Thông tư 131/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
100
lượt xem
2
download

Thông tư 131/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 131/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 65/CP ngày 13/10/1995 của Chính phủ về việc quy định thủ tục xuất nhập khẩu đã quý

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 131/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t cña  æ n g  c ôc H ¶i q u a n  sè 131/TC H Q­G S Q L   g µy  24 th¸ng 6 T n n¨ m  1997  íng d É n  thùc  Ö n  N g h Þ  ® Þ n h  sè 65/CP  g µy  13.10.1995 h hi n   cña  h Ý n h  p h ñ  v Ò  viÖc q u y  ® Þ n h  thñ tôc C x u Êt  h Ë p  kh È u  ®¸  u ý n q ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   65/CP  sè  ngµy 13/10/1995 cña ChÝnh phñ    vÒ viÖc  ban  hµnh quy  chÕ qu¶n      lýho¹t®éng trong lÜnh    vùc  quý. ®¸  ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh  54/CP ngµy 28/8/1993 cña ChÝnh phñ    vÒ viÖc  quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh    luËtthuÕ xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp khÈu. ­ C¨n  Th«ng   03/TM­CSTTTN     cø  tsè  ngµy 11/3/1997 cña  Th¬ng    Bé  m¹i vÒ  viÖc híng dÉn    thùc hiÖn    NghÞ  ®Þnh  65/CP cña ChÝnh  phñ. ­ C¨n  C«ng  cø  v¨n  1823  sè  TCT/AC  ngµy 17/9/1996 cña Tæng  côc  ThuÕ    TµichÝnh  viÖc  ­Bé    vÒ  ®¨ng  sö  ký  dông    ho¸ ®¬n  Æc   ® thï. ­ C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh  1940/Q§­ sè  TCCB   ngµy 15/7/1996 cña  C«ng  Bé  nghiÖp    vÒ viÖc thµnh lËp Trung t©m  nghiªn cøu  kiÓm     ­  ®Þnh   quý  ®¸  vµ  vµng. Tæng  côc    H¶i quan híng dÉn  quy  vµ  ®Þnh  thÓ    tôc XNK   cô  vÒ thñ    ®¸  quý  sau: nh  I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g:  N 1. C¸c    doanh  nghiÖp  îcBé  ®   Th¬ng   m¹icÊp giÊy  phÐp  kinh doanh    xuÊt  nhËp khÈu  quý    îcphÐp  ®¸  míi®   kinhdoanh    XNK   quý. ®¸  C¸c doanh nghiÖp  îcthµnh    ®   lËp theo  LuËt ®Çu        tnícngoµit¹ ViÖtNam       i   trong lÜnh    vùc  quý  ®¸  ph¶itheo    ®óng ph¹m    vigiÊy  phÐp  Bé    do  KÕ ho¹ch  vµ  §Çu   tcÊp  kÕ  vµ  ho¹ch  xuÊt nhËp    khÈu  quý  ®¸  hµng n¨m  îc Bé  ®   Th¬ng    m¹i duyÖt. 2. C¸c    doanh nghiÖp kinh doanh  quü    ®¸  kh«ng    ®ñ ®iÒu  kiÖn    îc ®Ó ®   cÊp  giÊy phÐp  kinh doanh    XNK  nhng nÕu  nhu  cã  cÇu XNK   quý  ph¶i ®¸  th×    ® îc Bé    Th¬ng    m¹i cho phÐp  th¸cXNK   quý  uû    ®¸  qua    c¸c doanh nghiÖp cã  giÊy phÐp    XNK   quý. ®¸  3. C¸c    quy ®Þnh  i t¹ Th«ng     tnµy chØ    ¸p dông        ®èi víi s¶n  c¸c phÈm     lµ®¸  quý  ®å   vµ  trang  søc    mü nghÖ   g¾n   quý  îc gia c«ng  cã  ®¸  ®     chÕ         t¸ctõ c¸c nguån  nguyªn  liÖu khai th¸c t¹      iViÖt  Nam   cña c¸c §¬n  ® îc phÐp   vÞ    kinh  doanh  xuÊt nhËp    khÈu  quý  ®¸  theo chØ  ®¹o cña Tæng  C«ng    quý  ty ®¸  vµ  vµng ViÖtNam     (VIGECO). II.  Tr¸ch n hi Ö m  c ñ a T æ n g  C « n g  ty ®¸ q u ý v µ v µ n g  Vi Öt N a m :
  2. 2 1. Tæng    C«ng    quý  vµng  ty®¸  vµ  ViÖtNam     ph¶ilËp danh      s¸ch vµ    th«ng  b¸o cho    Tæng  côc    H¶i quan    ®Þa  tªnvµ  chØ    së  c¸cTrô  giao dÞch,c¸c®¬n        vÞ  ® îcphÐp    kinh doanh  ®¸    b¸n  quý  xuÊt khÈu    thuéc Tæng    C«ng    íi ty(d  ®©y  îc ®   gäilµ§¬n  b¸n hµng).     vÞ    2.§¨ng  víi   ký   Tæng  côc    H¶i quan  Côc    vµ  H¶i quan    c¸cTØnh, Thµnh    phè  cã  ªnquan  li   mÉu     ho¸ ®¬n  Æc       ® thï®Ó mua   b¸n    c¸c s¶n phÈm     quý  lµ ®¸  vµ  c¸c ®å     trang søc      mü nghÖ   g¾n   quý  ® îcBé    cã  ®¸  ®∙    Tµi chÝnh  duyÖt,mÉu     niªm phong, con    dÊu  ch÷  cña  vµ  ký  ngêi cã    tr¸chnhiÖm   ho¸    ký  ®¬n   ký  vµ  niªm phong. 3. Tæng    C«ng    quý  ty®¸  hoÆc  §¬n  b¸n  vÞ  hµng  chØ  îcphÐp  ®   cÊp    ho¸ ®¬n cho  kh¸ch mua     hµng  íc khixuÊt c¶nh  ngµy  cã  tr       10  vµ  tr¸chnhiÖm     híng  dÉn kh¸ch mua   hµng thùc hiÖn    ®óng  quy ®Þnh cña    H¶i quan  b¶o  vÒ  qu¶n  niªm phong, xuÊt tr×nh hµng, tê khaih¶iquan  ho¸ ®¬n                vµ    cho    H¶i quan cöa  khÈu    n¬ixuÊtc¶nh.   4. Ngay    sau    hµng    khib¸n  (trõngµy nghØ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt)    , Tæng  C«ng    ty hoÆc  §¬n  b¸n  vÞ  hµng  tr¸ch nhiÖm   cã    ®Õn  Côc H¶i quan  tØnh, thµnh    phè    ®Ó lµm  tôc nép  thñ    thuÕ xuÊt khÈu  c¸c kho¶n  kh¸c   vµ    thu    theo quy    ®Þnh hiÖn hµnh. 5. Tæng    C«ng    quý  c¸c §¬n  b¸n  ty®¸  vµ    vÞ  hµng  ph¶icã    quy  chÕ  qu¶n  lývµ      c¸c ph¬ng  tiÖn,sæ     s¸ch theo      dâikÞp    hµng  b¸n,hµng    thêisè  ®∙    tån kho  hµng  ngµy, nh»m       t¹o ®iÒu kiÖn  thuËn    lî cho  i viÖc kiÓm     tra thanh    tra theo  ®Þnh  hoÆc   kú  ®ét  xuÊt cña    quan    c¸c c¬  chøc  n¨ng ®èi      víiho¹t®éng  trong  lÜnh  vùc  xuÊtnhËp    khÈu  quý. ®¸  III.T h ñ  tôc H ¶i q u a n:   C¸c doanh  nghiÖp kinh doanh    XNK   quý  îc Bé  ®¸  ®   Th¬ng    m¹i cÊp giÊy  phÐp kinh doanh    XNK     îcphÐp  míi®   xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  quý. ®¸  TÊt  c¸c l« ®¸  c¶      quý  kh«ng ph©n biÖt trÞ gi¸khixuÊt ra              níc ngoµi ®Ó     b¸n  hoÆc     i khit¸ nhËp  kh«ng  ® îc®Òu     do  b¸n    ph¶icã    giÊy gi¸m    ®Þnh    l«hµng  theo quy    ®Þnh    ®Ó xuÊttr×nh khilµm              thñ tôch¶iquan. 1. Khi xuÊt khÈu        mét    quý  trÞ gi¸tõ 10.000  l« ®¸  cã        USD           trë lªn ­ c¸c doanh  nghiÖp  ph¶inép    cho    H¶iquan cöa  khÈu  hå  gåm   bé  s¬  cã: ­ GiÊy    phÐp kinh doanh    XNK   quý  Bé  ®¸  do  Th¬ng    m¹i cÊp (b¶n sao cã  x¸cnhËn    c«ng  chøng Nhµ  níc). ­Hîp    ®ång  mua    quý. b¸n ®¸  ­ GiÊy    gi¸m ®Þnh  quý  C¬  ®¸  do  quan  thÈm  cã  quyÒn  cña  Nhµ    nícViÖt  Nam   cÊp theo quy    ®Þnh  (b¶n  chÝnh). ­Ho¸    ®¬n  mua    quý  Bé    b¸n ®¸  do  TµichÝnh    ph¸thµnh. 2. Khi xuÊt khÈu mét    quý  gi¸trÞ díi10.000  l« ®¸  cã        USD  th× doanh  nghiÖp  chØ  cÇn xuÊttr×nh víi         quan  H¶i cöa  khÈu: ­ GiÊy    phÐp kinh doanh    XNK   quý  Bé  ®¸  do  Th¬ng    m¹i cÊp (b¶n sao cã  x¸cnhËn    c«ng  chøng Nhµ  níc).
  3. 3 ­ GiÊy    gi¸m ®Þnh  quý  c¬  ®¸  do  quan  thÈm  cã  quyÒn cña Nhµ    nícViÖt  Nam   cÊp theo quy    ®Þnh (b¶n  chÝnh). ­Ho¸    ®¬n  mua    quý  Bé    b¸n ®¸  do  TµichÝnh    ph¸thµnh. 3.KhinhËp      khÈu  quý  ®¸  doanh  nghiÖp  ph¶ixuÊttr×nh víi           quan  H¶i cöa  khÈu  hå  gåm   bé  s¬  cã: ­ GiÊy    phÐp kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu  quý  Bé  ®¸  do  Th¬ng    m¹i cÊp  (b¶n  sao  x¸cnhËn  cã    c«ng chøng Nhµ níc). ­Hîp    ®ång  hoÆc     v¨n b¶n  gi¸trÞnh    cã      hîp ®ång  mua    quý. b¸n ®¸  ­ GiÊy    gi¸m ®Þnh  quý  c¬  ®¸  do  quan  thÈm  cã  quyÒn cña Nhµ    nícViÖt  Nam   cÊp theo quy    ®Þnh (b¶n  chÝnh). 4.C¸c    doanh nghiÖp  kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu  quý  tr¸chnhiÖm   ®¸  cã    nép    ®ñ thuÕ  cho tõng    l« hµng xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  theo ®óng  quy ®Þnh  cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu  îc quy  ®   ®Þnh      i chi tiÕtt¹ NghÞ  ®Þnh  54/CP  sè  ngµy  28/8/1993 cña    ChÝnh  phñ  c¸cv¨n b¶n  vµ      híng dÉn    thùc  hiÖn cña  TµichÝnh  Tæng  Bé    vµ  côc    H¶iquan. 5.XuÊt    nhËp  khÈu  quý  ®¸  theo h×nh    thøc phimËu       dÞch: 5.1. Côc    H¶i  quan  tØnh, thµnh    phè    khi tiÕp nhËn  ho¸ ®¬n  b¸n hµng  ® Æc     thïcña Tæng   c«ng    ty VIGECO  hoÆc  cña  ®¬n  b¸n  vÞ  hµng    trùcthuéc  Tæng   c«ng    ty th× tiÕn hµng  ®ãng dÊu treo (dÊu    cña  Côc  H¶i quan tØnh,  thµnh phè) trªntõng        ho¸ ®¬n  më     vµ  sæ qu¶n   lýtheo    dâichÆt    sè îng, chÏvÒ  l   sè      xªri ®¬n  ®¨ng  ho¸ ®∙  ký. 5.2.1.Kh¸ch    mua  s¶n phÈm     quý, ®å   lµ ®¸    trang søc      mü nghÖ   g¾n   cã  ®¸ quý  i   t¹  ®¬n  b¸n  c¸c vÞ  hµng    trùcthuéc Tæng   C«ng      ty khixuÊt c¶nh    ph¶i   cã  tr¸chnhiÖm    xuÊttr×nh víi      nh©n      viªnH¶i quan  cöa  khÈu: ­Tê    khaih¶iquan        phimËu   dÞch  xuÊtkhÈu    theo mÉu     HQ2­96    (2 b¶n). ­ Ho¸    ®¬n mua  ®¸  b¸n  quý    i   lµlo¹ ho¸ ®¬n  Æc     Bé      ® thïdo  TµichÝnh    ph¸t hµnh  (ph¶icã    dÊu    treocña  Côc    H¶iquan  tØnh,thµnh    phè). ­GiÊy    gi¸m  ®Þnh  quý  ®¸  (b¶n  sao  x¸cnhËn  cã    cña  Tæng  c«ng  ty). ­ Hµng    mua   ® îc niªm  ®∙    phong theo quy ®Þnh  i t¹ §iÓm     2, phÇn    IInªu  trªn. 5.2.2Tæng    C«ng    tyhoÆc  ®¬n  b¸n  vÞ  hµng  tr¸chnhiÖm   cã    xuÊt tr×nh     bé  s¬    hå  ®Ó lµm      thñ tôcxuÊt khÈu  quý  i   ®¸  t¹ Côc      H¶i quan tØnh,Thµnh    phè  (n¬ilµm        thñ tôcthuÕ xuÊtkhÈu  quý)gåm:   ®¸    ­Tê    khaih¶iquan      HQ2­96. ­Ho¸    ®¬n    b¸n hµng  i   (l ªn4). ­ GiÊy    gi¸m ®Þnh  quý  c¬  ®¸  do  quan  thÈm  cã  quyÒn  Nhµ    nícViÖt Nam     cÊp  theo quy    ®Þnh (b¶n  chÝnh). C¬ quan    h¶iquan  tr¸chnhiÖm   cã    kiÓm      tra®èi chiÕu;tÝnh    thuÕ  thu vµ    thuÕ  theo luËt®Þnh.     5.3 Nh©n       viªnh¶i quan cöa khÈu  tr¸chnhiÖm   cã    kiÓm       tratê khai,ho¸     ®¬n  mua  hµng, niªm    phong, më     niªm phong  kiÓm   vµ  ho¸ (so  s¸nh      víic¸c ® Æc  ®iÓm  cña  quý    ®¸  ghitrong ho¸ ®¬n  tê khai)®Ó       vµ      xem  xÐt,x¸c nhËn      thùc xuÊttrªntêkhaih¶iquan.            
  4. 4 ­ H¶i quan      Cöa khÈu u  tê khaih¶iquan  ho¸ ®¬n  ªn3; tr¶l¹ cho  l 01        vµ    li         i kh¸ch 01      têkhaih¶iquan  ho¸ ®¬n  ªn2.     vµ    li   ­ Ho¸    ®¬n  ªn3  tê khaih¶iquan u    trung cuèingµy    li   vµ        l ­ tËp      ®Ó chuyÓn  vÒ Côc    h¶iquan tØnh, Thµnh    phè    ®ãng  n¬i ®∙  dÊu ®¨ng  (dÊu  ký  treo)®Ó     theo dâiviÖc  dông        sö  ho¸ ®¬n. ­ H¶i quan      Cöa khÈu lËp    sæ riªng®Ó     theo    quý  dâi ®¸  xuÊt khÈu    theo  c¸c ho¸    ®¬n  Æc     îc quy  ® thï®   ®Þnh  i t¹  b¶n  v¨n  nµy. Hµng    th¸ng b¸o  kÕt    c¸o  qu¶  h¶iquan  vÒ    TØnh, Thµnh    phè. 5.4.Khi Côc        h¶iquan TØnh, Thµnh phè nhËn  îc ho¸ ®¬n  ªn3  tê ®     li   vµ    khaido      H¶i quan  cöa khÈu    th×  phËn  lµm        göivÒ  bé  ®∙  thñ tôc H¶i quan cho  ®¬n  b¸n  vÞ  hµng  tr¸chnhiÖm   cã    phøc  vµ  tËp  thanh      hå  ®ang u  to¸nvíibé  s¬  l tr÷.NÕu     ph¸thiÖn  vÊn        cã  ®Ò sai ph¹m th×  lý theo    xö    c¸c quy  ®Þnh  hiÖn  hµnh. 5.5 §èivíihµnh        kh¸ch xuÊt c¶nh,nhËp        c¶nh  i   t¹  cöa  c¸c khÈu ViÖt Nam     cã  mang  theo ttrang vµng,b¹c,kim  i          lo¹ quý,®¸      quý  thùc hiÖn    theo tiªuchuÈn      hµnh    lýmiÔn  thuÕ  îcquy  ®   ®Þnh  i t¹ NghÞ ®Þnh  17/CP  ngµy 6.02.1995  cña  ChÝnh phñ  c¸cv¨n b¶n  vµ      híng dÉn    thùc hiÖn    cña  Tæng  côc    H¶i quan. IV. ét s è q u y  ® Þ n h  k h¸c:  M 1. T¹m    nhËp    i ­ t¸ xuÊt hoÆc   xuÊt ­ t¸ nhËp          t¹m     i  c¸cl«hµng    lµs¶n  phÈm   ®¸ quý  ®å   vµ  trang  søc    mü nghÖ   g¾n   quý    cã  ®¸  ®Ó tham gia      héi chî vµ  tr     ¬ng    îcthôc hiÖn  iÓnl∙m th m¹i®     theo c¸cquy      ®Þnh  i t¹ : ­ QuyÕt    ®Þnh  390/TTg  sè  ngµy 01.8.1994  cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ vÒ  viÖc  ban  hµnh quy  chÕ      tr     ¬ng  héichîvµ  iÓnl∙m th m¹i. ­ Th«ng   05/TM­XNK     t sè  ngµy 25.2.1995 cña  Th¬ng    viÖc  Bé  m¹i vÒ  h­ íng dÉn    thùc hiÖn    quy  chÕ      tr     ¬ng  héichîvµ  iÓnl∙m th m¹i. ­ C«ng v¨n  472/TCHQ­GSQL   sè  ngµy 18.3.1995 cña Tæng  côc    H¶i quan  viÖc  vÒ  híng dÉn    thùc hiÖn    quy  chÕ      iÓnl∙m th héichî,tr     ¬ng  m¹i. 2.§¸ quÝ  nguyªn liÖu phô  îcnhËp      vµ      ®   khÈu      ®Ó gia c«ng chÕ    t¸cthµnh  s¶n phÈm   sau    vµ  ®ã xuÊt khÈu    toµn  s¶n  bé  phÈm     ®ã theo chØ ®Þnh  cña  Bªn  Æt    ® giac«ng  îcthùc hiÖn  ®     theo QuyÕt    ®Þnh  126/TCHQ­GSQL   sè  ngµy  8.4.1995 cña  Tæng côc    h¶iquan ban hµnh quy chÕ  qu¶n      vÒ  lýh¶iquan    ®èi víihµng      gia c«ng xuÊt nhËp    khÈu  nguyªn  vµ  liÖu nhËp khÈu    ®Ó s¶n xuÊt  hµng  xuÊtkhÈu.   3. C¸c  chøc      tæ  khi mang  níc ngoµi c¸c s¶n  ra        phÈm     quý  ®å  lµ ®¸  vµ  trang søc      mü nghÖ  g¾n  quý    ®Òu   cã  ®¸  ®Ó b¸n  ph¶ithùc hiÖn      ®óng    c¸cquy  ®Þnh  thñ tôc xuÊt nhËp  vÒ        khÈu  nép  thuÕ  vµ  ®ñ  theo    luËtthuÕ  xuÊt khÈu,     thuÕ nhËp  khÈu hiÖn hµnh. ­ Trêng    hîp kh«ng b¸n  îc s¶n  ®   phÈm,    khi tiÕn hµnh thñ    tôc nhËp vµo  ViÖt Nam   ® îc xÐt      th×    gi¶iquyÕt    truyhoµn  tiÒn  sè  thuÕ  nép    ®∙  khilµm thñ  tôcxuÊtkhÈu.     ­ Trêng    ® îcs¶n    hîp b¸n    phÈm,        thñ tôc khichuyÓn tiÒn vÒ    îcthùc   níc®     hiÖn  theo ®óng      c¸cquy  ®Þnh cña  Ng©n  hµng  Nhµ    nícViÖtNam.  
  5. 5 V. X ö  lý vi p h¹ m: C¸c  chøc,c¸nh©n    tæ      viph¹m    c¸cquy ®Þnh  trªn,   nªu    theo tÝnh  tuú   chÊt,   møc  viph¹m    xö    ®é    sÏbÞ  lýhµnh chÝnh hoÆc     truycøu  tr¸chnhiÖm     h×nh  sù  theo quy    ®Þnh cña  Ph¸p  luËt. VI. æ  c h ø c thùc hi Ö n:  T 1. Cø   th¸ng mét    3    lÇn,Tæng     c«ng    c¸c ®¬n  b¸n  ty vµ    vÞ  hµng  tr¸ch cã    nhiÖm  tæng    c¸o vµ  hîp,b¸o    xuÊt tr×nh c¸c hå  chøng          s¬  tõ cho  Côc    H¶i quan  tØnh,thµnh    phè    ®Ó kiÓm      tra®èi chiÕu. Côc    H¶i quan tØnh,thµnh    phè  tr¸chnhiÖm   c¸o thèng    sè ­ cã    b¸o    kª vÒ  l îng,träng îng,trÞ gi¸b¸n, sè    l         tiÒn  thuÕ  nép  ®¸nh    ®∙  vµ  gi¸nhËn  xÐt t×nh  h×nh thùc hiÖn    Tæng     göivÒ  côc    H¶i quan (qua Côc gi¸m    s¸tqu¶n    h¶i lývÒ    quan). 2.Th«ng     tnµy  hiÖu    tõngµy  cã  lùckÓ    01/7/1997. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn, yªu    cÇu tæng hîp b¸o c¸o Tæng  côc kÞp    thêi nh÷ng víng m ¾c,      ph¸tsinh ngoµithÈm      quyÒn    gi¶iquyÕt  cña  ®Þa ph¬ng    ®Ó xiný    kiÕn  chØ  ®¹o.
Đồng bộ tài khoản