Thông tư 13/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:42

0
123
lượt xem
41
download

Thông tư 13/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 13/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 13/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. Th«ng t  cña  é   µi c h Ý n h   è  13/2001/TT­B T C  n g µ y   th¸ng 3 n¨ m  2001 H íng  B T S 8  d É n  thùc hi Ö n  q u y   Þ n h  v Ò  thu Õ  ® èi   c¸c  ® víi h × n h  thøc ® Ç u  t theo L u Ët  Ç u  t n íc n g o µi  ® t¹i Öt N a m  Vi ­ C¨n  LuËt ®Çu        cø    tnícngoµit¹    i ViÖt Nam   îcQuèc        ®   héinícCéng hoµ  x∙ héi chñ      nghÜa ViÖt Nam     th«ng qua  ngµy 12/11/1996;LuËt    söa  æi, bæ   ®   sung  mét  ®iÒu  sè  cña  LuËt ®Çu      t níc ngoµi t¹    i ViÖt Nam   îc Quèc        ®   héi níc Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa ViÖtNam     th«ng qua ngµy  9/6/2000; ­ C¨n  c¸c LuËt,Ph¸p    cø      lÖnh thuÕ hiÖn hµnh cña    níc Céng hoµ  héi X∙    Chñ  nghÜa  ViÖt Nam;    c¸c NghÞ    c¨n cø    ®Þnh  cña ChÝnh  phñ quy ®Þnh    chi tiÕtthi     hµnh    c¸cLuËt,Ph¸p    lÖnh thuÕ; ­ C¨n  NghÞ     cø  ®Þnh  24/2000/N§      sè  ­ CP ngµy 31/7/2000 cña ChÝnh   phñ  quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt ®Çu        tnícngoµit¹ ViÖtnam;     i   ­ C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh  36/CP  sè  ngµy 24/4/1997 cña ChÝnh phñ  ban  vÒ  hµnh  quy  chÕ khu  c«ng nghiÖp,khu    chÕ xuÊt,khu    c«ng nghÖ cao; ­ C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh  62/CP  ngµy 15/8/1998 cña ChÝnh  phñ ban hµnh  Quy  chÕ  ®Çu    theo  t Hîp ®ång  x©y dùng  kinh  ­  doanh    ­ chuyÓn giao,Hîp    ®ång  x©y  dùng    ­ chuyÓn  giao­ kinh    doanh, Hîp    ®ång x©y  dùng  chuyÓn   ­  giao  dông  ¸p  cho  ®Çu      t níc ngoµit¹    iViÖt nam,    NghÞ  ®Þnh  02/1999/N§­ sè  CP   ngµy  27/1/1999 cña    ChÝnh  phñ  viÖc  vÒ  söa ®æi, bæ     sung  mét  ®iÒu   sè  cña NghÞ  ®Þnh  62/CP; sè  Bé    Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn    c¸c quy ®Þnh     vÒ thuÕ ®èi    víic¸c  h×nh  thøc ®Çu      ttheo LuËt ®Çu          tnícngoµit¹ ViÖtNam   sau:     i   nh  P h Ç n  thø n h Êt N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g 1.§èit        îng ¸p dông  cña  Th«ng   tnµy: ­ C¸c    doanh nghiÖp  ªndoanh, doanh  li     nghiÖp  100%  vèn    níc ngoµi® îc     thµnh lËp theo LuËt ®Çu        t níc ngoµi t¹    i ViÖt Nam   íi®©y           (d   gäi t¾t lµ doanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµi). ­ Ng©n  hµng  ªndoanh  li   gi÷a ng©n hµng ViÖt Nam       víing©n hµng    níc ngoµi® îcc¬      quan  Nhµ    nícqu¶n    lý®Çu      tnícngoµicÊp    giÊy phÐp    theo  LuËt  §Çu     tnícngoµit¹ ViÖtnam.     i   ­ C¸c    doanh  nghiÖp b¶o hiÓm, doanh nghiÖp m«i    gií b¶o  i hiÓm   vèn  cã  ®Çu   níc ngoµi thµnh  t     lËp  ho¹t®éng  vµ    theo LuËt §Çu   níc ngoµi t¹  t     i ViÖt  nam, LuËt Kinh    doanh  b¶o hiÓm. ­ C¸c    doanh nghiÖp  ªndoanh  îcthµnh  trªnc¬  c¸c HiÖp  li   ®   lËp    së    ®Þnh  ký  gi÷a ChÝnh    phñ Céng hoµ  héiChñ  X∙    nghÜa  ViÖt Nam   ChÝnh    vµ  phñ    níc ngoµi.NÕu     HiÖp ®Þnh  c¸c quy  cã    ®Þnh nghÜa  thuÕ  vô  cho doanh nghiÖp   
 2. li   ªndoanh kh¸c víi     híng dÉn  i   t¹ Th«ng     tnµy  thùc hiÖn  th×    theo  quy  ®Þnh  cña  HiÖp  ®Þnh ®ã. ­ C¸c    bªn    nícngoµitham          gia hîp t¸ckinh doanh    së      trªnc¬  hîp ®ång    (díi ®©y          gäit¾tlµc¸cBªn    nícngoµihîp doanh)theo LuËt ®Çu                tnícngoµit¹ ViÖt    i   Nam.  ­ C¸c    doanh  nghiÖp  BOT,  BTO,  thµnh  theo  BT  lËp  LuËt §Çu       tnícngoµi   t¹ ViÖt nam.  i Trêng  hîp trong quy  chÕ  ho¹t  ®éng  cña doanh nghiÖp do  ChÝnh  phñ  ban  hµnh  hoÆc   hîp ®ång  x©y  dùng­kinh doanh­chuyÓn  giao  (BOT), hîp    ®ång  x©y dùng­ chuyÓn  giao­kinh doanh  (BTO), hîp    ®ång x©y  dùng­chuyÓn  giao  (BT) ® îc ChÝnh      phñ  phª duyÖt  quy  cã  ®Þnh  nghÜa  vô  thuÕ kh¸cvíi     híng dÉn      t¹ Th«ng   i tnµy      th× ¸p dông theo c¸cquy      ®Þnh ®ã. TÊt  c¸c ®èi t   trªn,   c¶     îng kÓ    ®©y    díi tuú tõng  ng÷  c¶nh  thÓ,sÏ® îcgäi cô          t¾tlµdoanh      nghiÖp. C¸c nghÜa  thuÕ  vô  ®èi      víic¸c ®èi îng tiÕn  t   hµnh    ho¹t®éng t×m kiÕm,  th¨m    dß, khaith¸cdÇu      khÝ    t¹ ViÖtnam   i   theo LuËt dÇu      khÝ  híng dÉn  cã    riªng. 2.Mét  ®Þnh    sè  nghÜa: ­"N¨m  tÝnh thuÕ" lµ n¨m      d¬ng  lÞch b¾t ®Çu     tõ ngµy  th¸ng 1  kÕt  1    vµ  thóc ngµy  th¸ng 12    31    hµng  n¨m. Trêng      hîp doanh nghiÖp  îcBé    ®   Tµi chÝnh  chÊp  thuËn    ¸p dông n¨m    tµichÝnh  kh¸c víi     n¨m d¬ng lÞch th× n¨m      tÝnh  thuÕ  lµn¨m      tµichÝnh ®ã. ­"N¨m ®Çu     tiªn kinh doanh  l∙  lµ  cã  i" n¨m     tµi chÝnh ®Çu     tiªn doanh  nghiÖp    ph¸tsinhl∙    ikh«ng  , tÝnh      lç® îcchuyÓn  bïtrõsè      cña    c¸cn¨m  íc. tr ­ "Hîp ®ång    giao dÞch kh«ng theo    gi¸thÞ  êng"      tr lµ c¸c hîp ®ång  giao  dÞch,mua  bÞ    b¸n  ¶nh  hëng      bëic¸c quan    ¬ng    hÖ th m¹ikh«ng  b×nh  êng  th nh  giao dÞch    gi÷a c¸cdoanh      nghiÖp  ªnkÕt    li   mµ trong ®ã      c¸cdoanh  nghiÖp  nµy  bÞ rµng  buéc    víinhau    bëinh÷ng ®iÒu  kiÖn  îc® a    ®   ra hoÆc     Æt  ¸p ® kh¸c víi     nh÷ng  ®iÒu kiÖn  îc® a    ®   ra gi÷a c¸cdoanh      nghiÖp  ®éc lËp. C¸c  doanh  nghiÖp  îccoilµdoanh  ®       nghiÖp  ªnkÕt  li   khi: (i) Mét doanh nghiÖp tham      gia trùctiÕp hoÆc     gi¸ntiÕp vµo viÖc ®iÒu  hµnh, kiÓm  so¸t hoÆc     gãp vèn ph¸p  ®Þnh  hoÆc  vèn    cæ phÇn   vµo mét  doanh nghiÖp  kh¸c. (i     i Hai doanh  ) nghiÖp cïng chÞu  ®iÒu    sù  hµnh, kiÓm         so¸ttrùctiÕp hay    gi¸n tiÕp    cña mét doanh  nghiÖp  kh¸c hoÆc       hai doanh nghiÖp  cïng  mét  cã  doanh  nghiÖp  kh¸ctham      giagãp  vèn. P h Ç n  thø h ai H íng d É n  thùc hi Ö n  c¸c q u y  ® Þ n h  v Ò  thu Õ I. h u Õ  thu n h Ë p  d o a n h  n g hi Ö p:  T 1.§èit      îng chÞu  thuÕ: TÊt  c¸c kho¶n    c¶    thu nhËp    îctõ bÊt kú    thu ®       ho¹t®éng  kinh tÕ    nµo  cña  doanh  nghiÖp,lµ®èi t        îng chÞu  thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp. 2
 3. 2.§èit      îng nép  thuÕ: C¸c  doanh  nghiÖp     îng nép  lµ®èi t   thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp. Trêng    hîp mét  chøc,c¸nh©n    tæ      nícngoµi®Çu      tcïng mét      lócvµo  nhiÒu  hîp ®ång        hîp t¸ckinh doanh  thuÕ      th×  thu nhËp  doanh nghiÖp  îctÝnh  ®   riªng   cho  tõng   hîp ®ång hîp    t¸ckinh doanh  (kÓ  tr c¶  êng  hîp c«ng      ty níc ngoµi  thµnh    lËp V¨n phßng ®iÒu  hµnh chung    t¹ ViÖtnam). i   3.X¸c    ®Þnh    thu nhËp  chÞu  thuÕ: Thu nhËp  Doanh    thu tÝnh  Tæng    c¸c Thu  chÞu  = thu nhËp    chÞu  ­ kho¶n      chihîp + nhËp  thuÕ  thuÕ trong n¨m    lý,   trong   lÖ  hîp   kh¸c trong n¨m    tÝnh thuÕ n¨m tÝnh thuÕ tÝnh  thuÕ Khi x¸c ®Þnh  nhËp      thu  chÞu thuÕ, doanh    nghiÖp  îc trõsè    ®     lçcña    c¸c n¨m   íc theo  tr   quy ®Þnh   i§iÒu  NghÞ   t¹  55  ®Þnh   24/2000/N§­   sè  CP ngµy  31/7/2000 cña    ChÝnh  phñ quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt §Çu       tnícngoµit¹    i ViÖtnam.     Riªng ®èi víi       nícngoµihîp doanh  îcchuyÓn  lçph¸tsinh tõ n¨m  bªn        ®   sè          tµichÝnh    2000  sang    c¸c n¨m  tiÕp theo ®èi    víitõng Hîp ®ång  hîp    t¸c kinh   doanh. §èi víibªn          níc ngoµi hîp    doanh  dông  ¸p  n¨m    tµichÝnh kh«ng  ph¶ilµ     n¨m d¬ng  lÞch,nÕu    n¨m    tµichÝnh  1999­ 2000 kÕt thóc tr     ícngµy 1/7/2000   l¹i ph¸tsinh lçth× sè            lçcña  n¨m    tµichÝnh  1999­2000  nµy kh«ng thuéc diÖn  îc   ®   chuyÓn    lçsang    c¸cn¨m  tiÕp theo.   ViÖc  chuyÓn    îcthùc hiÖn  lç®     theo kÕ    ho¹ch cña    doanh nghiÖp.Trªn c¬      së  ho¹ch s¶n  kÕ    xuÊt kinh doanh      cña m×nh,  trong ph¹m    ngµy  tõ khi   vi15  kÓ      lËp b¸o c¸o  quyÕt  to¸n thuÕ  x¸c    vµ  ®Þnh   îc sè    ®   lç ph¸t sinh    cña  n¨m     tµi chÝnh  ®ã,  doanh nghiÖp  chñ  ®éng  ®¨ng  víic¬  ký    quan  thuÕ    kÕ ho¹ch   chuyÓn    lçcña  n¨m    tµichÝnh  ®Ó     ®ã  trõvµo    thu nhËp chÞu  thuÕ  cña    c¸cn¨m  tiÕp theo (trong ph¹m    n¨m  tõ n¨m    vi5  kÓ    tiÕp theo    n¨m    ph¸tsinh lç)vµ      thùc   hiÖn ®óng   thêigian chuyÓn    ®¨ng    lç®∙  ký. VÝ     dô: n¨m 2000  doanh nghiÖp    A ph¸tsinh lç 500.000        USD. Theo dù  kiÕn  tõ n¨m  kÓ    2001 doanh  nghiÖp  b¾t  A  ®Çu   l∙ 150.000  cã   i USD, 2002    l∙i 200.000 USD,  2003    l∙ 300.000  i USD,  2004    l∙ 400.000  i USD   n¨m  vµ  2005    l∙i 550.000 USD.  Theo  quy ®Þnh   iGiÊy  t¹  phÐp  ®Çu   , doanh  t  nghiÖp    îc A ®   miÔn thuÕ    thu nhËp doanh  nghiÖp  n¨m. 2  Nh vËy,theo    quy  ®Þnh  i t¹  §iÒu    48, NghÞ  ®Þnh  24/2000/N§­ CP, doanh  nghiÖp  ® îc miÔn  A    thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp  n¨m  2  2001  2002  vµ  (n¨m  2001    lµn¨m ®Çu     tiªnkinh doanh  l∙ .Doanh    cã  )   i nghiÖp  cã  A  thÓ   lùa chän  ph­ ¬ng  chuyÓn    ¸n  lç n¨m  2000  sang    c¸c n¨m    tõ 2003  ®Õn  2005    îc hëng  ®Ó ®   trän vÑn  n¨m    2  miÔn  thuÕ. ViÖc    chuyÓn   lçsang  n¨m  nµo  doanh  do  nghiÖp  A    tù quyÕt  ®Þnh  ®¨ng  (cã  vµ  ký  thÓ  chuyÓn  toµn  sè    bé  lç cña  n¨m 2000  sang  n¨m 2005 hoÆc   chia®Òu   lçcña    sè    n¨m  2000 sang  n¨m    3  tõ n¨m 2003  ®Õn   n¨m 2005). a) Doanh      thu tÝnh    thu nhËp  chÞu  thuÕ  trong n¨m    tÝnh  thuÕ: 3
 4. Doanh    thu tÝnh    thu nhËp chÞu thuÕ cña doanh nghiÖp    lµtoµn  tiÒn bé    b¸n hµng, tiÒn    cung cÊp  dÞch  (kh«ng  thuÕ    vô  cã  gi¸ trÞ gia t¨ng) vµ      c¸c kho¶n    thu kh¸ccña    doanh  nghiÖp  trong n¨m    tÝnh thuÕ.  Mét  tr sè  êng hîp  thÓ, doanh  cô    thu    ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ  îc ®   x¸c®Þnh  sau:   nh  *      §èi víihµng  hãa b¸n theo ph¬ng thøc    tr¶gãp    lµ doanh  cña  thu  hµng  hãa   tÝnh  b¸n   theo gi¸b¸n tr¶mét            lÇn,kh«ng bao gåm       l∙tr¶chËm. i * §èivíi        ho¹t®éng  cho      thuªtµis¶n  cho    nh  thuªnhµ,cho        thuªv¨n phßng,  kinh doanh    cho  thuªc¬  h¹    së  tÇng,lµ sè      tiÒn thuªph¶ithu      tõng  theo  kú  hîp  ®ång  thuª.Trêng    thu    hîp cã  tiÒn  íc cho  tr   nhiÒu n¨m  doanh  tÝnh    th×  thu  thu nhËp  chÞu thuÕ  tõng n¨m  îcx¸c ®Þnh  ®     b»ng  tiÒn thuªthu tr   sè        ícchia ®Òu     cho  n¨m    íc. sè  thu tr *      §èi víihµng  hãa, dÞch  dïng      vô  ®Ó trao ® æi, biÕu, tÆng, doanh          thu  ®Ó   tÝnh   thu nhËp  chÞu  thuÕ  theo    cña  gi¸b¸n  s¶n phÈm,  hµng  hãa,dÞch    vô  cïng lo¹ hoÆc  ¬ng  ¬ng    tr   i   t ® trªnthÞ  êng      t¹ thêi®iÓm     æi,biÕu  i trao®   tÆng. *      §èi víis¶n phÈm     tù dïng,doanh  ®Ó     thu  tÝnh  nhËp  thu  chÞu thuÕ    lµ chiphÝ      ®Ó s¶n  xuÊtra s¶n      phÈm   ®ã. *      §èi víiho¹t®éng    gia c«ng hµng hãa, doanh    thu    ®Ó tÝnh  thu nhËp  chÞu  thuÕ    lµ tiÒn  vÒ     thu  gia c«ng  bao gåm   tiÒn  c¶  c«ng, nhiªn liÖu,®éng        lùc,vËtliÖu phô  chiphÝ        vµ    kh¸cphôc  cho    vô  viÖc    giac«ng hµng hãa. *        §èi víiho¹t®éng tÝn dông      lµ l∙ tiÒn  i cho vay ph¶ithu    trong n¨m    tÝnh  thuÕ. * §èivíi        ho¹t®éng  kinh doanh    b¶o hiÓm   t¸ b¶o  vµ  i   hiÓm, doanh      thu ®Ó tÝnh    thu nhËp  chÞu thuÕ    tiÒn ph¶ithu vÒ  lµ sè        phÝ  b¶o  hiÓm  gèc,phÝ      ®¹i lýgi¸m    ®Þnh, phÝ    nhËn    t¸ b¶o  i hiÓm,    thu hoa  hång    t¸ b¶o  i hiÓm   c¸ckho¶n  vµ    thu kh¸c.   * §èivíi       Hîp  ®ång      hîp t¸ckinh doanh    theo  h×nh  thøc  chias¶n    phÈm   th×  kho¶n    tiªuthô s¶n  thu vÒ      phÈm   îctÝnh  sau: ®   nh  + S¶n phÈm   îcchia nÕu      i ®     tiªuthô t¹ thÞ  êng  tr ViÖt Nam   c¸c kho¶n    th×    thu ® îcx¸c®Þnh              trªngi¸b¸n s¶n  phÈm     tr t¹ thÞ  êng  i ViÖtNam.   + S¶n phÈm   îc chia xuÊt khÈu  níc ngoµith×    ®       ra      c¸c kho¶n  ® îc x¸c thu      ®Þnh    së    trªnc¬  gi¸xuÊtFOB         t¹ c¸ccöa  i khÈu  ViÖtNam.   Khix¸c®Þnh      nghÜa  thuÕ  vô  cña Bªn    nícngoµihîp doanh,tr       êng      hîp c¸c bªn    hîp doanh kh«ng cung cÊp  îcgi¸tiªuthô s¶n  ®         phÈm  hoÆc  viÖc      tiªuthô s¶n phÈm  kh«ng  îcthùc hiÖn  ®     theo nguyªn t¾c    giao dÞch mua  b¸n theo    gi¸ thÞ  êng,th× doanh    îcx¸c ®Þnh  tr     thu ®     theo    c¸c nguyªn t¾c    quy ®Þnh  it¹ Môc    IV,PhÇn  ba    thø  cña  Th«ng  tnµy. b) C¸c    kho¶n        chihîp lýtrong n¨m    tÝnh  thuÕ: C¸c kho¶n    li   chicã  ªnquan  ®Õn  viÖc h×nh thµnh thu nhËp chÞu thuÕ  trong n¨m    tÝnh  thuÕ  cña doanh nghiÖp    ¸p dông  bÊt kÓ    chÕ  kÕ    ®é  to¸nnµo,   ® îcx¸c®Þnh      bao gåm     c¸ckho¶n sau ®©y: b1. KhÊu    hao  chiphÝ  vµ    söa  ch÷a    tµis¶n  ®Þnh  cè  dïng cho s¶n xuÊt  kinh doanh,cung      øng dÞch    vô.Møc  khÊu hao    tµis¶n  ®Þnh  îcx¸c®Þnh  cè  ®     trªnc¬  doanh    së  nghiÖp ®¨ng  thêih¹n  dông    ký    sö  tµis¶n    quan  víic¬  thuÕ  trùctiÕp    qu¶n    lýdoanh nghiÖp    trªnnguyªn t¾c    khÊu  hao theo  êng  ® th¼ng,  4
 5. phï hîp      víiquy ®Þnh  i t¹ QuyÕt ®Þnh  166/1999/Q§/BTC  sè  ngµy 30/12/1999  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh. Bé      b2. Chi phÝ  nguyªn liÖu, vËt    liÖu, nhiªn liÖu, n¨ng îng, c«ng  lao       l   cô    ®éng, hµng    hãa  thùc tÕ  dông    sö  vµo s¶n xuÊt,kinh doanh      dÞch  li   vô  ªnquan  ®Õn   doanh    thu nhËp  thu vµ    chÞu  thuÕ trongn¨m    tÝnh thuÕ. b3. TiÒn ¬ng, tiÒn    l   c«ng  c¸c kho¶n  vµ    mang  tÝnh chÊt tiÒn ¬ng, tiÒn   l     c«ng; tiÒn  gi÷a  vµ      ¨n  ca  c¸c kho¶n  phô cÊp, trîcÊp        tr¶ cho ngêi lao    ®éng  ViÖt Nam   nícngoµitrªnc¬  hîp ®ång      vµ        së    lao ®éng hoÆc   tho¶      íclao ®éng  tËp thÓ,phïhîp víi         ph¸p      luËtlao ®éng        ®èi víi doanh  c¸c nghiÖp  thµnh    lËp vµ  ho¹t®éng    theo LuËt §Çu         tnícngoµit¹ ViÖtnam.     i   b4.Chi phÝ      nghiªncøu    khoa häc,c«ng    nghÖ;    chis¸ng kiÕn    c¶itiÕn;chi     b¶o    vÖ m«i  êng; chi phÝ  tr     b¶o qu¶n kho tµng, nhµ    cöa, phßng    ch¸y ch÷a  ch¸y;chiphÝ      cho    gi¸odôc,®µo    tÕ  c¶      t¹o,y  kÓ  c¸c kho¶n    trî tÕ,gi¸o chihç    y      dôc cho  ngoµinh:®ãng  bªn      gãp  vµo  quÜ  khuyÕn  häc,gióp ®ì  êng      tr häc sinh  tµn tËt,     häc sinh kh«ng      n¬in¬ng tùa. b5.Chi phÝ      dÞch  mua  vô  ngoµi: ­ §iÖn, níc,®iÖn      tho¹i giÊy, bót,mùc,  ,       tiÒn thuª kiÓm     to¸n,in Ên        tµi liÖu. ­ Chi phÝ      b¶o hiÓm   tr¸chnhiÖm,    b¶o hiÓm     tµis¶n theo    hîp ®ång  víi ký    c¸c doanh    nghiÖp b¶o hiÓm   ViÖt Nam     hoÆc     c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm   kh¸c® îcphÐp        ho¹t®éng    hîp ph¸p t¹ ViÖtNam.    i   ­      §èi víikho¶n   chi phÝ  thuª söa    ch÷a      líntµis¶n  ®Þnh   cè  nh»m   kh«i   phôc  n¨ng    lùc cña    tµis¶n  îc h¹ch  ®   to¸n vµo      chi phÝ  s¶n xuÊt,kinh    doanh  trong n¨m.    NÕu     chisöa  ch÷a    ph¸tsinh mét    lÇn      doanh  qu¸ línth×  nghiÖp cã  thÓ lËp    kÕ ho¹ch  ph©n    bæ cho   c¸c n¨m  sau. §èi víinh÷ng          tµis¶n  ®Þnh  cè  ® Æc     thï,viÖc  söa ch÷a  tÝnh  cã  chu  th×  kú  doanh  nghiÖp  îc trÝch tr     ®     íc chi phÝ söa  ch÷a    línvµo    chiphÝ  s¶n xuÊt,kinh doanh    së  to¸nchisöa      trªnc¬  dù      ch÷a    líncña  doanh  nghiÖp. NÕu     kho¶n  trÝch  íc thÊp  tr   h¬n  thùc    sè  chisöa  ch÷a th×  doanh  nghiÖp  îc h¹ch  ®   to¸n thªm  chªnh    sè  lÖch vµo    chiphÝ; nÕu    cao h¬n    th× h¹ch to¸ngi¶m        chiphÝ  trongn¨m.   ­ TiÒn      thuªnhµ,thuª®Êt        ®Ó lµm    v¨n phßng,nhµ  trôsë      xëng.Trêng      hîp c¸c doanh    nghiÖp  thuªnhµ, thuª®Êt          tr¶tiÒn  ícnhiÒu  tr   n¨m  chiphÝ    th×    thuª nhµ,thuª®Êt  îcph©n        ®   bæ cho tõng n¨m    theo sè    n¨m    tr¶tiÒn tr   íc. ­ TiÒn  thuª tµis¶n  ®Þnh      cè  (m¸y mãc,  thiÕtbÞ    ph¬ng  tiÖn) ® îc h¹ch       to¸n vµo      chiphÝ  s¶n xuÊt,kinh doanh      theo  tiÒn  sè  thùc tr¶c¨n  vµo      cø  hîp  ®ång  thuª.Trêng    hîp    tr¶tiÒn thuª tµis¶n  ®Þnh      cè  mét lÇn cho nhiÒu  n¨m  th× tiÒn thuª® îcph©n            bæ dÇn  vµo    chiphÝ  s¶n xuÊtkinh doanh      theo  n¨m  sè  sö dông    tµis¶n  ®Þnh. cè    ­ Chi phÝ      mua  s¾m  hoÆc     tr¶tiÒn  dông      sö  c¸c tµiliÖu kü    thuËt,dÞch    vô, kü    thuËt;chiphÝ  dông      sö  b¶n  quyÒn,  chuyÓn giao c«ng  nghÖ,    chiphÝ  sö dông     îng së  c¸c®èi t   h÷u  c«ng  nghiÖp    nh:b»ng s¸ng chÕ, nh∙n hiÖu    hµng  ho¸,theo    ®ång    c¸c hîp  chuyÓn  giao c«ng nghÖ,  ®ång  x¨ng  ® îc Bé  hîp  li­ ®∙    Khoa  häc C«ng nghÖ  M«i  êng  vµ  tr hoÆc   quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn    phª duyÖt.  ­ Chi phÝ       tvÊn,chiphÝ        thuªc«ng    tyqu¶n    lýtheo    hîp ®ång    thuªqu¶n    lý ®∙  îcBé    ®   KÕ ho¹ch  §Çu   vµ  t chÊp thuËn  c¸c chiphÝ  vµ      dÞch  thuªngoµi vô      kh¸c. 5
 6. b6.C¸c    kho¶n    chicho    lao®éng  theo    n÷  qui®Þnh  cña ph¸p luËt;       b¶o  chi hé    lao ®éng, chib¶o  c¬  kinh doanh; trÝch nép      vÖ  së        quÜ b¶o  hiÓm       x∙ héi, b¶o hiÓm   tÕ  y  cho  ngêi lao ®éng      thuéc nghÜa  cña  vô  doanh nghiÖp, kinh     phÝ c«ng  ®oµn theo chÕ  qui®Þnh.   ®é    b7. C¸c    kho¶n      tr¶l∙tiÒn vay  i   trong ph¹m      vimøc  trÇn    l∙suÊt cho  i   vay do  Ng©n   hµng Nhµ    níc ViÖt Nam     c«ng  ®èi      bè  víic¸c kho¶n  vay  trong      níc;c¸c kho¶n  phÝ  lÖ  Ng©n  hµng,l∙suÊttiÒn vay       i     tr¶theo hîp ®ång  dông  ® îc     tÝn  ®∙    Ng©n   hµng Nhµ    níc chÊp  nhËn  ®èi      víic¸c kho¶n  vay  níc ngoµi.NÕu     ë      hîp ®ång  dông  tÝn  cha  îcNg©n  ®   hµng Nhµ   nícchÊp  nhËn      th× l∙suÊtvµ  i   phÝ  ­® îc x¸c ®Þnh      theo  thùc tÕ        víiquy  sè    chitr¶phï hîp    ®Þnh  trong hîp ®ång      tÝn  dông  nhng kh«ng  qu¸  møc   i l∙ suÊt    cho  vay cao nhÊt  cña    chøc  c¸c tæ  tÝn  dông  ¬ng    th m¹iNhµ  níc. §èi víic¸c Ng©n         hµng  ªndoanh      li   lµ l∙ suÊt,chiÕt khÊu  i     hîp    lý cho    c¸c kho¶n  tiÒn göi,     vèn  vay  ®i  hoÆc     c¸cc«ng  tµi cô    chÝnh kh¸c. C¸c kho¶n    chi phÝ    i tr¶ l∙ tiÒn    vay  ªnquan  li   ®Õn  gãp vèn ph¸p ®Þnh  hoÆc  vèn  ®iÒu  (®èivíiho¹t®éng  lÖ        ng©n hµng) ®Òu     kh«ng  îc tÝnh  ®   vµo  c¸ckho¶n      chiphÝ        khix¸c®Þnh      hîp lý, lÖ      hîp lîtøc chÞu  i thuÕ. b8. C¸c    kho¶n  phßng  dù  gi¶m    gi¸hµng  kho, dù  tån    phßng  c«ng    nî khã  ®ßi,dù    phßng  gi¶m    gi¸chøng kho¸n t¹    i doanh nghiÖp theo híng dÉn    cña  Bé  TµichÝnh.   b9.TrîcÊp th«iviÖc          cho  ngêilao®éng      theo chÕ  hiÖn    ®é  hµnh.  b10. C¸c    kho¶n    ªnquan  i chili   tí ho¹t®éng      cña  Héi ®ång qu¶n    trÞ (VÝ  dô: chiphÝ      cho    c¸c phiªnhäp    cña    Héi ®ång qu¶n    trÞ)cña doanh nghiÖp  ªn li   doanh    phï hîp    víi§iÒu  li   lÖ  ªndoanh  hoÆc  quyÕt nghÞ cña Héi ®ång qu¶n  trÞ. b11. Chi    phÝ  ªnquan    li   trùc tiÕp ®Õn  viÖc u  l th«ng,tiªuthô      s¶n  phÈm   hoÆc  cung cÊp dÞch  nh chi phÝ  vô    b¶o  qu¶n, ®ãng    gãi,bèc    xÕp, vËn  chuyÓn, thuªkho  ,     b∙i b¶o    hµnh s¶n  phÈm,  hµng  ho¸. b12.Chi phÝ      qu¶ng    c¸o,tiÕp thÞ,khuyÕn        m¹i,tiÕp t©n,kh¸nh tiÕt,        giao  dÞch, ®èi    ngo¹i    ,chi phÝ    héi nghÞ  c¸c  ichi phÝ  vµ  lo¹    kh¸c kh«ng    vîtmøc  khèng chÕ    qui®Þnh    díi®©y: ­ C¸c    ngµnh s¶n xuÊt,x©y    dùng  vËn      t¶imíi thµnh lËp  vµo  ®i  s¶n xuÊt  trong 2    n¨m  ®Çu: kh«ng        qu¸ 7% trªntæng  chiphÝ  sè    cña    c¸c kho¶n  ®Õn   b1  b11 nªu  trªn;     n¨m  c¸c sau:kh«ng          qu¸ 5% trªntæng    chiphÝ  cña    c¸c kho¶n b1  ®Õn  b11  trªn. nªu  ­ §èi víiho¹t®éng          kinh doanh  ¬ng    th nghiÖp, ¨n    uèng, dÞch  trong 2    vô    n¨m  ®Çu     míi thµnh lËp:kh«ng    qu¸      7% trªntæng    chiphÝ cña    c¸c kho¶n b1  ®Õn  b11 nªu        trªn(trõgi¸mua  vµo cña hµng hãa  ra);c¸c n¨m  b¸n      sau:kh«ng    qu¸ 5%       trªntæng    chiphÝ cña    c¸ckho¶n  ®Õn   b1  b11  trªn(trõgi¸mua  nªu        vµo  cña hµng  hãa    b¸n ra). ­ §èi víic¸c ngµnh          s¶n  xuÊt,kinh    doanh  ®iÖn, khÝ    ®èt,läc dÇu,      kinh  doanh  x¨ng dÇu,  chÝnh  bu  viÔn th«ng,hµng    kh«ng, trong hai n¨m        ®Çu     míi thµnh    lËp:kh«ng        qu¸ 5% trªntæng  chiphÝ  sè    cña    c¸ckho¶n  ®Õn   b1  b11 nªu  trªn(trõgi¸mua        vµo cña hµng  hãa            b¸n ra ®èi víiho¹t®éng  ¬ng  th nghiÖp);c¸c     n¨m sau:3%       trªntæng  chiphÝ  sè    cña    c¸c kho¶n  ®Õn   b1  b11  nªu        trªn(trõgi¸ mua  vµo cña  hµng hãa            b¸n ra ®èi víiho¹t®éng  ¬ng  th nghiÖp). 6
 7. Mét  tr sè  êng    Æc   hîp ® biÖt,kho¶n      chiphÝ  nµy cÇn ph¶icã    møc  khèng  chÕ cao  h¬n  víimøc  so    khèng chÕ nªu    ph¶i® îcBé    trªnth×      Tµi chÝnh  chÊp  thuËn b»ng      v¨n b¶n,nhng    kh«ng          vîtqu¸ 7% trªntæng    chiphÝ cña    c¸c kho¶n  b1 ®Õn  b11  trªn. nªu  b13. C¸c    kho¶n  ®ãng  gãp cho    chøc  c¸c tæ  ViÖt nam       víimôc  ®Ých    tõ thiÖn,nh©n    ®¹o    nh:®ãng  gãp kh¾c  phôc hËu qu¶ thiªntai    bÊt ngê,   , n¹n    tai   ®ãng  gãp vµo quü  ñng  bµ    hé  mÑ ViÖt nam     anh hïng,gia ®×nh          liÖtsÜ, ngêi  cã c«ng    víic¸ch m¹ng,ngêitµn tËt,           kh«ng    n¬in¬ng    tùa,quü phßng  chèng    c¸c bÖnh    x∙héi. b14.C¸c    kho¶n thuÕ, phÝ  lÖ    vµ  phÝ  mang tÝnh chÊt thuÕ    ph¶inép  ªn   li   quan  ®Õn  ho¹t®éng    s¶n xuÊt,kinh doanh      hµng ho¸,dÞch      vô, nhng kh«ng  bao gåm: thuÕ        gi¸trÞgiat¨ng,thuÕ      thu nhËp doanh nghiÖp  thuÕ  vµ  chuyÓn  thu nhËp        ra nícngoµi.  Riªng ®èi    víic¸c doanh  nghiÖp  s¶n  xuÊt, kinh    doanh  c¸c  Æt   m hµng  kh«ng  thuéc diÖn chÞu thuÕ      gi¸trÞ gia t¨ng hoÆc     êng    c¸c tr hîp nép thuÕ  GTGT   theo ph¬ng ph¸p    trùc tiÕp th×    chiphÝ    ®Ó tÝnh  nhËp  thu  chÞu thuÕ  bao gåm   sè  c¶  thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng trong      gi¸mua   hµng  ho¸,dÞch  ®Çu     vô  vµo. TÊt  c¸c kho¶n    c¶    chiphÝ  trªnph¶icã  nªu      chøng          kho¶n  tõ hîp lÖ,bÊt kú  chinµo    kh«ng  chøng    cã  tõhoÆc  chøng    tõkh«ng    ®Òu   hîp lÖ  kh«ng  îctÝnh  ®   vµo    chiphÝ      khix¸c ®Þnh  nhËp  thu  chÞu  thuÕ  nhËp  thu  doanh  nghiÖp.C¸c    doanh nghiÖp kh«ng  îch¹ch to¸nvµo    ®       chiphÝ    c¸ckho¶n  tiÒn ph¹t,       kho¶n  c¸c chikh«ng  ªnquan    li   ®Õn  doanh    thu nhËp  thu vµ    chÞu  thuÕ      ®Çu    nh:chivÒ  t x©y dùng  b¶n, c¸c  c¬    kho¶n    nguån  chi do  kinh  phÝ  kh¸c  ®µi thä. Doanh    nghiÖp  îcthµnh  vµ    ®   lËp  ho¹t®éng  i t¹  ViÖt nam     theo LuËt §Çu       tnícngoµit¹    i ViÖtnam     kh«ng  îcph©n      ®   bæ chiphÝ  qu¶n    lýcu¶  c«ng      nícngoµi. tymÑ ë    c)Thu    nhËp  kh¸c: Thu  nhËp  kh¸ccña      c¸cdoanh  nghiÖp  bao  gåm: c1.L∙itiÒn göing©n          hµng,l∙cho      i vay (kh«ng  c¸cdoanh  kÓ    nghiÖp  kinh  doanh  trong lÜnh    vùc  dông);l∙b¸n hµng    tÝn       i tr¶chËm. c2. Chªnh    lÖch    vÒ mua,  b¸n ngo¹itÖ; chªnh      lÖch    vÒ mua, b¸n chøng  kho¸n;chªnh    lÖch      tûgi¸theo híng dÉn      cña  TµichÝnh. Bé    c3. Thu    nhËp    vÒ quyÒn  h÷u  sö  së  vµ  dông   tµis¶n cña doanh  nghiÖp  bao  gåm   thu nhËp  chuyÓn  c¶    do  nhîng,thanh        lýtµis¶n.§èivíic¸c tr         êng    hîp tµis¶n    cña doanh  nghiÖp  tæn  bÞ  thÊt,bÞ    háng  nguyªn  do  nh©n  chñ  quan  th× c¸ckho¶n    ªnquan          lçli   títµis¶n  kh«ng  îch¹ch to¸nvµo    i ®ã  ®       thu nhËp  kh¸c  mµ  ph¶ix¸c®Þnh   îng båith     ®èi t     êng  theo chÕ    ®é. c4. Thu    nhËp      tõ c¸c kho¶n    nî khã ®ßi  xo¸ sæ     ®∙    kÕ to¸n nay    ®ßi  îc; ®   c¸c kho¶n      nî ph¶itr¶kh«ng        x¸c ®Þnh  îcchñ      ®   nî;c¸c kho¶n    thu nhËp      tõ ho¹t ®éng  s¶n xuÊtkinhdoanh      cña nh÷ng  n¨m  ícbÞ  sãtmíiph¸thiÖn  tr   bá        ra. c5. KÕt    d cuèi n¨m    c¸c kho¶n    chi phÝ trÝch  íc nhng  tr   kh«ng    chi hÕt  trongn¨m.   c6. C¸c    kho¶n  nhËp  ® îc li   thu  thu    ªnquan ®Õn     c¸c ho¹t®éng    tham    gia li   ªndoanh,®Çu        tcæ phÇn cña  doanh  nghiÖp      t¹ c¸cdoanh  i nghiÖp kh¸c. Thu nhËp    îctõ c¸c ho¹t®éng  thu ®         kinh doanh  nícngoµi® îctÝnh    ë        vµo  thu nhËp    kh¸c®Ó       x¸c®Þnh   thu nhËp chÞu thuÕ.  7
 8. Trêng      hîp c¸c kho¶n    thu nhËp  ®∙  ®ã  nép  thuÕ    thu nhËp  nícngoµith× ë        doanh  nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh  thu      sè  nhËp  íc khi nép  tr     thuÕ thu nhËp  níc ë    ngoµi ®Ó     tÝnh  thuÕ  thu nhËp  theo LuËt  thuÕ  thu nhËp  doanh  nghiÖp  i t¹  ViÖt nam.        Khix¸c®Þnh  thuÕ    sè  thu nhËp  ph¶inép,doanh      nghiÖp  îctrõsè  ®     thuÕ    thu nhËp  nép  nícngoµinhng  thuÕ  îctrõkh«ng      thuÕ  ®∙  ë      sè  ®     vîtqu¸ sè  thu nhËp    tÝnh theo  LuËt thuÕ      thu nhËp  doanh  nghiÖp  cña ViÖt nam     cho    c¸c kho¶n    thu nhËp  ®ã. C¸c kho¶n    thu nhËp sau    khinép thuÕ    thu nhËp doanh nghiÖp    îctõ thu ®     ho¹t®éng  ªndoanh,li     li     ªnkÕt      víi doanh  c¸c nghiÖp trong níckh«ng      ph¶itÝnh    vµo    thu nhËp kh¸ckhix¸c®Þnh          thu nhËp  chÞu  thuÕ. c7. C¸c    kho¶n thu nhËp  kh¸c  ªnquan  li   ®Õn   kinh doanh nhng  kh«ng  tÝnh trong doanh      thu,bao gåm     c¸c kho¶n  tiÒn th nh    ëng  cña kh¸ch hµng, thu       tiÒn ph¹tviph¹m          hîp ®ång, thu nhËp    phÕ       tõ b¸n  liÖu,phÕ     phÈm  (sau    khi®∙  trõc¸ckho¶n        chiphÝ    tiªuthô),  quµ tÆng  b»ng tiÒn cña    chøc,c¸ nh©n    c¸ctæ      cho doanh  nghiÖp. d) Ph¬ng    ph¸p tÝnh      thu nhËp  chÞu  thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp      ®èi víi mét  tr sè  êng    Æc   hîp ® biÖt: §èivíiBªn        níc ngoµihîp doanh, tr       êng    i hîp t¹ giÊy phÐp  kinh doanh    quy  ®Þnh  viÖc nép  thuÕ  cña  Bªn    níc ngoµi hîp    doanh  îc thùc  ®   hiÖn    díih×nh  thøc kho¸n thu    trªn doanh  b¸n  sè  hµng  th× viÖc  x¸c ®Þnh  thu nhËp  chÞu  thuÕ    thu nhËp  viÖc    vµ  kª khainép    thuÕ  îcthùc hiÖn  ®     theo quy    ®Þnh  i t¹ giÊy     phÐp. Trêng  hîp  Bªn    níc ngoµi hîp    doanh  Hîp  ký  ®ång  Hîp    t¸ckinh doanh      víi Bªn  ViÖt nam     theo  ph¬ng  thøc ph©n  chia lî nhuËn  mét      i vµ  Bªn  chÞu  tr¸ch  nhiÖm   h¹ch  to¸n chung, hoÆc         hai bªn  thµnh  lËp Ban ®iÒu  phèi h¹ch    to¸n  chung  th×  Bªn  hîp  doanh    ®ã hoÆc   Ban  ®iÒu  phèi ph¶i kª      khai,nép      c¸c kho¶n  thuÕ    ph¸tsinh trong qu¸ tr×nh kinh doanh,chÞu              tr¸chnhiÖm     h¹ch to¸n,     x¸c®Þnh      thu nhËp  chÞu  thuÕ theo híng dÉn        trªn®©y  ph©n  vµ  chiathu nhËp      chÞu  thuÕ  theo  Hîp  ®ång.  Trêng  hîp Hîp  ®ång  ph¸tsinh      lç th×  lç hµng  sè    n¨m  cña  Hîp  ®ång   còng  îc  ® chia  cho  c¸c Bªn  c¸c  vµ  Bªn  níc ngoµi ® îc     chuyÓn    lçcña  trõsè    m×nh  vµo  nhËp  thu  chÞu  thuÕ cña    c¸c n¨m  tiÕp theo.   Sau    khinhËn  îcthu nhËp, c¸c Bªn    ®         níc ngoµitù kª khai,nép          thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp    quan  víic¬  thuÕ ®Þa  ph¬ng. 4.X¸c    ®Þnh  thuÕ  sè  ph¶inép:   Sè thuÕ    thu nhËp  Thu nhËp  ThuÕ  suÊtthuÕ    doanh nghiÖp ph¶inép  =   chÞu  x thu nhËp    doanh  trong n¨m    tÝnh thuÕ thuÕ nghiÖp Trong  ®ã:  ­ Thu nhËp  chÞu thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp  îc x¸c ®Þnh   ®     nh quy  ®Þnh    t¹ ®iÓm   nªu  i 3  trªn. ­ ThuÕ     suÊt thuÕ  nhËp    thu  doanh nghiÖp  îc quy  ®   ®Þnh  thÓ  cô  trong  giÊy phÐp  ®Çu   . Trêng  t  hîp giÊy phÐp ®Çu    kh«ng  t quy ®Þnh  thuÕ suÊt  thuÕ thu nhËp  doanh  nghiÖp  th×  dông  ¸p  thuÕ  suÊt thuÕ    thu nhËp doanh  nghiÖp  25%. 8
 9. Trong  qu¸  tr×nh ho¹t®éng    nÕu  doanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      t níc ngoµi   hoÆc  bªn    níc ngoµi hîp    doanh  kh«ng        ®¹t c¸c tiªuchuÈn    îc hëng  ®∙i ®Ó ®   u    vÒ  thuÕ suÊt  thuÕ  thu nhËp  doanh  nghiÖp  miÔn  vµ  gi¶m thuÕ  thu nhËp  doanh  nghiÖp  quy  ®Þnh  it¹ §iÒu  vµ  46  §iÒu  NghÞ  48  ®Þnh  24/2000/N§­ sè  CP  ngµy 31/7/2000 cña    ChÝnh  phñ    th× doanh  nghiÖp kh«ng  îchëng  ®∙i. ®   u    C¬ quan  thuÕ    trùctiÕp qu¶n        lýthu thuÕ      ®èi víi doanh  nghiÖp    vµo    c¨n cø  c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó  ® îc hëng   u ®∙i  thuÕ thu nhËp  doanh nghiÖp mµ  doanh  nghiÖp  thùc  ®¹t ® îc hµng  tÕ      n¨m    ®Ó x¸c  ®Þnh  møc  thuÕ  suÊt thu nhËp  doanh  nghiÖp  ®∙ivµ  u    thùc  hiÖn  quyÕt  to¸n thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp  theo møc  thuÕ  suÊt ®ã,    ®ång   thêib¸o      Tµi chÝnh  c¬  c¸o víiBé    vµ  quan  cÊp  giÊy phÐp    ®Çu   tbiÕt. §èi víic¸c doanh        nghiÖp  îc cÊp  ®   GiÊy phÐp ®Çu    íc ngµy  t tr   1/8/2000   nÕu  ®¸p  øng  îc c¸c  ®   ®iÒu  kiÖn  hëng  ®∙i vÒ   u    thuÕ  suÊt  thuÕ  thu  nhËp  doanh  nghiÖp  miÔn  vµ  gi¶m thuÕ    thu nhËp doanh nghiÖp  quy ®Þnh    t¹ §iÒu  i 46  §iÒu  NghÞ   vµ  48  ®Þnh   24/2000/N§­   sè  CP ngµy  31/7/2000  cña  ChÝnh  phñ, c¸c doanh      nghiÖp  v¨n  cã  b¶n    ®Ò nghÞ  quan  c¬  cÊp  giÊy phÐp  ®Çu     t ®iÒu  chØnh  GiÊy phÐp  ®Çu   . C¸c  t  doanh nghiÖp  îc hëng  ®∙icho    ®   u    thêi gian cßn    tõkhigiÊy phÐp    l¹kÓ      i   ®iÒu  chØnh  hiÖu  cã  lùc. 5.Thñ      tôc®¨ng      ký,kª khai,  nép  thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp: a) §¨ng  thuÕ      ký  thu nhËp  doanh  nghiÖp: C¸c  doanh nghiÖp  tr¸chnhiÖm   cã    ®¨ng  thuÕ    ký  thu nhËp doanh nghiÖp  cïng víi     viÖc ®¨ng  nép  ký  thuÕ            quan  gi¸trÞgiat¨ngvíic¬  thuÕ    trùctiÕp qu¶n    lýdoanh    nghiÖp.Doanh    nghiÖp ®¨ng  nép  ký  thuÕ    thu nhËp doanh nghiÖp  i t¹  c¬ quan  thuÕ ®Þa  ph¬ng    n¬idoanh nghiÖp ®ãng    chÝnh. trôsë  b) Kª    khaithuÕ      thu nhËp  doanh  nghiÖp: ChËm   nhÊt  vµo ngµy  th¸ng ®Çu     25    tiªncña  n¨m   tµichÝnh  hµng n¨m,  doanh  nghiÖp  tr¸ch nhiÖm   khai vµ  cã    kª    nép    tê khai thuÕ    t¹m nép  n¨m  c¶  (theo Phô    1  lôc sè  ban  hµnh kÌm  theo Th«ng    t nµy) cho  quan    c¬  thuÕ ®Þa  ph¬ng    n¬i doanh  nghiÖp ®ãng    chÝnh. C¨n  ®Ó   khailµ kÕt  trôsë    cø  kª      qu¶  s¶n xuÊt,kinh doanh      cña n¨m    tµichÝnh  ícvµ  tr   kh¶  n¨ng  kinh doanh    cña n¨m  tiÕp theo.   Sau    khinhËn  îctê khai, quan  ®      c¬  thuÕ  kiÓm      tra, ®Þnh  thuÕ  x¸c sè  t¹m  nép  n¨m  chiara tõng  c¶  vµ      quý    ®Ó th«ng  cho  b¸o  doanh  nghiÖp  sè  vÒ  thuÕ  t¹m nép. Trêng    hîp doanh nghiÖp  kh«ng  khaihoÆc   khaikh«ng  c¨n kª    kª    râ    cø      ®Ó x¸c ®Þnh   thuÕ  sè  t¹m nép  n¨m  c¶  th×  quan  c¬  thuÕ  quyÒn  cã  Ên  ®Þnh  thuÕ  nép. sè  t¹m  Trêng hîp trong n¨m  biÕn  cã  ®éng      línvÒ thu nhËp chÞu  thuÕ  th× c¬  quan  thuÕ ®iÒu  chØnh  thuÕ  sè  t¹m nép. ViÖc    ®iÒu chØnh  îc thùc  ®   hiÖn  theo ®Ò     nghÞ  cña doanh nghiÖp  sau    khidoanh  nghiÖp          lËp b¸o c¸o tµichÝnh  6 th¸ng®Çu     n¨m. c)Nép    thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp: C¸c  doanh  nghiÖp  nép  t¹m  thuÕ    thu nhËp doanh nghiÖp  th¸ng mét  3    kú  b¾t  ®Çu     tõ ngµy  ®Çu     tiªncña n¨m  tÝnh thuÕ. ViÖc    t¹m nép thuÕ  îc thùc ®     hiÖn  theo th«ng  b¸o nép  thuÕ cña  quan  c¬  thuÕ  chËm   vµ  nhÊt kh«ng    qu¸ ngµy  cuèiquý. KÕt      thóc n¨m    tÝnh thuÕ  hoÆc  kÕt thóc hîp    ®ång  quyÕt th×    to¸ntheo thùc tÕ.       9
 10. §èivíic¸c hîp ®ång              hîp t¸ckinh doanh  thêih¹n      cã    díimét  n¨m  thuÕ  th×  thu nhËp  doanh  nghiÖp  îc nép  ®   thµnh  kú, kú  2    thø  nhÊt  t¹m nép vµo  gi÷a  thêih¹n cña        hîp ®ång, hÕt        h¹n hîp ®ång    sÏquyÕt to¸ntheo thùc tÕ.         d) QuyÕt      to¸nthuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp: ViÖc quyÕt    to¸nthuÕ    thu nhËp doanh nghiÖp  îctiÕn  ®   hµnh hµng n¨m  theo quy    ®Þnh    t¹ PhÇn  ba  i thø  Th«ng  tnµy. 6.Hoµn    thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp  t¸ ®Çu  : do    i t a) Nhµ    ®Çu      tnícngoµi®∙    gãp  vèn  ®ñ  ph¸p ®Þnh    theo  GiÊy phÐp  ®Çu   t dïng      lî nhuËn  c¸c kho¶n  i vµ    thu hîp ph¸p  kh¸c tõ ho¹t®éng        ®Çu     i t t¹ ViÖt  nam     i ®Ó t¸  ®Çu    n¨m      t 3  trëlªnvµo    ¸n    c¸c dù  míihoÆc     ¸n  c¸c dù  ®ang  thùc  hiÖn, ® îc hoµn        l¹ mét  i phÇn  hoÆc  toµn  sè  bé  thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp  ®∙ nép  ªnquan  li   ®Õn   thu nhËp  i sè    t¸ ®Çu   ttheo quy  ®Þnh  i t¹ §iÒu  NghÞ  51  ®Þnh  24/2000/N§­   sè  CP ngµy  31/7/2000 cña    ChÝnh  phñ. Trêng  hîp Nhµ  ®Çu    níc ngoµi t¸  t     i®Çu    vµo    ¸n  îc cÊp  t c¸c dù  ®   giÊy  phÐp ®Çu    ícngµy  ttr   23/11/1996  møc  th×  thuÕ    thu nhËp doanh nghiÖp  îc ®   hoµn    sau: l¹nh  i ­ 100%     nÕu ®Çu    tvµo    ¸n ¸p dông  c¸c dù      møc  thuÕ  suÊt thuÕ      thu nhËp  doanh nghiÖp ®Õn   14%. ­ 75%     nÕu ®Çu    t vµo    ¸n  dông  c¸c dù  ¸p  møc  thuÕ suÊt thuÕ      thu nhËp  doanh nghiÖp    tõ15%  ®Õn  20%. ­ 50%     nÕu ®Çu    t vµo    ¸n  dông  c¸c dù  ¸p  møc  thuÕ suÊt thuÕ      thu nhËp  doanh nghiÖp    tõ21%  ®Õn     díi25%. b) Sè    thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp  hoµn    tr¶cho  phÇn    lînhuËn  i i t¸ ®Çu     t® îcx¸c®Þnh  sau        nh  : L T =                            S x    t x 100%­S Trong  ®ã: T: lµsè      thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp  îchoµn  ®   tr¶. L: Lµ  lînhuËn    sè   i sau    nép  khi®∙  thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp  dông  sö  ®Ó     t¸ ®Çu  . i t S:  thuÕ  Lµ  suÊt thuÕ      thu nhËp doanh  nghiÖp  ¸p dông    ®∙    ®Ó tÝnh  thuÕ  ®èi víi lînhuËn  dông          sè    i sö  ®Ó t¸ ®Çu  . i t t: tûlÖ   Lµ    thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp  îchoµn  ®   tr¶. c)Thñ      tôchoµn  thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp    t¸ ®Çu  : i t §Ó   nhËn  îcsè  ®   thuÕ   thu nhËp doanh  nghiÖp  nép  ®∙  cho  lînhuËn    sè    i t¸i ®Çu  ,nhµ  t  ®Çu      tnícngoµihoÆc     ngêi® îcuû      quyÒn  ph¶ixuÊt tr×nh ®Çy        ®ñ  c¸c chøng      tõ sau ®©y     víiCôc  thuÕ ®Þa  ph¬ng    Æt     ®iÒu  n¬i ® trô së  hµnh  chÝnh cña doanh nghiÖp  sè    cã  lînhuËn  îcsö  i ®   dông      ®Ó t¸ ®Çu  : i t 10
 11. ­ C«ng      v¨n hoÆc   ®¬n    ®Ò nghÞ  hoµn thuÕ    thu nhËp doanh nghiÖp do  t¸  i®Çu    ttr×nh bµy      t¸    râ lýdo  i®Çu    cam   tvµ  kÕt  sö  vÒ  dông   lînhuËn    i i ®Ó t¸  ®Çu      n¨m      ttõ3  trëlªncña nhµ ®Çu      tnícngoµi. ­ Tê    khaihoµn    thuÕ    thu nhËp  i t¸ ®Çu   theo    t( Phô    2  lôcsè  ban  hµnh  kÌm  theo Th«ng     tnµy). ­ GiÊy    phÐp ®Çu   t hoÆc  giÊy phÐp ®iÒu chØnh  hoÆc   b¶n  v¨n  chÊp  thuËn  c¬  do  quan  cÊp  giÊy phÐp    ®Çu    tcÊp (b¶n sao  ®ãng  cã  dÊu    x¸cnhËn  cña doanh  nghiÖp), trong      ®ã quy  ®Þnh   cho  râ  phÐp  chñ ®Çu    dïng    t lîi nhuËn      ®Ó t¸ ®Çu  . i t ­ V¨n b¶n    x¸c nhËn  bªn    níc ngoµi ®∙    gãp   ®ñ vèn  ph¸p ®Þnh  cña    Héi ®ång  qu¶n    trÞ ®èi      víic¸c doanh nghiÖp  ªndoanh,cam   li     kÕt cña Nhµ  ®Çu  t nícngoµi®èi víic¸c doanh            nghiÖp  100%  vèn    nícngoµivµ    bªn   nícngoµihîp     doanh  viÖc  gãp  vèn  vÒ  ®∙  ®ñ  ph¸p ®Þnh  hoÆc  vèn    ®Ó thùc hiÖn    Hîp ®ång  hîp t¸ckinh doanh        (kÌm  theo x¸cnhËn      cña  quan  c¬  kiÓm to¸n).   ­ C¸c    chøng    nép  tõ ®∙  thuÕ cña doanh nghiÖp (b¶n sao  ®ãng  cã  dÊu  x¸c nhËn    cña doanh  nghiÖp),vµ      x¸c nhËn  cña Kho    b¹c Nhµ    sè  níc vÒ  thuÕ  thu nhËp    doanh nghiÖp  nép. ®∙  Khi®∙    nhËn  c¸cchøng    trªn, ®ñ    tõnªu   trong vßng  ngµy    15  lµm viÖc,Côc    thuÕ tiÕn hµnh  kiÓm       tra,x¸c ®Þnh  thuÕ  nhËp  sè  thu  doanh nghiÖp  nép  ®∙  cña  doanh  nghiÖp  tÝnh  thuÕ    vµ  sè  thu nhËp doanh  nghiÖp hoµn    tr¶cho  nhµ  ®Çu      tnícngoµi,   s¬  Bé      hå  vÒ  TµichÝnh  göi (Tæng  côc thuÕ).Trong    vßng  15  ngµy  lµm viÖc        kÓ tõ khi nhËn    s¬, Bé    ®ñ hå    Tµi chÝnh  xem  xÐt,ra    quyÕt  ®Þnh  hoµn  thuÕ cho nhµ  ®Çu  . t *    LîinhuËn      mµ c¸c nhµ  ®Çu      t níc ngoµi®∙    chuyÓn  níc ngoµihoÆc   ra      ®∙  dông  sö  cho    c¸c môc  ®Ých  ®Çu   , kinh  t  doanh kh¸c,nay    thu      i håi ®Ó t¸  ®Çu      tsÏkh«ng  îchoµn  ®   thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp  t¸ ®Çu  . do   i t * Trêng  hîp nhµ ®Çu    níc ngoµi ®∙  îc hoµn  t     ®   thuÕ thu  nhËp  doanh  nghiÖp  nhng kh«ng  thùc hiÖn  i   t¸ ®Çu    nhµ  tth×  ®Çu      tnícngoµiph¶inép        tr¶ ng©n  s¸ch phÇn    thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp  ® îchoµn  c¶    ®∙    kÓ  l∙ tÝnh  i tõ  khinhµ    ®Çu    tnhËn  îcsè  ®   tiÒn thuÕ  îchoµn        ®   tí khinhµ  i ®Çu   thoµn      tr¶®ñ cho Ng©n   s¸ch  tiÒn  sè  thuÕ  îc hoµn      ®   kÓ trªn (tÝnh theo  i l∙ suÊt    tiÒn    göi Ng©n  hµng) vµ  xö      bÞ  lýtheo ph¸p luËt.     II/ h u Õ  c h u y Ó n  lîi h u Ë n  ra n íc n g o µi  T  n 1.§èit      îng chÞu  thuÕ: LîinhuËn      chøc    mµ c¸c tæ  kinh tÕ    hoÆc     c¸ nh©n    níc ngoµi thu  îc do    ®   tham    gia ®Çu   tvèn      h×nh  díibÊt cø  thøc  nµo quy  ®Þnh trong LuËt ®Çu          tníc ngoµi t¹    i ViÖt Nam     (bao gåm   sè  c¶  thuÕ  thu nhËp  îc hoµn    ®   tr¶cho  thu sè    nhËp    t¸ ®Çu    thu nhËp    îcdo  i tvµ    thu ®   chuyÓn  nhîng vèn) khichuyÓn          ra khái  l∙nhthæ    ViÖt Nam     hoÆc       gi÷ l¹ ngoµiViÖt Nam   i     ®Òu     lµ ®èi  îng  t chÞu  thuÕ  chuyÓn   lînhuËn      i ra nícngoµi. Trêng    hîp bªn    nícngoµisö    dông    lînhuËn  îcchia ®Ó   i ®     thanh    to¸nc«ng  nî cho    C«ng    ty mÑ, hoÆc   dông    sö  lî nhuËn  îc chia ®Ó       i ®     chi tiªucho V¨n  phßng    ®¹idiÖn cña C«ng        tymÑ t¹ ViÖtNam,  i   ®Òu       coilµchuyÓn   lînhuËn  i ra  nícngoµivµ  nícngoµiph¶inép      bªn        thuÕ  chuyÓn    lînhuËn    i ra nãc  ngoµi. 11
 12. Tæ   chøc kinh tÕ      nícngoµihoÆc       c¸nh©n    nícngoµicã      lînhuËn  i chuyÓn  ra nícngoµiph¶ikª khaivµ              nép thuÕ  chuyÓn    lînhuËn      i ra nícngoµi. 2.X¸c    ®Þnh  thuÕ  sè  ph¶inép:   Sè thuÕ chuyÓn   lî nhuËn  níc ngoµiph¶inép  îcx¸c ®Þnh  i ra        ®     b»ng  sè  lînhuËn    i chuyÓn      ra nícngoµihoÆc   îccoilµchuyÓn        ®       ra nícngoµi,hoÆc     sè  lî nhuËn      i mµ nhµ  ®Çu      i t gi÷ l¹ ngoµil∙nhthæ        ViÖt Nam     nh©n    (x)thuÕ  suÊt   thuÕ chuyÓn    lînhuËn  i quy  ®Þnh  it¹  GiÊy phÐp  ®Çu  .Trêng    t  hîp,giÊy phÐp  ®Çu    îccÊp  t®   kh«ng  quy  ®Þnh  thuÕ  th×  suÊt thuÕ    chuyÓn    lî nhuËn      i ra níc ngoµi thùc    hiÖn  theo quy  ®Þnh  it¹ §iÒu  NghÞ   50  ®Þnh  24/2000/N§­   sè  CP ngµy 31/7/2000 cña    ChÝnh  phñ. §èivíi   êng    îccÊp      tr c¸c hîp ®   GiÊy  phÐp  ®Çu    ícngµy  ttr   1/8/2000 cã    møc  thuÕ  suÊt thuÕ    chuyÓn   lî nhuËn  i cao  h¬n  møc  thuÕ  chuyÓn    lî nhuËn  i quy  ®Þnh  it¹ §iÒu  NghÞ  50  ®Þnh  24/2000/N§­   sè  CP ngµy  31/7/2000  cña  ChÝnh  phñ,c¸cnhµ      ®Çu   thoÆc   doanh  nghiÖp  lµm  ®¬n    quan  göic¬  cÊp giÊy phÐp    ®Çu      îc®iÒu  t®Ó ®   chØnh  gi©ý phÐp  ®Çu  .Trong    t  khicha  ®iÒu  cã  chØnh  chÝnh  thøc,nÕu      c¸cnhµ  ®Çu    tthùc hiÖn    viÖc  chuyÓn   lînhuËn      i ra nícngoµi,   c¸c nhµ    ®Çu   tlµm  ®¬n    göiCôc  thuÕ  ®Þa  ph¬ng  tr×nh bµy      râ ®iÒu  kiÖn  îc ®   hëng  thuÕ  suÊt míivµ        kª khai,  nép thuÕ  theo  thuÕ  suÊt míi.ThuÕ       suÊt thuÕ    chuyÓn   lînhuËn    îc¸p dông  i míi®     cho    c¸c kho¶n    lînhuËn    i c¸c nhµ  ®Çu    t lµm  thñ tôcchuyÓn          ra nícngoµikÓ      tõngµy  1/7/2000. 3.Thñ    tôcnép  thuÕ: ­ ThuÕ  chuyÓn  inhuËn  níc ngoµi thu  lî  ra      theo tõng  lÇn chuyÓn    lîi nhuËn  níc ngoµi.Riªng  êng  ra      tr hîp    c¸c nhµ ®Çu      i   t gi÷ l¹ lî nhuËn  ngoµi   i ë    ViÖt Nam     hoÆc  thanh    to¸n cho c«ng    ty mÑ,      chitiªucho  V¨n  phßng C«ng    ty mÑ     t¹ ViÖtnam   i   thùc hiÖn    viÖc    kª khai,     nép  thu hµng th¸ng. ­ Tríc khichuyÓn          lî nhuËn  níc ngoµi hoÆc   i ra      chËm  nhÊt  vµo  ngµy 5  th¸ng sau  ®èi    êng  víitr hîp  dông  inhuËn  sö  lî  vµo  c¸c môc  ®Ých     coi nh  chuyÓn    lînhuËn      i ra nícngoµi,gi÷ l¹ lînhuËn  ngoµil∙nhthæ          i i ë      ViÖt Nam,    tæ  chøc kinh tÕ    hoÆc    c¸ nh©n    nícngoµiph¶ilËp        tê khaithuÕ    nép  cho  quan  c¬  thuÕ    trùctiÕp qu¶n      lýdoanh  nghiÖp    chøc  mµ tæ  kinh tÕ    hoÆc    c¸ nh©n    níc ngoµi ®ã     ®Çu    vèn  theo  t ( Phô    3  lôc sè  ban  hµnh kÌm  theo Th«ng   nµy), t   ®ång    thêinép  thuÕ  sè  theo kª khaivµo        Kho    b¹c Nhµ    níc. ­ Trong    vßng  ngµy  5  lµm viÖc  tõ khinhËn  îctê khai, quan  kÓ      ®       c¬  thuÕ  kiÓm     tra nÕu  ph¸thiÖn  sù        cã  saisãt trong tê khaithuÕ        th× thùc  hiÖn  ph¸t  hµnh  th«ng  b¸o  thuÕ  sè  ph¶i nép    cho nhµ  ®Çu      t níc ngoµi.Nhµ    ®Çu      t níc ngoµicã    tr¸chnhiÖm     nép    bæ sung  thuÕ  sè  cßn thiÕu  vµo Kho   b¹c Nhµ    níc theo th«ng  b¸o  cña  quan  c¬  thuÕ. Trêng    hîp qu¸    thêih¹n  quy  ®Þnh  nép    tê khaimµ     nhµ  ®Çu   tkh«ng  nép    têkhaithuÕ,c¬      quan  thuÕ  quyÒn  ®Þnh  cã  Ên  sè thuÕ  nép  ph¸thµnh  t¹m  vµ    th«ng    b¸o thuÕ  xö      vµ  lýph¹tchËm     kª khai. Kho b¹c Nhµ     níc giao  i l¹ cho ngêi nép    thuÕ  li   1  ªnchøng  nép  tõ  thuÕ  chuyÓn    lînhuËn    i ®Ó lµm      thñ tôcchuyÓn  tiÒn ra nícngoµi.       ­ Hµng    n¨m,  chËm  nhÊt 90    ngµy  tõ khikÕt  kÓ      thóc n¨m      tµichÝnh, c¸c     nhµ ®Çu    níc ngoµi ph¶i b¸o  t       c¸o  quan  c¬  thuÕ trùc tiÕp    qu¶n    lý doanh  nghiÖp    lî nhuËn  îc chia,t×nh  vÒ sè    i ®     h×nh  dông    sö  lî nhuËn  nép  i vµ  thuÕ  chuyÓn    lî nhuËn  níc ngoµi ®èi    lî nhuËn  i ra      víisè   i cña    c¸c n¨m  íc.B¸o    tr   c¸o nµy  îcnép  ®   cho  quan  c¬  thuÕ cïng víi         c¸o quyÕt to¸nthuÕ  b¸o     hµng  n¨m cña  doanh  nghiÖp. 12
 13. ­ Trêng  hîp  i   t¹  khai thuÕ  tê   thu  nhËp  doanh  nghiÖp  hµng  n¨m  nép  ®∙  cho  quan  c¬  thuÕ  (theo  quy ®Þnh   i®iÓm   t¹  5b, Môc     I,phÇn  thø    hai cña  Th«ng   nµy),dù  t   kiÕn  doanh nghiÖp  lî nhuËn  c¸c nhµ  cã   i vµ    ®Çu    thèng  t nhÊt  ph©n  chia  inhuËn  lî  cña doanh  nghiÖp  tõng  quý  hoÆc   th¸ng    6  (cã QuyÕt  nghÞ  b»ng   v¨n b¶n cña    Héi ®ång  qu¶n    trÞdoanh  nghiÖp),th× c¸cnhµ        ®Çu      tnícngoµicã    thÓ  îct¹m  ®   chuyÓn      ra nícngoµitheo    tõng    kú,ngay  trong   n¨m, sè      lî nhuËn  îc chia ph¸tsinh trong n¨m    i ®           tµichÝnh  ph¶ikª khainép  vµ        thuÕ  chuyÓn   lî nhuËn  níc ngoµi mçi  i ra      lÇn chuyÓn  tiÒn.Sè      lî nhuËn  îc i ®   chia t¹m    chuyÓn  níc ngoµitèi®a   ra        kh«ng  îc vîtqu¸ 70%   lî nhuËn  ®       sè   i nhµ  ®Çu      tníc ngoµicã    thÓ  îc chia,x¸c ®Þnh    së  ®       trªnc¬  b¸o      c¸o tµichÝnh  tõng   quý,6    th¸ngvµ  n¨m    c¶  cña doanh nghiÖp.   Doanh  nghiÖp  nhµ  vµ  ®Çu      tnícngoµiph¶icã        v¨n b¶n    quan  göic¬  thuÕ  trùctiÕp qu¶n          lýthu thuÕ    ®Ò nghÞ  îct¹m  ®   chuyÓn    lînhuËn,göikÌm  i     theo tê     khai t¹m    nép thuÕ  thu nhËp doanh nghiÖp  hµng n¨m (nép  trong vßng 25  ngµy  tõngµy  kÓ    kÕt thóc n¨m      tµichÝnh  íc).   tr   dung    Néi v¨n b¶n    ®Ò nghÞ  bao  gåm: i. kiÕn  lînhuËn    îctrong n¨m      Dù  sè   i thu ®     tµichÝnh, cô    thÓ cho  tõng kú  hµng  quý  6  vµ  th¸ng; iiDù    kiÕn  lînhuËn  . sè    i chiacho      c¸cchñ  ®Çu  ; t ii  kiÕn  lînhuËn  îcchianhµ  iDù  . sè    i ®     ®Çu      tnícngoµi®Ò     nghÞ  îct¹m  ®   chuyÓn tõng kú    (kh«ng      vîtqu¸ 70%   lînhuËn  chia); sè    i t¹m  iv.QuyÕt    nghÞ  cña Héi ®ång  qu¶n  trÞ doanh  nghiÖp      vÒ kÕ ho¹ch   ph©n chialînhuËn      i cho    c¸c chñ ®Çu    ttrong n¨m      tµichÝnh    (göikÌm theo    v¨n b¶n    ®Ò nghÞ). C¨n  vµo    cø  ®Ò nghÞ  cña doanh  nghiÖp  nhµ  vµ  ®Çu    níc ngoµi trªn t       ®©y,  quan  c¬  thuÕ thùc hiÖn    kiÓm    híng dÉn  travµ    nhµ  ®Çu      tnícngoµithùc     hiÖn viÖc  chuyÓn    t¹m  lînhuËn      i ra nícngoµivµ      thu thuÕ  theo ph¸p    luËtthuÕ  hiÖn  hµnh  híng dÉn    vµ    t¹ Th«ng   i tnµy. ­ Trêng    hîp nhµ ®Çu      t níc ngoµi ®∙    nép  thuÕ  chuyÓn    lî nhuËn  níc i ra    ngoµi nhng    thùc  kh«ng  tÕ  chuyÓn  i lî nhuËn  níc ngoµi hoÆc     ra      kh«ng sö  dông cho    c¸c môc  ®Ých    chuyÓn    coinh  lî nhuËn      i ra nícngoµisÏ ® îchoµn          l¹i sè  thuÕ  nép.Hå  ®Ò   ®∙    s¬  nghÞ  hoµn    thuÕ  nép  l¹sè  i ®∙  bao gåm: i­§¬n      ®Ò nghÞ  hoµn    thuÕ  nép.Néi dung  l¹ sè  i ®∙      ®¬n ph¶ighirâ lýdo          ®Ò   nghÞ  hoµn    l¹ tiÒn thuÕ  nép;tªn,®Þa  i   ®∙      chØ,  tµikho¶n  sè    cña nhµ ®Çu   t®Ò     nghÞ  îchoµn    thuÕ  nép. ®   tr¶sè  ®∙  ii B¶ng    tiÒn thuÕ  nép    ­ kª sè    ®∙  kÌm theo    c¸c chøng    tõ nép  tiÒn vµo    kho  b¹c (b¶n    sao) vµ      x¸c nhËn  cña Kho    b¹c Nhµ    sè  nícvÒ  tiÒn  thuÕ  nép    ®∙  (ghi râ  thuÕ  nép  sè  ®∙  vµo ch¬ng, lo¹     i kho¶n, h¹ng  ,   theo quy ®Þnh  cña môc    lôc Ng©n  s¸ch). ii  nhËn  iX¸c  ­ cña ng©n  hµng qu¶n      lýtµikho¶n  tiÒn göicña      nhµ  ®Çu    tn­ íc ngoµivÒ       viÖc  cha thùc hiÖn    chuyÓn  níc ngoµi sè    ra      lî nhuËn  kª  i ®∙  khai   nép thuÕ  chuyÓn    lînhuËn      i ra nícngoµicña    nhµ  ®Çu      tnícngoµi. Hå  ®Ò   s¬  nghÞ  hoµn thuÕ nép cho  quan  c¬  thuÕ ®Þa   ph¬ng    trùctiÕp  qu¶n      lýthu thuÕ      ®èi víidoanh nghiÖp.C¬    quan  thuÕ kiÓm    s¬,nÕu  trahå    ®∙  ®Çy  vµ    th× göihå  ®Ò   ®ñ  hîp lÖ      s¬  nghÞ  hoµn  thuÕ  Bé    vÒ  TµichÝnh  (Tæng  13
 14. côc  thuÕ) ®Ó   TµichÝnh    Bé    xem       xÐt ra quyÕt ®Þnh    hoµn  thuÕ  cho  nhµ  ®Çu   t . Trong vßng  ngµy  tõ khinhËn    s¬  lÖ,Bé    15  kÓ      ®ñ hå  hîp    Tµi chÝnh    ra quyÕt ®Þnh    hoµn thuÕ  cho  Nhµ  ®Çu  . t IiI.T h u Õ  x u Êt k h È u, thu Õ  n h Ë p  k h È u   TÊt  c¸c hµng  c¶    ho¸    mµ doanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu       t níc ngoµi vµ      c¸c bªn    hîp doanh  îcphÐp  ®   xuÊt khÈu,nhËp      khÈu  qua      biªngií ViÖtNam,  c¶  i   kÓ  hµng  ho¸  thÞ  êng  tõ  tr ViÖt Nam     b¸n cho    c¸c doanh  nghiÖp  trong khu chÕ  xuÊt vµ    hµng    ho¸ cu¶    c¸c doanh  nghiÖp  trong khu    chÕ  xuÊt b¸n    vµo thÞ  ­ tr êng ViÖt Nam,    ®Òu     lµ ®èi îng  t chÞu  thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu vµ  ph¶inép    thuÕ theo quy    ®Þnh  cña LuËt thuÕ    xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp  khÈu. 1.MiÔn, gi¶m      thuÕ  xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp  khÈu: a) ThuÕ     xuÊtkhÈu:   Hµng       ,nguyªn liÖu,b¸n  ho¸ lµvËt t      thµnh  phÈm   c¸cdoanh  do    nghiÖp cã  vèn ®Çu    níc ngoµi vµ    t     c¸c bªn hîp doanh  b¸n cho    c¸c doanh nghiÖp  chÕ  xuÊt ®Ó     s¶n xuÊt,gia c«ng      hµng  ho¸ xuÊt khÈu  îc miÔn    ®   thuÕ xuÊt khÈu    theo quy ®Þnh  it¹ §iÒu  QuyÕt  8  ®Þnh  53/1999/Q§­ sè  TTg  ngµy 26/3/1999  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ. C¸c doanh nghiÖp  b¸n hµng  cho    c¸c doanh nghiÖp chÕ  xuÊt chØ    cÇn  lËp    tê khaihµng      ho¸ xuÊt khÈu        göiH¶i quan  Khu  chÕ xuÊt khib¸n      hµng    ho¸ cho    c¸c doanh nghiÖp  chÕ  xuÊt.C¬     quan  H¶i quan ®ãng dÊu  “hµng miÔn  thuÕ” vµo      têkhaihµng      ho¸ xuÊtkhÈu    sau    khikiÓm  ho¸. b) ThuÕ     nhËp  khÈu: ­ Ngoµi c¸c tr       êng    îcmiÔn  hîp ®   gi¶m thuÕ quy ®Þnh  i t¹ LuËt thuÕ    xuÊt  khÈu, thuÕ    nhËp  khÈu, c¸c doanh      nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµivµ      c¸c bªn  hîp doanh  cßn  ® îc miÔn, gi¶m  thuÕ  theo §iÒu  57  NghÞ  ®Þnh  sè  24/2000/N§­   CP ngµy  31/7/2000 cña    ChÝnh  phñ.  C¨n  vµo  cø  GiÊy phÐp  ®Çu  , gi¶itr×nh  t    kinh  kü  tÕ  thuËt,thiÕtkÕ       kü  thuËtcña    tõng  ¸n,danh  dù    môc     vËt t x©y dùng trong níc®∙      s¶n  xuÊt ® îcdo      Bé    KÕ ho¹ch vµ    §Çu   tban  hµnh,Bé    Th¬ng    m¹ihoÆc   quan  îcuû  c¬  ®   quyÒn  xÐt duyÖt danh  môc  m Æt  hµng nhËp  khÈu miÔn  thuÕ cho tõng doanh  nghiÖp. C¨n  danh  cø  môc  Æt   m hµng nhËp  khÈu miÔn  thuÕ  îcduyÖt,Côc    ®     H¶i quan    c¸c tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng theo    dâiviÖc nhËp khÈu  cña  c¸c doanh    nghiÖp.§Þnh  hµng    kú  quý    c¸c Côc    H¶i quan  ph¶itËp  b¸o      hîp  c¸o vÒ  Tµi chÝnh  Tæng  Bé    vµ  côc    H¶i quan kim ng¹ch xuÊt,nhËp    khÈu  sè ­ vµ  l îng    Æt   c¸c m hµng xuÊt,nhËp    khÈu chñ yÕu  cña    c¸c doanh nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµi. Riªng thñ    tôc miÔn thuÕ nhËp  khÈu ®èi    víinguyªn liÖu s¶n xuÊt cña    c¸c dù      ¸n s¶n  xuÊt linhkiÖn,phô    khÝ, ®iÖn, ®iÖn      ¸n ®Çu          tïngc¬      tö,c¸c dù    t vµo ®Þa  bµn  ®iÒu  cã  kiÖn kinh tÕ        Æc     ­ x∙héi® biÖtkhã    kh¨n vµ  ¸n thuéc    dù    14
 15. danh môc  ¸n  Æc   dù  ® biÖt khuyÕn    khÝch ®Çu    îc thùc hiÖn  t®     theo Th«ng   t sè 40/2000/TT­BTC  ngµy15/5/2000  Th«ng   sè  vµ  t 117/2000/TT­ BTC  ngµy  21/12/2000 cña  TµichÝnh.   Bé    ­ C¸c    doanh  nghiÖp s¶n  xuÊt hµng      ho¸ xuÊt khÈu  îct¹m    ®   cha  nép  thuÕ  nhËp  khÈu      ®èi víinguyªn liÖu,vËt t nhËp       khÈu    ®Ó s¶n  xuÊt hµng      ho¸ xuÊt  khÈu  trong    thêih¹n  th¸ng  9  (tÝnh trßn    lµ 275 ngµy  theo d¬ng  lÞch) kÓ       tõ ngµy doanh  nghiÖp  nhËn  îc th«ng  ®   b¸o thuÕ chÝnh  thøc cña  quan    c¬  H¶i quan    thuÕ  vÒ sè  ph¶i nép. §èi víimét  s¶n          sè  phÈm   yªu  do  cÇu s¶n  xuÊt  hoÆc   chu  s¶n  do  kú  xuÊt,th×      thêigian t¹m    cha  nép thuÕ  nhËp khÈu  thÓ  cã  dµih¬n  th¸ng.   9  §iÒu  kiÖn  thñ      îc t¹m  vµ  tôc ®Ó ®   cha ph¶i nép    thuÕ  nhËp khÈu,    x¸c ®Þnh     thêih¹n  t¹m cha ph¶i nép      dµi h¬n  th¸ng  9  ®èi    víinguyªn liÖu,vËt      t nhËp  khÈu    ®Ó s¶n  xuÊt hµng  ho¸ xuÊt khÈu thùc hiÖn  theo híng dÉn    t¹i Th«ng   172/1998/TT­ t sè  BTC  ngµy 22/12/1998 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn  thi  hµnh LuËt thuÕ    xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp khÈu. ­ Trêng hîp doanh  nghiÖp b¸n s¶n  phÈm  cña m×nh  s¶n  xuÊt cho      c¸c doanh  nghiÖp kh¸c ®Ó       trùctiÕp s¶n xuÊt ra    s¶n  phÈm  xuÊt khÈu  îcmiÔn    ®   thuÕ  nhËp  khÈu ®èi    víinguyªn liÖu nhËp  khÈu  ¬ng  t øng    s¶n  víisè  phÈm   nµy theo  quy ®Þnh   i§iÒu  cña  t¹  58  NghÞ  ®Þnh   24/2000/N§­   sè  CP ngµy  31/7/2000 cña    ChÝnh  phñ.ViÖc    miÔn  thuÕ nhËp khÈu thùc hiÖn  sau:   nh  KhinhËp    khÈu   ,nguyªn liÖu ®Ó   vËt t      s¶n  xuÊts¶n    phÈm   cho  b¸n  doanh  nghiÖp  kh¸c ®Ó     s¶n xuÊt hµng    xuÊt khÈu, doanh      nghiÖp  ph¶inép  thuÕ    ®ñ  nhËp  khÈu theo  quy ®Þnh.  Sau    khidoanh nghiÖp  s¶n xuÊt hµng    xuÊt khÈu    ®∙ xuÊt khÈu    s¶n phÈm,  doanh nghiÖp nhËp  khÈu  nguyªn liÖu lµm    thñ    tôc göi Bé      Tµi chÝnh    ®Ò nghÞ  hoµn thuÕ nhËp  khÈu  ®èi    víinguyªn  liÖu nhËp    khÈu    ®Ó s¶n  xuÊt s¶n  phÈm  b¸n cho doanh  nghiÖp  s¶n  xuÊt  hµng  xuÊt  khÈu.Thñ        tôc®Ò nghÞ  hoµn  thuÕ bao gåm: ­ C«ng v¨n    ®Ò nghÞ hoµn thuÕ cña doanh  nghiÖp  trong    tÝnh  ®ã cã  to¸nvµ      tiÒn thuÕ    ghirâ sè    nhËp khÈu nguyªn liÖu ® îchoµn;       ­§Þnh    møc    tiªuhao   ,nguyªn liÖu ®Ó   vËtt      s¶n  xuÊts¶n    phÈm; ­ Tê    khaiH¶i quan      nhËp khÈu  biªnlai vµ      nép  thuÕ  nhËp  khÈu  cña   , vËt t  nguyªn liÖu sö      dông    ®Ó s¶n xuÊts¶n    phÈm; ­ Hîp ®ång b¸n s¶n phÈm  cña doanh nghiÖp cho doanh nghiÖp kh¸c  trong®ã        ghirâ s¶n  phÈm   ® îcsö  ®ã    dông    ®Ó s¶n xuÊthµng    xuÊtkhÈu;   ­ Ho¸    ®¬n  hµng  b¸n  cña  doanh  nghiÖp  cho  doanh  nghiÖp  kh¸cs¶n    xuÊt  hµng  xuÊtkhÈu;   ­  khai H¶i  Tê    quan xuÊt hµng cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng xuÊt  khÈu  ® îc H¶i quan  ®∙      cöa khÈu    x¸c nhËn hµng  thùc xuÊt khÈu  ®∙      (b¶n sao  c«ng  chøng); ­B¶n      kª khaicña    doanh nghiÖp s¶n xuÊthµng    xuÊtkhÈu  sè îng,gi¸   vÒ  l     trÞ b¸n    thµnh phÈm   doanh  do  nghiÖp s¶n xuÊt ®∙  îcsö    ®   dông    ®Ó s¶n xuÊt  hµng  ho¸  xuÊt  ®∙  khÈu. Gi¸m ®èc doanh  nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸ xuÊt  khÈu  ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm  b¶n      vÒ  kª khainµy.   C¨n  c¸c hå  nªu  cø    s¬  trªn,Bé      Tµi chÝnh    quyÕt  sÏ ra  ®Þnh hoµn thuÕ  nhËp  khÈu cho  doanh  nghiÖp nhËp khÈu  nguyªn liÖu.   2.Kª    khaivµ        truythu thuÕ  xuÊt,nhËp    khÈu: 15
 16. ­ Trêng      hîp doanh nghiÖp chÕ  xuÊt mua    hµng     ,nguyªn liÖu tõ ho¸,vËt t        thÞ  êng    tr néi ®Þa  kh«ng  a  ® vµo  s¶n  xuÊt,gia    c«ng    mµ xuÊt  khÈu  níc ra    ngoµiph¶inép      thuÕ xuÊt khÈu    theo LuËt thuÕ    xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp khÈu  hiÖn hµnh. ­ Hµng    ho¸ nhËp  khÈu cña    c¸c doanh nghiÖp  vèn  cã  ®Çu       t níc ngoµi   hoÆc     nícngoµihîp doanh  ® îcmiÔn  c¸cbªn        ®∙    thuÕ nhËp    khÈu trong c¸ctr    ­ êng hîp    nãi trªn,nÕu   dông    sö  vµo môc  ®Ých  kh¸c víimôc      ®Ých  îc miÔn  ®   thuÕ nhËp khÈu, hoÆc     nhîng b¸n  i   t¹ thÞ  êng    tr ViÖt Nam       th× ph¶i® îcBé      Th­ ¬ng    m¹icho phÐp  ph¶itruynép  sè  vµ      laÞ  thuÕ nhËp    khÈu  ® îcmiÔn. ®∙    §èi víihµng      ho¸  thuéc ®èi îng  t chÞu  thuÕ    ® Æc   tiªuthô  biÖt theo    LuËt  thuÕ    tiªuthô  Æc   ® biÖt ngµy    28/10/1995, LuËt    thuÕ    tiªuthô  Æc   ® biÖt sè    05/1998/QH10  ngµy  20/5/1998,®∙    nhËp  khÈu      khic¸c LuËt  nµy cha  hiÖu  cã  lùcvµ  ® îcmiÔn    ®∙    thuÕ  nhËp  khÈu,nhng    dông    khisö  vµo  môc ®Ých  kh¸cvíi     môc  ®Ých  ban  ®Çu,  hoÆc  nhîng b¸n  i t¹ thÞ  êng  tr ViÖt Nam     vµo    thêi®iÓm   LuËt thuÕ    tiªuthô  Æc   ® biÖt cã    hiÖu   lùc th× ngoµi viÖc    ph¶itruy nép      thuÕ  nhËp  khÈu (theo  thuÕ  suÊt  hiÖn hµnh  ithêi®iÓm   t¹    truy nép)    c¸c  doanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµihoÆc     nícngoµihîp doanh    c¸cbªn        ph¶inép    c¶  thuÕ    tiªuthô  Æc   ® biÖt ®èi        víic¸c hµng ho¸  thuéc diÖn  chÞu thuÕ      tiªuthô ® Æc   biÖt. ­ Trong   thêih¹n  ngµy  2  lµm  viÖc      kÓ tõ ngµy  dông  sö  vµo môc  ®Ých  kh¸c víi     môc  ®Ých  îcmiÔn  ®   thuÕ nhËp  khÈu, hoÆc     nhîng b¸n    hµng     ho¸,c¸c doanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu    níc ngoµi hoÆc   t     c¸c bªn  hîp  doanh  tr¸ch cã    nhiÖm   ph¶ikhaib¸o      v¬Ý  quan    c¬  H¶i quan  tØnh, thµnh    phè    Æt    n¬i ® trôsë  ®iÒu  hµnh  chÝnh  cña doanh  nghiÖp,hoÆc     khaib¸o víi quan          c¬  H¶i quan    n¬i nhîng  b¸n hµng  ho¸,hoÆc     khaib¸o    quan      víic¬  H¶i quan    n¬i doanh  nghiÖp  ®¨ng  tê khainhËp  ký      khÈu  hµng    theo  ho¸ ( Phô    4  lôc sè  ban  hµnh  kÌm theo  Th«ng   t nµy).Qu¸      thêih¹n      trªnmµ kh«ng  khaib¸o    th× doanh  nghiÖp  hoÆc   c¸c bªn      hîp doanh    xö    hµnh      thuÕ  sÏbÞ  ph¹tvÒ  vitrènlËu  theo  quy ®Þnh  cña  LuËt thuÕ    xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp  khÈu  LuËt thuÕ      Æc   vµ    tiªuthô ® biÖt. ­ §èivíic¸c doanh          nghiÖp s¶n xuÊt linhkiÖn,phô          tïngthuéc c¸c ngµnh      c¬ khÝ, ®iÖn, ®iÖn      ¸n ®Çu        tö,c¸c dù    t vµo ®Þa  bµn  ®iÒu  cã  kiÖn kinh tÕ      ­ x∙ héi® Æc       biÖt khã    kh¨n vµ  ¸n    dù  thuéc  danh môc  ¸n  Æc   dù  ® biÖt khuyÕn    khÝch  ®Çu    tph¶ikª     khai,quyÕt    to¸n thuÕ    nhËp  khÈu  ® îc miÔn  ®∙    ®èi    víinguyªn    vËt liÖu  phôc  s¶n  vô  xuÊt theo  Th«ng   sè  t 40/2000/TT­ BTC  ngµy15/5/2000 cña Bé  TµichÝnh.   §èi víidoanh      nghiÖp  thuéc  diÖn  Æc   ® biÖt khuyÕn    khÝch  ®Çu     t theo  tiªuchuÈn    xuÊtkhÈu      trªn80%   s¶n phÈm   ®ang  îcmiÔn  vµ  ®   thuÕ  nhËp  khÈu  nguyªn liÖu nhËp      khÈu  n¨m  5  theo §iÒu  cña  57  NghÞ  ®Þnh  24/2000/N§­ sè  CP,  êng  tr hîp doanh  nghiÖp  s¶n  xuÊt nhiÒu  is¶n    lo¹  phÈm   kh¸c nhau, th×      chØ  nh÷ng  s¶n phÈm   nµo  thùc sù      xuÊt khÈu      ®¹ttû lÖ    trªn80%     îchëng  míi®   u    ®∙imiÔn  thuÕ nhËp  khÈu   trªn®©y.        §èivíi s¶n  c¸c phÈm  xuÊt khÈu    kh«ng  ®¹t tû lÖ        trªn80%   doanh  th×  nghiÖp  chØ  îcmiÔn  ®   thuÕ nhËp  khÈu nguyªn  liÖu cho    phÇn  s¶n  phÈm   thùc xuÊt khÈu  doanh      vµ  nghiÖp  ph¶itruynép      sè  thuÕ  nhËp  khÈu  ® îc t¹m  ®∙    miÔn  ®èi    víiphÇn  s¶n phÈm     tiªuthô  iViÖt  t¹  nam. 16
 17. §èivíic¸c doanh        nghiÖp  ®Çu    tvµo    c¸c ®Þa  bµn  ®iÒu  cã  kiÖn kinh tÕ    x∙ héi ® Æc       biÖt khã    kh¨n  nhng  c¸c c¬  s¶n  cã    së  xuÊt  i®Þa   t¹  ph¬ng  kh¸c  kh«ng  thuéc danh    môc    c¸c ®Þa   bµn  ®iÒu  cã  kiÖn kinh tÕ        Æc     ­ x∙héi® biÖt  khã kh¨n th× chØ  îcmiÔn      ®   thuÕ  nhËp khÈu  nguyªn liÖu theo      §iÒu  NghÞ   57  ®Þnh   24/2000/N§­   CP ®èi    nguyªn  víisè  liÖu  nhËp  khÈu  dông  sö  cho  s¶n  xuÊt t¹  së    ic¬  s¶n  xuÊt ® Æt   i   t¹ ®Þa  bµn  ®iÒu  cã  kiÖn  kinh tÕ        Æc     ­ x∙ héi® biÖtkhã    kh¨n. ­  Trong qu¸  tr×nh qu¶n    lý thu thuÕ  c¸c doanh  nghiÖp, c¬    quan  thuÕ  qu¶n    thuÕ  tr¸chnhiÖm   lýthu  cã    gi¸m    s¸tviÖc  dông  sö  hµng ho¸ xuÊt nhËp    khÈu  îc miÔn  ®   thuÕ, khiph¸thiÖn    êng  nhîng        c¸c tr hîp  b¸n hµng    ® îc ho¸ ®∙    miÔn  thuÕ th× ngoµi viÖc    thu thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng theo    quy ®Þnh  i t¹ LuËt  thuÕ    gi¸ trÞ gia t¨ng,Côc  ëng    tr côc thuÕ  tØnh, thµnh    phè  îc quyÒn     ®   ra quyÕt ®Þnh      truythu thuÕ  nhËp  khÈu  xö    vµ  ph¹ttheo   c¸cquy  ®Þnh cña  LuËt  thuÕ  xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp khÈu. IV. T h u Õ  ® èi víi thu n h Ë p  tõ ch uy Ó n  n h îng vèn     C¸c chñ ®Çu      t níc ngoµi chuyÓn    nhîng phÇn vèn gãp cña  m×nh  trong  doanh  nghiÖp  ªndoanh,doanh  li     nghiÖp 100%  vèn    nícngoµihoÆc       hîp ®ång  hîp    t¸ckinh doanh  thu    cã  nhËp  ph¶ithùc hiÖn      nép thuÕ ®èi    nhËp    víithu  tõ chuyÓn  nhîng vèn    theo quy    ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy. 1.ThuÕ       thu nhËp  doanh  nghiÖp:   Thu nhËp    îctõ chuyÓn  thu ®     nhîng vèn     îng chÞu    lµ®èi t   thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp theo LuËt ®Çu          tnícngoµit¹ ViÖtnam.     i   ThuÕ     thu nhËp doanh  Thu nhËp  ThuÕ  suÊtthuÕ    nghiÖp  ph¶inép   = chÞu thuÕ x thu  nhËp doanh  nghiÖp  1.1.Thu    nhËp chÞu    thuÕ: Thu  Gi¸   Gi¸trÞban      Chi phÝ    nhËp  = chuyÓn nh­ ­ ®Çu  cña phÇn  ­ chuyÓn nhîng chÞu  îng vèn  chuyÓn  nh­ thuÕ  îng Trong  ®ã: +  Gi¸ chuyÓn  nhîng ® îc x¸c ®Þnh  lµ tæng gi¸  trÞ thùc tÕ mµ  bªn  chuyÓn  nhîng  thu  îc theo  ®   hîp  ®ång  chuyÓn  nhîng. Trêng    hîp hîp ®ång  chuyÓn  nhîng kh«ng quy  ®Þnh   gi¸thanh    to¸n hoÆc   quan  c¬  thuÕ  c¬  cã  së  ®Ó     x¸c ®Þnh     gi¸thanh  to¸n ®∙    kh«ng  îc x¸c ®Þnh   ®     theo    gi¸thÞ  êng, c¬  tr   quan  thuÕ  quyÒn  cã  kiÓm     Ên  tra vµ  ®Þnh     gi¸trÞ thanh to¸n cña    hîp ®ång  trªnc¬  tham    së  kh¶o    gi¸thÞ  êng  tr hoÆc     thÓ  cho  gi¸cã  b¸n  bªn  ba  c¸c thø  vµ    hîp ®ång    chuyÓn  nhîng t  ¬ng  tù. +      Gi¸trÞ ban ®Çu   cña phÇn vèn  chuyÓn nhîng ® îcx¸c ®Þnh    së        trªnc¬  sæ  s¸ch,chøng    to¸n vÒ    tõ kÕ    vèn  gãp  cña chñ ®Çu     i   t t¹ thêi®iÓm  chuyÓn  nhîng vèn  ® îchéi®ång    ®∙      qu¶n    trÞ doanh nghiÖp  ªndoanh  li   c«ng nhËn ®èi  17
 18. víi  doanh nghiÖp  ªndoanh,hoÆc   li     kÕt qu¶ kiÓm    to¸ncña  quan  c¬  kiÓm    to¸n ®èi víi    doanh  nghiÖp  100%  vèn    nícngoµi,hoÆc       c¸c bªn  tham      gia hîp doanh  c«ng nhËn        phïhîp víiLuËt ph¸p hiÖn      hµnh cña ViÖtNam.   Trêng  hîp    c¸c chñ ®Çu     t sau tiÕp    tôc chuyÓn  nhîng  i l¹ phÇn    vèn  gãp  cña m×nh,      gi¸trÞ ban  ®Çu  cña  phÇn vèn ®em   chuyÓn  nhîng tõng lÇn sau  ®ã   îc x¸c  ®   ®Þnh   b»ng    chuyÓn  gi¸trÞ  nhîng cña  hîp ®ång  chuyÓn  nhîng   ngay  íc ®ã   tr   céng        víigi¸trÞ thùc  vèn  tÕ  gãp    bæ sung  thªm (nÕu  cã)    x¸c ®Þnh  theo nguyªn t¾c  t¹ kho¶n      nªu    i nµy. +  Chi phÝ chuyÓn  nhîng      lµ c¸c kho¶n    chi thùc  li   tÕ  ªnquan  trùc tiÕp    ®Õn  viÖc  chuyÓn nhîng,theo chøng        tõgèc  îcc¬  ®   quan  thuÕ c«ng nhËn.Tr­   êng      hîp chiphÝ  chuyÓn  nhîng ph¸tsinh ë          nícngoµith×      c¸c chøng    tõ gèc ®ã  ph¶i ® îc mét  quan      c¬  c«ng chøng  hoÆc  kiÓm  to¸n ®éc    lËp cña    chi níc cã    phÝ    ph¸tsinh x¸cnhËn.     Chi phÝ    chuyÓn  nhîng bao    gåm:    chiphÝ    ®Ó lµm        c¸cthñ tôcph¸p lýcÇn     thiÕtcho    viÖc chuyÓn  nhîng;c¸c kho¶n      phÝ  lÖ  vµ  phÝ  ph¶inép      khilµm    thñ tôc chuyÓn  nhîng; c¸c chi phÝ  giao dÞch, ®µm  ph¸n, ký kÕt hîp ®ång  chuyÓn nhîng vµ        c¸cchiphÝ  kh¸c,cã    chøng    tõchøng minh. 1.2.ThuÕ     suÊtthuÕ      thu nhËp  doanh  nghiÖp: ThuÕ  suÊtthuÕ      thu nhËp  doanh  nghiÖp        ®èi víi nhËp    thu tõchuyÓn  nh­ îng vèn      lµ25%. 2.ThuÕ     chuyÓn    lînhuËn      i ra nícngoµi: Nhµ ®Çu      t níc ngoµicã      lî nhuËn    i tõ chuyÓn  nhîng vèn, sau    nép      khi®∙  thuÕ thu nhËp  chuyÓn  nhîng  vèn theo híng  dÉn  i®iÓm   trªn ®©y,    t¹  1    khi chuyÓn    lî nhuËn  níc ngoµi hoÆc     i   i ra      gi÷ l¹ lî nhuËn  i     i t¹  ngoµi,ph¶i nép  níc     thuÕ chuyÓn    lînhuËn      i ra nícngoµi. Møc  thuÕ  suÊtthuÕ    chuyÓn    lînhuËn    i ra nícngoµitheo quy        ®Þnh    t¹ GiÊy  i phÐp  ®Çu  . t Trêng hîp  nhµ  ®Çu      t níc ngoµi cha    gãp   ®ñ vèn ph¸p ®Þnh  theo GiÊy  phÐp  nhng  kh«ng  tiÕp tôc  ®Çu    vµ  t chuyÓn  nhîng vèn, cã  inhuËn      lî  tõ chuyÓn  nhîng vèn. Khi chuyÓn  lî nhuËn  ® îc tõ chuyÓn        sè    i thu      nhîng vèn    ra níc ngoµiph¶ix¸c ®Þnh          møc   thuÕ suÊt thuÕ    chuyÓn    lî nhuËn  níc ngoµi i ra      theo møc  vèn ph¸p ®Þnh  thùc tÕ  gãp  i     ®∙  t¹ thêi®iÓm  chuyÓn  nhîng phï hîp       víi  quy ®Þnh    t¹ §iÒu  cña  i 50  NghÞ  ®Þnh  24/2000/N§­ sè  CP. 3.Kª    khai,  nép  thuÕ: 3.1. Kª khai nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®èi víi  thu nhËp tõ  chuyÓn nhîng vèn:   Bªn nhËn  chuyÓn  nhîng vèn  tr¸chnhiÖm    cã    khÊu    trõtiÒn thuÕ    ph¶inép    cña  chuyÓn  bªn  nhîng vµ    nép  vµo NSNN. ChËm  nhÊt 5    ngµy  lµm viÖc  tõngµy  quan  thÈm  kÓ    c¬  cã  quyÒn chuÈn  y  viÖc  chuyÓn  nhîng vèn,bªn      nhËn chuyÓn  nhîng vèn    ph¶ilËp      tê khaithuÕ    vÒ chuyÓn  nhîng  vèn  nép  cho  quan  c¬  thuÕ  ®Þa  ph¬ng    n¬i qu¶n    lýdoanh  nghiÖp  theo  ( Phô    5  lôc sè  ban  hµnh  kÌm theo  Th«ng   nµy)  t kÌm theo    hîp ®ång  chuyÓn  nhîng,quyÕt    ®Þnh  chuÈn  viÖc  y  chuyÓn  nhîng  vèn cña  c¬  quan  thÈm   cã  quyÒn,  chøng  nhËn  vèn gãp  c¸c  vµ  chøng  gèc  tõ  cña    c¸c kho¶n    chiphÝ; ®ång   thêinép    thuÕ  ®ñ sè  ph¶inép    Kho  Nhµ    göi b¹c  níc vµ    b¶n sao giÊy nép    tiÒn thuÕ    cho  quan  c¬  chuÈn  viÖc  y  chuyÓn  nhîng vèn.   18
 19. Trêng      hîp ph¸thiÖn  viÖc    kª khai,  tÝnh    thuÕ  to¸nsè  ph¶inép    cha chÝnh  x¸c,trong    vßng  ngµy  5  lµm  viÖc        kÓ tõ khi nhËn  îc tê khai,c¬  ®       quan  thuÕ  ph¶ith«ng    b¸o  thuÕ  sè  ph¶inép    cho ngêinép    thuÕ hoÆc   cÇu  yªu  ngêinép    thuÕ  cung cÊp      c¸c tµiliÖu cÇn  thiÕt®Ó       x¸c ®Þnh  chÝnh    thuÕ  x¸c sè  ph¶i   nép. 3.2.Kª    khainép    thuÕ chuyÓn    lî nhuËn  níc ngoµi:theo  i ra      híng dÉn    t¹i ®iÓm     3,Môc  , II  PhÇn  nµy. V. c¸c lo¹i  thu Õ  v µ n g h Ü a  v ô  tµi h Ý n h  k h¸c  c C¸c  i lo¹ thuÕ  c¸c nghÜa  tµichÝnh  vµ    vô    kh¸c nh    thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng,   thuÕ    ® Æc   tiªuthô  biÖt,thuÕ    m«n     bµi,thuÕ    tµinguyªn,tiÒn    thuªm Æt     ®Êt,  m Æt     Æt   níc,m biÓn..  dông  .¸p  ®èi      víic¸c doanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu    níc t   ngoµivµ      c¸c bªn   nícngoµihîp doanh  îcthùc hiÖn      ®     theo quy ®Þnh  i     t¹ c¸c v¨n   b¶n ph¸p luËthiÖn      hµnh. P h Ç n  thø b a Q u y Õ t to¸n thu Õ  v µ ki Ó m  tra t×nh h × n h   n é p  thu Õ  t¹i o a n h  n g hi Ö p  d I. u y Õ t to¸n thu Õ  h µ n g  n¨ m  Q KÕt  thóc mçi    n¨m    tµichÝnh, c¸c doanh      nghiÖp  ph¶ilËp    b¸o c¸o quyÕt  to¸n thuÕ      göi cho  quan  c¬  thuÕ. ViÖc quyÕt to¸n thuÕ    hµng  n¨m  îc tiÕn ®     hµnh  theo néidung      quy  ®Þnh    díi®©y: 1/ChËm     nhÊt lµsau  ngµy  tõngµy      90  kÓ    kÕt thóc n¨m      tµichÝnh,doanh    nghiÖp  ph¶inép    b¸o    c¸o t×nh  h×nh s¶n  xuÊt kinh doanh, b¸o  kÕ          c¸o  to¸n®∙  ® îckiÓm        to¸nbëimét  chøc  tæ  kiÓm    to¸n®éc    îcphÐp    lËp ®   ho¹t®éng   t¹ ViÖt i   Nam,  khai quyÕt  Tê    to¸n thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp  theo  ( Phô    6  lôc sè  ban  hµnh  kÌm  theo Th«ng  t nµy) vµ    b¸o  quyÕt  c¸o  to¸n c¸c kho¶n      thuÕ  ph¶i  nép  trong n¨m  theo    ( Phô    7  lôc sè  ban  hµnh  kÌm theo  Th«ng  t nµy) cho    Côc  thuÕ  ®Þa  ph¬ng    n¬idoanh  nghiÖp  Æt    ®iÒu  ® trôsë  hµnh  chÝnh. Trong vßng  ngµy  10  lµm viÖc  tõ ngµy  kÓ    quy ®Þnh nép  b¸o    c¸o quyÕt  to¸nthuÕ  trªn,     nªu    doanh  c¸c nghiÖp  ph¶inép  thuÕ    sè  cßn thiÕu theo b¸o c¸o         quyÕt    to¸nvµo  Ng©n  s¸ch Nhµ      níc.NÕu   sau  ngµy    10  mµ cha  nép  ngoµi th×    viÖc nép    thuÕ  ®ñ sè  cßn thiÕu, c¸c doanh      nghiÖp  cßn ph¶i nép    tiÒn    ph¹t nép chËm  theo quy    ®Þnh. C¸c  doanh  nghiÖp kh«ng  îcphÐp      nép  ®   bï trõsè  thõa  cña  i lo¹  thuÕ  nµy  víi nép   sè  thiÕu cña  i   lo¹ thuÕ    kh¸ckhilËp quyÕt to¸nthuÕ            hµng  n¨m. 2/ C¨n  b¸o      cø  c¸o s¶n  xuÊt,kinh doanh  b¸o        vµ  c¸o quyÕt      to¸ntµichÝnh  cña doanh  nghiÖp,Côc    thuÕ    c¸c tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc  trung ¬ng tÝnh  to¸nl¹ tõng  i    i lo¹ thuÕ doanh  nghiÖp ph¶inép    trong n¨m      tµichÝnh, ®ång      thêi ®èi chiÕu          víi tê khaithuÕ  c¸c   ®Þnh  trong n¨m      kú    ®Ó x¸c ®Þnh  tÝnh    x¸c thùc  cña      c¸c tê khaithuÕ, b¸o        c¸o quyÕt   to¸nthuÕ. Trêng    c¸o thuÕ    hîp b¸o    doanh  nghiÖp  lËp  kh«ng  chÝnh    x¸c,Côc  thuÕ  chøc  tæ  kiÓm     tra t×nh h×nh  nép  thuÕ cña doanh  nghiÖp. 19
 20. II.Ki Ó m  tra t×nh h × n h  n é p  thu Õ    d o a n h  n g hi Ö p   t¹i Trong    qu¸ tr×nh qu¶n      lýthuÕ        ®èi víi doanh  c¸c nghiÖp,Côc    thuÕ tØnh,  thµnh phè chÞu  tr¸chnhiÖm   chøc    tæ  kiÓm    trathuÕ ®Þnh  hoÆc   kú  ®ét xuÊt  t¹ doanh    i nghiÖp    khicÇn thiÕt.  Côc  thuÕ ph¶itæ    chøc  kiÓm    tramçi  n¨m  mét  lÇn t×nh  h×nh nép  thuÕ        êng    ®èi víi tr c¸c hîp sau ®©y : ­C¸c    doanh  nghiÖp    vµo    míi®i  ho¹t®éng    ph¸tsinh lçli       n¨m        ªntôctõ3  trë lªn. ­C¸c    doanh  nghiÖp  träng ®iÓm     thu. ­ C¸c  doanh nghiÖp b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ    kh«ng chÝnh    x¸c hoÆc   kh«ng    râ rµng hoÆc   c¸o quyÕt    b¸o    to¸nthuÕ    ghikh«ng ®Çy  c¸c chØ    ®ñ    tiªu phôc  viÖc  vô  tÝnh    to¸nthuÕ. ­ C¸c doanh  nghiÖp kh«ng nép b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ    hoÆc  nép  kh«ng  ®óng    thêih¹n. ­ C¸c doanh nghiÖp  t×nh  cã  h×nh    tµichÝnh biÕn ®éng    líntrong n¨m  tÝnh  thuÕ  víi   so    n¨m  íc®ã. c¸c tr   Tríc khikiÓm         tradoanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu       t níc ngoµi hoÆc     bªn    níc ngoµihîp doanh,c¬        quan  thuÕ ph¶icã    quyÕt ®Þnh    kiÓm    tra,trong ®ã  râ   nªu    néi dung    kiÓm     thêih¹n  tra vµ    kiÓm     tra.QuyÕt  ®Þnh   kiÓm     îc göi tí tra ®       i doanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu    níc ngoµi hoÆc     t     ®¹i diÖn  Bªn    níc ngoµi hîp     doanh  ícngµy  tr   b¾t  ®Çu  kiÓm     nhÊt 3  traÝt    ngµy  lµm viÖc.Trong  êng      tr hîp cÇn  kiÓm    trathªm      c¸c néidung  kh¸c víi       dung    néi ghitrong quyÕt    ®Þnh  kiÓm   tra hoÆc     kÐo      dµi thêih¹n  kiÓm     tra th×  quan  c¬  thuÕ  ph¶i cã    quyÕt  ®Þnh  kiÓm      trabæ sung. KÕt  thóc kiÓm     quan    tra,c¬  thuÕ ph¶ilËp      biªn b¶n kiÓm     ch÷  tracã  ký  cña    thuÕ  c¸n bé  phô tr¸ch®éi kiÓm          tragöicho doanh  nghiÖp.Biªnb¶n      kiÓm   tranµy  quan    c¬  thuÕ  tr¸chnhiÖm     Bé    cã    göivÒ  Tµi chÝnh  (Tæng  côc thuÕ)  cïng víi           c¸o tµichÝnh  b¸o cña doanh nghiÖp (b¶n sao). §¹idiÖn  thÈm    cã  quyÒn  cña  doanh nghiÖp  tr¸chnhiÖm   vµo    cã    ký  biªn b¶n kiÓm     tra.Trêng    nh÷ng    hîp cã  néidung  kh«ng  nhÊt trÝ víic¸c ý          kiÕn  c¬  quan thuÕ  kÕt luËn trong biªnb¶n      kiÓm      trath× doanh  nghiÖp  quyÒn  ý  cã  cã  kiÕn  ghi vµo  vµ    biªn b¶n    kiÓm       tra ®Ó khiÕu      quan  n¹ivíic¬  thuÕ    trùc tiÕp  qu¶n      lýthu thuÕ  hoÆc   khiÕu      n¹ilªnTæng  côc thuÕ  Bé    vµ  Tµi chÝnh. Trong    qu¸ tr×nh chê    gi¶iquyÕt  khiÕu  ,doanh  n¹i  nghiÖp  hoÆc   bªn    níc ngoµi hîp     doanh  vÉn ph¶i thùc hiÖn      nghiªm  chØnh    c¸c kÕt luËn  quan  c¬  thuÕ  ® a  ®∙  ra. III. Q u y Õ t to¸n thu Õ  k hi  o a n h  n g hi Ö p   Õt    d h thêi  h¹n h o¹t   é n g  h o Æ c  gi¶i ®  th Ó Khi c¸c bªn      hîp doanh  kÕt  thóc hîp ®ång  hoÆc     khi doanh  nghiÖp  cã  vèn ®Çu      tnícngoµihÕt          thêih¹n ho¹t®éng  hoÆc     gi¶ithÓ theo LuËt ®Çu      tn­ íc ngoµit¹      i ViÖt Nam,    trong vßng  ngµy  tõ khic¬    45  kÓ      quan  cÊp  giÊy phÐp  ®Çu    quyÕt  t ra  ®Þnh    gi¶ithÓ, doanh    nghiÖp  vèn  cã  ®Çu       t níc ngoµi ph¶i     nép  c¸o quyÕt    b¸o    to¸nthuÕ  cho  quan  c¬  thuÕ. C¬    quan  thuÕ cÇn  tiÕn hµnh    ngay    c¸cc«ng  viÖc sau: 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản