Thông tư 13/BYT-TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
102
lượt xem
6
download

Thông tư 13/BYT-TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 13/BYT-TT về việc hướng dẫn tạm thời việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 13/BYT-TT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 13-BYT/TT Hà N i, ngày 27 tháng 11 năm 1993 THÔNG TƯ C A B TRƯ NG B Y T S 13-BYT/TT NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 1993 HƯ NG D N T M TH I VI C X P H NG CÁC ƠN VN S NGHI P Y T Thi hành Ngh nh s 25/CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph quy nh t m th i ch ti n lương m i c a công ch c, viên ch c hành chính s nghi p và l c lư ng vũ trang, sau khi ư c th a thu n v i Liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i, Tài chính, Ban T ch c cán b Chính ph , t i công văn s 3363/L TBXH-TL ngày 6-10-1993. Trong khi ch Liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i - Tài chính - Ban T ch c cán b Chính ph nghiên c u th ng nh t l i m t s i m chưa h p lý, B Y t t m th i hư ng d n th c hi n x p h ng các ơn v s nghi p y t như sau: A. M C ÍCH YÊU C U: - Ph c v cho k ho ch s p x p l i màng lư i i u tr trong c nư c và xây d ng hai trung tâm y h c - y t t i Hà N i và thành ph H Chí Minh. - Xác nh m c ph c p ch c v i v i viên ch c lãnh o. - B trí, s d ng h p lý công ch c, viên ch c. B. PHÂN H NG B NH VI N: I. PH M VI I TƯ NG: - Các b nh vi n. - Các vi n nghiên c u có giư ng b nh. - Các vi n i u dư ng. - Khu i u tr . II. NGUYÊN T C X P H NG: - Vi c x p h ng b nh vi n, vi n có giư ng căn c vào 4 nhóm ch tiêu: 1. V trí ch c năng nhi m v 28 i m
  2. 2. Ch t lư ng chNn oán, i u tr và chăm sóc 30 i m 3. Quy mô và công su t s d ng giư ng b nh 25 i m 4. Trình chuyên môn công ch c, viên ch c 17 i m. - H ng c p c a b nh vi n g m 4 h ng t h ng I n h ng IV ph thu c vào t ng s i m mà b nh vi n, vi n t ư c. i m t i a là 100. IV. CÁC CH TIÊU X P H NG: 1. V trí, ch c năng, nhi m v (28 i m) 1.1. Ch o k thu t và chăm sóc s c kh e ban u (10 i m) - Toàn qu c 10 i m - Khu v c 8 i m - T nh, ngành 7 i m - Vùng trong t nh 6 i m - Huy n 5 i m 1.2. ào t o cán b (7 i m) - ào t o sau, trên ih c7 i m - ào t o i h c + b túc sau ih c6 i m - ào t o Trung h c 4 i m - ào t o sơ h c 2 i m - Không tham gia ào t o 0 i m 1.3. Nghiên c u khoa h c (7 i m) - tài c p Nhà nư c 7 i m - tài c p B 6 i m - tài c p vi n, B nh vi n Trung ương 5 i m - tài c p t nh 4 i m - tài c p cơ s 3 i m - Không có tài nghiên c u 0 i m
  3. 1.4. H p tác qu c t (4 i m) - Là ch tài 4 i m - Là ngư i ph i h p ch o3 i m - Là bên th c hi n 2 i m - Không tham gia h p tác qu c t 0 i m 2. Ch t lư ng chNn oán i u tr và chăm sóc (30 i m) 2.1. Phương pháp chNn oán (10 i m) - Trong chNn oán lâm sàng có c n lâm sàng ư c trang b các phương ti n thi t b k thu t cao 10 i m C th : + Làm y các xét nghi m huy t h c, sinh hoá, vi sinh + i u tr chNn oán hình b ng X quang c sóng + Có máy i n tim, máy th trong i u tr và theo dõi khoa h i s c c p c u. + Ho c các phưong ti n k thu t cao c p c a chuyên ngành. - Trong chNn oán lâm sàng có c n lâm sàng v i y các xét nghi m cơ b n theo phân tuy n 7 i m - Trong chNn oán lâm sàng có c n lâm sàng chưa làm y nh ng xét nghi m cơ b n 4 i m 2.2. Thanh ti t trùng t p trung (10 i m) - Có trung tâm thanh ti t trùng t p trung trong toàn b nh vi n 10 i m - M i làm m t s khoa 7 i m - Chưa có phương ti n h p s y 4 i m 2.3. Chăm sóc ngư i b nh (10 i m)
  4. - Chăm sóc toàn di n t t c các khoa 10 i m - Chăm sóc toàn di n m t s khoa 7 i m 3. Quy mô và công su t s d ng giư ng b nh (25 i m) 3.1. Quy mô giư ng b nh: (8 i m) a) i v i b nh vi n - Trên 400 giư ng 8 i m - T 300 n 400 giư ng 7 i m - T 200 n 300 giư ng 6 i m - T 100 n dư i 200 giư ng 5 i m - Dư i 100 giư ng 3 i m b) i v i vi n nghiên c u: T 150 giư ng tr lên 8 i m T 100 n dư i 150 giư ng 5 i m Dư i 100 giư ng 3 i m 3.2. Công su t s d ng giư ng b nh (17 i m) - T 80% tr lên 17 i m - T 72% n 79% 14 i m - T 64% n 71% 9 i m - T 56% n 63% 5 i m - T 50% n 55% 3 i m - Dư i 50% 0 i m Công su t T ng s ngày i u tr nôi trú x 100 s d ng = giư ng b nh S giư ng b nh n i trú x 365 4. Trình công ch c viên ch c (17 i m)
  5. 4.1. Cán b trư ng phó khoa, phòng (10 i m) - 50% là cán b có trình trên i h c và 50% là cán b có trình i h c 10 i m - 30% là cán b có trình trên i h c và 70% là cán b có trình ih c8 i m -10% là cán b có trình trên i h c và 90% là cán b có trình ih c6 i m - 100% cán b có trình ih c4 i m - 80% cán b có trình ih c2 i m - Dư i 80% cán b có trên ih c0 i m 4.2. Y tá trư ng b nh vi n, y tá trư ng khoa có trình trung h c tr lên (7 i m) chi m: - 100% 7 i m - 85% n 99% 5 i m - 70% n 84% 3 i m - 50% n 59% 1 i m - Dư i 50% 0 i m V. B NG I M CHU N X P H NG: H ng I II III IV Khung i m 91 -100 75 - 90 55 - 74 30 - 54 VI. M C PH C P: S Ch c danh lãnh o H ng I H ng H ng H ng IV TT II III 1 Giám c 0,9 0,7 0,5 0,4 2 Phó giám c 0,7 0,5 0,4 0,3 3 Trư ng khoa 0,5 0,4 0,3 0,2
  6. 4 Phó trư ng khoa 0,4 0,3 0,2 0,1 5 Trư ng phòng, y tá trư ng BV 0,4 0,3 0,25 0,2 6 Phó trư ng phòng, y tá trư ng khoa 0,3 0,2 0,15 0,1 Nh ng ơn v t dư i 30 i m không x p h ng t ch c, m c ph c p ch c v c a giám c không vư t quá m c ph c p ch c v c a Phó giám c h ng 4 và xem xét s p x p l i m ng lư i khám ch a b nh. ơn v m i thành l p chưa có s li u, t m x p vào h ng IV. C. H D PHÒNG TUY N T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG, Y T HUY N, QU N, Y T NGÀNH VÀ Y T CƠ S : - H d phòng tuy n t nh, thành ph tr c thu c Trung ương - Y t huy n - th - qu n - Y t các ngành - Y t cơ s Trên cơ s cân i các m t: N i dung công vi c, a bàn ho t ng, ư ng giao thông và phương ti n i l i, nh ng thu n l i, khó khăn và c i m gi a các vùng nên không phân h ng mà m c ph c p ch c v ư c quy nh như sau: S Ch c danh lãnh o H s TT hư ng ph c p I TUY N T NH VÀ THÀNH PH TR C THU C TW 0,5 1 Giám c trung tâm y t d phòng 0,4 2 Phó giám c trung tâm y t d phòng 0,25 3 Trư ng phòng trung tâm y t d phòng 0,15 4 Phó tru ng phòng trung tâm y t d phòng 0,4 5 Giám c TT y t còn l i và các trư ng tr m chuyên khoa 0,3 6 Phó giám c TT y t còn l i và các phó trư ng tr m chuyên 0,25 khoa 7 0,15 i trư ng i Y t lưu ng ch ng s t rét, bư u c t nh 8 0,3 Ph i trư ng i Y t lưu ng ch ng s t rét, bư u c t nh II 0,2
  7. 1 TUY N HUY N, THN, QU N VÀ CƠ S : 0,15 2 Giám c trung tâm y t huy n, qu n 3 Phó giám c trung tâm y t huy n, qu n 0,1 4 i trư ng i VSPD, B o v s c kh e bà m tr em và k ho ch 0,15 hóa gia ình 5 0,1 Phó i trư ng i VSPD, B o v s c kh e bà m tr em và k 6 ho ch hóa gia ình 0,15 7 Trư ng phòng khám khu v c, liên xã 0,1 8 Phó trư ng phòng khám khu v c, liên xã 0,15 9 Trư ng phòng, trư ng khoa thu c TT y t huy n, qu n 0,1 10 Phó trư ng phòng, trư ng khoa thu c TT y t huy n, qu n 0,5 III Trư ng tr m y t xã, phư ng, th tr n 1 Phó trư ng tr m y t xã, phư ng, th tr n 0,4 2 Y T CÁC NGÀNH 0,4 3 Giám c Trung tâm y t (tr m V sinh lao ng) c a B : Nông nghi p, Giao thông v n t i, Năng lư ng 4 0,3 Phó giám c Trung tâm y t (tr m V sinh lao ng) c a B : 5 Nông nghi p, Giao thông v n t i, Năng lư ng 0,2 6 Giám c Trung tâm y t (tr m V sinh Lao ng) các ngành còn 0,1 l i. 7 Phó giám c Trung tâm y t (tr m V sinh Lao ng) các ngành 0,2 8 còn l i. Trư ng phòng khám a khoa 0,1 Phó trư ng phòng khám a khoa Trư ng tr m y t cơ quan công, nông, lâm trư ng xí nghi p, trư ng h c Phó trư ng tr m y t cơ quan công, nông, lâm trư ng, xí nghi p, trư ng h c
  8. Riêng Trung tâm y t huy n do có m t trong các ơn v c u thành là b nh vi n huy n, nên t m th i ti n hành phân h ng và hư ng các m c ph c p ch c v , theo các ch tiêu phân h ng b nh vi n và m c ph c p ch c v c a h ng b nh vi n. VII. T CH C TH C HI N: 1. Các ơn v ti n hành t ng h p phân tích ámh giá các ch tiêu x p h ng (l y s li u n ngày 31/12/1992 và 6 tháng u năm 1993, trong cùng m t tiêu th c ch l y m t m c cao nh t ơn v t ư c) và g i toàn b h sơ và công văn ngh x p h ng v B Y t (n u là ơn v tr c thu c) ho c S Y t (n u là ơn v tr c thu c a phương). 2. Phân c p quy t nh x p h ng: 2.1. Các ơn v tr c thu c B Y t : + Các ơn v h ng I: B Y t quy t nh sau khi có s th a thu n c a Liên B Lao ng TBXH, B Tài chúnh, Ban T ch c cán b Chính ph . + Các ơn v h ng 2 tr xu ng do B Y t quy t nh. 2.2. Các ơn v thu c a phương qu n lý: + ơn v h ng 1: Do UBND t nh quy t nh sau khi có s th a thu n c a B L TBXH, B Tài chính, Ban TCCBCP và B Y t . + ơn v h ng 2: Do UBND t nh quy t nh sau khi có s tho thu n c a B Y t . + ơn v còn l i: Do UBND t nh quy t nh. 3. Th i gian xem xét phân h ng là 4 năm. 4. Thông tư này có hi u l c k t ngày 1/4/1993, bãi b các quy nh trư c ây v x p h ng b nh vi n, h d phòng y t cơ s và y t các ngành. Trong quá trình th c hi n, n u có gì vư ng m c ngh các ơn v ph n ánh v B Y t . Nguy n Tr ng Nhân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản