Thông tư 13/2009/TT-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
71
lượt xem
4
download

Thông tư 13/2009/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 13/2009/TT-BXD về hướng dẫn việc cho thuê, quản lý vận hành nhà ở sinh viên và nhà ở công nhân khu công nghiệp do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 13/2009/TT-BXD

 1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc -------- S : 13/2009/TT-BXD Hà N i, ngày 30 tháng 6 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N VI C CHO THUÊ, QU N LÝ V N HÀNH NHÀ SINH VIÊN VÀ NHÀ CÔNG NHÂN KHU CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh quy t s 18/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009 c a Chính ph v m t s cơ ch , chính sách nh m y m nh phát tri n nhà cho h c sinh, sinh viên các cơ s ào t o và nhà cho công nhân lao ng t i các khu công công nghi p t p trung, ngư i có thu nh p th p t i khu v c ô th ; Căn c Quy t nh s 65/2009/Q -TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ban hành m t s cơ ch , chính sách phát tri n nhà cho sinh viên các trư ng i h c, cao ng và trung c p chuyên nghi p và d y ngh thuê; Căn c Quy t nh s 66/2009/Q -TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ban hành m t s cơ ch , chính sách phát tri n nhà cho công nhân lao ng t i các khu công nghi p thuê; B Xây d ng hư ng d n vi c cho thuê, qu n lý v n hành nhà sinh viên, nhà công nhân khu công nghi p như sau: Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Thông tư này i u ch nh các n i dung có liên quan n vi c cho thuê, qu n lý v n hành nhà sinh viên theo quy nh c a Quy t nh s 65/2009/Q -TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph , nhà công nhân khu công nghi p theo quy nh c a Quy t nh s 66/2009/Q -TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph . i u 2. i tư ng áp d ng 1. H c sinh, sinh viên, h c viên cao h c, nghiên c u sinh (sau ây g i chung là sinh viên) t i các cơ s ào t o; 2. Công nhân lao ng t i các khu công nghi p, khu ch xu t, khu kinh t , c m công nghi p, nhà máy, xí nghi p (sau ây g i chung là công nhân khu công nghi p);
 2. 3. Các t ch c, cá nhân có liên quan n vi c cho thuê và qu n lý v n hành nhà sinh viên, nhà công nhân khu công nghi p. Chương II I TƯ NG, I U KI N, M U H P NG THUÊ, QU N LÝ V N HÀNH NHÀ SINH VIÊN i u 3. i tư ng và i u ki n thuê nhà sinh viên 1. i tư ng: Là sinh viên t i các cơ s ào t o có nhu c u thuê nhà . Trư ng h p không ch b trí theo nhu c u thì vi c s p x p cho thuê nhà ư c th c hi n theo th t ưu tiên sau: a) Sinh viên ngo i t nh; b) Sinh viên mà gia ình thu c di n xoá ói, gi m nghèo theo quy nh c a Nhà nư c; c) Sinh viên h c gi i; d) Sinh viên năm u tiên. 2. Trong trư ng h p có nhi u sinh viên cùng thu c di n ưu tiên nêu t i kho n 1 i u này thì ti p t c xét duy t theo th t sau: a) Sinh viên là Anh hùng l c lư ng vũ trang, Anh hùng lao ng, thương binh, b nh binh; b) Sinh viên là con li t s ; c) Sinh viên là con thương binh và b nh binh ã x p h ng (xét theo th t x p h ng); d) Sinh viên là ngư i dân t c thi u s ; ) Sinh viên n . 3. i u ki n: Sinh viên có nhu c u thuê nhà ph i làm ơn ngh theo m u quy nh t i Ph l c s 1a c a Thông tư này, cam k t tr ti n thuê nhà y , úng th i h n và tuân th n i quy s d ng nhà cho thuê. Trong ơn ngh ph i có xác nh n là sinh viên c a cơ s ào t o. i tư ng nêu t i i m b kho n 1 i u này ph i có xác nh n c a chính quy n a phương nơi có ăng ký h khNu thư ng trú. i tư ng nêu t i i m a, b và c kho n 2 i u này ph i có gi y t ch ng minh thu c i tư ng ưu tiên ó. i tư ng nêu t i i m c và d kho n 1 i u này ph i có xác nh n c a cơ s ào t o. i tư ng nêu t i
 3. i m a kho n 1 và i m kho n 2 i u này thì ơn v qu n lý v n hành nhà sinh viên căn c vào ơn ngh thuê nhà xác nh. i u 4. Trình t , th t c thuê nhà sinh viên 1. ơn v qu n lý v n hành nhà sinh viên có trách nhi m thông báo cho các cơ s ào t o và trên phương ti n thông tin i chúng v a i m, s lư ng ch , a ch nh n ơn và th i h n nh n ơn. 2. Cơ s ào t o thông báo cho sinh viên bi t t i các kì thi tuy n sinh (niêm y t t i cơ s ào t o ho c thông qua ho t ng c a sinh viên tình nguy n) và trong gi y báo nh p h c v các thông tin liên quan n vi c thuê nhà sinh viên (các n i dung như a i m nhà , i n tho i và trang web). 3. Sinh viên có nhu c u thuê nhà g i ơn ngh có xác nh n ho c kèm theo gi y t ch ng minh thu c di n ưu tiên (n u có) n ơn v qu n lý v n hành nhà ư c xem xét cho thuê. 4. ơn v qu n lý v n hành nhà sinh viên s p x p danh sách sinh viên theo th t ưu tiên th c hi n ký k t h p ng cho thuê nhà m b o úng i tư ng và i u ki n theo quy nh, trư ng h p không b trí theo nhu c u thì có th hư ng d n sinh viên liên h v i ơn v khác thuê nhà . i u 5. H p ng cho thuê nhà sinh viên Vi c thuê nhà sinh viên ph i ư c l p thành h p ng theo m u quy nh t i Ph l c s 1b c a Thông tư này. i u 6. T ch c qu n lý v n hành nhà sinh viên 1. ơn v qu n lý v n hành nhà sinh viên Ch u tư d án có th tr c ti p th c hi n ho c thuê ho c u thác ho c thành l p ơn v qu n lý v n hành nhà th c hi n vi c cho thuê, qu n lý v n hành nhà sinh viên. Trong ho t ng cho thuê, qu n lý v n hành nhà sinh viên, ơn v qu n lý v n hành ư c hư ng các ch như i v i ơn v ho t ng d ch v công ích. 2. Ban t qu n nhà sinh viên Ban t qu n do H i ngh sinh viên hàng năm trong khu nhà b u ra và ư c ơn v qu n lý v n hành ra quy t nh công nh n. Thành ph n Ban t qu n bao g m i di n các sinh viên thuê nhà và i di n oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, H i Sinh viên do các cơ s ào t o gi i thi u. 3. Quy n và trách nhi m c a ơn v qu n lý v n hành nhà sinh viên, Ban t qu n nhà sinh viên ư c quy nh t i i u 8 c a Thông tư này. i u 7. Quy nh v qu n lý v n hành nhà sinh viên
 4. 1. Nguyên t c qu n lý v n hành a) Nhà sinh viên ph i ư c qu n lý ch t ch trong quá trình qu n lý v n hành; không ư c t ý chuy n i m c ích s d ng; b) Nhà sinh viên ph i ư c m b o an toàn, an ninh và v sinh môi trư ng; c) Các trang thi t b c a nhà sinh viên ph i ư c m b o v yêu c u , h c t p, sinh ho t bình thư ng c a sinh viên; d) Trư ng h p ơn v qu n lý v n hành tr c ti p thu phí s d ng các d ch v h t ng như i n, nư c, trông gi tài s n, internet thì ph i m b o nguyên t c không nh m m c ích kinh doanh trong ho t ng thu phí này. 2. Khai thác v n hành nhà sinh viên a) ơn v qu n lý v n hành nhà có trách nhi m t ch c th c hi n vi c khai thác v n hành nhà sinh viên. Vi c khai thác v n hành nhà ph i m b o nguyên t c s d ng úng m c ích và t o i u ki n thu n l i cho vi c sinh ho t ăn, c a sinh viên; b) i v i các di n tích ư c phép kinh doanh ( ư c ghi rõ trong d án u tư ư c c p có thNm quy n phê duy t) và các di n tích dư th a (sau khi ã b trí, s p x p ch cho sinh viên thuê) thì ư c s d ng kinh doanh. Kinh phí thu ư c do ho t ng kinh doanh này ư c dùng bù p cho chi phí qu n lý v n hành và b o trì nhà . 3. B o hành nhà sinh viên Vi c b o hành nhà ư c th c hi n theo cam k t trong h p ng gi a ch u tư và ơn v thi công xây d ng, ơn v cung ng thi t b và m b o theo quy nh t i i u 74 c a Lu t Nhà . 4. B o trì nhà sinh viên B o trì nhà bao g m duy tu, b o dư ng, s a ch a nh , s a ch a v a, s a ch a l n và s a ch a t xu t nh m duy trì ch t lư ng c a nhà . Vi c b o trì ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v b o trì công trình xây d ng. ơn v qu n lý v n hành nhà có trách nhi m xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n vi c b o trì nhà . 5. Lưu tr h sơ nhà sinh viên a) Ch u tư nhà có trách nhi m l p, lưu tr h sơ nhà theo úng quy nh t i kho n 3 i u 66 c a Lu t Nhà và giao b n sao h sơ hoàn công cho ơn v qu n lý v n hành. b) ơn v qu n lý v n hành nhà có trách nhi m lưu tr b n sao b n v hoàn công và các h sơ có liên quan n quá trình qu n lý v n hành, b o hành và b o trì nhà .
 5. i u 8. Quy n và trách nhi m c a ơn v qu n lý v n hành, Ban t qu n nhà sinh viên 1. Quy n và trách nhi m c a ơn v qu n lý v n hành a) Ti p nh n nhà sinh viên t ch u tư qu n lý cho thuê, qu n lý v n hành nhà ó (bao g m nhà , công trình h t ng k thu t, công trình h t ng xã h i, các công trình d ch v ph c v nhà ); b) T ng h p danh sách sinh viên có nhu c u thuê nhà và s p x p cho thuê theo th t ưu tiên quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u 3 c a Thông tư này; c) Ký k t h p ng cho thuê m b o úng i tư ng theo quy nh và c p th ra vào cho sinh viên ó; thu ti n thuê nhà ; thanh lý h p ng cho thuê; ch m d t h p ng thuê nhà theo quy nh c a pháp lu t v nhà ho c nh ng trư ng h p sinh viên không còn là i tư ng thuê nhà ; d) Xây d ng và ban hành n i quy s d ng nhà sinh viên, thông báo công khai sinh viên thuê nhà và các t ch c, cá nhân liên quan bi t; ki m tra ôn c vi c th c hi n n i quy; ) Tr c ti p th c hi n ho c ký k t v i t ch c, cá nhân cung c p các d ch v trong nhà ; e) Khai thác kinh doanh các d ch v khác theo quy nh c a pháp lu t t o ngu n thu bù p chi phí qu n lý v n hành, b o trì nhà sinh viên theo quy nh t i i m b kho n 2 i u 7 c a Thông tư này; g) Xây d ng k ho ch b o trì nhà và t ch c th c hi n vi c b o trì nhà sinh viên theo quy nh t i kho n 4 i u 7 c a Thông tư này; h) Tr c ti p ki m tra và ch o Ban t qu n ki m tra vi c ăn , sinh ho t c a sinh viên; ph i h p v i các oàn th trong cơ s ào t o, a phương t ch c các ho t ng ph c v i s ng văn hoá, tinh th n cho sinh viên; i) T ch c ăng ký t m trú cho sinh viên và t ch c tr c khu nhà 24 gi trong ngày; k) Ph i h p v i cơ quan y t , cơ quan phòng cháy, ch a cháy, cơ s ào t o và chính quy n a phương, công an khu v c th c hi n các công tác v phòng ch ng d ch b nh, phòng cháy, ch a cháy và m b o an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i cho khu nhà ; l) nh kỳ 06 tháng và hàng năm g i báo cáo cho ch u tư v tình hình qu n lý v n hành nhà . 2. Quy n và trách nhi m c a Ban t qu n nhà sinh viên a) Tuyên truy n, v n ng vi c ch p hành n i quy s d ng nhà ; ngăn ng a và báo cáo k p th i v i ơn v qu n lý v n hành có bi n pháp x lý các trư ng h p vi ph m x y ra trong khu nhà ;
 6. b) T ch c các ho t ng gi gìn v sinh môi trư ng và ho t ng văn hoá, th d c th thao trong khu nhà ; c) nh kỳ hàng tháng, Ban t qu n nhà có trách nhi m báo cáo v i ơn v qu n lý v n hành nhà v tình hình chung và ph n ánh nh ng ki n ngh , xu t c a sinh viên thuê nhà v nh ng v n liên quan n qu n lý v n hành nhà . i u 9. Quy n và nghĩa v c a sinh viên thuê nhà 1. Quy n c a sinh viên thuê nhà a) ư c s d ng ch và các trang thi t b kèm theo nhà theo úng h p ng thuê; b) Yêu c u ơn v qu n lý v n hành s a ch a k p th i nh ng hư h ng c a nhà ang thuê; c) ư c gia h n h p ng ho c ký ti p h p ng thuê n u v n thu c i tư ng và có i u ki n ư c b trí thuê nhà sinh viên; d) Tham gia các ho t ng th thao, văn hoá trong khu nhà . 2. Nghĩa v c a sinh viên thuê nhà a) Th c hi n y nh ng cam k t trong h p ng thuê nhà ; b) S d ng nhà úng m c ích; gi gìn nhà và có trách nhi m tr ti n s a ch a nh ng hư h ng, b i thư ng thi t h i do mình gây ra; c) Tr ti n thuê nhà úng th i h n ghi trong h p ng; thanh toán y úng th i h n các chi phí s d ng i n, nư c và các d ch v khác; d) Ch p hành y nh ng quy nh trong n i quy s d ng nhà sinh viên; ) Tr l i ch cho ơn v qu n lý v n hành khi ch m d t h p ng thuê theo quy nh. i u 10. Nh ng hành vi b nghiêm c m trong qu n lý s d ng nhà sinh viên 1. T ý chuy n i m c ích s d ng nhà sinh viên; 2. Chuy n như ng, chuy n i ho c cho thuê l i ph n di n tích ã thuê; 3. ưa ngư i khác vào trong phòng thuê c a mình; ti p khách trong phòng quá gi quy nh; 4. T o ra ho c tàng tr , s d ng các lo i vũ khí, pháo n , ch t n , ch t gây cháy, hoá ch t c h i; t o ra ho c tàng tr , s d ng dư i m i hình th c các ch t ma tuý và các ch phNm c h i;
 7. 5. Tàng tr , lưu hành ho c truy n bá phim nh, băng ĩa hình, băng ĩa nh c và các văn hoá phNm có n i dung không lành m nh theo quy nh c a pháp lu t; 6. T ch c ho c tham gia các ho t ng ánh b c, s , m i dâm dư i b t c hình th c nào; 7. Có hành ng, tác phong thi u văn hoá; t t p gây r i m t tr t t tr an dư i b t kỳ hình th c nào; gây ô nhi m môi trư ng; gây ti ng n vư t quá m c quy nh; 8. Cơi n i, chi m d ng di n tích, không gian ph n s d ng chung; phá ho i ho c t ý s d ng di n tích s d ng chung, tài s n công trong khu nhà trái m c ích quy nh; 9. Nuôi gia súc, gia c m trong phòng , khu nhà . Chương III I TƯ NG, I U KI N, M U H P NG THUÊ NHÀ, QU N LÝ V N HÀNH NHÀ CÔNG NHÂN KHU CÔNG NGHI P i u 11. i tư ng và i u ki n thuê nhà công nhân 1. i tư ng: Là công nhân lao ng t i các khu công nghi p có nhu c u thuê nhà cho b n thân. Trư ng h p không ch b trí theo nhu c u thì vi c s p x p cho thuê nhà ư c th c hi n theo th t ưu tiên sau: a) Công nhân là ngư i ngo i t nh có h p ng lao ng t i khu công nghi p, nơi có d án nhà công nhân; b) Công nhân có thu nh p th p (có m c thu nh p dư i m c thu nh p bình quân c a công nhân trong doanh nghi p); c) Công nhân chưa có nhà thu c s h u c a mình ho c có nhà thu c s h u c a mình là nhà t m b (nhà tranh tre, n a lá). 2. Trong trư ng h p có nhi u công nhân cùng thu c di n ưu tiên nêu t i kho n 1 i u này thì ti p t c xét duy t theo th t sau: a) Công nhân là Anh hùng l c lư ng vũ trang, Anh hùng lao ng, thương binh, b nh binh; b) Công nhân là con li t s ; c) Công nhân là con thương binh và b nh binh ã x p h ng (xét theo th t x p h ng); d) Công nhân là ngư i dân t c thi u s ; ) Công nhân có h p ng lao ng không th i h n;
 8. e) Công nhân có nhà thu c s h u c a mình nhưng di n tích bình quân dư i 5m2/ngư i; g) Công nhân n . 3. i u ki n: Công nhân có nhu c u thuê nhà ph i làm ơn theo m u quy nh t i Ph l c s 2a c a Thông tư này, cam k t tr ti n thuê nhà y , úng th i h n và tuân th n i quy s d ng nhà cho thuê. Trong ơn ngh ph i có xác nh n là công nhân c a doanh nghi p. i tư ng nêu t i i m a, b kho n 1 và i m d kho n 2 i u này ph i có xác nh n c a doanh nghi p; i tư ng nêu t i i m c kho n 1 và i m e kho n 2 i u này ph i có xác nh n c a y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n, nơi ăng ký h khNu thư ng trú; i tư ng quy nh t i i m a, b, c và d kho n 2 i u này ph i có gi y t ch ng minh thu c i tư ng ưu tiên ó; i tư ng quy nh t i i m g kho n 2 i u này thì ơn v qu n lý v n hành nhà công nhân căn c vào ơn ngh thuê nhà xác nh. i u 12. Trình t , th t c cho thuê nhà công nhân ơn v qu n lý v n hành nhà công nhân có trách nhi m thông báo trên phương ti n thông tin i chúng v a i m, s lư ng ch , a ch nh n ơn và th i h n nh n ơn và trang web (n u có). Trình t , th t c cho thuê nhà ư c th c hi n như sau: 1. i v i trư ng h p ơn v qu n lý v n hành ký h p ng thuê tr c ti p v i công nhân: a) Công nhân có nhu c u thuê nhà g i ơn ngh có xác nh n ho c kèm theo gi y t xác nh n thu c di n ưu tiên (n u có) n ơn v qu n lý v n hành nhà ư c xem xét cho thuê. b) ơn v qu n lý v n hành nhà s p x p danh sách công nhân theo th t ưu tiên th c hi n ký k t h p ng cho thuê nhà m b o úng i tư ng và i u ki n theo quy nh. Trư ng h p không b trí theo nhu c u thì có th hư ng d n công nhân liên h v i ơn v khác thuê nhà . 2. i v i trư ng h p ơn v qu n lý v n hành ký k t h p ng cho thuê nhà v i doanh nghi p doanh nghi p ó b trí cho công nhân c a mình: a) Doanh nghi p thông báo cho công nhân nh ng quy nh v i tư ng, i u ki n thuê nhà . Công nhân có nhu c u thuê nhà g i ơn ngh có xác nh n ho c kèm theo gi y t xác nh n thu c di n ưu tiên (n u có) cho doanh nghi p, nơi công nhân làm vi c ư c xem xét cho thuê. b) Doanh nghi p ăng ký s lư ng công nhân ã ư c xét duy t v i ơn v qu n lý v n hành nhà . c) ơn v qu n lý v n hành căn c s lư ng nhà thông báo cho doanh nghi p bi t và th c hi n ký k t h p ng.
 9. d) Doanh nghi p th c hi n ký k t h p ng cho thuê nhà i v i t ng công nhân và chuy n giao danh sách, sơ v trí có g n nh c a công nhân cho ơn v qu n lý v n hành. i u 13. H p ng cho thuê nhà công nhân 1. Trư ng h p công nhân tr c ti p thuê nhà v i ơn v qu n lý v n hành thì h p ng thuê nhà th c hi n theo m u quy nh t i Ph l c s 2b c a Thông tư này. 2. Trư ng h p doanh nghi p thuê nhà b trí cho công nhân thì doanh nghi p ph i ký k t h p ng cho thuê l i v i công nhân theo các nguyên t c nêu t i h p ng m u quy nh t i ph l c s 2b c a Thông tư này. H p ng thuê nhà gi a doanh nghi p v i ơn v qu n lý v n hành th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v nhà và ph i m b o các n i dung ch y u sau ây: a) Doanh nghi p thuê nhà công nhân ph i cam k t vi c b trí, s d ng nhà úng i tư ng, úng m c ích; thông báo cho công nhân bi t n i quy s d ng nhà công nhân; chuy n danh sách, v trí sơ ch c a t ng công nhân thuê nhà cho ơn v qu n lý v n hành theo dõi, qu n lý; b) ơn v qu n lý v n hành ch u trách nhi m th c hi n vi c qu n lý v n hành, b o trì nhà ; ban hành n i quy s d ng nhà công nhân, ki m tra, ôn c vi c ch p hành n i quy này; c) Doanh nghi p và ơn v qu n lý v n hành ph i có s ph i h p ch t ch trong quá trình qu n lý v n hành nhà ; hai bên ph i có tho thu n c th gi i quy t i v i nh ng trư ng h p công nhân c a doanh nghi p vi ph m quy nh trong s d ng nhà . i u 14. T ch c qu n lý v n hành nhà công nhân 1. ơn v qu n lý v n hành nhà công nhân Ch u tư d án có th tr c ti p th c hi n ho c thuê ho c u thác ho c thành l p ơn v qu n lý v n hành th c hi n vi c cho thuê, qu n lý v n hành nhà công nhân. Trong ho t ng cho thuê, qu n lý v n hành nhà công nhân, ơn v qu n lý v n hành ư c hư ng các ch như i v i ơn v ho t ng d ch v công ích. 2. Ban t qu n nhà công nhân Ban t qu n do công nhân trong khu nhà b u ra và ư c ơn v qu n lý v n hành ra quy t nh công nh n. Thành ph n Ban t qu n bao g m i di n các công nhân thuê nhà và i di n Công oàn, i di n oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh do t ch c Công oàn, oàn Thanh niên trong các doanh nghi p có công nhân thuê nhà gi i thi u. 3. Quy n và trách nhi m c a ơn v qu n lý v n hành, Ban t qu n nhà công nhân ư c quy nh t i i u 16 c a Thông tư này.
 10. i u 15. Quy nh v qu n lý v n hành nhà công nhân 1. Nguyên t c qu n lý v n hành a) Nhà công nhân ph i ư c qu n lý ch t ch trong quá trình qu n lý s d ng, khai thác v n hành; không ư c t ý chuy n i m c ích s d ng; b) Nhà công nhân ph i ư c m b o an toàn, an ninh và v sinh môi trư ng; c) Các trang thi t b c a nhà ph i ư c m b o v yêu c u sinh ho t bình thư ng c a công nhân; d) Trư ng h p ơn v qu n lý v n hành nhà tr c ti p thu phí s d ng các d ch v h t ng như i n, nư c, trông gi tài s n, internet thì ph i m b o nguyên t c không nh m m c ích kinh doanh trong ho t ng thu phí này. 2. Khai thác v n hành nhà công nhân a) ơn v qu n lý v n hành nhà có trách nhi m t ch c th c hi n vi c khai thác v n hành nhà công nhân. Vi c khai thác v n hành nhà ph i m b o nguyên t c s d ng úng m c ích và t o i u ki n thu n l i cho vi c sinh ho t c a công nhân. b) i v i các di n tích ư c phép kinh doanh ( ư c ghi rõ trong d án u tư ư c c p có thNm quy n phê duy t) và các di n tích dư th a (sau khi ã b trí, s p x p ch cho công nhân thuê) thì ư c s d ng kinh doanh. Kinh phí thu ư c do ho t ng kinh doanh này ư c dùng bù p cho chi phí qu n lý v n hành và b o trì nhà công nhân. 3. B o hành nhà công nhân Vi c b o hành nhà công nhân ư c th c hi n theo cam k t trong h p ng gi a ch u tư và ơn v thi công xây d ng, ơn v cung ng thi t b và m b o theo quy nh t i i u 74 c a Lu t Nhà . 4. B o trì nhà công nhân B o trì nhà công nhân bao g m duy tu, b o dư ng, s a ch a nh , s a ch a v a, s a ch a l n và s a ch a t xu t nh m duy trì ch t lư ng c a nhà . Vi c b o trì ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v b o trì công trình xây d ng. ơn v qu n lý v n hành nhà công nhân có trách nhi m t ch c th c hi n vi c b o trì nhà . 5. Lưu tr h sơ a) Ch u tư nhà công nhân có trách nhi m l p, lưu tr h sơ nhà công nhân theo úng quy nh t i kho n 3 i u 66 c a Lu t Nhà và giao b n sao h sơ hoàn công cho ơn v qu n lý v n hành.
 11. b) ơn v qu n lý v n hành có trách nhi m lưu tr b n sao b n v hoàn công và các h sơ có liên quan n quá trình qu n lý v n hành, b o hành và b o trì nhà . i u 16. Quy n và trách nhi m c a ơn v qu n lý v n hành, Ban t qu n nhà công nhân 1. Quy n và trách nhi m c a ơn v qu n lý v n hành a) Ti p nh n nhà công nhân t ch u tư qu n lý cho thuê, qu n lý v n hành nhà ó (bao g m nhà , công trình h t ng k thu t, h t ng xã h i, các công trình d ch v ph c v nhà công nhân); b) T ng h p danh sách công nhân có nhu c u thuê nhà và s p x p cho thuê theo th t ưu tiên quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u 11 c a Thông tư này; c) Ký k t h p ng cho thuê nhà m b o úng i tư ng theo quy nh ho c ký k t h p ng v i doanh nghi p trong trư ng h p doanh nghi p tr c ti p thuê nhà b trí cho công nhân; c p th ra vào cho công nhân; thu ti n thuê nhà ; thanh lý h p ng cho thuê; ch m d t h p ng thuê nhà theo quy nh c a pháp lu t v nhà ho c nh ng trư ng h p công nhân không còn là i tư ng thuê nhà ; d) Xây d ng và ban hành n i quy s d ng nhà công nhân, thông báo công khai công nhân thuê nhà và các cá nhân, t ch c liên quan bi t th c hi n; ) Tr c ti p th c hi n ho c ký k t v i t ch c, cá nhân cung c p các d ch v trong nhà ; e) Khai thác kinh doanh các d ch v khác theo quy nh c a pháp lu t t o ngu n thu bù p chi phí qu n lý v n hành và b o trì nhà công nhân theo quy nh t i kho n 2 i u 15 c a Thông tư này; g) Xây d ng k ho ch b o trì nhà công nhân và t ch c th c hi n vi c b o trì nhà công nhân theo quy nh t i kho n 4 i u 15 c a Thông tư này; h) Ki m tra vi c ăn , sinh ho t cho công nhân; ph i h p v i các oàn th trong doanh nghi p, a phương t ch c các ho t ng ph c v i s ng văn hoá, tinh th n cho công nhân; i) T ch c ăng ký t m trú cho công nhân và t ch c tr c khu nhà 24 gi trong ngày; k) Ph i h p v i cơ quan y t , cơ quan phòng cháy, ch a cháy, chính quy n a phương, công an khu v c th c hi n các công tác v phòng ch ng d ch b nh, phòng cháy, ch a cháy và m b o an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i cho khu nhà công nhân; l) nh kỳ 06 tháng và hàng năm g i báo cáo cho ch u tư v tình hình qu n lý v n hành nhà công nhân. 2. Quy n và trách nhi m c a Ban t qu n
 12. a) Tuyên truy n, v n ng và ôn c, ki m tra vi c ch p hành n i quy s d ng nhà công nhân; ngăn ng a và báo cáo k p th i v i ơn v qu n lý v n hành có bi n pháp x lý các trư ng h p vi ph m x y ra trong khu nhà ; b) T ch c các ho t ng gi gìn v sinh môi trư ng và ho t ng văn hoá th thao khu nhà ; c) nh kỳ hàng tháng, Ban t qu n có trách nhi m báo cáo v i ơn v qu n lý v n hành v tình hình chung và ph n ánh nh ng ki n ngh , xu t c a công nhân thuê nhà nh ng v n liên quan n qu n lý s d ng nhà công nhân. i u 17. Quy n và trách nhi m c a doanh nghi p 1. Thông báo cho công nhân bi t nh ng quy nh v i tư ng, i u ki n cho thuê nhà ; xác nh n vào ơn ngh thuê nhà c a công nhân. 2. Trư ng h p doanh nghi p thuê nhà b trí cho công nhân thì doanh nghi p tr c ti p ký k t h p ng thuê nhà v i công nhân m b o úng i tư ng, i u ki n theo quy nh t i i u 11 c a Thông tư này; thu ti n thuê nhà tr c ti p ho c kh u tr vào lương c a công nhân; ch m d t h p ng thuê nhà theo quy nh pháp lu t v nhà ; tho thu n v i ơn v qu n lý v n hành tr c ti p th c hi n m t ho c m t s công vi c liên quan n qu n lý v n hành như b o v , v sinh ho c d ch v khác ph c v cho công nhân c a doanh nghi p. Khuy n khích các doanh nghi p trong khu công nghi p h tr ti n thuê nhà , chi phí i n, nư c và các chi phí sinh ho t khác t o i u ki n s ng t t hơn cho công nhân thuê nhà . i u 18. Quy n và nghĩa v c a công nhân thuê nhà 1. Quy n c a công nhân thuê nhà a) ư c s d ng ch và các trang thi t b kèm theo nhà theo úng h p ng thuê; b) Yêu c u ơn v qu n lý v n hành s a ch a k p th i nh ng hư h ng c a nhà ang thuê; c) ư c gia h n h p ng ho c ký ti p h p ng thuê n u v n thu c i tư ng và có i u ki n ư c thuê nhà công nhân. 2. Nghĩa v c a công nhân thuê nhà a) Th c hi n y nh ng cam k t trong h p ng thuê nhà công nhân; b) S d ng nhà úng m c ích; gi gìn nhà và có trách nhi m tr ti n s a ch a nh ng hư h ng, b i thư ng thi t h i do mình gây ra; c) Tr ti n thuê ( i v i trư ng h p tr ti n thuê nhà tr c ti p) úng th i h n ghi trong h p ng; thanh toán y , úng th i h n các chi phí s d ng i n, nư c và các d ch v khác;
 13. d) Ch p hành y nh ng quy nh trong n i quy s d ng nhà công nhân; ) Tr l i ch cho ơn v qu n lý v n hành khi ch m d t h p ng thuê nhà theo quy nh. i u 19. Nh ng hành vi b nghiêm c m trong qu n lý s d ng nhà công nhân 1. T ý chuy n i m c ích s d ng nhà công nhân; 2. Chuy n như ng, chuy n i ho c cho thuê l i ph n di n tích ã thuê trong h p ng thuê nhà ; 3. ưa ngư i khác vào trong phòng c a mình; ti p khách trong phòng quá gi quy nh; 4. T o ra ho c tàng tr , s d ng các lo i vũ khí, pháo n , ch t n , ch t gây cháy, hoá ch t c h i; t o ra ho c tàng tr , s d ng dư i m i hình th c các ch t kích thích như thu c phi n và các ch phNm; 5. Tàng tr , lưu hành ho c truy n bá phim nh, băng ĩa hình, băng ĩa nh c và các văn hoá phNm có n i dung không lành m nh theo quy nh c a pháp lu t; 6. T ch c ho c tham gia các ho t ng ánh b c, s , m i dâm dư i b t c hình th c nào; 7. Có hành ng, tác phong thi u văn hoá; t t p gây r i m t tr t t tr an dư i b t kỳ hình th c nào; gây ô nhi m môi trư ng; gây ti ng n vư t quá m c quy nh; 8. Cơi n i, chi m d ng di n tích, không gian ph n s d ng chung; phá ho i ho c t ý s d ng di n tích s d ng chung, tài s n công trong khu nhà sinh viên trái m c ích quy nh; 9. Nuôi gia súc, gia c m trong phòng , khu nhà . Chương IV GI I QUY T TRANH CH P VÀ X LÝ VI PH M i u 20. Gi i quy t tranh ch p Các tranh ch p v h p ng dân s trong quá trình th c hi n qu n lý s d ng nhà theo quy nh c a Thông tư này thì x lý theo pháp lu t v h p ng dân s . i u 21. X lý vi ph m 1. X lý các hành vi vi ph m Thông tư này ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v x lý vi ph m trong qu n lý s d ng nhà . 2. Ngư i l i d ng ch c v , quy n h n làm trái v i các quy nh v cho thuê, qu n lý v n hành nhà sinh viên, nhà công nhân thì tuỳ theo m c vi ph m s b x lý
 14. hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s . Ngư i có hành vi vi ph m n u gây thi t h i v v t ch t thì ph i b i thư ng. Chương V T CH C TH C HI N i u 22. T ch c th c hi n 1. y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương có trách nhi m: a) Qui nh c th và công b công khai i tư ng và i u ki n ư c thuê nhà sinh viên, nhà công nhân trên ph m vi a bàn. b) T ch c thanh tra, ki m tra, giám sát và x lý các vi ph m liên quan n vi c cho thuê, qu n lý v n hành nhà sinh viên, nhà công nhân; c) T ch c giao ban, sơ k t ánh giá k t qu th c hi n công tác qu n lý vi c cho thuê, qu n lý v n hành nhà sinh viên, nhà công nhân theo nh kỳ 06 tháng và hàng năm, báo cáo B Xây d ng t ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph . 2. S Xây d ng các t nh, thành ph tr c thu c trung ương có trách nhi m: a) Ki m tra, ôn c vi c th c hi n qu n lý cho thuê, qu n lý v n hành nhà sinh viên, nhà công nhân; ki n ngh y ban nhân dân c p t nh bi n pháp x lý các trư ng h p vi ph m; b) Ph i h p v i các cơ s ào t o, doanh nghi p trong khu công nghi p ki m tra, ôn c ơn v qu n lý v n hành nhà sinh viên, ơn v qu n lý v n hành nhà công nhân th c hi n theo úng quy nh t i Thông tư này; c) Theo dõi và t ng h p tình hình qu n lý cho thuê, qu n lý v n hành nhà sinh viên, nhà công nhân báo cáo v i y ban nhân dân c p t nh và B Xây d ng theo nh kỳ ho c t xu t. 3. C c Qu n lý nhà và th trư ng b t ng s n có trách nhi m giúp B trư ng B Xây d ng hư ng d n, ôn c, ki m tra tình hình tri n khai th c hi n Thông tư này; t ng h p báo cáo tình hình tri n khai th c hi n theo nh kỳ và ki n ngh vi c s a i, b sung B trư ng B Xây d ng ban hành theo thNm quy n ho c báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh. i u 23. Hi u l c thi hành 1. Thông tư này có hi u l c k t ngày 15 tháng 8 năm 2009. 2. i v i nhà c a các cá nhân, t ch c u tư xây d ng cho các i tư ng là sinh viên, công nhân trong nư c không thu c di n i u ch nh c a Thông tư này và nhà sinh viên, nhà công nhân nư c ngoài thuê thì có th căn c vào nh ng nguyên t c quy nh t i Thông tư này th c hi n vi c qu n lý v n hành nhà .
 15. 3. Trong quá trình th c hi n n u g p khó khăn, vư ng m c, ngh các a phương g i ý ki n v B Xây d ng s a i, b sung theo thNm quy n ho c trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph và các Phó TTg CP; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương ng; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng Qu c H i; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n Tr n Nam - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ngân hàng Chính sách xã h i; - Ngân hàng phát tri n Vi t Nam; - Cơ quan TW c a các oàn th ; - C c Ki m tra văn b n -B Tư pháp; - S Xây d ng các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Công báo; Website Chính ph , Website B Xây d ng; - Lưu VP, PC, C c QLN (5b). Ph l c s 1a – M u ơn ngh thuê nhà sinh viên (Ban hành kèm theo Thông tư s 13/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 c a B Xây d ng hư ng d n vi c cho thuê, qu n lý v n hành nhà sinh viên và nhà công nhân khu công nghi p) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------------ ƠN NGHN THUÊ NHÀ SINH VIÊN Kính g i: ..................................................................(1) Tên tôi là:………………………………………………….Nam/N CMND s ...............................c p ngày…./......./........, nơi c p............................ Có h khNu thư ng trú t i:................................................................................... Là sinh viên, h c sinh năm th ..........l p.....................khoá..................ngành (khoa)...............................trư ng ................................................................................... S th sinh viên, h c sinh (n u có):..................................................................... ( ) 1 Ghi tên ơn v qu n lý v n hành nhà sinh viên
 16. i tư ng ưu tiên (n u có) (2):.............................................................................. Tôi làm ơn này ngh .........................................................................xét duy t cho tôi ư c thuê nhà sinh viên (ghi rõ tên khu nhà sinh viên)................................................. ............................................................................................................................. Tôi ã c B n n i quy s d ng nhà sinh viên và cam k t tuân th n i quy s d ng nhà sinh viên, cam k t tr ti n thuê nhà y , úng th i h n khi ư c thuê nhà . Tôi cam oan nh ng l i kê khai trong ơn là úng s th t, tôi xin ch u trách nhi m trư c pháp lu t v các n i dung ã kê khai./. ......, ngày………tháng…….năm……. Xác nh n c a cơ s ào t o (3) Ngư i vi t ơn (ký, ghi rõ h tên, ch c v ngư i ký, óng d u) (ký và ghi rõ h tên) Ph l c s 1b – M u h p ng thuê nhà sinh viên (Ban hành kèm theo Thông tư s 13/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 c a B Xây d ng hư ng d n vi c cho thuê, qu n lý v n hành nhà sinh viên và nhà công nhân khu công nghi p) .........(4)........ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ..........(5).......... c l p - T do - H nh phúc -------- ------------ S :............/H H P NG THUÊ NHÀ SINH VIÊN Căn c Ngh quy t s 18/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009 c a Chính ph v m t s cơ ch , chính sách nh m Ny m nh phát tri n nhà cho h c sinh, sinh viên các cơ s ào t o và nhà cho công nhân lao ng t i các khu công nghi p t p trung, ngư i có thu nh p th p t i khu v c ô th ; ( ) 2 Ghi rõ thu c i tư ng ưu tiên quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u 3 c a Thông tư s 13/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 c a B Xây d ng; ( ) 3 Xác nh n là sinh viên thu c trư ng và thu c i tư ng ưu tiên qui nh t i i m c và d kho n 1 i u 3 c a Thông tư s 13/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 c a B Xây d ng. ( ) 4 Ghi tên ch u tư d án nhà sinh viên ; ( ) 5 Ghi tên ơn v qu n lý v n hành nhà ;
 17. Căn c Quy t nh s 65/2009/Q -TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ban hành m t s cơ ch , chính sách phát tri n nhà cho sinh viên các trư ng i h c, cao ng và trung c p chuyên nghi p và d y ngh thuê; Căn c Thông tư s 13/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 c a B Xây d ng hư ng d n vi c cho thuê, qu n lý v n hành nhà sinh viên và nhà công nhân khu công nghi p; Căn c (6) ..............................................................................................; Căn c Quy t nh s (7) ......................................................................; Căn c (8) .............................................................................................., Hôm nay, ngày....... tháng....... năm........ chúng tôi g m: Bên cho thuê Nhà sinh viên (sau ây g i t t là Bên cho thuê) - Ông (bà):…………………………Ch c v :…….........……….....… - i di n cho ………………………………………….........…………. - a ch cơ quan: ……………………………………………..……..… - i n tho i………………………Fax……………………..……......... - Tài kho n s : ........…………..t i Ngân hàng................................ - Mã s thu :................................................................................... Bên thuê nhà sinh viên (sau ây g i t t là Bên thuê): - H và tên sinh viên (h c sinh)................................. Nam, N - Tên và a ch cơ s ào t o nơi sinh viên h c t p:.................................. .................................................................................................................... - S CMND:................................................................................................ - i n tho i:................................................................................................ ( ) 6 Ghi tên các văn b n có liên quan n u tư xây d ng nhà sinh viên như Quy t nh cho thuê t, giao t, văn b n phê duy t d án u tư xây d ng nhà sinh viên; ( ) 7 Ghi tên văn b n liên quan n vi c thành l p ho c giao nhi m v cho ơn v qu n lý v n hành nhà sinh viên; ( ) 8 Ghi tên các văn b n, gi y t có liên quan n vi c thuê nhà như ơn ngh thuê nhà c a sinh viên, danh sách sinh viên ư c xét duy t,...
 18. - Khi c n báo tin cho cha m (ho c ngư i thân):................................... a ch .............................. s i n tho i .................................................... Hai bên th ng nh t ký k t h p ng thuê nhà sinh viên dùng cho m c ích và sinh ho t v i nh ng n i dung sau: i u 1. c i m chính c a nhà sinh viên: 1. a i m thuê: thu c nhà chung cư(9) s ........... ư ng (ho c ph ) ....................., phư ng (xã)............., qu n (huy n, th xã, th tr n, thành ph thu c t nh)................., t nh (thành ph ).........……., nhà c p ...…… , cao …….. t ng; 2. Xác nh ch b trí cho t ng sinh viên và s lư ng sinh viên ư c b trí trong 1 căn h cho thuê ( ghi rõ s phòng, v trí giư ng mà sinh viên ư c b trí ) ................................................................................................................; 3. Trang thi t b trong căn h , nhà sinh viên (như giư ng, t cá nhân, bàn, gh ; qu t tr n, c p i n, c p nư c s ch; u ch thông tin liên l c, truy n hình; thi t b v sinh…) …………………………………………………….......; 4. Ph n di n tích s d ng chung (như hành lang, l i i chung, c u thang, nơi xe…) ………………………………………………….........………........; 5. Các khu sinh ho t th thao, văn hoá trong khu nhà sinh viên ư c s d ng (ghi rõ khu v c ư c s d ng mi n phí, trư ng h p có thu phí s d ng thì ph i ghi rõ m c thu) ............................................................................................. i u 2. Giá cho thuê nhà sinh viên và phương th c thanh toán 1. Giá cho thuê:.......................................VN ng/ch /tháng) (B ng ch :.........................................................................................) Giá cho thuê này tính trên t ng sinh viên theo t ng tháng. Giá cho thuê ã bao g m c chi phí qu n lý v n hành, b o trì nhà sinh viên. 2. Phương th c thanh toán: a) Thanh toán ti n thuê nhà b ng ti n m t ho c hình th c khác theo tho thu n và tr nh kỳ vào ngày........... trong tháng. b) Các chi phí s d ng i n, nư c, i n tho i và các d ch v khác do Bên thuê thanh toán tr c ti p v i Bên cung c p d ch v .(10) ( ) 9 Ghi rõ a ch nhà ( 10) Trư ng h p có tho thu n khác thì ph i ghi rõ t i i u này.
 19. Căn c i u ki n c th c a nhà sinh viên Bên cho thuê và Bên thuê tho thu n phương th c thanh toán cho phù h p. c) Giá cho thuê nhà sinh viên s ư c i u ch nh khi Nhà nư c có thay i khung giá ho c giá cho thuê. Bên cho thuê có trách nhi m thông báo giá m i cho Bên thuê bi t trư c 03 tháng trư c khi i u ch nh giá. i u 3. Th i i m giao nh n nhà và th i h n cho thuê Th i i m giao nh n ch : ngày……tháng……năm ……là ngày tính ti n thuê nhà. Th i gian thuê ……….tháng, k t ngày……tháng……năm………….. i u 4. Quy n và nghĩa v c a Bên cho thuê 1. Quy n c a Bên cho thuê a) Yêu c u Bên thuê s d ng nhà úng m c ích và th c hi n úng các quy nh v qu n lý s d ng nhà sinh viên t i Thông tư s 13/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 c a B Xây d ng và n i quy s d ng nhà sinh viên ính kèm h p ng thuê nhà này; ph i h p v i các ơn v liên quan trong vi c x lý vi ph m quy nh v qu n lý s d ng nhà ; b) Yêu c u Bên thuê tr và úng th i h n ti n thuê nhà ghi trong h p ng; c) Yêu c u Bên thuê có trách nhi m tr ti n s a ch a ph n hư h ng, b i thư ng thi t h i do l i Bên thuê gây ra; d) ơn phương ch m d t h p ng theo quy nh t i kho n 1 i u 103 c a Lu t Nhà ; ) Nh n l i nhà trong các trư ng h p ch m d t h p ng thuê nhà theo quy nh t i i u 6 c a h p ng này. 2. Nghĩa v c a Bên cho thuê a) Giao ch cho Bên thuê úng th i gian quy nh t i i u 3 c a h p ng này; b) Xây d ng n i quy s d ng nhà sinh viên theo nh ng nguyên t c quy nh t i Thông tư s 13/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 c a B Xây d ng; ph bi n quy nh v s d ng nhà sinh viên cho Bên thuê và các t ch c, cá nhân liên quan bi t; c) Qu n lý v n hành, b o trì nhà cho thuê theo quy nh; d) Thông báo cho Bên thuê nh ng thay i v giá cho thuê ít nh t là 03 tháng trư c khi i u ch nh giá m i. i u 5. Quy n và nghĩa v c a Bên thuê
 20. 1. Quy n c a Bên thuê: a) Nh n ch thuê theo úng th i gian ã ký k t t i i u 3 c a h p ng này; b) Yêu c u Bên cho thuê s a ch a k p th i nh ng hư h ng c a nhà và trang thi t b trong phòng m b o vi c s d ng bình thư ng và an toàn; c) ư c ti p t c thuê n u v n thu c i tư ng và i u ki n thuê nhà sinh viên. 2. Nghĩa v c a Bên thuê a) S d ng nhà úng m c ích; gi gìn nhà và có trách nhi m tr ti n s a ch a nh ng hư h ng, b i thư ng thi t h i do mình gây ra; không ư c t ý d ch chuy n v trí ho c thay i trang thi t b ã l p t s n trong nhà ; b) Tr ti n thuê nhà úng th i h n ghi trong h p ng; thanh toán y các chi phí s d ng i n, nư c và các d ch v khác; c) Ch p hành y nh ng quy nh v s d ng nhà sinh viên; d) Không ư c chuy n như ng h p ng thuê nhà ho c cho ngư i khác thuê l i nhà sinh viên; ) ơn phương ch m d t h p ng thuê nhà theo quy nh t i kho n 2 i u 103 c a Lu t Nhà ; e) Giao l i ch cho Bên cho thuê trong các trư ng h p ch m d t h p ng quy nh t i i u 6 c a H p ng này. i u 6. Ch m d t H p ng H p ng nhà sinh viên ch m d t trong các trư ng h p sau: 1. H p ng thuê nhà ã h t h n; 2. Hai Bên tho thu n ch m d t h p ng trư c th i h n; 3. Nhà thuê không còn; 4. Nhà cho thuê ph i phá d do b hư h ng n ng ho c có nguy cơ s p ho c do th c hi n quy ho ch xây d ng c a Nhà nư c; 5. Trư ng h p quy nh t i kho n 3 i u 102 c a Lu t Nhà . i u 7. Nh ng quy nh khác (n u có) ....................................................................................................................... .......................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản