ng - chuy n giao- kinh doanh, H p ng xây d ng chuy n giao áp d ng cho u tư nư c ngoài t i Vi t nam, Ngh nh s 02/1999/N -CP ngày 27/1/1999 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 62/CP; B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh v thu i v i các hình th c u tư theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam như sau: Ph n th nh t: NH NG QUY NNH CHUNG 1. i tư ng áp d ng c a Thông tư này: - Các doanh nghi p liên doanh, doanh nghi p 100% v n nư c ngoài ư c thành l p theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam (dư i ây g i t t là doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài). - Ngân hàng liên doanh gi a ngân hàng Vi t Nam v i ngân hàng nư c ngoài ư c cơ quan Nhà nư c qu n lý u tư nư c ngoài c p gi y phép theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t nam.
 2. - Các doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m có v n u tư nư c ngoài thành l p và ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t nam, Lu t Kinh doanh b o hi m. - Các doanh nghi p liên doanh ư c thành l p trên cơ s các Hi p nh ký gi a Chính ph C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c ngoài. N u Hi p nh có các quy nh nghĩa v thu cho doanh nghi p liên doanh khác v i hư ng d n t i Thông tư này thì th c hi n theo quy nh c a Hi p nh ó. - Các bên nư c ngoài tham gia h p tác kinh doanh trên cơ s h p ng (dư i ây g i t t là các Bên nư c ngoài h p doanh) theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. - Các doanh nghi p BOT, BTO, BT thành l p theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t nam. Trư ng h p trong quy ch ho t ng c a doanh nghi p do Chính ph ban hành ho c h p ng xây d ng-kinh doanh-chuy n giao (BOT), h p ng xây d ng-chuy n giao-kinh doanh (BTO), h p ng xây d ng-chuy n giao (BT) ư c Chính ph phê duy t có quy nh nghĩa v thu khác v i hư ng d n t i Thông tư này thì áp d ng theo các quy nh ó. T t c các i tư ng k trên, dư i ây tuỳ t ng ng c nh c th , s ư c g i t t là doanh nghi p. Các nghĩa v thu i v i các i tư ng ti n hành ho t ng tìm ki m, thăm dò, khai thác d u khí t i Vi t nam theo Lu t d u khí có hư ng d n riêng. 2. M t s nh nghĩa: -"Năm tính thu " là năm dương l ch b t u t ngày 1 tháng 1 và k t thúc ngày 31 tháng 12 hàng năm. Trư ng h p doanh nghi p ư c B Tài chính ch p thu n áp d ng năm tài chính khác v i năm dương l ch thì năm tính thu là năm tài chính ó. -"Năm u tiên kinh doanh có lãi" là năm tài chính u tiên doanh nghi p phát sinh lãi, không tính bù tr s l ư c chuy n c a các năm trư c. - "H p ng giao d ch không theo giá th trư ng" là các h p ng giao d ch, mua bán b nh hư ng b i các quan h thương m i không bình thư ng như giao d ch gi a các doanh nghi p liên k t mà trong ó các doanh nghi p này b ràng bu c v i nhau b i nh ng i u ki n ư c ưa ra ho c áp t khác v i nh ng i u ki n ư c ưa ra gi a các doanh nghi p c l p. Các doanh nghi p ư c coi là doanh nghi p liên k t khi: (i) M t doanh nghi p tham gia tr c ti p ho c gián ti p vào vi c i u hành, ki m soát ho c góp v n pháp nh ho c v n c ph n vào m t doanh nghi p khác. (ii) Hai doanh nghi p cùng ch u s i u hành, ki m soát tr c ti p hay gián ti p c a m t doanh nghi p khác ho c hai doanh nghi p cùng có m t doanh nghi p khác tham gia góp v n. Ph n th hai:
 3. HƯ NG D N TH C HI N CÁC QUY NNH V THU I. THU THU NH P DOANH NGHI P: 1. i tư ng ch u thu : T t c các kho n thu nh p thu ư c t b t kỳ ho t ng kinh t nào c a doanh nghi p, là i tư ng ch u thu thu nh p doanh nghi p. 2. i tư ng n p thu : Các doanh nghi p là i tư ng n p thu thu nh p doanh nghi p. Trư ng h p m t t ch c, cá nhân nư c ngoài u tư cùng m t lúc vào nhi u h p ng h p tác kinh doanh thì thu thu nh p doanh nghi p ư c tính riêng cho t ng h p ng h p tác kinh doanh (k c trư ng h p công ty nư c ngoài thành l p Văn phòng i u hành chung t i Vi t nam). 3. Xác nh thu nh p ch u thu : Thu nh p = Doanh thu tính thu - T ng các kho n chi + Thu nh p ch u thu nh p ch u thu trong h p lý, h p l trong khác trong năm năm tính thu năm tính thu tính thu Khi xác nh thu nh p ch u thu , doanh nghi p ư c tr s l c a các năm trư c theo quy nh t i i u 55 Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t nam. Riêng i v i bên nư c ngoài h p doanh ư c chuy n s l phát sinh t năm tài chính 2000 sang các năm ti p theo i v i t ng H p ng h p tác kinh doanh. i v i bên nư c ngoài h p doanh áp d ng năm tài chính không ph i là năm dương l ch, n u năm tài chính 1999-2000 k t thúc trư c ngày 1/7/2000 l i phát sinh l thì s l c a năm tài chính 1999-2000 này không thu c di n ư c chuy n l sang các năm ti p theo. Vi c chuy n l ư c th c hi n theo k ho ch c a doanh nghi p. Trên cơ s k ho ch s n xu t kinh doanh c a mình, trong ph m vi 15 ngày k t khi l p báo cáo quy t toán thu và xác nh ư c s l phát sinh c a năm tài chính ó, doanh nghi p ch ng ăng ký v i cơ quan thu k ho ch chuy n l c a năm tài chính ó tr vào thu nh p ch u thu c a các năm ti p theo (trong ph m vi 5 năm k t năm ti p theo năm phát sinh l ) và th c hi n úng th i gian chuy n l ã ăng ký. Ví d : năm 2000 doanh nghi p A phát sinh l 500.000 USD. Theo d ki n k t năm 2001 doanh nghi p A b t u có lãi 150.000 USD, 2002 lãi 200.000 USD, 2003 lãi 300.000 USD, 2004 lãi 400.000 USD và năm 2005 lãi 550.000 USD. Theo quy nh t i Gi y phép u tư, doanh nghi p A ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p 2 năm. Như v y, theo quy nh t i i u 48, Ngh nh 24/2000/N -CP, doanh nghi p A ư c mi n thu thu nh p doanh nghi p 2 năm 2001 và 2002 (năm 2001 là năm u tiên kinh doanh có lãi). Doanh nghi p A có th l a ch n phương án chuy n l năm
 4. 2000 sang các năm t 2003 n 2005 ư c hư ng tr n v n 2 năm mi n thu . Vi c chuy n l sang năm nào do doanh nghi p A t quy t nh và ăng ký (có th chuy n toàn b s l c a năm 2000 sang năm 2005 ho c chia u s l c a năm 2000 sang 3 năm t năm 2003 n năm 2005). a) Doanh thu tính thu nh p ch u thu trong năm tính thu : Doanh thu tính thu nh p ch u thu c a doanh nghi p là toàn b ti n bán hàng, ti n cung c p d ch v (không có thu giá tr gia tăng) và các kho n thu khác c a doanh nghi p trong năm tính thu . M t s trư ng h p c th , doanh thu tính thu nh p ch u thu ư c xác nh như sau: * i v i hàng hóa bán theo phương th c tr góp là doanh thu c a hàng hóa bán tính theo giá bán tr m t l n, không bao g m lãi tr ch m. * i v i ho t ng cho thuê tài s n như cho thuê nhà, cho thuê văn phòng, kinh doanh cho thuê cơ s h t ng, là s ti n thuê ph i thu t ng kỳ theo h p ng thuê. Trư ng h p có thu ti n trư c cho nhi u năm thì doanh thu tính thu nh p ch u thu t ng năm ư c xác nh b ng s ti n thuê thu trư c chia u cho s năm thu trư c. * i v i hàng hóa, d ch v dùng trao i, bi u, t ng, doanh thu tính thu nh p ch u thu theo giá bán c a s n phNm, hàng hóa, d ch v cùng lo i ho c tương ương trên th trư ng t i th i i m trao i, bi u t ng. * i v i s n phNm t dùng, doanh thu tính thu nh p ch u thu là chi phí s n xu t ra s n phNm ó. * i v i ho t ng gia công hàng hóa, doanh thu tính thu nh p ch u thu là ti n thu v gia công bao g m c ti n công, nhiên li u, ng l c, v t li u ph và chi phí khác ph c v cho vi c gia công hàng hóa. * i v i ho t ng tín d ng là lãi ti n cho vay ph i thu trong năm tính thu . * i v i ho t ng kinh doanh b o hi m và tái b o hi m, doanh thu tính thu nh p ch u thu là s ti n ph i thu v phí b o hi m g c, phí i lý giám nh, phí nh n tái b o hi m, thu hoa h ng tái b o hi m và các kho n thu khác. * i v i H p ng h p tác kinh doanh theo hình th c chia s n phNm thì kho n thu v tiêu th s n phNm ư c tính như sau: + S n phNm ư c chia n u tiêu th t i th trư ng Vi t Nam thì các kho n thu ư c xác nh trên giá bán s n phNm t i th trư ng Vi t Nam. + S n phNm ư c chia xu t khNu ra nư c ngoài thì các kho n thu ư c xác nh trên cơ s giá xu t FOB t i các c a khNu Vi t Nam. Khi xác nh nghĩa v thu c a Bên nư c ngoài h p doanh, trư ng h p các bên h p doanh không cung c p ư c giá tiêu th s n phNm ho c vi c tiêu th s n phNm không
 5. ư c th c hi n theo nguyên t c giao d ch mua bán theo giá th trư ng, thì doanh thu ư c xác nh theo các nguyên t c quy nh t i M c IV, Ph n th ba c a Thông tư này. b) Các kho n chi h p lý trong năm tính thu : Các kho n chi có liên quan n vi c hình thành thu nh p ch u thu trong năm tính thu c a doanh nghi p b t k áp d ng ch k toán nào, ư c xác nh bao g m các kho n sau ây: b1. Kh u hao và chi phí s a ch a tài s n c nh dùng cho s n xu t kinh doanh, cung ng d ch v . M c kh u hao tài s n c nh ư c xác nh trên cơ s doanh nghi p ăng ký th i h n s d ng tài s n v i cơ quan thu tr c ti p qu n lý doanh nghi p trên nguyên t c kh u hao theo ư ng th ng, phù h p v i quy nh t i Quy t nh s 166/1999/Q /BTC ngày 30/12/1999 c a B trư ng B Tài chính. b2. Chi phí nguyên li u, v t li u, nhiên li u, năng lư ng, công c lao ng, hàng hóa th c t s d ng vào s n xu t, kinh doanh d ch v liên quan n doanh thu và thu nh p ch u thu trong năm tính thu . b3. Ti n lương, ti n công và các kho n mang tính ch t ti n lương, ti n công; ti n ăn gi a ca và các kho n ph c p, tr c p tr cho ngư i lao ng Vi t Nam và nư c ngoài trên cơ s h p ng lao ng ho c tho ư c lao ng t p th , phù h p v i pháp lu t lao ng i v i các doanh nghi p thành l p và ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t nam. b4. Chi phí nghiên c u khoa h c, công ngh ; chi sáng ki n c i ti n; chi b o v môi trư ng; chi phí b o qu n kho tàng, nhà c a, phòng cháy ch a cháy; chi phí cho giáo d c, ào t o, y t k c các kho n chi h tr y t , giáo d c cho bên ngoài như: óng góp vào quĩ khuy n h c, giúp trư ng h c sinh tàn t t, h c sinh không nơi nương t a. b5. Chi phí d ch v mua ngoài: - i n, nư c, i n tho i, gi y, bút, m c, ti n thuê ki m toán, in n tài li u. - Chi phí b o hi m trách nhi m, b o hi m tài s n theo h p ng ký v i các doanh nghi p b o hi m Vi t Nam ho c các doanh nghi p b o hi m khác ư c phép ho t ng h p pháp t i Vi t Nam. - i v i kho n chi phí thuê s a ch a l n tài s n c nh nh m khôi ph c năng l c c a tài s n ư c h ch toán vào chi phí s n xu t, kinh doanh trong năm. N u chi s a ch a phát sinh m t l n quá l n thì doanh nghi p có th l p k ho ch phân b cho các năm sau. i v i nh ng tài s n c nh c thù, vi c s a ch a có tính chu kỳ thì doanh nghi p ư c trích trư c chi phí s a ch a l n vào chi phí s n xu t, kinh doanh trên cơ s d toán chi s a ch a l n c a doanh nghi p. N u kho n trích trư c th p hơn s th c chi s a ch a thì doanh nghi p ư c h ch toán thêm s chênh l ch vào chi phí; n u cao hơn thì h ch toán gi m chi phí trong năm.
 6. - Ti n thuê nhà, thuê t làm tr s văn phòng, nhà xư ng. Trư ng h p các doanh nghi p thuê nhà, thuê t tr ti n trư c nhi u năm thì chi phí thuê nhà, thuê t ư c phân b cho t ng năm theo s năm tr ti n trư c. - Ti n thuê tài s n c nh (máy móc, thi t b phương ti n) ư c h ch toán vào chi phí s n xu t, kinh doanh theo s ti n th c tr căn c vào h p ng thuê. Trư ng h p tr ti n thuê tài s n c nh m t l n cho nhi u năm thì ti n thuê ư c phân b d n vào chi phí s n xu t kinh doanh theo s năm s d ng tài s n c nh. - Chi phí mua s m ho c tr ti n s d ng các tài li u k thu t, d ch v , k thu t; chi phí s d ng b n quy n, chuy n giao công ngh , chi phí s d ng các i tư ng s h u công nghi p như: b ng sáng ch , nhãn hi u hàng hoá, theo các h p ng chuy n giao công ngh , h p ng li-xăng ã ư c B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng ho c cơ quan có thNm quy n phê duy t. - Chi phí tư v n, chi phí thuê công ty qu n lý theo h p ng thuê qu n lý ã ư c B K ho ch và u tư ch p thu n và các chi phí d ch v thuê ngoài khác. b6. Các kho n chi cho lao ng n theo qui nh c a pháp lu t; chi b o h lao ng, chi b o v cơ s kinh doanh; trích n p quĩ b o hi m xã h i, b o hi m y t cho ngư i lao ng thu c nghĩa v c a doanh nghi p, kinh phí công oàn theo ch qui nh. b7. Các kho n tr lãi ti n vay trong ph m vi m c tr n lãi su t cho vay do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b i v i các kho n vay trong nư c; các kho n l phí Ngân hàng, lãi su t ti n vay tr theo h p ng tín d ng ã ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p nh n i v i các kho n vay nư c ngoài. N u h p ng tín d ng chưa ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p nh n thì lãi su t và phí ư c xác nh theo s th c t chi tr phù h p v i quy nh trong h p ng tín d ng nhưng không quá m c lãi su t cho vay cao nh t c a các t ch c tín d ng thương m i Nhà nư c. i v i các Ngân hàng liên doanh là lãi su t, chi t kh u h p lý cho các kho n ti n g i, v n i vay ho c các công c tài chính khác. Các kho n chi phí tr lãi ti n vay liên quan n góp v n pháp nh ho c v n i u l ( i v i ho t ng ngân hàng) u không ư c tính vào các kho n chi phí h p lý, h p l khi xác nh l i t c ch u thu . b8. Các kho n d phòng gi m giá hàng t n kho, d phòng công n khó òi, d phòng gi m giá ch ng khoán t i doanh nghi p theo hư ng d n c a B Tài chính. b9. Tr c p thôi vi c cho ngư i lao ng theo ch hi n hành. b10. Các kho n chi liên quan t i ho t ng c a H i ng qu n tr (Ví d : chi phí cho các phiên h p c a H i ng qu n tr ) c a doanh nghi p liên doanh phù h p v i i u l liên doanh ho c quy t ngh c a H i ng qu n tr . b11. Chi phí liên quan tr c ti p n vi c lưu thông, tiêu th s n phNm ho c cung c p d ch v như chi phí b o qu n, óng gói, b c x p, v n chuy n, thuê kho bãi, b o hành s n phNm, hàng hoá.
 7. b12. Chi phí qu ng cáo, ti p th , khuy n m i, ti p tân, khánh ti t, giao d ch, i ngo i, chi phí h i ngh và các lo i chi phí khác không vư t m c kh ng ch qui nh dư i ây: - Các ngành s n xu t, xây d ng v n t i m i thành l p i vào s n xu t trong 2 năm u: không quá 7% trên t ng s chi phí c a các kho n b1 n b11 nêu trên; các năm sau: không quá 5% trên t ng chi phí c a các kho n b1 n b11 nêu trên. - i v i ho t ng kinh doanh thương nghi p, ăn u ng, d ch v trong 2 năm u m i thành l p: không quá 7% trên t ng chi phí c a các kho n b1 n b11 nêu trên (tr giá mua vào c a hàng hóa bán ra); các năm sau: không quá 5% trên t ng chi phí c a các kho n b1 n b11 nêu trên (tr giá mua vào c a hàng hóa bán ra). - i v i các ngành s n xu t, kinh doanh i n, khí t, l c d u, kinh doanh xăng d u, bưu chính vi n thông, hàng không, trong hai năm u m i thành l p: không quá 5% trên t ng s chi phí c a các kho n b1 n b11 nêu trên (tr giá mua vào c a hàng hóa bán ra i v i ho t ng thương nghi p); các năm sau: 3% trên t ng s chi phí c a các kho n b1 n b11 nêu trên (tr giá mua vào c a hàng hóa bán ra i v i ho t ng thương nghi p). M t s trư ng h p c bi t, kho n chi phí này c n ph i có m c kh ng ch cao hơn so v i m c kh ng ch nêu trên thì ph i ư c B Tài chính ch p thu n b ng văn b n, nhưng không vư t quá 7% trên t ng chi phí c a các kho n b1 n b11 nêu trên. b13. Các kho n óng góp cho các t ch c Vi t nam v i m c ích t thi n, nhân o như: óng góp kh c ph c h u qu thiên tai, tai n n b t ng , óng góp vào qu ng h bà m Vi t nam anh hùng, gia ình li t sĩ, ngư i có công v i cách m ng, ngư i tàn t t, không nơi nương t a, qu phòng ch ng các b nh xã h i. b14. Các kho n thu , phí và l phí mang tính ch t thu ph i n p liên quan n ho t ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v , nhưng không bao g m: thu giá tr gia tăng, thu thu nh p doanh nghi p và thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài. Riêng i v i các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh các m t hàng không thu c di n ch u thu giá tr gia tăng ho c các trư ng h p n p thu GTGT theo phương pháp tr c ti p thì chi phí tính thu nh p ch u thu bao g m c s thu giá tr gia tăng trong giá mua hàng hoá, d ch v u vào. T t c các kho n chi phí nêu trên ph i có ch ng t h p l , b t kỳ kho n chi nào không có ch ng t ho c ch ng t không h p l u không ư c tính vào chi phí khi xác nh thu nh p ch u thu thu nh p doanh nghi p. Các doanh nghi p không ư c h ch toán vào chi phí các kho n ti n ph t, các kho n chi không liên quan n doanh thu và thu nh p ch u thu như: chi v u tư xây d ng cơ b n, các kho n chi do ngu n kinh phí khác ài th . Doanh nghi p ư c thành l p và ho t ng t i Vi t nam theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t nam không ư c phân b chi phí qu n lý cu công ty m nư c ngoài. c) Thu nh p khác: Thu nh p khác c a các doanh nghi p bao g m:
 8. c1. Lãi ti n g i ngân hàng, lãi cho vay (không k các doanh nghi p kinh doanh trong lĩnh v c tín d ng); lãi bán hàng tr ch m. c2. Chênh l ch v mua, bán ngo i t ; chênh l ch v mua, bán ch ng khoán; chênh l ch t giá theo hư ng d n c a B Tài chính. c3. Thu nh p v quy n s h u và s d ng tài s n c a doanh nghi p bao g m c thu nh p do chuy n như ng, thanh lý tài s n. i v i các trư ng h p tài s n c a doanh nghi p b t n th t, b h ng do nguyên nhân ch quan thì các kho n l liên quan t i tài s n ó không ư c h ch toán vào thu nh p khác mà ph i xác nh i tư ng b i thư ng theo ch . c4. Thu nh p t các kho n n khó òi ã xoá s k toán nay òi ư c; các kho n n ph i tr không xác nh ư c ch n ; các kho n thu nh p t ho t ng s n xu t kinh doanh c a nh ng năm trư c b b sót m i phát hi n ra. c5. K t dư cu i năm các kho n chi phí trích trư c nhưng không chi h t trong năm. c6. Các kho n thu nh p thu ư c liên quan n các ho t ng tham gia liên doanh, u tư c ph n c a doanh nghi p t i các doanh nghi p khác. Thu nh p thu ư c t các ho t ng kinh doanh nư c ngoài ư c tính vào thu nh p khác xác nh thu nh p ch u thu . Trư ng h p các kho n thu nh p ó ã n p thu thu nh p nư c ngoài thì doanh nghi p ph i xác nh s thu nh p trư c khi n p thu thu nh p nư c ngoài tính thu thu nh p theo Lu t thu thu nh p doanh nghi p t i Vi t nam. Khi xác nh s thu thu nh p ph i n p, doanh nghi p ư c tr s thu thu nh p ã n p nư c ngoài nhưng s thu ư c tr không vư t quá s thu thu nh p tính theo Lu t thu thu nh p doanh nghi p c a Vi t nam cho các kho n thu nh p ó. Các kho n thu nh p sau khi n p thu thu nh p doanh nghi p thu ư c t ho t ng liên doanh, liên k t v i các doanh nghi p trong nư c không ph i tính vào thu nh p khác khi xác nh thu nh p ch u thu . c7. Các kho n thu nh p khác liên quan n kinh doanh nhưng không tính trong doanh thu, bao g m các kho n như ti n thư ng c a khách hàng, thu ti n ph t vi ph m h p ng, thu nh p t bán ph li u, ph phNm (sau khi ã tr các kho n chi phí tiêu th ), quà t ng b ng ti n c a các t ch c, cá nhân cho doanh nghi p. d) Phương pháp tính thu nh p ch u thu thu nh p doanh nghi p i v i m t s trư ng h p c bi t: i v i Bên nư c ngoài h p doanh, trư ng h p t i gi y phép kinh doanh quy nh vi c n p thu c a Bên nư c ngoài h p doanh ư c th c hi n dư i hình th c khoán thu trên doanh s bán hàng thì vi c xác nh thu nh p ch u thu thu nh p và vi c kê khai n p thu ư c th c hi n theo quy nh t i gi y phép. Trư ng h p Bên nư c ngoài h p doanh ký H p ng H p tác kinh doanh v i Bên Vi t nam theo phương th c phân chia l i nhu n và m t Bên ch u trách nhi m h ch
 9. toán chung, ho c hai bên thành l p Ban i u ph i h ch toán chung thì Bên h p doanh ó ho c Ban i u ph i ph i kê khai, n p các kho n thu phát sinh trong quá trình kinh doanh, ch u trách nhi m h ch toán, xác nh thu nh p ch u thu theo hư ng d n trên ây và phân chia thu nh p ch u thu theo H p ng. Trư ng h p H p ng phát sinh l thì s l hàng năm c a H p ng cũng ư c chia cho các Bên và các Bên nư c ngoài ư c chuy n tr s l c a mình vào thu nh p ch u thu c a các năm ti p theo. Sau khi nh n ư c thu nh p, các Bên nư c ngoài t kê khai, n p thu thu nh p doanh nghi p v i cơ quan thu a phương. 4. Xác nh s thu ph i n p: S thu thu nh p doanh = Thu nh p x Thu su t thu thu nghi p ph i n p trong năm ch u thu nh p doanh nghi p tính thu Trong ó: - Thu nh p ch u thu thu nh p doanh nghi p ư c xác nh như quy nh t i i m 3 nêu trên. - Thu su t thu thu nh p doanh nghi p ư c quy nh c th trong gi y phép u tư. Trư ng h p gi y phép u tư không quy nh thu su t thu thu nh p doanh nghi p thì áp d ng thu su t thu thu nh p doanh nghi p 25%. Trong quá trình ho t ng n u doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho c bên nư c ngoài h p doanh không t các tiêu chuNn ư c hư ng ưu ãi v thu su t thu thu nh p doanh nghi p và mi n gi m thu thu nh p doanh nghi p quy nh t i i u 46 và i u 48 Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph thì doanh nghi p không ư c hư ng ưu ãi. Cơ quan thu tr c ti p qu n lý thu thu iv i doanh nghi p căn c vào các i u ki n ư c hư ng ưu ãi thu thu nh p doanh nghi p mà doanh nghi p th c t t ư c hàng năm xác nh m c thu su t thu nh p doanh nghi p ưu ãi và th c hi n quy t toán thu thu nh p doanh nghi p theo m c thu su t ó, ng th i báo cáo v i B Tài chính và cơ quan c p gi y phép u tư bi t. i v i các doanh nghi p ư c c p Gi y phép u tư trư c ngày 1/8/2000 n u áp ng ư c các i u ki n hư ng ưu ãi v thu su t thu thu nh p doanh nghi p và mi n gi m thu thu nh p doanh nghi p quy nh t i i u 46 và i u 48 Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph , các doanh nghi p có văn b n ngh cơ quan c p gi y phép u tư i u ch nh Gi y phép u tư. Các doanh nghi p ư c hư ng ưu ãi cho th i gian còn l i k t khi gi y phép i u ch nh có hi u l c. 5. Th t c ăng ký, kê khai, n p thu thu nh p doanh nghi p: a) ăng ký thu thu nh p doanh nghi p: Các doanh nghi p có trách nhi m ăng ký thu thu nh p doanh nghi p cùng v i vi c ăng ký n p thu giá tr gia tăng v i cơ quan thu tr c ti p qu n lý doanh nghi p. Doanh nghi p ăng ký n p thu thu nh p doanh nghi p t i cơ quan thu a phương nơi doanh nghi p óng tr s chính.
 10. b) Kê khai thu thu nh p doanh nghi p: Ch m nh t vào ngày 25 tháng u tiên c a năm tài chính hàng năm, doanh nghi p có trách nhi m kê khai và n p t khai thu t m n p c năm (theo Ph l c s 1 ban hành kèm theo Thông tư này) cho cơ quan thu a phương nơi doanh nghi p óng tr s chính. Căn c kê khai là k t qu s n xu t, kinh doanh c a năm tài chính trư c và kh năng kinh doanh c a năm ti p theo. Sau khi nh n ư c t khai, cơ quan thu ki m tra, xác nh s thu t m n p c năm và chia ra t ng quý thông báo cho doanh nghi p v s thu t m n p. Trư ng h p doanh nghi p không kê khai ho c kê khai không rõ căn c xác nh s thu t m n p c năm thì cơ quan thu có quy n n nh s thu t m n p. Trư ng h p trong năm có bi n ng l n v thu nh p ch u thu thì cơ quan thu i u ch nh s thu t m n p. Vi c i u ch nh ư c th c hi n theo ngh c a doanh nghi p sau khi doanh nghi p l p báo cáo tài chính 6 tháng u năm. c) N p thu thu nh p doanh nghi p: Các doanh nghi p t m n p thu thu nh p doanh nghi p 3 tháng m t kỳ b t u t ngày u tiên c a năm tính thu . Vi c t m n p thu ư c th c hi n theo thông báo n p thu c a cơ quan thu và ch m nh t không quá ngày cu i quý. K t thúc năm tính thu ho c k t thúc h p ng thì quy t toán theo th c t . i v i các h p ng h p tác kinh doanh có th i h n dư i m t năm thì thu thu nh p doanh nghi p ư c n p thành 2 kỳ, kỳ th nh t t m n p vào gi a th i h n c a h p ng, h t h n h p ng s quy t toán theo th c t . d) Quy t toán thu thu nh p doanh nghi p: Vi c quy t toán thu thu nh p doanh nghi p ư c ti n hành hàng năm theo quy nh t i Ph n th ba Thông tư này. 6. Hoàn thu thu nh p doanh nghi p do tái u tư: a) Nhà u tư nư c ngoài ã góp v n pháp nh theo Gi y phép u tư dùng l i nhu n và các kho n thu h p pháp khác t ho t ng u tư t i Vi t nam tái u tư 3 năm tr lên vào các d án m i ho c các d án ang th c hi n, ư c hoàn l i m t ph n ho c toàn b s thu thu nh p doanh nghi p ã n p liên quan n s thu nh p tái u tư theo quy nh t i i u 51 Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph . Trư ng h p Nhà u tư nư c ngoài tái u tư vào các d án ư c c p gi y phép u tư trư c ngày 23/11/1996 thì m c thu thu nh p doanh nghi p ư c hoàn l i như sau: - 100% n u u tư vào các d án áp d ng m c thu su t thu thu nh p doanh nghi p n 14%. - 75% n u u tư vào các d án áp d ng m c thu su t thu thu nh p doanh nghi p t 15% n 20%.
 11. - 50% n u u tư vào các d án áp d ng m c thu su t thu thu nh p doanh nghi p t 21% n dư i 25%. b) S thu thu nh p doanh nghi p hoàn tr cho ph n l i nhu n tái u tư ư c xác nh như sau : L Sxt x T= 100%-S Trong ó: T: là s thu thu nh p doanh nghi p ư c hoàn tr . L: Là s l i nhu n sau khi ã n p thu thu nh p doanh nghi p s d ng tái u tư. S: Là thu su t thu thu nh p doanh nghi p ã áp d ng tính thu iv is l i nhu n s d ng tái u tư. t: Là t l thu thu nh p doanh nghi p ư c hoàn tr . c) Th t c hoàn thu thu nh p doanh nghi p tái u tư: nh n ư c s thu thu nh p doanh nghi p ã n p cho s l i nhu n tái u tư, nhà u tư nư c ngoài ho c ngư i ư c u quy n ph i xu t trình y các ch ng t sau ây v i C c thu a phương nơi t tr s i u hành chính c a doanh nghi p có s l i nhu n ư c s d ng tái u tư: - Công văn ho c ơn ngh hoàn thu thu nh p doanh nghi p do tái u tư trình bày rõ lý do tái u tư và cam k t v s d ng l i nhu n tái u tư t 3 năm tr lên c a nhà u tư nư c ngoài. - T khai hoàn thu thu nh p tái u tư (theo Ph l c s 2 ban hành kèm theo Thông tư này). - Gi y phép u tư ho c gi y phép i u ch nh ho c văn b n ch p thu n do cơ quan c p gi y phép u tư c p (b n sao có óng d u xác nh n c a doanh nghi p), trong ó quy nh rõ cho phép ch u tư dùng l i nhu n tái u tư. - Văn b n xác nh n bên nư c ngoài ã góp v n pháp nh c a H i ng qu n tr i v i các doanh nghi p liên doanh, cam k t c a Nhà u tư nư c ngoài i v i các doanh nghi p 100% v n nư c ngoài và bên nư c ngoài h p doanh v vi c ã góp v n pháp nh ho c v n th c hi n H p ng h p tác kinh doanh (kèm theo xác nh n c a cơ quan ki m toán). - Các ch ng t ã n p thu c a doanh nghi p (b n sao có óng d u xác nh n c a doanh nghi p), và xác nh n c a Kho b c Nhà nư c v s thu thu nh p doanh nghi p ã n p.
 12. Khi ã nh n các ch ng t nêu trên, trong vòng 15 ngày làm vi c, C c thu ti n hành ki m tra, xác nh s thu thu nh p doanh nghi p ã n p c a doanh nghi p và tính s thu thu nh p doanh nghi p hoàn tr cho nhà u tư nư c ngoài, g i h sơ v B Tài chính (T ng c c thu ). Trong vòng 15 ngày làm vi c k t khi nh n h sơ, B Tài chính xem xét, ra quy t nh hoàn thu cho nhà u tư. * L i nhu n mà các nhà u tư nư c ngoài ã chuy n ra nư c ngoài ho c ã s d ng cho các m c ích u tư, kinh doanh khác, nay thu h i tái u tư s không ư c hoàn thu thu nh p doanh nghi p do tái u tư. * Trư ng h p nhà u tư nư c ngoài ã ư c hoàn thu thu nh p doanh nghi p nhưng không th c hi n tái u tư thì nhà u tư nư c ngoài ph i n p tr ngân sách ph n thu thu nh p doanh nghi p ã ư c hoàn k c lãi tính t khi nhà u tư nh n ư c s ti n thu ư c hoàn t i khi nhà u tư hoàn tr cho Ngân sách s ti n thu ư c hoàn k trên (tính theo lãi su t ti n g i Ngân hàng) và b x lý theo pháp lu t. II/ THU CHUY N L I NHU N RA NƯ C NGOÀI 1. i tư ng ch u thu : L i nhu n mà các t ch c kinh t ho c cá nhân nư c ngoài thu ư c do tham gia u tư v n dư i b t c hình th c nào quy nh trong Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam (bao g m c s thu thu nh p ư c hoàn tr cho s thu nh p tái u tư và thu nh p thu ư c do chuy n như ng v n) khi chuy n ra kh i lãnh th Vi t Nam ho c gi l i ngoài Vi t Nam u là i tư ng ch u thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài. Trư ng h p bên nư c ngoài s d ng l i nhu n ư c chia thanh toán công n cho Công ty m , ho c s d ng l i nhu n ư c chia chi tiêu cho Văn phòng i di n c a Công ty m t i Vi t Nam, u coi là chuy n l i nhu n ra nư c ngoài và bên nư c ngoài ph i n p thu chuy n l i nhu n ra nưóc ngoài. T ch c kinh t nư c ngoài ho c cá nhân nư c ngoài có l i nhu n chuy n ra nư c ngoài ph i kê khai và n p thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài. 2. Xác nh s thu ph i n p: S thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài ph i n p ư c xác nh b ng s l i nhu n chuy n ra nư c ngoài ho c ư c coi là chuy n ra nư c ngoài, ho c s l i nhu n mà nhà u tư gi l i ngoài lãnh th Vi t Nam nhân (x) thu su t thu chuy n l i nhu n quy nh t i Gi y phép u tư. Trư ng h p, gi y phép u tư ư c c p không quy nh thì thu su t thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài th c hi n theo quy nh t i i u 50 Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph . i v i các trư ng h p ư c c p Gi y phép u tư trư c ngày 1/8/2000 có m c thu su t thu chuy n l i nhu n cao hơn m c thu chuy n l i nhu n quy nh t i i u 50 Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph , các nhà u tư ho c doanh nghi p làm ơn g i cơ quan c p gi y phép u tư ư c i u ch nh giâý phép u tư. Trong khi chưa có i u ch nh chính th c, n u các nhà u tư th c hi n vi c chuy n l i nhu n ra nư c ngoài, các nhà u tư làm ơn g i C c thu a phương trình bày rõ i u ki n ư c hư ng thu su t m i và kê khai, n p thu theo thu su t
 13. m i. Thu su t thu chuy n l i nhu n m i ư c áp d ng cho các kho n l i nhu n các nhà u tư làm th t c chuy n ra nư c ngoài k t ngày 1/7/2000. 3.Th t c n p thu : - Thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài thu theo t ng l n chuy n l i nhu n ra nư c ngoài. Riêng trư ng h p các nhà u tư gi l i l i nhu n ngoài Vi t Nam ho c thanh toán cho công ty m , chi tiêu cho Văn phòng Công ty m t i Vi t nam th c hi n vi c kê khai, thu n p hàng tháng. - Trư c khi chuy n l i nhu n ra nư c ngoài ho c ch m nh t vào ngày 5 tháng sau i v i trư ng h p s d ng l i nhu n vào các m c ích coi như chuy n l i nhu n ra nư c ngoài, gi l i l i nhu n ngoài lãnh th Vi t Nam, t ch c kinh t ho c cá nhân nư c ngoài ph i l p t khai thu n p cho cơ quan thu tr c ti p qu n lý doanh nghi p mà t ch c kinh t ho c cá nhân nư c ngoài ó u tư v n (theo Ph l c s 3 ban hành kèm theo Thông tư này), ng th i n p s thu theo kê khai vào Kho b c Nhà nư c. - Trong vòng 5 ngày làm vi c k t khi nh n ư c t khai, cơ quan thu ki m tra n u phát hi n có s sai sót trong t khai thu thì th c hi n phát hành thông báo s thu ph i n p cho nhà u tư nư c ngoài. Nhà u tư nư c ngoài có trách nhi m n p b sung s thu còn thi u vào Kho b c Nhà nư c theo thông báo c a cơ quan thu . Trư ng h p quá th i h n quy nh n p t khai mà nhà u tư không n p t khai thu , cơ quan thu có quy n n nh s thu t m n p và phát hành thông báo thu và x lý ph t ch m kê khai. Kho b c Nhà nư c giao l i cho ngư i n p thu 1 liên ch ng t n p thu chuy n l i nhu n làm th t c chuy n ti n ra nư c ngoài. - Hàng năm, ch m nh t 90 ngày k t khi k t thúc năm tài chính, các nhà u tư nư c ngoài ph i báo cáo cơ quan thu tr c ti p qu n lý doanh nghi p v s l i nhu n ư c chia, tình hình s d ng l i nhu n và n p thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài i v i s l i nhu n c a các năm trư c. Báo cáo này ư c n p cho cơ quan thu cùng v i báo cáo quy t toán thu hàng năm c a doanh nghi p. - Trư ng h p t i t khai thu thu nh p doanh nghi p hàng năm ã n p cho cơ quan thu (theo quy nh t i i m 5b, M c I, ph n th hai c a Thông tư này), d ki n doanh nghi p có l i nhu n và các nhà u tư th ng nh t phân chia l i nhu n c a doanh nghi p t ng quý ho c 6 tháng (có Quy t ngh b ng văn b n c a H i ng qu n tr doanh nghi p), thì các nhà u tư nư c ngoài có th ư c t m chuy n ra nư c ngoài theo t ng kỳ, ngay trong năm, s l i nhu n ư c chia phát sinh trong năm tài chính và ph i kê khai n p thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài m i l n chuy n ti n. S l i nhu n ư c chia t m chuy n ra nư c ngoài t i a không ư c vư t quá 70% s l i nhu n nhà u tư nư c ngoài có th ư c chia, xác nh trên cơ s báo cáo tài chính t ng quý, 6 tháng và c năm c a doanh nghi p. Doanh nghi p và nhà u tư nư c ngoài ph i có văn b n g i cơ quan thu tr c ti p qu n lý thu thu ngh ư c t m chuy n l i nhu n, g i kèm theo t khai t m n p thu thu nh p doanh nghi p hàng năm (n p trong vòng 25 ngày k t ngày k t thúc năm tài chính trư c). N i dung văn b n ngh bao g m:
 14. i. D ki n s l i nhu n thu ư c trong năm tài chính, c th cho t ng kỳ hàng quý và 6 tháng; ii. D ki n s l i nhu n chia cho các ch u tư; iii. D ki n s l i nhu n ư c chia nhà u tư nư c ngoài ngh ư c t m chuy n t ng kỳ (không vư t quá 70% s l i nhu n t m chia); iv. Quy t ngh c a H i ng qu n tr doanh nghi p v k ho ch phân chia l i nhu n cho các ch u tư trong năm tài chính (g i kèm theo văn b n ngh ). Căn c vào ngh c a doanh nghi p và nhà u tư nư c ngoài trên ây, cơ quan thu th c hi n ki m tra và hư ng d n nhà u tư nư c ngoài th c hi n vi c t m chuy n l i nhu n ra nư c ngoài và thu thu theo pháp lu t thu hi n hành và hư ng d n t i Thông tư này. - Trư ng h p nhà u tư nư c ngoài ã n p thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài nhưng th c t không chuy n l i nhu n ra nư c ngoài ho c không s d ng cho các m c ích coi như chuy n l i nhu n ra nư c ngoài s ư c hoàn l i s thu ã n p. H sơ ngh hoàn l i s thu ã n p bao g m: i- ơn ngh hoàn l i s thu ã n p. N i dung ơn ph i ghi rõ lý do ngh hoàn l i ti n thu ã n p; tên, a ch , s tài kho n c a nhà u tư ngh ư c hoàn tr s thu ã n p. ii- B ng kê s ti n thu ã n p kèm theo các ch ng t n p ti n vào kho b c (b n sao) và xác nh n c a Kho b c Nhà nư c v s ti n thu ã n p (ghi rõ s thu ã n p vào chương, lo i, kho n, h ng theo quy nh c a m c l c Ngân sách). iii- Xác nh n c a ngân hàng qu n lý tài kho n ti n g i c a nhà u tư nư c ngoài v vi c chưa th c hi n chuy n ra nư c ngoài s l i nhu n ã kê khai n p thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài c a nhà u tư nư c ngoài. H sơ ngh hoàn thu n p cho cơ quan thu a phương tr c ti p qu n lý thu thu i v i doanh nghi p. Cơ quan thu ki m tra h sơ, n u ã y và h p l thì g i h sơ ngh hoàn thu v B Tài chính (T ng c c thu ) B Tài chính xem xét ra quy t nh hoàn thu cho nhà u tư. Trong vòng 15 ngày k t khi nh n h sơ h p l , B Tài chính ra quy t nh hoàn thu cho Nhà u tư. III. THU XU T KH U, THU NH P KH U T t c các hàng hoá mà doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và các bên h p doanh ư c phép xu t khNu, nh p khNu qua biên gi i Vi t Nam, k c hàng hoá t th trư ng Vi t Nam bán cho các doanh nghi p trong khu ch xu t và hàng hoá cu các doanh nghi p trong khu ch xu t bán vào th trư ng Vi t Nam, u là i tư ng ch u thu xu t khNu, thu nh p khNu và ph i n p thu theo quy nh c a Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu.
 15. 1. Mi n, gi m thu xu t khNu, thu nh p khNu: a) Thu xu t khNu: Hàng hoá là v t tư, nguyên li u, bán thành phNm do các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và các bên h p doanh bán cho các doanh nghi p ch xu t s n xu t, gia công hàng hoá xu t khNu ư c mi n thu xu t khNu theo quy nh t i i u 8 Quy t nh s 53/1999/Q -TTg ngày 26/3/1999 c a Th tư ng Chính ph . Các doanh nghi p bán hàng cho các doanh nghi p ch xu t ch c n l p t khai hàng hoá xu t khNu g i H i quan Khu ch xu t khi bán hàng hoá cho các doanh nghi p ch xu t. Cơ quan H i quan óng d u "hàng mi n thu " vào t khai hàng hoá xu t khNu sau khi ki m hoá. b) Thu nh p khNu: - Ngoài các trư ng h p ư c mi n gi m thu quy nh t i Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu, các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và các bên h p doanh còn ư c mi n, gi m thu theo i u 57 Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph . Căn c vào Gi y phép u tư, gi i trình kinh t k thu t, thi t k k thu t c a t ng d án, danh m c v t tư xây d ng trong nư c ã s n xu t ư c do B K ho ch và u tư ban hành, B Thương m i ho c cơ quan ư c u quy n xét duy t danh m c m t hàng nh p khNu mi n thu cho t ng doanh nghi p. Căn c danh m c m t hàng nh p khNu mi n thu ư c duy t, C c H i quan các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo dõi vi c nh p khNu c a các doanh nghi p. nh kỳ hàng quý các C c H i quan ph i t p h p báo cáo v B Tài chính và T ng c c H i quan kim ng ch xu t, nh p khNu và s lư ng các m t hàng xu t, nh p khNu ch y u c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. Riêng th t c mi n thu nh p khNu i v i nguyên li u s n xu t c a các d án s n xu t linh ki n, ph tùng cơ khí, i n, i n t , các d án u tư vào a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn và d án thu c danh m c d án c bi t khuy n khích u tư ư c th c hi n theo Thông tư s 40/2000/TT-BTC ngày15/5/2000 và Thông tư s 117/2000/TT-BTC ngày 21/12/2000 c a B Tài chính. - Các doanh nghi p s n xu t hàng hoá xu t khNu ư c t m chưa n p thu nh p khNu i v i nguyên li u, v t tư nh p khNu s n xu t hàng hoá xu t khNu trong th i h n 9 tháng (tính tròn là 275 ngày theo dương l ch) k t ngày doanh nghi p nh n ư c thông báo thu chính th c c a cơ quan H i quan v s thu ph i n p. i v i m t s s n phNm do yêu c u s n xu t ho c do chu kỳ s n xu t, thì th i gian t m chưa n p thu nh p khNu có th dài hơn 9 tháng. i u ki n và th t c ư c t m chưa ph i n p thu nh p khNu, xác nh th i h n t m chưa ph i n p dài hơn 9 tháng i v i nguyên li u, v t tư nh p khNu s n xu t hàng hoá xu t khNu th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu.
 16. - Trư ng h p doanh nghi p bán s n phNm c a mình s n xu t cho các doanh nghi p khác tr c ti p s n xu t ra s n phNm xu t khNu ư c mi n thu nh p khNu i v i nguyên li u nh p khNu tương ng v i s s n phNm này theo quy nh t i i u 58 c a Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph . Vi c mi n thu nh p khNu th c hi n như sau: Khi nh p khNu v t tư, nguyên li u s n xu t s n phNm bán cho doanh nghi p khác s n xu t hàng xu t khNu, doanh nghi p ph i n p thu nh p khNu theo quy nh. Sau khi doanh nghi p s n xu t hàng xu t khNu ã xu t khNu s n phNm, doanh nghi p nh p khNu nguyên li u làm th t c g i B Tài chính ngh hoàn thu nh p khNu i v i nguyên li u nh p khNu s n xu t s n phNm bán cho doanh nghi p s n xu t hàng xu t khNu. Th t c ngh hoàn thu bao g m: - Công văn ngh hoàn thu c a doanh nghi p trong ó có tính toán và ghi rõ s ti n thu nh p khNu nguyên li u ư c hoàn; - nh m c tiêu hao v t tư, nguyên li u s n xu t s n phNm; - T khai H i quan nh p khNu và biên lai n p thu nh p khNu c a v t tư, nguyên li u s d ng s n xu t s n phNm; - H p ng bán s n phNm c a doanh nghi p cho doanh nghi p khác trong ó ghi rõ s n phNm ó ư c s d ng s n xu t hàng xu t khNu; - Hoá ơn bán hàng c a doanh nghi p cho doanh nghi p khác s n xu t hàng xu t khNu; - T khai H i quan xu t hàng c a doanh nghi p s n xu t hàng xu t khNu ã ư c H i quan c a khNu xác nh n hàng ã th c xu t khNu (b n sao công ch ng); - B n kê khai c a doanh nghi p s n xu t hàng xu t khNu v s lư ng, giá tr bán thành phNm do doanh nghi p s n xu t ã ư c s d ng s n xu t hàng hoá ã xu t khNu. Giám c doanh nghi p s n xu t hàng hoá xu t khNu ph i ch u trách nhi m v b n kê khai này. Căn c các h sơ nêu trên, B Tài chính s ra quy t nh hoàn thu nh p khNu cho doanh nghi p nh p khNu nguyên li u. 2. Kê khai và truy thu thu xu t, nh p khNu: - Trư ng h p doanh nghi p ch xu t mua hàng hoá, v t tư, nguyên li u t th trư ng n i a không ưa vào s n xu t, gia công mà xu t khNu ra nư c ngoài ph i n p thu xu t khNu theo Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu hi n hành. - Hàng hoá nh p khNu c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho c các bên nư c ngoài h p doanh ã ư c mi n thu nh p khNu trong các trư ng h p nói trên, n u s d ng vào m c ích khác v i m c ích ư c mi n thu nh p khNu, ho c như ng bán t i th trư ng Vi t Nam thì ph i ư c B Thương m i cho phép và ph i truy n p la s thu nh p khNu ã ư c mi n.
 17. i v i hàng hoá thu c i tư ng ch u thu tiêu th c bi t theo Lu t thu tiêu th c bi t ngày 28/10/1995, Lu t thu tiêu th c bi t s 05/1998/QH10 ngày 20/5/1998, ã nh p khNu khi các Lu t này chưa có hi u l c và ã ư c mi n thu nh p khNu, nhưng khi s d ng vào m c ích khác v i m c ích ban u, ho c như ng bán t i th trư ng Vi t Nam vào th i i m Lu t thu tiêu th c bi t có hi u l c thì ngoài vi c ph i truy n p thu nh p khNu (theo thu su t hi n hành t i th i i m truy n p) các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho c các bên nư c ngoài h p doanh ph i n p c thu tiêu th c bi t i v i các hàng hoá thu c di n ch u thu tiêu th c bi t. - Trong th i h n 2 ngày làm vi c k t ngày s d ng vào m c ích khác v i m c ích ư c mi n thu nh p khNu, ho c như ng bán hàng hoá, các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho c các bên h p doanh có trách nhi m ph i khai báo vơí cơ quan H i quan t nh, thành ph nơi t tr s i u hành chính c a doanh nghi p, ho c khai báo v i cơ quan H i quan nơi như ng bán hàng hoá, ho c khai báo v i cơ quan H i quan nơi doanh nghi p ăng ký t khai nh p khNu hàng hoá (theo Ph l c s 4 ban hành kèm theo Thông tư này). Quá th i h n trên mà không khai báo thì doanh nghi p ho c các bên h p doanh s b x ph t v hành vi tr n l u thu theo quy nh c a Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu và Lu t thu tiêu th c bi t. - i v i các doanh nghi p s n xu t linh ki n, ph tùng thu c các ngành cơ khí, i n, i n t , các d án u tư vào a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn và d án thu c danh m c d án c bi t khuy n khích u tư ph i kê khai, quy t toán thu nh p khNu ã ư c mi n i v i nguyên v t li u ph c v s n xu t theo Thông tư s 40/2000/TT-BTC ngày15/5/2000 c a B Tài chính. i v i doanh nghi p thu c di n c bi t khuy n khích u tư theo tiêu chuNn xu t khNu trên 80% s n phNm và ang ư c mi n thu nh p khNu nguyên li u nh p khNu 5 năm theo i u 57 c a Ngh nh s 24/2000/N -CP, trư ng h p doanh nghi p s n xu t nhi u lo i s n phNm khác nhau, thì ch nh ng s n phNm nào th c s t t l xu t khNu trên 80% m i ư c hư ng ưu ãi mi n thu nh p khNu trên ây. i v i các s n phNm xu t khNu không t t l trên 80% thì doanh nghi p ch ư c mi n thu nh p khNu nguyên li u cho ph n s n phNm th c xu t khNu và doanh nghi p ph i truy n p s thu nh p khNu ã ư c t m mi n i v i ph n s n phNm tiêu th t i Vi t nam. i v i các doanh nghi p u tư vào các a bàn có i u ki n kinh t xã h i c bi t khó khăn nhưng có các cơ s s n xu t t i a phương khác không thu c danh m c các a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn thì ch ư c mi n thu nh p khNu nguyên li u theo i u 57 Ngh nh 24/2000/N -CP i v i s nguyên li u nh p khNu s d ng cho s n xu t t i cơ s s n xu t t t i a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn. - Trong quá trình qu n lý thu thu các doanh nghi p, cơ quan thu qu n lý thu thu có trách nhi m giám sát vi c s d ng hàng hoá xu t nh p khNu ư c mi n thu , khi phát hi n các trư ng h p như ng bán hàng hoá ã ư c mi n thu thì ngoài vi c thu thu giá tr gia tăng theo quy nh t i Lu t thu giá tr gia tăng, C c trư ng c c thu t nh, thành ph ư c quy n ra quy t nh truy thu thu nh p khNu và x ph t theo các quy nh c a Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu.
 18. IV. THU I V I THU NH P T CHUY N NHƯ NG V N Các ch u tư nư c ngoài chuy n như ng ph n v n góp c a mình trong doanh nghi p liên doanh, doanh nghi p 100% v n nư c ngoài ho c h p ng h p tác kinh doanh có thu nh p ph i th c hi n n p thu i v i thu nh p t chuy n như ng v n theo quy nh t i Thông tư này. 1. Thu thu nh p doanh nghi p: Thu nh p thu ư c t chuy n như ng v n là i tư ng ch u thu thu nh p doanh nghi p theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t nam. Thu thu nh p doanh = Thu nh p ch u x Thu su t thu thu nghi p ph i n p thu nh p doanh nghi p 1.1. Thu nh p ch u thu : Thu nh p = Giá - Giá tr ban u c a - Chi phí ch u thu ph n v n chuy n chuy n như ng như ng chuy n như ng Trong ó: + Giá chuy n như ng ư c xác nh là t ng giá tr th c t mà bên chuy n như ng thu ư c theo h p ng chuy n như ng. Trư ng h p h p ng chuy n như ng không quy nh giá thanh toán ho c cơ quan thu có cơ s xác nh giá thanh toán ã không ư c xác nh theo giá th trư ng, cơ quan thu có quy n ki m tra và n nh giá tr thanh toán c a h p ng trên cơ s tham kh o giá th trư ng ho c giá có th bán cho bên th ba và các h p ng chuy n như ng tương t . + Giá tr ban u c a ph n v n chuy n như ng ư c xác nh trên cơ s s sách, ch ng t k toán v v n góp c a ch u tư t i th i i m chuy n như ng v n ã ư c h i ng qu n tr doanh nghi p liên doanh công nh n i v i doanh nghi p liên doanh, ho c k t qu ki m toán c a cơ quan ki m toán i v i doanh nghi p 100% v n nư c ngoài, ho c các bên tham gia h p doanh công nh n phù h p v i Lu t pháp hi n hành c a Vi t Nam. Trư ng h p các ch u tư sau ti p t c chuy n như ng l i ph n v n góp c a mình, giá tr ban u c a ph n v n em chuy n như ng t ng l n sau ó ư c xác nh b ng giá tr chuy n như ng c a h p ng chuy n như ng ngay trư c ó c ng v i giá tr th c t v n góp b sung thêm (n u có) xác nh theo nguyên t c nêu t i kho n này. + Chi phí chuy n như ng là các kho n chi th c t liên quan tr c ti p n vi c chuy n như ng, theo ch ng t g c ư c cơ quan thu công nh n. Trư ng h p chi phí chuy n như ng phát sinh nư c ngoài thì các ch ng t g c ó ph i ư c m t cơ quan công ch ng ho c ki m toán c l p c a nư c có chi phí phát sinh xác nh n. Chi phí chuy n như ng bao g m: chi phí làm các th t c pháp lý c n thi t cho vi c chuy n như ng; các kho n phí và l phí ph i n p khi làm th t c chuy n như ng; các
 19. chi phí giao d ch, àm phán, ký k t h p ng chuy n như ng và các chi phí khác, có ch ng t ch ng minh. 1.2. Thu su t thu thu nh p doanh nghi p: Thu su t thu thu nh p doanh nghi p i v i thu nh p t chuy n như ng v n là 25%. 2. Thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài: Nhà u tư nư c ngoài có l i nhu n t chuy n như ng v n, sau khi ã n p thu thu nh p chuy n như ng v n theo hư ng d n t i i m 1 trên ây, khi chuy n l i nhu n ra nư c ngoài ho c gi l i l i nhu n t i nư c ngoài, ph i n p thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài. M c thu su t thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài theo quy nh t i Gi y phép u tư. Trư ng h p nhà u tư nư c ngoài chưa góp v n pháp nh theo Gi y phép nhưng không ti p t c u tư và chuy n như ng v n, có l i nhu n t chuy n như ng v n. Khi chuy n s l i nhu n thu ư c t chuy n như ng v n ra nư c ngoài ph i xác nh m c thu su t thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài theo m c v n pháp nh th c t ã góp t i th i i m chuy n như ng phù h p v i quy nh t i i u 50 c a Ngh nh s 24/2000/N -CP. 3. Kê khai, n p thu : 3.1. Kê khai n p thu thu nh p doanh nghi p i v i thu nh p t chuy n như ng v n: Bên nh n chuy n như ng v n có trách nhi m kh u tr ti n thu ph i n p c a bên chuy n như ng và n p vào NSNN. Ch m nh t 5 ngày làm vi c k t ngày cơ quan có thNm quy n chuNn y vi c chuy n như ng v n, bên nh n chuy n như ng v n ph i l p t khai thu v chuy n như ng v n n p cho cơ quan thu a phương nơi qu n lý doanh nghi p (theo Ph l c s 5 ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo h p ng chuy n như ng, quy t nh chuNn y vi c chuy n như ng v n c a cơ quan có thNm quy n, ch ng nh n v n góp và các ch ng t g c c a các kho n chi phí; ng th i n p s thu ph i n p Kho b c Nhà nư c và g i b n sao gi y n p ti n thu cho cơ quan chuNn y vi c chuy n như ng v n. Trư ng h p phát hi n vi c kê khai, tính toán s thu ph i n p chưa chính xác, trong vòng 5 ngày làm vi c k t khi nh n ư c t khai, cơ quan thu ph i thông báo s thu ph i n p cho ngư i n p thu ho c yêu c u ngư i n p thu cung c p các tài li u c n thi t xác nh chính xác s thu ph i n p. 3.2. Kê khai n p thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài: theo hư ng d n t i i m 3, M c II, Ph n này. V. CÁC LO I THU VÀ NGHĨA V TÀI CHÍNH KHÁC
 20. Các lo i thu và các nghĩa v tài chính khác như thu giá tr gia tăng, thu tiêu th c bi t, thu môn bài, thu tài nguyên, ti n thuê m t t, m t nư c, m t bi n... áp d ng i v i các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và các bên nư c ngoài h p doanh ư c th c hi n theo quy nh t i các văn b n pháp lu t hi n hành. Ph n th ba: QUY T TOÁN THU VÀ KI M TRA TÌNH HÌNH N P THU T I DOANH NGHI P I. QUY T TOÁN THU HÀNG NĂM K t thúc m i năm tài chính, các doanh nghi p ph i l p báo cáo quy t toán thu g i cho cơ quan thu . Vi c quy t toán thu hàng năm ư c ti n hành theo n i dung quy nh dư i ây: 1/ Ch m nh t là sau 90 ngày k t ngày k t thúc năm tài chính, doanh nghi p ph i n p báo cáo tình hình s n xu t kinh doanh, báo cáo k toán ã ư c ki m toán b i m t t ch c ki m toán c l p ư c phép ho t ng t i Vi t Nam, T khai quy t toán thu thu nh p doanh nghi p (theo Ph l c s 6 ban hành kèm theo Thông tư này) và báo cáo quy t toán các kho n thu ph i n p trong năm (theo Ph l c s 7 ban hành kèm theo Thông tư này) cho C c thu a phương nơi doanh nghi p t tr s i u hành chính. Trong vòng 10 ngày làm vi c k t ngày quy nh n p báo cáo quy t toán thu nêu trên, các doanh nghi p ph i n p s thu còn thi u theo báo cáo quy t toán vào Ngân sách Nhà nư c. N u sau 10 ngày mà chưa n p thì ngoài vi c n p s thu còn thi u, các doanh nghi p còn ph i n p ti n ph t n p ch m theo quy nh. Các doanh nghi p không ư c phép bù tr s n p th a c a lo i thu này v i s n p thi u c a lo i thu khác khi l p quy t toán thu hàng năm. 2/ Căn c báo cáo s n xu t, kinh doanh và báo cáo quy t toán tài chính c a doanh nghi p, C c thu các t nh, thành ph tr c thu c trung ương tính toán l i t ng lo i thu doanh nghi p ph i n p trong năm tài chính, ng th i i chi u v i các t khai thu nh kỳ trong năm xác nh tính xác th c c a các t khai thu , báo cáo quy t toán thu . Trư ng h p báo cáo thu doanh nghi p l p không chính xác, C c thu t ch c ki m tra tình hình n p thu c a doanh nghi p. II. KI M TRA TÌNH HÌNH N P THU T I DOANH NGHI P Trong quá trình qu n lý thu i v i các doanh nghi p, C c thu t nh, thành ph ch u trách nhi m t ch c ki m tra thu nh kỳ ho c t xu t t i doanh nghi p khi c n thi t. C c thu ph i t ch c ki m tra m i năm m t l n tình hình n p thu i v i các trư ng h p sau ây : - Các doanh nghi p m i i vào ho t ng phát sinh l liên t c t 3 năm tr lên. - Các doanh nghi p tr ng i m thu.
Đồng bộ tài khoản