Thông tư 13/LB-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
114
lượt xem
3
download

Thông tư 13/LB-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 13/LB-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tạm thời việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp đối với các đối tượng hưởng chính sách xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 13/LB-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a Liªn B é  La o   é n g  ­ T h ¬ n g   ® binh v µ  X∙ h éi ­ T µi ch Ý n h  s è  13/LB­T T   n g µ y  2 th¸ng 6 n¨ m   1993 h í ng d É n   ¹ m th êi Ö c ® i Ò u  ch Ý n h  l¬ n g  h u  t  vi v µ   î Ê p  ® è i víi c¸c ® è i  î ng h ë n g  ch Ý n h  s¸ch x∙ h éi tr  c   t Thi hµnh    NghÞ   nh   è  ®Þ s 27/CP  µy  5­ ng 23­ 1993  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh  ¹m  êiviÖc  iÒu  t th   ® chØnh møc ¬ng  u  µ  l h v møc  î Êp  i víi   i t tr  c ®è     ®è  ­ c¸c îng  ëng  Ýnh  h ch s¸ch    éi;Liªn Bé   x∙ h     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi ­ Tµi  v X∙      chÝnh  íng dÉn  ùc hiÖn    h  th   nh sau: I. Ò u c h Ø n h  l¬ n g  h u  v µ  trî Ê p  x∙ h é i  §i  c 1.§èivíi ÷ng  êinghØ  u  íc1­ 1993;      nh ng   h tr   4­ Møc  ¬ng  u  ña  l h c c«ng  ©n,    nh viªn chøc  µ   íc ®ît 1­ 1993  îc t¹m  Nh n     4­ ®  thêi®iÒu    chØnh  b»ng  120%  møc  ¬ng  Ön  µnh, møc  ¬ng  u  ña  ©n  l hi h   l h c qu nh©n  îct¹m  êi®iÒu  ®   th   chØnh b»ng  130%  møc ¬ng  Ön  µnh  l hi h (møc ¬ng  u  l h hiÖn  µnh  h bao  å m:  g møc ¬ng  u  Ýnh  l ht theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 203/H§BT  µy  ng 28­ 1988,tiÒn trî Êp  îtgi¸, Òn bïgi¸®iÖn, tiÒn tµu xe  i  ¹  Òn häc  µ  12­      c tr     ti             ® l iti   , v tiÒn nhµ  ).   ë V Ý   ô    d 1: C¸n  é  nghØ  u  õ 1­ 1988,l ng  Ýnh    b A,  h t   1­  ¬ ch khinghØ  u  Ýnh  ht theo Quy Õt  nh    ®Þ 203/H§BT  µ63.510  ,  ûlÖ  ëng ¬ng  u  µ85%. l  ® t  h l h l  +  Møc ¬ng  u  Ön  µnh  l h hi h bao  å m: g ­ L¬ng  u  Ýnh    ht theo  Quy Õt  nh  ®Þ 203/H§BT: 63.510      ® =  53.983  x 85% ®ång. ­TrîcÊp  ît      tr   125%   Ýnh   ¬ng  u gi¸ t trªnl h =  67.478  ®ång  ­TiÒn  ï®iÖn    b  theo l ng  ¹ chøc  ¬ t   i =  28.630  ®ång  ­TiÒn  µ      nh ë theo l ng  ¹ chøc  ¬ t   i =  53.000  ®ång  ­TiÒn  µu xe  i  ¹b»ng    t   ® l  i 10%  ¬ng  u l h =  5.398  ng  ®å ­TiÒn  äc    h b»ng  15%  ¬ng  u l h =  8.097  ng ®å Céng: 216.586  ng ®å +  Møc ¬ng  u  íi® îc®iÒu  l hm    chØnh  b»ng: 216.586  ng  120%   259.903  ng/th¸ng ®å x  =  ®å V Ý   ô    ét  ©n  ©n  d 2: M qu nh nghØ   u  õ th¸ng 10  h t    n¨m 1988, cÊp  Ëc      b khi nghØ   u  µ §¹iuý, cã  n¨m  © m     ©n  i,l ng  Êp  Ëc  Ýnh  h l       20  th niªn qu ®é  ¬ c b t theo  Quy Õt  nh   ®Þ 203/H§BT  µ 39.885  ng,  ô  Êp  © m   l  ®å ph c th niªn qu©n   i  µ:   ®é l   7.977  ng, tûlÖ ¬ng  u  µ75%. ®å     l h l  +  Møc ¬ng  u  Ön  µnh  l h hi h bao  å m: g
  2. 2 ­L¬ng  u  Ýnh    ht theo Quy Õt  nh    ®Þ 203/H§BT (39.885 ®ång  7.977  ng) x    +  ®å   75% =  35.897  ®ång    ­TrîcÊp  ît      tr   125%   Ýnh   ¬ng  u gi¸ t trªnl h =  44.871  ®ång    ­TiÒn  ï®iÖn  Ýnh    b  t theo l ng  ¹ ngò  ¬ t   i =  18.405  ®ång  ­TiÒn  µ    Ýnh    nh ë t theo l ng  ¹ ngò   ¬ t   i =  33.000  ®ång  ­TiÒn  µu xe  i  ¹b»ng    t   ® l  i 10%  ¬ng  u  l h =  3.590  ng  ®å ­TiÒn  äc    h b»ng  15%  ¬ng  u  l h =  5.385  ng ®å Céng: 141.148  ng  ®å +  Møc ¬ng  u  îc®iÒu  l h®  chØnh  b»ng:   141.148  ng  130%   183.492  ng ®å x  =  ®å 2.§èivíi ÷ng  êi®ang  ëng  î Êp  Êt       nh ng   h tr  c m søc    ng, trî Êp    ¹n lao®é     c tai   n lao®éng  ¹ng    ¹ng  vµ  Önh  Ò     h 1,h 2  b ngh nghiÖp  ¹ng    ¹ng  tr c1­ 1993; h 1,h 2  í   4­ Møc  î Êp  t1­ 1993  îc®iÒu  tr c ®î   4­ ®  chØnh  b»ng  120%  møc  î Êp  Ön  tr c hi hµnh  (bao  å m:  g møc   îcÊp  Ýnh  tr  t theo Quy Õt  nh  ®Þ 203/H§BT, tiÒn  îcÊp    tr  trt   Òn bïgi¸®iÖn,tiÒn häc  µ  Òn nhµ  . î  ti       gi¸,     v ti   ë V Ý   ô: M ét  d  c¸n  é  b nghØ   Öc  ëng  îcÊp  Êt  vi h tr  m søc    ng  õ 1­ lao ®é t   10­ 1989,l ng  Ýnh     ¬ ch khinghØ  Öc  Ýnh  vi t theo  Quy Õt  nh  ®Þ 203/H§BT  µ34.056  l  ®ång, tûlÖ  ëng  î Êp  Êt     h tr c m søc    ng  µ50%. lao®é l   +  îcÊp  Ön  µnh  Tr   hi h bao  å m: g ­  î cÊp  Êt  Tr   m søc lao  ng  Ýnh  ®é t theo Quy Õt  nh   ®Þ =  17.028  203/H§BT:34.056  ng  50%     ®å x  ®ång ­TrîcÊp  ît      tr   17.028  ng  1,1 +  gi¸: ®å x    4.000  ng ®å =  22.730  ®ång ­TiÒn  ï®iÖn    b  theo l ng  ¹ chøc  ¬ t   i =  18.405  ®ång  ­TiÒn  µ      nh ë theo l ng  ¹ chøc   ¬ t   i =  20.000  ®ång  ­TiÒn  äc    h b»ng  15%   î Êp  Êt  tr c m søc    ng  lao®é =  2.253  ng ®å   éng: C 80.356  ng ®å +  îcÊp  íi® îc®iÒu  Tr   m    chØnh  b»ng: 80.356  ng  120%   96.472  ng/th¸ng ®å x  =  ®å 3. TrîcÊp    ¹n    ng  ¹ng    Önh  Ò      tain lao ®é h 3,b ngh nghiÖp  ¹ng    ¹ng  tr h 3, h 4  ­ ícngµy  4­   1­ 1993. Møc   îcÊp  îc ®iÒu  tr  ®  chØnh b»ng 120%  møc   îcÊp  Ön  µnh  tr  hi h (bao  gå m:  î Êp  Ýnh  tr ct theo Quy Õt  nh  ®Þ 203/H§BT, trî Êp  îtgi¸, Òn häc,tiÒn    c tr     ti       nhµ  ). ë
  3. 3 4. Trî cÊp  i  íic«ng  ©n     ®è v   nh cao  nghØ   Öc  su  vi theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 206/H§BT, trî Êp  Êtth ng, sinh ho¹tphÝ  ña  i t ng x∙héinu«idìng tËp     c tu   ê      c ®è  î           trung® îc®iÒu     chØnh    nh sau: ­C«ng  ©n    nh cao  nghØ  Öc: su  vi 50.000  ®ång/th¸ng ­TrîcÊp  Êtth ng:    tu   ê +  ëng  nh  Êtc¬  H ®Þ su   b¶n: 20.000  ®ång/th¸ng +  ëng  nh  Êtnu«idìng: H ®Þ su     *  ©n  ©n  êichÕt  ×    ¹n    ng, b Önh  Th nh ng   v tain lao ®é   53.000  nghÒ   nghiÖp: ®ång/th¸ng   * Th©n  ©n  êichÕt  ×  m   au:   nh ng   vè ® 50.000  ®ång/th¸ng ­Sinh  ¹tphÝ  i t ng x∙héinu«idìng tËp    ho   ®è  î           trung: 55.000  ®ång/th¸ng II. î Ê p  ® è i v íi ¬ n g  binh, b Ö n h  binh, gia ® × n h  li Öt Ü , n g ­  Tr  c  th  s ê i c ã  c « n g  gi ó p ®ì c¸ch m ¹ n g 1. TrîcÊp  ¬ng  Ët®èi  íith ng     th t  v   ¬ binh,b Önh    binh  µ  êi hëng  Ýnh  v ng   ch s¸ch nh  ¬ng    th binh (gäichung  µth ng     l   ¬ binh) 1.1.Th¬ng    binh hëng    sinhho¹tphÝ     hoÆc   kh«ng  ëng ¬ng    Þ  ¬ng  h l khib th (bao  å m   ¹ sÜ  g h   quan  Õn  Ü  ©n  i,ngêikh«ng  chi s qu ®é     ph¶ilµc«ng  ©n, viªn    nh    chøc  µ   íc)® îc ®iÒu  Nh n     chØnh  ëng  î Êp  µng  h tr ch th¸ng theo    møc   n  nh   Ê ®Þ thèng  Êt nh H¹ng  1: 200.000  ng  ®å H¹ng  2: 110.000  ng  ®å H¹ng  3: 50.000  ng  ®å H¹ng  4: 25.000  ng ®å 1.2.Th¬ng    binh hëng ¬ng    Þ  ¬ng,ngoµitrî Êp  ¬ng  Ët®ang  ­   l khib th      c th t  h ëng    nh th¸ng3­   1993  îchëng  ®  thªm theo møc    quy  nh  èng  Êt. ®Þ th nh H¹ng  1: 40.000  ng ®å H¹ng  2: 43.000  ng ®å H¹ng  3: 19.000  ng ®å H¹ng  4: 10.000  ng ®å 1.3.Th¬ng    binh lo¹ B  iÒu     ®i chØnh  î Êp    tr c nh sau: a. Ngoµi hëng      sinh ho¹tphÝ   îc ®iÒu      ®  chØnh  ëng  îcÊp  µng  h tr  h th¸ng  theo møc  n  nh  èng  Êt:   Ê ®Þ th nh H¹ng  1: 166.000  ng ®å H¹ng  2: 76.000  ng ®å
  4. 4 H¹ng  3: 35.000  ng ®å H¹ng  4: 18.000  ng ®å b. Ng êihëng  î Êp      tr c theo ¬ng  ×  µitrî Êp  ang  ëng    l th ngo    c® h nh th¸ng 3­   1993,® îchëng     thªm møc  quy  nh  èng  Êt: ®Þ th nh H¹ng  1: 19.000  ng ®å H¹ng  2: 24.000  ng ®å H¹ng  3: 12.000  ng ®å H¹ng  4: 6.000  ng ®å 2.B Ö nh    binh ® îchëng  î Êp  µng     tr ch th¸ngnh    sau: 2.1.Ng êi hëng      sinh ho¹tphÝ   îc ®iÒu     ®  chØnh  ëng  îcÊp  µng  h tr  h th¸ng  theo møc  n  nh  èng  Êt:   Ê ®Þ th nh H¹ng  1: 166.000  ng ®å H¹ng  2: 76.000  ng ®å H¹ng  3: 35.000  ng ®å 2.2.Ng êihëng  î Êp      tr  c theo l ng  × ngoµitrî Êp  ang  ëng     ¬ th      c® h nh th¸ng3­   1993,® îchëng     thªm møc  quy  nh  èng  Êt: ®Þ th nh H¹ng  1: 19.000  ng ®å H¹ng  2: 24.000  ng ®å H¹ng  3: 12.000  ng ®å 3.  ¬ng  Th binh  ¹ng  cã  ¬ng  Ët,b Önh  Ët ® Æc   Öt nÆng,  Önh   h 1  th t  t  bi   b binh  ¹ng  cã  Önh  Ët® Æc   Öt nÆng   h 1  b t  bi   (theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 303/H§BT,   ngµy  8­ 20­ 1992  ña  éi  ng  é   ëng  µ  c H ®å B tr v Th«ng   è  t s 19/TT­ ngµy  9­ LB  21­ 1992  ña  c Liªn Bé     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi ­ Tµi chÝnh)  ×  µi v X∙        th ngo   kho¶n  î Êp  i víith ng  tr c ®è     ¬ binh h¹ng      1, theo  iÓ m     Önh  ® 1, b binh h¹ng  theo    1  ®iÓ m   M ôc    îchëng  2  II   ® thªm  40.000  /th¸ng. ® Kho¶n  îcÊp  tr  thªm  40.000  ng  µy  ®å n chØ   dông  i  íith ng  ¸p  ®è v   ¬ binh   h¹ng    Önh  1, b binh h¹ng  ë    a   ¬ng  µ      1  c¸c ®Þ ph v c¸c khu  iÒu  ìng th ng  ® d   ¬ binh   ®∙  ã  c danh  s¸ch  îc Bé   ®   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi duyÖt  v X∙    theo  É u   m thèng  Êt ®Ýnh  Ìm  nh   k Th«ng   è  ts 19/TT­ LB. 4.TrîcÊp  êiphôc  ô    ng   v ­ Ng êiphôc  ô  ¬ng      v th binh h¹ng    êiphôc  ô  Önh    1, ng   vb binh h¹ng    ôc    1, ph vô  êi bÞ     ¹n  ng   tain lao  ng  ¹ng  vµ  êi phôc  ô  êi bÞ   Önh  ®é h 1  ng   v ng   b nghÒ   nghiÖp  ¹ng  cã  h 1  chØ  nh  ña  éi ®ång  ®Þ c H  gi¸m  nh  khoa  Çn  êiphôc  ®Þ y  c ng   vô  îchëng  ®  88.000  ng/th¸ng. ®å Riªng  êi phôc  ô  ¬ng  ng   v th binh  ¹ng  cã  ¬ng  Ët ® Æc   Öt nÆng,  h 1  th t  bi   b Önh  binh h¹ng 1  cã  b Önh  tËt ® Æc  biÖt nÆng  ® îc hëng  110.000  ®ång/th¸ng. Kho¶n  î Êp  êiphôc  ô    Õt  tr  c ng   v gi¶iquy theo  danh  s¸ch th ng    ¬ binh,b Önh    binh ® îcBé      Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héiduyÖt.   X∙   
  5. 5 5.Th¬ng    binh,b Önh    binh ® îcx¸cnhËn  õ1­ 1993  ëvÒ       t   4­ tr   sau 5.1  ¬ng  Th binh,b Önh    binh  îc xÕp  ¹ng  ¬ng  Ët,b Önh  Ëthëng  î ®  h th t  t  tr  cÊp  èng    i víith ng  th nh ®è     ¬ binh,b Önh    binh quy  nh  ¹    iÓ m             ®Þ ti ® c¸c 1, 2, 3, 4 phÇn    ña  IIc Th«ng   µy,cô  Ó  µ: tn   th l ­ Ng êihëng      sinh ho¹tphÝ     hoÆc  kh«ng  ëng ¬ng  îctrî Êp  h l ®    c theo møc   Ên  nh  èng  Êt t¹ ®iÓ m     ®Þ th nh     i 1.1,1.3.a, iÓ m     Çn    ña   ® 2.1,ph IIc Th«ng   µy. tn ­ Ng êi hëng ¬ng  ×  Ýnh  î Êp          l th t tr c nh c¸c quy  nh  íc ngµy  4­ ®Þ tr   1­ 1993,  sau    éng  ®ã c thªm theo møc quy  nh  èng  Êt ®èi víi õng  ¹ng  ®Þ th nh       t h theo    quy ®Þnh  ¹ ®iÓ m     t i 1.2;1.3b,2.2 phÇn    ña     IIc Th«ng   µy,c¸ch tÝnh    tn     nh sau: a. §èi víith ng        ¬ binh,b Önh    binh  kh«ng ph¶ilµ c¸n  é, c«ng  ©n,       b   nh viªn chøc  ang  ëng ¬ng  ® h l hoÆc  ¬ng  u  µ  a  îchëng  Õ     Ôn  l h v ch ®   ch ®é mi gi¶m  Òn ti   thuªnhµ.   TrîcÊp      l ng  Ýnh      =   ¬ ch theo    è  Q§ s 203/H§BT      phô  Êp  © m       +    c th niªn (nÕu  ã)  x    û lÖ  î Êp     2,25  c      t   tr  c  x    (hoÆc  2,1 +  x    4.000  ng)        ï  iÖn   ®å  ­  B ® (nÕu  ã)   +    î Êp  c       tr c thªm  Õu  ã)   +    Òn nhµ        Òn  äc      trî Êp  (n c       ti     ­   Ti h   +      c theo h¹ng      nh quy  nh  ãitrªn. ®Þ n  V Ý   ô: §ång  Ý  lµ thiÕu  ý  ã  n¨m  d  ch A    u c 10  c«ng    t¸ctrong qu©n  i,bÞ     ®é   th ng  µy  4­ ¬ ng 10­ 1993, sau      khi gi¸m  nh   ¬ng  Ët xÕp   ¹ng  ®Þ th t  h 1/4  µ  îc v®  phôc viªn. +  îcÊp  Ön  µnh  Tr   hi h bao  å m: g ­Møc  î Êp    tr c theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 203/H§BT =  33.748  ng  ®å (30.680 ®ång  3.068  ng) x    +  ®å   100% ­TrîcÊp  ît      tr   33.748  ng  1,25 gi¸ ®å x  =  42.145  ng  ®å ­Bï tiÒn ®iÖn       =  18.405  ng  ®å ­TrîcÊp     thªm    g¹o) (40 kg    =  88.000  ng  ®å ­TiÒn  µ    Ýnh theo l ng  ¹ chøc)   nh ë (t    ¬ t   i   =  20.000  ng  ®å ­TiÒn  äc    h b»ng  15%   î Êp  ¬ng  Ët tr c th t  =  5.062  ng ®å   éng  C =  207.400  ®ång/th¸ng +  îcÊp  íi: Tr   m  207.400  ng  40.000  ng  247.000  ng/th¸ng ®å +  ®å =  ®å Trêng  îp th ng  h   ¬ binh,b Önh    binh  ∙  îc hëng  Õ     Ôn,  ®®  ch ®é mi gi¶m  Òn ti   thuªnhµ  × møc  î Êp  Ýnh    th   tr  ct theo c«ng thøc    ng  trªnnh kh«ng  ã  c kho¶n  Òn ti   nhµ. Nh   Ý  ô    êng  îp ®ång  Ý  thuªnhµ  ña  µ   íc® îcmiÔn  Òn v d trªntr h  ch A    c Nh n     ti   nhµ  ×: th +  îcÊp  Ön  µnh  Tr   hi h kh«ng  ã  Òn nhµ c ti   =  187.400  ng ®å +  îcÊp  íi: Tr   m  187.400  ng  40.000  ng ®å +  ®å =  227.400  ng ®å b. §èi víith ng       ¬ binh  µ c¸n  é, c«ng  ©n,    l  b  nh viªn chøc  ang  ëng ¬ng  ® h l hoÆc  ¬ng  u l h TrîcÊp    (l ng  Ýnh     =    ¬ ch theo    è  Q§ s 203/H§BT    phô  Êp  © m      +   c th niªn (nÕu  ã)   x    û lÖ  î Êp      2,25  c       t   tr  c   x    (hoÆc  +  2,1  4.000  ng)      TrîcÊp   ®å   +      thªm  Õu  ã) +  î Êp  (n c    tr  c thªm  theo h¹ng      nh quy  nh  íinãitrªn. ®Þ m   
  6. 6 V Ý   ô:§ång  Ý  chuyªn viªnchÝnh,l ng  d  ch B      ¬ theo    è  Q§ s 203/H§BT  ang  ® hëng  47.351  ng,  Þ   ¬ng  µy  4­ ®å b th ng 20­ 1993  îc x¸c  Ën  µ  êi hëng  ®  nh l ng   chÝnh  s¸ch    ¬ng  nh th binh  ¹ng  h 2/4  û lÖ  ëng  îcÊp  ¬ng  Ëtb»ng  t  h tr  th t  70%.  Sau    Þ   ¬ng  ng  Ý  vÉn  khib th ®å ch B  c«ng    ¹  ¬  t¸ct i quan  µ   íc(hoÆc  c Nh n   nghØ   hu). +  Møc  î Êp  îctÝnh    tr c ®  nh sau: (47.351 ®ång  x 70%  x 2,25 +  3.000) +  43.000 ®ång  =  130.505  ®ång/th¸ng. 5.2.Ng êibÞ  ¬ng  îcx¸c®Þnh  ûlÖ  ¬ng  Ëttõ5%   n       th ®   t   th t     ®Õ 20%   × ® îc th     hëng  kho¶n  î Êp  ét  Çn    tr  c m l nh sau:   Lo¹iA   Lo¹iB   Tû  lÖ m Êt søc lao ®éng  tõ 5%  ®Õ n   200.000  200.000  10% ®ång ®ång Tû   Ö  Êt  lm søc lao  ng  õ  ®é t 11%   n   ®Õ 400.000  300.000  15% ®ång ®ång  Tû   Ö  Êt  lm søc lao  ng  õ  ®é t 16%   n   ®Õ 600.000  400.000  20% ®ång ®ång 5.3. Ngoµi  îcÊp    tr  theo  quy  nh   ®Þ chung, ngêi bÞ   ¬ng  ×  ã  µnh      th vch ®éng  òng  d c¶m   ®îc khen  ëng  õ b»ng  (  th t  khen  ëlªn)® îc trîcÊp  tr         thªm  ét  m lÇn  b»ng  400.000  ng. ®å 6. Thanh      niªnxung  phong  Þ   ¬ng  b th trong luyÖn  Ëp  ©n  ù,bÞ   ¬ng    t qu s   th v×    ¹n  tain giao th«ng,tain¹n  Õn        chi tranh ® îchëng  î Êp  ¬ng  Ëtnh  ¬ng     tr c th t   th binh lo¹ B   iÓ m     i ­®   1.3a phÇn  .   II 7. Qu © n   ©n  ù  Þ,  ©n  ©n  ù vÖ     nh db d qu t   kh«ng  ph¶i lµ c«ng  ©n,       nh viªn chøc  µ   íc bÞ   ¬ng  Nh n   th trong luyÖn  Ëp  ©n  ù    t qu s (theo quy  nh  ¹  Òu  Ö    ®Þ ti §i l t¹m  êivÒ   Õ     ∙ingé  ©n  ©n  th   ch ®é ®   qu nh ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è: ®Þ s  161/CP, ngµy  10­   30­ 1964  µ  v NghÞ   nh  è  ®Þ s 08/N§­ ngµy  6­ 76  17­ 1976) ® îc    hëng  î Êp  tr c theo møc    quy  nh  èng  Êt nh  ®Þ th nh   sau: a.TrîcÊp  µng     h th¸ng: H¹ng  1: 120.000  ng ®å H¹ng  2: 72.000  ng ®å b.TrîcÊp  ét  Çn:    ml H¹ng  3: 480.000  ng ®å H¹ng  4: 240.000  ng ®å 8.TrîcÊp  i víi   nh  ÖtsÜ  µ  êicã     ®è     ®× li   v ng   c«ng  óp ®ì  gia gi   c¸ch m¹ng   8.1.Th ©n  ©n  ñ  Õu  ña  ÖtsÜ  µ  êicã    nh ch y c li   v ng   c«ng  óp ®ì  gi   c¸ch m¹ng    giµ yÕu    hoÆc   Êt  m søc    ng, ®ñ   iÒu  Ön  ëng  î Êp  îchëng  nh   lao ®é   ® ki h tr  c ®  ®Þ suÊtc¬    b¶n  µng  h th¸ngtÝnh    b»ng  30.000  ng. ®å 8.2. Nh÷ng  i  îng  îc hëng  îcÊp    ®è t ®  tr  nu«i dìng  µng    h th¸ng 120.000  ®ång bao  å m: g
  7. 7 ­Th©n  ©n  ñ  Õu  ña  ÖtsÜ  µ  êicã    nh ch y c li   v ng   c«ng  óp ®ì  gi   c¸ch m¹ng  µ   gi   yÕu, c«  n.   ®¬ ­ Cha, m Ñ   ã      c con  c  Êt lµliÖtsÜ   µ  ©n  ©n  ñ  Õu  ña  liÖt ®é nh       v th nh ch y c 3    sÜ  kh«ng  cßn  kh¶ n¨ng    ng. lao®é ­ Con  ÖtsÜ   å     cha  Én  Ñ   a  n     li   m c«ic¶  l m ch ®Õ tuæi lao ®éng     hoÆc   Êt  m kh¶  n¨ng    ng. lao®é Th ©n  ©n  ñ  Õu  ña  ÖtsÜ   îc vËn  ông  ëng  îcÊp  nh ch y c li   ®   d h tr  nu«i dìng     theo chØ  Þ  è:09/TBXH,  µy  9­   th s   ng 1­ 1986  ña  é  ¬ng  c B Th binh vµ  héi.   X∙  8.3.Th©n  ©n  ñ  Õu  ña  liÖtsÜ   ë lªn,ngoµi trîcÊp    nh ch y c 4    tr        nu«i dìng     hµng th¸ng (120.000 ®ång)      cßn  îchëng  ®  thªm  nh  Êt c¬  ®Þ su   b¶n  íim çi  Öt v  li   sÜ, kÓ   õliÖtsÜ  ttrë®i).   t     thø     V Ý   ô: Bµ     tuæi lµ th©n  ©n  ñ  Õu  ña  liÖtsÜ,  îc hëng  î d   H 56     nh ch y c 5    ®  tr  cÊp  µng  h th¸ngnh    sau: TrîcÊp    nu«idìng:   120.000  ng  ®å 2  nh  Êtc¬  ®Þ su   b¶n  (30.000 x  ®Þnh  Êt)   2  su 60.000  ng ®å Céng 180.000  ng ®å 8.4.K Ó   õ ngµy  4­   t  1­ 1993  kho¶n  î Êp  ét  Çn  i víi   nh  ÖtsÜ  tr  c m l ®è     ®× gia li   ® îcquy  nh  èng  Êt b»ng    ®Þ th nh   1.680.000 ®ång.   9.Truy lÜnh  î Êp  ¬ng  Ëtvµ  î Êp  Òn tuÊthµng      tr c th t   tr  c ti     th¸ng Trêng  îp bÞ   ¬ng  h   th hoÆc   sinh tr cngµy  4­ hy    í  1­ 1993  ng  õ ngµy  4­ nh t   1­ 1993  íi® îcx¸cnhËn  µth ng  m      l   ¬ binh,liÖtsÜ  × truylÜnh  î Êp  ¬ng  Ët, î     th     tr c th t   tr cÊp  Òn tuÊthµng  ti     th¸ng(nÕu  ã)® îctÝnh      c    nh sau: ­ Tõ     th¸ng 12/1988  Ò   íc thùc hiÖn    v tr     theo th«ng   è  t s 02/L§TBXH   µy  ng 12­ 1989  ña  é   1­ c B Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi híng  Én  ùc  Ön  v X∙    d th hi Quy Õt  nh  ®Þ 203/H§BT. ­Tõ    th¸ng1­   1989  n   3­ ®Õ 31­ 1993: +  èivíith ng  §     ¬ binh  µ  êi hëng  Ýnh  v ng   ch s¸ch nh  ¬ng    th binh  ëng ¬ng, h l   sinhho¹tphÝ     hoÆc   kh«ng  ëng ¬ng    Þ  ¬ng,møc    Ünh  th¸ngquy  h l khib th   truyl 1    ®Þnh  èng  Êt tÝnh  th nh   theo h¹ng  ¬ng  Ët.   th t H¹ng  1 lo¹ A:   i  80.000  ng; ®å lo¹ B:   i 64.000  ng ®å H¹ng  2 lo¹ A:   i  48.000  ng; ®å lo¹ B:   i  32.000  ng ®å H¹ng  3 lo¹ A:   i  24.000  ng; ®å lo¹ B:   i  15.000  ng ®å H¹ng  4 lo¹ A:   i  12.000  ng; ®å lo¹ B:     i  8.000  ng ®å +  èivíi ©n  ©n  ñ  Õu  ña  ÖtsÜ, møc    Ünh  Òn tuÊt1  §   th nh ch y c li     truyl ti     th¸ng  ® îcquy  nh  èng  Êt b»ng    ®Þ th nh   12.000  ng. ®å III.T æ  c h ø c th ù c hi Ö n  
  8. 8 Thùc  Ön  iÒu  hi ® chØnh ¬ng  u  µ  îcÊp  i  íic¸c  i  îng  ëng  l h v tr  ®è v   ®è t h chÝnh  s¸ch x∙ héilµ bíc ®Ç u           trong qu¸ tr×nh c¶ic¸ch chÝnh          s¸ch x∙ héitheo        tinhthÇn    NghÞ   Õt  ña  èc  éikho¸VIII kho¸IX.V×   Ëy    é, Ngµnh, quy c Qu h      ,     v c¸cB     ®Þa  ¬ng  Çn  ùc hiÖn  ètnh÷ng  Öc  ph c th   t  vi sau  y: ®© 1. Qu¸n  iÖt®Çy     éi dung      tr   ®ñ n   c¸c v¨n  b¶n quy  nh  ña  Ýnh  ñ  ®Þ c Ch ph ®Ó     i îng  ëng  Ýnh  c¸c ®è t h ch s¸ch x∙ héi n ¾ m   îc t×nh  ×nh       ®  h kinh tÕ      éi   ­ x∙ h   cña  t  íc cßn  Òu  ã  ®Ê n   nhi kh kh¨n,cha  Ó    Ön  îc nhiÒu  Ò   i  èng.   th c¶ithi ®   v ®ê s   Nhµ   ícsÏ®iÒu  n    chØnh, c¶ithiÖn  Çn  Õ     ña  i t ng hëng  Ýnh     d ch ®é c ®è  î   ch s¸ch  theo sù    iÓncña  Òn    ph¸ttr   n kinhtÕ.   2. C¸c  ë    S Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héic¨n cø  µo  å  ¬  ang    X∙      v h s ® qu¶n  lýcña  ÷ng  êihëng ¬ng  u  µ  î Êp  ¬ng    nh ng   l h v tr  c th binh vµ    éi®Ó   ùc hiÖn    x∙h   th   theo ®óng      c¸cquy  nh  ¹ Th«ng   µy. ®Þ t i tn 3.ViÖc  Ëp vµ  Ðt duyÖt dù    l x    to¸n, chøc  Êp     tæ  c ph¸tkinh phÝ:   ­ C¸c  ë   µi chÝnh  ïng    ë     ST  c c¸c S Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi híng v X∙      dÉn    c¸c phßng  Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi,Tµi chÝnh  Ën,  Ön   v X∙      qu huy trong viÖc  Ýnh    ô  Ó ¬ng  u  µ  î Êp  ¬ng    t to¸nc th l h v tr  c th binh x∙héitheo møc  íi;        m  xÐt duyÖt  µ    v tæng  îp dù    Ò   h   to¸nv møc    Ön  µnh  µ  Çn    chihi h v ph t¨ngthªm theo  chÕ     íigöivÒ     é   ®é m     LiªnB Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi­ Tµi chÝnh      X∙        ®Ó x¸c®Þnh    møc    chicho  µn  µnh  µ  õng  a  ¬ng  to ng vt ®Þ ph trong c¶  íc.ViÖc  Êp   n  c ph¸tchi,  ¬ng  u  µ  î Êp  i víi   i t ng hëng  Ýnh    l tr¶ h v tr  c ®è     ®è  î   c¸c ch s¸ch x∙héitheo       híng  Én  ¹  d ti Th«ng  Liªn Bé   è: 29/TT­ ngµy  7­ t   s  LB  25­ 1990. Riªng    kho¶n  î tr  cÊp  i  íic¸c ®èi îng    éi nu«i dìng  Ëp  ®è v     t x∙ h     t trung  ña    c c¸c tØnh, thµnh  è    ph trùc thuéc    Trung  ng  ×  Én  Ng ©n   ¬ th v do  s¸ch  a   ¬ng  i  ä  ®Þ ph ®µ th theo  ©n   ph cÊp  ©n  Ng s¸ch hiÖn  µnh.   h ­ §Þa  ¬ng  µo  a  iÒu    ph n ch ® chØnh  Þp  k cho    i t ng hëng  c¸c ®è  î   theo  Õ   ch ®é   ×  Én    th v gi¶iquyÕt møc   Ön  µnh, khi ®iÒu  hi h    chØnh  xong  Ï tr¶ phÇn   s    chªnh  Öch  õngµy  4­ l t  1­ 1993. 4. Trêng  îp ®èi t ng thay ® æi  ¬ic  óc¨n cø  µo  éidung  Õ         h    î     n   tr     v n   ch ®é ghi tronggiÊy giíthiÖu dichuyÓn      Õt chÕ          i    ®Ó gi¶i quy   ®é theo quy  nh.   ®Þ ­Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh  µy  4­   tn c hi l     h ng 1­ 1993. B∙ibá      c¸c kho¶n  î Êp  îtgi¸, ï gi¸®iÖn, tiÒn häc,tiÒn nhµ  , tµu    tr c tr         b         ë   xe ®i  ¹ hµng  l i n¨m  ña  êinghØ  u, 40  g¹o  c ng   h   kg  cho  ¬ng  th binh,b Önh    binh h¹ng    1;  kg  ¹o  i  íith ng  20  g ®è v   ¬ binh, bÖnh    binh  ¹ng  cã  ¬ng  Ët ® Æc   Öt h 1  th t  bi   nÆng,  î Êp  tr  c 13.000  ng  i víith ng  ®å ®è     ¬ binh h¹ng      2; 6.500  ng  i  íith ®å ®è v   ­ ¬ng binh h¹ng    3.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản