Thông tư 132/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
44
lượt xem
3
download

Thông tư 132/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 132/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 132/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. TH¤NG T¦ cña bé tµi chÝnh Sè 132/2004/TT-BTC ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 2004 Híng dÉn chÕ ®é thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông phÝ, lÖ phÝ së h÷u c«ng nghiÖp C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP ngµy 03/06/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh PhÝ vµ lÖ phÝ; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 63/CP ngµy 24/10/1996 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vÒ së h÷u c«ng nghiÖp, NghÞ ®Þnh sè 06/2001/N§-CP ngµy 01/02/2001 söa ®æi, bæ sung mét sè §iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 63/CP ngµy 24/10/1996 cña ChÝnh phñ; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 42/2003/N§-CP ngµy 02/05/2003 cña ChÝnh phñ vÒ b¶o hé quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp ®èi víi thiÕt kÕ bè trÝ m¹ch tÝch hîp b¸n dÉn; Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông phÝ, lÖ phÝ së h÷u c«ng nghiÖp nh sau: I. §èI T¦îNG ¸P DôNG Tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam vµ níc ngoµi nép ®¬n yªu cÇu c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc vÒ së h÷u trÝ tuÖ tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc hay cung cÊp c¸c dÞch vô yªu cÇu b¶o hé quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp quy ®Þnh chi tiÕt t¹i BiÓu møc thu phÝ, lÖ phÝ së h÷u c«ng nghiÖp ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy, ph¶i nép phÝ, lÖ phÝ theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. II. MøC THU PHÝ, LÖ PHÝ 1. Møc thu phÝ, lÖ phÝ së h÷u c«ng nghiÖp ®îc quy ®Þnh t¹i BiÓu møc thu phÝ, lÖ phÝ së h÷u c«ng nghiÖp ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy. 2. Møc thu phÝ, lÖ phÝ quy ®Þnh t¹i BiÓu møc thu phÝ, lÖ phÝ së h÷u c«ng nghiÖp ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy ®· bao gåm tÊt c¶ c¸c chi phÝ liªn quan nh: chi phÝ in hoÆc mua mÉu ®¬n, tiÕp nhËn ®¬n, thÈm ®Þnh (xÐt nghiÖm), in (mua) v¨n b»ng hoÆc giÊy chøng nhËn, vµo sæ ®¨ng ký quèc gia vµ c¸c chi phÝ liªn quan kh¸c. III. Tæ CHøC THU, NéP, QU¶N Lý Vµ Sö DôNG PHÝ, LÖ PHÝ Së H÷U C¤NG NGHIÖP 1. C¬ quan tæ chøc thu phÝ, lÖ phÝ.
  2. 2 C¬ quan qu¶n lý Nhµ níc vÒ Së h÷u trÝ tuÖ cã nhiÖm vô tæ chøc thu, nép vµ qu¶n lý phÝ, lÖ phÝ thu ®îc theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy (díi ®©y gäi t¾t lµ c¬ quan thu phÝ, lÖ phÝ). 2. Thñ tôc thu, nép phÝ, lÖ phÝ. a. §èi tîng nép phÝ, lÖ phÝ ph¶i nép mét lÇn toµn bé sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ theo møc thu quy ®Þnh t¹i BiÓu møc thu phÝ, lÖ phÝ ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy ngay khi nép ®¬n, hå s¬ yªu cÇu c¬ quan thu phÝ, lÖ phÝ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc hoÆc cung cÊp c¸c dÞch vô t¬ng øng. b. Khi nép phÝ, lÖ phÝ, ®èi tîng nép phÝ, lÖ phÝ cã quyÒn yªu cÇu c¬ quan thu phÝ, lÖ phÝ lËp vµ cÊp biªn lai thu phÝ, lÖ phÝ ®èi víi tiÒn phÝ, lÖ phÝ cho ®èi tîng nép phÝ, lÖ phÝ, trong ®ã ghi ®óng sè tiÒn thùc tÕ ®· nép. c. PhÝ, lÖ phÝ quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®îc thu b»ng ®ång ViÖt Nam. d. C¬ quan thu phÝ, lÖ phÝ ®îc më tµi kho¶n “t¹m gi÷ tiÒn phÝ, lÖ phÝ" t¹i Kho b¹c nhµ níc n¬i thu, nép ®Ó theo dâi, qu¶n lý tiÒn phÝ, lÖ phÝ thu ®îc. Hµng ngµy, lËp b¶ng kª, t¹m göi sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ thu ®îc vµo tµi kho¶n t¹m gi÷ tiÒn phÝ, lÖ phÝ vµ ph¶i tæ chøc h¹ch to¸n riªng kho¶n thu nµy theo chÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông ®èi víi ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp cã thu. 3. Qu¶n lý vµ sö dông phÝ, lÖ phÝ. a. PhÝ, lÖ phÝ së h÷u c«ng nghiÖp thu ®îc theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy lµ kho¶n thu thuéc ng©n s¸ch Nhµ níc vµ kh«ng ph¶i chÞu thuÕ. b. §Þnh kú mçi th¸ng mét lÇn, c¬ quan thu phÝ, lÖ phÝ ph¶i kª khai, lµm thñ tôc nép 50% tæng sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ thu ®îc trong kú vµo ng©n s¸ch Nhµ níc theo ch¬ng, lo¹i, kho¶n, môc thuéc Môc lôc ng©n s¸ch Nhµ níc hiÖn hµnh. c. C¬ quan thu phÝ, lÖ phÝ ®îc trÝch 50% tæng sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ thu ®îc trong th¸ng tríc khi nép ng©n s¸ch Nhµ níc, ®Ó trang tr¶i chi phÝ cho viÖc thu phÝ, lÖ phÝ theo nh÷ng néi dung, c«ng viÖc quy ®Þnh t¹i tiÕt d díi ®©y. d. PhÇn phÝ, lÖ phÝ ®îc trÝch nªu trªn, c¬ quan thu phÝ, lÖ phÝ cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý ®Ó chi cho c¸c ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc, dÞch vô ®îc thu phÝ, lÖ phÝ; bao gåm c¸c kho¶n chi sau ®©y: (i) Chi tr¶ c¸c kho¶n tiÒn l¬ng hoÆc tiÒn c«ng, c¸c kho¶n phô cÊp, thï lao, c¸c kho¶n ®ãng gãp theo tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng cho lao ®éng theo chÕ ®é hiÖn hµnh; trong ®ã møc l¬ng tèi thiÓu kh«ng qu¸ møc tiÒn l¬ng tèi thiÓu do Nhµ níc quy ®Þnh ®èi víi ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu; (ii) Chi söa ch÷a, duy tu, b¶o dìng tµi s¶n, m¸y mãc, trang thiÕt bÞ, ph- ¬ng tiÖn lµm viÖc; Chi mua c«ng nghÖ, kÓ c¶ quyÒn sö dông c«ng nghÖ ®îc b¶o hé së h÷u trÝ tuÖ; Chi phÝ cho viÖc thiÕt lËp, qu¶n lý vµ tæ chøc khai th¸c m¹ng líi c¸c c¬ së d÷ liÖu th«ng tin vÒ së h÷u trÝ tuÖ; (iii) Chi mua s¾m vËt t, nguyªn liÖu nh v¨n phßng phÈm, vËt t v¨n phßng, ®iÖn tho¹i, ®iÖn, níc, x¨ng xe, c«ng t¸c phÝ, c«ng vô phÝ vµ c¸c kho¶n chi kh¸c nh in Ên, mua c¸c biÓu mÉu, chøng chØ, v¨n b»ng b¶o hé vµ c¸c Ên phÈm kh¸c; (iv) Chi phÝ thuª dÞch vô bªn ngoµi phôc vô c¸c c«ng viÖc qu¶n lý vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng, nh: thuª c¬ së vËt chÊt, v¨n phßng lµm viÖc, thuª kho¸n
  3. 3 chuyªn m«n, thuª dÞch vô tra cøu, cung cÊp th«ng tin, xÐt nghiÖm s¸ng chÕ cña cña c¸c c¬ quan së h÷u trÝ tuÖ quèc gia hoÆc quèc tÕ; (v) Chi phÝ ®µo t¹o, båi dìng, tËp huÊn trong níc vµ ngoµi níc vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô së h÷u trÝ tuÖ; chi phÝ tæ chøc phæ biÕn, tuyªn truyÒn, h- íng dÉn ph¸p luËt, chÝnh s¸ch, chiÕn lîc, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch vÒ së h÷u trÝ tuÖ; chi phÝ x©y dùng vµ thùc hiÖn ®Ò tµi, ®Ò ¸n thuéc nhiÖm vô nghiªn cøu thêng xuyªn nh»m ph¸t triÓn hÖ thèng së h÷u trÝ tuÖ, n©ng cao n¨ng lùc chuyªn m«n, nghiÖp vô së h÷u trÝ tuÖ; (vi) Chi phÝ thùc hiÖn dÞch vô phôc vô viÖc gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp, khiÕu kiÖn vÒ së h÷u c«ng nghiÖp vµ tranh chÊp, khiÕu kiÖn th¬ng m¹i liªn quan ®Õn së h÷u c«ng nghiÖp; (vii) TrÝch quü khen thëng, quü phóc lîi cho c¸n bé, nh©n viªn trong ®¬n vÞ theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 63/2002/TT-BTC ngµy 24/7/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ phÝ vµ lÖ phÝ. ®. Sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ ®îc trÝch ®Ó l¹i trong n¨m nÕu cha chi hÕt th× ®îc chuyÓn sang n¨m sau ®Ó tiÕp tôc chi tiªu theo chÕ ®é quy ®Þnh. IV. Tæ CHøC THùC HIÖN 1. Côc ThuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn, ®«n ®èc vµ kiÓm tra c¬ quan thu phÝ, lÖ phÝ thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy vµ ph¸p luËt vÒ phÝ vµ lÖ phÝ hiÖn hµnh. 2. C¬ quan thu phÝ, lÖ phÝ cã tr¸ch nhiÖm: a. Hµng n¨m, lËp dù to¸n thu, chi cïng víi dù to¸n thu, chi tµi chÝnh cña ®¬n vÞ theo ®óng híng dÉn t¹i ®iÓm 4, phÇn C, môc III Th«ng t sè 63/2002/TT-BTC ngµy 24/7/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ phÝ vµ lÖ phÝ; b. §¨ng ký, kª khai, thu, nép, quyÕt to¸n phÝ, lÖ phÝ; h¹ch to¸n kÕ to¸n phÝ, lÖ phÝ vµ c«ng khai chÕ ®é phÝ, lÖ phÝ theo ®óng híng dÉn t¹i phÇn C, D vµ §, môc IV Th«ng t sè 63/2002/TT-BTC ngµy 24/7/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ phÝ vµ lÖ phÝ. 3. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o, ¸p dông ®èi víi c¸c ®¬n yªu cÇu b¶o hé vÒ së h÷u trÝ tuÖ kÓ tõ ngµy Th«ng t nµy cã hiÖu lùc vµ thay thÕ Th«ng t sè 23 TC/TCT ngµy 09/05/1997 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc thu, nép vµ sö dông phÝ vµ lÖ phÝ së h÷u c«ng nghiÖp. §èi tîng nép phÝ, lÖ phÝ ®· nép ®ñ sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ phÝ, lÖ phÝ th× Nhµ níc kh«ng thùc hiÖn hoµn tr¶ hay truy thu phÇn chªnh lÖch gi÷a møc thu míi vµ møc thu cò. §èi víi c¸c ®¬n yªu cÇu b¶o hé ®· nép tríc ngµy Th«ng t nµy cã hiÖu lùc mµ c¸c c«ng viÖc hoÆc dÞch vô cha hoµn thµnh vµ cha nép phÝ, lÖ phÝ, nay cã yªu cÇu vµ ®îc thùc hiÖn, th× ph¶i nép phÝ, lÖ phÝ theo møc quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy.
  4. 4 4. ViÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o liªn quan ®Õn nh÷ng hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ phÝ vµ lÖ phÝ ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh ph¸p luËt hiÖn hµnh vÒ khiÕu n¹i, tè c¸o; khen thëng vµ xö lý vi ph¹m ph¸p luËt vÒ phÝ, lÖ phÝ ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh ph¸p luËt hiÖn hµnh vÒ phÝ vµ lÖ phÝ. Trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó xem xÐt, gi¶i quyÕt.
  5. 5 BIÓU MøC THU PHÝ, LÖ PHÝ Së H÷U C¤NG NGHIÖP (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 132 /2004/TT-BTC ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 2004 cña Bé Tµi chÝnh) STT Danh môc phÝ, lÖ phÝ së Møc thu (ngh×n ®ång) h÷u c«ng nghiÖp S¸ng Gi¶i KiÓu Nh·n Tªn ThiÕt chÕ ph¸p d¸ng hiÖu gäi kÕ h÷u c«ng hµng xuÊt bè Ých nghiÖp ho¸ xø trÝ hµng m¹ch ho¸ tÝch hîp A. LÖ PHÝ Së H÷U C¤NG NGHIÖP LÖ phÝ nép ®¬n yªu cÇu cÊp V¨n b»ng b¶o hé, ®¨ng ký hîp ®ång 1 chuyÓn giao quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp LÖ phÝ nép ®¬n (®èi víi nh·n hiÖu hµng ho¸ cho mçi nhãm cã ®Õn 6 s¶n phÈm/dÞch vô, ®èi víi kiÓu 1.1 d¸ng c«ng nghiÖp cho mçi 150 150 150 150 150 150 ph¬ng ¸n, ®èi víi s¸ng chÕ/gi¶i ph¸p h÷u Ých cho mçi ®iÓm ®éc lËp cña yªu cÇu b¶o hé) - NÕu ®¬n nh·n hiÖu hµng ho¸ cã trªn 6 s¶n phÈm/dÞch vô trong mét 25 nhãm, ph¶i nép thªm cho mçi s¶n phÈm/dÞch vô tõ thø 7 trë ®i - NÕu B¶n m« t¶ s¸ng chÕ/ gi¶i ph¸p h÷u Ých cã trªn 5 10 10 trang, tõ trang thø s¸u trë ®i ph¶i nép thªm cho mçi trang LÖ phÝ yªu cÇu hëng 1.2 quyÒn u tiªn (mçi §¬n/yªu 500 500 500 500 cÇu) LÖ phÝ yªu cÇu söa ®æi §¬n, kÓ c¶ yªu cÇu bæ 1.3 sung, t¸ch ®¬n, chuyÓn nh- 100 100 100 100 100 100 îng, chuyÓn ®æi ®¬n (mçi §¬n) LÖ phÝ nép Hå s¬ ®¨ng ký Hîp ®ång chuyÓn giao 1.4 100 100 100 100 100 quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp (mçi ®èi tîng) 1.5 LÖ phÝ nép Hå s¬ yªu cÇu 500 500 500 cÊp li-x¨ng kh«ng tù
  6. 6 nguyÖn (mçi ®èi tîng) LÖ phÝ nép §¬n xin gia h¹n 1.6 söa ®æi, bæ sung tµi liÖu 100 100 100 100 100 100 (mçi lÇn) LÖ phÝ cÊp V¨n b»ng b¶o hé, cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký Hîp 2 ®ång chuyÓn giao quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp LÖ phÝ cÊp V¨n b»ng b¶o hé, GiÊy chøng nhËn ®¨ng 2.1 100 100 100 100 100 100 ký Hîp ®ång chuyÓn giao quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp LÖ phÝ söa ®æi V¨n b»ng 2.2 100 100 100 100 100 100 b¶o hé LÖ phÝ cÊp QuyÕt ®Þnh 2.3 b¾t buéc cÊp li-x¨ng kh«ng 300 300 300 tù nguyÖn LÖ phÝ duy tr×, gia h¹n hiÖu lùc V¨n b»ng b¶o hé quyÒn së h÷u 3 c«ng nghiÖp LÖ phÝ duy tr× hiÖu lùc V¨n b»ng b¶o hé (mçi n¨m)- cho 3.1 mçi ®iÓm ®éc lËp cña yªu cÇu b¶o hé - N¨m thø 1; N¨m thø 2 250 250 - N¨m thø 3; N¨m thø 4 400 400 - N¨m thø 5; N¨m thø 6 650 650 - N¨m thø 7; N¨m thø 8 1 000 1 000 - N¨m thø 9; N¨m thø 10 1 500 1 500 - N¨m thø 11 - N¨m thø 13 2 100 - N¨m thø 14 - N¨m thø 16 2 750 - N¨m thø 17 - N¨m thø 20 3 500 LÖ phÝ kh«i phôc hiÖu lùc 3.2 1 000 1 000 V¨n b»ng b¶o hé LÖ phÝ gia h¹n hiÖu lùc V¨n b»ng b¶o hé (®èi víi nh·n hiÖu hµng ho¸ cho mçi 3.3 nhãm s¶n phÈm/dÞch vô, 450 450 ®èi víi kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp cho mçi ph¬ng ¸n cña tõng s¶n phÈm) LÖ phÝ duy tr×/gia h¹n hiÖu 3.4 lùc muén (cho mçi th¸ng 10% lÖ phÝ duy tr×/gia h¹n nép muén) LÖ phÝ ®×nh chØ, huû bá 3.5 150 150 150 150 150 150 hiÖu lùc V¨n b»ng b¶o hé 4 LÖ phÝ c«ng bè th«ng tin së h÷u c«ng nghiÖp LÖ phÝ c«ng bè §¬n, kÓ c¶ 4.1 100 100 100 100 100 100 §¬n söa ®æi - NÕu cã trªn 1 h×nh, tõ h×nh thø hai trë ®i ph¶i nép 50 50 50 50 thªm cho mçi h×nh
  7. 7 LÖ phÝ ®¨ng b¹ V¨n b»ng b¶o hé (kÓ c¶ V¨n b»ng söa ®æi), GiÊy chøng nhËn 4.2 100 100 100 100 100 100 ®¨ng ký Hîp ®ång chuyÓn giao quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp - NÕu cã trªn 1 h×nh, tõ h×nh thø hai trë ®i ph¶i nép 50 50 50 50 thªm cho mçi h×nh LÖ phÝ c«ng bè QuyÕt ®Þnh cÊp, söa ®æi, gia h¹n V¨n b»ng b¶o hé, cÊp GiÊy 4.3 100 100 100 100 100 100 chøng nhËn ®¨ng ký Hîp ®ång chuyÓn giao quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp - NÕu cã trªn 1 h×nh, tõ h×nh thø hai trë ®i ph¶i nép 50 50 50 50 thªm cho mçi h×nh 5 LÖ phÝ ®¨ng b¹ §¹i diÖn së h÷u c«ng nghiÖp LÖ phÝ ®¨ng b¹ Ngêi ®¹i 5.1 diÖn së h÷u c«ng nghiÖp 100 (mçi c¸ nh©n) LÖ phÝ ®¨ng b¹ Tæ chøc 5.2 dÞch vô ®¹i diÖn së h÷u 150 c«ng nghiÖp (mçi Tæ chøc) B. PHÝ Së H÷U C¤NG NGHIÖP 6 PhÝ xÐt nghiÖm, thÈm ®Þnh, gi¸m ®Þnh vÒ së h÷u c«ng nghiÖp PhÝ xÐt nghiÖm néi dung §¬n (®èi víi nh·n hiÖu hµng ho¸ cho mçi nhãm cã ®Õn 6 s¶n phÈm/dÞch vô, ®èi víi kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp cho 6.1 mçi ph¬ng ¸n cña tõng s¶n 350 300 250 250 250 phÈm, ®èi víi s¸ng chÕ/gi¶i ph¸p h÷u Ých cho mçi ®iÓm ®éc lËp cña yªu cÇu b¶o hé) - kh«ng bao gåm phÝ tra cøu th«ng tin - NÕu ®¬n nh·n hiÖu hµng ho¸ cã trªn 6 s¶n phÈm/dÞch vô trong mét 50 nhãm, ph¶i nép thªm cho mçi s¶n phÈm/dÞch vô tõ thø 7 trë ®i - NÕu ®¬n s¸ng chÕ/gi¶i ph¸p h÷u Ých cã yªu cÇu xÐt nghiÖm néi dung ®îc 200 200 nép muén h¬n thêi h¹n Ên ®Þnh, ph¶i nép phÝ nép muén
  8. 8 PhÝ thÈm ®Þnh Hå s¬ ®¨ng ký Hîp ®ång chuyÓn giao quyÒn së h÷u c«ng 6.2 150 150 150 150 150 nghiÖp (mçi ®èi tîng) - kh«ng bao gåm phÝ tra cøu nh·n hiÖu liªn kÕt PhÝ thÈm ®Þnh Hå s¬ ®Ò 6.3 nghÞ cÊp li-x¨ng kh«ng tù 1 000 1 000 1 000 nguyÖn (mçi ®èi tîng) PhÝ thÈm ®Þnh, gi¸m ®Þnh ph¸p lý vÒ së h÷u c«ng nghiÖp (®èi víi nh·n hiÖu hµng ho¸ cho mçi nhãm cã ®Õn 6 s¶n phÈm/dÞch vô, ®èi víi kiÓu d¸ng c«ng 6.4 nghiÖp cho mçi ph¬ng ¸n 350 300 250 250 250 150 cña tõng s¶n phÈm, ®èi víi s¸ng chÕ/gi¶i ph¸p h÷u Ých cho mçi ®iÓm ®éc lËp cña yªu cÇu b¶o hé) - kh«ng bao gåm phÝ tra cøu, cung cÊp th«ng tin - NÕu ®¬n nh·n hiÖu hµng ho¸ cã trªn 6s¶n phÈm/dÞch vô trong mét nhãm, ph¶i 50 nép thªm cho mçi s¶n phÈm/dÞch vô tõ thø 7 trë ®i PhÝ kiÓm tra nghiÖp vô ®¹i 6.5 diÖn së h÷u c«ng nghiÖp 200 (mçi m«n) PhÝ phóc tra kÕt qu¶ kiÓm 6.7 tra nghiÖp vô ®¹i diÖn së 100 h÷u c«ng nghiÖp (mçi m«n) PhÝ cung cÊp dÞch vô ®Ó gi¶i quyÕt khiÕu n¹i vÒ së h÷u c«ng 7 nghiÖp Theo møc thu quy ®Þnh t¹i môc 8 BiÓu phÝ 7.1 PhÝ tra cøu th«ng tin nµy. PhÝ xÐt nghiÖm, thÈm Theo møc thu quy ®Þnh t¹i môc 6.1 ®Õn 7.2 ®Þnh, gi¸m ®Þnh ph¸p lý 6.4 BiÓu phÝ nµy. vÒ së h÷u c«ng nghiÖp 8 PhÝ tra cøu, cung cÊp th«ng tin vÒ së h÷u c«ng nghiÖp 8.1 PhÝ tra cøu th«ng tin nh»m 100 100 100 50 50 phôc vô viÖc xÐt nghiÖm, thÈm ®Þnh, gi¸m ®Þnh vµ c¸c c«ng viÖc kh¸c trong ph¹m vi tr¸ch nhiÖm (®èi víi nh·n hiÖu cho mçi nhãm cã ®Õn 6 s¶n phÈm/dÞch vô, ®èi víi kiÓu d¸ng c«ng
  9. 9 nghiÖp cho mçi ph¬ng ¸n cña tõng s¶n phÈm, ®èi víi s¸ng chÕ/gi¶i ph¸p h÷u Ých cho mçi ®iÓm ®éc lËp cña yªu cÇu b¶o hé) - NÕu ®¬n nh·n hiÖu hµng ho¸ cã trªn 6 s¶n phÈm/dÞch vô trong mét 20 nhãm, ph¶i nép thªm cho mçi s¶n phÈm/dÞch vô tõ thø 7 trë ®i PhÝ tra cøu nh·n hiÖu hµng ho¸ liªn kÕt phôc vô viÖc thÈm ®Þnh Hå s¬ ®¨ng ký 8.2 50 Hîp ®ång chuyÓn giao quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp (mçi nh·n hiÖu) PhÝ cÊp c¸c lo¹i b¶n sao, phã b¶n, b¶n cÊp l¹i c¸c tµi liÖu së h÷u 9 c«ng nghiÖp PhÝ cÊp phã b¶n, b¶n cÊp 9.1 100 100 100 100 100 100 l¹i V¨n b»ng b¶o hé PhÝ cÊp b¶n sao c¸c tµi liÖu do Côc Së h÷u trÝ tuÖ 9.2 10 10 10 10 10 10 ph¸t hµnh hoÆc lu gi÷ (trang ®Çu) - Tõ trang thø hai trë ®i, mçi 5 5 5 5 5 5 trang thu thªm PhÝ sao §¬n quèc tÕ PCT 9.3 5 (mçi trang) PhÝ x¸c nhËn ®¨ng ký quèc tÕ nh·n hiÖu hµng ho¸ cã 9.4 50 hiÖu lùc t¹i ViÖt Nam (mçi ®¨ng ký quèc tÕ) 10 PhÝ lËp vµ göi ®¬n ®¨ng ký quèc tÕ vÒ së h÷u c«ng nghiÖp PhÝ göi §¬n quèc tÕ (PCT) - kh«ng bao gåm c¸c kho¶n 10.1 500 phÝ ph¶i nép cho V¨n phßng quèc tÕ PhÝ thùc hiÖn thñ tôc ®¨ng ký quèc tÕ nh·n hiÖu hµng 10.2 ho¸ - kh«ng bao gåm c¸c 1500 kho¶n phÝ ph¶i nép cho V¨n phßng quèc tÕ PhÝ söa ®æi, chuyÓn nh- îng nh·n hiÖu hµng ho¸ 10.3 750 ®¨ng ký quèc tÕ nguån gèc ViÖt Nam PhÝ dÞch vô cung cÊp tµi 10.4 liÖu xin x¸c nhËn quyÒn u 50 50 50 50 tiªn
  10. 10 - Tõ trang thø hai trë ®i, mçi 5 5 5 5 trang thu thªm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản