Thông tư 13/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:53

0
64
lượt xem
19
download

Thông tư 13/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 13/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 13/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng

 1. t h«ng t cña bé x©y dùng Sè 13/2005/TT-BXD ngµy 05 th¸ng 8 n¨m 2005 Híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 95/2005/N§-CP ngµy 15 th¸ng 7 n¨m 2005 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë, quyÒn së h÷u c«ng tr×nh x©y dùng C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/2003/N§-CP ngµy 04 th¸ng 4 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 95/2005/N§-CP ngµy 15 th¸ng 7 n¨m 2005 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë, quyÒn së h÷u c«ng tr×nh x©y dùng; Bé X©y dùng híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 95/2005/N§-CP ngµy 15 th¸ng 7 n¨m 2005 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë, quyÒn së h÷u c«ng tr×nh x©y dùng (sau ®©y gäi t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè 95/2005/N§-CP) nh sau: I. MÉu ®¬n trong hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë, quyÒn së h÷u c«ng tr×nh x©y dùng 1. §¬n ®Ò nghÞ cÊp giÊy chøng nhËn lÇn ®Çu ®èi víi nhµ ë theo mÉu híng dÉn t¹i phô lôc sè 01 cña Th«ng t nµy; 2. §¬n ®Ò nghÞ cÊp giÊy chøng nhËn lÇn ®Çu ®èi víi c«ng tr×nh x©y dùng theo mÉu híng dÉn t¹i phô lôc sè 02 cña Th«ng t nµy; 3. §¬n ®Ò nghÞ cÊp ®æi, cÊp l¹i giÊy chøng nhËn vµ tr êng hîp do mua, nhËn tÆng cho, ®æi, nhËn thõa kÕ hoÆc th«ng qua h×nh thøc kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt mµ bªn chuyÓn quyÒn së h÷u ®· cã giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë, giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u c«ng tr×nh x©y dùng theo mÉu híng dÉn t¹i phôc lôc sè 03 cña Th«ng t nµy; 4. §¬n ®Ò nghÞ x¸c nhËn thay ®æi trªn giÊy chøng nhËn ®· ® îc cÊp theo mÉu híng dÉn t¹i phô lôc sè 04 cña Th«ng t nµy. II. GiÊy tê vÒ t¹o lËp nhµ ë, c«ng tr×nh x©y dùng trong hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë, quyÒn së h÷u c«ng tr×nh x©y dùng 1. GiÊy tê vÒ t¹o lËp nhµ ë, c«ng tr×nh x©y dùng ¸p dông ®èi víi c¸ nh©n trong níc quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 9 cña NghÞ ®Þnh sè 95/2005/N§- CP ®îc híng dÉn cô thÓ nh sau:
 2. 2 1.1. §èi víi nhµ ë, c«ng tr×nh x©y dùng ®îc t¹o lËp tõ tríc ngµy NghÞ ®Þnh sè 95/2005/N§-CP cã hiÖu lùc thi hµnh th× ph¶i cã b¶n sao mét trong nh÷ng giÊy tê sau ®©y: a) GiÊy phÐp x©y dùng nhµ ë, c«ng tr×nh x©y dùng ®èi víi trêng hîp ph¶i xin giÊy phÐp x©y dùng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ x©y dùng; b) GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt hoÆc mét trong c¸c lo¹i giÊy tê vÒ quyÒn sö dông ®Êt quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2 vµ 5 §iÒu 50 cña LuËt §Êt ®ai hoÆc cã tªn trong sæ ®¨ng ký ruéng ®Êt, sæ ®Þa chÝnh ®èi víi nhµ ë, c«ng tr×nh x©y dùng ®îc x©y dùng tríc khi LuËt X©y dùng cã hiÖu lùc thi hµnh (ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 2004); c) Hîp ®ång mua b¸n nhµ ë thuéc së h÷u nhµ níc theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 61/CP ngµy 05 th¸ng 7 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ vÒ mua b¸n vµ kinh doanh nhµ ë hoÆc giÊy tê vÒ thanh lý, ho¸ gi¸ nhµ ë thuéc së h÷u nhµ níc tõ tríc ngµy 05 th¸ng 7 n¨m 1994; d) GiÊy tê vÒ giao nhµ t×nh nghÜa, nhµ t×nh th¬ng, nhµ ®¹i ®oµn kÕt; ®) GiÊy tê vÒ së h÷u nhµ ë, c«ng tr×nh x©y dùng do c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp qua c¸c thêi kú; giÊy tê vÒ nhµ ®Êt do c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp qua c¸c thêi kú mµ nhµ ®Êt ®ã kh«ng thuéc diÖn Nhµ n íc x¸c lËp së h÷u toµn d©n theo quy ®Þnh cña NghÞ quyÕt sè 23/2003/QH11 ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003 cña Quèc héi kho¸ XI "vÒ nhµ ®Êt do Nhµ níc ®· qu¶n lý, bè trÝ sö dông trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch vÒ qu¶n lý nhµ ®Êt vµ chÝnh s¸ch c¶i t¹o x· héi chñ nghÜa tríc ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 1991", NghÞ quyÕt sè 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2005 cña Uû ban thêng vô Quèc héi "quy ®Þnh viÖc gi¶i quyÕt ®èi víi mét sè trêng hîp cô thÓ vÒ nhµ ®Êt trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch qu¶n lý nhµ ®Êt vµ chÝnh s¸ch c¶i t¹o x· héi chñ nghÜa tríc ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 1991"; e) GiÊy tê vÒ mua b¸n, nhËn tÆng cho, ®æi, nhËn thõa kÕ nhµ ë, c«ng tr×nh x©y dùng ®· cã chøng nhËn cña c«ng chøng hoÆc chøng thùc cña Uû ban nh©n d©n tõ cÊp x· trë lªn; giÊy tê cña Toµ ¸n hoÆc c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt vÊn ®Ò së h÷u nhµ ë, c«ng tr×nh x©y dùng ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt; tr êng hîp mua nhµ ë cña doanh nghiÖp cã chøc n¨ng kinh doanh nhµ ë ®Çu t x©y dùng ®Ó b¸n th× ph¶i cã hîp ®ång mua b¸n nhµ ë ®· ®îc hai bªn ký kÕt; g) Trêng hîp ngêi ®Ò nghÞ cÊp giÊy chøng nhËn cã mét trong nh÷ng giÊy tê quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b, c, d, ® vµ e kho¶n nµy nh ng kh«ng ®óng tªn trong c¸c giÊy tê ®ã th× trong ®¬n ®Ò nghÞ cÊp giÊy chøng nhËn ph¶i cã x¸c nhËn cña Uû ban nh©n d©n cÊp x· vÒ viÖc t¹o lËp nhµ ë, c«ng tr×nh x©y dùng do mua, nhËn tÆng cho, ®æi, nhËn thõa kÕ hoÆc th«ng qua c¸c h×nh thøc kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; h) Trêng hîp ngêi ®Ò nghÞ cÊp giÊy chøng nhËn kh«ng cã mét trong nh÷ng giÊy tê quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b, c, d, ® vµ e kho¶n nµy th× ph¶i cã giÊy tê x¸c nhËn cña Uû ban nh©n d©n cÊp x· vÒ nhµ ë, c«ng tr×nh x©y dùng kh«ng cã tranh chÊp vÒ së h÷u vµ ®îc x©y dùng tríc khi cã quy ho¹ch x©y dùng ®èi víi trêng hîp ®· cã quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng ®« thÞ hoÆc quy ho¹ch x©y dùng ®iÓm d©n c n«ng th«n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ x©y dùng.
 3. 3 1.2. §èi víi nhµ ë, c«ng tr×nh x©y dùng ®îc t¹o lËp tõ ngµy NghÞ ®Þnh sè 95/2005/N§-CP cã hiÖu lùc thi hµnh th× ph¶i cã b¶n sao giÊy tê theo quy ®Þnh sau: a) Nhµ ë, c«ng tr×nh ®îc t¹o lËp th«ng qua viÖc x©y dùng míi th× ph¶i cã giÊy phÐp x©y dùng. Trêng hîp kh«ng ph¶i xin phÐp x©y dùng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ x©y dùng th× ph¶i cã giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt hoÆc quyÕt ®Þnh giao ®Êt hoÆc quyÕt ®Þnh cho thuª ®Êt hoÆc hîp ®ång thuª ®Êt. b) Nhµ ë, c«ng tr×nh ®îc t¹o lËp th«ng qua viÖc mua b¸n, nhËn tÆng cho, ®æi, nhËn thõa kÕ hoÆc th«ng qua h×nh thøc kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt th× ph¶i cã v¨n b¶n vÒ giao dÞch ®ã theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt kÌm theo giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë hoÆc giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u c«ng tr×nh cña bªn chuyÓn quyÒn së h÷u; c) Trêng hîp mua nhµ ë cña doanh nghiÖp cã chøc n¨ng kinh doanh nhµ ë ®Çu t x©y dùng ®Ó b¸n th× doanh nghiÖp ph¶i lµm c¸c thñ tôc ®Ó c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn cho bªn mua. GiÊy tê t¹o lËp nhµ ë trong trêng hîp nµy bao gåm: - Hîp ®ång mua b¸n nhµ ë do hai bªn ký kÕt; - QuyÕt ®Þnh phª duyÖt dù ¸n hoÆc quyÕt ®Þnh ®Çu t hoÆc giÊy phÐp ®Çu t do c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp; - GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt hoÆc quyÕt ®Þnh giao ®Êt hoÆc quyÕt ®Þnh cho thuª ®Êt hoÆc hîp ®ång thuª ®Êt. 2. GiÊy tê (b¶n sao) vÒ t¹o lËp nhµ ë, c«ng tr×nh x©y dùng ¸p dông ®èi víi ngêi níc ngoµi, ngêi ViÖt Nam ë níc ngoµi quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 10 cña NghÞ ®Þnh sè 95/2005/N§-CP ®îc híng dÉn cô thÓ nh sau: 2.1. Nhµ ë, c«ng tr×nh ®îc t¹o lËp th«ng qua viÖc ®Çu t x©y dùng míi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt th× ph¶i cã giÊy phÐp ®Çu t vµ giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt hoÆc hîp ®ång thuª ®Êt; 2.2. Nhµ ë, c«ng tr×nh ®îc t¹o lËp th«ng qua viÖc mua b¸n, nhËn tÆng cho, ®æi, nhËn thõa kÕ hoÆc th«ng qua h×nh thøc kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt th× ph¶i cã v¨n b¶n vÒ giao dÞch ®ã theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt kÌm theo giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë hoÆc giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u c«ng tr×nh x©y dùng cña bªn chuyÓn quyÒn së h÷u. 3. GiÊy tê (b¶n sao) vÒ t¹o lËp nhµ ë, c«ng tr×nh x©y dùng ¸p dông ®èi víi tæ chøc quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 11 cña NghÞ ®Þnh sè 95/2005/N§-CP ®îc híng dÉn cô thÓ nh sau: 3.1. Nhµ ë, c«ng tr×nh ®îc t¹o lËp th«ng qua viÖc ®Çu t x©y dùng míi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt th× ph¶i cã: a) QuyÕt ®Þnh phª duyÖt dù ¸n hoÆc quyÕt ®Þnh ®Çu t dù ¸n hoÆc giÊy phÐp ®Çu t hoÆc giÊy phÐp x©y dùng do c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp; b) GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt hoÆc hîp ®ång thuª ®Êt; Trêng hîp tæ chøc lµ doanh nghiÖp cã chøc n¨ng kinh doanh nhµ ë mµ ®Çu t x©y dùng ®Ó b¸n th× doanh nghiÖp ph¶i lµm c¸c thñ tôc ®Ó c¬ quan
 4. 4 cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn cho bªn mua theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm c kho¶n 1.2 cña môc nµy. 3.2. Nhµ ë, c«ng tr×nh ®îc t¹o lËp th«ng qua viÖc mua b¸n, nhËn tÆng cho, ®æi, nhËn thõa kÕ hoÆc th«ng qua h×nh thøc kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt th× ph¶i cã v¨n b¶n vÒ giao dÞch ®ã theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt kÌm theo giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë hoÆc giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u c«ng tr×nh x©y dùng cña bªn chuyÓn quyÒn së h÷u. 4. B¶n sao c¸c giÊy tê vÒ t¹o lËp nhµ ë, c«ng tr×nh x©y dùng quy ®Þnh t¹i PhÇn II cña Th«ng t nµy kh«ng ph¶i cã c«ng chøng hoÆc chøng thùc. Khi nép hå s¬, ngêi ®Ò nghÞ cÊp giÊy ph¶i ®em theo b¶n chÝnh ®Ó c¬ quan tiÕp nhËn hå s¬ ®èi chiÕu. Trong tr êng hîp ngêi ®Ò nghÞ cÊp giÊy nép b¶n sao cã c«ng chøng hoÆc chøng thùc th× khi nép hå s¬ kh«ng ph¶i mang b¶n chÝnh ®Ó ®èi chiÕu. 5. Khi nép ®¬n ®Ò nghÞ cÊp giÊy chøng nhËn, tæ chøc, c¸ nh©n ®Ò nghÞ cÊp giÊy chøng nhËn ph¶i nép kinh phÝ cÊp giÊy chøng nhËn theo quy ®Þnh cho c¬ quan tiÕp nhËn ®¬n. C¬ quan tiÕp nhËn ®¬n ph¶i cã phiÕu thu theo quy ®Þnh. Trong trêng hîp kh«ng ®îc cÊp giÊy chøng nhËn th× ph¶i hoµn tr¶ l¹i kinh phÝ nµy cho ngêi nép. III. tr×nh tù, thñ tôc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë, quyÒn së h÷u c«ng tr×nh x©y dùng 1. Tr×nh tù, thñ tôc cÊp lÇn ®Çu, cÊp ®æi, cÊp l¹i giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë, giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u c«ng tr×nh x©y dùng vµ viÖc x¸c nhËn thay ®æi trªn giÊy chøng nhËn ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 95/2005/N§-CP. 2. Tr×nh tù, thñ tôc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë, giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u c«ng tr×nh x©y dùng do mua b¸n, nhËn tÆng cho, ®æi, nhËn thõa kÕ hoÆc th«ng qua h×nh thøc kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®îc thùc hiÖn nh sau: 2.1. Tæ chøc, c¸ nh©n nhËn quyÒn së h÷u lµm ®¬n ®Ò nghÞ cÊp giÊy chøng nhËn kÌm theo v¨n b¶n vÒ giao dÞch t ¬ng øng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë hoÆc giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u c«ng tr×nh x©y dùng vµ nép kinh phÝ cÊp ®æi giÊy chøng nhËn theo quy ®Þnh cho Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn nÕu lµ c¸ nh©n, nép cho Së X©y dùng nÕu lµ tæ chøc. C¬ quan tiÕp nhËn hå s¬ ph¶i cã giÊy biªn nhËn hå s¬ vµ biªn lai thu kinh phÝ cÊp giÊy chøng nhËn; 2.2. Trong thêi h¹n 15 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬, Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh (Së X©y dùng ®èi víi trêng hîp ®îc uû quyÒn ký giÊy chøng nhËn) hoÆc Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn ph¶i cÊp giÊy chøng nhËn míi cho chñ së h÷u. 3. Trêng hîp chñ së h÷u nhµ ë ®· ®îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë vµ quyÒn sö dông ®Êt ë theo NghÞ ®Þnh sè 60/CP ngµy 5/7/1994 cña ChÝnh phñ mµ chuyÓn dÞch quyÒn së h÷u th× ®îc Së X©y dùng nÕu lµ
 5. 5 tæ chøc, Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn nÕu lµ c¸ nh©n x¸c nhËn viÖc thay ®æi chñ së h÷u t¹i trang 3 cña giÊy chøng nhËn ®ã. Trêng hîp chñ së h÷u cã nhu cÇu cÊp ®æi giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë vµ quyÒn sö dông ®Êt ë ®· ®îc cÊp theo NghÞ ®Þnh sè 60/CP ngµy 5/7/1994 cña ChÝnh phñ b»ng giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë theo NghÞ ®Þnh sè 95/2005/N§-CP th×: 3.1. Chñ së h÷u cã ®¬n ®Ò nghÞ cÊp ®æi kÌm theo giÊy chøng nhËn ®· ®îc cÊp vµ nép kinh phÝ cÊp ®æi giÊy chøng nhËn theo quy ®Þnh t¹i Së X©y dùng nÕu lµ tæ chøc, t¹i Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn nÕu lµ c¸ nh©n. C¬ quan tiÕp nhËn hå s¬ ph¶i cã giÊy biªn nhËn hå s¬ vµ biªn lai thu kinh phÝ cÊp ®æi giÊy chøng nhËn; 3.2. Trong thêi h¹n 15 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬, Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh (Së X©y dùng ®èi víi trêng hîp ®îc uû quyÒn ký giÊy chøng nhËn) hoÆc Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn ph¶i cÊp ®æi giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë míi cho chñ së h÷u. C¬ quan cÊp giÊy chøng nhËn ph¶i ghi vµo trang 3 cña giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë vµ quyÒn sö dông ®Êt ë néi dung: "Chñ së h÷u nhµ ë ®· ®îc cÊp ®æi giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë míi theo NghÞ ®Þnh sè 95/2005/N§-CP ngµy 15/7/2005 cña ChÝnh phñ" vµ sao 01 b¶n ®Ó lu hå s¬ tríc khi giao l¹i giÊy chøng nhËn nµy cho chñ së h÷u. 4. Ngêi nép ®¬n ®Ò nghÞ cÊp giÊy chøng nhËn ®îc cÊp giÊy th«ng b¸o theo mÉu híng dÉn t¹i phô lôc sè 05 cña Th«ng t nµy. Khi ®· thùc hiÖn ®èi chiÕu c¸c giÊy tê vµ kiÓm tra b¶n vÏ s¬ ®å, c¬ quan cÊp giÊy ph¶i viÕt giÊy biªn nhËn theo híng dÉn t¹i phô lôc sè 06 cña Th«ng t nµy. 5. Tríc khi nhËn giÊy chøng nhËn, chñ së h÷u ph¶i nép biªn lai thu lÖ phÝ tríc b¹ (trõ trêng hîp chñ së h÷u ®îc cÊp ®æi, cÊp l¹i, x¸c nhËn thay ®æi, cÊp giÊy lÇn ®Çu mµ ®· nép lÖ phÝ tríc b¹, trêng hîp kh«ng ph¶i nép vµ ®îc miÔn nép theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt); nép b¶n chÝnh c¸c giÊy tê vÒ t¹o lËp nhµ ë, c«ng tr×nh x©y dùng cho c¬ quan cÊp giÊy ®Ó l u hå s¬ (trõ c¸c giÊy tê vÒ quyÒn sö dông ®Êt, quyÕt ®Þnh phª duyÖt dù ¸n, quyÕt ®Þnh ®Çu t dù ¸n, giÊy phÐp ®Çu t) vµ ký nhËn vµo sæ ®¨ng ký quyÒn së h÷u nhµ ë, sæ ®¨ng ký quyÒn së h÷u c«ng tr×nh x©y dùng. Khi giao giÊy chøng nhËn, c¬ quan cÊp giÊy chøng nhËn ph¶i göi kÌm theo phiÕu x¸c nhËn ®· cÊp giÊy chøng nhËn (theo mÉu híng dÉn t¹i phô lôc sè 07 cña Th«ng t nµy) ®Ó chñ së h÷u nép cho Uû ban nh©n d©n cÊp x· n¬i cã nhµ ë, c«ng tr×nh x©y dùng ®ã biÕt vµ theo dâi. 6. Ngêi ®Ò nghÞ cÊp giÊy chøng nhËn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr íc ph¸p luËt vÒ nh÷ng néi dung trong ®¬n vµ c¸c giÊy tê kh¸c trong hå s¬. Trong tr - êng hîp c¬ quan cÊp giÊy chøng nhËn cÊp sai th× ph¶i cÊp l¹i vµ kh«ng ® îc thu kinh phÝ cÊp l¹i. 7. Trêng hîp ®ang cã tranh chÊp, khiÕu n¹i vÒ quyÒn së h÷u nhµ ë, quyÒn së h÷u c«ng tr×nh x©y dùng th× chØ thùc hiÖn viÖc cÊp giÊy sau khi ®· gi¶i quyÕt xong tranh chÊp, khiÕu n¹i ®ã theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
 6. 6 IV. ®o vÏ s¬ ®å nhµ ë, c«ng tr×nh x©y dùng 1. ViÖc ®o vÏ s¬ ®å nhµ ë, c«ng tr×nh x©y dùng ph¶i b¶o ®¶m c¸c nguyªn t¾c sau ®©y: 1.1. Nhµ ë, c«ng tr×nh x©y dùng ®· cã b¶n vÏ thÓ hiÖn h×nh d¸ng, kÝch thíc c¸c c¹nh cña mÆt b»ng nhµ ë, c«ng tr×nh x©y dùng hoÆc mÆt b»ng cña tõng tÇng ®èi víi nhµ ë, c«ng tr×nh x©y dùng cã nhiÒu tÇng vµ kh«ng cã thay ®æi gi÷a b¶n vÏ so víi thùc tÕ th× kh«ng ph¶i ®o vÏ l¹i; 1.2. Nhµ ë, c«ng tr×nh x©y dùng cha cã b¶n vÏ hoÆc cã b¶n vÏ nhng thùc tÕ ®· cã thay ®æi th× ph¶i ®o vÏ l¹i theo quy ®Þnh cña Th«ng t nµy; 1.3. Nhµ ë t¹i ®« thÞ kh«ng thuéc c¸c dù ¸n nhµ ë hoÆc dù ¸n khu ®« thÞ míi mµ do chñ nhµ tù ®o vÏ th× b¶n vÏ s¬ ®å ph¶i cã ch÷ ký cña chñ nhµ vµ cña tæ ®o vÏ. Trong trêng hîp nhµ ë cã phÇn x©y dùng trªn ®Êt cña chñ kh¸c hoÆc nhµ ë riªng lÎ cã chung têng, khung cét víi nhµ ë, c«ng tr×nh x©y dùng cña chñ kh¸c th× b¶n vÏ s¬ ®å ph¶i cã x¸c nhËn cña c¸c chñ ®ã. NÕu c¸c chñ sö dông ®Êt, chñ së h÷u nhµ ®ã kh«ng chÞu x¸c nhËn th× Uû ban nh©n d©n cÊp phêng n¬i cã nhµ ë cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra vµ x¸c nhËn vµo b¶n vÏ lµm c¬ së ®Ó c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn cho ngêi ®Ò nghÞ cÊp giÊy; 1.4. Nhµ ë, c«ng tr×nh x©y dùng t¹i n«ng th«n th× b¶n vÏ s¬ ®å ph¶i cã x¸c nhËn cña Uû ban nh©n d©n x· vÒ ®Þa chØ, vÞ trÝ trªn thöa ®Êt vµ sè tÇng cña nhµ ë, c«ng tr×nh x©y dùng. 2. VÏ s¬ ®å nhµ ë 2.1. §èi víi nhµ ë riªng lÎ: Trêng hîp nhµ ë 1 tÇng th× b¶n vÏ s¬ ®å ph¶i thÓ hiÖn h×nh d¸ng thöa ®Êt, trªn ®ã thÓ hiÖn h×nh d¸ng mÆt b»ng, ghi kÝch thíc c¸c c¹nh, diÖn tÝch sµn cña tÇng 1 vµ vÏ mòi tªn ký hiÖu cöa ra vµo chÝnh cña nhµ ë. Trêng hîp nhµ ë nhiÒu tÇng nhng c¸c tÇng gièng nhau th× thÓ hiÖn b¶n vÏ s¬ ®å nh nhµ 1 tÇng vµ ghi diÖn tÝch sµn cña tÇng 1 nh©n víi sè tÇng, ®ång thêi ghi chó sè tÇng cña nhµ ë ®ã. Tr êng hîp nhµ ë nhiÒu tÇng, trong ®ã cã mét sè tÇng gièng nhau, mét sè tÇng kh¸c nhau th× thÓ hiÖn mÆt b»ng tÇng 1 vµ mÆt b»ng c¸c tÇng kh¸c tÇng 1 vµ ghi chó c¸c sè liÖu vÒ c¸c tÇng nh quy ®Þnh t¹i ®iÓm nµy (vÝ dô híng dÉn t¹i phô lôc sè 08 vµ sè 09 cña Th«ng t nµy). 2.2. §èi víi c¨n hé trong nhµ chung c th× vÏ nÐt liÒn h×nh d¸ng mÆt b»ng tÇng cã c¨n hé vµ vÏ nÐt liÒn h×nh d¸ng mÆt b»ng c¨n hé, trong ®ã vÏ mòi tªn ký hiÖu lèi ®i vµo cÇu thang vµ ký hiÖu cöa ra vµo c¨n hé ®ång thêi ghi râ sè c¨n hé, kÝch thíc c¸c c¹nh vµ diÖn tÝch sµn c¨n hé (vÝ dô h íng dÉn t¹i phô lôc sè 10 cña Th«ng t nµy). 2.3. §èi víi nhµ ë t¹i ®« thÞ n»m ngoµi dù ¸n th× c¬ quan cÊp giÊy chøng nhËn th«ng qua tæ ®o vÏ ®Ó thùc hiÖn. Trong trêng hîp chñ nhµ tù ®o vÏ th× tæ ®o vÏ cña c¬ quan cÊp giÊy chøng nhËn phèi hîp víi Uû ban nh©n d©n cÊp phêng n¬i cã nhµ ë ®ã kiÓm tra, chØnh söa b¶n vÏ tr íc khi thÓ hiÖn trªn giÊy chøng nhËn. 3. VÏ s¬ ®å c«ng tr×nh x©y dùng
 7. 7 B¶n vÏ s¬ ®å c«ng tr×nh ph¶i thÓ hiÖn ®îc h×nh d¸ng mÆt b»ng cña thöa ®Êt, ký hiÖu cöa chÝnh ra vµo c«ng tr×nh, cöa ra vµo chÝnh cña tõng h¹ng môc c«ng tr×nh vµ thÓ hiÖn vÞ trÝ, h×nh d¸ng mÆt b»ng, ghi kÝch th íc c¸c c¹nh, diÖn tÝch sµn cña tõng h¹ng môc c«ng tr×nh. Tr êng hîp thöa ®Êt qu¸ réng th× chØ vÏ phÇn khu«n viªn ®Êt cã c«ng tr×nh x©y dùng chÝnh (vÝ dô híng dÉn t¹i phô lôc sè 11 cña Th«ng t nµy). V. ThÓ hiÖn b¶n vÏ s¬ ®å trong giÊy chøng nhËn 1. B¶n vÏ s¬ ®å trªn giÊy chøng nhËn thÓ hiÖn theo híng dÉn t¹i phÇn IV cña Th«ng t nµy. C¨n cø vµo sè tÇng cña nhµ ë hoÆc sè h¹ng môc cña c«ng tr×nh x©y dùng mµ bè trÝ s¬ ®å trong trang giÊy chøng nhËn cho phï hîp. B¶n vÏ s¬ ®å nhµ ë, c«ng tr×nh x©y dùng kh«ng yªu cÇu ®óng tû lÖ. 2. Híng cña b¶n vÏ s¬ ®å nhµ ë, c«ng tr×nh x©y dùng ®îc lÊy tõ c¹nh theo chiÒu ngang phÝa díi cña trang giÊy chøng nhËn lµm mèc ®Ó vÏ ® êng, phè, ngâ, ng¸ch ®i vµo cöa chÝnh cña nhµ ë, c«ng tr×nh x©y dùng (mÆt tiÒn cña nhµ ë hoÆc c«ng tr×nh x©y dùng), kh«ng lÊy theo híng quy ®Þnh vÒ vÏ b¶n ®å. 3. B¶n vÏ s¬ ®å trong giÊy chøng nhËn ph¶i ® îc bè trÝ hîp lý theo nguyªn t¾c: 3.1. Trêng hîp nhµ ë cã mét tÇng hoÆc cã nhiÒu tÇng nh ng c¸c tÇng cã h×nh d¸ng vµ kÝch thíc trïng nhau th× chØ vÏ mét s¬ ®å ë gi÷a khu«n giÊy t¹i Môc III cña giÊy chøng nhËn; 3.2. Trêng hîp nhµ ë cã nhiÒu tÇng vµ c¸c tÇng kh¸c nhau th× tuú thuéc vµo sè lîng s¬ ®å ph¶i vÏ mµ chia khu«n giÊy t¹i Môc III thµnh 2 phÇn, trong ®ã phÇn bªn tr¸i tõ díi lªn: vÏ s¬ ®å thöa ®Êt vµ mÆt b»ng tÇng 1, tiÕp ®Õn vÏ tÇng 2, tÇng 3...., phÇn bªn ph¶i tõ díi lªn: vÏ s¬ ®å mÆt b»ng c¸c tÇng cßn l¹i; 3.3. Trêng hîp trong c«ng tr×nh x©y dùng cã mét hoÆc mét sè h¹ng môc c«ng tr×nh cã nhiÒu tÇng th× vÏ s¬ ®å mÆt b»ng tÇng 1 vµ ®¸nh dÊu chÊm ®Ëm t¬ng øng víi sè tÇng t¹i mét gãc cña s¬ ®å h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã.
 8. 8 VI. thÓ hiÖn néi dung trªn giÊy chøng nhËn 1. GiÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë, giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u c«ng tr×nh x©y dùng do Bé X©y dùng ph¸t hµnh kÌm theo Th«ng t nµy vµ ®îc sö dông thèng nhÊt trong c¶ níc. 2. Së X©y dùng ph¶i lËp sæ theo dâi viÖc nhËn vµ cÊp ph¸t giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë, giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u c«ng tr×nh x©y dùng theo nguyªn t¾c sè giÊy chøng nhËn ®· cÊp cho chñ së h÷u vµ sè giÊy bÞ h háng trong qu¸ tr×nh thÓ hiÖn c¸c néi dung trªn giÊy (nÕu cã) ph¶i b»ng sè giÊy chøng nhËn ®· ph¸t ra. §Þnh kú s¸u th¸ng mét lÇn vµ hµng n¨m, Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn ph¶i cã b¸o c¸o göi Së X©y dùng vµ Së X©y dùng ph¶i cã b¸o c¸o göi Bé X©y dùng vÒ tæng sè giÊy chøng nhËn ®· nhËn, sè giÊy chøng nhËn ®· cÊp ph¸t, sè giÊy chøng nhËn ®· cÊp cho chñ së h÷u vµ sè giÊy chøng nhËn bÞ h háng (nÕu cã) trªn ®Þa bµn. 3. C¬ quan cÊp giÊy chøng nhËn ph¶i ghi ®Çy ®ñ c¸c th«ng sè trªn giÊy chøng nhËn. Trong trêng hîp cã th«ng sè kh«ng x¸c ®Þnh ® îc th× ®¸nh dÊu g¹ch ngang (-). VÝ dô: Kh«ng x¸c ®Þnh ®îc n¨m x©y dùng th× dßng N¨m x©y dùng: (-) 4. Híng dÉn ghi mét sè néi dung trong giÊy chøng nhËn: 4.1. PhÇn Uû ban nh©n d©n: nÕu lµ Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn cÊp giÊy th× ghi c¶ tªn huyÖn vµ tØnh; nÕu lµ Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh hoÆc Së X©y dùng cÊp giÊy th× chØ ghi tªn Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè (vÝ dô: "huyÖn thanh tr×-thµnh phè hµ néi" hoÆc "thµnh phè thanh ho¸-tØnh thanh ho¸" hoÆc "tØnh H¶i D¬ng". 4.2. PhÇn m· sè giÊy chøng nhËn: M· sè giÊy chøng nhËn cã 15 «, c¸ch ghi nh sau: TÝnh tõ tr¸i sang ph¶i, 2 « ®Çu tiªn ghi m· sè tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng; 3 « tiÕp theo ghi m· sè huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh; 5 « tiÕp theo ghi m· sè x·, phêng, thÞ trÊn; 3 « tiÕp theo ghi sè quyÓn sæ ®¨ng ký quyÒn së h÷u nhµ ë, quyÒn së h÷u c«ng tr×nh x©y dùng; 2 « cuèi ghi sè tê trong sæ ®¨ng ký quyÒn së h÷u nhµ ë, quyÒn së h÷u c«ng tr×nh x©y dùng. M· sè c¸c c¬ quan hµnh chÝnh cÊp tØnh, cÊp huyÖn vµ cÊp x· thèng nhÊt ghi theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 124/2004/Q§-TTg ngµy 08/7/2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ ''vÒ viÖc ban hµnh b¶ng Danh môc vµ m· sè c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh ViÖt Nam''. 4.3. VÒ ghi tªn chñ së h÷u (Muc I); ghi ®Çy ®ñ hä tªn chñ së h÷u, sè chøng minh th nh©n d©n (nÕu cã). NÕu chñ së h÷u lµ ngêi ViÖt Nam ë níc ngoµi, ngêi níc ngoµi th× ghi sè hé chiÕu, ngµy, th¸ng, n¨m cÊp. Trong tr êng hîp nhµ ë thuéc së h÷u cña vî chång th× ph¶i ghi c¶ tªn vî vµ chång. Trêng hîp nhµ ë thuéc së h÷u chung nhng cã chñ së h÷u chung ®· chÕt mµ cha gi¶i quyÕt chia thõa kÕ theo quy ®Þnh th× ghi hä tªn ng êi ®ã vµ ghi thªm lµ: (®· chÕt). VÝ dô:
 9. 9 ¤ng NguyÔn V¨n A, CMTND sè: 012345456 Vµ vî: Bµ TrÇn ThÞ B (®· chÕt) Trêng hîp chñ së h÷u lµ tæ chøc th× ghi tªn tæ chøc ®ã theo giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh hoÆc theo quyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc theo giÊy phÐp ®Çu t. 4.4. §Þa chØ nhµ ë: §èi víi nhµ ë t¹i ®« thÞ th× ghi sè nhµ, ngâ, ng¸ch (nÕu cã), ®êng (hoÆc phè), phêng, quËn (huyÖn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh). §èi víi nhµ ë t¹i n«ng th«n th× ghi ®Þa chØ cô thÓ: xãm, th«n, x·, huyÖn. §èi víi c¨n hé chung c: Ngoµi c¸c th«ng tin quy ®Þnh t¹i ®iÓm nµy, ph¶i ghi thªm sè c¨n hé, sè tÇng cã c¨n hé vµ tªn cña nhµ chung c. 4.5. VÒ diÖn tÝch sµn (nhµ ë, c¨n hé) ®îc ghi nh sau: a) §èi víi nhµ ë mét tÇng th× ghi diÖn tÝch mÆt b»ng x©y dùng cña nhµ ®ã, trêng hîp cã têng chung th× chØ tÝnh 1/2 diÖn tÝch mÆt b»ng t êng chung ®ã; b) §èi víi nhµ ë nhiÒu tÇng th× ghi tæng diÖn tÝch sµn mÆt b»ng x©y dùng cña c¸c tÇng, trêng hîp cã têng chung ë c¸c tÇng th× tÝnh diÖn tÝch nh quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n nµy; c) §èi víi c¨n hé trong nhµ chung c th× ghi diÖn tÝch sµn c¨n hé (trõ diÖn tÝch mÆt b»ng têng, cét chung); 4.6. VÒ cÊp (h¹ng) nhµ ë, c«ng tr×nh x©y dùng: a) CÊp, h¹ng nhµ ë ghi theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 05-BXD/§T ngµy 09/02/1993 cña Bé X©y dùng híng dÉn ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh diÖn tÝch sö dông vµ ph©n cÊp nhµ ë; b) CÊp c«ng tr×nh x©y dùng ghi theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 209/ 2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chÊt l îng c«ng tr×nh x©y dùng. 4.7. VÒ ghi sè tÇng (tÇng): nÕu lµ nhµ ë riªng lÎ th× ghi sè tÇng cña ng«i nhµ chÝnh. Trêng hîp cã g¸c xÐp th× kh«ng tÝnh lµ mét tÇng vµ diÖn tÝch sµn cña g¸c xÐp ®îc tÝnh lµ diÖn tÝch sµn nhµ phô. NÕu lµ c¨n hé trong nhµ chung c th× ghi sè tÇng cã c¨n hé vµ tæng sè tÇng cña nhµ chung c, c¸ch ghi ®îc thùc hiÖn díi d¹ng ph©n sè (vÝ dô c¨n hé sè 505, trong nhµ chung c 15 tÇng th× ghi 5/15, trong ®ã 5 lµ sè tÇng cña c¨n hé, 15 lµ tæng sè tÇng cña nhµ chung c). 4.8. VÒ kÕt cÊu nhµ ë, c«ng tr×nh x©y dùng: chØ ghi c¸c kÕt cÊu chñ yÕu têng, khung, sµn, m¸i (vÝ dô têng, khung, sµn BTCT; m¸i ngãi); 4.9. DiÖn tÝch sµn x©y dùng, diÖn tÝch ®Êt ®îc tÝnh b»ng m2 vµ lÊy sau dÊu phÈy 2 con sè (vÝ dô 124,43 m2 hoÆc 32,00 m2); 4.10. PhÇn ngµy, th¸ng, n¨m ký giÊy chøng nhËn: sö dông dÊu dËp hoÆc viÕt tay. 4.11. PhÇn ghi tªn ngêi ký giÊy chøng nhËn: ghi tªn ngêi ®îc ph©n c«ng ký giÊy, vÝ dô:
 10. 10 a) Trêng hîp Phã chñ tÞch UBND cÊp tØnh hoÆc Phã chñ tÞch UBND cÊp huyÖn ký thay Chñ tÞch th× ghi nh sau: TM. Uû ban nh©n d©n (ghi râ tØnh, huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh)...... KT. Chñ tÞch Phã Chñ tÞch (ký tªn, ®ãng dÊu vµ ghi râ hä tªn ngêi ký) b) Trêng hîp Së X©y dùng ®îc Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh uû quyÒn ký giÊy chøng nhËn th× ghi nh sau: TM. Uû ban nh©n d©n (ghi râ tØnh, thµnh phè)....... TUQ. Chñ tÞch Gi¸m ®èc Së X©y dùng (ký tªn, ®ãng dÊu vµ ghi râ hä tªn ngêi ký) 4.12. §ãng dÊu vµo giÊy chøng nhËn: Trêng hîp Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn ký giÊy chøng nhËn th× ®ãng dÊu cña Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn. Trêng hîp Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh hoÆc Së X©y dùng ký giÊy chøng nhËn th× ®ãng dÊu cña Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh; 4.13. Ghi hå s¬ gèc: sö dông dÊu hoÆc viÕt tay vµ ® îc ghi nh sau: sè, ký hiÖu cña QuyÕt ®Þnh cÊp giÊy chøng nhËn vµ sè thø tù vµo sæ ®¨ng ký quyÒn ë h÷u nhµ ë. (vÝ dô 123/Q§-UB. 1455). Díi phÇn ghi hå s¬ gèc dïng ®Ó ghi c¸c th«ng tin vÒ cÊp ®æi, cÊp l¹i trong trêng hîp cÊp ®æi, cÊp l¹i. (vÝ dô CÊp ®æi lÇn thø nhÊt; CÊp l¹i lÇn thø hai...); 4.14. VÒ ghi nh÷ng thay ®æi sau khi cÊp giÊy chøng nhËn t¹i Môc IV cña giÊy chøng nhËn: Cét (1) ghi ngµy, th¸ng, n¨m Së X©y dùng hoÆc Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn x¸c nhËn viÖc thay ®æi; cét (2) ghi nh÷ng néi dung thay ®æi; cét (3) ký, ®ãng dÊu cña c¬ quan x¸c nhËn (®îc phÐp ®ãng dÊu chång lÊn lªn nhau). Nh÷ng thay ®æi nµy còng ph¶i ®îc thÓ hiÖn vµo b¶n sao giÊy chøng nhËn ®· lu t¹i c¬ quan cÊp giÊy. 5. ViÖc sö dông phÇn mÒm m¸y tÝnh ®Ó thÓ hiÖn c¸c néi dung trong giÊy chøng nhËn ®îc thùc hiÖn theo híng dÉn cña Côc Qu¶n lý nhµ-Bé X©y dùng. VII. Sæ ®¨ng ký quyÒn së h÷u nhµ ë vµ sæ ®¨ng ký quyÒn së h÷u c«ng tr×nh x©y dùng 1. Mçi sæ ®¨ng ký quyÒn së h÷u nhµ ë vµ sæ ®¨ng ký quyÒn së h÷u c«ng tr×nh x©y dùng ®îc ®ãng thµnh quyÓn cã 99 tê. Mçi tê cã 2 mÆt dïng ®Ó ghi c¸c néi dung cho mét nhµ ë hoÆc mét c«ng tr×nh x©y dùng ®· ®îc cÊp giÊy chøng nhËn. MÉu sæ ®¨ng ký quyÒn së h÷u nhµ ë theo híng dÉn t¹i
 11. 11 phô lôc sè 12, mÉu sæ ®¨ng ký quyÒn së h÷u c«ng tr×nh x©y dùng theo h íng dÉn t¹i phô lôc sè 13 cña Th«ng t nµy vµ ®îc ¸p dông thèng nhÊt trong c¶ níc. 2. C¨n cø vµo nhu cÇu thùc tÕ nhµ ë, c«ng tr×nh x©y dùng cÇn cÊp giÊy chøng nhËn, Së X©y dùng vµ Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn lËp sæ ®¨ng ký quyÒn së h÷u nhµ ë, sæ ®¨ng ký quyÒn së h÷u c«ng tr×nh x©y dùng. Së X©y dùng híng dÉn Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn thèng nhÊt c¸ch ®¸nh sè thø tù sæ ®¨ng ký quyÒn së h÷u t¹i mçi ph êng, x·, thÞ trÊn ®Ó kh«ng cã sù trïng l¾p. 3. §èi víi nh÷ng ®Þa ph¬ng ®· lËp sæ theo dâi viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë vµ quyÒn sö dông ®Êt ë theo NghÞ ®Þnh sè 60/CP ngµy 05/7/1994 cña ChÝnh phñ mµ thÓ hiÖn ® îc c¸c néi dung cña mÉu sæ ®¨ng ký quyÒn së h÷u híng dÉn t¹i Th«ng t nµy th× kh«ng ph¶i lËp l¹i sæ ®¨ng ký quyÒn së h÷u nhµ ë míi. 4. C¬ quan lËp vµ qu¶n lý sæ ®¨ng ký quyÒn së h÷u: 4.1. Së X©y dùng lËp vµ qu¶n lý sæ ®¨ng ký quyÒn së h÷u nhµ ë, sæ ®¨ng ký quyÒn së h÷u c«ng tr×nh x©y dùng ®èi víi nh÷ng trêng hîp do Uû ban nh©n cÊp tØnh hoÆc Së X©y dùng cÊp giÊy chøng nhËn; 4.2. Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn lËp vµ qu¶n lý sæ ®¨ng ký quyÒn së h÷u nhµ ë, sæ ®¨ng ký quyÒn së h÷u c«ng tr×nh x©y dùng ®èi víi nh÷ng tr - êng hîp do Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn cÊp giÊy chøng nhËn. VIII. Lu tr÷ vµ qu¶n lý hå s¬ vÒ së h÷u nhµ ë vµ c«ng tr×nh x©y dùng 1. Hå s¬ lu tr÷ bao gåm: 1.1. §¬n ®Ò nghÞ cÊp giÊy chøng nhËn (bao gåm ®¬n ®Ò nghÞ cÊp míi, cÊp ®æi, cÊp l¹i, cÊp khi chuyÓn dÞch quyÒn së h÷u vµ ®¬n ®Ò nghÞ x¸c nhËn thay ®æi sau khi cÊp giÊy); 1.2. GiÊy tê biªn nhËn hå s¬; giÊy tê x¸c nhËn cña c¸c c¬ quan liªn quan vÒ viÖc mÊt giÊy chøng nhËn (nÕu cã); 1.3. GiÊy tê t¹o lËp nhµ ë, c«ng tr×nh x©y dùng; 1.4. B¶n vÏ s¬ ®å nhµ ë, c«ng tr×nh x©y dùng; 1.5. B¶n sao giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë, giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u c«ng tr×nh x©y dùng ®· cÊp cho chñ së h÷u hoÆc giÊy chøng nhËn cò trong trêng hîp cÊp ®æi, cÊp khi chuyÓn dÞch quyÒn së h÷u vµ cÊp khi hÕt trang ghi nh÷ng thay ®æi sau khi cÊp giÊy chøng nhËn; 1.6. C¸c giÊy tê kh¸c cã liªn quan ®Õn nhµ ë, c«ng tr×nh x©y dùng. 2. C¬ quan lu tr÷ vµ qu¶n lý hå s¬: 2.1. Së X©y dùng cã tr¸ch nhiÖm lu tr÷ c¸c hå s¬, giÊy tê liªn quan ®Õn vÊn ®Ò së h÷u nhµ ë, së h÷u c«ng tr×nh x©y dùng do Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh vµ Së X©y dùng cÊp giÊy chøng nhËn;
 12. 12 2.2. Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn cã tr¸ch nhiÖm l u tr÷ c¸c hå s¬, giÊy tê liªn quan ®Õn vÊn ®Ò së h÷u nhµ ë, së h÷u c«ng tr×nh x©y dùng do Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn cÊp giÊy chøng nhËn. 3. Néi dung lu tr÷ vµ qu¶n lý hå s¬: 3.1. Lu tr÷ c¸c hå s¬ quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 PhÇn VIII cña Th«ng t nµy theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ lu tr÷ hå s¬; 3.2. LËp c¬ së d÷ liÖu qu¶n lý hå s¬ b»ng hÖ thèng m¹ng m¸y tÝnh ®Ó phôc vô cho viÖc thèng kª, b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn vµ phôc vô yªu cÇu qu¶n lý nhµ ë, c«ng tr×nh x©y dùng; 3.3. Së X©y dùng vµ Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp sè liÖu vÒ nhµ ë, c«ng tr×nh x©y dùng cho c¸c c¬ quan cã liªn quan khi cã yªu cÇu. 4. ViÖc b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 95/2005/N§-CP ®îc thùc hiÖn nh sau: 4.1. Hµng quý, Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn göi b¸o c¸o vÒ Së X©y dùng vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn NghÞ ®Þnh trªn ®Þa bµn theo mÉu híng dÉn t¹i phô lôc sè 14 cña Th«ng t nµy ®Ó Së X©y dùng tæng hîp b¸o c¸o Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh; 4.2. Hµng quý, Së X©y dùng ph¶i cã b¸o c¸o göi Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn NghÞ ®Þnh trªn ®Þa bµn theo mÉu híng dÉn t¹i phô lôc sè 15 cña Th«ng t nµy; 4.3. ChËm nhÊt vµo ngµy 15/7 hµng n¨m vµ ngµy 15/01 cña n¨m sau, Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh cã b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn 6 th¸ng ®Çu n¨m vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn c¶ n¨m trªn ®Þa bµn göi Bé X©y dùng ®Ó tæng hîp b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ theo mÉu híng dÉn t¹i phô lôc sè 16 cña Th«ng t nµy; 4.4. Ngoµi c¸c b¸o c¸o ®Þnh kú quy ®Þnh t¹i ®iÓm 4.1, 4.2 vµ 4.3 kho¶n nµy th× Së X©y dùng hoÆc Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp ph¶i cã b¸o c¸o khi cã yªu cÇu. IX. Tæ chøc thùc hiÖn 1. Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng thùc hiÖn mét sè néi dung sau: 1.1. C¨n cø vµo NghÞ ®Þnh sè 95/2005/N§-CP, híng dÉn t¹i Th«ng t nµy vµ t×nh h×nh cô thÓ cña ®Þa ph¬ng, quy ®Þnh cô thÓ c¸c giÊy tê vÒ t¹o lËp nhµ ë, c«ng tr×nh x©y dùng, quy tr×nh cÊp giÊy chøng nhËn vµ chØ ®¹o, tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn, b¶o ®¶m thùc hiÖn nhanh chãng, thuËn tiÖn vµ kh«ng g©y phiÒn hµ cho nh©n d©n; 1.2. C¨n cø vµo quy ®Þnh vÒ kinh phÝ cÊp giÊy chøng nhËn t¹i kho¶n 6 §iÒu 22 cña NghÞ ®Þnh sè 95/2005/N§-CP vµ thùc tÕ cña ®Þa ph¬ng ®Ó quy ®Þnh cô thÓ møc kinh phÝ cÊp giÊy chøng nhËn, b¶o ®¶m nguyªn t¾c c¸c bé phËn tham gia cÊp giÊy chøng nhËn cã kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn. ViÖc
 13. 13 sö dông kinh phÝ ph¶i tiÕt kiÖm vµ cã quyÕt to¸n hµng n¨m, phÇn kinh phÝ sö dông kh«ng hÕt ph¶i nép vµo ng©n s¸ch Nhµ níc; 1.3. ChØ ®¹o Së X©y dùng lËp ch ¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch thùc hiÖn cô thÓ; tæ chøc tËp huÊn vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô cÊp giÊy chøng nhËn cho c¸n bé chuyªn m«n cña huyÖn vµ cña Së; chØ ®¹o Uû ban nh©n d©n c¸c quËn, huyÖn phèi hîp víi c¬ quan b¸o chÝ tuyªn truyÒn, phæ biÕn ®Ó nh©n d©n biÕt vµ thùc hiÖn tèt quy ®Þnh cña ChÝnh phñ; 1.4. C¨n cø vµo nhu cÇu cÊp giÊy chøng nhËn, lËp kÕ ho¹ch t¨ng c êng lùc lîng, ®Çu t trang thiÕt bÞ ®Ó ®Èy nhanh tiÕn ®é cÊp giÊy chøng nhËn vµ phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý nhµ ë, c«ng tr×nh x©y dùng trªn ®Þa bµn. 1.5. ChØ ®¹o viÖc qu¶n lý hå s¬ vÒ së h÷u nhµ ë, c«ng tr×nh x©y dùng trªn ®Þa bµn thèng nhÊt t¹i Së X©y dùng vµ Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn (bao gåm c¶ hå s¬ liªn quan ®Õn viÖc cÊp giÊy chøng nhËn theo NghÞ ®Þnh sè 60/CP ngµy 05/7/1994 tríc ®©y). 2. Côc Qu¶n lý nhµ cã tr¸ch nhiÖm gióp Bé trëng Bé X©y dùng híng dÉn, ®«n ®èc, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë, quyÒn së h÷u c«ng tr×nh x©y dùng cña c¸c ®Þa ph¬ng; tæng hîp t×nh h×nh thùc hiÖn viÖc cÊp giÊy ®Ó Bé trëng b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ. X. hiÖu lùc thi hµnh 1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy NghÞ ®Þnh sè 95/2005/ N§-CP cã hiÖu lùc thi hµnh. 2. Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh chØ ®¹o Uû ban nh©n d©n cÊp d íi vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña ®Þa ph¬ng triÓn khai thùc hiÖn ®óng NghÞ ®Þnh sè 95/2005/N§-CP cña ChÝnh phñ vµ quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ cã ý kiÕn göi vÒ Bé X©y dùng ®Ó h- íng dÉn gi¶i quyÕt theo thÈm quyÒn hoÆc tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh.
 14. 14 Phô lôc sè 01 Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ®¬n ®Ò nghÞ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë (MÉu ¸p dông ®èi víi nhµ ë ®Ò nghÞ cÊp giÊy chøng nhËn lÇn ®Çu) KÝnh göi: Uû ban nh©n d©n (hoÆc Së X©y dùng)..................... ………............... Tªn t«i lµ:…………............CMND sè .....................cÊp ngµy.........../......./....... Thêng tró t¹i:..................................................................................................... ........................................................................Sè §T:......................................... §¹i diÖn c¬ quan (nÕu lµ tæ chøc xin cÊp giÊy CN):........................................... §Ò nghÞ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë theo NghÞ ®Þnh sè 95/2005/N§-CP cho nh÷ng ngêi ®øng tªn chñ së h÷u sau ®©y (hoÆc cho c¬ quan): §Þa chØ nhµ ë (c¨n hé):...................................................................................... DiÖn tÝch sµn (nhµ ë, c¨n hé):.............................m2. Sè tÇng (tÇng):................ KÕt cÊu nhµ: ………………………………………........................................... CÊp, h¹ng nhµ ë:................................................ N¨m x©y dùng:....................... DT sµn nhµ phô................... m2 (nÕu cã). GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt sè..............cÊp ngµy......./........../............. DT ®Êt ë............m2. Sö dông riªng:...........m2. Sö dông chung:.................. m2 Thöa ®Êt sè:...................................................................................................... §Êt ®îc giao: .........................§Êt thuª: ..................... H§ thuª ®Êt sè:......... Thêi gian thuª tõ: ngµy...... th¸ng...... n¨m...... ®Õn ngµy.....th¸ng.....n¨m.........
 15. 15 KÌm theo ®¬n nµy cã c¸c giÊy tê sau (ghi râ b¶n chÝnh hoÆc b¶n sao): T«i cam ®oan nh÷ng lêi khai, b¶n vÏ s¬ ®å nhµ ë (t¹i trang sau) lµ ®óng sù thùc, cã tr¸ch nhiÖm t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó nh©n viªn chÝnh quyÒn kiÓm tra, ®o ®¹c l¹i, nép chi phÝ cÊp giÊy vµ c¸c kho¶n tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. X¸c nhËn cña UBND cÊp x· ..........., ngµy....... th¸ng......n¨m.......... (®èi víi trêng hîp ngêi ®Ò nghÞ cÊp Ngêi viÕt ®¬n giÊy chøng nhËn cã nhµ ë, c«ng (ký, ghi râ hä tªn, nÕu lµ tæ chøc tr×nh x©y dùng thuéc diÖn quy ph¶i ®ãng dÊu) ®Þnh t¹i ®iÓm g hoÆc ®iÓm h kho¶n 1.1 Môc 1 phÇn II cña Th«ng t sè 13/TT-BXD ngµy 05/8/2005 cña Bé X©y dùng. b¶n vÏ s¬ ®å nhµ ë (®èi víi trêng hîp chñ nhµ tù ®o vÏ)
 16. 16 X¸c nhËn ........., ngµy....... th¸ng...... n¨m.......... cña UBND x· ®èi víi trêng hîp chñ Chñ nhµ ký tªn nhµ tù ®o vÏ nhµ ë t¹i n«ng th«n hoÆc cña Tæ ®o vÏ ®èi víi trêng hîp chñ nhµ tù ®o vÏ nhµ ë t¹i ®« thÞ
 17. 17 Phô lôc sè 02 Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ®¬n ®Ò nghÞ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u c«ng tr×nh x¢Y DùNG (MÉu ¸p dông ®èi víi CTXD ®Ò nghÞ cÊp giÊy chøng nhËn lÇn ®Çu) KÝnh göi: Uû ban nh©n d©n......………….…………................. Tªn t«i lµ:………………….... CMND sè.................. cÊp ngµy......./....../....... Thêng tró t¹i:.................................................................................................. .................................................................... Sè §T:......................................... §¹i diÖn c¬ quan (nÕu lµ tæ chøc xin cÊp giÊy CN):........................................ §Ò nghÞ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u CTXD theo NghÞ ®Þnh sè 95/2005/N§-CP cho nh÷ng ngêi ®øng tªn chñ së h÷u sau ®©y (hoÆc cho c¬ quan): 1. Tªn c«ng tr×nh:.............................................................................................. §Þa chØ CT:........................................................................................................ C¸c th«ng sè cña tõng h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng (chØ ghi c«ng tr×nh chÝnh): a/ Tªn h¹ng môc c«ng tr×nh thø nhÊt:................................................................ - CÊp c«ng tr×nh:................................................................................................ - DiÖn tÝch x©y dùng : .................................................................................. m2
 18. 18 - DiÖn tÝch sµn x©y dùng hoÆc c«ng suÊt:.......................................................... - KÕt cÊu chñ yÕu: ............................................................................................. - Sè tÇng: ........................................................................................................... - N¨m x©y dùng: ............................................................................................... b/ Tªn h¹ng môc c«ng tr×nh tõ thø hai ®Õn thø n (bæ sung vµo phÇn sau vµ ghi néi dung nh c«ng tr×nh thø nhÊt) 2. §Êt cã c«ng tr×nh x©y dùng GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt sè........................ cÊp ngµy......./....../....... Thöa ®Êt sè: ....................................................................................................... DiÖn tÝch ®Êt............ ...m2. Sö dông riªng:... m2. Sö dông chung: .............. m2 §Êt ®îc giao hoÆc thuª: .................................................................................. H§ thuª ®Êt sè:..................................... ngµy....... th¸ng........... n¨m................ Thêi gian thuª: tõ ngµy..... th¸ng..... n¨m........ ®Õn ngµy....... th¸ng.... n¨m...... KÌm theo ®¬n nµy cã c¸c giÊy tê sau (ghi râ b¶n chÝnh hoÆc b¶n sao): 1. 2. 3. 4. 5. T«i cam ®oan nh÷ng lêi khai trªn lµ ®óng sù thùc, cã tr¸ch nhiÖm t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó nh©n viªn chÝnh quyÒn kiÓm tra, ®o ®¹c l¹i, nép chi phÝ cÊp giÊy vµ c¸c kho¶n tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. X¸c nhËn cña UBND cÊp x· ..........., ngµy....... th¸ng......n¨m.......... (®èi víi trêng hîp ngêi ®Ò nghÞ cÊp Ngêi viÕt ®¬n giÊy chøng nhËn cã nhµ ë, c«ng (ký, ghi râ hä tªn, nÕu lµ tæ chøc tr×nh x©y dùng thuéc diÖn quy ph¶i ®ãng dÊu) ®Þnh t¹i ®iÓm g hoÆc ®iÓm h kho¶n 1.1 Môc 1 phÇn II cña Th«ng t sè 13/TT-BXD ngµy 05/8/2005 cña Bé X©y dùng.
 19. 19
 20. 20 Phô lôc sè 03 Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ®¬n ®Ò nghÞ cÊp ®æi, cÊp l¹i giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë, giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u c«ng tr×nh x©y dùng (¸p dông ®èi víi nh÷ng trêng hîp ®· ®îc cÊp giÊy chøng nhËn nay ®Ò nghÞ cÊp ®æi do giÊy chøng nhËn bÞ h háng, hÕt trang ghi thay ®æi hoÆc cã sù chuyÓn dÞch quyÒn së h÷u nhµ ë, c«ng tr×nh x©y dùng hoÆc ®Ò nghÞ cÊp l¹i giÊy chøng nhËn do bÞ mÊt giÊy) KÝnh göi: Uû ban nh©n d©n......................................................... Tªn t«i lµ:............... CMND sè................, cÊp ngµy........ th¸ng....... n¨m........... Thêng tró t¹i:..................................................................................................... §¹i diÖn c¬ quan (nÕu lµ tæ chøc xin cÊp giÊy chøng nhËn):.............................. §Ò nghÞ (ghi râ cÊp ®æi, cÊp l¹i hoÆc cÊp do chuyÓn dÞch)........................... giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u (ghi râ lµ nhµ ë hay c«ng tr×nh x©y dùng)......................... Lý do ®Ò nghÞ cÊp giÊy chøng nhËn:.................................................................. §Þa chØ nhµ ë hoÆc c«ng tr×nh x©y dùng xin cÊp giÊy chøng nhËn:................... .................................................................................................................... ....... GiÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë hoÆc c«ng tr×nh x©y dùng ®· ® - îc (ghi tªn c¬ quan cÊp):................ cÊp ngµy........ th¸ng...... n¨m.......; m· sè:............................ ..........................................................; hå s¬ gèc sè:.......................................... §Ò nghÞ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë hoÆc c«ng tr×nh x©y dùng theo NghÞ ®Þnh sè 95/2005/N§-CP cho nh÷ng ngêi ®øng tªn chñ së h÷u hoÆc c¬ quan sau (chØ ghi trong trêng hîp chuyÓn dÞch quyÒn së h÷u nhµ ë, c«ng tr×nh x©y dùng): KÌm theo ®¬n nµy cã c¸c giÊy tê sau:
Đồng bộ tài khoản