Thông tư 132/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
45
lượt xem
2
download

Thông tư 132/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 132/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 132/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t B é  t µi h Ý n h   è  132 /1999/TT­B T C  n g µ y    c S 15 th¸ng 11 n¨ m  1999 H í ng d É n  b¸n c æ   h Ç n   h o  n h µ   Ç u  t n íc n g o µ i  p c ® (Theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 145/1999 /Q§­ TTg  µy  th¸ng6  ng 28    n¨m  1999 cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ) Th t   ph   Thi hµnh    Quy Õt  nh  è  ®Þ s 145/1999/Q§­TTg  µy  th¸ng 6  ng 28    n¨m 1999  cña  ñ íng ChÝnh  ñ  Ò   Th t   ph v ban  µnh  h Quy  Õ   cæ   Çn  ch b¸n  ph cho  µ  u    nh ®Ç t nícngoµi, é  µichÝnh  íng dÉn  ÷ng  Ên    Ò   µichÝnh        T  B h  nh v ®Ò v t   nh sau: I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g:  n 1. §èi t ng  îc b¸n    Çn     î ®   cæ ph cho  µ  u    íc ngoµibao  å m:  nh ®Ç t n     g doanh  nghiÖp  µ   íc thùc  Ön    Çn   nh n   hi cæ ph ho¸, c«ng      Çn    ty cæ ph s¶n  Êt  xu kinh   doanh thuéc c¸c ngµnh quy ®Þnh  t¹ Phô  lôc kÌm theo Quy Õt ®Þnh  sè  i 145/1999/Q§­ TTg  µy  th¸ng6  ng 28    n¨m 1999  ña  ñ íng ChÝnh  ñ. c Th t   ph   2.  èi t ng  µ  u    níc ngoµi mua     Çn  ña    §   î nh ®Ç t     cæ ph c c¸c doanh nghiÖp  ViÖtNam     bao  å m: g ­    Tæ chøc kinh  Õ  µichÝnh  íc ngoµi ho¹t®éng  µi l∙nh thæ  Öt t t  n      ngo     Vi   Nam   Ó   c¸ctæ  k c¶    chøc  kinhtÕ  ang  ã  èn  u    ¹ ViÖtNam.  ® c v ®Ç tt   i   ­Ng êinícngoµikh«ng  êng  ót¹ l∙nhthæ  ÖtNam.        th tr       i Vi   ­Ng êiViÖtNam   nh      ícngoµi.       ®Þ cë n     ­Ng êinícngoµith ng  ót¹ ViÖtNam.        ê tr     i   3.Møc      Çn    b¸n cæ ph cho  µ  u    ícngoµi: nh ®Ç tn   Tæng  è    Þcæ   Çn  cho    µ  u    ícngoµikh«ng  îtqu¸ s gi¸tr   ph b¸n  c¸cnh ®Ç tn     v    30%   èn  iÒu  Ö  ña  v® l c c«ng   ty.Trong  êng  îp  tr h c«ng      Çn  a    ty cæ ph ch huy ®éng    ®ñ møc  èn  iÒu  Ö  ×  v® l th tæng  è    Çn  cho    µ  u     íc s cæ ph b¸n  c¸c nh ®Ç t n   ngoµikh«ng  ît     v   30%   è    Çn  ∙  qu¸ s cæ ph ® huy  ng. ®é Trêng  îp  h chØ  ã  ét  µ  u    íc ngoµi®¨ng  ý  c m nh ®Ç tn     k mua     Çn  ña  cæ ph c c«ng    × nhµ  u    ícngoµi®ã   òng  îcmua  èi®a  tyth   ®Ç tn    c ®  t   30%  møc  èn  iÒu  v® lÖ  hoÆc   tæng  è    Çn  ∙  s cæ ph ® huy  ng. ®é   4.ViÖc      Çn    b¸n cæ ph cho  µ  u    ícngoµi® îcthùc hiÖn  ùctiÕp t¹ nh ®Ç tn        tr      i doanh  nghiÖp  hoÆc  th«ng  qua  chøc  tæ  b¶o l∙nh, ilýph¸thµnh.        ®¹   Trêng  îp    Çn   h cæ ph b¸n qua  chøc  tæ  b¶o l∙nh,®¹i lý ph¸t hµnh  ×        th   doanh  nghiÖp  µ  chøc  v tæ  b¶o      µnh  l∙nhph¸th ph¶icã  îp ®ång    h  b¶o      l∙nhph¸t hµnh; møc   Ý   µ  iÒu  Ön    ph v ® ki b¶o      µnh  2  l∙nhph¸th do  bªn tho¶  Ën,nhng  thu   tèi a    kh«ng    ûlÖ  Ý  ® qu¸ t   ph b¶o      µnh  Nhµ   ícquy  nh. l∙nhph¸th do  n  ®Þ 5.Doanh    nghiÖp  ã  Õt ®Þnh  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  c quy   c Th t   ph cho  Ðp    ph b¸n cæ   Çn  ph cho  µ  u    íc ngoµi ph¶i th«ng  nh ®Ç t n       b¸o c«ng khaitrªnc¸c ph¬ng      tiÖn th«ng    ichóng  t  Êt n¨m  è  ªntiÕp cña  ét  ê b¸o    tin®¹   Ý nh   s li     m t   Trung  ng  µ  ¬v m ét  ê b¸o  a   ¬ng  íc khitæ  t  ®Þ ph tr     chøc  b¸n  hoÆc   êng  îp  tr h ph¶i®Êu         gi¸nh
  2. 2 quy  nh  ¹  ôc  phÇn    íi®©y.  éi  ®Þ ti m 2.2  IId   N dung  th«ng b¸o bao  å m:  g Quy Õt  ®Þnh  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  Ò   cæ   Çn  c Th t   ph v b¸n  ph cho  µ  u    ícngoµi,gi¸ nh ®Ç tn      trÞ doanh    nghiÖp,gi¸trÞ phÇn  èn  µ   íct¹      v Nh n   i doanh nghiÖp  c¬  do  quan  ã  c thÈm  Òn  quy c«ng  è,møc  èn  iÒu  Ö,tæng  è    Çn  cho  µ  u   b  v® l  s cæ ph b¸n  nh ®Ç t níc ngoµi,tæng  è    Çn       s cæ ph b¸n cho    µ  u     c¸c nh ®Ç t trong níc,c¸c chØ        tiªu kÕt qu¶  kinh doanh,c«ng  î cña      n  doanh nghiÖp  íckhib¸n    Çn  tr     cæ ph cho  µ  nh ®Ç u    ícngoµi. tn   6.  Öc  Vi b¸n    Çn  cæ ph cho  µ  u   níc ngoµi thùc  Ön  nh ®Ç t     hi b»ng  ng  ®å ViÖt Nam.  Õ u   µ   u    níc ngoµi mua     Çn   N nh ®Ç t     cæ ph b»ng  ¹i tÖ  ngo   ph¶i   chuyÓn  æi  ® b»ng  ng  Öt Nam   ®å Vi   theo  Õ     ch ®é qu¶n  ýngo¹ihèihiÖn  µnh  l     h cña  ©n  µng  µ   ícViÖtNam.  Ng h Nh n     Nhµ   u    íc ngoµicã  ®Ç t n     nhu  Çu  c mua     Çn  ña    cæ ph c c¸c doanh  nghiÖp  ViÖt Nam   îcphÐp  µ    ®  v ph¶im ë   µikho¶n  ¹ c¸c tæ    t  t i   chøc  µichÝnh    t  hoÆc     c¸c Ng ©n  µng  ¬ng  ¹i®ang  ¹t®éng      h th m  ho   trªnl∙nhthæ  Öt Nam.  äi  ¹t®éng  Vi   M ho   mua,  cæ   Çn; nhËn, sö  ông      µ  b¸n  ph    d cæ tøc v chuyÓn  Òn tõ ®Ç u    ti     t mua     cæ phÇn    áil∙nhthæ  ÖtNam   u   ra kh     Vi   ®Ò th«ng  qua  µi t  kho¶n  µy. n II. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  N 1.X¸c  nh     Þ    ®Þ gi¸tr doanh nghiÖp    ®Ó b¸n    Ç n   cæ ph cho  µ   u     nh ®Ç t nícngoµi:   1.1­§èivíi      doanh  nghiÖp  µ  ícthùc hiÖn    Çn    nh n     cæ ph ho¸: Doanh nghiÖp  µ  íc thùc hiÖn    Çn    îc phÐp  nh n     cæ ph ho¸ ®   b¸n    Çn  cæ ph cho  µ  u    níc ngoµi th×  Öc    nh     Þ doanh  nh ®Ç t     vi x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp  dông  ¸p  theo  Th«ng   è  t s 104/1998/TT­ BTC   µy  ng 18/7/1998  µ    v c¸c v¨n b¶n kh¸c cña    Bé   µi  Ýnh  íng  Én  ÷ng  Ên    Ò   µi chÝnh    T ch h d nh v ®Ò v t   khi chuyÓn  doanh  nghiÖp  µ  ícthµnh  nh n   c«ng      Çn. tycæ ph   K Õt qu¶    nh    Þ doanh  x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp  c¬  do  quan  µichÝnh  t  c«ng  è  b lµ c¬  ë    Ýnh      s ®Ó t gi¸ b¸n    Çn   ®∙i cho  êi lao  ng  cæ ph u    ng   ®é trong doanh  nghiÖp  theo  Õ     Ön  µnh,lµgi¸tèithiÓu    chøc  u     äit¾t ch ®é hi h        ®Ó tæ  ®Ê gi¸(g     lµgi¸sµn)trongtr ng  îp ph¶ib¸n ®Êu          ê h      gi¸. 1.2­§èi víic«ng      Çn:  Öc    nh    Þ doanh       ty cæ ph Vi x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp    ®Ó b¸n    Çn  cæ ph cho  µ  u    íc ngoµi do  nh ®Ç t n     c«ng    chøc  éi  ng  nh   ty tæ  H ®å ®Þ gi¸. éi ®ång  ã  Ó  êi    chøc     H c th m c¸ctæ  hoÆc  chuyªn giaam   Óu  Ò     nh       hi v x¸c®Þ gi¸trÞ doanh     nghiÖp     Ên  ®Ó t v hoÆc  thuªc¬    quan  Óm     c  Ëp  ki to¸n ®é l trong   níccã    iÒu  Ön  µ    Ëy      nh    Þdoanh    ®ñ ® ki v tinc ®Ó x¸c®Þ gi¸tr   nghiÖp. 2.Gi¸b¸n    Ç n     cæ ph cho  µ  u    ícngoµi: nh ®Ç tn   2.1­Gi¸b¸n    Çn      cæ ph cho  µ  u    ícngoµivÒ   nh ®Ç tn     nguyªn t¾c ¬ng      t øng víigi¸b¸n     cho  µ  u    nh ®Ç ttrong níc.Chñ   ë  ÷u     s h doanh  nghiÖp  µ  µ  u    v nh ®Ç t níc ngoµi cã  Ó      th tho¶  Ën    thu gi¸kh¸c,nhng    kh«ng  Êp  ¬n    th h gi¸b¸n  cho  µ  nh ®Ç u    ttrongníc.   2.2­Tæ     chøc  Õp  óc  íinhµ  u    íc ngoµivµ    nh    ti x v   ®Ç t n     x¸c ®Þ gi¸b¸n    cæ phÇn:  Sau    khi th«ng b¸o  Ò   Öc  v vi b¸n    Çn   cæ ph cho  µ   u    níc ngoµi, nh ®Ç t     doanh nghiÖp  ïng tæ  c   chøc  b¶o l∙nh,ph¸thµnh, tæ       chøc  Õp  óc  ti x riªngtõng   
  3. 3 nhµ  u    ícngoµi®Ó   ×m  Óu  Ò:  ®Ç tn     t hi v n¨ng  ùcc«ng  Ö,  µichÝnh, thÞ  ­ l  ngh t     tr êng  µ  v nguyÖn  äng  v tham    giaqu¶n  ý. l  C¨n  vµo  Õt  cø  k qu¶  Õp  óc,doanh  ti x   nghiÖp  än  µ  u    íc ngoµi ch nh ®Ç t n     phï hîp  íiyªu  Çu  ña    v  c c doanh nghiÖp. Gi¸ b¸n    Çn     cæ ph kh«ng  Êp  ¬n    th h gi¸ b¸n cho  µ  u      nh ®Ç ttrong níc.    Trong  êng  îp  ã  Òu  µ  u    níc ngoµi cïng  ¨ng  ý  tr h c nhi nh ®Ç t     ® k mua     cæ phÇn  îttû  Ö  èng  Õ   v   l kh ch 30%   ×  chøc  u     th tæ  ®Ê gi¸theo  quy  nh   Ön  ®Þ hi hµnh.Gi¸b¸n lµgi¸cña  µ  u    á             nh ®Ç tb gi¸cao  Êt. nh 2.3­ ThÈ m     quyÒn  quyÕt  nh     ®Þ gi¸ b¸n    Çn   cæ ph cho  µ   u    níc nh ®Ç t   ngoµido    doanh  nghiÖp  Õt ®Þnh  quy   theo nguyªn t¾c    iÓ m     ãitrªn. èi     ë® 2.1 n      § víic¸c doanh     nghiÖp  µ  íc thùc hiÖn    Çn    êng  îp  nh n     cæ ph ho¸,tr h chØ  ã  Ó  c th b¸n  Êp  ¬n    µn  × viÖc  iÒu  th h gi¸s th   ® chØnh    cæ   Çn  gi¸b¸n  ph cho  µ  u    ­ nh ®Ç tn ícngoµi® îc thùc hiÖn         theo  ©n  Êp  ¹  iÓ m     ôc    Çn  ph c ti ® 8.2 M IIPh thø    ña  haic Th«ng  t104/1999/TT­ BTC   µy  ng 18/7/1998  ña  é  µichÝnh.   c BT  3.C¸c    quy  nh   Ò   Öc  ®Þ v vi b¸n    Ç n:  cæ ph ­ ViÖc    b¸n    Çn  cæ ph cho    µ  u    ícngoµiph¶itu©n  ñ c¸c quy  c¸c nh ®Ç tn       th     ®Þnh  ¹  ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 48/1998/N§­   µy  CP ng 11/7/1998  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v chøng  kho¸n vµ  Þ   êng    Th tr chøng  kho¸n,Th«ng   è    t s 01/1998/TT­UBCK   µy  ng 13/10/1998  ña  û   c U ban  chøng  kho¸n Nhµ   íc.Tuú    n  theo  ×nh  h thøc    µnh  ph¸th (trùctiÕp hoÆc       th«ng qua    chøc  c¸c tæ  b¶o l∙nh,®¹ilý)doanh       nghiÖp  ã  Ó  c th yªu  Çu    µ  u    ùc hiÖn    ¹t®éng  ¨ng  ý,® Æt  äc;ký  Õt  îp c c¸c nh ®Ç tth   c¸c ho   ® k  c  k h  ®ång  b¶o    l∙nhhoÆc   ilý.Riªng  i  íih×nh  ®¹     ®è v   thøc b¸n  ùc tiÕp  ×  tr   th doanh  nghiÖp  ã  Òn  cÇu    µ  u    c quy yªu  c¸c nh ®Ç tph¶i® Æt  äc  èi®a    c t   10%     Þcæ   gi¸tr   phÇn  ¨ng  ý  ® k mua.  ­ Trêng  îp cïng m ét  óccã  Òu  chøc  c  Ëp ®¨ng  ý    h    l   nhi tæ  ®é l   k b¶o    × l∙nhth   doanh  nghiÖp  ph¶i tæ    chøc  u   Çu  ®Ê th hoÆc   yªu  Çu    chøc  c c¸c tæ  b¶o    l∙nh phèi hîp    µnh  Ëp  hîp    ®Ó th l tæ  b¶o    l∙nh ph¸thµnh   quy  nh   ¹  ôc       nh ®Þ t im VII Th«ng   è  ts 01/1998/TT­ UBCK   µy  ng 13/10/1998 cña  û     U ban  chøng  kho¸n Nhµ     níc. 4.Qu¶n  ýtiÒn    l  b¸n    Ç n  cæ ph cho  µ  u    ícngoµi: nh ®Ç tn   4.1­Doanh    nghiÖp  µ  ícthùc hiÖn    Çn    nh n     cæ ph ho¸;c«ng      Çn  ã  tycæ ph c b¸n  Çn  èn  µ   íct¹ doanh  ph v Nh n   i   nghiÖp  cho  µ  u    ícngoµith× toµn  é  nh ®Ç tn      b sè  Òn thu b¸n    Çn  éc vèn  µ   ícthùc hiÖn  ti     cæ ph thu   Nh n     theo  ôc  Ph Çn    M V  thø hai cña    Th«ng   sè  t 104/1998/TT­ BTC   µy  ng 18/7/1998  Ò   íng  Én  ÷ng  vh d nh vÊn    Ò   µichÝnh    ®Ò v t   khi chuyÓn  doanh  nghiÖp  µ  íc thµnh  nh n   c«ng      ty cæ phÇn;  sau    õ chi phÝ   khi tr     b¶o    l∙nh ph¸thµnh  Õu  ã) t ng    (n c  ¬ øng  íisè    v   cæ phÇn  éc  èn  µ   íc b¸n  thu v Nh n   cho  µ  u     íc ngoµi,phÇn  nh ®Ç t n     cßn  ¹  li doanh  nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m   ép  µo  µikho¶n  vÒ     Çn    ña  µ   íc   n v t  thu  cæ ph ho¸ c Nh n   theo chÕ     Ön  µnh.   ®é hi h 4.2­§èivíi Öc    µnh    Õu       vi ph¸th cæ phi huy  ng  ®é thªm  èn  ña  v c c«ng      tycæ phÇn: C«ng      Çn  ty cæ ph ph¸thµnh    Õu    cæ phi cho  µ  u     íc ngoµi ®Ó   nh ®Ç t n     huy  ng  ®é thªm  èn  ×  è  Òn    îc lµ vèn  éc  ë  ÷u  ña  v th s ti thu ®     thu s h c c«ng    îc ty ®   nép  µo  µikho¶n  ña  v t  c c«ng      Çn. tycæ ph 5.Cæ   Õu  ña    «ng  µ ng êinícngoµi:Lµ    Õu    phi c cæ ® l       cæ phi phæ   th«ng  cã        Þ danh  Üa  ña  ét    Çn  µ 100.000  ng.  ghi tªn,gi¸tr   ngh c m cæ ph l  ®å Kho  ¹c b  thèng  Êt in, nh     qu¶n  ývµ  l   cung  Êp  êcæ   Õu  ¾ng"cho  c t   phi "tr   doanh  nghiÖp.
  4. 4 Doanh nghiÖp  µm  ñ tôc ®Ó   l th     mua  ê cæ   Õu  ¾ng"cho  µ  u    t   phi "tr   nh ®Ç t nícngoµi®ång  êivíiviÖc      th     mua   ê cæ   Õu  t   phi cho  µ  u     nh ®Ç t trong níc.Chñ     tÞch  éi ®ång  H  qu¶n  Þ c«ng      Çn  ã  tr   ty cæ ph c tr¸chnhiÖm     qu¶n  ýthùc hiÖn  l    c¸c c«ng  Öc    vi quy  nh  Ò   Öc    ê cæ   Õu  µ  ®Þ v vi ghit   phi v cung  Êp  ê cæ   Õu  c t   phi cho      «ng  c¸ccæ ® . 6.Quy Ò n   î  ña  êi lao  ng   µ  ña    li c ng   ®é v c doanh  nghiÖp  µ   íc thùc  nh n   hiÖn    Ç n   cæ ph ho¸  ã  c b¸n    Ç n   cæ ph cho  µ  u     íc ngoµi:§îc¸p dông  nh ®Ç t n        nh c¸c doanh    nghiÖp  µ  íc thùc  Ön    Çn  nh n   hi cæ ph ho¸ theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 44/1998/N§­   µy  CP ng 29/6/1998 cña  Ýnh  ñ  µ      Ch ph v c¸cTh«ng   íng dÉn. th   7.Quy Ò n   µ    v ngh Üa  ô  ña    «ng  µnhµ  u    ícngoµi: v c cæ ® l  ®Ç tn   7.1­§îcquyÒn     tham    giahoÆc   kh«ng  tham    giaqu¶n  ýc«ng      Çn   l  tycæ ph theo  quy  nh  ña  Ët C«ng    µ  Òu  Ö  chøc  µ  ¹t®éng  ña  ®Þ c Lu   tyv §i l tæ  v ho   c c«ng  tycæ   Çn.   ph 7.2­§îcsö  ông    Õu    Ç m   è,thÕ  Êp    d cæ phi ®Ó c c  ch trong c¸cquan  Ö   Ýn     ht dông    ÖtNam. ë Vi   7.3­§îcchuyÓn  îng cæ   Õu     nh   phi sau  n¨m  Õu  1  n kh«ng  tham    giaqu¶n  ý l  c«ng    ty,sau  n¨m  Õu  3  n tham    giaqu¶n  ýc«ng    Ó   õngµy  ë  ÷u    Çn  l  tyk t   s h cæ ph trongc«ng      Çn    tycæ ph theo híng dÉn  ña  û       c U ban  chøng  kho¸n Nhµ   íc.   n 7.4­ îc chuyÓn  æi     §   ® c¸c kho¶n thu b»ng  ng  Öt Nam   Ò       ®å Vi   v cæ tøc, chuyÓn  îng    Çn  µnh  ¹itÖ  nh cæ ph th ngo   theo  Õ     ch ®é qu¶n  ýngo¹ihèi hiÖn  l     hµnh  Ng ©n  µng  do  h Nhµ   íc ViÖt Nam   íng  Én    n    h d ®Ó chuyÓn  níc ngoµi sau    ∙  ùc ra      khi ® th   hiÖn  Üa  ô  Ò   Õ  ngh v v thu theo  quy  nh  ¹ LuËt §Çu   ícngoµivµ  Ët thuÕ  ®Þ t  i   tn     Lu   ViÖtNam   Ön  µnh.   hi h Trêng  îp nhµ  u    ícngoµidïng        îc®Ó   i u    ¹ ViÖt h  ®Ç tn     cæ tøc thu ®   t¸ ®Ç tt i       Nam   × ® îc¸p dông    th       nh quy  nh  ña  Ët KhuyÕn  Ých  u    ®Þ c Lu   kh ®Ç ttrongníc.   7.5­§îchëng  Òn  îkh¸c nh    «ng     quy l  i   cæ ® trong c«ng    µngêitrong níc   tyl        vµ    Òn  ph¸p luËtquy  nh. c¸cquy do     ®Þ 7.6­Thùc  Ön    Üa  ô    hi c¸c ngh v quy  nh  ®Þ trong LuËt C«ng    Ët §Çu       ty,Lu   t níc ngoµi,LuËt      KhuyÕn   Ých  u    trong  íc,®iÒu  Ö  chøc  µ  ¹t kh ®Ç t n  l tæ  v ho   ®éng  ña  c c«ng      Çn. tycæ ph III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h Th«ng   µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ ngµy  t n c hi l   t   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 145/1999/Q§­TTg  ngµy  th¸ng  n¨m  28  6  1999  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  ã  Öu  ùc thihµnh. c Th t Ch ph c hi l       Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  íng m ¾ c     Þ    qu¸ tr       cv   ®Ò ngh c¸c doanh  nghiÖp  µ  v nhµ  u    ícngoµiph¶n    Ò   é  µichÝnh    ®Ç tn     ¸nh v B T   ®Ó nghiªncøu    Õt.   gi¶iquy
Đồng bộ tài khoản